S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13. Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret godkjenner den reviderte prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB. Vedlegg: Saksfremlegg Prosedyrebeskrivelse for kvalitetsutviklingsprogrammet Tidligere styrebehandling: Styresak # 10/13 Kvalitetsutvikling ved KHiB årsrapport Presentasjon og drøfting på styreseminar Bergen, den

2 REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHiB Kunst- og designhøgskolens kvalitetsutviklingsprogram (KUP) ble introdusert i 2005, og har siden bidratt til kunnskaps- og kvalitetsutvikling. Etter å ha blitt godkjent første gang av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, i 2008, vil KUP bli gjenstand for andre gangs evaluering i Med utgangspunkt i innledende drøftinger i 2012, har det vært jobbet systematisk med å revidere KUP i Arbeidet har omfattet presentasjoner og diskusjoner i KHiBs styre og ledergruppe, i læringsmiljøutvalget og i avdelingsmøter. Metodiske tilnærminger til evaluering ble introdusert og debattert i en egen metode-workshop ledet av samfunnsviter Jostein Ryssevik, som har lang erfaring med datainnsamling, analyse, evaluering og rådgivning. Hans vurdering av KUP var langt på vei sammenfallende med synspunktene studenter og ansatte har fremmet underveis i arbeidet. Innspillene fra studenter og ansatte har dannet bakteppe for oppdateringen av målsetninger og prosedyrer i KUP, slik de fremkommer i vedlagte forslag. Forslaget til nye KUP-prosedyrer er utformet av en arbeidsgruppe bestående av høgskoledirektøren, studierådgiver Tale Vik og KUP-koordinator Kari Bjørgo Johnsen. Vurdering KUP skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i KHiBs utdanninger. Systemet skal omfatte alle forhold som har betydning for studie- og utdanningskvalitet, fra informasjon til potensielle søkere til studienes relevans for samfunns- og arbeidsliv. Mens KUP i 2005 reflekterte KHiB i ny drakt etter Kvalitetsreformen - med bachelorog masterprogram og en tydelig tverrfaglig profil reflekterer KUP i 2013 en institusjon som har reindyrket sin faglige profil som kunst- og designhøgskole. KHiB utgjør i dag en distinkt kunstfaglig kunnskaps- og studiekultur hvor utdanning er basert på kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), erfaringsbasert læring har en sentral plass og studentene har utstrakt ansvar for egen læring. Tematisk dekker nye KUP de samme hovedområdene som tidligere: 1. Studentopptak 2. Utdanning 3. Semestervurdering og eksamen 4. Læringsmiljø 5. Stipendiater 1

3 For å understreke betydning av konsistens og sammenheng i studieprogrammene, er begrepet undervisning erstattet med begrepet utdanning som hovedoverskrift. På området utdanning er Oppretting av nye studier introdusert som et nytt, første delområde. NOKUTs tilsynsforskrift fra 2011 forutsetter eksplisitt at institusjonenes kvalitetssikringssystemer omfatter særskilte prosesser for å kvalitetssikre oppretting av nye studier. Tverrfaglighet utgår som eget delområde fordi en rekke faglige og praktiske barrierer er bygget ned siden 2005, og studentenes rett til å utvikle sammensatte kompetanser er anerkjent og reell. Flerfaglighet er introdusert som en aktuell målsetning i 2013, og ses i sammenheng med bruken av individuell utdanningsplan. (Se 2.4, Individuell utdanningsplan og flerfaglighet). KHiBs omorganisering og satsing på KU er reflektert ved at både BA- og MAkoordinatorer og KU-ledere har definerte ansvarsoråder i KUP. Det samme gjelder leder for Enhet for avdelingsstøtte på fellesnivået. KUP videreføres som et dialogisk system hvor både kvalitativ og kvantitativ informasjon er grunnlag for kontinuerlig vurdering i relevante fora på avdelings- og institusjonsnivå. Ett hovedgrep som representerer forenkling og oppdatering er at omfanget av undervisnings- eller kursevaluering fastsettes av avdelingene fra år til år, slik at utvalgte kurs blir evaluert i tråd med beslutning fattet i avdelingenes ledergrupper. De to halvårlige semesterevalueringene erstattes av en årlig studentundersøkelse, og det introduseres en årlig undersøkelse blant faglig ansatte. Opptaksundersøkelsen blant søkere videreføres. I tillegg får eksterne interessenter komme til orde gjennom kandidatundersøkelsen blant tidligere studenter, og ved at både avdelingsråd og Råd for samarbeid med arbeidslivet er inkludert som rådgivende organer i KUP. Forslag til vedtak: Styret godkjenner den reviderte prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB Kari Bjørgo Johnsen 2

4 Kvalitetsutviklingsprogrammet Målsetninger og prosedyrer KUP

5 Innhold: 1. Studentopptak Rekrutteringsstrategi Informasjon til søkere Opptaksprosedyrer Mal for spørsmål til opptakskomiteer Mottak av nye studenter Utdanning Oppretting av nye studier Studieprogram Undervisningstilbud Individuell utdanningsplan og flerfaglighet Delstudier i utlandet Semestervurdering og eksamen Semestervurdering Eksamen Studiegjennomføring Læringsmiljø Kommunikasjon og samarbeid Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Lokaler og verksteder Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Bibliotek Studieadministrative oppgaver Utvekslingsstudenter ved KHiB Stipendiater Rekruttering av stipendiater Oppfølging av stipendiater og deltakelse i stipendiatprogrammet Mal for samtale i stipendiatmøtet Sluttvurdering av stipendiatprosjektene Vedlegg: KUP årskalender, oversikt over undersøkelser og tema KUP-prosedyrer oktober 2013 side 2

6 1. Studentopptak 1.1 Rekrutteringsstrategi KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere. De som får tilbud om opptak, vil bestemme seg for å studere ved KHiB. Fase 1: Fase 2: Innhenting Leder, Enhet for avdelingsstøtte Søknadsstatistikk fra FS KUP-koordinator Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Oppsummering av rekrutteringstiltak Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptaksrapport med analyse av sentral informasjon om rekrutteringstiltak, søknadsstatistikk og opptaksundersøkelse Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Opptaksrapport Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Hvordan målretter vi rekrutterings- og opptaksinformasjon? Hvordan bidrar informasjon og opptaksprosess til at de som får tilbud om studieplass bestemmer seg for å studere ved KHiB? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Opptaksrapport Referat fra styringsdialogmøter Vurdering fra leder for Enhet fra avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av rekrutteringstiltak for det kommende studieåret i henhold til konklusjonene fra fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 3

7 1.2 Informasjon til søkere Potensielle søkere skal få relevant og oppdatert informasjon om studiene. Fase 1: Innhenting Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptaksinformasjon fra KHiB (søknads- og studieinformasjon) KUP-koordinator Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Fase 2 4: Analyse Vurdering Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Opptaksrapport Opptaks- og studieinformasjon Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Utarbeide/redigere opptaks- og studienformasjon i henhold til konklusjonene fra fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 4

8 1.3 Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt. Oppgaver og intervju i 2. opptak skal være relevante for opptaksprosessen. Fase 1: Fase 2: Innhenting Dekaner Innhente erfaringer fra opptakskomiteene BA og MA (Se mal 1.3 1) KUP-koordinator Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Analyse/Rapport Dekaner Oppsummering fra opptaksarbeidet Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptaksrapport Fase 3: Vurdering Rektor i ledermøte (høstsemester) Opptaksrapport Oppsummering og vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Tema (jfr Mal for spørsmål til opptakskomiteene): Oppnevning og sammensetning av opptakskomiteene Tilrettelegging av lister og arbeid Samlet vurdering av søknader/søkere Vurdering av kriteriene for opptak Hvordan bidrar andreopptaket til at motiverte og ambisiøse søkeren velger KHiB som studiested? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Styret (høstsemester) Opptaksrapport Referat fra oppsummeringsmøter med opptakskomitéene Drøfting og prioritering av tiltak Leder for Enhet for avdelingsstøtte, dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 5

9 1.3.1 Mal for spørsmål til opptakskomiteer Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt. Oppgaver og intervju i 2. opptak skal være relevante for opptaksprosessen. Dekaner Innhente erfaringer fra opptakskomiteene BA og MA 1. Oppnevning og sammensetning av opptakskomite Når og hvordan ble komiteene nedsatt? Hvordan fungerte introduksjonen til komitéarbeidet? Forslag til endringer? 2. Tilrettelegging av lister og arbeid Var relevant informasjon tilgjengelig da komiteen begynte sitt arbeid? Er det ønske om mer utfyllende informasjon? Leverer søkerne dokumentasjon i håndterbare formater? Forslag til endringer? 3. Samlet vurdering av søknader/søkere Kvalitet og modenhet Relevant og kvalitetsmessig dokumentasjon av kompetanse Er det søkergrupper vi ikke har, som vi burde hatt? 4. Vurdering av kriteriene for opptak Hva skiller de beste, de nestbeste og svakere søknader? Hvordan vurderer komiteen om at opptakskriteriene? Forslag til endring av kriterier? 5. Hvordan bidrar andreopptaket til at motiverte og ambisiøse søkere velger KHiB som studiested? 6. Vurdering av rutiner og prosedyrer ved opptak Hvordan er hensynet til kvalitet i alle ledd ivaretatt? Er det noe som kan gjøres enklere og mindre ressurskrevende? Forslag til endringer KUP-prosedyrer oktober 2013 side 6

10 1.4 Mottak av nye studenter Nye studenter skal få en inkluderende velkomst. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Studentevalueringer av semesterstart Avdelingsvise oppsummeringer av semesterstart Studentundersøkelsen Analyse/Rapport KUP-koordinator Sammendrag fra evalueringer av semesterstart Rapport om studentundersøkelsen Fase 3 4: Vurdering Beslutning Leder i Læringsmiljøutvalget (LMU) (vårsemester) Sammendrag fra evalueringer Rapport om studentundersøkelsen Drøfting og prioritering av tiltak Rektor i ledermøte (vårsemester) Sammendrag fra evalueringer Rapport om studentundersøkelsen Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Som over Leder for enhet for avdelingsstøtte, dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 7

11 2. Utdanning 2.1 Oppretting av nye studier Nye studier skal være skapende, eksperimentelle og i tråd med samfunnets behov. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Dekaner Årlig strategisk vurdering i tilknytning til budsjettprosess (budsjett-tiltak utenfor ramme) Strategisk vurdering i tilknytning til revisjon av eksisterende studier (hvert femte år) KUP-koordinator Data fra kandidatundersøkelse (annethvert år) Fase 3: Vurdering Dekan i avdelingsmøter, avdelingsråd og Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Langsiktige forslag til tiltak utenfor budsjettramme Rapporter fra kandidatundersøkelser Rapporter fra studentundersøkelser Forslag til studieplan Vurdering fra dekan (muntlig i møter) Behov for å opprette nye studier? Rektor i ledermøte Grunnlag og tema: som over Fase 4: Beslutning Styret Dekan, leder for Enhet for avdelingsstøtte Utforme og oppdatere studie- og søknadsinformasjon, gjennomføre opptak KUP-prosedyrer oktober

12 2.2 Studieprogram Studieprogrammene skal være relevante i forhold til fagfeltenes diskurser. Frekvens: Hvert 5. år, etter siste revidering eller oppretting av studiet Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Akkumulert søkerstatistikk og studiepoengsproduksjon Dekaner Eksterne sensorers oppsummering av faglig nivå KUP-koordinator Akkumulerte data fra studentundersøkelsen Akkumulerte data fra kandidatundersøkelsen Fase 3: Vurdering Dekaner i avdelingsmøter, avdelingsråd og Råd for samarbeid med arbeidslivet Relevante data fra statistikk og evalueringer Eksterne sensorers oppsummeringer Forslag til revidert studieplan Vurdering fra dekan (muntlig i møtet) Behov for endringer av vedtatte studieplaner? Rektor i dekanmøtet Grunnlag og tema: som over Fase 4: Beslutning Styret Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Endre undervisningstilbudet i tråd med vedtatte studieplanendringer KUP-prosedyrer oktober

13 2.3 Undervisningstilbud Det enkelte undervisningstiltak og sammensetningen av disse skal være relevant og oppfylle kravene i studieplanen. Kurskatalogen skal gi nødvendig informasjon om alle undervisningstiltak og ha en hensiktsmessig påmeldingsprosedyre. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Innhenting KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Studentevalueringer av utvalgte undervisningstiltak Faglig ansattes oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Studentenes semesterrapporter Årlig studentundersøkelse Årlig undersøkelse blant faglig ansatte Analyse/Rapport KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner Gjennomgang av dokumentene over, fra KUP-koordinator og BA-/MA-koordinatorer Vurdering Hver enkelt faglig ansvarlig Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekan i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter og medarbeidersamtaler Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) - som over Hvordan er studieplanene reflektert i undervisningstilbudet? Har og tar studentene tilstrekkelig ansvar for egen læring? Hvordan blir studentene inkludert i planlegging av undervisningsopplegget? Hvordan benyttes studentens tilbakemeldinger i planleggingsarbeidet? Hvordan møter beskrivelsene i kurskatalogen studentenes behov for informasjon om innhold, læringsmål og arbeidsform? Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4 5: Beslutning Dekaner og KU-ledere ved utforming av ny kurskatalog og godkjenning av individuelle arbeidsplaner KUP-prosedyrer oktober

14 2.4 Individuell utdanningsplan og flerfaglighet Den individuelle utdanningsplanen skal ivareta studentenes rett til å gjøre individuelle valg. Planen skal sikre tilstrekkelig fordypning og studentenes rett til å utvikle sammensatte kompetanser. Studentene skal få relevant faglig veiledning i arbeidet med utdanningsplanen. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering KUP-koordinator, BA- og MA-koordinatorer Ekstrahering av fritekstkommentarer i studentundersøkelsen, avdelingsvis Sammendrag av relevante tilbakemeldinger i studentenes semesterrapporter KU-ledere, BA- og MA-koordinatorer Strukturert samtale med hovedveiledere: Hvordan får studentene informasjon og veiledning om bruken av individuell utdanningsplan? Hvordan opplever studentene den individuelle utdanningsplanen som redskap: Planlegging, struktur, fokus, fordypning, flerfaglighet? Hvordan opplever veilederne den individuelle utdanningsplanen som redskap: Planlegging, struktur, fokus, fordypning, flerfaglighet? Ivaretar ordningen studentenes rett til å gjøre individuelle valg og sikrer ordningen tilstrekkelig fordypning? Tar studenten tilstrekkelig ansvar for egen læring? Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Referat fra strukturerte samtaler med hovedveiledere Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Leder i LMU (høstsemester) Ekstrahering av fritekstkommentarer i studentundersøkelsen, avdelingsvis Sammendrag av relevante tilbakemeldinger i studentenes semesterrapporter Som over Fase 4 Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat styringsdialogmøter Referat LMU Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

15 2.5 Delstudier i utlandet KHiB skal ha avtaler som sikrer studenter fra samtlige fagfelt mulighet for faglig relevante utvekslingsopphold ved akkrediterte institusjoner. Frekvens: Gjennomgang av avtaleportefølje hvert 3. år Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Internasjonal koordinator Avtaleportefølje Utvekslingsstatistikk Studentenes utvekslingsrapporter Fase 3: Vurdering Dekaner i avdelingsmøter og samtaler med studenter Hvordan oppfyller delstudier i utlandet faglige krav og læringsmål? Hvordan videreutvikle porteføljen av bilaterale samarbeidsavtaler? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra internasjonal koordinator(muntlig i møtet) Som over Fase 5 Leder, Enhet for avdelingsstøtte Revisjon av avtaleporteføljen mm. i samsvar med konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

16 3. Semestervurdering og eksamen 3.1 Semestervurdering Semestervurderingen skal være en læringsarena. Fastsatte vurderingskriterier skal bidra til at studentene forstår hva som forventes av dem, hva som er de sterke sidene ved arbeidet deres og hvilke aspekter som bør utvikles videre. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Statistikk over studiepoengsproduksjon Dekaner i avdelingsmøter, BA- og MA-koordinatorer i ledermøter på avdelingsnivå Oppsummering av semestervurderingene Hvordan fungerer semestervurderingene som læringsarena? Hvordan bidrar vurderingskriteriene til studentenes læring? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Studiepoengstatistikk fra semestervurderingene Oppsummering av semestervurderingene i møtereferat Læringsmål og vurderingskriterier Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte(vårsemester) Referat styringsdialogmøter Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

17 3.2 Eksamen Eksamen skal være en sentral læringsarena. Fastsatte vurderingskriterier skal bidra til at studentene når læringsmålene for sitt studieprogram. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Eksamensstatistikk Dekaner i åpent møte med sensorer Kandidatenes faglige nivå Felter som bør styrkes i studieprogrammene Dekaner i avdelingsmøter Oppsummering av gjennomføring av eksamen Hvordan fungerer eksamen som læringsarena? Hvordan bidrar vurderingskriteriene til at studentene når læringsmålene for sitt studieprogram. Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Dekanens notat fra møter med sensorer Koordinatorenes oppsummering fra MA og BA eksamensgjennomføring Læringsmål og vurderingskriterier Eksamensprosedyre Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Referat fra styringsdialogmøter Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

18 3.3 Studiegjennomføring Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Leder, Enhet for avdelingsstøtte Opptakstall og prognoser for gjennomføring Statistikk over studiepoeng- og kandidatproduksjon Dekaner i avdelingsmøter, BA- og MA-koordinatorer i ledermøter på avdelingsnivå Hvordan sikrer avdelingen at studentene gjennomfører på normert tid? Hvilke tiltak har avdelingen for å unngå eksamensutsettelse? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Oppsummering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (høstsemester) Referat fra styringsdialogmøter Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, leder for Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober

19 4. Læringsmiljø 4.1 Kommunikasjon og samarbeid KHiB skal ha et læringsmiljø der studentene lærer å være kritiske, selvstendige og utforskende. Læringsmiljøet skal vektlegge faglig integritet, åpenhet og dialog. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Undersøkelse blant faglig ansatte Evalueringer og oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Sekretær for LMU Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Analyse/Rapport KUP-koordinator, BA-/MA-koordinatorer Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner Gjennomgang av ovennevnte dokumenter Vurdering Hver enkelt faglig ansvarlig Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter i medarbeidersamtaler Som over Hvordan blir utilfredsstillende forhold fanget opp og håndtert? Er det forhold som påvirker dialog, åpenhet eller faglig arbeid som avdelingen og KHiB bør prioritere? Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4 5: Beslutning Ansvar for eventuelle tiltak besluttes avhengig av sakens omfang og karakter KUP-prosedyrer oktober 2013 side 16

20 4.2 Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Studentenes fysiske læringsmiljø skal være fullt ut forsvarlig og sikret i henhold til gjeldende HMS-krav. Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig og påkrevd opplæring skal bli gitt. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Undersøkelse blant faglig ansatte Evalueringer og oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Sekretær for LMU Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Analyse/Rapport KUP-koordinator, BA-/MA-koordinatorer Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner i avdelingsmøte Gjennomgang av sammendrag og rapporter Gjennomgang av sikkerhets- og lovlighetsvurderinger Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Som over Hvordan er HMS-kravene ivaretatt? Hvordan bidrar HMS-opplæringen til en forsvarlig HMS-kultur? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Som over Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, økonomisjef, verksmestere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 17

21 4.3 Lokaler og verksteder KHiBs lokaler skal være mest mulig funksjonelle og tilgjengelige innenfor fysiske og budsjettmessige rammer. Verkstedene skal innenfor disse rammene gi muligheter til praktisk opplæring og arbeid i henhold til studieplanene. Alle rom skal utnyttes effektivt. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Undersøkelse blant faglig ansatte Evalueringer og oppsummeringer av utvalgte undervisningstiltak Sekretær for LMU Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Dekaner i avdelingsmøter Analyse/Rapport KUP-koordinator Sammendrag, evalueringer og oppsummeringer av undervisningstiltak Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Dekaner i avdelingsmøter Gjennomgang av sammendrag og rapporter Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Som over Kommentarer fra økonomisjef etter behov (muntlig i møtet) Hvordan fungerer lokaler og verksteder? I hvilken grad benyttes verksteder og prosjektrom på tvers av avdelinger og fagfelt? Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Som over Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, økonomisjef, verksmestere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 18

22 4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi KHiBs IKT-ressurser skal være best mulig tilrettelagt ut fra prioriterte mål og budsjettmessige rammer. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Dekaner Virksomhetsplaner (VPL) Analyse/Rapport KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Fase 3: Vurdering Dekaner i avdelingsmøter Rapport om studentundersøkelsen Virksomhetsplanen (VPL) IKT- reglement og IKT sikkerhetspolicy Hvordan fungerer samordning og utnyttelse av institusjonens IKT ressurser? I hvilken grad benyttes IKT-utstyr og kompetanse på tvers av avdelinger og fagfelt? Hvordan planlegges teknisk IKT-undervisning på tvers av avdelinger og fagfelt? Får studentene nødvendig IKT- opplæring? Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Rapport om studentundersøkelsen Oppsummering dekaner (muntlig i møtet) Oppsummering fra økonomisjef (muntlig i møtet) Protokoll LMU Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, økonomisjef, IKT-leder Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 19

23 4.5 Bibliotek Biblioteket skal gi informasjons- og dokumentasjonstjenester til kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og annen faglig virksomhet ved KHiB. Biblioteket skal bygge opp og vedlikeholde egne samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet egnet materiale, videreutvikle digitale bibliotektjenester og gi veiledning og støtte. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen og undersøkelse blant faglig ansatte Hovedbibliotekar Fag- og forskningsbibliotekstatistikken, statistikk for KHiB-biblioteket Analyse/Rapport KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Vurdering Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter Rapport om studentundersøkelsen Rapport om undersøkelse blant faglig ansatte Tilgjengelig statistikk og virksomhetsplan for KHiB-biblioteket Hvordan fungerer bibliotektjenestene, og hvordan vurderes bibliotekets tilbud om kurs og veiledning? Hvordan foregår samarbeidet mellom biblioteket og avdelinger, KU-grupper og fagmiljø? Leder i LMU (vårsemester) Som over Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Som over Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Hovedbibliotekar Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 20

24 4.6 Studieadministrative oppgaver KHiB skal tilby en profesjonell informasjons- og veiledningstjeneste for studenter og potensielle studenter. Studenter skal få den informasjon og veiledning de trenger for å søke om og gjennomføre et delstudium i utlandet/ved KHiB. Fase 1: Fase 2: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Leder, Enhet for avdelingsstøtte Relevant statistisk materiale Analyse/Rapport KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Som over Oppsummering fra studiesjef (muntlig i møtet) Hvordan kan vi sikre at informasjon og veiledning blir gitt på best mulig måte til studenter og søkere? Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Referat fra styringsdialogmøter Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra leder for Enhet for avdelingsstøtte (muntlig i møtet) Drøfting og prioritering av tiltak Leder, Enhet for avdelingsstøtte Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 21

25 4.7 Utvekslingsstudenter ved KHiB Utvekslingsstudenter skal bli faglig og sosialt integrert i studiemiljøet ved KHiB. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Fase 1: Innhenting KUP-koordinator Studentundersøkelsen Fase 2 3: Analyse/Rapport Vurdering KUP-koordinator Rapport om studentundersøkelsen Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter Hvordan blir KHiBs gjestestudenter integrert i studie- og fagmiljø? Leder i LMU (vårsemester) Rapport om studentundersøkelsen Som over Fase 4: Beslutning Rektor i ledermøte (vårsemester) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Protokoll fra LMU Drøfting og formulering av tiltak Dekaner Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 22

26 5. Stipendiater 5.1 Rekruttering av stipendiater KHiB skal rekruttere stipendiater ut fra faglige strategiske mål. Prioriterte søkere skal få relevant oppfølging fram til den nasjonale søknadsfristen. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Dekaner i avdelingsmøter, KU-ledere i gruppemøter Planer for rekruttering av nye stipendiater Dekaner Oppsummering av rekrutteringsarbeid Fase 3 4: Vurdering Konklusjon Rektor i ledermøte (høstsemester) Oppsummeringer fra dekaner (muntlig i møtet) Statistikk fra opptak i stipendiatprogrammet Hvordan sikrer KHiB at stipendiater rekrutteres ut fra faglige og strategiske mål? Hvordan sikrer KHiB at prioriterte søkere får nødvendig og relevant oppfølging? Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, KU-ledere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 23

27 5.2 Oppfølging av stipendiater og deltakelse i stipendiatprogrammet KHiB skal delta aktivt i stipendiatprogrammet. Stipendiatene skal gjennomføre sine prosjekter i samsvar med intensjonene og bidra til styrking av kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiB. Fase 1 4: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Konklusjon Rektor i årlig stipendiatmøte (rektorat, stipendiater, KU-rådgivere) Prosjektbeskrivelser KHiB-stipendiater Planer for fagspesifikk obligatorisk del KHiB-stipendiater Årsrapporter fra KHiB-stipendiater Årsrapporter fra veiledere for KHiB-stipendiater Eventuelle tilbakemeldinger fra programstyret Programmets styringsdokumenter og prosedyrer Se egen mal for samtale i stipendiatmøtet Rektor i ledermøte (vårsemester) Drøfting og prioritering av tiltak Dekaner, KU-ledere Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP-prosedyrer oktober 2013 side 24

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

S T Y R E S A K # 19/16 STYREMØTET DEN Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT

S T Y R E S A K # 19/16 STYREMØTET DEN Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT S T Y R E S A K # 19/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2014-2015 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2014-2015 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

KUP prosedyrer Målformuleringene

KUP prosedyrer Målformuleringene Målformuleringene KUP prosedyrer side 1 Målformuleringene Innhold: 1. Studentopptak... 3 1.1 Opptaksstrategi... 3 1.2 Opptaksinformasjon... 4 1.3 Opptaksprosedyrer... 5 1.3.1 Mal for spørsmål til opptakskomiteer...

Detaljer

S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013

S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013 S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2012-2013 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET...

DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET... Innhold DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET... 2 Innledning... 2 Introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP)... 2 Undervisningskalenderen og Min side... 3 Informasjonsgrunnlag... 3 Analyse,

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Februar 2010. KUP årsrapport 2008-2009 side 1

Februar 2010. KUP årsrapport 2008-2009 side 1 KUP årsrapport 2008-2009 side 1 Innhold Kvalitetsutvikling ved Kunsthøgskolen i Bergen... 3 Innledning... 3 Kort introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP) ved KHiB... 3 Undervisningskalenderens

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 Vedrørende: STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslått strategi for rekruttering av studenter

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen NOKUTs tilsynsrapporter Kunst- og designhøgskolen i Bergen Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2015 [EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNINGEN NOKUT kontrollerer

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen. Februar 2008

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen. Februar 2008 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen Februar 2008 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skulle alle akkrediterte utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET S T Y R E S A K # 50/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 31.10.12 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til strategi for samarbeid med

Detaljer

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15

S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 Vedrørende: RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN Forslag til vedtak: Styret godkjenner de foreslåtte Retningslinjer for vurdering og eksamen, og ber om

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering.

Detaljer

S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON

S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN S T Y R E S A K # 35/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering. Vedlegg: Brev fra NOKUT

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

S T Y R E S A K # 06/16 STYREMØTET DEN REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN

S T Y R E S A K # 06/16 STYREMØTET DEN REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN S T Y R E S A K # 06/16 STYREMØTET DEN 10.-11.03.16 Vedrørende: REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN Forslag til vedtak: Styret godkjenner de foreslåtte endringene i Retningslinjer for vurdering

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR S T Y R E S A K # 04/16 STYREMØTET DEN 10. OG 11.03.2016 Vedrørende: KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2016-2017 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslåtte kommunikasjonsplan for 2016-2017 Vedlegg:

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen

Retningslinjer for vurdering og eksamen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Revidert av styret 11.03.2016 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SEMESTERVURDERINGER... 4 2.1. GENERELT...

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr:

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr: STYRESAK Styremøte 18. juni 2013 Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 18.06.2013 Saksbehandler: Anette Christensen Seniorrådgiver Arkivnr: Saksdokumenter

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet

Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet Kontaktmøte for institusjoner knyttet til Stipendiatprogrammet Oslo 14 september 214 Agenda Presentasjon av deltakere Virksomheten i Stipendiatprogrammet Erfaringsutveksling nye retningslinjer Dokumentasjon

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer