KUP prosedyrer Målformuleringene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUP prosedyrer Målformuleringene"

Transkript

1 Målformuleringene KUP prosedyrer side 1

2 Målformuleringene Innhold: 1. Studentopptak Opptaksstrategi Opptaksinformasjon Opptaksprosedyrer Mal for spørsmål til opptakskomiteer Mottak av nye studenter Studietilbud Studieplaner Undervisningstilbud Individuell utdanningsplan Tverrfaglighet Utvekslingsavtaler Semestervurdering og eksamen Semestervurdering Eksamensvurderinger Studiegjennomføring Læringsmiljø Kommunikasjon og samarbeid Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Lokaler og verksteder Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Bibliotek Studieadministrative oppgaver Utvekslingsstudenter ved KHiB Stipendiater Rekruttering av stipendiater Oppfølging av stipendiater og kontakt med stipendprogrammet Mal for samtale i stipendiatmøtet Sluttvurdering av stipendiatprosjektene Tema i Læreroppsummering av undervisning Tema i Studentevaluering av undervisning Tema i Semesterevaluering Tilleggstema til semesterevaluering vår Tema i opptaksundersøkelse Årskalender kvalitetsutvikling KUP prosedyrer side 2

3 Studentopptak 1. Studentopptak 1.1 Opptaksstrategi KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere. De som får tilbud om opptak, vil bestemme seg for å studere ved KHiB. Fase 1: Fase 2: Innhenting Studiesjef Søkerstatistikk fra FS Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Informasjonsleder Oppsummering av faglig aktivitet på KHiBs nettsider Analyse/Rapport Studiesjef Opptaksrapport med analyse og utvelgelse av sentral informasjon fra rekrutteringstiltak, søkerstatistikk og Opptaksundersøkelse Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Opptaksrapport Vurdering fra dekan (muntlig i møtet) Når vi de relevante søkerne med opptaksinformasjon? Fører informasjonen/opptaksprosedyrene til at de som får tilbud bestemmer seg for å studere ved KHiB? Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Opptaksrapport Referater fra styringsdialogmøter Vurdering fra informasjonsleder (muntlig i møtet) Formulering av tiltak Fase 5: Studiesjef Gjennomføring av rekrutteringstiltak for det kommende studieåret i henhold til konklusjonene fra fase 4 KUP prosedyrer side 3

4 Studentopptak 1.2 Opptaksinformasjon Potensielle søkere skal få relevant og attraktiv informasjon om studiene. Fase 1: Innhenting Studiesjef Opptaksinformasjon fra KHiB (Søknadsskjema, søknadsinformasjon, studieinformasjon) Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Fase 2 4: Analyse Vurdering Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Opptaksrapport Opptaksinformasjon Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra studiesjef (muntlig i møtet) Vurdering fra informasjonsleder (muntlig i møtet) Formulering av tiltak Fase 5: Studiesjef Utarbeide opptaksinformasjon i henhold til konklusjonene fra fase 4 KUP prosedyrer side 4

5 Studentopptak 1.3 Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt og oppleve oppgaver og intervju som relevante i opptaksprosessen. Fase 1: Fase 2: Innhenting Dekaner Innhente erfaringer fra opptakskomiteene BA og MA (Se mal 1.3 1) Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Analyse/Rapport Dekaner Oppsummering fra opptaksarbeidet Studiesjef Opptaksrapport Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Opptaksrapport Oppsummering og vurdering fra dekan (muntlig i møtet) Vurdering fra studiesjef (muntlig i møtet) Tema (jfr Mal for spørsmål til opptakskomiteene): Oppnevning og sammensetning av opptakskomiteene Tilrettelegging av lister og arbeid Samlet vurdering av søknader/søkere Vurdering av kriteriene for opptak Er opplegget for andreopptaket motiverende for at søkeren skal velge KHiB som studiested Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Opptaksrapport Referat fra styringsdialogmøter Formulering av tiltak Fase 5: Studiesjef, dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 5

6 Studentopptak Mal for spørsmål til opptakskomiteer Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt og oppleve oppgaver og intervju som viktige i opptaksprosessen. Dekaner Innhente erfaringer fra opptakskomiteene BA og MA 1. Oppnevning og sammensetning av opptakskomite Når og hvordan ble komiteene nedsatt? Hvordan fungerte introduksjonen til komitéarbeidet? Forslag til endringer? 2. Tilrettelegging av lister og arbeid Var relevant informasjon tilgjengelig da komiteen begynte sitt arbeid? Er det ønske om mer utfyllende informasjon? Leverer søkerne dokumentasjonen i håndterbare formater? Forslag til endringer? 3. Samlet vurdering av søknader/søkere Kvalitet og modenhet Relevant og god dokumentasjon av kompetanse Er det søkergrupper vi ikke har, som vi burde hatt? 4. Vurdering av kriteriene for opptak Er det enkelt å skille de gode og de mindre gode søkerne? Er det enighet i komiteen om at kriteriene er brukbare? Forslag til endring av kriterier? 5. Er opplegget for andreopptaket motiverende for at søkerne skal velge KHiB? 6. Vurdering av rutiner og prosedyrer ved opptak Er hensynet til kvalitet i alle ledd ivaretatt? Er det noe som kan gjøres enklere og mindre ressurskrevende? Forslag til endringer KUP prosedyrer side 6

7 Studentopptak 1.4 Mottak av nye studenter Nye studenter skal få en inkluderende velkomst. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Fase 1: Fase 2: Innhenting Studentevalueringer av oppstartsuken Fagstabs oppsummeringer av oppstartsuken Semesterevaluering høst fra 1.årsstudenter Analyse/Rapport Sammendrag fra evalueringer av oppstartsuken Rapport semesterevaluering høst Fase 3 4: Vurdering Beslutning Leder i Læringsmiljøutvalget (LMU) (vårsemester) Sammendrag fra evalueringer Rapport semesterevaluering Formulering av tiltak Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Sammendrag fra evalueringer Rapport semesterevaluering Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Som over Fase 5: Studiesjef, dekaner m.fl. Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 7

8 Studietilbud 2. Studietilbud 2.1 Studieplaner Studieplanene skal være relevante i forhold til fagfeltenes diskurser. Frekvens: Hvert 5. år etter iverksettelse/siste endring Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Studiesjef Akkumulert søkerstatistikk og studiepoengsproduksjon Dekaner Eksterne sensorers oppsummering av faglig nivå Akkumulering av data fra rapporter semesterevalueringer (Fremtidige spørreundersøkelser blant tidligere studenter) Eventuelle studieprogramevalueringer Fase 3: Vurdering Dekaner i fagstabsmøter og avdelingsråd Relevante data fra statistikk og evalueringer Eksterne sensorers oppsummeringer Vurdering fra dekan (muntlig i møtet) Behov for endringer av vedtatte studieplaner? Rektor i dekanmøtet Grunnlag og tema: som over Fase 4: Fase 5: Beslutning Styret Eventuell iverksetting etter styrets beslutning KUP prosedyrer side 8

9 Studietilbud 2.2 Undervisningstilbud Det enkelte undervisningstiltak og sammensetningen av disse skal være relevant og oppfylle kravene i studieplanen. Undervisningskalenderen skal gi nødvendig informasjon om alle undervisningstiltak og ha en hensiktsmessig påmeldingsprosedyre. Fase 1: Fase 2: Innhenting Studentevalueringer av undervisningstiltak Fagstabs oppsummeringer av undervisningstiltak Semesterevalueringer Analyse/Rapport Sammendrag fra evalueringer av undervisningstiltak Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringens fritekstsvar, avdelingsvis Rapport semesterevaluering (høst) Dekaner Gjennomgang av dokumentene over, fra Fase 3: Vurdering Hver enkelt faglig ansvarlig Studentevalueringer/læreroppsummering av egne undervisningstiltak Dekan i fagstabsmøter og individuelt med stab (bl.a. i medarbeidersamtaler) Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Se fase 2 Leverer avdelingen relevant undervisningstilbud i forhold til beskrivelsen i studieplanen? Gir tilbudet tilstrekkelig rom for studentenes ansvar for egen læring? Hvordan blir studentene inkludert i planlegging av undervisningsopplegget? Hvordan benyttes studentens evalueringer i planleggingsarbeidet? Har beskrivelsene i undervisningskalenderen tilfredsstillende form og tilstrekkelig informasjon om innhold og arbeidsform? Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4 5: Beslutning Dekaner ved utforming av ny undervisningskalenderen og godkjenning av individuelle arbeidsplaner KUP prosedyrer side 9

10 Studietilbud 2.3 Individuell utdanningsplan Ordningen med Individuell utdanningsplan skal ivareta studentenes rett til å gjøre individuelle valg og sikre tilstrekkelig fordypning. Studentene skal få relevant faglig veiledning i arbeidet med utdanningsplanen. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Ekstrahering av fritekstkommentarer i semesterevalueringer, avdelingsvis Dekaner Strukturert samtale med hovedveiledere: Har studentene fått tilstrekkelig informasjon om bruken av individuell utdanningsplan? Hvordan opplever studentene den individuelle utdanningsplanen som redskap: Planlegging, struktur, fokus, fordypning, tverrfaglighet? Hvordan opplever veilederne den individuelle utdanningsplanen som redskap: Planlegging, struktur, fokus, fordypning, tverrfaglighet? Ivaretar ordningen studentenes rett til å gjøre individuelle valg? Sikrer ordningen tilstrekkelig fordypning? Får studenten relevant faglig veiledning i utformingen av planen? Tar studenten tilstrekkelig ansvar for egen læring? Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Leder i LMU (høstsemester) Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringens fritekstsvar, avdelingsvis Som over Fase 4 Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat styringsdialogmøter Referat LMU Formulering av tiltak Fase 5: Dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 10

11 Studietilbud 2.4 Tverrfaglighet Tilretteleggingen av studiene skal sikre studentenes rett til å utvikle sammensatte kompetanser. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Ekstrahering av fritekstkommentarer i semesterevalueringer, avdelingsvis Dekaner Strukturert samtale med hovedveiledere Gis studentene mulighet til å utnytte potensialet i det samlede fagtilbudet ved institusjonen? Opplever studentene at hovedveilederne gir relevant veiledning i forhold til tverrfaglighet? Opplever fagstaben at studentene benytter seg av denne veiledningen? Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Leder i LMU (høstsemester) Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringens fritekstsvar, avdelingsvis Som over Fase 4 Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat styringsdialogmøter Referat LMU Formulering av tiltak Fase 5: Dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 11

12 Studietilbud 2.5 Utvekslingsavtaler KHiB skal ha avtaler som sikrer studenter fra samtlige fagområder mulighet til faglig relevante utvekslingsopphold ved akkrediterte institusjoner. Frekvens: Gjennomgang hvert 3. år (sist gjennomført i 2006) Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Studiesjef Avtaleportefølje Utvekslingsstatistikk Studentenes utvekslingsrapporter Fase 3: Vurdering Dekaner i fagstabsmøter og samtaler med studenter Fungerer utvekslingsavtalene etter intensjonen? Er avtaleporteføljen adekvat? Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra studiesjef (muntlig i møtet) Som over Fase 5 Studiesjef Revisjon av avtaleporteføljen mm. i samsvar med konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 12

13 Semestervurdering og eksamen 3. Semestervurdering og eksamen 3.1 Semestervurdering KHiB skal ha gode prosedyrer for semestervurderinger. Fastsatte retningslinjer skal følges. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Studiesjef Statistikk over studiepoengsproduksjon Dekaner i fagstabsmøter Oppsummering av semestervurderingene Er prosedyrene for semestervurdering hensiktsmessige og gode? Følges prosedyrene for vurdering og kriteriene for bedømmelse slik disse er fastsatt i studieplan og gradsforskrift? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Studieplanenes punkter om semestervurdering Studiepoengsstatistikk fra semestervurderingene Dekanens oppsummering fra fagstabsmøter Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Referat styringsdialogmøter Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, eventuelt høgskoledirektør Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 13

14 Semestervurdering og eksamen 3.2 Eksamensvurderinger KHiB skal ha gode prosedyrer for eksamensvurderinger. Fastsatte retningslinjer skal følges. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Studiesjef Eksamensstatistikk Dekaner i åpent møte med sensorer Kandidatenes faglige nivå Felter som bør styrkes i studiet (jfr. eksamensprosedyre pkt 4.9) Dekaner i fagstabsmøter Oppsummering av gjennomføring av eksamen Er prosedyrene for eksamensvurdering hensiktsmessige og gode? Følges prosedyrene for eksamensgjennomføring og vurdering slik disse er fastsatt i eksamensprosedyre, studieplan og gradsforskrift? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Dekanens notat fra møter med sensorer Dekanens oppsummering fra MA og BA eksamensgjennomføring Studieplanenes bestemmelser for vurdering og kriterier for bedømmelse Eksamensprosedyre Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat fra styringsdialogmøter Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, eventuelt høgskoledirektør Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 14

15 Semestervurdering og eksamen 3.3 Studiegjennomføring Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Studiesjef Opptakstall og prognoser for gjennomføring Statistikk over studiepoeng- og kandidatproduksjon Dekaner i fagstabsmøter Hvordan sikrer avdelingen at studentene gjennomfører på normert tid? Hvilke tiltak har avdelingen for å unngå eksamensutsettelse? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Oppsummering fra studiesjef (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat fra styringsdialogmøter Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, eventuelt høgskoledirektør Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 15

16 Læringsmiljø 4. Læringsmiljø 4.1 Kommunikasjon og samarbeid KHiB skal ha et positivt læringsmiljø med vekt på åpenhet, dialog, arbeidsglede, kreativitet og faglig fokus. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevalueringer Studentevalueringer av undervisningstiltak Fagstabs oppsummeringer av undervisningstiltak Personalsjef Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Sammendrag fra evalueringer av undervisningstiltak Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringens fritekstsvar - avdelingsvis Dekaner Gjennomgang av dokumentene over fra Fase 3: Vurdering Hver enkelt faglig ansvarlig Studentevalueringer/læreroppsummering av egne undervisningstiltak Dekaner i fagstabsmøter og individuelt med stab (bl.a. i medarbeidersamtaler) Se fase 1 2 Blir utilfredsstillende forhold fanget opp og håndtert på en velfungerende måte? Er det forhold som påvirker dialog, åpenhet, arbeidsglede, kreativitet eller faglig arbeid som en bør ha et spesielt fokus på? Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4 5: Beslutning Ansvar for eventuelle tiltak besluttes avhengig av sakens omfang og karakter KUP prosedyrer side 16

17 Læringsmiljø 4.2 Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Studentenes fysiske læringsmiljø skal være sikret i henhold til gjeldende HMS-krav. Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig og nødvendig opplæring skal bli gitt. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevalueringer Studentevalueringer av undervisningstiltak Personalsjef Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Dekaner i fagstabsmøte Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Sammendrag fra evalueringer av undervisningstiltak Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar - avdelingsvis Dekaner i fagstabsmøte Gjennomgang av dokumentene over fra Gjennomgang av sikkerhets- og lovlighetsvurderinger Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Rapport semesterevaluering Er HMS-kravene tilstrekkelig ivaretatt? Får studentene tilstrekkelig forståelse og opplæring vedrørende HMS? Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, økonomisjef m.fl. Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 17

18 Læringsmiljø 4.3 Lokaler og verksteder KHiBs lokaler skal være mest mulig funksjonelle og tilgjengelige ut fra prioriterte mål og fysiske og budsjettmessige rammer. Verkstedene skal innenfor disse rammene gi muligheter til praktisk opplæring og arbeid i henhold til studieplanene. Alle rom skal utnyttes effektivt. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevalueringer, Studentevalueringer av undervisningstiltak Personalsjef Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Dekaner i fagstabsmøte Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Sammendrag fra evalueringer av undervisningstiltak Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar - avdelingsvis Dekaner i fagstabsmøte Gjennomgang av dokumentene over fra Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Rapport semesterevaluering Kommentarer fra økonomisjefen etter behov (muntlig i møtet) Fungerer lokaler og verksteder som forutsatt? Benyttes verksteder og prosjektrom på tvers av avdelinger og fagområder? Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner og økonomisjef (muntlig i møtet) Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, økonomisjef m.fl. Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 18

19 Læringsmiljø 4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi KHiBs IKT-ressurser skal være best mulig tilrettelagt ut fra prioriterte mål og budsjettmessige rammer. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevalueringer Dekaner Virksomhetsplaner (VPL) Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Analyse av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar Fase 3: Vurdering Dekaner i fagstabsmøter Rapport semesterevaluering Virksomhetsplanen (VPL) Fungerer samordning og utnyttelse av institusjonens IKT ressurser godt nok? Benyttes IKT-utstyr og kompetanse på tvers av avdelinger og fagområder? Hvordan planlegges teknisk IKT-undervisning på tvers av avdelinger og fagområder? Får studentene nødvendig kompetanse for å utnytte institusjonens IKTressurser optimalt? Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering dekaner (muntlig i møtet) Oppsummering fra økonomisjef (muntlig i møtet) Protokoll LMU Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, evt. økonomisjef Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 19

20 Læringsmiljø 4.5 Bibliotek Bibliotekene skal gi tilgang til og rådgivning om relevant faglitteratur. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevalueringer Personalsjef Utlåns- og innkjøpsstatistikk fra KHiBs bibliotek Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Analyse av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar Fase 3: Vurdering Dekaner i fagstabsmøter Rapport semesterevaluering Fungerer bibliotektjenestene som forutsatt? Benyttes bibliotekene på tvers av avdelinger og fagområder? Leder i LMU (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering fra personalsjef (muntlig i møtet) Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner og personalsjef (muntlig i møtet) Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Personalsjef eventuelt i samråd med bibliotekarer Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 20

21 Læringsmiljø 4.6 Studieadministrative oppgaver Studieadministrasjonen skal være en profesjonell informasjons- og veiledningstjeneste for studenter og potensielle studenter. Studenter skal få den informasjon og bistand de trenger for å søke om og gjennomføre et delstudium i utlandet/ved KHiB. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevaluering Studiesjef Relevant statistisk materiale Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Analyse av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering fra studiesjef (muntlig i møtet) Er informasjonskanalene fra studieadministrasjonen tilfredsstillende og funksjonelle? Benyttes tilbud om utveksling og utenlandsstudier? Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Referat fra styringsdialogmøter Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra studiesjef (muntlig i møtet) Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Studiesjef Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 21

22 Læringsmiljø 4.7 Utvekslingsstudenter ved KHiB Utvekslingsstudenter skal bli faglig og sosialt integrert i studiemiljøet ved KHiB. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Fase 1: Innhenting Semesterevaluering Fase 2 3: Analyse/Rapport Vurdering Rapport semesterevaluering Analyse av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar (Innreisende utvekslingsstudenter opptrer som egen gruppe i semesterevalueringer) Dekaner i fagstabsmøter Blir KHiBs gjestestudenter integrert i studiemiljøet? Hvordan blir eventuelle språklige utfordringer håndtert? Leder i LMU (vårsemester) Rapport semesterevaluering Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Protokoll fra LMU Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner m.fl. Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 22

23 Stipendiater 5. Stipendiater 5.1 Rekruttering av stipendiater KHiB skal rekruttere stipendiater ut fra faglige strategiske mål og fokusområder. Prioriterte søkere skal få god oppfølging fram til den nasjonale søknadsfristen. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Dekaner i fagstabsmøter Planer for rekruttering av nye stipendiater Dekaner Oppsummering av rekrutteringsarbeid Fase 3 4: Vurdering Konklusjon Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Oppsummeringer fra dekaner (muntlig i møtet) Statistikk fra opptak i det nasjonale stipendprogrammet Rekrutteres stipendiater til KHiB ut fra faglige og strategiske mål? Får prioriterte søkere til KHiB den nødvendige oppfølging? Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 23

24 Stipendiater 5.2 Oppfølging av stipendiater og kontakt med stipendprogrammet KHiB skal delta aktivt i det nasjonale stipendprogrammet. Stipendiatene skal gjennomføre sine prosjekter i samsvar med intensjonene og bidra til høyere fokus på kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid ved KHiB. Fase 1 4: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Konklusjon Rektor i årlig stipendiatmøte (KHiB ledelse, dekaner, stipendiater, veiledere) Prosjektbeskrivelser KHiB stipendiater Planer for fagspesifikk obligatorisk del KHiB stipendiater Årsrapporter fra KHiB stipendiater Årsrapporter fra veiledere for KHiB stipendiater Eventuelle tilbakemeldinger fra programstyret Programmets styringsdokumenter og prosedyrer Se egen mal for samtale i stipendiatmøtet Fase 5: Dekaner, stipendiater m.fl. Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 24

25 Stipendiater Mal for samtale i stipendiatmøtet Oppfølging av stipendiater og kontakt med stipendprogrammet KHiB skal delta aktivt i det nasjonale stipendprogrammet. Stipendiatene skal gjennomføre sine prosjekter i samsvar med intensjonene og bidra til høyere fokus på kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid ved KHiB. I møtet deltar: KHiB ledelse, dekaner, stipendiater, hovedveiledere, eventuelt biveiledere Oppfølging av stipendiaten Hvordan inkluderer avdelingen stipendiaten i det faglige miljøet og legger til rette for fremdrift og utvikling av stipendiatprosjektet? Avdelingen skal føre tilsyn med fremdrift og utvikling av stipendiatprosjektet. Hvilke rutiner er etablert? Tilrettelegging av den fagspesifikke obligatoriske delen av stipendiatens prosjekt er avdelingens ansvar. Hvordan er dette tilrettelagt og hva er status for gjennomføringen? På hvilke måter bidrar stipendiaten til fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid? Hvordan holder stipendiaten avdelingen orientert om fremdrift og utvikling av stipendiatprosjektet? Hvordan legger institusjonen til rette for faglige møtepunkter mellom stipendiatene og med institusjonens FoU-miljø? Oppfølging av veilederne Avdelingen skal ha regelmessig kontakt med hoved- og biveiledere. På hvilke måter ivaretaes dette? Hvordan holder veilederne avdelingen oppdatert om fremdrift og utvikling av stipendiatprosjektet.? Hvordan legger institusjonen til rette for faglige møtepunkter mellom veilederne? Kontakt mot stipendprogrammet Avdelingen skal holde seg oppdatert med informasjon fra stipendprogrammet og bidra inn til programmet som forutsatt i de forskjellige fasene av et prosjekt. Hvordan fungerer dette? Avdelingen har ansvar for at stipendiater og veiledere følger de fastsatte fellesdeler av programmet. Hvordan har deltagelsen vært? På hvilke måter har avdelingen bidratt med forslag til aktiviteter i programmet? Det forutsettes av avdelingsledelsen deltar aktivt i stipendprogrammets samlinger på regelmessig basis. Hvor omfattende har deltagelsen vært? Er der forhold knyttet til utviklingen og gjennomføringen av programmet som institusjonen bør ta opp med programstyret? KUP prosedyrer side 25

26 Stipendiater 5.3 Sluttvurdering av stipendiatprosjektene Sluttvurderingen skal ha høy faglig kvalitet og gjennomføres i henhold til regelverket. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Dekaner i samråd med veiledere og øvrige fagstab Planer for gjennomføring av sluttvurdering av KHiB stipendiatprosjekter Fase 3 4: Vurdering Konklusjon Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Programmets prosedyre for sluttvurdering Status for planlegging av sluttvurdering Status for forslag til bedømmelseskomité Fase 5: Dekaner Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 26

27 Læreroppsummering av undervisning Tema i Læreroppsummering av undervisning Spørsmål merket * er obligatoriske. Faglig ansvarlig for undervisningstiltak skal etter hvert undervisningstiltak utføre en oppsummering av undervisningperioden. Der det er flere lærerkrefter, skal faglig ansvarlig utføre besvarelsen på vegne av de andre. Dette skjemaet kan det være greit å gjøre seg kjent med for gjestelærere og medvirkende på et undervisningstiltak. Oppsummeringen er ikke anonym, og skal være utfylt innen to uker etter undervisningstiltakets sluttdato. Spørsmål merket * er obligatoriske. Undervisning defineres som: Kurs, workshops, seminarer, forelesningsrekker, selvstendige prosjektperioder, studieturer, eksamensperioder og veiledningstimer som er beskrevet i undervisningskatalogen på web, og som krever påmelding. Academic staff responsible for teaching fills in a summary after each teaching-event. Where more teachers are involved, the responsible teacher fills in the summary on behalf of the colleagues. It is necessary to inform guest-teachers about this summary upon arrival. They have to communicate their input to the responsible teacher. The survey is not anonymous, and has to be done within two weeks from final date of a course. Compulsory questions are marked with an asterisk *. Teaching is defined as: Courses, workshops, seminars, lecture-series, individual projectperiods, study-tours, exam-periods and tutorials which are described in the online teaching catalogue and demands registration for participants. 1. Er det første gang dette undervisningstilbudet er blitt gitt? / Is this the first year this teachingproject have been arranged? * Ja / Yes Nei / No 2. Hvilken del av studieplanen oppfylles gjennom dette tilbudet? / What part of the study plan is fulfilled through this teachingproject? * 3. Har sikkerhets- og lovlighetsforhold blitt vurdert? (eget skjema) / Has security- and legal issues been considered? (Separate form) * Ja / Yes Nei / No 4. Studentenes tilstedeværelse: / Students presence: * Svært høy/very high Høy/High Akseptabel/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Low 5. Studentenes faglige engasjement: / Student academic engagement: * Svært høy/very high Høy/High Akseptabel/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Low 6. Studentenes samarbeid/gruppedynamikk: / Student co-operation: * Svært høy/very high Høy/High Akseptabel/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Low Ikke relevant / Not relevant KUP prosedyrer side 27

28 Læreroppsummering av undervisning KUP prosedyrer side 28

29 Læreroppsummering av undervisning 7. Studentenes læringsutbytte/resultater / Student academic benefit/results. * Svært høy/very high Høy/High Akseptabel/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Low 8. Andre kommentarer til studentenes innsats? (Valgfritt) / Other comments on student engagement? (Optional) 9. Hvordan fungerte planen og opplegg for undervisningen? / How did the plan and structure for the teachingproject work out? * Svært godt/very good Godt/Good Akseptabelt/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Poor 10. Hvordan fungerte kursleders veiledning og tilbakemelding til studentene / How did the course/project leaders tutoring and feedback to students work out? Svært godt/very good God/Good Akseptabel/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Poor 11. Hvordan fungerte kursleders samarbeid med andre lærerkrefter/verksmestere? (hvis relevant) / How did the course/project leaders cooperation with other teachers/technicians work out? (If applicable) * Svært godt/very good Godt/Good Akseptabelt/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Poor Ikke relevant/not relevant 12. Andre kommentarer til fagpersonalets innsats. (Valgfri) / Other comments on performance of the academic staff (Optional) 13. Andre kommentarer til undervisningstiltaket/prosjektets praktiske forhold/infrastruktur? / Other comments on the practical conditions and infrastructure for the course? (Optional) KUP prosedyrer side 29

S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13. Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB

S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13. Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB S T Y R E S A K # 44/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: REVISJON AV KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAMMET VED KHIB Forslag til vedtak: Styret godkjenner den reviderte prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet

Detaljer

Februar 2010. KUP årsrapport 2008-2009 side 1

Februar 2010. KUP årsrapport 2008-2009 side 1 KUP årsrapport 2008-2009 side 1 Innhold Kvalitetsutvikling ved Kunsthøgskolen i Bergen... 3 Innledning... 3 Kort introduksjon til Kvalitetsutviklingsprogrammet (KUP) ved KHiB... 3 Undervisningskalenderens

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013

S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013 S T Y R E S A K # 08/14 STYREMØTET DEN 11.02.14 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2012-2013 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2012-2013 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen. Februar 2008

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen. Februar 2008 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Bergen Februar 2008 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skulle alle akkrediterte utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1.

GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1 GRADSFORSKRIFT Fastsatt av styret ved KHiB den 25.06.03 med hjemmel i Uhl. 46.2 1. 1. OMFANG Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette. 2. DEFINISJONER 2.1.

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Nyhetsbrev for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Dette nyhetsbrevet går til alle studenter ved institutt for informatikk (II); på bachelorprogram i datavitenskap, bachelorprogram

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 S T Y R E S A K # 50/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Bergen, den

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Date of birth Norwegian national securitynr Citizenship

Date of birth Norwegian national securitynr Citizenship APPLICATION FOR AUDITION 2010 BACHELORCOURSE IN CLASSICAL BALLET Closing date for application is December 1st 2009 1. PERSONAL INFORMATION Applicants full name Date of birth Norwegian national securitynr

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

3. STUDIETS STRUKTUR Masterstudier ved Kunsthøgskolen i Bergen bygger på en gjensidig forpliktende studiekontrakt mellom studenten og institusjonen.

3. STUDIETS STRUKTUR Masterstudier ved Kunsthøgskolen i Bergen bygger på en gjensidig forpliktende studiekontrakt mellom studenten og institusjonen. 1 STUDIEPLAN MASTERGRADEN I DESIGN Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). Revidert i samsvar med NOKUTs forutsetninger 28.09.04.

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Ved Elisabeth Almaz Eriksen Høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo ASSIST Modellen og Kursplanen Hovedmomentene i presentasjonen

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk

Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk 1 Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk 2 Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring?

Detaljer

prøver i veke 39. Her vil ein kunne korleis elevane presterer i lesefart- og forståing, diktat av enkeltord og setningar og alfabetet.

prøver i veke 39. Her vil ein kunne korleis elevane presterer i lesefart- og forståing, diktat av enkeltord og setningar og alfabetet. Vekeplan 10. klasse Namn:.. Veke 38-39 Norsk: Tverrfagleg prosjekt: Samliv Samarbeide godt i grupper. Lage veggavis. Presentere eit gruppearbeid. Gjere eit rollespel. Det vil vere to timar med kartleggings-

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15

S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 S T Y R E S A K # 13/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 Vedrørende: RETNINGSLINJER FOR VURDERING OG EKSAMEN Forslag til vedtak: Styret godkjenner de foreslåtte Retningslinjer for vurdering og eksamen, og ber om

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer