S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13. Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret godkjenner den reviderte prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB. Vedlegg: Saksfremlegg Prosedyrebeskrivelse for kvalitetsutviklingsprogrammet Tidligere styrebehandling: Styresak # 10/13 Kvalitetsutvikling ved KHiB årsrapport Presentasjon og drøfting på styreseminar Bergen, den

2 REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHiB Kunst- og designhøgskolens kvalitetsutviklingsprogram (KUP) ble introdusert i 2005, og har siden bidratt til kunnskaps- og kvalitetsutvikling. Etter å ha blitt godkjent første gang av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, i 2008, vil KUP bli gjenstand for andre gangs evaluering i Med utgangspunkt i innledende drøftinger i 2012, har det vært jobbet systematisk med å revidere KUP i Arbeidet har omfattet presentasjoner og diskusjoner i KHiBs styre og ledergruppe, i læringsmiljøutvalget og i avdelingsmøter. Metodiske tilnærminger til evaluering ble introdusert og debattert i en egen metode-workshop ledet av samfunnsviter Jostein Ryssevik, som har lang erfaring med datainnsamling, analyse, evaluering og rådgivning. Hans vurdering av KUP var langt på vei sammenfallende med synspunktene studenter og ansatte har fremmet underveis i arbeidet. Innspillene fra studenter og ansatte har dannet bakteppe for oppdateringen av målsetninger og prosedyrer i KUP, slik de fremkommer i vedlagte forslag. Forslaget til nye KUP-prosedyrer er utformet av en arbeidsgruppe bestående av høgskoledirektøren, studierådgiver Tale Vik og KUP-koordinator Kari Bjørgo Johnsen. Vurdering KUP skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i KHiBs utdanninger. Systemet skal omfatte alle forhold som har betydning for studie- og utdanningskvalitet, fra informasjon til potensielle søkere til studienes relevans for samfunns- og arbeidsliv. Mens KUP i 2005 reflekterte KHiB i ny drakt etter Kvalitetsreformen - med bachelorog masterprogram og en tydelig tverrfaglig profil reflekterer KUP i 2013 en institusjon som har reindyrket sin faglige profil som kunst- og designhøgskole. KHiB utgjør i dag en distinkt kunstfaglig kunnskaps- og studiekultur hvor utdanning er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), erfaringsbasert læring har en sentral plass og studentene har utstrakt ansvar for egen læring. Tematisk dekker nye KUP de samme hovedområdene som tidligere: 1. Studentopptak 2. Utdanning 3. Semestervurdering og eksamen 4. Læringsmiljø 5. Stipendiater 1

3 For å understreke betydning av konsistens og sammenheng i studieprogrammene, er begrepet undervisning erstattet med begrepet utdanning som hovedoverskrift. På området utdanning er Oppretting av nye studier introdusert som et nytt, første delområde. NOKUTs tilsynsforskrift fra 2011 forutsetter eksplisitt at institusjonenes kvalitetssikringssystemer omfatter særskilte prosesser for å kvalitetssikre oppretting av nye studier. Tverrfaglighet utgår som eget delområde fordi en rekke faglige og praktiske barrierer er bygget ned siden 2005, og studentenes rett til å utvikle sammensatte kompetanser er anerkjent og reell. Flerfaglighet er introdusert som en aktuell målsetning i 2013, og ses i sammenheng med bruken av individuell utdanningsplan. (Se 2.4, Individuell utdanningsplan og flerfaglighet). KHiBs omorganisering og satsing på KU er reflektert ved at både BA- og MAkoordinatorer og KU-ledere har definerte ansvarsoråder i KUP. Det samme gjelder leder for Enhet for avdelingsstøtte på fellesnivået. KUP videreføres som et dialogisk system hvor både kvalitativ og kvantitativ informasjon er grunnlag for kontinuerlig vurdering i relevante fora på avdelings- og institusjonsnivå. Ett hovedgrep som representerer forenkling og oppdatering er at omfanget av undervisnings- eller kursevaluering fastsettes av avdelingene fra år til år, slik at utvalgte kurs blir evaluert i tråd med beslutning fattet i avdelingenes ledergrupper. De to halvårlige semesterevalueringene erstattes av en årlig studentundersøkelse, og det introduseres en årlig undersøkelse blant faglig ansatte. Opptaksundersøkelsen blant søkere videreføres. I tillegg får eksterne interessenter komme til orde gjennom kandidatundersøkelsen blant tidligere studenter, og ved at både avdelingsråd og Råd for samarbeid med arbeidslivet er inkludert som rådgivende organer i KUP. Forslag til vedtak: Styret godkjenner den reviderte prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB Kari Bjørgo Johnsen 2

4 Kvalitetsutviklingsprogrammet Målsetninger og prosedyrer KUP

5 Innhold: 1. Studentopptak Rekrutteringsstrategi Informasjon til søkere Opptaksprosedyrer Mal for spørsmål til opptakskomiteer Mottak av nye studenter Utdanning Oppretting av nye studier Studieprogram Undervisningstilbud Individuell utdanningsplan og flerfaglighet Delstudier i utlandet Semestervurdering og eksamen Semestervurdering Eksamen Studiegjennomføring Læringsmiljø Kommunikasjon og samarbeid Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Lokaler og verksteder Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Bibliotek Studieadministrative oppgaver Utvekslingsstudenter ved KHiB Stipendiater Rekruttering av stipendiater Oppfølging av stipendiater og deltakelse i stipendiatprogrammet Mal for samtale i stipendiatmøtet Sluttvurdering av stipendiatprosjektene Vedlegg: KUP årskalender, oversikt over undersøkelser og tema KUP-prosedyrer oktober 2013 side 2

6 1. Studentopptak 1.1 Rekrutteringsstrategi KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere. De som får tilbud om opptak, vil bestemme seg for å studere ved KHiB. Fase 1: Fase 2: Innhenting Leder, Enhet for avdelingsstøtte Søknadsstatistikk fra FS KUP-koordinator Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Oppsummering av rekrutteringstiltak Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptaksrapport med analyse av sentral informasjon om rekrutteringstiltak, søknadsstatistikk og opptaksundersøkelse Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Opptaksrapport Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Hvordan målretter vi rekrutterings- og opptaksinformasjon? Hvordan bidrar informasjon og opptaksprosess til at de som får tilbud om studieplass bestemmer seg for å studere ved KHiB? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Opptaksrapport Referat fra styringsdialogmøter Vurdering fra leder for Enhet fra avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av rekrutteringstiltak for det kommende studieåret i henhold til konklusjonene fra fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 3

7 1.2 Informasjon til søkere Potensielle søkere skal få relevant og oppdatert informasjon om studiene. Fase 1: Innhenting Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptaksinformasjon fra KHiB (søknads- og studieinformasjon) KUP-koordinator Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Fase 2 4: Analyse Vurdering Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Opptaksrapport Opptaks- og studieinformasjon Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Utarbeide/redigere opptaks- og studienformasjon i henhold til konklusjonene fra fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 4

8 1.3 Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt. Oppgaver og intervju i 2. opptak skal være relevante for opptaksprosessen. Fase 1: Fase 2: Innhenting Dekaner Innhente erfaringer fra opptakskomiteene BA og MA (Se mal 1.3 1) KUP-koordinator Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Analyse/Rapport Dekaner Oppsummering fra opptaksarbeidet Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptaksrapport Fase 3: Vurdering Rektor i ledermøte (høstsemester) Opptaksrapport Oppsummering og vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Tema (jfr Mal for spørsmål til opptakskomiteene): Oppnevning og sammensetning av opptakskomiteene Tilrettelegging av lister og arbeid Samlet vurdering av søknader/søkere Vurdering av kriteriene for opptak Hvordan bidrar andreopptaket til at motiverte og ambisiøse søkeren velger KHiB som studiested? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Styret (høstsemester) Opptaksrapport Referat fra oppsummeringsmøter med opptakskomitéene Drøfting og prioritering av tiltak Leder for Enhet for avdelingsstøtte, dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 5

9 1.3.1 Mal for spørsmål til opptakskomiteer Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt. Oppgaver og intervju i 2. opptak skal være relevante for opptaksprosessen. Dekaner Innhente erfaringer fra opptakskomiteene BA og MA 1. Oppnevning og sammensetning av opptakskomite Når og hvordan ble komiteene nedsatt? Hvordan fungerte introduksjonen til komitéarbeidet? Forslag til endringer? 2. Tilrettelegging av lister og arbeid Var relevant informasjon tilgjengelig da komiteen begynte sitt arbeid? Er det ønske om mer utfyllende informasjon? Leverer søkerne dokumentasjon i håndterbare formater? Forslag til endringer? 3. Samlet vurdering av søknader/søkere Kvalitet og modenhet Relevant og kvalitetsmessig dokumentasjon av kompetanse Er det søkergrupper vi ikke har, som vi burde hatt? 4. Vurdering av kriteriene for opptak Hva skiller de beste, de nestbeste og svakere søknader? Hvordan vurderer komiteen om at opptakskriteriene? Forslag til endring av kriterier? 5. Hvordan bidrar andreopptaket til at motiverte og ambisiøse søkere velger KHiB som studiested? 6. Vurdering av rutiner og prosedyrer ved opptak Hvordan er hensynet til kvalitet i alle ledd ivaretatt? Er det noe som kan gjøres enklere og mindre ressurskrevende? Forslag til endringer KUP-prosedyrer oktober 2013 side 6

10 1.4 Mottak av nye studenter Nye studenter skal få en inkluderende velkomst. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Studentevalueringer av semesterstart Avdelingsvise oppsummeringer av semesterstart Studentundersøkelsen Analyse/Rapport KUP-koordinator Sammendrag fra evalueringer av semesterstart Rapport om studentundersøkelsen Fase 3 4: Vurdering Beslutning Leder i Læringsmiljøutvalget (LMU) (vårsemester) Sammendrag fra evalueringer Rapport om studentundersøkelsen Drøfting og prioritering av tiltak Rektor i ledermøte (vårsemester) Sammendrag fra evalueringer Rapport om studentundersøkelsen Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Som over Leder for enhet for avdelingsstøtte, dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 7

11 2. Utdanning 2.1 Oppretting av nye studier Nye studier skal være skapende, eksperimentelle og i tråd med samfunnets behov. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Dekaner Årlig strategisk vurdering i tilknytning til budsjettprosess (budsjett-tiltak utenfor ramme) Strategisk vurdering i tilknytning til revisjon av eksisterende studier (hvert femte år) KUP-koordinator Data fra kandidatundersøkelse (annethvert år) Fase 3: Vurdering Dekan i avdelingsmøter, avdelingsråd og Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Langsiktige forslag til tiltak utenfor budsjettramme Rapporter fra kandidatundersøkelser Rapporter fra studentundersøkelser Forslag til studieplan Vurdering fra dekan (muntlig i møter) Behov for å opprette nye studier? Rektor i ledermøte Grunnlag og tema: som over Fase 4: Beslutning Styret Dekan, leder for Enhet for avdelingsstøtte Utforme og oppdatere studie- og søknadsinformasjon, gjennomføre opptak KUP-prosedyrer oktober

12 2.2 Studieprogram Studieprogrammene skal være relevante i forhold til fagfeltenes diskurser. Frekvens: Hvert 5. år, etter siste revidering eller oppretting av studiet Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Akkumulert søkerstatistikk og studiepoengsproduksjon Dekaner Eksterne sensorers oppsummering av faglig nivå KUP-koordinator Akkumulerte data fra studentundersøkelsen Akkumulerte data fra kandidatundersøkelsen Fase 3: Vurdering Dekaner i avdelingsmøter, avdelingsråd og Råd for samarbeid med arbeidslivet Relevante data fra statistikk og evalueringer Eksterne sensorers oppsummeringer Forslag til revidert studieplan Vurdering fra dekan (muntlig i møtet) Behov for endringer av vedtatte studieplaner? Rektor i dekanmøtet Grunnlag og tema: som over Fase 4: Beslutning Styret Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Endre undervisningstilbudet i tråd med vedtatte studieplanendringer KUP-prosedyrer oktober

13 2.3 Undervisningstilbud Det enkelte undervisningstiltak og sammensetningen av disse skal være relevant og oppfylle kravene i studieplanen. Kurskatalogen skal gi nødvendig informasjon om alle undervisningstiltak og ha en hensiktsmessig påmeldingsprosedyre. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Innhenting KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Studentevalueringer av utvalgte undervisningstiltak Faglig ansattes oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Studentenes semesterrapporter Årlig studentundersøkelse Årlig undersøkelse blant faglig ansatte Analyse/Rapport KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner Gjennomgang av dokumentene over, fra KUP-koordinator og BA-/MA-koordinatorer Vurdering Hver enkelt faglig ansvarlig Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekan i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter og medarbeidersamtaler Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) - som over Hvordan er studieplanene reflektert i undervisningstilbudet? Har og tar studentene tilstrekkelig ansvar for egen læring? Hvordan blir studentene inkludert i planlegging av undervisningsopplegget? Hvordan benyttes studentens tilbakemeldinger i planleggingsarbeidet? Hvordan møter beskrivelsene i kurskatalogen studentenes behov for informasjon om innhold, læringsmål og arbeidsform? Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4 5: Beslutning Dekaner og KU-ledere ved utforming av ny kurskatalog og godkjenning av individuelle arbeidsplaner KUP-prosedyrer oktober

14 2.4 Individuell utdanningsplan og flerfaglighet Den individuelle utdanningsplanen skal ivareta studentenes rett til å gjøre individuelle valg. Planen skal sikre tilstrekkelig fordypning og studentenes rett til å utvikle sammensatte kompetanser. Studentene skal få relevant faglig veiledning i arbeidet med utdanningsplanen. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Ekstrahering av fritekstkommentarer i studentundersøkelsen, avdelingsvis Sammendrag av relevante tilbakemeldinger i studentenes semesterrapporter KU-ledere, BA- og MA-koordinatorer Strukturert samtale med hovedveiledere: Hvordan får studentene informasjon og veiledning om bruken av individuell utdanningsplan? Hvordan opplever studentene den individuelle utdanningsplanen som redskap: Planlegging, struktur, fokus, fordypning, flerfaglighet? Hvordan opplever veilederne den individuelle utdanningsplanen som redskap: Planlegging, struktur, fokus, fordypning, flerfaglighet? Ivaretar ordningen studentenes rett til å gjøre individuelle valg og sikrer ordningen tilstrekkelig fordypning? Tar studenten tilstrekkelig ansvar for egen læring? Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Referat fra strukturerte samtaler med hovedveiledere Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Leder i LMU (høstsemester) Ekstrahering av fritekstkommentarer i studentundersøkelsen, avdelingsvis Sammendrag av relevante tilbakemeldinger i studentenes semesterrapporter Som over Fase 4 Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat styringsdialogmøter Referat LMU Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

15 2.5 Delstudier i utlandet KHiB skal ha avtaler som sikrer studenter fra samtlige fagfelt mulighet for faglig relevante utvekslingsopphold ved akkrediterte institusjoner. Frekvens: Gjennomgang av avtaleportefølje hvert 3. år Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Internasjonal koordinator Avtaleportefølje Utvekslingsstatistikk Studentenes utvekslingsrapporter Fase 3: Vurdering Dekaner i avdelingsmøter og samtaler med studenter Hvordan oppfyller delstudier i utlandet faglige krav og læringsmål? Hvordan videreutvikle porteføljen av bilaterale samarbeidsavtaler? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra internasjonal koordinator(muntlig i møtet) Som over Fase 5 Leder, Enhet for avdelingsstøtte Revisjon av avtaleporteføljen mm. i samsvar med konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

16 3. Semestervurdering og eksamen 3.1 Semestervurdering Semestervurderingen skal være en læringsarena. Fastsatte vurderingskriterier skal bidra til at studentene forstår hva som forventes av dem, hva som er de sterke sidene ved arbeidet deres og hvilke aspekter som bør utvikles videre. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Statistikk over studiepoengsproduksjon Dekaner i avdelingsmøter, BA- og MA-koordinatorer i ledermøter på avdelingsnivå Oppsummering av semestervurderingene Hvordan fungerer semestervurderingene som læringsarena? Hvordan bidrar vurderingskriteriene til studentenes læring? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Studiepoengstatistikk fra semestervurderingene Oppsummering av semestervurderingene i møtereferat Læringsmål og vurderingskriterier Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte(vårsemester) Referat styringsdialogmøter Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

17 3.2 Eksamen Eksamen skal være en sentral læringsarena. Fastsatte vurderingskriterier skal bidra til at studentene når læringsmålene for sitt studieprogram. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Eksamensstatistikk Dekaner i åpent møte med sensorer Kandidatenes faglige nivå Felter som bør styrkes i studieprogrammene Dekaner i avdelingsmøter Oppsummering av gjennomføring av eksamen Hvordan fungerer eksamen som læringsarena? Hvordan bidrar vurderingskriteriene til at studentene når læringsmålene for sitt studieprogram. Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Dekanens notat fra møter med sensorer Koordinatorenes oppsummering fra MA og BA eksamensgjennomføring Læringsmål og vurderingskriterier Eksamensprosedyre Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Referat fra styringsdialogmøter Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

18 3.3 Studiegjennomføring Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptakstall og prognoser for gjennomføring Statistikk over studiepoeng- og kandidatproduksjon Dekaner i avdelingsmøter, BA- og MA-koordinatorer i ledermøter på avdelingsnivå Hvordan sikrer avdelingen at studentene gjennomfører på normert tid? Hvilke tiltak har avdelingen for å unngå eksamensutsettelse? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Oppsummering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Referat fra styringsdialogmøter Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

19 4. Læringsmiljø 4.1 Kommunikasjon og samarbeid KHiB skal ha et læringsmiljø der studentene lærer å være kritiske, selvstendige og utforskende. Læringsmiljøet skal vektlegge faglig integritet, åpenhet og dialog. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Undersøkelse blant faglig ansatte Evalueringer og oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Sekretær for LMU Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Analyse/Rapport KUP-koordinator, BA-/MA-koordinatorer Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner Gjennomgang av ovennevnte dokumenter Vurdering Hver enkelt faglig ansvarlig Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter i medarbeidersamtaler Som over Hvordan blir utilfredsstillende forhold fanget opp og håndtert? Er det forhold som påvirker dialog, åpenhet eller faglig arbeid som avdelingen og KHiB bør prioritere? Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4 5: Beslutning Ansvar for eventuelle tiltak besluttes avhengig av sakens omfang og karakter KUP-prosedyrer oktober 2013 side 16

20 4.2 Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Studentenes fysiske læringsmiljø skal være fullt ut forsvarlig og sikret i henhold til gjeldende HMS-krav. Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig og påkrevd opplæring skal bli gitt. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Undersøkelse blant faglig ansatte Evalueringer og oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Sekretær for LMU Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Analyse/Rapport KUP-koordinator, BA-/MA-koordinatorer Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner i avdelingsmøte Gjennomgang av sammendrag og rapporter Gjennomgang av sikkerhets- og lovlighetsvurderinger Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Som over Hvordan er HMS-kravene ivaretatt? Hvordan bidrar HMS-opplæringen til en forsvarlig HMS-kultur? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Som over Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, økonomisjef, verksmestere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 17

21 4.3 Lokaler og verksteder KHiBs lokaler skal være mest mulig funksjonelle og tilgjengelige innenfor fysiske og budsjettmessige rammer. Verkstedene skal innenfor disse rammene gi muligheter til praktisk opplæring og arbeid i henhold til studieplanene. Alle rom skal utnyttes effektivt. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Undersøkelse blant faglig ansatte Evalueringer og oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Sekretær for LMU Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Dekaner i avdelingsmøter Analyse/Rapport KUP-koordinator Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner i avdelingsmøter Gjennomgang av sammendrag og rapporter Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Som over Kommentarer fra økonomisjef etter behov (muntlig i møtet) Hvordan fungerer lokaler og verksteder? I hvilken grad benyttes verksteder og prosjektrom på tvers av avdelinger og fagfelt? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Som over Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, økonomisjef, verksmestere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 18

22 4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi KHiBs IKT-ressurser skal være best mulig tilrettelagt ut fra prioriterte mål og budsjettmessige rammer. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Dekaner Virksomhetsplaner (VPL) Analyse/Rapport KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Fase 3: Vurdering Dekaner i avdelingsmøter Rapport om studentundersøkelsen Virksomhetsplanen (VPL) IKT- reglement og IKT sikkerhetspolicy Hvordan fungerer samordning og utnyttelse av institusjonens IKT ressurser? I hvilken grad benyttes IKT-utstyr og kompetanse på tvers av avdelinger og fagfelt? Hvordan planlegges teknisk IKT-undervisning på tvers av avdelinger og fagfelt? Får studentene nødvendig IKT- opplæring? Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Rapport om studentundersøkelsen Oppsummering dekaner (muntlig i møtet) Oppsummering fra økonomisjef (muntlig i møtet) Protokoll LMU Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, økonomisjef, IKT-leder Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 19

23 4.5 Bibliotek Biblioteket skal gi informasjons- og dokumentasjonstjenester til kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og annen faglig virksomhet ved KHiB. Biblioteket skal bygge opp og vedlikeholde egne samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet egnet materiale, videreutvikle digitale bibliotektjenester og gi veiledning og støtte. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen og undersøkelse blant faglig ansatte Hovedbibliotekar Fag- og forskningsbibliotekstatistikken, statistikk for KHiB-biblioteket Analyse/Rapport KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Vurdering Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Tilgjengelig statistikk og virksomhetsplan for KHiB-biblioteket Hvordan fungerer bibliotektjenestene, og hvordan vurderes bibliotekets tilbud om kurs og veiledning? Hvordan foregår samarbeidet mellom biblioteket og avdelinger, KU-grupper og fagmiljø? Leder i LMU (vårsemester) Som over Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Som over Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Hovedbibliotekar Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 20

24 4.6 Studieadministrative oppgaver KHiB skal tilby en profesjonell informasjons- og veiledningstjeneste for studenter og potensielle studenter. Studenter skal få den informasjon og veiledning de trenger for å søke om og gjennomføre et delstudium i utlandet/ved KHiB. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Leder, Enhet for avdelingsstøtte Relevant statistisk materiale Analyse/Rapport KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Som over Oppsummering fra studiesjef (muntlig i møtet) Hvordan kan vi sikre at informasjon og veiledning blir gitt på best mulig måte til studenter og søkere? Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Referat fra styringsdialogmøter Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 21

25 4.7 Utvekslingsstudenter ved KHiB Utvekslingsstudenter skal bli faglig og sosialt integrert i studiemiljøet ved KHiB. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Fase 1: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Fase 2 3: Analyse/Rapport Vurdering KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter Hvordan blir KHiBs gjestestudenter integrert i studie- og fagmiljø? Leder i LMU (vårsemester) Rapport om studentundersøkelsen Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Protokoll fra LMU Drøfting og formulering av tiltak Dekaner Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 22

26 5. Stipendiater 5.1 Rekruttering av stipendiater KHiB skal rekruttere stipendiater ut fra faglige strategiske mål. Prioriterte søkere skal få relevant oppfølging fram til den nasjonale søknadsfristen. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter Planer for rekruttering av nye stipendiater Dekaner Oppsummering av rekrutteringsarbeid Fase 3 4: Vurdering Konklusjon Rektor i ledermøte (høstsemester) Oppsummeringer fra dekaner (muntlig i møtet) Statistikk fra opptak i stipendiatprogrammet Hvordan sikrer KHiB at stipendiater rekrutteres ut fra faglige og strategiske mål? Hvordan sikrer KHiB at prioriterte søkere får nødvendig og relevant oppfølging? Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, KU-ledere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 23

27 5.2 Oppfølging av stipendiater og deltakelse i stipendiatprogrammet KHiB skal delta aktivt i stipendiatprogrammet. Stipendiatene skal gjennomføre sine prosjekter i samsvar med intensjonene og bidra til styrking av kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiB. Fase 1 4: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Konklusjon Rektor i årlig stipendiatmøte (rektorat, stipendiater, KU-rådgivere) Prosjektbeskrivelser KHiB-stipendiater Planer for fagspesifikk obligatorisk del KHiB-stipendiater Årsrapporter fra KHiB-stipendiater Årsrapporter fra veiledere for KHiB-stipendiater Eventuelle tilbakemeldinger fra programstyret Programmets styringsdokumenter og prosedyrer Se egen mal for samtale i stipendiatmøtet Rektor i ledermøte (vårsemester) Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, KU-ledere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 24

KUP prosedyrer Målformuleringene

KUP prosedyrer Målformuleringene Målformuleringene KUP prosedyrer side 1 Målformuleringene Innhold: 1. Studentopptak... 3 1.1 Opptaksstrategi... 3 1.2 Opptaksinformasjon... 4 1.3 Opptaksprosedyrer... 5 1.3.1 Mal for spørsmål til opptakskomiteer...

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedlegg 1 41 Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 Oversikt over

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler.

Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler. Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler. 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Programstyret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid satte

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler.

Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler. Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler. 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Programstyret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid satte

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer