KUP prosedyrer Målformuleringene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUP prosedyrer Målformuleringene"

Transkript

1 Målformuleringene KUP prosedyrer side 1

2 Målformuleringene Innhold: 1. Studentopptak Opptaksstrategi Opptaksinformasjon Opptaksprosedyrer Mal for spørsmål til opptakskomiteer Mottak av nye studenter Studietilbud Studieplaner Undervisningstilbud Individuell utdanningsplan Tverrfaglighet Utvekslingsavtaler Semestervurdering og eksamen Semestervurdering Eksamensvurderinger Studiegjennomføring Læringsmiljø Kommunikasjon og samarbeid Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Lokaler og verksteder Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Bibliotek Studieadministrative oppgaver Utvekslingsstudenter ved KHiB Stipendiater Rekruttering av stipendiater Oppfølging av stipendiater og kontakt med stipendprogrammet Mal for samtale i stipendiatmøtet Sluttvurdering av stipendiatprosjektene Tema i Læreroppsummering av undervisning Tema i Studentevaluering av undervisning Tema i Semesterevaluering Tilleggstema til semesterevaluering vår Tema i opptaksundersøkelse Årskalender kvalitetsutvikling KUP prosedyrer side 2

3 Studentopptak 1. Studentopptak 1.1 Opptaksstrategi KHiB skal få kvalifiserte og motiverte søkere. De som får tilbud om opptak, vil bestemme seg for å studere ved KHiB. Fase 1: Fase 2: Innhenting Studiesjef Søkerstatistikk fra FS Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Informasjonsleder Oppsummering av faglig aktivitet på KHiBs nettsider Analyse/Rapport Studiesjef Opptaksrapport med analyse og utvelgelse av sentral informasjon fra rekrutteringstiltak, søkerstatistikk og Opptaksundersøkelse Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Opptaksrapport Vurdering fra dekan (muntlig i møtet) Når vi de relevante søkerne med opptaksinformasjon? Fører informasjonen/opptaksprosedyrene til at de som får tilbud bestemmer seg for å studere ved KHiB? Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Opptaksrapport Referater fra styringsdialogmøter Vurdering fra informasjonsleder (muntlig i møtet) Formulering av tiltak Fase 5: Studiesjef Gjennomføring av rekrutteringstiltak for det kommende studieåret i henhold til konklusjonene fra fase 4 KUP prosedyrer side 3

4 Studentopptak 1.2 Opptaksinformasjon Potensielle søkere skal få relevant og attraktiv informasjon om studiene. Fase 1: Innhenting Studiesjef Opptaksinformasjon fra KHiB (Søknadsskjema, søknadsinformasjon, studieinformasjon) Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Fase 2 4: Analyse Vurdering Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Opptaksrapport Opptaksinformasjon Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra studiesjef (muntlig i møtet) Vurdering fra informasjonsleder (muntlig i møtet) Formulering av tiltak Fase 5: Studiesjef Utarbeide opptaksinformasjon i henhold til konklusjonene fra fase 4 KUP prosedyrer side 4

5 Studentopptak 1.3 Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt og oppleve oppgaver og intervju som relevante i opptaksprosessen. Fase 1: Fase 2: Innhenting Dekaner Innhente erfaringer fra opptakskomiteene BA og MA (Se mal 1.3 1) Opptaksundersøkelse blant søkere i andre opptak Analyse/Rapport Dekaner Oppsummering fra opptaksarbeidet Studiesjef Opptaksrapport Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Opptaksrapport Oppsummering og vurdering fra dekan (muntlig i møtet) Vurdering fra studiesjef (muntlig i møtet) Tema (jfr Mal for spørsmål til opptakskomiteene): Oppnevning og sammensetning av opptakskomiteene Tilrettelegging av lister og arbeid Samlet vurdering av søknader/søkere Vurdering av kriteriene for opptak Er opplegget for andreopptaket motiverende for at søkeren skal velge KHiB som studiested Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Opptaksrapport Referat fra styringsdialogmøter Formulering av tiltak Fase 5: Studiesjef, dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 5

6 Studentopptak Mal for spørsmål til opptakskomiteer Opptaksprosedyrer Søknader skal bli likeverdig vurdert ut fra fastsatte kriterier i begge opptaksrunder. Søkerne til andre opptak skal bli godt mottatt og oppleve oppgaver og intervju som viktige i opptaksprosessen. Dekaner Innhente erfaringer fra opptakskomiteene BA og MA 1. Oppnevning og sammensetning av opptakskomite Når og hvordan ble komiteene nedsatt? Hvordan fungerte introduksjonen til komitéarbeidet? Forslag til endringer? 2. Tilrettelegging av lister og arbeid Var relevant informasjon tilgjengelig da komiteen begynte sitt arbeid? Er det ønske om mer utfyllende informasjon? Leverer søkerne dokumentasjonen i håndterbare formater? Forslag til endringer? 3. Samlet vurdering av søknader/søkere Kvalitet og modenhet Relevant og god dokumentasjon av kompetanse Er det søkergrupper vi ikke har, som vi burde hatt? 4. Vurdering av kriteriene for opptak Er det enkelt å skille de gode og de mindre gode søkerne? Er det enighet i komiteen om at kriteriene er brukbare? Forslag til endring av kriterier? 5. Er opplegget for andreopptaket motiverende for at søkerne skal velge KHiB? 6. Vurdering av rutiner og prosedyrer ved opptak Er hensynet til kvalitet i alle ledd ivaretatt? Er det noe som kan gjøres enklere og mindre ressurskrevende? Forslag til endringer KUP prosedyrer side 6

7 Studentopptak 1.4 Mottak av nye studenter Nye studenter skal få en inkluderende velkomst. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Fase 1: Fase 2: Innhenting Studentevalueringer av oppstartsuken Fagstabs oppsummeringer av oppstartsuken Semesterevaluering høst fra 1.årsstudenter Analyse/Rapport Sammendrag fra evalueringer av oppstartsuken Rapport semesterevaluering høst Fase 3 4: Vurdering Beslutning Leder i Læringsmiljøutvalget (LMU) (vårsemester) Sammendrag fra evalueringer Rapport semesterevaluering Formulering av tiltak Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Sammendrag fra evalueringer Rapport semesterevaluering Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Som over Fase 5: Studiesjef, dekaner m.fl. Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 7

8 Studietilbud 2. Studietilbud 2.1 Studieplaner Studieplanene skal være relevante i forhold til fagfeltenes diskurser. Frekvens: Hvert 5. år etter iverksettelse/siste endring Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Studiesjef Akkumulert søkerstatistikk og studiepoengsproduksjon Dekaner Eksterne sensorers oppsummering av faglig nivå Akkumulering av data fra rapporter semesterevalueringer (Fremtidige spørreundersøkelser blant tidligere studenter) Eventuelle studieprogramevalueringer Fase 3: Vurdering Dekaner i fagstabsmøter og avdelingsråd Relevante data fra statistikk og evalueringer Eksterne sensorers oppsummeringer Vurdering fra dekan (muntlig i møtet) Behov for endringer av vedtatte studieplaner? Rektor i dekanmøtet Grunnlag og tema: som over Fase 4: Fase 5: Beslutning Styret Eventuell iverksetting etter styrets beslutning KUP prosedyrer side 8

9 Studietilbud 2.2 Undervisningstilbud Det enkelte undervisningstiltak og sammensetningen av disse skal være relevant og oppfylle kravene i studieplanen. Undervisningskalenderen skal gi nødvendig informasjon om alle undervisningstiltak og ha en hensiktsmessig påmeldingsprosedyre. Fase 1: Fase 2: Innhenting Studentevalueringer av undervisningstiltak Fagstabs oppsummeringer av undervisningstiltak Semesterevalueringer Analyse/Rapport Sammendrag fra evalueringer av undervisningstiltak Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringens fritekstsvar, avdelingsvis Rapport semesterevaluering (høst) Dekaner Gjennomgang av dokumentene over, fra Fase 3: Vurdering Hver enkelt faglig ansvarlig Studentevalueringer/læreroppsummering av egne undervisningstiltak Dekan i fagstabsmøter og individuelt med stab (bl.a. i medarbeidersamtaler) Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Se fase 2 Leverer avdelingen relevant undervisningstilbud i forhold til beskrivelsen i studieplanen? Gir tilbudet tilstrekkelig rom for studentenes ansvar for egen læring? Hvordan blir studentene inkludert i planlegging av undervisningsopplegget? Hvordan benyttes studentens evalueringer i planleggingsarbeidet? Har beskrivelsene i undervisningskalenderen tilfredsstillende form og tilstrekkelig informasjon om innhold og arbeidsform? Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4 5: Beslutning Dekaner ved utforming av ny undervisningskalenderen og godkjenning av individuelle arbeidsplaner KUP prosedyrer side 9

10 Studietilbud 2.3 Individuell utdanningsplan Ordningen med Individuell utdanningsplan skal ivareta studentenes rett til å gjøre individuelle valg og sikre tilstrekkelig fordypning. Studentene skal få relevant faglig veiledning i arbeidet med utdanningsplanen. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Ekstrahering av fritekstkommentarer i semesterevalueringer, avdelingsvis Dekaner Strukturert samtale med hovedveiledere: Har studentene fått tilstrekkelig informasjon om bruken av individuell utdanningsplan? Hvordan opplever studentene den individuelle utdanningsplanen som redskap: Planlegging, struktur, fokus, fordypning, tverrfaglighet? Hvordan opplever veilederne den individuelle utdanningsplanen som redskap: Planlegging, struktur, fokus, fordypning, tverrfaglighet? Ivaretar ordningen studentenes rett til å gjøre individuelle valg? Sikrer ordningen tilstrekkelig fordypning? Får studenten relevant faglig veiledning i utformingen av planen? Tar studenten tilstrekkelig ansvar for egen læring? Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Leder i LMU (høstsemester) Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringens fritekstsvar, avdelingsvis Som over Fase 4 Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat styringsdialogmøter Referat LMU Formulering av tiltak Fase 5: Dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 10

11 Studietilbud 2.4 Tverrfaglighet Tilretteleggingen av studiene skal sikre studentenes rett til å utvikle sammensatte kompetanser. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Ekstrahering av fritekstkommentarer i semesterevalueringer, avdelingsvis Dekaner Strukturert samtale med hovedveiledere Gis studentene mulighet til å utnytte potensialet i det samlede fagtilbudet ved institusjonen? Opplever studentene at hovedveilederne gir relevant veiledning i forhold til tverrfaglighet? Opplever fagstaben at studentene benytter seg av denne veiledningen? Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Leder i LMU (høstsemester) Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringens fritekstsvar, avdelingsvis Som over Fase 4 Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat styringsdialogmøter Referat LMU Formulering av tiltak Fase 5: Dekaner Gjennomføring av tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 11

12 Studietilbud 2.5 Utvekslingsavtaler KHiB skal ha avtaler som sikrer studenter fra samtlige fagområder mulighet til faglig relevante utvekslingsopphold ved akkrediterte institusjoner. Frekvens: Gjennomgang hvert 3. år (sist gjennomført i 2006) Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Studiesjef Avtaleportefølje Utvekslingsstatistikk Studentenes utvekslingsrapporter Fase 3: Vurdering Dekaner i fagstabsmøter og samtaler med studenter Fungerer utvekslingsavtalene etter intensjonen? Er avtaleporteføljen adekvat? Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet Vurdering fra dekaner (muntlig i møtet) Vurdering fra studiesjef (muntlig i møtet) Som over Fase 5 Studiesjef Revisjon av avtaleporteføljen mm. i samsvar med konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 12

13 Semestervurdering og eksamen 3. Semestervurdering og eksamen 3.1 Semestervurdering KHiB skal ha gode prosedyrer for semestervurderinger. Fastsatte retningslinjer skal følges. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Studiesjef Statistikk over studiepoengsproduksjon Dekaner i fagstabsmøter Oppsummering av semestervurderingene Er prosedyrene for semestervurdering hensiktsmessige og gode? Følges prosedyrene for vurdering og kriteriene for bedømmelse slik disse er fastsatt i studieplan og gradsforskrift? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Studieplanenes punkter om semestervurdering Studiepoengsstatistikk fra semestervurderingene Dekanens oppsummering fra fagstabsmøter Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Referat styringsdialogmøter Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, eventuelt høgskoledirektør Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 13

14 Semestervurdering og eksamen 3.2 Eksamensvurderinger KHiB skal ha gode prosedyrer for eksamensvurderinger. Fastsatte retningslinjer skal følges. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Studiesjef Eksamensstatistikk Dekaner i åpent møte med sensorer Kandidatenes faglige nivå Felter som bør styrkes i studiet (jfr. eksamensprosedyre pkt 4.9) Dekaner i fagstabsmøter Oppsummering av gjennomføring av eksamen Er prosedyrene for eksamensvurdering hensiktsmessige og gode? Følges prosedyrene for eksamensgjennomføring og vurdering slik disse er fastsatt i eksamensprosedyre, studieplan og gradsforskrift? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Dekanens notat fra møter med sensorer Dekanens oppsummering fra MA og BA eksamensgjennomføring Studieplanenes bestemmelser for vurdering og kriterier for bedømmelse Eksamensprosedyre Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat fra styringsdialogmøter Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, eventuelt høgskoledirektør Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 14

15 Semestervurdering og eksamen 3.3 Studiegjennomføring Studentene skal gjennomføre sine studier på normert tid. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Studiesjef Opptakstall og prognoser for gjennomføring Statistikk over studiepoeng- og kandidatproduksjon Dekaner i fagstabsmøter Hvordan sikrer avdelingen at studentene gjennomfører på normert tid? Hvilke tiltak har avdelingen for å unngå eksamensutsettelse? Fase 3: Vurdering Rektor i styringsdialogmøter (høstsemester) Oppsummering fra studiesjef (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekan (muntlig i møtet) Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Referat fra styringsdialogmøter Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, eventuelt høgskoledirektør Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 15

16 Læringsmiljø 4. Læringsmiljø 4.1 Kommunikasjon og samarbeid KHiB skal ha et positivt læringsmiljø med vekt på åpenhet, dialog, arbeidsglede, kreativitet og faglig fokus. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevalueringer Studentevalueringer av undervisningstiltak Fagstabs oppsummeringer av undervisningstiltak Personalsjef Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Sammendrag fra evalueringer av undervisningstiltak Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringens fritekstsvar - avdelingsvis Dekaner Gjennomgang av dokumentene over fra Fase 3: Vurdering Hver enkelt faglig ansvarlig Studentevalueringer/læreroppsummering av egne undervisningstiltak Dekaner i fagstabsmøter og individuelt med stab (bl.a. i medarbeidersamtaler) Se fase 1 2 Blir utilfredsstillende forhold fanget opp og håndtert på en velfungerende måte? Er det forhold som påvirker dialog, åpenhet, arbeidsglede, kreativitet eller faglig arbeid som en bør ha et spesielt fokus på? Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4 5: Beslutning Ansvar for eventuelle tiltak besluttes avhengig av sakens omfang og karakter KUP prosedyrer side 16

17 Læringsmiljø 4.2 Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Studentenes fysiske læringsmiljø skal være sikret i henhold til gjeldende HMS-krav. Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig og nødvendig opplæring skal bli gitt. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevalueringer Studentevalueringer av undervisningstiltak Personalsjef Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Dekaner i fagstabsmøte Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Sammendrag fra evalueringer av undervisningstiltak Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar - avdelingsvis Dekaner i fagstabsmøte Gjennomgang av dokumentene over fra Gjennomgang av sikkerhets- og lovlighetsvurderinger Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Rapport semesterevaluering Er HMS-kravene tilstrekkelig ivaretatt? Får studentene tilstrekkelig forståelse og opplæring vedrørende HMS? Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, økonomisjef m.fl. Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 17

18 Læringsmiljø 4.3 Lokaler og verksteder KHiBs lokaler skal være mest mulig funksjonelle og tilgjengelige ut fra prioriterte mål og fysiske og budsjettmessige rammer. Verkstedene skal innenfor disse rammene gi muligheter til praktisk opplæring og arbeid i henhold til studieplanene. Alle rom skal utnyttes effektivt. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevalueringer, Studentevalueringer av undervisningstiltak Personalsjef Protokoller fra LMU Eventuelle saker fra AMU Dekaner i fagstabsmøte Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Sammendrag fra evalueringer av undervisningstiltak Ekstrahering av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar - avdelingsvis Dekaner i fagstabsmøte Gjennomgang av dokumentene over fra Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Rapport semesterevaluering Kommentarer fra økonomisjefen etter behov (muntlig i møtet) Fungerer lokaler og verksteder som forutsatt? Benyttes verksteder og prosjektrom på tvers av avdelinger og fagområder? Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner og økonomisjef (muntlig i møtet) Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, økonomisjef m.fl. Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 18

19 Læringsmiljø 4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi KHiBs IKT-ressurser skal være best mulig tilrettelagt ut fra prioriterte mål og budsjettmessige rammer. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevalueringer Dekaner Virksomhetsplaner (VPL) Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Analyse av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar Fase 3: Vurdering Dekaner i fagstabsmøter Rapport semesterevaluering Virksomhetsplanen (VPL) Fungerer samordning og utnyttelse av institusjonens IKT ressurser godt nok? Benyttes IKT-utstyr og kompetanse på tvers av avdelinger og fagområder? Hvordan planlegges teknisk IKT-undervisning på tvers av avdelinger og fagområder? Får studentene nødvendig kompetanse for å utnytte institusjonens IKTressurser optimalt? Leder i LMU (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering dekaner (muntlig i møtet) Oppsummering fra økonomisjef (muntlig i møtet) Protokoll LMU Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner, evt. økonomisjef Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 19

20 Læringsmiljø 4.5 Bibliotek Bibliotekene skal gi tilgang til og rådgivning om relevant faglitteratur. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevalueringer Personalsjef Utlåns- og innkjøpsstatistikk fra KHiBs bibliotek Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Analyse av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar Fase 3: Vurdering Dekaner i fagstabsmøter Rapport semesterevaluering Fungerer bibliotektjenestene som forutsatt? Benyttes bibliotekene på tvers av avdelinger og fagområder? Leder i LMU (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering fra personalsjef (muntlig i møtet) Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra dekaner og personalsjef (muntlig i møtet) Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Personalsjef eventuelt i samråd med bibliotekarer Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 20

21 Læringsmiljø 4.6 Studieadministrative oppgaver Studieadministrasjonen skal være en profesjonell informasjons- og veiledningstjeneste for studenter og potensielle studenter. Studenter skal få den informasjon og bistand de trenger for å søke om og gjennomføre et delstudium i utlandet/ved KHiB. Fase 1: Fase 2: Innhenting Semesterevaluering Studiesjef Relevant statistisk materiale Analyse/Rapport Rapport semesterevaluering Analyse av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar Fase 3: Vurdering Leder i LMU (vårsemester) Rapport semesterevaluering Oppsummering fra studiesjef (muntlig i møtet) Er informasjonskanalene fra studieadministrasjonen tilfredsstillende og funksjonelle? Benyttes tilbud om utveksling og utenlandsstudier? Rektor i styringsdialogmøter (vårsemester) Grunnlag og tema: Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Referat fra styringsdialogmøter Oppsummering fra LMU (muntlig i møtet) Oppsummering fra studiesjef (muntlig i møtet) Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Studiesjef Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 21

22 Læringsmiljø 4.7 Utvekslingsstudenter ved KHiB Utvekslingsstudenter skal bli faglig og sosialt integrert i studiemiljøet ved KHiB. Relevant faglig og praktisk informasjon skal bli formidlet. Fase 1: Innhenting Semesterevaluering Fase 2 3: Analyse/Rapport Vurdering Rapport semesterevaluering Analyse av kommentarer i semesterevalueringenes fritekstsvar (Innreisende utvekslingsstudenter opptrer som egen gruppe i semesterevalueringer) Dekaner i fagstabsmøter Blir KHiBs gjestestudenter integrert i studiemiljøet? Hvordan blir eventuelle språklige utfordringer håndtert? Leder i LMU (vårsemester) Rapport semesterevaluering Som over Fase 4: Beslutning Rektor i dekanmøtet (vårsemester) Oppsummering fra dekaner (muntlig i møtet) Protokoll fra LMU Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner m.fl. Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 22

23 Stipendiater 5. Stipendiater 5.1 Rekruttering av stipendiater KHiB skal rekruttere stipendiater ut fra faglige strategiske mål og fokusområder. Prioriterte søkere skal få god oppfølging fram til den nasjonale søknadsfristen. Fase 1 3: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Dekaner i fagstabsmøter Planer for rekruttering av nye stipendiater Dekaner Oppsummering av rekrutteringsarbeid Fase 3 4: Vurdering Konklusjon Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Oppsummeringer fra dekaner (muntlig i møtet) Statistikk fra opptak i det nasjonale stipendprogrammet Rekrutteres stipendiater til KHiB ut fra faglige og strategiske mål? Får prioriterte søkere til KHiB den nødvendige oppfølging? Formulering av eventuelle tiltak Fase 5: Dekaner Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 23

24 Stipendiater 5.2 Oppfølging av stipendiater og kontakt med stipendprogrammet KHiB skal delta aktivt i det nasjonale stipendprogrammet. Stipendiatene skal gjennomføre sine prosjekter i samsvar med intensjonene og bidra til høyere fokus på kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid ved KHiB. Fase 1 4: Innhenting Analyse/Rapport Vurdering Konklusjon Rektor i årlig stipendiatmøte (KHiB ledelse, dekaner, stipendiater, veiledere) Prosjektbeskrivelser KHiB stipendiater Planer for fagspesifikk obligatorisk del KHiB stipendiater Årsrapporter fra KHiB stipendiater Årsrapporter fra veiledere for KHiB stipendiater Eventuelle tilbakemeldinger fra programstyret Programmets styringsdokumenter og prosedyrer Se egen mal for samtale i stipendiatmøtet Fase 5: Dekaner, stipendiater m.fl. Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 24

25 Stipendiater Mal for samtale i stipendiatmøtet Oppfølging av stipendiater og kontakt med stipendprogrammet KHiB skal delta aktivt i det nasjonale stipendprogrammet. Stipendiatene skal gjennomføre sine prosjekter i samsvar med intensjonene og bidra til høyere fokus på kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid ved KHiB. I møtet deltar: KHiB ledelse, dekaner, stipendiater, hovedveiledere, eventuelt biveiledere Oppfølging av stipendiaten Hvordan inkluderer avdelingen stipendiaten i det faglige miljøet og legger til rette for fremdrift og utvikling av stipendiatprosjektet? Avdelingen skal føre tilsyn med fremdrift og utvikling av stipendiatprosjektet. Hvilke rutiner er etablert? Tilrettelegging av den fagspesifikke obligatoriske delen av stipendiatens prosjekt er avdelingens ansvar. Hvordan er dette tilrettelagt og hva er status for gjennomføringen? På hvilke måter bidrar stipendiaten til fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid? Hvordan holder stipendiaten avdelingen orientert om fremdrift og utvikling av stipendiatprosjektet? Hvordan legger institusjonen til rette for faglige møtepunkter mellom stipendiatene og med institusjonens FoU-miljø? Oppfølging av veilederne Avdelingen skal ha regelmessig kontakt med hoved- og biveiledere. På hvilke måter ivaretaes dette? Hvordan holder veilederne avdelingen oppdatert om fremdrift og utvikling av stipendiatprosjektet.? Hvordan legger institusjonen til rette for faglige møtepunkter mellom veilederne? Kontakt mot stipendprogrammet Avdelingen skal holde seg oppdatert med informasjon fra stipendprogrammet og bidra inn til programmet som forutsatt i de forskjellige fasene av et prosjekt. Hvordan fungerer dette? Avdelingen har ansvar for at stipendiater og veiledere følger de fastsatte fellesdeler av programmet. Hvordan har deltagelsen vært? På hvilke måter har avdelingen bidratt med forslag til aktiviteter i programmet? Det forutsettes av avdelingsledelsen deltar aktivt i stipendprogrammets samlinger på regelmessig basis. Hvor omfattende har deltagelsen vært? Er der forhold knyttet til utviklingen og gjennomføringen av programmet som institusjonen bør ta opp med programstyret? KUP prosedyrer side 25

26 Stipendiater 5.3 Sluttvurdering av stipendiatprosjektene Sluttvurderingen skal ha høy faglig kvalitet og gjennomføres i henhold til regelverket. Fase 1 2: Innhenting Analyse/Rapport Dekaner i samråd med veiledere og øvrige fagstab Planer for gjennomføring av sluttvurdering av KHiB stipendiatprosjekter Fase 3 4: Vurdering Konklusjon Rektor i dekanmøtet (høstsemester) Programmets prosedyre for sluttvurdering Status for planlegging av sluttvurdering Status for forslag til bedømmelseskomité Fase 5: Dekaner Gjennomføring av eventuelle tiltak i henhold til konklusjonene i fase 4 KUP prosedyrer side 26

27 Læreroppsummering av undervisning Tema i Læreroppsummering av undervisning Spørsmål merket * er obligatoriske. Faglig ansvarlig for undervisningstiltak skal etter hvert undervisningstiltak utføre en oppsummering av undervisningperioden. Der det er flere lærerkrefter, skal faglig ansvarlig utføre besvarelsen på vegne av de andre. Dette skjemaet kan det være greit å gjøre seg kjent med for gjestelærere og medvirkende på et undervisningstiltak. Oppsummeringen er ikke anonym, og skal være utfylt innen to uker etter undervisningstiltakets sluttdato. Spørsmål merket * er obligatoriske. Undervisning defineres som: Kurs, workshops, seminarer, forelesningsrekker, selvstendige prosjektperioder, studieturer, eksamensperioder og veiledningstimer som er beskrevet i undervisningskatalogen på web, og som krever påmelding. Academic staff responsible for teaching fills in a summary after each teaching-event. Where more teachers are involved, the responsible teacher fills in the summary on behalf of the colleagues. It is necessary to inform guest-teachers about this summary upon arrival. They have to communicate their input to the responsible teacher. The survey is not anonymous, and has to be done within two weeks from final date of a course. Compulsory questions are marked with an asterisk *. Teaching is defined as: Courses, workshops, seminars, lecture-series, individual projectperiods, study-tours, exam-periods and tutorials which are described in the online teaching catalogue and demands registration for participants. 1. Er det første gang dette undervisningstilbudet er blitt gitt? / Is this the first year this teachingproject have been arranged? * Ja / Yes Nei / No 2. Hvilken del av studieplanen oppfylles gjennom dette tilbudet? / What part of the study plan is fulfilled through this teachingproject? * 3. Har sikkerhets- og lovlighetsforhold blitt vurdert? (eget skjema) / Has security- and legal issues been considered? (Separate form) * Ja / Yes Nei / No 4. Studentenes tilstedeværelse: / Students presence: * Svært høy/very high Høy/High Akseptabel/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Low 5. Studentenes faglige engasjement: / Student academic engagement: * Svært høy/very high Høy/High Akseptabel/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Low 6. Studentenes samarbeid/gruppedynamikk: / Student co-operation: * Svært høy/very high Høy/High Akseptabel/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Low Ikke relevant / Not relevant KUP prosedyrer side 27

28 Læreroppsummering av undervisning KUP prosedyrer side 28

29 Læreroppsummering av undervisning 7. Studentenes læringsutbytte/resultater / Student academic benefit/results. * Svært høy/very high Høy/High Akseptabel/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Low 8. Andre kommentarer til studentenes innsats? (Valgfritt) / Other comments on student engagement? (Optional) 9. Hvordan fungerte planen og opplegg for undervisningen? / How did the plan and structure for the teachingproject work out? * Svært godt/very good Godt/Good Akseptabelt/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Poor 10. Hvordan fungerte kursleders veiledning og tilbakemelding til studentene / How did the course/project leaders tutoring and feedback to students work out? Svært godt/very good God/Good Akseptabel/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Poor 11. Hvordan fungerte kursleders samarbeid med andre lærerkrefter/verksmestere? (hvis relevant) / How did the course/project leaders cooperation with other teachers/technicians work out? (If applicable) * Svært godt/very good Godt/Good Akseptabelt/Acceptable Varierende/Varying Dårlig/Poor Ikke relevant/not relevant 12. Andre kommentarer til fagpersonalets innsats. (Valgfri) / Other comments on performance of the academic staff (Optional) 13. Andre kommentarer til undervisningstiltaket/prosjektets praktiske forhold/infrastruktur? / Other comments on the practical conditions and infrastructure for the course? (Optional) KUP prosedyrer side 29

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 Kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag Erik Sogn Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning Velkommen til

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009.

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009. US-SAK NR: 146/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: CECILIE MATHIESEN ARKIVSAK NR: 2010/1429 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Saksnummer: 146/2010

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Studieavdelingen, september 2009 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET 2008 2 Forord Årsrapport om Studiekvalitet 2008 er den sjette

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Håndbok. Studentevaluering av undervisning. ved Høgskolen i Østfold

Håndbok. Studentevaluering av undervisning. ved Høgskolen i Østfold Håndbok Studentevaluering av undervisning ved Høgskolen i Østfold Roar Pettersen og Per Lauvås Høgskolen i Østfold, 2004 1 Innhold Om håndboka... 3 Litt om studentevaluering... 3 Den løpende evaluering

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør Trivselsundersøkelsen 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Nils Dugstad Daniel Huth Ommundsen Siri Margrethe Løksa Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør 2 Sammendrag Landsdekkende

Detaljer