S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13. Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret godkjenner den reviderte prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB. Vedlegg: Saksfremlegg Prosedyrebeskrivelse for kvalitetsutviklingsprogrammet Tidligere styrebehandling: Styresak # 10/13 Kvalitetsutvikling ved KHiB årsrapport Presentasjon og drøfting på styreseminar Bergen, den

2 REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHiB Kunst- og designhøgskolens kvalitetsutviklingsprogram (KUP) ble introdusert i 2005, og har siden bidratt til kunnskaps- og kvalitetsutvikling. Etter å ha blitt godkjent første gang av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, i 2008, vil KUP bli gjenstand for andre gangs evaluering i Med utgangspunkt i innledende drøftinger i 2012, har det vært jobbet systematisk med å revidere KUP i Arbeidet har omfattet presentasjoner og diskusjoner i KHiBs styre og ledergruppe, i læringsmiljøutvalget og i avdelingsmøter. Metodiske tilnærminger til evaluering ble introdusert og debattert i en egen metode-workshop ledet av samfunnsviter Jostein Ryssevik, som har lang erfaring med datainnsamling, analyse, evaluering og rådgivning. Hans vurdering av KUP var langt på vei sammenfallende med synspunktene studenter og ansatte har fremmet underveis i arbeidet. Innspillene fra studenter og ansatte har dannet bakteppe for oppdateringen av målsetninger og prosedyrer i KUP, slik de fremkommer i vedlagte forslag. Forslaget til nye KUP-prosedyrer er utformet av en arbeidsgruppe bestående av høgskoledirektøren, studierådgiver Tale Vik og KUP-koordinator Kari Bjørgo Johnsen. Vurdering KUP skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i KHiBs utdanninger. Systemet skal omfatte alle forhold som har betydning for studie- og utdanningskvalitet, fra informasjon til potensielle søkere til studienes relevans for samfunns- og arbeidsliv. Mens KUP i 2005 reflekterte KHiB i ny drakt etter Kvalitetsreformen - med bachelorog masterprogram og en tydelig tverrfaglig profil reflekterer KUP i 2013 en institusjon som har reindyrket sin faglige profil som kunst- og designhøgskole. KHiB utgjør i dag en distinkt kunstfaglig kunnskaps- og studiekultur hvor utdanning er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), erfaringsbasert læring har en sentral plass og studentene har utstrakt ansvar for egen læring. Tematisk dekker nye KUP de samme hovedområdene som tidligere: 1. Studentopptak 2. Utdanning 3. Semestervurdering og eksamen 4. Læringsmiljø 5. Stipendiater 1

3 For å understreke betydning av konsistens og sammenheng i studieprogrammene, er begrepet undervisning erstattet med begrepet utdanning som hovedoverskrift. På området utdanning er Oppretting av nye studier introdusert som et nytt, første delområde. NOKUTs tilsynsforskrift fra 2011 forutsetter eksplisitt at institusjonenes kvalitetssikringssystemer omfatter særskilte prosesser for å kvalitetssikre oppretting av nye studier. Tverrfaglighet utgår som eget delområde fordi en rekke faglige og praktiske barrierer er bygget ned siden 2005, og studentenes rett til å utvikle sammensatte kompetanser er anerkjent og reell. Flerfaglighet er introdusert som en aktuell målsetning i 2013, og ses i sammenheng med bruken av individuell utdanningsplan. (Se 2.4, Individuell utdanningsplan og flerfaglighet). KHiBs omorganisering og satsing på KU er reflektert ved at både BA- og MAkoordinatorer og KU-ledere har definerte ansvarsoråder i KUP. Det samme gjelder leder for Enhet for avdelingsstøtte på fellesnivået. KUP videreføres som et dialogisk system hvor både kvalitativ og kvantitativ informasjon er grunnlag for kontinuerlig vurdering i relevante fora på avdelings- og institusjonsnivå. Ett hovedgrep som representerer forenkling og oppdatering er at omfanget av undervisnings- eller kursevaluering fastsettes av avdelingene fra år til år, slik at utvalgte kurs blir evaluert i tråd med beslutning fattet i avdelingenes ledergrupper. De to halvårlige semesterevalueringene erstattes av en årlig studentundersøkelse, og det introduseres en årlig undersøkelse blant faglig ansatte. Opptaksundersøkelsen blant søkere videreføres. I tillegg får eksterne interessenter komme til orde gjennom kandidatundersøkelsen blant tidligere studenter, og ved at både avdelingsråd og Råd for samarbeid med arbeidslivet er inkludert som rådgivende organer i KUP. Forslag til vedtak: Styret godkjenner den reviderte prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB Kari Bjørgo Johnsen 2

4 Kvalitetsutviklingsprogrammet Målsetninger og prosedyrer KUP

5 Innhold: 1. Studentopptak Rekrutteringsstrategi Informasjon til søkere Opptaksprosedyrer Mal for spørsmål til opptakskomiteer Mottak av nye studenter Utdanning Oppretting av nye studier Studieprogram Undervisningstilbud Individuell utdanningsplan og flerfaglighet Delstudier i utlandet Semestervurdering og eksamen Semestervurdering Eksamen Studiegjennomføring Læringsmiljø Kommunikasjon og samarbeid Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Lokaler og verksteder Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Bibliotek Studieadministrative oppgaver Utvekslingsstudenter ved KHiB Stipendiater Rekruttering av stipendiater Oppfølging av stipendiater og deltakelse i stipendiatprogrammet Mal for samtale i stipendiatmøtet Sluttvurdering av stipendiatprosjektene Vedlegg: KUP årskalender, oversikt over undersøkelser og tema KUP-prosedyrer oktober 2013 side 2

6 1. Studentopptak 1.1 Rekrutteringsstrategi KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere. De som får tilbud om opptak, vil bestemme seg for å studere ved KHiB. Fase 1: Fase 2: Innhenting Leder, Enhet for avdelingsstøtte Søknadsstatistikk fra FS KUP-koordinator Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Oppsummering av rekrutteringstiltak Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptaksrapport med analyse av sentral informasjon om rekrutteringstiltak, søknadsstatistikk og opptaksundersøkelse Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Opptaksrapport Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Hvordan målretter vi rekrutterings- og opptaksinformasjon? Hvordan bidrar informasjon og opptaksprosess til at de som får tilbud om studieplass bestemmer seg for å studere ved KHiB? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Opptaksrapport Referat fra styringsdialogmøter Vurdering fra leder for Enhet fra avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av rekrutteringstiltak for det kommende studieåret i henhold til konklusjonene fra fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 3

7 1.2 Informasjon til søkere Potensielle søkere skal få relevant og oppdatert informasjon om studiene. Fase 1: Innhenting Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptaksinformasjon fra KHiB (søknads- og studieinformasjon) KUP-koordinator Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Fase 2 4: Analyse Vurdering Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Opptaksrapport Opptaks- og studieinformasjon Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Utarbeide/redigere opptaks- og studienformasjon i henhold til konklusjonene fra fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 4

8 1.3 Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt. Oppgaver og intervju i 2. opptak skal være relevante for opptaksprosessen. Fase 1: Fase 2: Innhenting Dekaner Innhente erfaringer fra opptakskomiteene BA og MA (Se mal 1.3 1) KUP-koordinator Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Analyse/Rapport Dekaner Oppsummering fra opptaksarbeidet Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptaksrapport Fase 3: Vurdering Rektor i ledermøte (høstsemester) Opptaksrapport Oppsummering og vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Tema (jfr Mal for spørsmål til opptakskomiteene): Oppnevning og sammensetning av opptakskomiteene Tilrettelegging av lister og arbeid Samlet vurdering av søknader/søkere Vurdering av kriteriene for opptak Hvordan bidrar andreopptaket til at motiverte og ambisiøse søkeren velger KHiB som studiested? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Styret (høstsemester) Opptaksrapport Referat fra oppsummeringsmøter med opptakskomitéene Drøfting og prioritering av tiltak Leder for Enhet for avdelingsstøtte, dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 5

9 1.3.1 Mal for spørsmål til opptakskomiteer Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt. Oppgaver og intervju i 2. opptak skal være relevante for opptaksprosessen. Dekaner Innhente erfaringer fra opptakskomiteene BA og MA 1. Oppnevning og sammensetning av opptakskomite Når og hvordan ble komiteene nedsatt? Hvordan fungerte introduksjonen til komitéarbeidet? Forslag til endringer? 2. Tilrettelegging av lister og arbeid Var relevant informasjon tilgjengelig da komiteen begynte sitt arbeid? Er det ønske om mer utfyllende informasjon? Leverer søkerne dokumentasjon i håndterbare formater? Forslag til endringer? 3. Samlet vurdering av søknader/søkere Kvalitet og modenhet Relevant og kvalitetsmessig dokumentasjon av kompetanse Er det søkergrupper vi ikke har, som vi burde hatt? 4. Vurdering av kriteriene for opptak Hva skiller de beste, de nestbeste og svakere søknader? Hvordan vurderer komiteen om at opptakskriteriene? Forslag til endring av kriterier? 5. Hvordan bidrar andreopptaket til at motiverte og ambisiøse søkere velger KHiB som studiested? 6. Vurdering av rutiner og prosedyrer ved opptak Hvordan er hensynet til kvalitet i alle ledd ivaretatt? Er det noe som kan gjøres enklere og mindre ressurskrevende? Forslag til endringer KUP-prosedyrer oktober 2013 side 6

10 1.4 Mottak av nye studenter Nye studenter skal få en inkluderende velkomst. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Studentevalueringer av semesterstart Avdelingsvise oppsummeringer av semesterstart Studentundersøkelsen Analyse/Rapport KUP-koordinator Sammendrag fra evalueringer av semesterstart Rapport om studentundersøkelsen Fase 3 4: Vurdering Beslutning Leder i Læringsmiljøutvalget (LMU) (vårsemester) Sammendrag fra evalueringer Rapport om studentundersøkelsen Drøfting og prioritering av tiltak Rektor i ledermøte (vårsemester) Sammendrag fra evalueringer Rapport om studentundersøkelsen Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Som over Leder for enhet for avdelingsstøtte, dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 7

11 2. Utdanning 2.1 Oppretting av nye studier Nye studier skal være skapende, eksperimentelle og i tråd med samfunnets behov. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Dekaner Årlig strategisk vurdering i tilknytning til budsjettprosess (budsjett-tiltak utenfor ramme) Strategisk vurdering i tilknytning til revisjon av eksisterende studier (hvert femte år) KUP-koordinator Data fra kandidatundersøkelse (annethvert år) Fase 3: Vurdering Dekan i avdelingsmøter, avdelingsråd og Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Langsiktige forslag til tiltak utenfor budsjettramme Rapporter fra kandidatundersøkelser Rapporter fra studentundersøkelser Forslag til studieplan Vurdering fra dekan (muntlig i møter) Behov for å opprette nye studier? Rektor i ledermøte Grunnlag og tema: som over Fase 4: Beslutning Styret Dekan, leder for Enhet for avdelingsstøtte Utforme og oppdatere studie- og søknadsinformasjon, gjennomføre opptak KUP-prosedyrer oktober

12 2.2 Studieprogram Studieprogrammene skal være relevante i forhold til fagfeltenes diskurser. Frekvens: Hvert 5. år, etter siste revidering eller oppretting av studiet Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Akkumulert søkerstatistikk og studiepoengsproduksjon Dekaner Eksterne sensorers oppsummering av faglig nivå KUP-koordinator Akkumulerte data fra studentundersøkelsen Akkumulerte data fra kandidatundersøkelsen Fase 3: Vurdering Dekaner i avdelingsmøter, avdelingsråd og Råd for samarbeid med arbeidslivet Relevante data fra statistikk og evalueringer Eksterne sensorers oppsummeringer Forslag til revidert studieplan Vurdering fra dekan (muntlig i møtet) Behov for endringer av vedtatte studieplaner? Rektor i dekanmøtet Grunnlag og tema: som over Fase 4: Beslutning Styret Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Endre undervisningstilbudet i tråd med vedtatte studieplanendringer KUP-prosedyrer oktober

13 2.3 Undervisningstilbud Det enkelte undervisningstiltak og sammensetningen av disse skal være relevant og oppfylle kravene i studieplanen. Kurskatalogen skal gi nødvendig informasjon om alle undervisningstiltak og ha en hensiktsmessig påmeldingsprosedyre. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Innhenting KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Studentevalueringer av utvalgte undervisningstiltak Faglig ansattes oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Studentenes semesterrapporter Årlig studentundersøkelse Årlig undersøkelse blant faglig ansatte Analyse/Rapport KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner Gjennomgang av dokumentene over, fra KUP-koordinator og BA-/MA-koordinatorer Vurdering Hver enkelt faglig ansvarlig Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekan i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter og medarbeidersamtaler Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) - som over Hvordan er studieplanene reflektert i undervisningstilbudet? Har og tar studentene tilstrekkelig ansvar for egen læring? Hvordan blir studentene inkludert i planlegging av undervisningsopplegget? Hvordan benyttes studentens tilbakemeldinger i planleggingsarbeidet? Hvordan møter beskrivelsene i kurskatalogen studentenes behov for informasjon om innhold, læringsmål og arbeidsform? Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4 5: Beslutning Dekaner og KU-ledere ved utforming av ny kurskatalog og godkjenning av individuelle arbeidsplaner KUP-prosedyrer oktober

14 2.4 Individuell utdanningsplan og flerfaglighet Den individuelle utdanningsplanen skal ivareta studentenes rett til å gjøre individuelle valg. Planen skal sikre tilstrekkelig fordypning og studentenes rett til å utvikle sammensatte kompetanser. Studentene skal få relevant faglig veiledning i arbeidet med utdanningsplanen. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Ekstrahering av fritekstkommentarer i studentundersøkelsen, avdelingsvis Sammendrag av relevante tilbakemeldinger i studentenes semesterrapporter KU-ledere, BA- og MA-koordinatorer Strukturert samtale med hovedveiledere: Hvordan får studentene informasjon og veiledning om bruken av individuell utdanningsplan? Hvordan opplever studentene den individuelle utdanningsplanen som redskap: Planlegging, struktur, fokus, fordypning, flerfaglighet? Hvordan opplever veilederne den individuelle utdanningsplanen som redskap: Planlegging, struktur, fokus, fordypning, flerfaglighet? Ivaretar ordningen studentenes rett til å gjøre individuelle valg og sikrer ordningen tilstrekkelig fordypning? Tar studenten tilstrekkelig ansvar for egen læring? Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Referat fra strukturerte samtaler med hovedveiledere Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Leder i LMU (høstsemester) Ekstrahering av fritekstkommentarer i studentundersøkelsen, avdelingsvis Sammendrag av relevante tilbakemeldinger i studentenes semesterrapporter Som over Fase 4 Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat styringsdialogmøter Referat LMU Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

15 2.5 Delstudier i utlandet KHiB skal ha avtaler som sikrer studenter fra samtlige fagfelt mulighet for faglig relevante utvekslingsopphold ved akkrediterte institusjoner. Frekvens: Gjennomgang av avtaleportefølje hvert 3. år Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Internasjonal koordinator Avtaleportefølje Utvekslingsstatistikk Studentenes utvekslingsrapporter Fase 3: Vurdering Dekaner i avdelingsmøter og samtaler med studenter Hvordan oppfyller delstudier i utlandet faglige krav og læringsmål? Hvordan videreutvikle porteføljen av bilaterale samarbeidsavtaler? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra internasjonal koordinator(muntlig i møtet) Som over Fase 5 Leder, Enhet for avdelingsstøtte Revisjon av avtaleporteføljen mm. i samsvar med konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

16 3. Semestervurdering og eksamen 3.1 Semestervurdering Semestervurderingen skal være en læringsarena. Fastsatte vurderingskriterier skal bidra til at studentene forstår hva som forventes av dem, hva som er de sterke sidene ved arbeidet deres og hvilke aspekter som bør utvikles videre. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Statistikk over studiepoengsproduksjon Dekaner i avdelingsmøter, BA- og MA-koordinatorer i ledermøter på avdelingsnivå Oppsummering av semestervurderingene Hvordan fungerer semestervurderingene som læringsarena? Hvordan bidrar vurderingskriteriene til studentenes læring? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Studiepoengstatistikk fra semestervurderingene Oppsummering av semestervurderingene i møtereferat Læringsmål og vurderingskriterier Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte(vårsemester) Referat styringsdialogmøter Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

17 3.2 Eksamen Eksamen skal være en sentral læringsarena. Fastsatte vurderingskriterier skal bidra til at studentene når læringsmålene for sitt studieprogram. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Eksamensstatistikk Dekaner i åpent møte med sensorer Kandidatenes faglige nivå Felter som bør styrkes i studieprogrammene Dekaner i avdelingsmøter Oppsummering av gjennomføring av eksamen Hvordan fungerer eksamen som læringsarena? Hvordan bidrar vurderingskriteriene til at studentene når læringsmålene for sitt studieprogram. Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Dekanens notat fra møter med sensorer Koordinatorenes oppsummering fra MA og BA eksamensgjennomføring Læringsmål og vurderingskriterier Eksamensprosedyre Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Referat fra styringsdialogmøter Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

18 3.3 Studiegjennomføring Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptakstall og prognoser for gjennomføring Statistikk over studiepoeng- og kandidatproduksjon Dekaner i avdelingsmøter, BA- og MA-koordinatorer i ledermøter på avdelingsnivå Hvordan sikrer avdelingen at studentene gjennomfører på normert tid? Hvilke tiltak har avdelingen for å unngå eksamensutsettelse? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Oppsummering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Referat fra styringsdialogmøter Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

19 4. Læringsmiljø 4.1 Kommunikasjon og samarbeid KHiB skal ha et læringsmiljø der studentene lærer å være kritiske, selvstendige og utforskende. Læringsmiljøet skal vektlegge faglig integritet, åpenhet og dialog. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Undersøkelse blant faglig ansatte Evalueringer og oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Sekretær for LMU Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Analyse/Rapport KUP-koordinator, BA-/MA-koordinatorer Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner Gjennomgang av ovennevnte dokumenter Vurdering Hver enkelt faglig ansvarlig Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter i medarbeidersamtaler Som over Hvordan blir utilfredsstillende forhold fanget opp og håndtert? Er det forhold som påvirker dialog, åpenhet eller faglig arbeid som avdelingen og KHiB bør prioritere? Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4 5: Beslutning Ansvar for eventuelle tiltak besluttes avhengig av sakens omfang og karakter KUP-prosedyrer oktober 2013 side 16

20 4.2 Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Studentenes fysiske læringsmiljø skal være fullt ut forsvarlig og sikret i henhold til gjeldende HMS-krav. Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig og påkrevd opplæring skal bli gitt. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Undersøkelse blant faglig ansatte Evalueringer og oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Sekretær for LMU Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Analyse/Rapport KUP-koordinator, BA-/MA-koordinatorer Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner i avdelingsmøte Gjennomgang av sammendrag og rapporter Gjennomgang av sikkerhets- og lovlighetsvurderinger Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Som over Hvordan er HMS-kravene ivaretatt? Hvordan bidrar HMS-opplæringen til en forsvarlig HMS-kultur? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Som over Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, økonomisjef, verksmestere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 17

21 4.3 Lokaler og verksteder KHiBs lokaler skal være mest mulig funksjonelle og tilgjengelige innenfor fysiske og budsjettmessige rammer. Verkstedene skal innenfor disse rammene gi muligheter til praktisk opplæring og arbeid i henhold til studieplanene. Alle rom skal utnyttes effektivt. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Undersøkelse blant faglig ansatte Evalueringer og oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Sekretær for LMU Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Dekaner i avdelingsmøter Analyse/Rapport KUP-koordinator Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner i avdelingsmøter Gjennomgang av sammendrag og rapporter Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Som over Kommentarer fra økonomisjef etter behov (muntlig i møtet) Hvordan fungerer lokaler og verksteder? I hvilken grad benyttes verksteder og prosjektrom på tvers av avdelinger og fagfelt? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Som over Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, økonomisjef, verksmestere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 18

22 4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi KHiBs IKT-ressurser skal være best mulig tilrettelagt ut fra prioriterte mål og budsjettmessige rammer. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Dekaner Virksomhetsplaner (VPL) Analyse/Rapport KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Fase 3: Vurdering Dekaner i avdelingsmøter Rapport om studentundersøkelsen Virksomhetsplanen (VPL) IKT- reglement og IKT sikkerhetspolicy Hvordan fungerer samordning og utnyttelse av institusjonens IKT ressurser? I hvilken grad benyttes IKT-utstyr og kompetanse på tvers av avdelinger og fagfelt? Hvordan planlegges teknisk IKT-undervisning på tvers av avdelinger og fagfelt? Får studentene nødvendig IKT- opplæring? Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Rapport om studentundersøkelsen Oppsummering dekaner (muntlig i møtet) Oppsummering fra økonomisjef (muntlig i møtet) Protokoll LMU Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, økonomisjef, IKT-leder Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 19

23 4.5 Bibliotek Biblioteket skal gi informasjons- og dokumentasjonstjenester til kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og annen faglig virksomhet ved KHiB. Biblioteket skal bygge opp og vedlikeholde egne samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet egnet materiale, videreutvikle digitale bibliotektjenester og gi veiledning og støtte. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen og undersøkelse blant faglig ansatte Hovedbibliotekar Fag- og forskningsbibliotekstatistikken, statistikk for KHiB-biblioteket Analyse/Rapport KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Vurdering Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Tilgjengelig statistikk og virksomhetsplan for KHiB-biblioteket Hvordan fungerer bibliotektjenestene, og hvordan vurderes bibliotekets tilbud om kurs og veiledning? Hvordan foregår samarbeidet mellom biblioteket og avdelinger, KU-grupper og fagmiljø? Leder i LMU (vårsemester) Som over Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Som over Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Hovedbibliotekar Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 20

24 4.6 Studieadministrative oppgaver KHiB skal tilby en profesjonell informasjons- og veiledningstjeneste for studenter og potensielle studenter. Studenter skal få den informasjon og veiledning de trenger for å søke om og gjennomføre et delstudium i utlandet/ved KHiB. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Leder, Enhet for avdelingsstøtte Relevant statistisk materiale Analyse/Rapport KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Som over Oppsummering fra studiesjef (muntlig i møtet) Hvordan kan vi sikre at informasjon og veiledning blir gitt på best mulig måte til studenter og søkere? Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Referat fra styringsdialogmøter Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 21

25 4.7 Utvekslingsstudenter ved KHiB Utvekslingsstudenter skal bli faglig og sosialt integrert i studiemiljøet ved KHiB. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Fase 1: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Fase 2 3: Analyse/Rapport Vurdering KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter Hvordan blir KHiBs gjestestudenter integrert i studie- og fagmiljø? Leder i LMU (vårsemester) Rapport om studentundersøkelsen Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Protokoll fra LMU Drøfting og formulering av tiltak Dekaner Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 22

26 5. Stipendiater 5.1 Rekruttering av stipendiater KHiB skal rekruttere stipendiater ut fra faglige strategiske mål. Prioriterte søkere skal få relevant oppfølging fram til den nasjonale søknadsfristen. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter Planer for rekruttering av nye stipendiater Dekaner Oppsummering av rekrutteringsarbeid Fase 3 4: Vurdering Konklusjon Rektor i ledermøte (høstsemester) Oppsummeringer fra dekaner (muntlig i møtet) Statistikk fra opptak i stipendiatprogrammet Hvordan sikrer KHiB at stipendiater rekrutteres ut fra faglige og strategiske mål? Hvordan sikrer KHiB at prioriterte søkere får nødvendig og relevant oppfølging? Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, KU-ledere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 23

27 5.2 Oppfølging av stipendiater og deltakelse i stipendiatprogrammet KHiB skal delta aktivt i stipendiatprogrammet. Stipendiatene skal gjennomføre sine prosjekter i samsvar med intensjonene og bidra til styrking av kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiB. Fase 1 4: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Konklusjon Rektor i årlig stipendiatmøte (rektorat, stipendiater, KU-rådgivere) Prosjektbeskrivelser KHiB-stipendiater Planer for fagspesifikk obligatorisk del KHiB-stipendiater Årsrapporter fra KHiB-stipendiater Årsrapporter fra veiledere for KHiB-stipendiater Eventuelle tilbakemeldinger fra programstyret Programmets styringsdokumenter og prosedyrer Se egen mal for samtale i stipendiatmøtet Rektor i ledermøte (vårsemester) Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, KU-ledere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 24

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

S T Y R E S A K # 19/16 STYREMØTET DEN Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT

S T Y R E S A K # 19/16 STYREMØTET DEN Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT S T Y R E S A K # 19/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2014-2015 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2014-2015 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

KUP prosedyrer Målformuleringene

KUP prosedyrer Målformuleringene Målformuleringene KUP prosedyrer side 1 Målformuleringene Innhold: 1. Studentopptak... 3 1.1 Opptaksstrategi... 3 1.2 Opptaksinformasjon... 4 1.3 Opptaksprosedyrer... 5 1.3.1 Mal for spørsmål til opptakskomiteer...

Detaljer

S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013

S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013 S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2012-2013 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET...

DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET... Innhold DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET... 2 Innledning... 2 Introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP)... 2 Undervisningskalenderen og Min side... 3 Informasjonsgrunnlag... 3 Analyse,

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Februar 2010. KUP årsrapport 2008-2009 side 1

Februar 2010. KUP årsrapport 2008-2009 side 1 KUP årsrapport 2008-2009 side 1 Innhold Kvalitetsutvikling ved Kunsthøgskolen i Bergen... 3 Innledning... 3 Kort introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP) ved KHiB... 3 Undervisningskalenderens

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Kvalitetsutvikling ved KHiB Statusrapport 2012

Kvalitetsutvikling ved KHiB Statusrapport 2012 Kvalitetsutvikling ved KHiB Statusrapport 2012 www.khib.no Innhold Kvalitetsutvikling ved Kunsthøgskolen i Bergen... 2 DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET... 2 Innledning... 2 Introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 Vedrørende: STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslått strategi for rekruttering av studenter

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 46/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet

Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet Bachelor og masterutdanningene på heltid Vedtatt 25.01.2018 av prorektor for utdanning Hva gjør vi for å utvikle kvaliteten i studiene? Dette dokumentet konkretiserer

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen NOKUTs tilsynsrapporter Kunst- og designhøgskolen i Bergen Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2015 [EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNINGEN NOKUT kontrollerer

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen. Februar 2008

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen. Februar 2008 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen Februar 2008 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skulle alle akkrediterte utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT Forslag til vedtak: Styret tar rektors bruk av hastefullmakten til orientering. Vedlegg: Justert betenkning for

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt 11.06.2015 Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt Kari Hoel og Merete Helle, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HiOAs kvalitetssikringssystem Fem kvalitetsdimensjoner

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

S T Y R E S A K # 09/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR KUNST

S T Y R E S A K # 09/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR KUNST S T Y R E S A K # 09/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: DEKAN VED AVDELING FOR KUNST Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Innledning Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, heretter kalt Stipendiatprogrammet, er normert

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET S T Y R E S A K # 50/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 31.10.12 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til strategi for samarbeid med

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

(t Ô-LV% STYRESAK # 24/13 HØGSKOLELEKTOR I KUNST MED HOVEDFOKUS PÅ GRAFIKK VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING STYREMØTET DEN

(t Ô-LV% STYRESAK # 24/13 HØGSKOLELEKTOR I KUNST MED HOVEDFOKUS PÅ GRAFIKK VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING STYREMØTET DEN Vedrørende: STYREMØTET DEN 23.04.13 STYRESAK # 24/13 A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: +4 55 5873 00 F: -4-47 55 8 73 10 E: khib@khib.no W: www.khib.no KunsthøgskoLen i Bergen, Bergen National Academy

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

S T Y R E S A K # 06/16 STYREMØTET DEN REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN

S T Y R E S A K # 06/16 STYREMØTET DEN REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN S T Y R E S A K # 06/16 STYREMØTET DEN 10.-11.03.16 Vedrørende: REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN Forslag til vedtak: Styret godkjenner de foreslåtte endringene i Retningslinjer for vurdering

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15

S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 Vedrørende: RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN Forslag til vedtak: Styret godkjenner de foreslåtte Retningslinjer for vurdering og eksamen, og ber om

Detaljer

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering.

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra styremøtet

S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra styremøtet S T Y R E S A K # 16/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 10-11.03.16 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra styremøtet 10-11.03.16. Vedlegg: Møtebok fra møtet 10-11.03.16

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design

UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Fakultet for kunst, musikk og design Styresak: 39/17 Møtedato:16.06.17 Dato: 8/6 2017/ KJT Arkivsaksnr: Retningslinjer for KMDs deltagelse

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN S T Y R E S A K # 35/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering. Vedlegg: Brev fra NOKUT

Detaljer

Godkjent

Godkjent 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan selvevaluering av nye studieprogram skal gjennomføres. Prosedyren gjelder studieprogram på bachelor - og mastergradsnivå. Mal og veileder for studieplan

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON

S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier

Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Velkommen til parallellsesjon nr 3: Tilsyn med eksisterende studier Hvordan forsikrer vi oss om at norsk høyere utdanning holder god nok kvalitet: Presentasjon av modell for tilsyn med eksisterende studier

Detaljer

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR S T Y R E S A K # 04/16 STYREMØTET DEN 10. OG 11.03.2016 Vedrørende: KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2016-2017 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslåtte kommunikasjonsplan for 2016-2017 Vedlegg:

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen

Retningslinjer for vurdering og eksamen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Revidert av styret 11.03.2016 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SEMESTERVURDERINGER... 4 2.1. GENERELT...

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/14 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

S T Y R E S A K # 18/14 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet S T Y R E S A K # 18/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 08.04.14 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 08.04.14. Vedlegg: Møtebok fra møtet 08.04.14 Bergen, den 11.06.14

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Midlertidig reglement for Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Fastsatt på programstyrets møte den

Midlertidig reglement for Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Fastsatt på programstyrets møte den Midlertidig reglement for Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Fastsatt på programstyrets møte den 11.09.06. 1 MÅLSETTING FOR STIPENDPROGRAMMET Det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer 06/4635 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer A: Startfasen Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer