S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Kvalitetsutvikling ved KHiB årsrapport Tidligere styrebehandling: Styresak # 08/14 Kvalitetsutvikling ved KHiB årsrapport Styresak # 44/13 Revisjon av kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB Bergen, den

2 KVALITETSUTVIKLING VED KHiB ÅRSRAPPORT So ledd i Kunst- og designhøgskolens kvalitetsarbeid skal det hvert år legges frem en samlet rapport om kvalitetsutvikling i foregående studieår til styret. Kvalitetsarbeidet er forankret i Strategiplan , som slår fast at KHiB er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. KHiBs kvalitetsutviklingsprogram, KUP, skal sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene. Systemet skal omfatte alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon til potensielle søkere til studienes relevans for samfunns- og arbeidsliv. Årsrapporten omfatter de fem hovedområdene som inngår i kvalitetsutviklingsprogrammet: 1. Studentopptak 2. Utdanning 3. Semestervurdering og eksamen 4. Læringsmiljø 5. Stipendiater Vurdering Kvalitetsutvikling ved KHiB handler om å nå ambisiøse faglige mål. KUP bidrar til at KHiB analyserer og vurderer hvordan målsettinger og planer blir omsatt og realisert i undervisning, læring og vurdering. Langsiktig planlegging og samordning er like viktig som evaluering og forbedring i ettertid. Med en omfattende akkrediteringsprosess som bakgrunn, var studieåret preget av at integrasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning stod sentralt i kvalitetsarbeidet. KUP ble revidert gjennom styrevedtak høsten 2013, og NOKUT oppnevnte sakkyndig komité for evaluering av KUP i vårsemesteret Selve evalueringen gjennomføres i studieåret Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for til orientering Kari Bjørgo Johnsen 1

3 Kvalitetsutvikling ved KHiB Årsrapport

4 Innhold DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET... 2 Innledning... 2 Introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP)... 2 Kurskatalog og læringsstøttesystem... 3 Informasjonsgrunnlag... 3 Analyse, vurdering og oppfølging... 3 DEL 2: DELOMRÅDENE I KUP I STUDIEÅRET Studentopptak Rekrutteringsstrategi Informasjon til søkere Opptaksprosedyrer Mottak av nye studenter Utdanning Undervisningstilbud Individuell utdanningsplan og flerfaglighet Delstudier i utlandet Semestervurdering og eksamen Semestervurdering Eksamen Studiegjennomføring Læringsmiljø Kommunikasjon og samarbeid Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Lokaler og verksteder Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Bibliotek Studieadministrative oppgaver Utvekslingsstudenter ved KHiB Stipendiater Rekruttering av stipendiater Oppfølging av stipendiater og kontakt med stipendprogrammet Sluttvurdering av stipendiatprosjektene

5 DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET Innledning Introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP) KUP er kunsthøgskolens kvalitetssikringssystem. Betegnelsen kvalitetsutviklingsprogram understreker at utviklingsperspektivet er vesentlig i kvalitetsarbeidet ved KHiB. KUP skal frembringe den kunnskapen institusjonen trenger for å kunne vurdere kvaliteten i studiene. Systemet skal bidra til at KHiB vurderer resultatene i utdanningsvirksomheten, avdekker svakheter, iverksetter forbedringstiltak og foretar kontinuerlige vurderinger med sikte på kvalitetsutvikling. KUP omfatter fem hovedområder: 1. Studentopptak 2. Utdanning 3. Semestervurderinger og eksamen 4. Læringsmiljø 5. Stipendiater For hvert hovedområde vurderes kvalitet innenfor spesifikke delområder som det er knyttet målformuleringer til. For eksempel er målsetningen for delområdet opptaksstrategi at: KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere. De som får tilbud om opptak, vil bestemme seg for å studere ved KHiB. For hvert delområde foretas det regelmessig: Innhenting av informasjon; Rapport/analyse; Vurdering av status; Beslutning om eventuelle tiltak; Iverksetting av disse tiltakene. Prosedyrer for KUP er samlet i et eget dokument som beskriver prosesser for samtlige delområder. Prosedyrebeskrivelsen angir også hvordan ansvar og oppgaver er fordelt i de ulike prosessene som inngår i KUP. En egen årskalender gir samlet oversikt over tidsforløp og involverte aktører. Informasjon innhentes gjennom: Studentenes semesterrapporter Studentregister og andre kilder til kvantitativ informasjon Spørreundersøkelser og evalueringer blant søkere, studenter og ansatte Strukturerte drøftinger i fagmiljøene, avdelingene og på institusjonsnivå Det genereres rapporter som sammen med oppsummeringer og analyser danner grunnlaget for vurderinger det enkelte delområde og beslutning om eventuelle tiltak. Mye av vurderingsarbeidet skjer i de halvårlige styringsdialogmøtene mellom avdelinger og institusjonsledelse. Læringsmiljøutvalget har også en viktig rolle i KUP. 2

6 Kurskatalog og læringsstøttesystem Fra høsten 2014 blir KHiBs kurskatalog, som inneholder spesifikk informasjon om kurs, prosjekter, seminarer og andre undervisningsaktiviteter i det enkelte studieår, publisert i læringsstøttesystemet itslearning. Studieåret var preget av nødvendige forberedelser og opplæring som introduksjon til bruk av systemet i begge avdelinger og i samtlige fagmiljø. Samtidig som v kunne bygge på erfaringer fra bruken av itslearning i PPU og i fagmiljøet innen visuell kommunikasjon, ble det gjort tilpasninger og lagt til rette for bruk av nye funksjoner. I tillegg til systemutvikling, ble det også definert informasjonsbehov på kursnivå, på avdelingsnivå og på institusjonsnivå som kan ivaretas gjennom itslearning. Aktuell informasjon ble sortert i kategoriene «må vite», «bør vite» og «kjekt å vite». De to første kategoriene har prioritet i itslearning, mens informasjon og kommunikasjon i kategorien «kjekt å vite» blir ivaretatt gjennom andre kanaler. Den enkelte student har sin egen startside i itslearning, og må også forholde seg til startsiden til avdelingen han eller hun er student ved. Samtlige studenter og ansatte har også tilgang til en institusjonell startside hvor felles informasjon om KHiB som lærings- og arbeidsmiljø er samlet. Påmelding til kurs og prosjektperioder skjer i itslearning, som også skal være hovedkanal for kommunikasjon mellom veiledere, undervisere og studenter. Informasjonsgrunnlag KHiB er en liten institusjon med høyt aktivitetsnivå. Det er tett kontakt mellom studenter og faglig ansatte, i mange prosjekter må studentene samarbeide. Problemer fanges lett opp og løses på lokalt nivå. Hovedveileder er studentenes faglige og institusjonelle hovedkontakt. For veilederne er studentenes semesterrapporters en sentral kilde til informasjon om studiekvalitet og læringsmiljø. KUP er et redskap for å samle informasjon fra fagmiljøene, bearbeide denne, vurdere og gjennomføre tiltak som kan føre til forbedringer. Vesentlig informasjon og vurderinger skal være tilstrekkelig dokumentert. Kvantitativ informasjon hentes blant annet fra KHiBs studentregister og gjennom evalueringer og undersøkelser. Analyse, vurdering og oppfølging Hovedområdene i KUP blir analysert og drøftet i fagmiljøene og i møter ved avdelingene, i halvårlige styringsdialogmøter med avdelingene og i ledermøter. Det administrative ansvaret for KUP ligger hos koordinator for utdanningskvalitet, som også er leder for Enhet for kvalitetsutvikling. En hovedutfordring i var å sikre studentenes formelle medvirkning i kvalitetsarbeidet. LMU var ikke i funksjon fordi det ikke ble valgt representanter til Studentrådet fra Avdeling for kunst. Læringsmiljøet, i fysisk og psyko-sosial forstand, ble likevel fulgt tett opp, ikke minst gjennom planlegging av nye studentarbeidsplasser i C. Sundts gate og Kong Oscars gate. Organisering og lokalisering v studentarbeidsplasser har stor betydning i en periode hvor kullene har blitt større og antallet studieplasser på masternivå er utvidet , Kari Bjørgo Johnsen, leder, Enhet for kvalitetsutvikling 3

7 DEL 2: DELOMRÅDENE I KUP I STUDIEÅRET Studentopptak Statistikk og informasjon om opptak til KHiBs utdanninger i 2014 er samlet og vurdert i rapport om studentopptaket (styresak 36/14) og en oppfølgende analyse. 1.1 Rekrutteringsstrategi KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere. De som får tilbud om opptak, vil bestemme seg for å studere ved KHiB. Opptak til KHiBs utdanninger er basert på realkompetanse, som vurderes på grunnlag av innsendte arbeider. Søkertallene følges nøye, og opptakskomitéenes vurderinger blir samlet og fulgt opp på avdelingsnivå. I 2014 var søknadsweb i bruk for første gang. Web-løsningen er en applikasjon i FS, felles studieadministrativt system for norske universitet og høgskoler. Søkere dirigert fra KHiBs hjemmeside til søknadsweb, hvor de selv legger inn nødvendig informasjon og laster opp dokumentasjon. Vi har noe lavere søkertall i 2014 enn i 2013 ved begge avdelinger, til både BA- og MAstudiene, om enn i noe varierende grad. Foreløpig kan vi ikke si om dette er en såkalt naturlig svingning, eller om det er en tendens. En del søkere betrakter ikke KHiB som sitt mest attraktive alternativ. Dette gir seg utslag i at flere som får tilbud om plass, trekker seg ved tilbud fra andre kunstutdanningsinstitusjoner innenlands eller utenlands. Dette er tydelig på både BA og MA i kunst, der samtlige ventelistekandidater fikk tilbud om plass utover sommeren. Andelen utenlandske søkere øker og andel norske søkere synker. For begge MA-studier var andelen utenlandske søkere i 2014 på hele 81,5%. (For detaljer, se tabell 11 og 12 i styresak 36/14.) Det er ikke nødvendigvis et problem med en høy andel ikke-norske studenter, men i en rekrutteringskontekst er det viktig å følge opp søkermønstre blant norske ungdommer. Systematisert dialog og samarbeid med kunstfagskolene Konsolidert portfoliodag, streaming av informasjonsmøte for søkere Studentbesøk ved kunstfagskolene Oppdater Tilpasning av khib.no til mobile enheter Utforming av ny rekrutteringsstrategi Analyse og videreutvikling av khib.no Økt digital synlighet både via egen web og i sosiale medier. Oppfølging av søkere gjennom søknadsprosessen 4

8 1.2 Informasjon til søkere Potensielle søkere skal få relevant og oppdatert informasjon om studiene. To informasjonskilder er særlig betydningsfulle for KHiBs søkere, vår egen hjemmeside og søkernes personlige kontakter (venner, rådgivere, lærere). I tillegg vet vi at fagtilbudet er den viktigste årsaken til at søkere velger KHiB. For å sikre at KHiB fortsatt får kvalifiserte og motiverte søkere, er det derfor avgjørende at vi prioriterer hjemmesiden som informasjonskanal, og sørger for kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av søknads- og studieinformasjon. Avdelingenes tilbakemelding etter opptaket i 2014 tilsier at fortsatt oppgradering av khib.no bør prioriteres, parallelt med mer målrettet bruk av sosiale medier Besøk på kunstfagskolene bør systematiseres og prioriteres For KHiBs omdømme hos søkerne er det viktig at alle informasjonstiltak, fra portfoliodag til opptaksbrev, er målrettet og står i et innbyrdes forhold til hverandre slik at riktig informasjon blir gitt til riktig tid. Kontinuerlig oppdatering av studie- og søknadsinformasjon på khib.no Ny rekrutteringsbrosjyre Tatt i bruk nye muligheter for å vise video (vimeo.konto) og publikasjoner brukerne kan bla i (issuu) Etablert web-redaksjonsråd hvor faglig ansatte og studenter er representert Utforme kommunikasjonsstrategi Relansere KHiBs nyhetsbrev Oppgradering av Umbraco, publiseringsløsning for khib.no Strategiske og redaksjonelle prioriteringer 5

9 1.3 Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt. Oppgaver og intervju i 2. opptak skal være relevante for opptaksprosessen. Opptaksarbeidet har en sentral plass ved KHiB. Det opprettes hvert år opptakskomiteer der også viderekomne studenter er med å vurdere innsendte arbeider. Opptaket er todelt. Første runde er en siling der et utvalg av søkerne blir innkalt til andre runde, som foregår i KHiBs lokaler. Under 2. opptaket blir søkerne intervjuet om motivasjon og faglig bakgrunn. Ved Avdeling for design for foregår BA andreopptak over flere dager, og søkerne jobber med oppgaver som blir gitt, hver for seg og sammen. 2. opptak er en viktig arena for både rekruttering av studenter og for profilering av KHiB Gjennom opptaket, og spesielt i 2. opptaket, er det viktig at KHiB fremstår profesjonelt og imøtekommende. Små ting kan være utslagsgivende for hvorvidt en søker velger KHiB fremfor en annen institusjon Søkerne er i hovedsak tilfredse med sitt møte med KHiB under 2. opptaket Involvere viderekomne studenter i opptaksarbeidet, som medlemmer i opptakskomitéene Tett oppfølging av opptakskomiteene, felles forberedelser og oppsummering Elektronisk overføring av innsendt dokumentasjon fra søknadsweb til opptakskomiteene Opplasting av portfolio i søknadsweb Sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte og motiverte studenter Jobbe for at flest mulig søkere har KHiB som førstevalg 6

10 1.4 Mottak av nye studenter Nye studenter skal få en inkluderende velkomst. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Ved oppstart i høstsemesteret tilbys et sammensatt introduksjonsprogram for nye studenter, med faglig, praktisk og sosialt innhold. Deler av programmet er samordnet og felles, mens faglig og sosial introduksjon til eget fagmiljø og studieopplegg utgjør hoveddelen. Innholdet er derfor differensiert og tilpasset ulike grupper nykommere, samtidig som programmet vektlegger det institusjonelle fellesskapet som eksisterer på tvers av fagmiljø og avdelinger. Det krever kontinuerlig innsats for å balansere og samordne studiestart for nye studenter, uavhengig av faglig tilhørighet. Studentenes tilbakemeldinger forteller at de opplever studiestart som inkluderende, nyttig og delvis forvirrende. Både faglig ansatte og administrative støttespillere er oppmerksomme på utfordringene ved semesterstart, og anstrenger seg for å samarbeide bedre og planlegge i god tid. Nytt, felles konsept for mottak av nye studenter, med to ukers studiestartperiode. Faglig og sosial introduksjon har prioritert den første uken Eget mottak og program for innreisende utvekslingsstudenter. Verkstedskarusell for nye studenter ved Avdeling for kunst Ta i bruk Itslearning som intern kommunikasjonskanal for nye studenter Samkjøre informasjon, sørge for at alle ansatte har samme informasjonsgrunnlag og kan formidle KHiBs forventninger til nye studenter med utgangspunkt i en felles plattform Opprettholde faglige og sosiale møteplasser for nye og etablerte studenter. 7

11 2. Utdanning Punkt 2.1 Oppretting av nye studier utgår. Ingen nye studieprogram er opprettet i Studieplaner utgår. Det samme gjelder punkt. 2.2, Studieplaner. Nye studieplaner ble vedtatt i 2011, og tatt i bruk i Studieplaner revideres i en femårig syklus, dvs. at neste gjennomgang skjer i Undervisningstilbud Det enkelte undervisningstiltak og sammensetningen av disse skal være relevant og oppfylle kravene i studieplanen. Kurskatalogen skal gi nødvendig informasjon om alle undervisningstiltak og ha en hensiktsmessig påmeldingsprosedyre. Samsvar mellom studieplanene og det konkrete undervisningstilbudet blir drøftet i avdelingsmøter, ledermøter og i styringsdialogmøter. For fagmiljøene er studentenes rapporter i forbindelse med semestervurderingen det viktigste informasjonsgrunnlaget for videreutvikling av undervisningstilbudet. Fra 2013 deltar andreårsstudentene på BA og MA i NOKUTs nasjonale studentundersøkelse, Studiebarometeret. Informasjon herfra supplerer interne evalueringer. Kurskatalogen publiseres til semesterstart om høsten, og er studentenes viktigste kilde til informasjon om kurs, seminarer, workshops etc.. Studenter bruker den som grunnlag for å sette opp sin individuelle utdanningsplan. Påmelding til undervisning skjer i katalogen. Undervisningstilbudet er hvert år gjenstand for kollegial dialog og studentens tilbakemelding, og utvikles kontinuerlig i tråd med vurderingene som blir gjort Studentene at utdanningene fremstår som konsistente og sammenhengende for dem, og at de er tilfredse med tilbakemelding fra veiledere og faglig ansatte I Studiebarometeret svarer hoveddelen av respondentene fra KHiB at de er på det studiet de ønsket å være, at deres forventninger er innfridd og at de vil anbefale sitt studium til andre Studentene ved Avdeling for kunst påpeker at ulike veiledningspraksiser kan oppleves som urettferdig Kurskatalog i Itslearning Tydeligere koordineringsansvar, med programkoordinatorstillinger på både BA- og MAnivå, én stilling for hvert program Videreutvikle tilpasning av itslearning til KHiBs behov, ta i bruk nye funksjoner Eksport av kurskatalog til web til rekrutteringsformål Sikre sammenheng mellom semestervise læringsmål og læringsmål for de enkelte undervisningstiltakene som inngår 8

12 2.4 Individuell utdanningsplan og flerfaglighet Den individuelle utdanningsplanen skal ivareta studentenes rett til å gjøre individuelle valg. Planen skal sikre tilstrekkelig fordypning og studentenes rett til å utvikle sammensatte kompetanser. Studentene skal få relevant faglig veiledning i arbeidet med utdanningsplanen. I den individuelle utdanningsplanen formulerer BA-studenter sine individuelle målsetninger og ambisjoner. Planen settes opp i samråd med hovedveileder, og signeres av student og hovedveileder. Den individuelle utdanningsplanen utformes ved studiestart om høsten, og følges opp ved semestervurdering. Ansvar for egen læring er hovedformålet med ordningen. Studentene vurderer individuell utdanningsplan som et nyttig redskap Hovedveiledere tar sitt veiledningsansvar på alvor, og har en sentral oppgave i å formidle forventninger og krav til faglige resultater og arbeidsinnsats Planen tillegges ulik vekt i ulike faglige kontekster, og har klarest relevans i kunstutdanningene hvor studentenes mulighet for individuelle valg er større enn i designutdanningene Studentene etterlyser flere muligheter til å velge kurs på tvers av avdelingsgrensene Mal for individuell utdanningsplan er oppdatert for å reflektere læringsmålene i BA-programmene Kontinuerlig oppfordre til utvekslingsopphold for alle studenter Opplæring av nye hovedveiledere Tilpasse funksjonalitet for utforming av individuell utdanningsplan i itslearning Sikre at individuell utdanningsplan bidrar til at studentene tar ansvar for egen læring Sikre at individuell utdanningsplan bidrar at studentene når læringsmålene som er fastsatt 9

13 2.5 Delstudier i utlandet KHiB skal ha avtaler som sikrer studenter fra samtlige fagfelt mulighet for faglig relevante utvekslingsopphold ved akkrediterte institusjoner. Hoveddelen av utveksling til og fra KHiB skjer gjennom de to store programmene, Nordplus og Erasmus, som dekker henholdsvis Norden-Baltikum og Europa. KHiB har et relativt høyt antall utvekslingsavtaler. Portføljen av avtaler er gjennomgått og oppdater i forbindelse med relanseringen av Erasmus-programmet, som nå heter Erasmus+. Utover avtalene som er inngått innenfor rammen av Nordplus og Erasmus, har KHiB bilaterale avtaler med flere institusjoner i andre land og verdensdeler. Blant norske utdanningsinstitusjoner er KHiB fortsatt i tet når det gjelder andel inn- og utreisende studenter Majoriteten av utveksling skjer gjennom programmene Balansen mellom inn- og utreisende studenter er god KHiB bør aktivt informere egne studenter om mulighetene for studieopphold i utlandet Innreisende studenter ønsker ofte å forlenge sitt opphold ved KHiB, og får anledning til det dersom fagmiljøet har kapasitet Gjennomgang av avtaleportefølje Målrettet informasjon på khib.no, artikler om KHiB-studenter som er på utvekslingsopphold i utlandet og innreisende studenter fra andre institusjoner Alle utreisende Erasmus-studenter rapporterer om sitt utvekslingsopphold i database hvor rapportene deres er offentlig tilgjengelige Informasjonsmøter i fagmiljøene Økt lærer/ansattutveksling Flere studenter på praksisutveksling Tilrettelegge for høyt aktivitetsnivå innen internasjonalt utdanningssamarbeid Oppsøkende informasjonsvirksomhet rettet mot fagmiljøene relatert til utforming av internasjonal strategi Opprettholde høy mobilitet og sikre balanse mellom inn- og utreisende studenter Inkludere informasjon om utvekslingsopphold i Diploma Supplement 10

14 3 Semestervurdering og eksamen 3.1 Semestervurdering Semestervurderingen skal være en læringsarena. Fastsatte vurderingskriterier skal bidra til at studentene forstår hva som forventes av dem, hva som er de sterke sidene ved arbeidet deres og hvilke aspekter som bør utvikles videre. Semestervurderingen ved slutten av hvert semester er formelt sett en eksamen. Her presenterer studenten de resultater som er oppnådd med utgangspunkt i den godkjente individuelle utdanningsplanen, på BA-nivå, eller med utgangspunkt i sin individuelle prosjektbeskrivelse, på MA-nivå. Vurderingen foretas av hovedveileder sammen med et annet medlem av fagstaben. Bestått semester utløser 30 studiepoeng, og er en forutsetning for videre studier. Gjennomstrøningen ved KHiB er god, de fleste studenter leverer utfyllende dokumentasjon og består semestervurderingene. Også strykprosenten til eksamen er generelt lav. Våren 2014 hadde MA design en høyere strykprosent enn vanlig. Saken er nøye gjennomgått, og konklusjonen er at økningen ikke representerer en tendens, men situasjonsbestemte forhold. Høy grad av faglig og sosial integrasjon er trolig en vesentlig årsak til at de fleste KHiBstudenter fullfører sine studier på normert tid. Nye vurderingskriterier tatt i bruk fra høsten 2012 Semestervurderingene er regelmessig tema i avdelingsmøter og styringsdialogmøtene i vårsemesteret, der det drøftes hvordan vurderingsprosedyrene fungerer i praksis Synliggjøring av KHiBs vurderingsregime eksternt, blant annet i karakterundersøkelse i regi av UHRs Profesjonsråd for designutdanning Videreføre institusjonell dialog om kriteriebasert vurdering Sikre oppslutning om og videreutvikle vurderingssystemet 11

15 3.2 Eksamen Eksamen skal være en sentral læringsarena. Fastsatte vurderingskriterier skal bidra til at studentene når læringsmålene for sitt studieprogram. Både på BA- og MA-nivå har studentenes eksamensprosjekter spesiell betydning og tillegges stor vekt. Under eksamen skal studentene realisere et selvstendig kunst- eller designprosjekt og levere en skriftlig refleksjon. To eksterne sensorer vurderer det avsluttende eksamensarbeidet sammen mes studentens hovedveileder. Eksamensperioden, som for BA studiene strekker seg over store deler av siste semester, oppfattes av studentene som en viktig læringsperiode, med høydepunkt i presentasjonen av det ferdige arbeidet og tilbakemeldingene under eksamen. Eksamensordningen blir nøye fulgt av både studenter og stab. Gjennomgangene etter eksamen er åpne arrangement som tiltrekker seg interesse og publikum Eksamensvurderingene er regelmessig tema i avdelingsmøter og styringsdialogmøtene i høstsemesteret, der gjennomføring av årets eksamener drøftes, også i lys av sensorenes tilbakemeldinger Opplæring og oppfølging av hovedveiledere og eksterne sensorer Tatt i bruk nye vurderingskriterier ved eksamen i 2014 Utarbeide nye retningslinjer for eksamen Bruke tilbakemeldingene fra sensorene systematisk i videre utvikling av studieprogrammene 12

16 3.3 Studiegjennomføring Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Studentene ved KHiB får tett oppfølging og jevnlig tilbakemelding, primært gjennom veiledning og gjennomganger. Tett oppfølging sammen med høy inntakskvalitet en viktig årsak til svært høy gjennomføringsgrad. De aller fleste studenter ved KHiB gjennomfører sine studier på normert tid Det er svært få studenter som avbryter et påbegynt studium og ikke oppnår en grad Forsinkelser forekommer, ikke minst på grunn av fødselspermisjoner, men fører kun unntaksvis til at studenter ikke fullfører Forutsigbart og transparent vurderingsregime med eksplisitte krav Tett oppfølging av større kull på BA kunst og BA design, visuell kommunikasjon, for å motvirke frafall og forsinkelser Utforme felles plattform for veiledning Sikre at alle studenter får relevant og strukturert tilbakemelding underveis i studiene 13

17 4 Læringsmiljø 4.1 Kommunikasjon og samarbeid KHiB skal ha et læringsmiljø der studentene lærer å være kritiske, selvstendige og utforskende. Læringsmiljøet skal vektlegge faglig integritet, åpenhet og dialog. KHiB har et særpreget læringsmiljø hvor erfaringsbasert læring og faglig dialog står sentralt. Verksteder og prosjektrom er viktige arenaer for læring og eksperimentering. Verksmestere og faglig ansatte samarbeider godt og bidrar til et helhetlig og fleksibelt læringsmiljø så langt det lar seg gjøre innenfor begrensete fysiske rammebetingelser. Studentene er i tilfredse med det faglige og sosiale læringsmiljøet, men er frustrerte over en rekke begrensinger i det fyskiske arbeidsmiljøet Studentene påpeker at de må forholde seg til for mange informasjonskilder, og at de kan få motstridende informasjon fra ulike kilder FS studentweb er tatt i bruk, og gjør enkelte studieadministrative tjenester tilgjengelig på web, i tilegg til at studenter får innsyn i egne opplysninger om for eksempel resultater fra vurdering Jevnlige møter mellom dekan og tillitsvalgte studenter på Avdeling for design Nye retningslinjer for læringsmiljøutvalgets arbeid Etablering av Enhet for avdelingsstøtte Ta i bruk Itslearning som intern kommunikasjonskanal for samtlige studenter og faglig ansatte Utarbeide plan for universell utforming Nye prosjektrom og laboratorier, nye studentarbeidsplasser Styrke det organisatoriske læringsmiljøet som en del av forberedelsene til samlokalisering i Møllendal 14

18 4.2 Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Studentenes fysiske læringsmiljø skal være fullt ut forsvarlig og sikret i henhold til gjeldende HMS-krav. Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig og nødvendig opplæring skal bli gitt. KHiBs virksomhet tilsier at HMS har høy prioritet: Potensielt farlige maskiner, skadelige væsker, avgasser etc. stiller høye krav til opplæring og oppmerksomhet. Mange ved KHiB gjør en stor innsats for å sikre at arbeids- og læringsmiljøet er fullt ut forsvarlig og tilfredsstiller lovpålagte krav. HMS-opplæring blir gjennomført etter fastsatte planer, primært i tilknytning til opplæring i de enkelte verkstedene Vernerunder bekrefter at KHiB har en velfungerende verneorganisasjon. Studenter og ansatte følger pålagte vernetiltak Sikkerhetsinstruks for studentenes bruk av verkstedene følges lojalt av de aller fleste studenter Felles HMS introduksjonskurs for nye studenter ved studiestart Samarbeid mellom arbeidsmiljøutvalg og læringsmiljøutvalg Det gjennomføres sikkerhets- og lovlighetskontroll i forkant av gjennomføringen av alle undervisningstiltak Alle studenter og tilsatte gjennomfører regelmessig obligatorisk brannvernkurs. Fast samarbeid med firmaet HMS-gruppen, som bidrar med rådgivning og veiledning og utfører aktuelle målinger HMS-argumenter har høy prioritet ved budsjettprioriteringer til utstyr/investeringer Kontinuerlig og målbevisste arbeid med HMS. Opprettholde et positivt fokus på HMS-arbeidet 15

19 4.3 Lokaler og verksteder KHiBs lokaler skal være mest mulig funksjonelle og tilgjengelige innenfor fysiske og budsjettmessige rammer. Verkstedene skal innenfor disse rammene gi muligheter til praktisk opplæring og arbeid i henhold til studieplanene. Alle rom skal utnyttes effektivt. KHiB har i dag lokaler i seks bygninger fordelt på tre studiesteder. Lokalene er i stor grad tungdrevne og lite effektive. Med unntak av lokalene i Vaskerelven 8, er resterende bygningsmasse dårlig egnet til eksterne visninger og tilgangen for publikum er vanskelig. Samlokalisering i 2017 er under detaljplanlegging. KHiBs spredte lokalisering, med verksteder og prosjektrom i ulike bygg i ulike deler av sentrum, skaper unødig faglig og sosial avstand. Studiehverdagen blir oppstykket, preget av praktiske utfordringer og krevende logistikk Studentarbeidsplasser er en hovedutfordring. Plassmangel gjør at mange studenter har små arbeidsplasser i uegnete lokaler hvor mange er plassert tett sammen, og arbeidsmiljøet forringes av støy og rot. En annen hovedutfordring er mangelen på fysiske møteplasser i flere bygg, som reelt sett betyr mangel på faglige møteplasser arenaer hvor studenter kan lære av hverandre gjennom faglig samtale. Et faglig-sosialt diskusjonsmiljø er avgjørende for kvalitet i kunst- og designutdanning. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse KHIBs virksomhet innenfor de begrensete rammer dagens arealsituasjon gir Vektlegge hensiktsmessig og mest mulig rettferdig fordeling av arbeidsplasser til studenter Samlokalisering av arbeidsplasser for studenter og ansatte ved Avdeling for design i Kong Oscars gt. 62 Nye studentarbeidsplasser i C- Sundts gate Bedre organisering av verksteder og tydeligere forankring av verksmesterrollen Sikre nødvendig oppgradering av lokaler og verksteder i påvente av nytt bygg og samtidig investere for fremtiden 16

20 4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi KHiBs IKT-ressurser skal være mulig tilrettelagt ut fra prioriterte mål og budsjettmessige rammer. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et felt i stadig endring og derfor et krevende område å forvalte. Utviklingen av både utstyr og bruksvaner går svært raskt på dette feltet, og ressursbehovet er omfattende. På grunn av spredningen over bygg i ulike deler av Bergen sentrum, er det vanskelig å få til en effektiv utnyttelse av ressursene. Når de fleste studenter har egne maskiner til ordinære oppgaver, stiger behovet for færre men mer spesialiserte enheter. Ved større utstillinger er ønskene om digitalt visningsutstyr betydelig større enn det KHiB kan oppfylle. Gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på administrative fellessystemer og e-postsystem Sikkerhetsoppdateringer etter ROS, oppgradering av backup-rutiner prioritert Utformet IKT-strategi Løpende oppgradering av nettverkene og oppfølging av nettverksproblemer Årlige avsettes betydelige midler til IKT-utstyr som: Fornyelse av serverpark og infrastruktur. Utrustning av datautstyr til nytilsatte og erstatninger av utrangerte/ødelagte maskiner. Tett oppfølging av flytteprosesser i eksisterende bygningsmasse Forberede samlokalisering i nytt bygg Videreføre budsjettmidler til visningsutstyr i forbindelse med utstillinger. Videreføre budsjettmidler til IKT-utstyr for tilsatte. Utvikle effektive modeller for utnyttelse av utstyr og kompetanse på tvers av avdelinger og bygninger. Vurdere balansen mellom hva vi kan forvente at den enkelte student skaffer selv og hva institusjonen bør anskaffe. 17

S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013

S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013 S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2012-2013 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13. Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB

S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13. Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret godkjenner den reviderte prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet

Detaljer

S T Y R E S A K # 19/16 STYREMØTET DEN Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT

S T Y R E S A K # 19/16 STYREMØTET DEN Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT S T Y R E S A K # 19/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2014-2015 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2014-2015 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET...

DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET... Innhold DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET... 2 Innledning... 2 Introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP)... 2 Undervisningskalenderen og Min side... 3 Informasjonsgrunnlag... 3 Analyse,

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19

S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 S T Y R E S A K # 51/15 STYREMØTET DEN 29.10.15 Vedrørende: STRATEGI FOR REKRUTTERING AV STUDENTER 2016-19 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslått strategi for rekruttering av studenter

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Kvalitetsutvikling ved KHiB Statusrapport 2012

Kvalitetsutvikling ved KHiB Statusrapport 2012 Kvalitetsutvikling ved KHiB Statusrapport 2012 www.khib.no Innhold Kvalitetsutvikling ved Kunsthøgskolen i Bergen... 2 DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET... 2 Innledning... 2 Introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Februar 2010. KUP årsrapport 2008-2009 side 1

Februar 2010. KUP årsrapport 2008-2009 side 1 KUP årsrapport 2008-2009 side 1 Innhold Kvalitetsutvikling ved Kunsthøgskolen i Bergen... 3 Innledning... 3 Kort introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP) ved KHiB... 3 Undervisningskalenderens

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR S T Y R E S A K # 04/16 STYREMØTET DEN 10. OG 11.03.2016 Vedrørende: KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2016-2017 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslåtte kommunikasjonsplan for 2016-2017 Vedlegg:

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN, KHiBs MASTERPROGRAM I KURATORPRAKSIS 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

STUDIEPLAN SKAPENDE KURATORPRAKSIS

STUDIEPLAN SKAPENDE KURATORPRAKSIS 1 STUDIEPLAN 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER OG MÅLSETNINGER Studiet gir praktiske og teoretiske forutsetninger for selvstendig kuratorpraksis. Utdanningen gir en grunnleggende forståelse for samtidskunsten

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

S T Y R E S A K # 21/13 STYREMØTET DEN OPPTAK 2013/14

S T Y R E S A K # 21/13 STYREMØTET DEN OPPTAK 2013/14 S T Y R E S A K # 21/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.12 OPPTAK 2013/14 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Saksfremlegg til styret

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET S T Y R E S A K # 50/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 31.10.12 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til strategi for samarbeid med

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK 2010 Vedtatt av instituttstyret ved institutt for kulturstudier og orientalske språk 03. feburar 2011 Sak 05/2011 Innledning IKOS handlingsplan

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer 06/4635 KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED UIO Ph.d.-programmer A: Startfasen Hovedaspekter Delaspekter Rutiner Oppfølgingsansvar Informasjon og rekruttering Informasjon om forskerutdanningen

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KUNST Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2).

STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KUNST Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1 STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KUNST Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. MASTERPROGRAMMETS HOVEDLINJER OG MÅLSETNINGER Mastergraden

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS)

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Bakgrunn Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Dag T. Wisland 01.07.2007 I henhold til programpresentasjonen skal det fem-årige masterprogrammet i informatikk (Profesjonsstudiet

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 46/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

(t Ô-LV% STYRESAK # 24/13 HØGSKOLELEKTOR I KUNST MED HOVEDFOKUS PÅ GRAFIKK VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING STYREMØTET DEN

(t Ô-LV% STYRESAK # 24/13 HØGSKOLELEKTOR I KUNST MED HOVEDFOKUS PÅ GRAFIKK VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING STYREMØTET DEN Vedrørende: STYREMØTET DEN 23.04.13 STYRESAK # 24/13 A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: +4 55 5873 00 F: -4-47 55 8 73 10 E: khib@khib.no W: www.khib.no KunsthøgskoLen i Bergen, Bergen National Academy

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Innledning Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, heretter kalt Stipendiatprogrammet, er normert

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design

UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design UNIVERSITETET I BERGEN Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Fakultet for kunst, musikk og design Styresak: 39/17 Møtedato:16.06.17 Dato: 8/6 2017/ KJT Arkivsaksnr: Retningslinjer for KMDs deltagelse

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell VEDLEGG 3 Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell Prosess/tema Beskrivelse av arbeidsprosesser og ansvarsdeling Kommentar Studieinformasjon Studieinformasjonen

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 155 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 39% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 48% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 52% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Totalrapport STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 28 740 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på studiebarometeret.no.

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 248 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 27% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 180 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 28% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38% Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 8 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 38% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT Forslag til vedtak: Styret tar rektors bruk av hastefullmakten til orientering. Vedlegg: Justert betenkning for

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2014 og vår 2015

Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2014 og vår 2015 Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 01 og vår 015 Om undersøkelsen Sendt studenter på Master i rettsvitenskap som har vært på utveksling til et partneruniversitet i utlandet

Detaljer