ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design"

Transkript

1 /nntektsførte Ikke k Kunst- i Bergen Bergen Academy of Art and Design ogdesigrihøgskolen LEDELSESKOMMENTARER TIL AVLAGT ÅRSREGNSKAP 213 INNHOL.DSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål 2 2. Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter 2 3. Disponibel bevilgningsramme Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap 3 5. Gjennomføringen av budsjettet relatert til tildelingsbrevet Utvikling i avsetninger Note 15/ bevilgninger og bidrag Note 15/I inntektsførte bevilgninger og bidrag Investeringer i perioden og planlagte investeringer Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader BekrefteLse av regnskapet 13

2 1. INSTITUSJONENS FORMÅL 2. VESENTLIGE ENDRINGER I RESULTAT- OG BALANSEPOSTER forskning og erfaringskunnskap, drive kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, formidle tilbud om etter- og videreutdann ing. og design, sikre at utdanningen er basert på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, hvilken rolle kunst og design spiller i dagens og fremtidens samfunn, samt gi eller organisere kunnskap om virksomheten, utbre forståelse for kunst og design og være aktiv i debatten om Kunst- og designhøgskolen i Bergens formål er å tilby høyeste utdanning i Norge på feltene kunst k 2 Kundefordringene går litt ned fra Andre fordringer er økt pga. forskuddsbetalt husleie. utviklingsarbeid. og har sammenheng med økninger i bevilgninger, bl.a. til program for kunstnerisk KHiBs omløpsmid[er/bankinnskudd i Norges Bank viser en økning i bankbeholdning siden 212, sammenheng med det økte investeringsnivået i 213 (jfr. også note 1). Av KHiBs eiendeler viser anleggsmidler en økning i forhold til batansen pr , og har overførte midler fra 213. forbindelse med budsjettprosessen for 214 har KHiB innen kap 26 planlagt med betydelige KHiB har et positivt driftsresultat pr 213, dvs, at kostnadssiden er lavere enn inntektssiden. I Kostnadssiden viser en økning i lønn og sosiale kostnader i forhold til 212. annonsering. reisekostnader og økte kostnader knyttet til øvrige kostnader som rekvisita, kurs og konferanser, leieregulering i kontrakter. Ellers skyldes økningen også innleide vikarer samt, økte Andre driftskostnader viser en økning i forhold til 212. Husleie øker i samsvar med Tilskudd og overføringer fra andre er noe høyere enn 212 som følge av økte BOA-inntekter. uttelling for stipendiatdisputaser, og økte midler til KHiB5 stipendiater og prosjekter fra Driftsinntektene viser økning i inntekt fra KD-bevilgninger i forhold til 212. I tillegg til generell justering for prisvekst følger dette av inntektsført av utstyrsmidler tildelt fra KD i desember 212, prosjektprogrammet. Resultatposter: Omtalte endringer i resultat- og balanseposter relateres til sammenligning med 212-tall: administrasjonen, arbeidet med videre prosjektering og planlegging av nytt bygg og utvikling av nødvendige strategiske formål, som organ isasjonsutvikling i begge fagavdelinger og administrative systemer. Uten disse avsetningene pr , ville det vært problematisk for I<HiB å planlegge for avsetningene. Resultatet som vedrører KHiBs ordinære rammebevilgning (kap 26) viser en økning i Kunst- og designhøgskolens resultatregnskap for 213 viser et positivt resultat pr Bergen Acaderny otart and Design Kunst- og designhøgskolen i Bergen

3 - Drift. - Investeringer. k Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Begen Acaderiy o[art and Desigr KHiBs kortsiktige gjeld er økt vesentlig og skyldes at bevilgninger som vedrører stipendiatmidler, midler til produksjonsstøtte og prosjektprogrammidler er ført som Annen kortsiktig gjeld i balansen. Posten Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag er redusert siden 212. Dette skyldes at 3,5 MNOK i utstyrsmidler som KHiB mottok i desember 212 ble inntektsført i 213. For å sikre samsvar/kongruens i rapportering er det noen endringer i hvordan regnskapsdetaljene for tidligere perioder ( ) vises nå i forhold til hvordan disse fremsto ved tidligere rapportering. 3. DISPONIBEL BEVILGNINGSRAMME 213 KHiBs rammebevilgning på kap 26 er kr for 213. KHiB fordeler disponible midler på kap 26 til drifts- og investeringsformål. Herunder forstås alle KHiBs ordinære aktiviteter unntatt investeringer. Av tilskuddet fra KD er kr fordelt til driftsformål (inkludert EVU og reserver). Det er budsjettert med kr 2.6 til investeringsformål for 213. Innen kap 281 post 1 er KHiB tilført: - Kr - Kr 3.5 til Utstyrsmidler (tildelt desember 212, inntektsført 213) til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid: Stipendiatprogrammeter for 213 tilført kr til drift og støtte til produksjon. Av disse er kr balanseført - øremerket til tilsagn om produksjonsstøtte og finansiering av en ekstra stipendiat. Resterende kr er inntektsført til drift av programmet. Stipendiatene. Kr er til 23 stipendiater i programmet. Med unntak av tildeling til KHiBs stipendiater er bevilgning ført i balansen øremerket institusjonene i programmet. Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid. Kr. 8.6 er tilført prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Med unntak av midler tilført KHiB ertildelingen balanseført, da drift av programmet er dekket av avsatte bevilgninger. 4. RESULTATBUDSJETT I FORHOLD TIL RESULTATREGNSKAP KHiB har pr inntektsførtbevilgningerfra Kunnskapsdepartementet(KD) på til sammen kr (k før aktiverte investeringer og avskrivninger). KHiBs ordinære bevilgning over Kap 26 Statlige høyskoler er inntektsført med kr pr , mens tilskudd gitt over Kap. 281 Fellesmidler for universiteter og høyskoler er in ntektsført med kr Ved KHIB fordeles ikke tilskuddene fra KD (eller NFR) ut på budsjettenhetene som inntekter. Med det menes at kunst- og designhøgskolens budsjettenhetertildeles et kostnadsbudsjett, og ikke et resultatbudsjett. I Resultat - budsjettoppfølging vedlagt er likevel inntektssiden presentert med tildelinger fra KD for å balansere kostnadssiden, og saldert på posten Andre driftsinntekter. Pr er det ingen vesentlige avvik mellom resultatbudsjett og resultatregnskap på noen av kunst- og designhøgskolens budsjettområder. Imidlertid er resultatbudsjettet på et svært overordnet nivå og det er mer-/mindreforbruk knyttet til ulike oppgaver. 3

4 k Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design KHiB disponerer også midler avsatt fra 212 (avsetninger av statlig og bidragsfinansiert aktivitet), men disse er ikke lagt inn i resultatbudsjettet. Vedlagte resultat-budsfettoppfølgingsrapport har følgelig noe begrenset informasjonsverd i. Av den grunn er en oppstilling som viser KHiBs interne budsjettfordeling og regnskap pr tatt med. Tabell 2 under inngår ikke som en del av den obligatoriske regnskapsrapporteringen, men er tatt med for å orientere nærmere om KHiBs interne budsjettfordeling og resultater. Tabeli 2: Avsetning 212 Disponibelt %av Restdlsponlbelt Konto KontoberiveIse Budett 213 Regnap 213 (disponert) budett 213 budett (assetning 213) Kap 26 Rammebevilgning KH1B: Fellesnivàet % Avdeling for kunst % Avdeling for design % Sumdrlftsbudsjett I % Sum investeringsbudsjett % I Budsjett ufordelt (reserver) % SUM KAP % Kap 281 KH1B: Utstyrsmidler, stipendiater og prosjektprogrammidler SUM UTSTYRSMIDLER KHIB % I SUM STIPENDIATER KHIB % I SUM PROSJEKTMIDLER KHIB I % Kap 281 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid SUM PROGRAM KU % SUM KAP % % Endring i a setning = periodens resultat Følgende resultater er viktig å bemerke: Kap 26 Driftsrammer: Avdelingene disponerer et rammebudsjett vedtatt av styret og kan innenfor denne rammen foreta disposisjoner mellom ulike budsjettformål. Det fremkommer følgelig mer /mindreforbruk på ulike budsjetterte aktiviteter innen hver avdeling. Avdeling for kunst: Avdelingens resultat viser bra balanse i forhold til budsjett. Det er noe varierende mer-/mindreforbruk på ulike poster. Avdeling for design: Avdelingen har et særlig stort underforbruk i forhold til tilførte budsjettmidler i 213. Årsaken til dette er i all hovedsak knyttet til lavere lønnskostnader enn budsjetterte stillingsressurser. Dette skyldes ubesatte stillinger gjennom hele året og fravær. Det har vært vanskelig for avdelingen å erstatte dette med vikarer og engasjementer. Feltesnivået har et stort mindreforbruk i forhold til budsjett, hvorav det meste er knyttet til fremtidige forpliktelser/avsetninger til faglige og strategiske formål. Det gjelder faglige tildetinger til KU, publikasjoner og kompetanse, men også strategiske midler avsatt til organisasjonsutvikting, arbeid med samlokalisering i nytt bygg, administrative systemer, m.m. Fellesnivåets mindreforbruk skyldes også at noen utgiftsposter er blitt lavere enn antatt ved budsjettering, f.eks. utgifter til ventelønn. 4

5 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Acadenry at Art arid Design Budsjett ufordelt (reserver) viser kr 2,524 pr Dette er reserver avsatt ved budsjettering 213 (kr 149 ) og midler som står ufordelt av styret pr (kr ). Disse ufordelte midlene er uten bindinger og utgjør KHiBs planlagte reserver for 213. Kap 26 Investeringer: Sammenlignet med hva KHiB normalt har mulighet til å budsjettere til investeringsformål, har KHiB i 213 disponert betydelige midler. Dette har sammenheng med at KHiB i desember 212 fikk tildelt 3,5 MNOI< i utstyrsmidler over kap. 281, samtidig som KHiB overførte investeringsmidler fra 212. KHiB disponerte over 4,3 MNOK til investeringer i 213. Pr har KH1B fordelt nær 3,8 MNOK i av disse investeringsmidler til avdelingene og fellesnivået. I tillegg kommer utstyrsmidler over kap 281, se avsnitt under. Regnskapet pr viser kr Samtidig er det en del investeringsprosjekter som er satt i gang i 213, men som får regnskapseffekt først i 214. KHiB har i budsjettpremissene vedtatt at avdelingene/enhetene får overført ubrukte investeringsmidler fra 213 til 214, og samtidig at ufordelte investeringsmidler skal overføres til investeringsformål også for 214. Kap 281: KHiBs stipendiater: Ved KHiB inntekstføres den andelen av stipendiatmidler som vedrører KHiBs egne KD-finansierte stipendiater. PKUs sats prstipendiatfor2ol3 ersatttil kr756. Pr erdet lagt inn budsjettmidler for 6 stipendiaterved KHiB som finansieres av l<d, hvorav 2 med sluttfinansiering i 213 er Lagt inn med 3/ budsjett, og i ny stipendiat er lagt til med 1/4 budsjett (fra ). I 213 utgjør KHiBs stipendiattildelinger kr I tillegg disponerer KHiB overførte stipendiatmidter fra tidligere år med kr Til sammen kr Regnskapet for KHiBs stipendiater viser samlet sett et mindreforbruk i forhold til disponible budsjettmidler. KHiBs tildelinger fra prosjektprogrammet: I 212 mottok KHiB tilsagn på prosjektramme med kr 5 til prosjektet Pictogram.me og kr til prosjektet Re:Place. I 213 har KHiB også mottatt kr i ramme til prosjektet Topographies o[the obsolete. Tidsrammen for disse prosjektene strekker seg til I samråd med PKU er det for 213 inntektsført tilskudd tilsvarende 1/3 av prosjektmid Lene for Pictogram.me og Re:Place, og 1/2 av prosjekttildeling til Topographies ofthe obsolete. Pr viser inntektsført tildeling og regnskapet følgende: - Re:place - Pictogram.me er tildelt kr 438 i 213 og regnskapet pr viser kr Prosjektet er nær avsluttet, men det gjenstår 1/3 av tildeling i 214. er tildelt kr 167, men er utsatt og har ikke kostnadsbelastning i 213. Topography ofthe obsolete er tildelt kr 961 i 213. Regnskapet viser kr 1.29 pr De enkelte prosjektregnskap må gjøres opp når prosjektene avsluttes

6 k Kunst- ogdesignhegskoleri i Bergen BergenAcademyofArtand Design Utstyrsmidler tildelt KHiB 1desember212 mottok KH1B utstyrsmidlermed kr3.5 overkap 281.Anskaffelsermåtte planlegges godt og ta hensyn til driftsmessige forhold som plassering, bygningstiltak, tilsyn, service og vedlikehold. Som følge av tidspunktet for tildelingen forutsatte KHiB bruk av midlene i 213, og avsatte disse som ikke inntektsført bevilgning i balansen pr Midlene ble følgelig først inntektsført i 213. Pr er det kr fordelt til konkrete investeringsprosjekter. Pr viser regnskapet at kr De fleste av disse utstyrsinvesteringene pågår fortsatt, og ubrukte midler pr blir overført til 214. Kap 281: Program for kunstnerisk utviklingsarbeid: For 213 er det bevilget kr til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, fordelt slik: Kr er til stipendiatprogrammets drift og produksjonstøtte Kr er til stipendiatprogrammets stipendiatstillinger Kr 8.6 er til prosjektprogrammet Midler til stipendiater og prosjektprogrammet skal fordeles til institusjonene i programmene. Disse midlene avsettes på balansekonti, mens midler knyttet til selv driften av programmene inntektsføres (resultatføres). Stipendiatmidler og prosjektmidler som tilfaller KH1B skal derimot inntektsføres l<hib. Se ovenfor. Budsjettall som er inntektsført Pl<U er basert på budsjettoversikt fra PKU. Regnskapet viser at det er samlet sett er et lite merforbruk på programmene i forhold til et periodisert budsjett. Midler til drift av stipendiatprogrammet er kun inntektsført med kr i dialog med programledelsen, ettersom programmet også disponerer overførte midler fra 212. Regnskapsførte kostnader for programdriften viser kr pr I samråd med programledelsen er det ikke inntektsført midler til drift av prosjektprogrammet for 213, ettersom programmet disponerer overførte midler fra 212. Regnskapsførte kostnader for drift av prosjektprogrammet viser kr pr NFR-midler: KHiB har i 213 inntektsført tilskudd til prosjektet: Curating Cra[t. Prosjektet ble i hovedsak gjennomført i 212, og avsluttet i

7 Kunst- og designhagskolen i Bergen I( Bergen Acaderriy otart and Design 5. GJENNOMFØRINGEN AV BUDSJETTET RELATERT TIL TILDELINGSBREVET 213 Kunst- og designhøgskolen i Bergen har i 213 gjennomført statsoppdraget innenfor de rammer som departementet har stilt til rådighet for institusjonen. Omtale av gjennomføring i forhold til KHiBs prioriterte oppgaver er gjort summarisk med referanse til KDs sektormål nedenfor. For fullstendig omtale av gjennomføring og rapportering vises det til Rapport og planer Sektormåt i om utdanning og kvalitet KHiB har hatt en god økning i antall søkere i 213, dette skyldes i første rekke overgangen til søknadsvev, som gir en lav terskel for å søke. Samtidig ser vi at ikke alle leverer fullstendige søknader med dokumentasjon og portfolie. I 213 hadde vi 721 søknader til bachelorstudiene våre mot 482 søknader i 212 og 678 søknader i 211. Til masterstudiene hadde vi 349 søknader mot 264 i 212 og 241 i 211. Det er tatt opp studenter i henhold til nye måltall. Styret reduserte bacheloropptaket til visuell kommunikasjon med 4 plasser, disse ble overført til masteropptaket i design. Samtidig er 11 nye studenter tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere og designere. I 213 har KHiB uteksaminert 111 kandidater totalt, det samme som i 212. Disse fordelte seg slik: 36 masterkandidater, 65 bachelorkandidater og 1 PPU kandidater. Utover Skapende kuratorpraksis har KHiBs tilbudsomfang innen etter- og videreutdanning (EVU) økt i 213. Dette har sammenheng med økt fokus på EVU-virksomheten, bl.a. gjennom fastsetting av resultmål og bedre incentiver for måloppnåelse på EVU. Avdeling for design har i 213 sett på organiseringen av avdelingen. I dette arbeidet har man, i likhet med Avdeling for kunst (omorganisert høsten 212), prioritert kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) og forskning som premiss for faglig aktivitet og utdanning. Sektormål 2 om kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Ved bruk av avsatte KU-midler fra tidligere år, og kun begrensede nye budsjettmidler, har KHiB opprettholdt et tilsvarende budsjett-/ aktivitetsnivå som tidligere år til kunstnerisk utviklingsarbeid for det faglige personale (KU-prosjekter). KHiB har i 213 utarbeidet KU-handlingsplan for perioden Etter betydelig innsats leverte KHiB en gjennomarbeidet og god søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole, og er svært tilfreds med NOKUTs ekspertkomité sin konklusjon og anbefaling om at deltakelsen i det institusjonsovergripende kunstneriske stipendprogrammet akkrediteres, og at Kunst- og designhøgskolen i Bergen akkrediteres som vitenskapelig høyskole. I 213 har KHiB hatt 8 aktive stipendiater. 1 stipendiat var finansiert av avsatte KU-midler innen ordinær budsjettramme Kap 26 og disputerte i oktober 212, men sluttbedømmelse er godkjent først i 213. Det samme gjelder 1 stipend iat som ble finansiert av NFR-prosjektet Kunstnerisk verdiskapning. KHiB mottok midler til 1 ny stipendiat høsten 213. KHiB fikk i 213 tildeltng fra prosjektprogrammet til KU-prosjektet Topographies o[the obsolete. Med dette har KHiB hatt 3 aktive KU-prosjekter i 213 med støtte fra programmet. NER-prosjektet Curating craft ble avsluttet våren

8 et tilsvarende budsjettnivå for publikasjonsvirksomhet som tidligere år. kunst- og designhøgskolens tilsatte har høy aktivitet forhold i til utstillinger, fremførelser og lignende innen sine områder. medieinteresse for 213. KHiB har et godt samarbeid med aktuelle formidlingsinstitusjoner, og KHiBs avgangsutstillinger for MA kunst og MA design har vært møtt med god publikums- og omfattende, men i godt gjenge. Sektormål 3 om formidling, samfunns og næringsliv KHiB er operatør for program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidet som operatør er KHiB har gjennom bruk av avsatte publikasjonsmidler, samt noe nye budsjettmidler, opprettholdt Sektormål 4 om forvaltning og effektiv ressursutnyttelse slått sammen til én avdeling arbeidet med ny organisering. 1. august 212 ble de 2 kunstavdelingene Avd. kunstakademiet ogavd. for spesialisert kunst bidrar til å styrke og profesjonalisere KHiBs bidrags- og oppdragsvirksomhet. økt noe i 213. KHiBs økte ressursinnsats for eksternt samarbeid og etter- ogvidereutdanning Gjennom måtrettet arbeid for samarbeid med eksterne har KHIBs eksternfinansierte aktiviteter Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Acader ry of Art and Design KH1B har hatt stor aktivitet i forhold til samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv. Avdeling KHiB har hatt fokus på IKT sikkerhetsarbeid også i 213, bl.a. er nytt IKT-reglement tatt i bruk, KHIB har revidert prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB. KHiB arbeider aktivt med å rekruttere fagpersoner med høyeste kompetanse. For å sikre fornyelse KH1B har i flere omganger forespurt departementet om økte midler til investeringer, og har i medio 217 i henhold til byggeprosjektets fremdriftsplan p.t. Se kap. 8. KHiBs leiekontrakter utløper 215/216. Estimert tidspunkt for samlokalisering i nytt bygger er gjennomført viktige investeringer med utstyrsmidlene som KD tildelte desember % i faglige stillinger. risiko- og sårbarhetsanalyser er utarbeidet med bistand fra UNINETT for systemer med med universitets- og høyskoleloven. KH1B har hatt relativt stabile stillingsressurser på ca. 8 persondata, ny sikkerhetskopi- og kriseløsning ble installert i april/mai 213. akkrediteres som vitenskapelig høyskole. av øvrige teknisk/administrative ressurser. grupper for kunstnerisk utviklingsarbeid: KU-gruppe innen visuell kommunikasjon og KU-gruppe kjernevirksomhet. I 213 vedtok KHiBs styre å opprette Enhet for avdelingsstøtte, som skal løse operative administrative oppgaver i avdelingene. Det pågår fortsatt en prosess for reorganisering administrative støttesystemer, prosjekt for utvikling av læringsstøtte og arbeidet med å Styret opprettet et nytt organisatorisk nivå ved Avdeling for design, med opprettelse av to innen møbel, rom & interiørarkitektur. Også i 213 har det pågått en prosess for å videreutvikle støtteapparatet knyttet til KHiBs årsverk. Ki-liB er tilfreds med å ha en kvinneandel på over 5 % av totalt antall ansatte og på over for kunst. I 213 har Avdeling for design og Fellesnivået Utover organisasjonsutviklingsprosessene har KHiB i 213 bl.a. prioritert utvikling av og relevans benytter KH1B i stor utstrekning åremålstilsettinger for faglige stillinger, i samsvar

9 ba la nseo p psti Ili n ge n). Netto avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet (kr 1.35 ) er resultatført og balanseført som økt avsetning. Med det øker avregning av bevilgning og bidragsfinansiert aktivitet (jfr. note 15 og 1.35 (jfr. vedlagte resultatoppstilling). disse oppgavene. kr Etter netto finanskostnader (-44 ) gir det et driftsresultat fra årets virksomhet på kr Kunst- og designhøgskolen hadde i 213 samlede inntekter på kr og driftskostnader på hovedoppgaver. Note 15 viser KHiBs utvikling i avsetninger fra til fordelt på KI-liB har de siste årene spesifisert avregninger av bevilgningsfinansiert virksomhet på kapitler og k 6. UTVIKLING I AVSETNINGER 9 inntil videre avsatt som forpliktelse. - Prosjektmidler november 213 som ikke er tildelt/brukt (kr 278 ) må gjennomgås for evt. videreføring, men er 6.1. Note 15 I Inntektsførte for bruk i Kompetansemidler (kr 35 ) utgjøres i hovedsak av aktive prosjekter og prosjekter tildelt i publikasjonspott til fordeling Publikasjonsmid ler (kr 524 ) vedrører aktive prosjekter og rest av disponibel - KU-midler (kr 778 ): Dette er midler til tildelte aktive KU-prosjekter, bl.a. tildelinger foretatt i vil det alltid være store tidsmessige forskyvninger i forhold til effektuering av tildelte 213. Avsetningene innen Kap. 26 fremkommer slik pr : tildelt konkrete investeringsprosjekter, mens kr 1.12 står ubrukt etter tildeling pr Fellesfaglige tiltak (kr 2.8 ): KU- og publikasjonsmidler strekker seg ofte over flere år, følgelig En rekke av de avsetningene som gjøres er bundet og forutsatt disponibel ved budsjettfordeling er nødvendig for å dekke inngåtte forpliktelser (og til eventuelle reserver). Disse midlene er i sin helhet avsatt til investeringsformål for 214. Av ubrukte tildelingervil Kunst- og designhøgskolen har gjennom flere år ført en økonomistyring der ubrukte midler av Avsatte midler innen kap 26 (ordinær bevilgning) ordinær bevilgning kan overføres fra en budsjettperiode til den neste. Dette er overføringer som Investeringsformål (kr ): Av midler budsjettert til investeringsformål er hhv. kr. 532 ikke avdelingene få overført sum ubrukte investeringsmidler pr avdeling til 214. Det må følgelig prosjektmidler. Avsetningene er noe redusert i forhold til fjoråret og utgjør følgende: foretas en gjennomgang av hvilke konkrete investeringer som er utsatt og fordeling på disse. november 213. bevilgninger og bidrag Note 15 og spesifisering pr budsjettkapittel i teksten under gir detaljer vedrørende avsetningene. Avregning avstatlig og bidrags[inansiert aktivitet går m.a.o. opp fra 212 til 213. I forhold til å forklare avsetningene er det hensiktsmessig å skille mellom de ulike budsjettområder; dvs. Kap 26 (ordinær bevilgning), Kap 281 (Fellesmidler UH-sektoren) og NFR-midler. Avsetningene for Ikke inntektsført bevilgning og bidrag reduseres som følge av at kr 3.5 i utstyrsmidler tildelt desember 212 er inntektsført i 213. Bergen Academy otart and Design Kunst- og designhøgskolen i Bergen

10 Kunst- og designhøgskoten i Bergen 1< BergenAcademyorArtand Design - Rom 8 visningsrom (kr 15 ) udisponert fra 213, og øremerket i forbindelse med budsjettfordeling 214. Strategiske tiltak (kr3.58 ): En vesentlig del av disse avsetningene var forutsatt disponibel ved budsjettfordeling av strategiske midler for 214. Avsetningene til strategiske tiltak utgjøres av midler til organisasjonsutvikling (kr 55 ), web-utvikling (kr 15 ), arbeid med byggeprosjektet (kr 1.8 ), administrative systemer (kr 82 ), bidrags- og oppdragsprosjekter (kr 26 ). Andre avsetninger (kr ). Utgjør ubrukte midler ved enhetene etter bundne avsetninger over, samt midler ufordelt av styret (se note 15): - Ubrukte - Ufordelte midlerved enheten utgjør til sammen kr 3.4 og øker, særlig som følge av at Avdeling for design har et underforbruk på kr 2.9 for 213. Fellesnivået har etter avsetninger et underforbruk i forhold til budsjett på kr 956. Avdeling for kunst viser et regnskap som er i bra budsjettbatanse. midler ved styret (kr ) reduseres, og utgjør reserver 213 (kr 149 ) og rest av ufordelte midler (2.375 ). Av samlede udisponerte midler utgjørandre avsetninger på kr avsetninger uten bindinger /føringer for 213, og er en økning med kr 657 siden Avsetningene som er helt uten bindinger utgjør 4,8% av disponibelt budsjett kap. 26 i 213. Tilstrekkelige reserver er avgjørende for å kunne håndtere uforutsette kostnader og behov for nødvendige endringer i budsjettprioriteringer. Disse ubundne avsetningene var ved budsjettfordeling forutsatt å være KHiBs reserver i 214. Følgelig budsjetterte ikke KHiB med reserver av tildelt rammebevilgning for 214. Reservene bidrar til å redusere sårbarheten og gjør at KHiB kan opprettholde et tilfredsstillende økonomisk handlingsrom også for 214. KHiB bør ha minimum 2-3 % av årlig bevilgningsramme i reserver. KHiBs reserver i form av ubundne avsetninger utgjør med det 5 % for 214, og blir av stor betydning gitt KHiBs fremtidige ressursutfordringer med bl.a. lokaler og husleie (jfr. kap. 8). Avsatte midler innen kap 281 (FeLlesmidLer universiteter og høgsko(er) Avsetningene vedrørende Kap. 281 er bundet og fremkommer/kan forklares slik: KHIBs utstyrsmidler (kr ). Av tildelingen på kr 3.5 er det fordelt kr til konkrete prosjekter. FLere av disse er fortsatt under arbeid, følgelig gjenstår det en del ubrukte midler som overføres til 214. KH1Bs stipendiater (kr ). Avsetningene øker som følge av refusjoner ved stipendiaters fravær, samt fellesmidler avsatt for å sikre finansiering av stipendiaters gjennomføring og merfinansiering av prosjekter. KHiBs prosjekter fra prosjektprogrammet (kr Negativ avsetning innebærer at sum forbruk er høyere enn sum tildelinger fra prosjektprogrammet. Dette skyldes at programmet tildelte beløp er likt periodisert over prosjektenes tidsrom, mens forbruket varierer. Det er prosjektet Re:place, som i all hovedsak er ferdigstilt, men der 1/3 av bevilgning tildeles i 214 som er årsak til merforbruk. Prosjektet Pictogram.me har lav regnskapsbelastning i 213 som følge av utsettelse, mens Topographies viser regnskap omtrent i hht. lnntektsført bevilgning. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (kr 2.66 ). Av tildelt bevilgning er det midler til drift av programmene som inntektsføres. Avsetningene reduseres betydelig gjennom 213. Årsaken erat av midler tildelt stipendiatprogrammets drift og produksjonsstøtte er det avsatt midler til produksjonstilsagn, samt en ekstra stipendiatstilling i balansen, mens det resterende er 1

11 kr 6.2. Note 1511 Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag desember 212 er inntektsført i 213. avsetningerforå drifte programmet. inntektsført til drift av programmet. Driftskostnader utover dette er finansiert av tidligere avsetninger. For prosjektprogrammet er det ikke inntektsført bevilgning for 213, men brukt av Avsetningene for ikke inntektsført bevilgning reduseres ved at kr 3.5 til utstyrsmidler, tildelt i Det er ingen avsatte NFR-midler pr Avsatte NFR-midler k 11 vesentlige kostnadsposter fremover: bruk av midler og planlagte overføringer av budsjettmidler fra et år til det neste sikret disponible midler og unngått budsjettkutt de siste årene. KHiB er likevel bekymret for utviklingen i enkelte KHiB har gjennom effektiv utnyttelse av fullfinansierte nye studieplasser, kombinert med varsom 8. RESSURSUTFORDRINGER Behovet for oppdatert og funksjonetl infrastruktur, enten det er lokalers egnethet, IKT, utstyr eller maskiner, er stort og økende for KHiBs virksomhet. Selv om KHiB har forventninger til betydelige investeringsformål. infrastrukturoppgraderinger i forbindelse med samlokalisering i nytt bygg, så er det over 3 år til. permanent økning i bevilgningsrammen på minimum 5, mill. kroner for å styrke rammen til KHiB overførte ca. 1,7 mill kr til investeringsformål til 213. I tillegg har KHiB budsjettert med kr ti Ideli nge r. Samlet utgjør dette 7,8 mill kr i disponible investeringsmidlerog gjorde at KHiB kunne foreta et investeringsformål i 213. Det overføres midler til pågående prosjekter, men også noe til nye disponere en del av investeringsmidler fra 213. Alle udisponerte midler i 213 er øremerket til For 214 har KHiB budsjettert med kun 2,2 MNOK i nye investeringsmidler, men vil fortsatt kan støtte opp om KU og utdanning. 2,6 mill i nye investeringsmidler for 213, samtidig som KD tildelte 3,5 mill i utstyrsmidler som overførte midler fra 213 til oppgradering av lokaler og opprustning av utstyr. betydelig løft på investeringer og utstyr i 213. For å imøtekomme et betydelig investeringsbehov har KHiB i tillegg benyttet en vesentlig del av investeringer i 213 til maskiner, utstyr m.m. som aktiveres i balansen som varige driftsmidler har sammenheng med at investeringene i varige driftsmidler harvært høyere i 213. Det er flere (anleggsmidler). KHiBs balanse viser at varige driftsmidler øker betydelig pr i forhold til Dette 7. INVESTERINGER I PERIODEN OG PLANLAGTE INVESTERINGER står uopptjent. I sum utgjør disse Avsetningervedrørende ikke inntektsførte bidrags utgjøres av bidragsinntekter som pr ergenAcadernyofArtanci Design I kunst- og designhøgskolens budsjettforslag de siste årene har vi fremmet forslag om en Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Årsrapport 2010 Årsrapport Årsberetning 2010 Innhold Universitetet i Stavanger 2 Sammendrag 3 Innledning 4 Utdanning og internasjonalisering 4 Forskning

Detaljer

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30.

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Møteinnkalling Oslo, 05.06.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE 13. 6.2014 Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Innkallingsbrev

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE 08.03.2013 Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Det vil

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Konsernregnskap 2012 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) ber om at institusjoner som eier selskaper per

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer