PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN"

Transkript

1

2 1. INNLEDNING PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID STYRINGSREDSKAP INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN RAMMEBUDSJETTERING RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN 6 3. STUDENTTALL MÅLTALL STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING BUDSJETTNIVÅET I BUDSJETTRAMMEN BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER BUDSJETTENDRINGER/-TILTAK GRUNNBUDSJETTET INVESTERINGSRAMMEN ETTER- OG VIDEREUTDANNING BUDSJETTRESERVE KAP 281: PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE INNLEDNING BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE ALLE AVDELINGENE AVD. FOR DESIGN AVD. KUNSTAKADEMIET OG AVD. FOR SPESIALISERT KUNST VEDLEGG 31 Side 2 av 31

3 1. Innledning 1.1. Plan- og budsjettarbeidet Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner er utarbeidet parallelt. Tidligere har budsjetter for hovedbudsjettenhetene vært fastsatt før årsskiftet, men enkelte forhold gjør det hensiktsmessig å fastsette budsjettrammene i første styremøtet over nyttår: Stortingets endelige budsjettvedtak (tildelingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Ved å avvente tildelingsbrev sikres det at vedtatt budsjett er i samsvar med Regjeringens budsjettforslag (statsbudsjettet). Tildelingsbrevet kan ha føringer som krever prioritering i planer og ved fordeling av budsjettrammen, herunder både generelle føringer for sektoren og spesielle for kunsthøgskolen. Å avvente budsjettfordeling til første styremøte i januar gir KHiB bedre tid og grunnlag i forhold til å avsette riktig budsjettnivå til ulike formål, f.eks. til prioriterte strategiske tiltak. Utsatt tildeling av rammen svekker heller ikke avdelingenes grunnlag for å planlegge undervisning og andre aktiviteter i den første delen av vårsemesteret. Ledergruppen har hatt møte om budsjettfordeling og virksomhetsplaner i flere møter i høst. Fagorganisasjonene er invitert inn plan-/budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og hovedbudsjettenhetenes planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for Tidligere år har styrets budsjettbehandling vært knyttet til styrebehandling av Regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober og behandling av forslag til budsjettfordeling i siste styremøte før nyttår. I forbindelse med budsjettbehandlingen 2011 og 2012 har styret i novembermøtet også vært involvert i prosessen med arbeidet med premissene (dette dokumentet). Premisser for budsjettfordeling 2012 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. Midler tildelt KHiB kap. 281 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er omtalt i kap. 1.3 og kap Innholdet i dokumentet for øvrig omfatter kap KAP 260 Budsjettramme Kunsthøgskolen i Bergen I St.prp nr 1 for budsjettåret 2012 er Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Til og med 2006 var kunsthøgskolene omfattet av et eget budsjettkapittel - Kap. 273 Statlige kunsthøgskoler, og fra under Kap. 275 Høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunsthøgskolen én budsjettramme. Side 3 av 31

4 Netto budsjettramme iht. departementets tildelingsbrev er for budsjettåret 2012 (jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 51/10 i styremøtet den ): tall i hele 1000 Kapittel/post Betegnelse Nominell endring % Nom. vekst Kap 260 Univ og høyskoler Post ,0 % Endringer : Konsekvensjustering av nye studieplasser RNB Kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1 %) Sum endringer KAP 281 Midler til program for kunstnerisk utviklingsarbeid Følgende er hentet fra KDs tildelingsbrev for Kunsthøgskolen i Bergen 2012: Stortinget har gjort vedtak om bevilgninger for 2012, jf. 1nnst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ). Tildelingen som står oppført i tabellen nedenfor, stilles med dette til disposisjon for institusjonen. Midler på kap. 281 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Formål Beløp (i 1000 kr) Stipendprogram: Drift og støtte til produksjon Stipendprogram: 23 stipendiatstillinger Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid Sum tildeling over kap. 281 post Midlene er gitt over kap. 281 post 01 og er i KDs tildelingsbrev for 2012 stilt til disposisjon for Kunsthøgskolen i Bergen. Tildelingsrammen på MNOK 28,3 stilles med dette til videre disposisjon for programstyret for kunstnerisk utviklingsarbeid. For at KHiB-styret skal ivareta sitt ansvar for bevilgningen, forutsettes det at programstyret forelegger KHiB-styret en plan for disponering av denne i styremøtet i februar. I forhold til drift av programmet har KD i et brev ( ) lagt til grunn en dimensjonering av sekretariatsbistand med en administrativ leder samt en ytterligere administrativ person. Videre er det lagt til grunn at KHiB kan beregne en overhead på 15 % av brutto lønnskostnader. Det gjenstår fortsatt avklaring på hvilke kostnader som er indirekte (overhead) og hvilke som må belastes direkte på drift av programmet. Se også omtale i kap Styringsredskap Med styringsredskap menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av avdelingenes aktivitet. Detaljerte budsjetter på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsplaner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, har vært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Halvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. Side 4 av 31

5 Økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. Budsjettansvarlige ved KHiB har siden 2008 mottatt elektronisk rapportering av økonomisk status. Denne rapporteringsformen krever opplæring. KHiB benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder Employee Self Service (ESS) - også kalt ansatt selvbetjening. ESS er en internettportal for bl.a. elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har gjennom å tilsette en lønnsmedarbeider styrket kompetansen på SAP og har forventninger om at dette kan ytterligere rasjonalisere arbeidsflyten og effektiv bruk av systemet. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til SSØ i forhold til å sikre lønnsutbetaling, rapportering og kompetanse. Felles studentsystem (FS) ble innført fra Dette er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. KHiB har siden 1. juni 2011 innført elektronisk fakturahåndtering. Elektronisk fakturaflyt innebærer at fakturaer skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene så langt er svært gode, og viser en betydelig effektivisering av fakturaflyten, ikke minst med tanke på at KHiB er spredt i 5 ulike bygg. Oppdaterte administrative styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader Infrastruktur samlet på fellesnivået I samsvar med de retningslinjer som ble trukket opp i forbindelse med den faglige og administrative omorganiseringen i 1999, er hele det administrative personalet samt bibliotekarer og driftsbetjening budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, ITdrift og bygningers drift og vedlikehold samlet på dette nivået. På fellesnivået budsjetteres det også en del midler som skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til tverrfaglige prosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profileringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettavsetninger til andre strategisk og aktuelle formål er også lagt på fellesnivået, slik som KHiBs byggesak, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, m.m. Strategisk formål er omtalt under kap Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes på fellesnivået (jfr. tabell under kapittel 5.2). Side 5 av 31

6 2. Prinsipper for budsjetteringen 2.1. Rammebudsjettering KHiB fordeler rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Utarbeidelse av grunnbudsjett, fastsettelse av investeringsramme, fremstilling av eventuelle udisponerte midler (evt. behov for budsjettreduksjon). Sammen med fellesnivået utgjør fagavdelingene de fire hovedbudsjettnivåene ved KHiB. Styret har vedtatt at de fire hovedbudsjettnivåene skal tildeles et rammebudsjett (grunnbudsjett) som skal dekke følgende poster: Fellesnivået Avd. for design Avd. Kunstakademiet Avd. for spesialisert kunst Organiserte stillinger Bevegelige midler Bygningers drift Postene Organiserte stillinger (inkl. sosiale kostnader; avsetninger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) og Bygningers drift, lokalleie betraktes som bundne utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon Bevegelige midler. Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten. KHiBs nåværende modell/prinsipper for fordeling av KDs rammebevilgning er moden for revisjon, og bør i større grad støtte opp under KHiBs strategiplan, målsettinger og styringsparametere. Ny avdelingsstruktur fra høsten 2012 gjør det nødvendig å revidere fordelingsmodellen våren Retningslinjer for budsjettfordelingen Under budsjettbehandlingen for 2000 ble følgende retningslinjer for budsjettfordelingen i årene fremover utarbeidet og vedtatt (justert i styremøte ): Konsekvensene av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under organiserte stillinger for den enkelte budsjettenhet, samt konsekvenser av eventuell flytting av stillingsressurser. Fordelingen av bevegelige midler videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvekst, til hver av de fire budsjettenhetene. Eventuelle tilleggsbevilgninger/budsjettendringer skal disponeres i samsvar med de formål som fastsettes. Slike formål skal drøftes i ledergruppen og vesentlige tillegg/endringer skal legges frem for styret. På sikt bør forskjellene avdelingene imellom bli mindre. Studentene på kunsthøgskolens avdelinger må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. Det er innført prinsipp om trekk i midlene til avdelingene dersom studiepoeng- /kandidatproduksjon for avdelingen ikke oppfylles. Dette trekket fastsettes som et beløp pr. manglende helårs studentekvivalent, men har foreløpig ikke vært aktuelt. Side 6 av 31

7 3. Studenttall Departement og Storting har meget høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjett-tildelingen for antall aktive studenter i forhold til fastsatte minimumsrammer (måltall), gjennomføringstakten i studiet (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon) Måltall I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs studentmåltall basert på KDs måltall. Måltall for registrerte studenter og uteksaminerte kandidater ved kunsthøgskolene Institusjon/ avdeling Måltall studenter Måltall kandidater 2011/ / Avdeling for design Avdeling for spesialisert kunst Avdeling kunstakademiet PPU Sum Kunsthøgskolen i Bergen I revidert nasjonalbudsjett for 2009 fikk KHiB tildelt penger for å opprette 15 nye studieplasser, disse ble opprettet allerede høsten 2009 i Praktisk pedagogisk utdanning. Disse studieplassene er videreført for 2012 som frie studieplasser på bachelor nivå. Dette betyr at det totale måltallet stiger fra 255 (2008) til 270 for høsten 2009, 285 for høsten 2010 og til 300 for høsten Måltallet for kandidater stiger fra 89 til 104 fra høsten Studiepoeng og kandidatproduksjon Normalkrav for studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon. Styret ga i møtet den sin tilslutning til nye måltall for opptak til BA og MA studiene. Her framgår det at forholdstallet mellom BA og MA opptaket skal være som 2:1. Basert på de justerte måltallene, vil kunsthøgskolens interne krav til studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon for 2012 være som vist i tabellen under: Avdeling Studiepoeng Bachelor Studiepoeng Master Kandidater Bachelor Avd. for design 97 x x Avd. kunstakademiet 45 x x 60 Avd. for spes. kunst 75 x PPU 15 x KHiB totalt 232 x x Kandidater Master 21 Side 7 av 31

8 Antatt studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon Vurdert med basis i nåværende studenttall og innmeldte permisjoner m.m. forventes følgende tall for 2012: Studiepoeng Studiepoeng Kandidater PPU Kandidater Avdeling Bachelor Master Bachelor Master Avd. for design 98 x x Avd. kunstakademiet 42 x ,5 x 60 Avd. for spes. Kunst 83 x PPU 15 x KHiB totalt 238 x 60 74,5 x Side 8 av 31

9 Studenttall og kandidatproduksjon Nedenstående oversikt viser studenttall og kandidatproduksjon holdt opp mot de fastsatte interne måltallene som er vist ovenfor. Etter styrets vedtak om justeringer av opptakstallene i 2006, legges det nå til grunn at studenttallet for et årskull i masterstudiet skal utgjøre 50 % av årskullene i bachelorstudiene. Det vil bli vurdert om denne fordelingsnøkkelen skal justeres noe for MA kunst, slik at årskullene her blir noe lavere enn hittil. I kolonnen Total under er MA Kunst studenter fordelt 50/50. Studenter og kandidater 2012 Nivå Studenter våren 2012 Studenter høsten 2012 Kandidater 2011 Kandidater 2012 BA MA Total BA MA Total BA MA Total BA MA Total Design Kunstakademiet , , , Spesialisert kunst , , ,5 PPU (nye studieplasser) Totalt De nye studieplassene på BA Viskom er lagt til Avd. for design og inngår her. 2 Her er tatt med 10 deltidsstudenter i Skapende kuratorpraksis, disse utgjør 5 heltidsekvivalenter.

10 Studenttall og måltall: Nivå Vår 2012 Høst 2012 Antall Måltall Antall Måltall Design BA Design MA Kunstakademiet BA Spesialisert kunst BA Kunstavdelingene MA PPU (nye studieplasser) Totalt Kandidater og måltall: Nivå Antall måltall Antall Måltall Design BA Design MA Kunstakademiet BA Spesialisert kunst BA Kunstavdelingene MA PPU (nye studieplasser) Totalt

11 4. Forslag til fordeling av budsjettrammen 2012 Kapittelet tar for seg rammebudsjettet for 2012 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for TabellForslag til budsjettfordeling 2012 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2012, sammenstilt med budsjett Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremkommer i kapitlene under. KAP 260 BUDSJETTRAMME KHIB RAMME Etter- og videreutdanning Investeringsformål Nye studieplasser * DRIFTSRAMME Organiserte stillinger Bygningers drift, lokaleleie, Bevegelige midler GRUNNBUDSJETT UDISPONERT / RESERVER * Nye studieplasser fra RNB 2009 er innarbeidet i grunnbudsjettet for 2011 og budsjettnivået i 2011 Budsjettrammen for 2011 inkluderte konsekvensjustering av nye studieplasser tilført i forbindelse med revidert budsjett Utover det var 2011 en videreføring av budsjettrammen 2010, og ga i utgangspunktet få grunner til begeistring: Ingen budsjettmessig uttelling for en vesentlig økning i husleiekostnader Ikke uttelling i forhold til et stadig økende investeringsbehov Uten konsekvensjusteringer av fullfinansierte nye studieplasser fra 2009 og en effektiv utnyttelse av disse, sammen med avsetninger fra 2010, ville ikke KHiB kunne balansert budsjettet for 2011 uten vesentlige budsjettreduksjoner (redusert planlagt aktivitet) Budsjettrammen 2012 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2012 kr Rammen skal dekke alle KHiBs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. KHiB har i gjentatte fremlegg overfor departementet gitt uttrykk for behov for oppgradering av infrastruktur/utstyr og en presset leiesituasjon. Fra KHiBs side var det følgelig fortsatt knyttet forventning til fremleggelsen av statsbudsjettet for Side 11 av 31

12 Fremleggelsen av statsbudsjettet gir i utgangspunktet ingen nye midler i tråd med KHiBs innmeldte behov: KHiB har ikke fått økning i rammen som følge av økte husleiekostnader eller til investeringsbehov. KHiB har ikke fått nye studieplasser fra På den annen side er det noen positive budsjettkonsekvenser i statsbudsjettet for 2012: Konsekvensjusteringen av fullfinansierte studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2009, gir fortsatt budsjettmessige muligheter for KHiB - ved effektiv utnyttelse av midlene. Det er også noen negative budsjettkonsekvenser, f.eks.; Fra 2011 til 2012 er arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd økt fra 11,15 % til 12,09 %. En enkel sammenstilling viste i prinsippet at budsjettnivået for 2012 er omtrent som for 2011, dvs. at budsjettrammen 2012 gir dekning for et tilsvarende aktivitetsnivå som for Dette var en foreløpig sammenstilling, uten hensyn til endringer i grunnbudsjettet som er foretatt i løpet av 2011 og fordeling av konsekvensjusterte budsjettmidler til nye studieplasser. Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2012 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2011 fremkommer i kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. Side 12 av 31

13 5. Budsjettets hovedelementer 5.1. Budsjettendringer/-tiltak Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Det er tatt utgangspunkt i de enkelte elementer av budsjettrammen som følger; Bevilget ramme i tildelingsbrev kap. 260: Grunnbudsjettet etter endringer Investeringsramme Etter- og videreutdanning (EVU) Reserver I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått Grunnbudsjettet Det er først etter å ha utformet grunnbudsjettet, der organiserte stillinger i henhold til et hjemmelsgrunnlag er budsjettert med faktisk lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader budsjettert med forventet endring i prisvekst, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2012 avdekkes. Grunnbudsjettet viser forslag til budsjettenhetenes disponible midler i Tabellen nedenfor viser sum budsjetter pr hovedbudsjettenhet, fordelt på organiserte stillinger, bygningers drift og bevegelige midler. Oppstillingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling GRUNNBUDSJETT Forventet prisvekst KPI 1,90 % 1,60 % (Alle beløp i kroner) Bud Bud TOTALT FELLES DESIGN AKAD. Bud Lønn Organiserte stillinger Bud Ventelønn avsatt Bud Bud Endring organiserte stillinger Bud Bud Bud SPES. K Organiserte stillinger Bygningers drift, lokalleie,m.m Endring i bevegelige midler Bevegelige midler SUM GRUNNBUDSJETT Bud Det presiseres at grunnbudsjettet definerer et budsjettnivå for fellesnivået og avdelingene, og at avdelingene utover sine definerte hovedoppgaver i kap. 7, ikke er bundet av å gjennomføre samme aktiviteter som tidligere. Følgelig henvises det til fellesnivåets og avdelingenes virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor grunnbudsjettet for Vedlegg 1 viser grunnbudsjettet i mer detalj og bevilgningsrammen for Side 13 av 31

14 Grunnbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: Organiserte stillinger Bygningers drift, lokalleie Bevegelige midler Organiserte stillinger Organiserte stillinger inkluderer lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert hjemmelsgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det er budsjettert med lønnsnivå pr november 2011, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra På Fellesnivået er det videre avsatt midler til lønnsoppgjør i Ingen av hovedbudsjettenhetene har fått reduserte budsjettressurser for lønn til organiserte stillinger. Utover dette er følgende innarbeidet for 2012: Økning i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 11,15 % til 12,09 % Avdeling for design: For 2011 ble det budsjettert med nye stillinger innen PPU-studiet, samt til fagområdet visuell kommunikasjon i henhold til avdelingens plan for opptrapping. Disse er videreført for Fellesnivået: Ny lønnsmedarbeider ved personalenheten, og leder ved Enhet for kvalitetsutvikling (budsjettutvidelse fra 60 % stilling som KUP-koordinator til 100 % stilling) Kostnad ved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser. Endringer i organiserte stillinger I forbindelse med oppbyggingen av nye studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2009, er det fremmet forslag til fordelingen av konsekvensjusteringen (siste) i tildelingen for Avd. for design og styrking av administrative funksjoner på fellesnivået (fordelt på organiserte stillinger og bevegelige midler/strategiske midler). Følgende er foreslått under Endringer i organiserte stillinger (vedlegg 1): Fellesnivået: Der ligger ingen forslag til konkrete endringer i organiserte stillinger utover det som allerede er innarbeidet i henhold til 2011-budsjettet. Imidlertid er det fremmet forslag til strategiske midler som kan innebære nye/utvidete stillinger. Avd. for design: Vis.kom. nye medier: For 2012 er det samlet sett budsjettert med følgende stillingsressurser i samsvar med avdelingens utbygging av nye studieplasser på visuell kommunikasjon (innebærer en styrking på ca kr 850 i forhold til 2011); 100 % professor/førsteamanuensis i interaksjonsdesign (tilsettes ) 100 % førsteamanuensis i Motion graphics 100 % høgskolelektor digitale medier 50 % førsteamanuensis nye medier (midlertidig) Avd. for design, PPU-studiet: Uendret i forhold til stillingsressurser budsjettert for Se kap for nærmere omtale av budsjettfordeling i tilknytning nye studieplasser. Side 14 av 31

15 Disponering av ressurser Faglig bemanning Den faglige bemanningen er fordelt i samsvar med det oppsett som styret tidligere har gitt sin tilslutning til. Tar man utgangspunkt i hvilke ressurser som er tilgjengelig for avdelingene, endres også fordelingen av ressurser pr. student. I forslaget til budsjettfordeling er enkelte stillinger lagt til en avdeling, mens ressursene disponeres av flere. Dette gjelder bl.a. følgende: Stillinger innen form, farge og rom er budsjettmessig lagt til Avd. for design. Imidlertid er dette ressurser felles for institusjonen og skal deles likt på de 3 avdelingene; De to faste teoristillingene (1,5 stilling) er samlet på Avd. for spesialisert kunst (også budsjettmessig). Disse er ressurser disponible for de to kunstavdelingene; MA-koordinator kunst er budsjettmessig tilhørende Avd. kunstakademiet, men ressursmessig deles stillingen likt mellom de to kunstavdelingene; Med utgangspunkt i de fastsatte måltall og tallene for registrerte studenter høsten 2011 har KHiB valgt å vise følgende forholdstall for antall studenter pr. faglig ansatt, jfr. tabellen under. Årsverk Måltall Forholdstall Studenttall Forholdstall Avd. for design 20, , ,6 Avd. kunstakademiet 9,8 60 6,1 63 6,4 Avd. for spesialisert kunst 16, ,0 91 5,5 Total 46, , ,6 Her er årsverk volumet for tilgjengelige faglige ressurser (stillinger) ved avdelingen inkl. dekanstillinger; måltallet er basert på KDs måltall og er studenter fastsatt for avdelingen (for Avd. for design er inkludert nye studieplasser med /2, jfr. kap ); det første forholdstallet er antall studenter pr årsverk når måltallet er oppfylt; studenttall er faktisk antall registrerte studenter høsten 2011; og siste forholdstall antall registrerte studenter pr. årsverk. Grunnbudsjett og ressurser sett opp mot studentmåltall blir imidlertid kun indikasjoner på ressursfordeling og må av flere grunner leses og tolkes med varsomhet: Departementets studentmåltall er forskjellig fra KHiBs faktiske studenttall; MA-kunst studiet er et fellesprogram for de to kunstavdelingene, men KHiB har for sammenligning med KDs måltall fremstilt MA-kunst studenter med 50/50 fordeling på hver kunstavdeling. Det kan være flere måter å fremstille MA-kunst studenter pr avdeling; Det er også et usikkerhetsmoment hvordan KHiBs ressurser faktisk fordeler seg og brukes på tvers av avdelingene ikke minst med tanke på alle tverrfaglige aktiviteter ved KHiB, og ved ledighet i stillinger som disponeres av flere avdelinger Bygningers drift, lokalleie Bygningers drift, lokalleie er realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger. Endringer i budsjettforslaget fremgår ikke direkte av vedlegg 1, men følgende er foreslått for 2012; Som følge av energireduserende tiltak også i 2011, er energikostnadene redusert betydelig i forhold til KHiB foreslår å redusere budsjettet for energikostnader med kr. 200 for Samlede kostnader til Uninett og linjeleie er økte i samsvar med varslede kostnader. Side 15 av 31

16 Bevegelige midler Bevegelig midler utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For fagavdelingene skal bevegelige midler, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover organiserte stillinger. På fellesnivået inkluderer bevegelige midler institusjonens prioriterte strategiske tiltak. Bevegelige midler er videreført fra 2011 til 2012, og det er kompensert for forventet prisvekst tilsvarende forventet endring i konsumprisindeks (KPI) på 1,6 %. Endringer i bevegelige midler Linjen endring i bevegelige midler viser hvilke videreføringer/endringer som er foretatt i 2012 i forhold til de endringer som ble lagt inn for 2011: Fellesnivået; Styrking med kr 200 knyttet til tilskudd til SIB kantinedrift. Styrking strategiske midler ved konsekvensjustering studieplasser 2012 er foreslått med kr 508 (se punkt under). Administrative funksjoner/dekanstøtte tildelt i 2011 med kr er for en stor del innarbeidet i organisatoriske stillinger (+40 % KUP og +100 % lønnsmedarbeider). Budsjett for disse stillingene utgjør kr 817 og reduserer tildelingen fra 2011 (kr ) tilsvarende. Lønnskostnader knyttet til administrativ leder av program for KU er fra 2012 forutsatt dekket 100 % av program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Lønnsmerkostnader er følgelig redusert i bevegelige midler (kr 267 i 2011). Kutt i 2011 på strategiske midler er i utgangspunktet er tilbakeført for 2012 kr Nye reduksjoner (kutt) nødvendig for budsjettbalanse Kr 600 I sum (justert for prisvekst) utgjør endringene på fellesnivåets bevegelige midler + Kr 86 Avd. for design: I forbindelse med oppbyggingen av nye studieplasser, ble avdelingen styrket med kr 3,6 mill kr i For 2012 er det foreslått en økning på 1,3 mill kr som følge av konsekvensjustering av studieplassene. Bevegelige midler knyttet til nye studieplasser utgjør samlet sett ca 1,7 mill kr. NB! Det presiseres at fordelingen mellom organiserte stillinger og bevegelige midler ikke er endelig. Se også omtale under Nye studieplasser kap Nye studieplasser Siste konsekvensjustering av 15 nye studieplasser 2009 er videreført i tildelingsbrevet fra KD for 2012 (jfr. kap 1.2). Tildeling for 2012 er kr og innebærer ½-års budsjettvirkning for 15 bachelor (BA) studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for Til sammen har da KHiB i 2012 mottatt budsjettmidler tilsvarende full finansiering av 45 flere studenter på BA nivå (dvs 3 år x 15 BA-plasser). Ved KHiB er de nye studieplassene opprettet som følger: KHiB etablerte 15 studieplasser for 1-årig PPU-studium høsten Fra høsten 2010 har KHiB opprettet 10 nye studieplasser ved Avd. for design, visuell kommunikasjon/nye medier, som ved 3. års opptak innebærer 30 studenter. Til sammen 45 ( ) nye studieplasser etter 3 år. Side 16 av 31

17 Budsjettrammen for 2012 må følgelig finansiere 1/1-års virkning for PPU-studiet, og i tillegg forutsettes det at midlene finansierer 2½ års virkning av økt studentopptak i visuell kommunikasjon/nye medier, dvs. studenter tatt opp høsten 2010 og 2011 og nye studenter fra høsten Økte midler til oppbygging av 15 BA-studieplasser gjør det nødvendig og mulig for KHiB å styrke faglige og administrative ressurser. Nye fullfinansierte studieplasser gir finansielle muligheter dersom KHiB disponerer bevilgningsrammen fornuftig, gjennom en effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur/bygninger og ressurser. Samtidig må det planlegges i forhold til en opptrapping til 2013 når studieplassene fullt utbygget. Fra KDs side er KHiB fullfinansiert i 2012, dvs. at vi i 2013 ikke vil motta ytterligere bevilgningsøkning for å finansiere siste ½-års virkning av studentopptaket på visuell kommunikasjon. Budsjettmidler tilført i forbindelse med nye studieplasser skal i prinsippet kunne dekke alle kostnader forbundet med vekst i studenttall, inkludert faglige og teknisk/administrative ressurser, nødvendig lokaliteter og infrastruktur. Forut for budsjettildeling 2011 arbeidet KHiB mye med hvilke prinsipper som bør legges til grunn for fordeling av midler til nye studieplasser: Realbudsjettering. Budsjettering av antatte ressurser og aktiviteter. Forholdstall. Dvs. budsjettmidler i forhold til kr/student. Normalfordeling. Hvordan budsjettrammen for øvrig fordeler seg. Tabellen under viser hvordan budsjettfordelingen ble for 2011: Fordelt i 2011 Organiserte stillinger Bev.midler (strategisk) Sum 2011 Avd. for design PPU Forslag 2012 Sum endring Avd. for design Vis.kom Fellesnivået Sum For 2012 er det fremmet forslag om følgende fordeling av kr 1.808, som er siste konsekvensjustering av 15 nye studieplasser tildelt høsten 2009: Styrking av Avdeling for design, visuell kommunikasjon; Kr Styrking av strategiske midler på Fellesnivået: Kr 508 Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling: Avd. for design - PPU 2012: For 2011 ble avdelingen tilført 1,8 mill kr til PPU-studiet. Med dette er det tilsatt en førsteamanuensis (50 %) i fagdidaktikk og en høgskolelektor, som i tillegg til undervisning og veiledning vil ha koordinerende oppgaver. Studiet har dermed på plass et fagpersonale som dekker de ulike fagaspekter av studiet og ulike roller i gjennomføringen av studieopplegget. Det fremmes ikke forslag om ytterligere økning i midler til PPU-studiet fra bevilgningsrammen, men Side 17 av 31

18 rammen fra 2011 er prisjustert for 2012 i avdelingens budsjett. Avdelingen står imidlertid fritt i forhold til videre fordeling internt. Avd. for design - Nye medier/visuell kommunikasjon 2012 Kr I 2011 og i løpet av 2012 er stillinger innen sentrale deler av fagfeltet nye medier besatt. Med dette er avdelingen på god vei til å få på plass en fagstab innen feltet som vil stå for undervisning og KU-virksomhet i overensstemmelse med den faglige profilen som er under utvikling. Avdelingen har i løpet av 2011 arbeidet for å utvikle et optimalt læringsmiljø for dette, i form av ulike tekniske og romlige fasiliteter. Det er lagt et solid grunnlag for full utbygging (30 nye studieplasser) fra høsten Forslag til styrking av rammen til Avd. for design tilsvarer kr 130 pr student for 10 nye heltidsstudenter ved avdelingen. Dette er noe mer enn gjennomsnittet for øvrige studenter ved avdelingen, men bidrar samtidig til utjevning av forskjellene i driftsbudsjett pr avdelingene imellom. Samlet sett vil Avdeling for design med denne tildelingen ha mottatt 3,1 mill kr for nye medier i 2011 og 2012 (for 2010 ble tildelingen holdt utenfor grunnbudsjettet). Dette samsvarer godt med avdelingens plan for utbyggingen av de nye studieplassene. Innen Viskom/nye medier tilsvarer 3,1 mill kr ca kr 125 pr student for 25 studieplass helårsekvivalenter, dvs. følgende; 10 høst 2010, 10 høst 2011, 10 * 1/2 år fra høst Strategiske midler på Fellesnivået 2012: Kr. 508 Resterende midler til konsekvensjustering av nye studieplasser for 2012 foreslås tilført rammen for strategiske midler på fellesnivået, for å kunne styrke annen organisering og administrative funksjoner nødvendig for studentutvidelsen. For 2011 ble det vedtatt en styrking på kr på fellesnivået. Av disse ble kr 535 (halvårs virkning 2011) tildelt midler til 50 % stilling innen personalfunksjonen og 50 % stilling på bygningsdrift. Disse stillingene er for 2012 innarbeidet i grunnbudsjettets organiserte stillinger. Utover dette ble strategiske midler styrket med til sammen kr for administrative funksjoner/ dekanstøtte. Disse midlene er også i hovedsak innarbeidet i grunnbudsjettets ramme gjennom tilsetting av lønnsmedarbeider i 100 % stilling og utvidelsen fra 60 % KUP-medarbeider til 100% leder enhet for kvalitetsutvikling (effekten av disse stillingene utgjør kr 817 for 2012, slik at rest av styrkingen i 2011 utgjør kr 208 ). Se detaljert omtale under kap NB! For Avd. for design er budsjettfordeling mellom organiserte stillinger og bevegelige midler indikativ, og må gjennomgås mer detaljert. Forslag til budsjettmidler forutsetter at siste utvidelsen av nye studieplasser etableres innen eksisterende lokaler/infrastruktur, samt at øvrige indirekte kostnader ikke øker vesentlig. Se imidlertid omtale under kap. 5.3 Investeringer og kap om bygningsdrift. Samtidig unngår KHiB med denne budsjettfordelingen vesentlige kutt i budsjettposter som investeringsmidler eller hovedbudsjettenhetenes grunnbudsjett. Side 18 av 31

19 Budsjettreduksjoner For i størst mulig grad å skjerme aktivitetsnivået på avdelingene er det i utgangspunktet ikke lagt opp til innsparingskrav i avdelingenes grunnbudsjett Dvs. avdelingenes bevegelige midler er lik budsjettnivå for 2012, justert for prisvekst. Forslag om innsparingskrav er lagt på strategiske tiltak under fellesnivået (se kap. 6.2) Investeringsrammen Det er opp til den enkelte institusjon å foreta en fordeling, og avsette nødvendige midler til prioriterte investeringsformål. Over flere år har KHiBs ramme til investeringer vært i størrelsesorden 2,0 2,2 mill kr. For 2010 ble rammen redusert fordi ubundne overføringer fra 2009 likevel sikret KHiB disponible investeringsmidler med 2,5 mill kr. Det foreslås ikke reduksjoner i disponible investeringsrammer for Dette har sammenheng med at investeringsetterslepet er stort som følge av lave rammer til investeringsformål over flere år. Det vises for øvrig til at KHiB har tatt til orde for økte midler til investeringsformål over flere år, og mener at tiden er inne for en vesentlig utstyrsoppgradering f.o.m (jfr. budsjettforslag til KD for 2012 og 2013). Det vil være ubrukte investeringsmidler fra 2011 som foreslås disponert til nye investeringsformål Det foreslås en investeringsramme for 2012 på kr Dette innebærer investeringsramme tilsvarende 2011 og 2010-nivå, men en økning i forhold til årene før Etter- og videreutdanning Kunsthøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning (EVU). EVU inngår som en del av kunsthøgskolens sentrale oppgaver, og det er en målsetting at EVU-tilbudet styrkes. Fra 2012 inkluderer denne budsjettposten dermed følgende hovedelementer; Videreutdanningskurset Skapende kuratorpraksis. 2. året for skapende kuratorpraksis er budsjettert med kr 655, dette er ca 100 mer enn KHiBs ressursinnsats og finansielle bidrag til andre EVU-kurs. Ramme til etter- og videreutdanning foreslås kr 850 for Det er en styrking utover justering for prisvekst med kr 100 som følge av budsjett for skapende kuratorpraksis EVU/EFV-ressurser: I likhet med etter- og videreutdanningstilbudet (EVU) er den eksternfinansiert virksomheten (EFV), dvs. den delen av KHiBs virksomhet som finansieres utenfor grunnbevilgning, en av flere nye funksjoner som trengte å styrkes. KHiB tilsatte i 2011 koordinator for etter- og videreutdanning og eksternfinansiert virksomhet, som sammen med en styrket økonomienhet, bidrar til profesjonalisering av KHiBs EVU/EFV-aktiviteter. KHiBs strategi for EVU-virksomheten vil ha betydning for budsjettnivået. Så langt har det vært en målsetting at ressurser til koordinering av EVU-kurs (utover Skapende kuratorpraksis) skal være økonomisk selvbærende. På samme måte er det også en målsetting at arbeidet med andre Side 19 av 31

20 eksternfinansierte aktiviteter kan generere inntjening, slik at også denne delen av stillingen kan finansieres. Det er vurdert hvorvidt lønnskostnader vedrørende EFV/EVU-koordinator, evt. EVU-andelen av denne, burde inngå i rammen til EVU for å synliggjøre samlet innsats for EVU ved KHiB. Det foreslås imidlertid at lønnskostnader for stillingen, som er en fellesressurs og en administrativ stilling, innarbeides i fellesnivåets lønnsmidler på lik linje med andre stillinger på fellesnivået. I forhold til rapportering om samlet EVU-innsats er det derimot naturlig å rapportere den ressursinnsatsen som stillingen(e) representerer til ulike interessenter Budsjettreserve Ufordelte budsjettmidler avsettes som reserver på fellesnivået. Det foreslås en moderat reserveavsetning med kr 283 for Reservene på samme nivå som de siste par årene. Uten en viss forventning om overføring av ubrukte midler fra 2011, ville reservene være for lav Kap 281: Program for kunstnerisk utviklingsarbeid I brev til KD datert har KHiB redegjort for en nødvendig ansvarsavklaring og gitt anbefalinger i forhold til tildelte budsjettmidler for program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Utover tildelte midler og ordlyden i tildelingsbrevet for 2011 (se Kap 1.3), er det ikke gitt tilbakemelding på brevet. KHiB mottok KDs svarbrev datert , der KD skriver følgende om ansvarsfordeling (sitat): Det faglige ansvaret, inkludert disponering av tildelte midler, ligger hos programstyret. Kunsthøgskolen i Bergen har arbeidsgiveransvaret for sekretariatet, samt ansvar for at programstyret overholder tildelte budsjettrammer og at forvaltningen av midlene skjer i samsvar med gjeldende regler for statlig økonomiforvaltning. Som en følge av KHiB-styrets ansvar for å tilse overholdelse av tildelte budsjettrammer anbefales det at programstyret presenterer planlagt budsjettdisponering for KHiB-styret, og presenterer dette i et eget dokument. Operatørkostnadene ved programmet berører KHiBs bevilgningsramme direkte, og omtales nedenfor: Operatørkostnader ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid KHiB fikk ved opprettelsen av det nasjonale stipendprogrammet i 2003 i oppdrag fra departementet å ivareta operatøransvaret for programmet. Siden etableringen har KHiBs operatørrolle vært betydelig underfinansiert i forhold til reell ressursinnsats. Etter hvert som stipendiatprogrammet har vokst har også arbeidet for operatør blitt vesentlig mer omfattende. Fra 2010 ble også operatøransvaret for det nyopprettede nasjonale prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid tillagt KHiB. KHiB har andre, store administrative utfordringer som krever ressursinnsats, og kan ikke avse betydelige ressurser til administrasjon av program for kunstnerisk utviklingsarbeid uten tilstrekkelig finansiering. I budsjettpremissene for 2010 ble det forutsatt at var nødvendig at operatøransvaret for stipendiatprogrammet ble fullfinansiert. For 2011 var premissene det samme, samtidig som det ble pekt på at eventuell administrativ belastning knyttet til prosjektprogrammet må kompenseres utover stipendiatprogrammet. Side 20 av 31

21 I nevnte brev fra KD har KD presisert følgende (sitat): «Departementet tar til etterretning programstyrets vurdering av dimensjonering av sekretariatsbistand. Behov for en administrativ leder, samt ytterligere en person som kan bistå programmet administrativt synes rimelig gitt dagens aktivitetsnivå. Departementet legger til grunn at høyskolen beregner en overhead på 15 prosent av brutto lønnskostnader ()». Med dette forstås at KHiB, som har arbeidsgiveransvaret for sekretariatet, vil ansatte en person i tillegg til administrativ leder. Det forutsettes at de faktiske stillingsressursene belastes programmet direkte for I samsvar med KDs føringer skal overhead beregnes til 15 %. Det gjenstår å avklare hvilke kostnader som er å betrakte som overhead. Dvs. hvilke som forutsettes dekket innenfor KDs overheadsats på 15 %, og hvilke som i så fall må betraktes som direkte kostnader som programmet må dekke innenfor programmets disponible midler på lik linje med andre administrative kostnader ved programdriften. KHiB forutsetter at programstyret bidrar til å sikre KHiB dekning for å være operatør for programmet. Det innebærer at om ikke KD bidrar til å sikre tilstrekkelig finansiering, forventes det at programstyret iverksetter tiltak som sikrer at deltakende institusjoner i programmet bidrar med finansieringen. Side 21 av 31

22 6. Tiltak for mål- og strategioppnåelse 6.1. Innledning De forutsetninger som legges til grunn for budsjettildelingene til avdelingene fremgår av Kap. 7. Hver avdeling utarbeider virksomhetsplaner for 2012 etter en mal som samsvarer med KDs målstruktur for kunsthøgskolene. Nytt fra 2012 er at også fellesnivået utformer en felles virksomhetsplan for fellesnivåets enheter. Avdelingene og fellesnivået vil gjennom sine virksomhetsplaner redegjøre for resultatmål, tiltak og budsjettprioriteringer i sin virksomhet i henhold til KDs sektormål og virksomhetsmål for kunsthøgskolen - innenfor rammen av grunnbudsjettet. Planer og budsjettprioriteringer gjentas ikke i dette dokumentet. Det henvises til virksomhetsplaner i egen styresak Budsjettmidler til strategiske tiltak på fellesnivået En del tiltak på institusjonsnivået/fellesnivået krever at det avsettes øremerkede budsjettmidler for å kunne gjennomføres. For å sikre dette er midler til spesielle tiltak samlet på fellesnivået. Rammen for strategiske budsjettmidler har siden 2007 vært på ca 3,5 mill kroner, justert for prisvekst, men som følge av behov for budsjettreduksjoner og muligheter for å disponere ubrukte strategiske midler fra tidligere, ble det foretatt budsjettreduksjoner både i 2009 og 2010, slik at rammene de senere år har vært slik; År Utgangsramme Budsjettendring Vedtatt ramme / Endringer i 2011 var knyttet til at tidligere NFR smådriftsmidler (kr 133 ) ble innarbeidet i rammen f.o.m. 2011, samtidig som det ble lagt en midlertidig styrking av rammen forbundet med støttefunksjoner knyttet til nye studieplasser (kr ). Som følge av overførte midler fra tidligere ble netto økning i rammen likevel kun kr 120 : Ramme for 2011 prisjustert 2010-nivå: kr styrking som følge av NFR-midler tillagt rammen kr styrking av administrativ/avdelingstøtte ifm. nye studieplasser kr reduksjoner som følge av overførte midler - Kr Budsjettnivå for strategisk midler 2011: kr For 2012 tas det utgangspunkt i en ramme til strategiske midler på kr Dette er basert på kr kr 133 prisjustert med 1,6 % fra Dette er kun et utgangspunkt. Helhetlig vurdering av forslag til strategiske formål, mulige overføringer fra 2011, budsjettbehov knyttet til årets bevilgningsøkning for nye studieplasser, sammen med nødvendige justeringer for budsjettbalanse, vil danne grunnlag for forslag til endelig ramme. Side 22 av 31

23 Følgende endringer danner grunnlag for forslag til ramme strategiske midler for 2012: Ramme for 2012 prisjustert 2011-nivå: kr Styrking ved konsekvensjustering studieplasser 2012 er lagt til med kr Rest tildelt 2011 til administrative funksjoner/dekanstøtte kr 208 Administrative funksjoner/dekanstøtte tildelt i 2011 (kr i 2011) er for en stor del innarbeidet grunnbudsjett og redusert med kr 817 -Reduksjoner som følge av overførte midler fra 2011 (bidrar til samlet budsjettbalanse) - Kr 668 Budsjettnivå for strategisk midler 2011: kr Vedlegg 2 viser oversikt over alle forslag til strategiske formål for Omtale av forslag til strategiske formål følger nedenfor: KU Prosjektmidler KU-prosjektmidler fordeles av KU-komiteen som er sammensatt av faglig ledelse og eksterne medlemmer oppnevnt av styret. KU-midler skal brukes for å styrke kunsthøgskolens arbeid med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Støtte tildeles på grunnlag av søknad på konkrete prosjekter etter fastsatte kriterier. KU-utvalget kan også gi støtte til initieringstiltak, så som felles KU-seminar for en avdeling eller til større prosjekter i samarbeid med andre institusjoner. Den internasjonale konferansen Sensuous Knowledge og tilknyttede aktiviteter har også vært finansiert over denne posten. Det må vurderes i hvilken grad KHiB er videre tjent med til å tilføre konferansen vesentlige økonomiske bidrag. Kunsthøgskolen har også t.o.m finansiert en stipendiat av avsatte KU-prosjektmidler. Det er forutsatt at det er nødvendig med disponible KU-midler tilsvarende kr 400. Videre er det behov for å avsette kr 70 årlig (over 3 år) til KHiBs bidrag til tildelt prosjekt i prosjektprogrammet for KU, og kr 50 knyttet til samarbeid med Kunstmuseene i Bergen. Det er ikke tildelt midler til nye KU-prosjekter for Det er derimot gitt tilskudd fra disse midlene til NFR-prosjektet K-verdi og det må finnes dekning for merkostnader ved prosjektet. Prosjektkostnader og forlenget periode for stipendiat er også finansiert av KU-prosjektmidler. Det forventes likevel å være minimum kr 400 i ubrukte KU-midler fra 2011 til ny fordeling i For 2012 er det derfor foreslått nye KU-midler med kr Ny tildeling i 2012, sammen med kr 400 fra 2011, gjør at KHiB vil disponere ca kr 600 til KU-tiltak KU-organisasjon For 2010 ble det foreslått en betydelig økning i budsjettmidler til det som i denne sammenheng er kalt KU-organisasjon. Kr var budsjettert til dette formålet i 2009 og dekket utgifter i tilknytning til KU-komiteens og KU-rådgivernes virksomhet, så som lønn, reiser, oversettelser. For 2010 var det i budsjettet tatt høyde for at administrativt/koordinerende arbeid for KU styrkes. Det var forutsatt at arbeidsomfanget gjennomgås og samordnes, herunder gjennomgang av organisering og ansvar, samt hvilke arbeidsoppgaver som tillegges KU-organisering. Det vises i denne sammenheng til KHiBs interne prosess med organisering av nye funksjoner. Flere oppgaver/funksjoner har nær sammenheng med det arbeid som KU-komité, KU-rådgiver og KUkoordinator utfører i dag. Dette gjelder bl.a. arbeid med koordinering/oppfølging av fagansattes KU-arbeid/KU-prosjekter, NFR-prosjekter, KHiBs stipendiater og andre KU-relaterte oppgaver. Side 23 av 31

24 For 2010 ble det er vedtatt et budsjett til utvikling/styrking av KU-organisasjon med kr , dvs. en budsjettøkning på kr fra 2009, men dette ble utsatt til Først fra høsten 2011 ble det tilsatt 100 % KU-koordinator, og midler til denne stillingen ble innarbeidet i budsjettet for For 2012 er det kun behov for å avsette midler til KU-komiteens og KU-rådgivernes virksomhet, så som lønn, reiser, oversettelser. Det fremmes forslag om kr til formålet Publiseringsmidler De siste årene har kunsthøgskolen publisert en rekke titler i hovedsak som dokumentasjon av fagstabens KU-aktivitet. Noen titler har også dokumentert spesielt interessante prosjekter fra studenter. Det er gitt tilsagn til et antall prosjekter som fortsatt er under utarbeidelse. Siden 2009 er det ikke tilført nye midler til publikasjonsvirksomhet. Dette har sammenheng med at det forelå betydelige udisponerte midler fra tidligere år. Dette er først og fremst tidligere års budsjetter publikasjoner, som ikke er fordelt til konkrete publikasjonsprosjekter. Dette er fortsatt ca kr 400 i tidligere års avsetninger til publikasjonsmidler som er ufordelt. For 2012 er det behov for et disponibelt budsjett på kr 600 til publikasjonsprosjekter på. Det foreslås kr til nye publikasjonsmidler for Årbok Kunsthøgskolens årbok har hatt som formål å synliggjøre viktige sider ved den faglige virksomheten. I 2011 ble det ikke utgitt årbok i samme form som de senere år. Inntil det målgruppen er tydelig definert vil det heller ikke i 2012 bli avsatt midler til å trykke årbok i samme format som tidligere. For 2012 er det foreslått et budsjett på kr til dette formålet Utstillingstiltak fellesnivået Denne posten omfatter fellesnivåets bidrag til utstillingstiltak. Posten har de siste år dekket bidrag til BA-utstilling, Portfoliodag (tidligere Åpen dag) og Galleri Fisk. Fra 2010 ble det vedtatt en økning på kr i forbindelse med etableringen av visningsrommet ROM8 i Vaskerelven 8. For 2012 er det foreslått en videreføring av rammen på kr til utstillingstiltak på fellesnivået, men det er nødvendig å gjennomgå budsjettfordelingen på de ulike tiltakene Tverrfaglige undervisningsprosjekter Denne posten gir tilskudd til undervisningsprosjekter som tar sikte på å styrke tverrfagligheten ved KHiB, eller som på en spesielt god måte vil kunne gi institusjonen en god ekstern profilering. For 2012 foreslås det budsjettmidler med kr til tverrfaglige undervisningsprosjekter Kompetanseutvikling Av disse midlene finansieres deltagelse på seminarer og kurs, bidrag til studiereiser m.m. for både faglig og administrativt personale. For 2012 foreslås videreføring av kr i budsjettmidler til kompetanseutvikling. Side 24 av 31

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17 ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012 Side 1 av 17 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 Forslag til vedtak: Styret tar status for prosessen og arbeidet med

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN Side 1 av 25 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 4 1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSVERKTØY

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.12.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 30.11.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 30.11.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 61/11 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.13 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Disponibel bevilgningsramme 2010... 2 3. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap...

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15 Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 20.09.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 47/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.15 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.15 til etterretning. Styret gir

Detaljer

STYR ESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 2012: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.12

STYR ESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 2012: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.12 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy oart and Design STYR ESAK # 51/1 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 212: FORELØPIG REGNSKAP 31.1.12 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14A Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.06.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 03.05.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.03.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.03.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter... 2 3. Disponibel bevilgningsramme 2009... 3

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58 S TYRES AK Styremøte 01 19. februar 2009 Styresak nr.: 12/09 MÅLTALL FOR STUDENTER OG FOR KANDIDATER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 19.9.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2015 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Nominell endring Kroner % - andel Kroner % - andel Kroner % - poeng

Nominell endring Kroner % - andel Kroner % - andel Kroner % - poeng HiST, AFT Tildeling og fordeling - Budsjett 2014 Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til AFT Tildeling 2014 - justert Tildeling 2015 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

S T Y R E S A K # 21/13 STYREMØTET DEN OPPTAK 2013/14

S T Y R E S A K # 21/13 STYREMØTET DEN OPPTAK 2013/14 S T Y R E S A K # 21/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.12 OPPTAK 2013/14 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Saksfremlegg til styret

Detaljer

S T Y R E S A K # 52/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017

S T Y R E S A K # 52/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017 S T Y R E S A K # 52/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.10.15 BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017 Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017. Vedlegg: KHiBs budsjettforslag 2017 Tidligere

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 23/17 16.6.2017 Dato: 12.6.2017 Arkivsaksnr: Budsjettprosess

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 11. MAI 2004

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 11. MAI 2004 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 03.05.04 Vedlegg: Notat fra dekan av 03.05.04 Innledning Hensikten med denne orienteringssaken er å gi det nye Avdelingsstyret en informasjon

Detaljer

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler NTNU O-sak 24/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.11.2006 TWB Arkiv: 2006/8247 N O T A T Til: Fra: Om: Styret Rektor Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler Innledning

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

S T Y R E S A K # 08/13. STYREMØTET DEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT FOR PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID

S T Y R E S A K # 08/13. STYREMØTET DEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT FOR PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID S T Y R E S A K # 08/13 STYREMØTET DEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT FOR PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige budsjettet for 2013 for program for kunstnerisk

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement

KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen stiller seg bak det framlagte dokumentet og forslag til vedtak. Komiteen drøftet hvilken rolle Kirkemøtet skal ha i budsjettsaker

Detaljer

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 03/2011 Sak nr.: /6455 Møtedato: 10.02. 2011 Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter 1. Hovedmål og oppgaver Med utgangspunkt

Detaljer

Budsjett for AHS 2013. Til: Avdelingsstyret, avd. helse- og sosialfag Møtedato: 21.03.2013 Fra: Dekan A-sak: 03/2013 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Budsjett for AHS 2013. Til: Avdelingsstyret, avd. helse- og sosialfag Møtedato: 21.03.2013 Fra: Dekan A-sak: 03/2013 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. helse- og sosialfag Møtedato: 21.03.2013 Fra: Dekan A-sak: 03/2013 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Tildeling for AHS 2013 Mindreforbruk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag

PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag PRINSIPPER FOR ARBEIDSPLANER Fakultet for kunstfag Dette dokumentet vil være gjeldende for utarbeidelse av arbeidsplaner i forbindelse med budsjettering for instituttene ved Fakultet for kunstfag. Prinsippene

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 36/17 16.6. Dato: 9.6. Arkivsaksnr: Økonomirapport pr mai for

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer