STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP"

Transkript

1 Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr til etterretning. Ved legg: Statusrapport regnskap pr Tidligere dokumenter: Saksftemegg og vedtak i Sak 61/Il tid Ugere. Bergen, den CV Kunst- og deslgnhøgskoêen I Bergen, Bergen Academy of Art and Design A: Stramgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: F: E: W:

2 k Kunst- og designhøgsko(en i Bergen Bergen Acaderny ofart and Design BUDSJETT 2013 økonomisk statusrapport - foreløpig regnskap pr KHiBs statusrapport er fremstilt pr. budsjettområde/hovedbudsjettenhet i vedlegget nedenfor. Overførte budsjettmidler fra 2012 er inkludert i statusrapporten. Kolonnene i vedlegget viser følgende: Budsjett hittil er budsjetta[[ t.o.m. siste regnskapsmåned. Kolonnen viser periodisert budsjett pr mai måned pr budsjettområde/hovedbudsjettenhet. iår Regnskap hittil i år er regnskap t.o.m. siste regnskapsmåned som er mai måned. Års budsjett 2013 viser bevilginger for 2013 fra Kunnskapsdepartementet fordelt på hovedbudsjettenheter i henhold til styrets fordeling, samt inntektsført tildeling kap. 281 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og inntektsførte NFR-tilskudd pr Se kommentarer nedenfor. Avsetning fra 2012 viser udisponerte bevilgninger overført fra Disponibelt budsjett 2013 viser Års budsjett Avsetning fra Kap 260: KHiBs basis bevilgningsramme Drift: Regnskap hittil i år viser samlet sett et periodisk mindreforbruk i forhold til budsjett hittil i år. Pr hovedbudsjettenhet er økonomisk status slik: - Fellesnivået - Avdeling - Avdeling har et mindreforbruk i forhold til årets fordelte budsjett. Avviket fremkommer på flere områder, men er dels knyttet til avsatte strategiske midler, dels vakanser i stillinger, dels til begrenset forbruk av fellesfaglige midler så langt i år - og da særlig publikasjonsmidler og KU-prosjektmidler. for design har et mindreforbruk i forhold til disponibelt budsjett hittil i år. Avviket er særlig knyttet til ledige stillinger/vikarmidler og ubrukte refusjoner ved fravær. for kunst har et merforbruk i forhold til periodisert budsjett pr mai. Merforbruket fremkommer på flere poster, men bl.a. gjestelærerkostnader og materialkostnader har høyere kostnad enn budsjettert hittil i år. Sum disponible investeringsmidler inkluderer overførte investeringsmidler fra 2012, som innebærer at KHiB disponerer over 4,5 mill kr til investeringer i Pr har KHiB fordelt nær 3,8 mill kr i investeringsmidler til avdelingene og fellesnivået. I tillegg kommer utstyrsmidler over kap 281 (se omtale neste side). Regnskapet pr viser i hovedsak løpende investeringsutgifter, men det for,entes at bruk av midlene vil tilta vesentlig utover høsten. Kunst- og deslgnhøgskolen I Bergen, Bergen Academy of Art and Oesign A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: +t F: E W: wwwkhib.no

3 k Kunst- og desgnhøgsko1en Bergen Ufordelte midler «Budsjett ufordelt (reserver)» viser kun kr 149 ved budsjettfordeling Samtidig utgjør overførte midler uten bindinger kr 4.875, og det er fremmet egen styresak om disponering av disse midlene i styremøtet Kap 281: FeLtesmidler for Ull-sektoren Utyrsmidler til KHIB: Desember 2012 mottok KHiB 3,5 mill kr. i utstyrsmidler. Disse midlene ble i forbindelse med regnskapsavslutning forutsatt benyttet i Pr er det fordelt mer enn 2,6 mill kr. Regnskap hittil i år viser et begrenset forbruk, men også her forventes det et at bruken av midlene vil tilta vesentlig utover høsten. På KHiB inntekstføres kun den andelen av stipendiatmidler som vedrører KHiBs egne KD finansierte stipendiater. PKU s sats pr stipendiat for 2013 er satt til kr 756. Hittil i 2013 er det lagt inn budsjettmidler for 5 stipendiater ved KHiB som finansieres av KD, hvorav 2 med sluttfinansiering i 2013 er lagt inn med 3/4 budsjett. Til sammen utgjør KHiBs stipendiatmidler kr så langt i 2013, i tillegg disponerer KHiB overførte stipendiatmidter fra tidligere år med kr Til sammen kr Regnskapet for KHiBs egne stipendiater viser noe mindre enn periodisert budsjett. KHiBsprojektprogrammidLer I 2012 mottok KHiB kr til prosjektet Pictogram.me og kr til prosjektet Re:Place. I 2013 har KHiB også mottatt kr til prosjektet Topographies ofthe obsolete. Tidsrammen for disse prosjektene strekker seg til I samråd med PKU er det for 2013 inntektsført tilskudd tilsvarende 1/3 av prosjektmidlene for de 3 prosjektene. Pr er det kun prosjektet Re:Place som viser et regnskapsforbruk. (PKU): For 2013 er det bevilget kr til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, fordelt slik: Kr er til stipendiatprogrammets drift og produksjonstøtte Kr er til stipendiatprogrammets stipendiatstillinger Kr er til prosjektprogrammet Midler til stipendiater og prosjektprogrammet skal fordeles til institusjonene i programmene. Disse midlene avsettes på balansekonti, mens midler knyttet til selv driften av programmene inntektsføres (resultatføres). Stipendiatmidler og prosjektmidler som tilfaller KHiB skal derimot inntektsføres KHiB. Se ovenfor. Budsjettalt som er inntektsført PKU er basert på budsjettoversikt fra PKU. Kunst- og designhagskolen i Bergen, Bergen Academy of Art and Design A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: F: E: W:

4 NFR-midler KH1B har i 2013 inntektsført tilskudd til prosjektet: Curating Craft (kr 75 ). Regnskapet viser 0. Kort oppsummert regnskapsstatus pr : 1< Regnskapet viser at det er mindreforbruk på programmene i forhold til et periodisert budsjett. Det er ingen foruroligende avvik pr Det er mindreforbruk på investeringer og Forslag til vedtak: Bergen, 14)013 Kunst- og deslgnhøgsko(en I Bergen. Bergen Academy or Art and Design A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: F: +t7, 5873 io E: W: wwwkhibno 0 ko n om isjef vind Skaar t / Styret tar det foreløpige regnskapet pr til etterretning. utover høsten. utstyrsmidler, men det gjennomføres anskaffelser p.t. og regnskapsforbruket forventes å tilta. Kunst- og designhøgskoten i Bergen

5 FellesnivSet % r AieIingfor kunst % AdeIingfordesign % SUM DRIFT % SUM INVESTERINGER I % I Budsjett ufordelt (resener) % SUM KAP % SUM UTSTYRSMIDLER KHIB I % SUM STIPENDIATER KHIB I I % I SUM PROSJEKTMIDLERKHIB % Sttpendiatprogrammet drift/produksjor % Prosjektprogrammet % I SUM PROGRAM KU % SUM KAP % NFR-midler % KHIB totalt % Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Acrdemy ofari and Design VEDLEGG 1: Kap 260: Bevilgningsramme Bu dsje api e -omra e Budsjett hittil i Regnskap Avvik hittil i %av Årsbudsjett Avsetning Disponibelt Rest år hittil i år år budett 2013 fra 2012 bud9ett 2013 disponibelt Kap 281: UH-midler Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Bergen Academy of Art and Design A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: F: E: W; wwwkhibno

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering.

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering?

Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering? Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering? Det er en utbredt oppfatning at det er systematiske forskjeller i finansieringen av universiteter og høyskoler. Det er riktig, men forskjellene

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 Dokument 1 (2014 2015) Oversikt over statens totale inntekter og utgifter fordelt på departementene, samt informasjon

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer