ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design"

Transkript

1 /nntektsførte Ikke k Kunst- i Bergen Bergen Academy of Art and Design ogdesigrihøgskolen LEDELSESKOMMENTARER TIL AVLAGT ÅRSREGNSKAP 213 INNHOL.DSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål 2 2. Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter 2 3. Disponibel bevilgningsramme Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap 3 5. Gjennomføringen av budsjettet relatert til tildelingsbrevet Utvikling i avsetninger Note 15/ bevilgninger og bidrag Note 15/I inntektsførte bevilgninger og bidrag Investeringer i perioden og planlagte investeringer Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader BekrefteLse av regnskapet 13

2 1. INSTITUSJONENS FORMÅL 2. VESENTLIGE ENDRINGER I RESULTAT- OG BALANSEPOSTER forskning og erfaringskunnskap, drive kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, formidle tilbud om etter- og videreutdann ing. og design, sikre at utdanningen er basert på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, hvilken rolle kunst og design spiller i dagens og fremtidens samfunn, samt gi eller organisere kunnskap om virksomheten, utbre forståelse for kunst og design og være aktiv i debatten om Kunst- og designhøgskolen i Bergens formål er å tilby høyeste utdanning i Norge på feltene kunst k 2 Kundefordringene går litt ned fra Andre fordringer er økt pga. forskuddsbetalt husleie. utviklingsarbeid. og har sammenheng med økninger i bevilgninger, bl.a. til program for kunstnerisk KHiBs omløpsmid[er/bankinnskudd i Norges Bank viser en økning i bankbeholdning siden 212, sammenheng med det økte investeringsnivået i 213 (jfr. også note 1). Av KHiBs eiendeler viser anleggsmidler en økning i forhold til batansen pr , og har overførte midler fra 213. forbindelse med budsjettprosessen for 214 har KHiB innen kap 26 planlagt med betydelige KHiB har et positivt driftsresultat pr 213, dvs, at kostnadssiden er lavere enn inntektssiden. I Kostnadssiden viser en økning i lønn og sosiale kostnader i forhold til 212. annonsering. reisekostnader og økte kostnader knyttet til øvrige kostnader som rekvisita, kurs og konferanser, leieregulering i kontrakter. Ellers skyldes økningen også innleide vikarer samt, økte Andre driftskostnader viser en økning i forhold til 212. Husleie øker i samsvar med Tilskudd og overføringer fra andre er noe høyere enn 212 som følge av økte BOA-inntekter. uttelling for stipendiatdisputaser, og økte midler til KHiB5 stipendiater og prosjekter fra Driftsinntektene viser økning i inntekt fra KD-bevilgninger i forhold til 212. I tillegg til generell justering for prisvekst følger dette av inntektsført av utstyrsmidler tildelt fra KD i desember 212, prosjektprogrammet. Resultatposter: Omtalte endringer i resultat- og balanseposter relateres til sammenligning med 212-tall: administrasjonen, arbeidet med videre prosjektering og planlegging av nytt bygg og utvikling av nødvendige strategiske formål, som organ isasjonsutvikling i begge fagavdelinger og administrative systemer. Uten disse avsetningene pr , ville det vært problematisk for I<HiB å planlegge for avsetningene. Resultatet som vedrører KHiBs ordinære rammebevilgning (kap 26) viser en økning i Kunst- og designhøgskolens resultatregnskap for 213 viser et positivt resultat pr Bergen Acaderny otart and Design Kunst- og designhøgskolen i Bergen

3 - Drift. - Investeringer. k Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Begen Acaderiy o[art and Desigr KHiBs kortsiktige gjeld er økt vesentlig og skyldes at bevilgninger som vedrører stipendiatmidler, midler til produksjonsstøtte og prosjektprogrammidler er ført som Annen kortsiktig gjeld i balansen. Posten Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag er redusert siden 212. Dette skyldes at 3,5 MNOK i utstyrsmidler som KHiB mottok i desember 212 ble inntektsført i 213. For å sikre samsvar/kongruens i rapportering er det noen endringer i hvordan regnskapsdetaljene for tidligere perioder ( ) vises nå i forhold til hvordan disse fremsto ved tidligere rapportering. 3. DISPONIBEL BEVILGNINGSRAMME 213 KHiBs rammebevilgning på kap 26 er kr for 213. KHiB fordeler disponible midler på kap 26 til drifts- og investeringsformål. Herunder forstås alle KHiBs ordinære aktiviteter unntatt investeringer. Av tilskuddet fra KD er kr fordelt til driftsformål (inkludert EVU og reserver). Det er budsjettert med kr 2.6 til investeringsformål for 213. Innen kap 281 post 1 er KHiB tilført: - Kr - Kr 3.5 til Utstyrsmidler (tildelt desember 212, inntektsført 213) til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid: Stipendiatprogrammeter for 213 tilført kr til drift og støtte til produksjon. Av disse er kr balanseført - øremerket til tilsagn om produksjonsstøtte og finansiering av en ekstra stipendiat. Resterende kr er inntektsført til drift av programmet. Stipendiatene. Kr er til 23 stipendiater i programmet. Med unntak av tildeling til KHiBs stipendiater er bevilgning ført i balansen øremerket institusjonene i programmet. Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid. Kr. 8.6 er tilført prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Med unntak av midler tilført KHiB ertildelingen balanseført, da drift av programmet er dekket av avsatte bevilgninger. 4. RESULTATBUDSJETT I FORHOLD TIL RESULTATREGNSKAP KHiB har pr inntektsførtbevilgningerfra Kunnskapsdepartementet(KD) på til sammen kr (k før aktiverte investeringer og avskrivninger). KHiBs ordinære bevilgning over Kap 26 Statlige høyskoler er inntektsført med kr pr , mens tilskudd gitt over Kap. 281 Fellesmidler for universiteter og høyskoler er in ntektsført med kr Ved KHIB fordeles ikke tilskuddene fra KD (eller NFR) ut på budsjettenhetene som inntekter. Med det menes at kunst- og designhøgskolens budsjettenhetertildeles et kostnadsbudsjett, og ikke et resultatbudsjett. I Resultat - budsjettoppfølging vedlagt er likevel inntektssiden presentert med tildelinger fra KD for å balansere kostnadssiden, og saldert på posten Andre driftsinntekter. Pr er det ingen vesentlige avvik mellom resultatbudsjett og resultatregnskap på noen av kunst- og designhøgskolens budsjettområder. Imidlertid er resultatbudsjettet på et svært overordnet nivå og det er mer-/mindreforbruk knyttet til ulike oppgaver. 3

4 k Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design KHiB disponerer også midler avsatt fra 212 (avsetninger av statlig og bidragsfinansiert aktivitet), men disse er ikke lagt inn i resultatbudsjettet. Vedlagte resultat-budsfettoppfølgingsrapport har følgelig noe begrenset informasjonsverd i. Av den grunn er en oppstilling som viser KHiBs interne budsjettfordeling og regnskap pr tatt med. Tabell 2 under inngår ikke som en del av den obligatoriske regnskapsrapporteringen, men er tatt med for å orientere nærmere om KHiBs interne budsjettfordeling og resultater. Tabeli 2: Avsetning 212 Disponibelt %av Restdlsponlbelt Konto KontoberiveIse Budett 213 Regnap 213 (disponert) budett 213 budett (assetning 213) Kap 26 Rammebevilgning KH1B: Fellesnivàet % Avdeling for kunst % Avdeling for design % Sumdrlftsbudsjett I % Sum investeringsbudsjett % I Budsjett ufordelt (reserver) % SUM KAP % Kap 281 KH1B: Utstyrsmidler, stipendiater og prosjektprogrammidler SUM UTSTYRSMIDLER KHIB % I SUM STIPENDIATER KHIB % I SUM PROSJEKTMIDLER KHIB I % Kap 281 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid SUM PROGRAM KU % SUM KAP % % Endring i a setning = periodens resultat Følgende resultater er viktig å bemerke: Kap 26 Driftsrammer: Avdelingene disponerer et rammebudsjett vedtatt av styret og kan innenfor denne rammen foreta disposisjoner mellom ulike budsjettformål. Det fremkommer følgelig mer /mindreforbruk på ulike budsjetterte aktiviteter innen hver avdeling. Avdeling for kunst: Avdelingens resultat viser bra balanse i forhold til budsjett. Det er noe varierende mer-/mindreforbruk på ulike poster. Avdeling for design: Avdelingen har et særlig stort underforbruk i forhold til tilførte budsjettmidler i 213. Årsaken til dette er i all hovedsak knyttet til lavere lønnskostnader enn budsjetterte stillingsressurser. Dette skyldes ubesatte stillinger gjennom hele året og fravær. Det har vært vanskelig for avdelingen å erstatte dette med vikarer og engasjementer. Feltesnivået har et stort mindreforbruk i forhold til budsjett, hvorav det meste er knyttet til fremtidige forpliktelser/avsetninger til faglige og strategiske formål. Det gjelder faglige tildetinger til KU, publikasjoner og kompetanse, men også strategiske midler avsatt til organisasjonsutvikting, arbeid med samlokalisering i nytt bygg, administrative systemer, m.m. Fellesnivåets mindreforbruk skyldes også at noen utgiftsposter er blitt lavere enn antatt ved budsjettering, f.eks. utgifter til ventelønn. 4

5 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Acadenry at Art arid Design Budsjett ufordelt (reserver) viser kr 2,524 pr Dette er reserver avsatt ved budsjettering 213 (kr 149 ) og midler som står ufordelt av styret pr (kr ). Disse ufordelte midlene er uten bindinger og utgjør KHiBs planlagte reserver for 213. Kap 26 Investeringer: Sammenlignet med hva KHiB normalt har mulighet til å budsjettere til investeringsformål, har KHiB i 213 disponert betydelige midler. Dette har sammenheng med at KHiB i desember 212 fikk tildelt 3,5 MNOI< i utstyrsmidler over kap. 281, samtidig som KHiB overførte investeringsmidler fra 212. KHiB disponerte over 4,3 MNOK til investeringer i 213. Pr har KH1B fordelt nær 3,8 MNOK i av disse investeringsmidler til avdelingene og fellesnivået. I tillegg kommer utstyrsmidler over kap 281, se avsnitt under. Regnskapet pr viser kr Samtidig er det en del investeringsprosjekter som er satt i gang i 213, men som får regnskapseffekt først i 214. KHiB har i budsjettpremissene vedtatt at avdelingene/enhetene får overført ubrukte investeringsmidler fra 213 til 214, og samtidig at ufordelte investeringsmidler skal overføres til investeringsformål også for 214. Kap 281: KHiBs stipendiater: Ved KHiB inntekstføres den andelen av stipendiatmidler som vedrører KHiBs egne KD-finansierte stipendiater. PKUs sats prstipendiatfor2ol3 ersatttil kr756. Pr erdet lagt inn budsjettmidler for 6 stipendiaterved KHiB som finansieres av l<d, hvorav 2 med sluttfinansiering i 213 er Lagt inn med 3/ budsjett, og i ny stipendiat er lagt til med 1/4 budsjett (fra ). I 213 utgjør KHiBs stipendiattildelinger kr I tillegg disponerer KHiB overførte stipendiatmidter fra tidligere år med kr Til sammen kr Regnskapet for KHiBs stipendiater viser samlet sett et mindreforbruk i forhold til disponible budsjettmidler. KHiBs tildelinger fra prosjektprogrammet: I 212 mottok KHiB tilsagn på prosjektramme med kr 5 til prosjektet Pictogram.me og kr til prosjektet Re:Place. I 213 har KHiB også mottatt kr i ramme til prosjektet Topographies o[the obsolete. Tidsrammen for disse prosjektene strekker seg til I samråd med PKU er det for 213 inntektsført tilskudd tilsvarende 1/3 av prosjektmid Lene for Pictogram.me og Re:Place, og 1/2 av prosjekttildeling til Topographies ofthe obsolete. Pr viser inntektsført tildeling og regnskapet følgende: - Re:place - Pictogram.me er tildelt kr 438 i 213 og regnskapet pr viser kr Prosjektet er nær avsluttet, men det gjenstår 1/3 av tildeling i 214. er tildelt kr 167, men er utsatt og har ikke kostnadsbelastning i 213. Topography ofthe obsolete er tildelt kr 961 i 213. Regnskapet viser kr 1.29 pr De enkelte prosjektregnskap må gjøres opp når prosjektene avsluttes

6 k Kunst- ogdesignhegskoleri i Bergen BergenAcademyofArtand Design Utstyrsmidler tildelt KHiB 1desember212 mottok KH1B utstyrsmidlermed kr3.5 overkap 281.Anskaffelsermåtte planlegges godt og ta hensyn til driftsmessige forhold som plassering, bygningstiltak, tilsyn, service og vedlikehold. Som følge av tidspunktet for tildelingen forutsatte KHiB bruk av midlene i 213, og avsatte disse som ikke inntektsført bevilgning i balansen pr Midlene ble følgelig først inntektsført i 213. Pr er det kr fordelt til konkrete investeringsprosjekter. Pr viser regnskapet at kr De fleste av disse utstyrsinvesteringene pågår fortsatt, og ubrukte midler pr blir overført til 214. Kap 281: Program for kunstnerisk utviklingsarbeid: For 213 er det bevilget kr til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, fordelt slik: Kr er til stipendiatprogrammets drift og produksjonstøtte Kr er til stipendiatprogrammets stipendiatstillinger Kr 8.6 er til prosjektprogrammet Midler til stipendiater og prosjektprogrammet skal fordeles til institusjonene i programmene. Disse midlene avsettes på balansekonti, mens midler knyttet til selv driften av programmene inntektsføres (resultatføres). Stipendiatmidler og prosjektmidler som tilfaller KH1B skal derimot inntektsføres l<hib. Se ovenfor. Budsjettall som er inntektsført Pl<U er basert på budsjettoversikt fra PKU. Regnskapet viser at det er samlet sett er et lite merforbruk på programmene i forhold til et periodisert budsjett. Midler til drift av stipendiatprogrammet er kun inntektsført med kr i dialog med programledelsen, ettersom programmet også disponerer overførte midler fra 212. Regnskapsførte kostnader for programdriften viser kr pr I samråd med programledelsen er det ikke inntektsført midler til drift av prosjektprogrammet for 213, ettersom programmet disponerer overførte midler fra 212. Regnskapsførte kostnader for drift av prosjektprogrammet viser kr pr NFR-midler: KHiB har i 213 inntektsført tilskudd til prosjektet: Curating Cra[t. Prosjektet ble i hovedsak gjennomført i 212, og avsluttet i

7 Kunst- og designhagskolen i Bergen I( Bergen Acaderriy otart and Design 5. GJENNOMFØRINGEN AV BUDSJETTET RELATERT TIL TILDELINGSBREVET 213 Kunst- og designhøgskolen i Bergen har i 213 gjennomført statsoppdraget innenfor de rammer som departementet har stilt til rådighet for institusjonen. Omtale av gjennomføring i forhold til KHiBs prioriterte oppgaver er gjort summarisk med referanse til KDs sektormål nedenfor. For fullstendig omtale av gjennomføring og rapportering vises det til Rapport og planer Sektormåt i om utdanning og kvalitet KHiB har hatt en god økning i antall søkere i 213, dette skyldes i første rekke overgangen til søknadsvev, som gir en lav terskel for å søke. Samtidig ser vi at ikke alle leverer fullstendige søknader med dokumentasjon og portfolie. I 213 hadde vi 721 søknader til bachelorstudiene våre mot 482 søknader i 212 og 678 søknader i 211. Til masterstudiene hadde vi 349 søknader mot 264 i 212 og 241 i 211. Det er tatt opp studenter i henhold til nye måltall. Styret reduserte bacheloropptaket til visuell kommunikasjon med 4 plasser, disse ble overført til masteropptaket i design. Samtidig er 11 nye studenter tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for kunstnere og designere. I 213 har KHiB uteksaminert 111 kandidater totalt, det samme som i 212. Disse fordelte seg slik: 36 masterkandidater, 65 bachelorkandidater og 1 PPU kandidater. Utover Skapende kuratorpraksis har KHiBs tilbudsomfang innen etter- og videreutdanning (EVU) økt i 213. Dette har sammenheng med økt fokus på EVU-virksomheten, bl.a. gjennom fastsetting av resultmål og bedre incentiver for måloppnåelse på EVU. Avdeling for design har i 213 sett på organiseringen av avdelingen. I dette arbeidet har man, i likhet med Avdeling for kunst (omorganisert høsten 212), prioritert kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) og forskning som premiss for faglig aktivitet og utdanning. Sektormål 2 om kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Ved bruk av avsatte KU-midler fra tidligere år, og kun begrensede nye budsjettmidler, har KHiB opprettholdt et tilsvarende budsjett-/ aktivitetsnivå som tidligere år til kunstnerisk utviklingsarbeid for det faglige personale (KU-prosjekter). KHiB har i 213 utarbeidet KU-handlingsplan for perioden Etter betydelig innsats leverte KHiB en gjennomarbeidet og god søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole, og er svært tilfreds med NOKUTs ekspertkomité sin konklusjon og anbefaling om at deltakelsen i det institusjonsovergripende kunstneriske stipendprogrammet akkrediteres, og at Kunst- og designhøgskolen i Bergen akkrediteres som vitenskapelig høyskole. I 213 har KHiB hatt 8 aktive stipendiater. 1 stipendiat var finansiert av avsatte KU-midler innen ordinær budsjettramme Kap 26 og disputerte i oktober 212, men sluttbedømmelse er godkjent først i 213. Det samme gjelder 1 stipend iat som ble finansiert av NFR-prosjektet Kunstnerisk verdiskapning. KHiB mottok midler til 1 ny stipendiat høsten 213. KHiB fikk i 213 tildeltng fra prosjektprogrammet til KU-prosjektet Topographies o[the obsolete. Med dette har KHiB hatt 3 aktive KU-prosjekter i 213 med støtte fra programmet. NER-prosjektet Curating craft ble avsluttet våren

8 et tilsvarende budsjettnivå for publikasjonsvirksomhet som tidligere år. kunst- og designhøgskolens tilsatte har høy aktivitet forhold i til utstillinger, fremførelser og lignende innen sine områder. medieinteresse for 213. KHiB har et godt samarbeid med aktuelle formidlingsinstitusjoner, og KHiBs avgangsutstillinger for MA kunst og MA design har vært møtt med god publikums- og omfattende, men i godt gjenge. Sektormål 3 om formidling, samfunns og næringsliv KHiB er operatør for program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidet som operatør er KHiB har gjennom bruk av avsatte publikasjonsmidler, samt noe nye budsjettmidler, opprettholdt Sektormål 4 om forvaltning og effektiv ressursutnyttelse slått sammen til én avdeling arbeidet med ny organisering. 1. august 212 ble de 2 kunstavdelingene Avd. kunstakademiet ogavd. for spesialisert kunst bidrar til å styrke og profesjonalisere KHiBs bidrags- og oppdragsvirksomhet. økt noe i 213. KHiBs økte ressursinnsats for eksternt samarbeid og etter- ogvidereutdanning Gjennom måtrettet arbeid for samarbeid med eksterne har KHIBs eksternfinansierte aktiviteter Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Acader ry of Art and Design KH1B har hatt stor aktivitet i forhold til samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv. Avdeling KHiB har hatt fokus på IKT sikkerhetsarbeid også i 213, bl.a. er nytt IKT-reglement tatt i bruk, KHIB har revidert prosedyrebeskrivelsen for kvalitetsutviklingsprogrammet ved KHiB. KHiB arbeider aktivt med å rekruttere fagpersoner med høyeste kompetanse. For å sikre fornyelse KH1B har i flere omganger forespurt departementet om økte midler til investeringer, og har i medio 217 i henhold til byggeprosjektets fremdriftsplan p.t. Se kap. 8. KHiBs leiekontrakter utløper 215/216. Estimert tidspunkt for samlokalisering i nytt bygger er gjennomført viktige investeringer med utstyrsmidlene som KD tildelte desember % i faglige stillinger. risiko- og sårbarhetsanalyser er utarbeidet med bistand fra UNINETT for systemer med med universitets- og høyskoleloven. KH1B har hatt relativt stabile stillingsressurser på ca. 8 persondata, ny sikkerhetskopi- og kriseløsning ble installert i april/mai 213. akkrediteres som vitenskapelig høyskole. av øvrige teknisk/administrative ressurser. grupper for kunstnerisk utviklingsarbeid: KU-gruppe innen visuell kommunikasjon og KU-gruppe kjernevirksomhet. I 213 vedtok KHiBs styre å opprette Enhet for avdelingsstøtte, som skal løse operative administrative oppgaver i avdelingene. Det pågår fortsatt en prosess for reorganisering administrative støttesystemer, prosjekt for utvikling av læringsstøtte og arbeidet med å Styret opprettet et nytt organisatorisk nivå ved Avdeling for design, med opprettelse av to innen møbel, rom & interiørarkitektur. Også i 213 har det pågått en prosess for å videreutvikle støtteapparatet knyttet til KHiBs årsverk. Ki-liB er tilfreds med å ha en kvinneandel på over 5 % av totalt antall ansatte og på over for kunst. I 213 har Avdeling for design og Fellesnivået Utover organisasjonsutviklingsprosessene har KHiB i 213 bl.a. prioritert utvikling av og relevans benytter KH1B i stor utstrekning åremålstilsettinger for faglige stillinger, i samsvar

9 ba la nseo p psti Ili n ge n). Netto avregning av bevilgningsfinansiert virksomhet (kr 1.35 ) er resultatført og balanseført som økt avsetning. Med det øker avregning av bevilgning og bidragsfinansiert aktivitet (jfr. note 15 og 1.35 (jfr. vedlagte resultatoppstilling). disse oppgavene. kr Etter netto finanskostnader (-44 ) gir det et driftsresultat fra årets virksomhet på kr Kunst- og designhøgskolen hadde i 213 samlede inntekter på kr og driftskostnader på hovedoppgaver. Note 15 viser KHiBs utvikling i avsetninger fra til fordelt på KI-liB har de siste årene spesifisert avregninger av bevilgningsfinansiert virksomhet på kapitler og k 6. UTVIKLING I AVSETNINGER 9 inntil videre avsatt som forpliktelse. - Prosjektmidler november 213 som ikke er tildelt/brukt (kr 278 ) må gjennomgås for evt. videreføring, men er 6.1. Note 15 I Inntektsførte for bruk i Kompetansemidler (kr 35 ) utgjøres i hovedsak av aktive prosjekter og prosjekter tildelt i publikasjonspott til fordeling Publikasjonsmid ler (kr 524 ) vedrører aktive prosjekter og rest av disponibel - KU-midler (kr 778 ): Dette er midler til tildelte aktive KU-prosjekter, bl.a. tildelinger foretatt i vil det alltid være store tidsmessige forskyvninger i forhold til effektuering av tildelte 213. Avsetningene innen Kap. 26 fremkommer slik pr : tildelt konkrete investeringsprosjekter, mens kr 1.12 står ubrukt etter tildeling pr Fellesfaglige tiltak (kr 2.8 ): KU- og publikasjonsmidler strekker seg ofte over flere år, følgelig En rekke av de avsetningene som gjøres er bundet og forutsatt disponibel ved budsjettfordeling er nødvendig for å dekke inngåtte forpliktelser (og til eventuelle reserver). Disse midlene er i sin helhet avsatt til investeringsformål for 214. Av ubrukte tildelingervil Kunst- og designhøgskolen har gjennom flere år ført en økonomistyring der ubrukte midler av Avsatte midler innen kap 26 (ordinær bevilgning) ordinær bevilgning kan overføres fra en budsjettperiode til den neste. Dette er overføringer som Investeringsformål (kr ): Av midler budsjettert til investeringsformål er hhv. kr. 532 ikke avdelingene få overført sum ubrukte investeringsmidler pr avdeling til 214. Det må følgelig prosjektmidler. Avsetningene er noe redusert i forhold til fjoråret og utgjør følgende: foretas en gjennomgang av hvilke konkrete investeringer som er utsatt og fordeling på disse. november 213. bevilgninger og bidrag Note 15 og spesifisering pr budsjettkapittel i teksten under gir detaljer vedrørende avsetningene. Avregning avstatlig og bidrags[inansiert aktivitet går m.a.o. opp fra 212 til 213. I forhold til å forklare avsetningene er det hensiktsmessig å skille mellom de ulike budsjettområder; dvs. Kap 26 (ordinær bevilgning), Kap 281 (Fellesmidler UH-sektoren) og NFR-midler. Avsetningene for Ikke inntektsført bevilgning og bidrag reduseres som følge av at kr 3.5 i utstyrsmidler tildelt desember 212 er inntektsført i 213. Bergen Academy otart and Design Kunst- og designhøgskolen i Bergen

10 Kunst- og designhøgskoten i Bergen 1< BergenAcademyorArtand Design - Rom 8 visningsrom (kr 15 ) udisponert fra 213, og øremerket i forbindelse med budsjettfordeling 214. Strategiske tiltak (kr3.58 ): En vesentlig del av disse avsetningene var forutsatt disponibel ved budsjettfordeling av strategiske midler for 214. Avsetningene til strategiske tiltak utgjøres av midler til organisasjonsutvikling (kr 55 ), web-utvikling (kr 15 ), arbeid med byggeprosjektet (kr 1.8 ), administrative systemer (kr 82 ), bidrags- og oppdragsprosjekter (kr 26 ). Andre avsetninger (kr ). Utgjør ubrukte midler ved enhetene etter bundne avsetninger over, samt midler ufordelt av styret (se note 15): - Ubrukte - Ufordelte midlerved enheten utgjør til sammen kr 3.4 og øker, særlig som følge av at Avdeling for design har et underforbruk på kr 2.9 for 213. Fellesnivået har etter avsetninger et underforbruk i forhold til budsjett på kr 956. Avdeling for kunst viser et regnskap som er i bra budsjettbatanse. midler ved styret (kr ) reduseres, og utgjør reserver 213 (kr 149 ) og rest av ufordelte midler (2.375 ). Av samlede udisponerte midler utgjørandre avsetninger på kr avsetninger uten bindinger /føringer for 213, og er en økning med kr 657 siden Avsetningene som er helt uten bindinger utgjør 4,8% av disponibelt budsjett kap. 26 i 213. Tilstrekkelige reserver er avgjørende for å kunne håndtere uforutsette kostnader og behov for nødvendige endringer i budsjettprioriteringer. Disse ubundne avsetningene var ved budsjettfordeling forutsatt å være KHiBs reserver i 214. Følgelig budsjetterte ikke KHiB med reserver av tildelt rammebevilgning for 214. Reservene bidrar til å redusere sårbarheten og gjør at KHiB kan opprettholde et tilfredsstillende økonomisk handlingsrom også for 214. KHiB bør ha minimum 2-3 % av årlig bevilgningsramme i reserver. KHiBs reserver i form av ubundne avsetninger utgjør med det 5 % for 214, og blir av stor betydning gitt KHiBs fremtidige ressursutfordringer med bl.a. lokaler og husleie (jfr. kap. 8). Avsatte midler innen kap 281 (FeLlesmidLer universiteter og høgsko(er) Avsetningene vedrørende Kap. 281 er bundet og fremkommer/kan forklares slik: KHIBs utstyrsmidler (kr ). Av tildelingen på kr 3.5 er det fordelt kr til konkrete prosjekter. FLere av disse er fortsatt under arbeid, følgelig gjenstår det en del ubrukte midler som overføres til 214. KH1Bs stipendiater (kr ). Avsetningene øker som følge av refusjoner ved stipendiaters fravær, samt fellesmidler avsatt for å sikre finansiering av stipendiaters gjennomføring og merfinansiering av prosjekter. KHiBs prosjekter fra prosjektprogrammet (kr Negativ avsetning innebærer at sum forbruk er høyere enn sum tildelinger fra prosjektprogrammet. Dette skyldes at programmet tildelte beløp er likt periodisert over prosjektenes tidsrom, mens forbruket varierer. Det er prosjektet Re:place, som i all hovedsak er ferdigstilt, men der 1/3 av bevilgning tildeles i 214 som er årsak til merforbruk. Prosjektet Pictogram.me har lav regnskapsbelastning i 213 som følge av utsettelse, mens Topographies viser regnskap omtrent i hht. lnntektsført bevilgning. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (kr 2.66 ). Av tildelt bevilgning er det midler til drift av programmene som inntektsføres. Avsetningene reduseres betydelig gjennom 213. Årsaken erat av midler tildelt stipendiatprogrammets drift og produksjonsstøtte er det avsatt midler til produksjonstilsagn, samt en ekstra stipendiatstilling i balansen, mens det resterende er 1

11 kr 6.2. Note 1511 Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag desember 212 er inntektsført i 213. avsetningerforå drifte programmet. inntektsført til drift av programmet. Driftskostnader utover dette er finansiert av tidligere avsetninger. For prosjektprogrammet er det ikke inntektsført bevilgning for 213, men brukt av Avsetningene for ikke inntektsført bevilgning reduseres ved at kr 3.5 til utstyrsmidler, tildelt i Det er ingen avsatte NFR-midler pr Avsatte NFR-midler k 11 vesentlige kostnadsposter fremover: bruk av midler og planlagte overføringer av budsjettmidler fra et år til det neste sikret disponible midler og unngått budsjettkutt de siste årene. KHiB er likevel bekymret for utviklingen i enkelte KHiB har gjennom effektiv utnyttelse av fullfinansierte nye studieplasser, kombinert med varsom 8. RESSURSUTFORDRINGER Behovet for oppdatert og funksjonetl infrastruktur, enten det er lokalers egnethet, IKT, utstyr eller maskiner, er stort og økende for KHiBs virksomhet. Selv om KHiB har forventninger til betydelige investeringsformål. infrastrukturoppgraderinger i forbindelse med samlokalisering i nytt bygg, så er det over 3 år til. permanent økning i bevilgningsrammen på minimum 5, mill. kroner for å styrke rammen til KHiB overførte ca. 1,7 mill kr til investeringsformål til 213. I tillegg har KHiB budsjettert med kr ti Ideli nge r. Samlet utgjør dette 7,8 mill kr i disponible investeringsmidlerog gjorde at KHiB kunne foreta et investeringsformål i 213. Det overføres midler til pågående prosjekter, men også noe til nye disponere en del av investeringsmidler fra 213. Alle udisponerte midler i 213 er øremerket til For 214 har KHiB budsjettert med kun 2,2 MNOK i nye investeringsmidler, men vil fortsatt kan støtte opp om KU og utdanning. 2,6 mill i nye investeringsmidler for 213, samtidig som KD tildelte 3,5 mill i utstyrsmidler som overførte midler fra 213 til oppgradering av lokaler og opprustning av utstyr. betydelig løft på investeringer og utstyr i 213. For å imøtekomme et betydelig investeringsbehov har KHiB i tillegg benyttet en vesentlig del av investeringer i 213 til maskiner, utstyr m.m. som aktiveres i balansen som varige driftsmidler har sammenheng med at investeringene i varige driftsmidler harvært høyere i 213. Det er flere (anleggsmidler). KHiBs balanse viser at varige driftsmidler øker betydelig pr i forhold til Dette 7. INVESTERINGER I PERIODEN OG PLANLAGTE INVESTERINGER står uopptjent. I sum utgjør disse Avsetningervedrørende ikke inntektsførte bidrags utgjøres av bidragsinntekter som pr ergenAcadernyofArtanci Design I kunst- og designhøgskolens budsjettforslag de siste årene har vi fremmet forslag om en Kunst- og designhøgskolen i Bergen

12 Studietilbudet ved KHiB er etterspurt med mange søkere pr studieplass. Kunst- og studenter og ansatte. avdelingene, og mulighetene for å skape gode læringsarenaer og sosiale møteplasser for designhøgskolen i Bergen må gis rammevilkår for vekst også infrastruktur - andre nasjonale utdanningsinstitusjonen innen våre fagområder, KHiO. Oppdatert og moderne infrastruktur - kunne bidra til å tilby et nasjonalt økende behov for studieplasser i tiden fremover. forhold i til å form i av både egnet bygningsmasse og utstyr vil i kvaliteten på studietilbudet og også redusere faren for konkurransevridning i forhold til den være Den spredte lokaliseringen i 6 ulike bygg vanskeliggjør og fordyrer både faglig arbeid på tvers av Lokaler, h usleie og investeringer: kritiske suksesskriterier fremover. En styrket ramme til investeringer og utstyr kan bidra til økning gjelder for eksempel håndtering av anskaffelser, bidrags- og oppdragsvirksomhet, intern kontroll, Administrasjon og forvaltning av ressursene: rapporteringskrav, lønnsområdet, styringssystemer, m.m. Ikke minst gjelder dette også gode muligheter til å foreta riktige prioriteringer, ha avstemte ressurser til ulike oppgaver, og en gjennomsiktig ressursforvaltning. bedre støtte, styring og kontroll, samtidig som KH1B har fokus på smarte løsninger og samarbeid Oppmerksomheten på administrative områder og ressursforvaltning har vært og er økende. Dette funksjoner er et høyt prioritert innsatsområde, også i 214. etterspørselen etter støttefunksjoner til faglig ledelse og kjernevirksomheten. ressursene. Organisasjonsutviklingsprosesser knyttet til ny avdelingsstruktur og administrative Også i 213 har KHiB hatt sterkt fokus på hensiktsmessig organisering og forvaltning av om administrativ funksjoner. å finne løsninger som ivaretar kvalitet innen flere av disse områdene. En vesentlig fordel ved KHiBs størrelse er at vi har bra oversikt over egen virksomhet. Det gir kunst- og designhøgskolen en andel av bevilgningertil nye studieplasser som gir KHIB økonomisk handlingsrom til studieplasser som gir et økt press på eksisterende lokaler. Som følge av dette setter KHiB av De siste årene har behovet for økt areal blitt mer presserende. Det er særlig tilførselen av nye a realutvid else. denne perioden. eksisterende leieavtaler og kostnadene ved dette utgjør en betydelig risiko for KH1Bs virksomhet i husleiekostnader i årene fremover, først og fremst for å sikre at kvaliteten i det faglige tilbudet og det nå forventes en rask byggeprosess, vil det bli behov for å forlenge eksisterende leiekontrakter for en kortere eller lengre periode. Usikkerhet i forhold til forlengelse av samlokaliseringen. Det er avgjørende at KHiB gis full kompensasjon for økning i arbeidet opprettholdes. permanent styrking av bevilgningsrammen. revidert nasjonalbudsjett 213. KHiBs nåværende leiekontrakter utløper 215 og 216. Selv om midler til å kunne leie tilleggsarealer i løpet av 214. Det er avsetninger av udisponerte midler og Kunst- og designhøgskoten i Bergen BergenAcaderivofArtand Design KI-liB ser frem til samlokalisering, og er svært glad for at det ble gitt startbevilgning til nytt bygg i KD bes medvirke til å sikre KHiB funksjonell infrastruktur og lokaler frem til (og etter) KH1B er glad for engangstildeling til utstyr som er tildelt fra KD, men vil påpeke behovet for en KHIB har de siste par år også styrket støttefunksjoner i forhold til dette, men det gjenstår fortsatt KHiB har gjennom budsjettprioriteringer siste par år sett det nødvendig å styrke funksjoner for 12

13 k l Kunst- og designhøgskolen i Bergen BergenAcadernyofArtand Design SAK-prosjektet om anskaffelser i Bergen må fremheves som et svært viktig samarbeid, som bør gis muligheten til å fullføre sitt store potensial. KHiB ser etter hvert gode effekter av dette samarbeidet, og ser et stort potensial for en fremtidig modell for organisering og effektiv forvaltning av inn kjøpsom rådet. Etterspørselen etter teknisk/administrative funksjoner og støtte er økende, og kan på sikt bli vanskelig å balansere i forhold til et tilsvarende ønske om å holde andelen administrative kostnader så lave som mulig. Program for kunstnerisk utvikungsarbeid: Gitt det omfanget stipendiatprogrammet har fått, og det betydelige bidraget KHiB har tilført programmet fra ordinære bevilgningsrammer siden oppstarten i 23, har det fra KHiBs side vært viktig at KD sikrer den nødvendig finansiering av dette nasjonale oppdraget. Det samme gjelder for prosjektprogrammet som ble etablert i 21. Det er positivt at KD har styrket prosjektprogrammets ramme, og styrket driftsmidler til stipendiatprogrammet, selv om angitt sats for indirekte kostnader ikke dekker de faktiske kostnadene. Gitt de avklaringer som er knyttet til fïnansiering og kostnadsdekning, vil KHiB følge med på kostnadsutviklingen ved operatørfunksjonen for programmene. KD bes også sikre at bevilgninger til drift og operatørs innsats for program for kunstnerisk utviklingsarbeid er i takt med forventet vekst i de to programmene. Bruk av avsetninger: Avsetningene ved KHiB er ikke fornybare midler og kan ikke dekke økte kostnader på sikt uten at det går ut over kjerneaktiviteter. Som følge av avsetninger fra tidligere år har en rekke aktivitetervært mulig å opprettholde i 213 ved å tilføre begrensede nye midler. Store deler av avsetningene er bundet til fremtidige forpliktelser og planlagte aktiviteter. For senere år vil et tilsvarende budsjettnivå medføre at KHiB må redusere deler av aktiviteten. Pr utgjør KHiBs ubundne avsetninger (reserver) ca. 5 % av bevilgningsrammen 214. For KHiB er disse reservene avgjørende for å møte fremtidige ressursutfordringer. 9. BEKREFTELSE AV REGNSKAPET Det bekreftes at kunst- og designhøgskolens regnskap er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandarder, med tilpasninger som vist til i vedlagte prinsippnote. Styret gjorde styret følgende vedtak i styremøtet : Styret godkjenner avlagt års regnskap 213 med styrets innspill, og gir høgskoledirektør fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige endringer til rapporteringen. L4 rektor/styreteder (s) 13 Cecilie Ohm høgskole direktør

14 Årsoppgjørsmal 213 endelig pr Resultatregnskap Resultatregnskap Virksomhet: Kunst- og designhøgskolen i Org.nr: Bergen Note Referanse Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Inntekt fra gebyrer Inntekt fra tilskudd og overføringer Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter i RE.1 RE RE.3 RE RE.5 32 RE RE.7 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger 4,5 Avskrivninger 4,5 i 944 i 874 Nedskrivninger 4,5 Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat I Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Resultat av ordinære aktiviteter I Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital 8 Sum disponeringer lnnkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten Inntekter av gebyrer og avgifter direkte til statskassen 9 Overføringer til statskassen 9 Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten RE.8 RE.9 RE1O RE.11 RE.12 RE.13 RE.14 RE.15 RE.16 RE.17 RE.18 RE.19 RE.2 RE.21 RE.22 RE.23 RE.24 RE.25 RE.26 RE.27 RE.28 RE3O RE.31 RE.32 RE.33 RE :59

15 EIENDELER A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Note Al Al Al.1 Virksomhet: Kunst- og designhøgskolen i Bergen Balanse Il Varige driftsmidler Bygninger, tomter og eiendom annen fast Maskiner og transportmidler 5 i Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Anlegg utførelse 5 under Sum varige driftsmidler III Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet 1 1 selskap Investeringer og og 1 1 aksjer andeler Sum finansielle anleggsmidler G. Omløpsmidler I Varebeholdning og forskudd til leverandører Sum varebeholdning og forskudd til leverandører II Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 Sum fordringer III Investeringer Tøyenfondet og 8 Sum Observatoriefondet finansielle omløpsmidler IV og Kasse bank Bankinnskudd pb konsernkonto i Norges Bank Andre bankinnskudd Andre og kontantekvivalenter Sum kontanter og kasse 4 bank 756 Sum eiendeler Sum omlopsmidler Forskuddsbetalinger til leverandører 12 Varebeholdninger 12 Sum anleggsmidler Obligasjonerog andre fordringer Investeringeridatterselskaper 11 Beredskapsanskaffelser 5 Arsoppgjørsmal 213 endelig pr Balanse - eiendeler AllOl All.2 AILO3 All.4 All.5 All.1 AllI.1 Alll.2 Alll.3 Alll.4 All 1.1 AIV.1 BI.1 Bl 2 Bl.3 Bll Bll.3 Bll.4 BlIl 1 Blll.1 BIV.1 BIV.2 BIV.3 BIV.4 BIV.5 By. i :59

16 Årsoppgjørsmal 213 endelig pr Balanse - Gjeld og kapital Balanse Virksomhet: Kunst- og VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksomhetskapital designhøgskolen i Bergen Note I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital 8 C.1 Sum innskutt virksomhetskapital C.2 li Opptjent virksomhetskapital Opptjentvirksomhetskapital 8 C.3 Sum opptjent virksomhetskapital C.4 Sum virksomhetskapital C.1 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektstørt bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, Dl.1 Andre avsetninger for forpliktelser Dl.2 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser Dl.3 Il Annen langsiktig gjeld øvrig langsiktig gjeld Dll.O1 Sum annen langsiktig gjeld Dll.1 III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Dlll.1 Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Dlll.3 Avsatte feriepenger Dlll.4 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16 Dlll.5 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Dlll.7 IV. Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 DIV.1 Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) DIV.2 Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) DIV.3 Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 15 DIV.4 Sum avregninger DIV.5 Sum gjeld OV.1 Sum virksomhetskapital og gjeld DVI :59

17 - utbetalinger - utbetalinger - tilbakebetaliuger - utbetalinger Arsoppgjørsrnal 213 endelig pr Kontantstrørn - direkte Kontantstromoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Kunst- og designhøgskolen Bergen I Note I Reteranse Konrantst; g,,smer fru operasjoiielle akiieiketr r Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (ncttohu&sjettertc) innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre innbetalinger fra salg av varer og tjenester innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statselater innbetalinger av utbytte mnbetalinger av renter innbetaling av refusjoner andre innbetalineer Sum innbetatineer KS.1 KS.2 KS.3 KS.4 KS.5 KS.6 KS.7 KS.8 KS.9 KS. 1 <SINN Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk utbetalinger av renter 48 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter utbetalinger og overføringer til andre statsetater utbetalinger og overfonnger til andre virksomheter andre utbetalinger Sum utbetalinger Netto kontantutrom fra operasjonelle aktiviteter * Konlani.strommcr fra inveslerinç.s-aktivirerer innbelalinger ved salg av varige driftsmnidler ved kjøp av varige driftsmidler ( innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak (4) - utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjckter (41 innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter Netto kontuntutrom fra invcstcringsaktivitcter Konfaistsfranunerfrafinammsic ringsaklivite ter (ne#ohudsjetterte) innbetalinger av virksomnhetskapital av virksonshetskttpital ( ) av utbytte til statskassen (-) Netto kontantstrom fra fmnansieringsaktiviteter Effekt av valntakursendringer pd kontanter og kontantekvivalenter (+1-I Netto endring i kontanter og koatantekvivalenter (+1-) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Ks.11 KS.12 KS, 13 KS.14 KS. i 4A KS.14B KS. 15 KS.UT KS.OP KS.18 les. 17 KS.18 les. 19 KS.2 KS.21 les. IN V KS.22 KS.23 KS.24 KS.FIN KS.24A KS.25 KS.26 les. B Et-I *.4t xtemntiitg periodens resultat bokført verdi avhendede anleggsmnidler ordinære avskrivninger uedskrivning av anleggsmnidler netto avregninger inntekt fra bevilgning (gjelder sanligvis bruttobucisjetterte virksotnheter) arbeidsgiseravgift/gvppeliv ført pmi kap 57/539 avsetning utsatte inntekter Itilgang anleggsmidler) resultatandel i datterselskap resultatandel tilkimyttet selskap endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler eudring i varelager eadring i kunde fordringer endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag endring i ikke inntektstbrte gaver og gaveforsterkninger endring i leverandorgjeld effekt av valulakursendringer inntekter til pensioner (kalkulatoriske I pensjomsskostnader (knlksmlatoriske) poster klassifisert som investerings- eller finaissmeringsaktiviteter korrigering av avsetning for feriepenger smr nissatte gav eier i annen,staisntilling cimtlrijmg i andre tidomvsaensuiagsposter I Note Netto kontantstrom fra operasjonelle aktiviteter KS.27 KS.28 KS.29 KS.3 KS.31 KS.32 KS.33 KS.34 KS35 KS.36 les 37 KS.38 KS,39 les.4 KS.41 KS.42 KS.43 KS.44 KS.45 KS46 KS.46A KS.47 les. AVS Kontrollsuin: Netto konlantstrom operas5inelle aktiviteter, :59

18 Årsoppgjørsmal 213 endelig pr Statsregnskap - netto Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter Virksomhet: Kunst- og designhogskolen i Bergen Periode: <tekst_koll> Regnskapsførerkonto: I Inngående beholdning II Endring i perioden (+1-) III Utgående beholdning I ReanskaD Referanse 476j SR SR SR.3 Merknad Inngående beholdning skal oppgis pr. 1. januar i regnskapsåret. Endring i perioden skal oppgis pr balansedagen. Utgående beholdning skal oppgis på balansedagen :59

19 fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger Anvendte regnskapsprinsipper er utarbeidet i forbindelse med Finansdeparternentets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene SRS i 1. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Ornløpsmnidler er vurdert til det laveste av anskaffeiseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld Oniløpsmidler og kortsiktig gjeld tilhakebetales i lopet av ett år etter utbetalingstidspunktet som anleggsmiddel!langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som ornløpsmidler hvis de skal Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretslopet. Øvrige poster er klassitisert tap, er det avsatt for latente tap. underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle Tap og totalt estimerte kontraktskostnader. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom pålopte kostnader kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter mnetoden Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptient. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag fra andre som ikke er benyttet på Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sanimenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt samnmenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV. og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd Note : Generelle regnskapsprinsipper

20 Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 9-post og aksjer anskaffet før 1. januar 23 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra I. januar 29, har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av ekstemt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsrnidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved real i sasj on/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessi g gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi avjbrpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokjrt verdi avhendede anleggsrnidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenamiskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For ornløpsrnidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser kn j ttel til anleggsinidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Varebeholdninger Lager av innkjopte varer er verdsatt til laveste av anskaftèlseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. 2

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Disponibel bevilgningsramme 2010... 2 3. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 61/11 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.13 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter:

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter: AVLAGT ÅRSREGNSiP 212 STYREMØTETDEN 12.2.13 BUDSJETT 212: Vedrørende: STYRESAK # 51/1 Bergen Academy ofart and Design A: Strømgaten i, goi Bergen, Norway T: +t 55 58 73 F: +47 55 8 73 1 E: khib@khib.no

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 03.05.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.03.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.03.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 20.09.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 47/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.15 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.15 til etterretning. Styret gir

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14A Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.06.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.12.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 30.11.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 30.11.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene (SRS)

De statlige regnskapsstandardene (SRS) De statlige regnskapsstandardene (SRS) Obligatorisk fra 1. januar 2016 De oppdaterte statlige regnskapsstandardene blir obligatoriske for virksomheter som velger å føre periodisert regnskap. Endringen

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off.

47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off. Møtedato 15.6.10 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 47/10: Regnskap 2009. Del 1 og vedlegg 3 er u.off. Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapet for 2009. Saksframlegg

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2. tertialregnskap MVA

2. tertialregnskap MVA 2. tertialregnskap 2009 969 159 570 MVA 2. tertialregnskap 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap 969 159 570 MVA KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på 0,678

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 LED ELSESKOMM ENTARER

ÅRSREGNSKAP 2014 LED ELSESKOMM ENTARER Årsregnskap 214 Fra 1% Norway by Bergen Academy of Art and Design i London. The Passivation Project av Everything Elevated. Fotograf: Kyrre Kristoffersen k. Kunst og deslgnhpgskolen I Bergen. Bergen Academy

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Grunnleggende prinsipper 4

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter... 2 3. Disponibel bevilgningsramme 2009... 3

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer