S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Kvalitetsutvikling ved KHiB årsrapport Tidligere styrebehandling: Styresak # 08/14 Kvalitetsutvikling ved KHiB årsrapport Styresak # 44/13 Revisjon av kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB Bergen, den

2 KVALITETSUTVIKLING VED KHiB ÅRSRAPPORT So ledd i Kunst- og designhøgskolens kvalitetsarbeid skal det hvert år legges frem en samlet rapport om kvalitetsutvikling i foregående studieår til styret. Kvalitetsarbeidet er forankret i Strategiplan , som slår fast at KHiB er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. KHiBs kvalitetsutviklingsprogram, KUP, skal sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene. Systemet skal omfatte alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon til potensielle søkere til studienes relevans for samfunns- og arbeidsliv. Årsrapporten omfatter de fem hovedområdene som inngår i kvalitetsutviklingsprogrammet: 1. Studentopptak 2. Utdanning 3. Semestervurdering og eksamen 4. Læringsmiljø 5. Stipendiater Vurdering Kvalitetsutvikling ved KHiB handler om å nå ambisiøse faglige mål. KUP bidrar til at KHiB analyserer og vurderer hvordan målsettinger og planer blir omsatt og realisert i undervisning, læring og vurdering. Langsiktig planlegging og samordning er like viktig som evaluering og forbedring i ettertid. Med en omfattende akkrediteringsprosess som bakgrunn, var studieåret preget av at integrasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning stod sentralt i kvalitetsarbeidet. KUP ble revidert gjennom styrevedtak høsten 2013, og NOKUT oppnevnte sakkyndig komité for evaluering av KUP i vårsemesteret Selve evalueringen gjennomføres i studieåret Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for til orientering Kari Bjørgo Johnsen 1

3 Kvalitetsutvikling ved KHiB Årsrapport

4 Innhold DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET... 2 Innledning... 2 Introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP)... 2 Kurskatalog og læringsstøttesystem... 3 Informasjonsgrunnlag... 3 Analyse, vurdering og oppfølging... 3 DEL 2: DELOMRÅDENE I KUP I STUDIEÅRET Studentopptak Rekrutteringsstrategi Informasjon til søkere Opptaksprosedyrer Mottak av nye studenter Utdanning Undervisningstilbud Individuell utdanningsplan og flerfaglighet Delstudier i utlandet Semestervurdering og eksamen Semestervurdering Eksamen Studiegjennomføring Læringsmiljø Kommunikasjon og samarbeid Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Lokaler og verksteder Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Bibliotek Studieadministrative oppgaver Utvekslingsstudenter ved KHiB Stipendiater Rekruttering av stipendiater Oppfølging av stipendiater og kontakt med stipendprogrammet Sluttvurdering av stipendiatprosjektene

5 DEL 1: OM KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET Innledning Introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP) KUP er kunsthøgskolens kvalitetssikringssystem. Betegnelsen kvalitetsutviklingsprogram understreker at utviklingsperspektivet er vesentlig i kvalitetsarbeidet ved KHiB. KUP skal frembringe den kunnskapen institusjonen trenger for å kunne vurdere kvaliteten i studiene. Systemet skal bidra til at KHiB vurderer resultatene i utdanningsvirksomheten, avdekker svakheter, iverksetter forbedringstiltak og foretar kontinuerlige vurderinger med sikte på kvalitetsutvikling. KUP omfatter fem hovedområder: 1. Studentopptak 2. Utdanning 3. Semestervurderinger og eksamen 4. Læringsmiljø 5. Stipendiater For hvert hovedområde vurderes kvalitet innenfor spesifikke delområder som det er knyttet målformuleringer til. For eksempel er målsetningen for delområdet opptaksstrategi at: KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere. De som får tilbud om opptak, vil bestemme seg for å studere ved KHiB. For hvert delområde foretas det regelmessig: Innhenting av informasjon; Rapport/analyse; Vurdering av status; Beslutning om eventuelle tiltak; Iverksetting av disse tiltakene. Prosedyrer for KUP er samlet i et eget dokument som beskriver prosesser for samtlige delområder. Prosedyrebeskrivelsen angir også hvordan ansvar og oppgaver er fordelt i de ulike prosessene som inngår i KUP. En egen årskalender gir samlet oversikt over tidsforløp og involverte aktører. Informasjon innhentes gjennom: Studentenes semesterrapporter Studentregister og andre kilder til kvantitativ informasjon Spørreundersøkelser og evalueringer blant søkere, studenter og ansatte Strukturerte drøftinger i fagmiljøene, avdelingene og på institusjonsnivå Det genereres rapporter som sammen med oppsummeringer og analyser danner grunnlaget for vurderinger det enkelte delområde og beslutning om eventuelle tiltak. Mye av vurderingsarbeidet skjer i de halvårlige styringsdialogmøtene mellom avdelinger og institusjonsledelse. Læringsmiljøutvalget har også en viktig rolle i KUP. 2

6 Kurskatalog og læringsstøttesystem Fra høsten 2014 blir KHiBs kurskatalog, som inneholder spesifikk informasjon om kurs, prosjekter, seminarer og andre undervisningsaktiviteter i det enkelte studieår, publisert i læringsstøttesystemet itslearning. Studieåret var preget av nødvendige forberedelser og opplæring som introduksjon til bruk av systemet i begge avdelinger og i samtlige fagmiljø. Samtidig som v kunne bygge på erfaringer fra bruken av itslearning i PPU og i fagmiljøet innen visuell kommunikasjon, ble det gjort tilpasninger og lagt til rette for bruk av nye funksjoner. I tillegg til systemutvikling, ble det også definert informasjonsbehov på kursnivå, på avdelingsnivå og på institusjonsnivå som kan ivaretas gjennom itslearning. Aktuell informasjon ble sortert i kategoriene «må vite», «bør vite» og «kjekt å vite». De to første kategoriene har prioritet i itslearning, mens informasjon og kommunikasjon i kategorien «kjekt å vite» blir ivaretatt gjennom andre kanaler. Den enkelte student har sin egen startside i itslearning, og må også forholde seg til startsiden til avdelingen han eller hun er student ved. Samtlige studenter og ansatte har også tilgang til en institusjonell startside hvor felles informasjon om KHiB som lærings- og arbeidsmiljø er samlet. Påmelding til kurs og prosjektperioder skjer i itslearning, som også skal være hovedkanal for kommunikasjon mellom veiledere, undervisere og studenter. Informasjonsgrunnlag KHiB er en liten institusjon med høyt aktivitetsnivå. Det er tett kontakt mellom studenter og faglig ansatte, i mange prosjekter må studentene samarbeide. Problemer fanges lett opp og løses på lokalt nivå. Hovedveileder er studentenes faglige og institusjonelle hovedkontakt. For veilederne er studentenes semesterrapporters en sentral kilde til informasjon om studiekvalitet og læringsmiljø. KUP er et redskap for å samle informasjon fra fagmiljøene, bearbeide denne, vurdere og gjennomføre tiltak som kan føre til forbedringer. Vesentlig informasjon og vurderinger skal være tilstrekkelig dokumentert. Kvantitativ informasjon hentes blant annet fra KHiBs studentregister og gjennom evalueringer og undersøkelser. Analyse, vurdering og oppfølging Hovedområdene i KUP blir analysert og drøftet i fagmiljøene og i møter ved avdelingene, i halvårlige styringsdialogmøter med avdelingene og i ledermøter. Det administrative ansvaret for KUP ligger hos koordinator for utdanningskvalitet, som også er leder for Enhet for kvalitetsutvikling. En hovedutfordring i var å sikre studentenes formelle medvirkning i kvalitetsarbeidet. LMU var ikke i funksjon fordi det ikke ble valgt representanter til Studentrådet fra Avdeling for kunst. Læringsmiljøet, i fysisk og psyko-sosial forstand, ble likevel fulgt tett opp, ikke minst gjennom planlegging av nye studentarbeidsplasser i C. Sundts gate og Kong Oscars gate. Organisering og lokalisering v studentarbeidsplasser har stor betydning i en periode hvor kullene har blitt større og antallet studieplasser på masternivå er utvidet , Kari Bjørgo Johnsen, leder, Enhet for kvalitetsutvikling 3

7 DEL 2: DELOMRÅDENE I KUP I STUDIEÅRET Studentopptak Statistikk og informasjon om opptak til KHiBs utdanninger i 2014 er samlet og vurdert i rapport om studentopptaket (styresak 36/14) og en oppfølgende analyse. 1.1 Rekrutteringsstrategi KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere. De som får tilbud om opptak, vil bestemme seg for å studere ved KHiB. Opptak til KHiBs utdanninger er basert på realkompetanse, som vurderes på grunnlag av innsendte arbeider. Søkertallene følges nøye, og opptakskomitéenes vurderinger blir samlet og fulgt opp på avdelingsnivå. I 2014 var søknadsweb i bruk for første gang. Web-løsningen er en applikasjon i FS, felles studieadministrativt system for norske universitet og høgskoler. Søkere dirigert fra KHiBs hjemmeside til søknadsweb, hvor de selv legger inn nødvendig informasjon og laster opp dokumentasjon. Vi har noe lavere søkertall i 2014 enn i 2013 ved begge avdelinger, til både BA- og MAstudiene, om enn i noe varierende grad. Foreløpig kan vi ikke si om dette er en såkalt naturlig svingning, eller om det er en tendens. En del søkere betrakter ikke KHiB som sitt mest attraktive alternativ. Dette gir seg utslag i at flere som får tilbud om plass, trekker seg ved tilbud fra andre kunstutdanningsinstitusjoner innenlands eller utenlands. Dette er tydelig på både BA og MA i kunst, der samtlige ventelistekandidater fikk tilbud om plass utover sommeren. Andelen utenlandske søkere øker og andel norske søkere synker. For begge MA-studier var andelen utenlandske søkere i 2014 på hele 81,5%. (For detaljer, se tabell 11 og 12 i styresak 36/14.) Det er ikke nødvendigvis et problem med en høy andel ikke-norske studenter, men i en rekrutteringskontekst er det viktig å følge opp søkermønstre blant norske ungdommer. Systematisert dialog og samarbeid med kunstfagskolene Konsolidert portfoliodag, streaming av informasjonsmøte for søkere Studentbesøk ved kunstfagskolene Oppdater Tilpasning av khib.no til mobile enheter Utforming av ny rekrutteringsstrategi Analyse og videreutvikling av khib.no Økt digital synlighet både via egen web og i sosiale medier. Oppfølging av søkere gjennom søknadsprosessen 4

8 1.2 Informasjon til søkere Potensielle søkere skal få relevant og oppdatert informasjon om studiene. To informasjonskilder er særlig betydningsfulle for KHiBs søkere, vår egen hjemmeside og søkernes personlige kontakter (venner, rådgivere, lærere). I tillegg vet vi at fagtilbudet er den viktigste årsaken til at søkere velger KHiB. For å sikre at KHiB fortsatt får kvalifiserte og motiverte søkere, er det derfor avgjørende at vi prioriterer hjemmesiden som informasjonskanal, og sørger for kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av søknads- og studieinformasjon. Avdelingenes tilbakemelding etter opptaket i 2014 tilsier at fortsatt oppgradering av khib.no bør prioriteres, parallelt med mer målrettet bruk av sosiale medier Besøk på kunstfagskolene bør systematiseres og prioriteres For KHiBs omdømme hos søkerne er det viktig at alle informasjonstiltak, fra portfoliodag til opptaksbrev, er målrettet og står i et innbyrdes forhold til hverandre slik at riktig informasjon blir gitt til riktig tid. Kontinuerlig oppdatering av studie- og søknadsinformasjon på khib.no Ny rekrutteringsbrosjyre Tatt i bruk nye muligheter for å vise video (vimeo.konto) og publikasjoner brukerne kan bla i (issuu) Etablert web-redaksjonsråd hvor faglig ansatte og studenter er representert Utforme kommunikasjonsstrategi Relansere KHiBs nyhetsbrev Oppgradering av Umbraco, publiseringsløsning for khib.no Strategiske og redaksjonelle prioriteringer 5

9 1.3 Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt. Oppgaver og intervju i 2. opptak skal være relevante for opptaksprosessen. Opptaksarbeidet har en sentral plass ved KHiB. Det opprettes hvert år opptakskomiteer der også viderekomne studenter er med å vurdere innsendte arbeider. Opptaket er todelt. Første runde er en siling der et utvalg av søkerne blir innkalt til andre runde, som foregår i KHiBs lokaler. Under 2. opptaket blir søkerne intervjuet om motivasjon og faglig bakgrunn. Ved Avdeling for design for foregår BA andreopptak over flere dager, og søkerne jobber med oppgaver som blir gitt, hver for seg og sammen. 2. opptak er en viktig arena for både rekruttering av studenter og for profilering av KHiB Gjennom opptaket, og spesielt i 2. opptaket, er det viktig at KHiB fremstår profesjonelt og imøtekommende. Små ting kan være utslagsgivende for hvorvidt en søker velger KHiB fremfor en annen institusjon Søkerne er i hovedsak tilfredse med sitt møte med KHiB under 2. opptaket Involvere viderekomne studenter i opptaksarbeidet, som medlemmer i opptakskomitéene Tett oppfølging av opptakskomiteene, felles forberedelser og oppsummering Elektronisk overføring av innsendt dokumentasjon fra søknadsweb til opptakskomiteene Opplasting av portfolio i søknadsweb Sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte og motiverte studenter Jobbe for at flest mulig søkere har KHiB som førstevalg 6

10 1.4 Mottak av nye studenter Nye studenter skal få en inkluderende velkomst. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Ved oppstart i høstsemesteret tilbys et sammensatt introduksjonsprogram for nye studenter, med faglig, praktisk og sosialt innhold. Deler av programmet er samordnet og felles, mens faglig og sosial introduksjon til eget fagmiljø og studieopplegg utgjør hoveddelen. Innholdet er derfor differensiert og tilpasset ulike grupper nykommere, samtidig som programmet vektlegger det institusjonelle fellesskapet som eksisterer på tvers av fagmiljø og avdelinger. Det krever kontinuerlig innsats for å balansere og samordne studiestart for nye studenter, uavhengig av faglig tilhørighet. Studentenes tilbakemeldinger forteller at de opplever studiestart som inkluderende, nyttig og delvis forvirrende. Både faglig ansatte og administrative støttespillere er oppmerksomme på utfordringene ved semesterstart, og anstrenger seg for å samarbeide bedre og planlegge i god tid. Nytt, felles konsept for mottak av nye studenter, med to ukers studiestartperiode. Faglig og sosial introduksjon har prioritert den første uken Eget mottak og program for innreisende utvekslingsstudenter. Verkstedskarusell for nye studenter ved Avdeling for kunst Ta i bruk Itslearning som intern kommunikasjonskanal for nye studenter Samkjøre informasjon, sørge for at alle ansatte har samme informasjonsgrunnlag og kan formidle KHiBs forventninger til nye studenter med utgangspunkt i en felles plattform Opprettholde faglige og sosiale møteplasser for nye og etablerte studenter. 7

11 2. Utdanning Punkt 2.1 Oppretting av nye studier utgår. Ingen nye studieprogram er opprettet i Studieplaner utgår. Det samme gjelder punkt. 2.2, Studieplaner. Nye studieplaner ble vedtatt i 2011, og tatt i bruk i Studieplaner revideres i en femårig syklus, dvs. at neste gjennomgang skjer i Undervisningstilbud Det enkelte undervisningstiltak og sammensetningen av disse skal være relevant og oppfylle kravene i studieplanen. Kurskatalogen skal gi nødvendig informasjon om alle undervisningstiltak og ha en hensiktsmessig påmeldingsprosedyre. Samsvar mellom studieplanene og det konkrete undervisningstilbudet blir drøftet i avdelingsmøter, ledermøter og i styringsdialogmøter. For fagmiljøene er studentenes rapporter i forbindelse med semestervurderingen det viktigste informasjonsgrunnlaget for videreutvikling av undervisningstilbudet. Fra 2013 deltar andreårsstudentene på BA og MA i NOKUTs nasjonale studentundersøkelse, Studiebarometeret. Informasjon herfra supplerer interne evalueringer. Kurskatalogen publiseres til semesterstart om høsten, og er studentenes viktigste kilde til informasjon om kurs, seminarer, workshops etc.. Studenter bruker den som grunnlag for å sette opp sin individuelle utdanningsplan. Påmelding til undervisning skjer i katalogen. Undervisningstilbudet er hvert år gjenstand for kollegial dialog og studentens tilbakemelding, og utvikles kontinuerlig i tråd med vurderingene som blir gjort Studentene at utdanningene fremstår som konsistente og sammenhengende for dem, og at de er tilfredse med tilbakemelding fra veiledere og faglig ansatte I Studiebarometeret svarer hoveddelen av respondentene fra KHiB at de er på det studiet de ønsket å være, at deres forventninger er innfridd og at de vil anbefale sitt studium til andre Studentene ved Avdeling for kunst påpeker at ulike veiledningspraksiser kan oppleves som urettferdig Kurskatalog i Itslearning Tydeligere koordineringsansvar, med programkoordinatorstillinger på både BA- og MAnivå, én stilling for hvert program Videreutvikle tilpasning av itslearning til KHiBs behov, ta i bruk nye funksjoner Eksport av kurskatalog til web til rekrutteringsformål Sikre sammenheng mellom semestervise læringsmål og læringsmål for de enkelte undervisningstiltakene som inngår 8

12 2.4 Individuell utdanningsplan og flerfaglighet Den individuelle utdanningsplanen skal ivareta studentenes rett til å gjøre individuelle valg. Planen skal sikre tilstrekkelig fordypning og studentenes rett til å utvikle sammensatte kompetanser. Studentene skal få relevant faglig veiledning i arbeidet med utdanningsplanen. I den individuelle utdanningsplanen formulerer BA-studenter sine individuelle målsetninger og ambisjoner. Planen settes opp i samråd med hovedveileder, og signeres av student og hovedveileder. Den individuelle utdanningsplanen utformes ved studiestart om høsten, og følges opp ved semestervurdering. Ansvar for egen læring er hovedformålet med ordningen. Studentene vurderer individuell utdanningsplan som et nyttig redskap Hovedveiledere tar sitt veiledningsansvar på alvor, og har en sentral oppgave i å formidle forventninger og krav til faglige resultater og arbeidsinnsats Planen tillegges ulik vekt i ulike faglige kontekster, og har klarest relevans i kunstutdanningene hvor studentenes mulighet for individuelle valg er større enn i designutdanningene Studentene etterlyser flere muligheter til å velge kurs på tvers av avdelingsgrensene Mal for individuell utdanningsplan er oppdatert for å reflektere læringsmålene i BA-programmene Kontinuerlig oppfordre til utvekslingsopphold for alle studenter Opplæring av nye hovedveiledere Tilpasse funksjonalitet for utforming av individuell utdanningsplan i itslearning Sikre at individuell utdanningsplan bidrar til at studentene tar ansvar for egen læring Sikre at individuell utdanningsplan bidrar at studentene når læringsmålene som er fastsatt 9

13 2.5 Delstudier i utlandet KHiB skal ha avtaler som sikrer studenter fra samtlige fagfelt mulighet for faglig relevante utvekslingsopphold ved akkrediterte institusjoner. Hoveddelen av utveksling til og fra KHiB skjer gjennom de to store programmene, Nordplus og Erasmus, som dekker henholdsvis Norden-Baltikum og Europa. KHiB har et relativt høyt antall utvekslingsavtaler. Portføljen av avtaler er gjennomgått og oppdater i forbindelse med relanseringen av Erasmus-programmet, som nå heter Erasmus+. Utover avtalene som er inngått innenfor rammen av Nordplus og Erasmus, har KHiB bilaterale avtaler med flere institusjoner i andre land og verdensdeler. Blant norske utdanningsinstitusjoner er KHiB fortsatt i tet når det gjelder andel inn- og utreisende studenter Majoriteten av utveksling skjer gjennom programmene Balansen mellom inn- og utreisende studenter er god KHiB bør aktivt informere egne studenter om mulighetene for studieopphold i utlandet Innreisende studenter ønsker ofte å forlenge sitt opphold ved KHiB, og får anledning til det dersom fagmiljøet har kapasitet Gjennomgang av avtaleportefølje Målrettet informasjon på khib.no, artikler om KHiB-studenter som er på utvekslingsopphold i utlandet og innreisende studenter fra andre institusjoner Alle utreisende Erasmus-studenter rapporterer om sitt utvekslingsopphold i database hvor rapportene deres er offentlig tilgjengelige Informasjonsmøter i fagmiljøene Økt lærer/ansattutveksling Flere studenter på praksisutveksling Tilrettelegge for høyt aktivitetsnivå innen internasjonalt utdanningssamarbeid Oppsøkende informasjonsvirksomhet rettet mot fagmiljøene relatert til utforming av internasjonal strategi Opprettholde høy mobilitet og sikre balanse mellom inn- og utreisende studenter Inkludere informasjon om utvekslingsopphold i Diploma Supplement 10

14 3 Semestervurdering og eksamen 3.1 Semestervurdering Semestervurderingen skal være en læringsarena. Fastsatte vurderingskriterier skal bidra til at studentene forstår hva som forventes av dem, hva som er de sterke sidene ved arbeidet deres og hvilke aspekter som bør utvikles videre. Semestervurderingen ved slutten av hvert semester er formelt sett en eksamen. Her presenterer studenten de resultater som er oppnådd med utgangspunkt i den godkjente individuelle utdanningsplanen, på BA-nivå, eller med utgangspunkt i sin individuelle prosjektbeskrivelse, på MA-nivå. Vurderingen foretas av hovedveileder sammen med et annet medlem av fagstaben. Bestått semester utløser 30 studiepoeng, og er en forutsetning for videre studier. Gjennomstrøningen ved KHiB er god, de fleste studenter leverer utfyllende dokumentasjon og består semestervurderingene. Også strykprosenten til eksamen er generelt lav. Våren 2014 hadde MA design en høyere strykprosent enn vanlig. Saken er nøye gjennomgått, og konklusjonen er at økningen ikke representerer en tendens, men situasjonsbestemte forhold. Høy grad av faglig og sosial integrasjon er trolig en vesentlig årsak til at de fleste KHiBstudenter fullfører sine studier på normert tid. Nye vurderingskriterier tatt i bruk fra høsten 2012 Semestervurderingene er regelmessig tema i avdelingsmøter og styringsdialogmøtene i vårsemesteret, der det drøftes hvordan vurderingsprosedyrene fungerer i praksis Synliggjøring av KHiBs vurderingsregime eksternt, blant annet i karakterundersøkelse i regi av UHRs Profesjonsråd for designutdanning Videreføre institusjonell dialog om kriteriebasert vurdering Sikre oppslutning om og videreutvikle vurderingssystemet 11

15 3.2 Eksamen Eksamen skal være en sentral læringsarena. Fastsatte vurderingskriterier skal bidra til at studentene når læringsmålene for sitt studieprogram. Både på BA- og MA-nivå har studentenes eksamensprosjekter spesiell betydning og tillegges stor vekt. Under eksamen skal studentene realisere et selvstendig kunst- eller designprosjekt og levere en skriftlig refleksjon. To eksterne sensorer vurderer det avsluttende eksamensarbeidet sammen mes studentens hovedveileder. Eksamensperioden, som for BA studiene strekker seg over store deler av siste semester, oppfattes av studentene som en viktig læringsperiode, med høydepunkt i presentasjonen av det ferdige arbeidet og tilbakemeldingene under eksamen. Eksamensordningen blir nøye fulgt av både studenter og stab. Gjennomgangene etter eksamen er åpne arrangement som tiltrekker seg interesse og publikum Eksamensvurderingene er regelmessig tema i avdelingsmøter og styringsdialogmøtene i høstsemesteret, der gjennomføring av årets eksamener drøftes, også i lys av sensorenes tilbakemeldinger Opplæring og oppfølging av hovedveiledere og eksterne sensorer Tatt i bruk nye vurderingskriterier ved eksamen i 2014 Utarbeide nye retningslinjer for eksamen Bruke tilbakemeldingene fra sensorene systematisk i videre utvikling av studieprogrammene 12

16 3.3 Studiegjennomføring Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Studentene ved KHiB får tett oppfølging og jevnlig tilbakemelding, primært gjennom veiledning og gjennomganger. Tett oppfølging sammen med høy inntakskvalitet en viktig årsak til svært høy gjennomføringsgrad. De aller fleste studenter ved KHiB gjennomfører sine studier på normert tid Det er svært få studenter som avbryter et påbegynt studium og ikke oppnår en grad Forsinkelser forekommer, ikke minst på grunn av fødselspermisjoner, men fører kun unntaksvis til at studenter ikke fullfører Forutsigbart og transparent vurderingsregime med eksplisitte krav Tett oppfølging av større kull på BA kunst og BA design, visuell kommunikasjon, for å motvirke frafall og forsinkelser Utforme felles plattform for veiledning Sikre at alle studenter får relevant og strukturert tilbakemelding underveis i studiene 13

17 4 Læringsmiljø 4.1 Kommunikasjon og samarbeid KHiB skal ha et læringsmiljø der studentene lærer å være kritiske, selvstendige og utforskende. Læringsmiljøet skal vektlegge faglig integritet, åpenhet og dialog. KHiB har et særpreget læringsmiljø hvor erfaringsbasert læring og faglig dialog står sentralt. Verksteder og prosjektrom er viktige arenaer for læring og eksperimentering. Verksmestere og faglig ansatte samarbeider godt og bidrar til et helhetlig og fleksibelt læringsmiljø så langt det lar seg gjøre innenfor begrensete fysiske rammebetingelser. Studentene er i tilfredse med det faglige og sosiale læringsmiljøet, men er frustrerte over en rekke begrensinger i det fyskiske arbeidsmiljøet Studentene påpeker at de må forholde seg til for mange informasjonskilder, og at de kan få motstridende informasjon fra ulike kilder FS studentweb er tatt i bruk, og gjør enkelte studieadministrative tjenester tilgjengelig på web, i tilegg til at studenter får innsyn i egne opplysninger om for eksempel resultater fra vurdering Jevnlige møter mellom dekan og tillitsvalgte studenter på Avdeling for design Nye retningslinjer for læringsmiljøutvalgets arbeid Etablering av Enhet for avdelingsstøtte Ta i bruk Itslearning som intern kommunikasjonskanal for samtlige studenter og faglig ansatte Utarbeide plan for universell utforming Nye prosjektrom og laboratorier, nye studentarbeidsplasser Styrke det organisatoriske læringsmiljøet som en del av forberedelsene til samlokalisering i Møllendal 14

18 4.2 Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Studentenes fysiske læringsmiljø skal være fullt ut forsvarlig og sikret i henhold til gjeldende HMS-krav. Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig og nødvendig opplæring skal bli gitt. KHiBs virksomhet tilsier at HMS har høy prioritet: Potensielt farlige maskiner, skadelige væsker, avgasser etc. stiller høye krav til opplæring og oppmerksomhet. Mange ved KHiB gjør en stor innsats for å sikre at arbeids- og læringsmiljøet er fullt ut forsvarlig og tilfredsstiller lovpålagte krav. HMS-opplæring blir gjennomført etter fastsatte planer, primært i tilknytning til opplæring i de enkelte verkstedene Vernerunder bekrefter at KHiB har en velfungerende verneorganisasjon. Studenter og ansatte følger pålagte vernetiltak Sikkerhetsinstruks for studentenes bruk av verkstedene følges lojalt av de aller fleste studenter Felles HMS introduksjonskurs for nye studenter ved studiestart Samarbeid mellom arbeidsmiljøutvalg og læringsmiljøutvalg Det gjennomføres sikkerhets- og lovlighetskontroll i forkant av gjennomføringen av alle undervisningstiltak Alle studenter og tilsatte gjennomfører regelmessig obligatorisk brannvernkurs. Fast samarbeid med firmaet HMS-gruppen, som bidrar med rådgivning og veiledning og utfører aktuelle målinger HMS-argumenter har høy prioritet ved budsjettprioriteringer til utstyr/investeringer Kontinuerlig og målbevisste arbeid med HMS. Opprettholde et positivt fokus på HMS-arbeidet 15

19 4.3 Lokaler og verksteder KHiBs lokaler skal være mest mulig funksjonelle og tilgjengelige innenfor fysiske og budsjettmessige rammer. Verkstedene skal innenfor disse rammene gi muligheter til praktisk opplæring og arbeid i henhold til studieplanene. Alle rom skal utnyttes effektivt. KHiB har i dag lokaler i seks bygninger fordelt på tre studiesteder. Lokalene er i stor grad tungdrevne og lite effektive. Med unntak av lokalene i Vaskerelven 8, er resterende bygningsmasse dårlig egnet til eksterne visninger og tilgangen for publikum er vanskelig. Samlokalisering i 2017 er under detaljplanlegging. KHiBs spredte lokalisering, med verksteder og prosjektrom i ulike bygg i ulike deler av sentrum, skaper unødig faglig og sosial avstand. Studiehverdagen blir oppstykket, preget av praktiske utfordringer og krevende logistikk Studentarbeidsplasser er en hovedutfordring. Plassmangel gjør at mange studenter har små arbeidsplasser i uegnete lokaler hvor mange er plassert tett sammen, og arbeidsmiljøet forringes av støy og rot. En annen hovedutfordring er mangelen på fysiske møteplasser i flere bygg, som reelt sett betyr mangel på faglige møteplasser arenaer hvor studenter kan lære av hverandre gjennom faglig samtale. Et faglig-sosialt diskusjonsmiljø er avgjørende for kvalitet i kunst- og designutdanning. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse KHIBs virksomhet innenfor de begrensete rammer dagens arealsituasjon gir Vektlegge hensiktsmessig og mest mulig rettferdig fordeling av arbeidsplasser til studenter Samlokalisering av arbeidsplasser for studenter og ansatte ved Avdeling for design i Kong Oscars gt. 62 Nye studentarbeidsplasser i C- Sundts gate Bedre organisering av verksteder og tydeligere forankring av verksmesterrollen Sikre nødvendig oppgradering av lokaler og verksteder i påvente av nytt bygg og samtidig investere for fremtiden 16

20 4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi KHiBs IKT-ressurser skal være mulig tilrettelagt ut fra prioriterte mål og budsjettmessige rammer. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et felt i stadig endring og derfor et krevende område å forvalte. Utviklingen av både utstyr og bruksvaner går svært raskt på dette feltet, og ressursbehovet er omfattende. På grunn av spredningen over bygg i ulike deler av Bergen sentrum, er det vanskelig å få til en effektiv utnyttelse av ressursene. Når de fleste studenter har egne maskiner til ordinære oppgaver, stiger behovet for færre men mer spesialiserte enheter. Ved større utstillinger er ønskene om digitalt visningsutstyr betydelig større enn det KHiB kan oppfylle. Gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på administrative fellessystemer og e-postsystem Sikkerhetsoppdateringer etter ROS, oppgradering av backup-rutiner prioritert Utformet IKT-strategi Løpende oppgradering av nettverkene og oppfølging av nettverksproblemer Årlige avsettes betydelige midler til IKT-utstyr som: Fornyelse av serverpark og infrastruktur. Utrustning av datautstyr til nytilsatte og erstatninger av utrangerte/ødelagte maskiner. Tett oppfølging av flytteprosesser i eksisterende bygningsmasse Forberede samlokalisering i nytt bygg Videreføre budsjettmidler til visningsutstyr i forbindelse med utstillinger. Videreføre budsjettmidler til IKT-utstyr for tilsatte. Utvikle effektive modeller for utnyttelse av utstyr og kompetanse på tvers av avdelinger og bygninger. Vurdere balansen mellom hva vi kan forvente at den enkelte student skaffer selv og hva institusjonen bør anskaffe. 17

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering.

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer