S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET"

Transkript

1 Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer for 2013 for avdelingene og fellesnivået. Vedlegg: Premisser for budsjettdisponeringen 2013 m/vedlegg Tidligere dokumenter: Budsjettforslag 2013 fra KHiB Statsbudsjettets forslag til budsjettramme for KHiB 2013 Sak 61/11 på møtet den og Vedlagte sak 61/11 A og C til dette møtet Bergen, den

2 Kunst- og desgnhøgskoten Bergen $ Bergen AcaremyofArteic Design PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2013 Side i av 26

3 1.1. PLAN- OG BUDSJET[ARBEIDET KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID STYRINGSVERKT0Y INERASTRUKTUR SAMLET Å FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 6 1. INNLEDNING 3 Side 2av26 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE STUDENT[ALL RAMMEBUDSJETrERING RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN MÅLTALL TABELLFORSLAG TIL BUDSJETfFORDELING INNLEDNING BUDSJETTNIVÅETI2O BUDSJETFRAMMEN FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN STUDIEP0ENG OG KANDIDATPRODUKSJON BUDSJETFFORDELING GRUNNBUDSJETTET INVESTERINGSRAMMEN STRATEGISKEMIDLER ETTER-OGVIDEREUTDANNING BUDSJETTRESERVE BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK Å FELLESNIVÅET TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 281) 18 k Bergen Academy of Art nc Desig9 Kunst- og designhøgskolen i Bergen

4 k Kunst- og designhøgskolen Bergen Begen Acaderny ofart air Desigi 1. INNLEDNING 11. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner utarbeides parallelt. Tidligere har budsjettrammene for hovedbudsjettenhetene vært fastsatt før årsskiftet, men enkelte forhold gjør det hensiktsmessig å fastsette budsjettrammene i første styremøtet over nyttår: v Stortingets endelige budsjettvedtak (tilde[ingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Ved å avvente tildelingsbrev sikres det at vedtatt budsjett er i samsvar med Regjeringens budsjettforslag (statsbudsjettet). Tildelingsbrevet kan ha føringer for UH-sektoren og for kunst- og designhøgskolen spesielt som krever prioritering ved fordeling av budsjettrarnmen,. v Å avvente budsjettfordeling til første styremøte i januar gir KI-liB bedre tid og grunnlag i forhold til å avsette riktig budsjettnivå til ulike formål, f.eks. til prioriterte strategiske tiltak. v Utsatt tildeling av rammen svekker heller ikke avdelingenes grunnlag for å planlegge undervisning og andre aktiviteter i den første delen av vårsemesteret. Ledergruppen har hatt budsjettfordeling og virksomhetsplaner som tema på flere møter i høst. Fagorganisasjonene er invitert inn plan./budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og hovedbudsjettenhetenes planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for forbindelse med budsjettbehandlingen 2011 og 2012 har styret i novembermøtet også vært involvert i prosessen med arbeidet med premissene (dette dokumentet). Premisser for budsjettfordeling 2013 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. MidLer tildelt KHiB kap. 281 til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder KHiBs egne stipendiater, inngår ikke i budsjettfordelingen og er ikke nevnt utover omtale i kap og 5.7. Side 3 av 26

5 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy o[at anc Design 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN I St.prp nr 1 for budsjettåret 2013 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunst- og designhøgskoten én budsjettramme. Netto budsjettramme iht. departementets ti[delingsbrev er for budsjettåret 2013 (jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 61/11 i styremøtet den ): tan i hele 1000 Nominell % Nom. Kapittel/post Betegnelse endringj ekst Kap 260 Univog høyskoler Post ,8 % Endringer: 1 Kompensasjon for lønns- og prisvekst 3,3 % Andre endringer Resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver 678 Sum endringer KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Tall i tabellen under er hentet fra tildelingsbrevet for 2013: Midler på kap. 281 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Formål Beløp i 1000 kr Stipendiatprogrammet: Drift og støtte til produksjon Stipendiatprogrammet: 23 stipendiatstillinger Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid Sum tildeling over kap STYRINGSVERKTØY Med styringsverktøy menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av KHiBs aktivitet. Detaljerte budsjetter på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsp[aner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, harvært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Fra 2013 tar KHiB også i bruk budsjetteringsverktøyet Agresso planlegger. Hatvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. Budsjettansvarlige ved KHiB mottar jevnlige rapporter på økonomisk status. Denne rapporteringsformen krever opplæring. KH1B benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder ESS (ansatt seivbetjening). ESS er en internettpor-tal for bla. elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har gjennom å tilsette en lønnsmedarbeider styrket kompetansen på SAP og med det rasjonalisert arbeidsflyten og en effektiv bruk av systemet. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Direktoratet for statlig økonomistyring (DF0, tidligere 550), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til DFØ i forhold til å sikre LønnsutbetaLing, rapportering og kompetanse. Side 4 av 26

6 Kunst- og designhøgskolen i Bergen k Bergen Academy ofat and Design Felles studentsystem (FS) ble innført fra Dette er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. Fra neste studieår vil studentene registrere søknaden sin i FS sin søknadsweb. KHiB har siden 1. juni 2011 innført elektronisk fakturahåndtering (Basware Invoice). Elektronisk fakturaflyt innebærer at fakturaer skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene så langt er svært gode, og viser en betydelig effektivisering av fakturaflyten, ikke minst med tanke på at KHiB er spredt i 5 ulike bygg. Innsiden er KHiBs nyetablerte internweb som er opprettet ved implementering av nye web-sider for KHiB høsten Det er en målsetting at Innsiden skal bli det primære verktøyet for kunst- og designhøgskolens interne informasjonsflyt. Oppdaterte administrative styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET I samsvar med de retningslinjer som ble trukket opp i forbindelse med den faglige og admini strative omorganiseringen i 1999, er hele det administrative personalet samt bibliotekarer og driftsbetjening budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, IT drift og bygningers drift og vedlikehold samlet på dette nivået. På fellesnivået budsjetteres det også midler som skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til tverrfaglige prosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profiteringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettmidler til strategiske formål er også lagt på feltesnivået, slik som KHiBs byggesak, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, m.m. Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes på fellesnivået (jfr. tabell under kapittel 5.2. Side 5av26

7 k Konsekvensene Fordelingen Eventuelle Studentene Det Bevegelige og Kunst- og designhøgskolen Bergen Bergen Acaderny orat and Design 2. PRINSIPPER FOR BUDSJET[ERINGEN 2.1. RAMMEBUDSJETERING KHiB har de senere år fordelt rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Utarbeidelse av grunnbudsjett, fastsettelse av investeringsramme, fastsette Ise av ramme til etter- og videre utdanning, og fremstilling av eventuelle reserver (evt. behov for budsjettreduksjon). F.o.m foreslås det at også strategiske midler fremstilles i en egen ramme, og ikke som en del av rammen for Fellesnivået. Etter sammenslåingen av kunstavdelingene i 2012 utgjør Fellesnivået, Avdeling for kunst og Avdeling for design 3 hovedbudsjettenheter ved KHiB. Styret har vedtatt at hovedbudsjettenhetene skal tildeles et rammebudsjett som skal dekke følgende poster: Fellesnivået Avdeling for Avdeling for design kunst Organiserte stillinger Bevegelige midler + + Bygningers drift + Postene Organiserte stillinger (inkl, sosiale kostnader; avsetninger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) og Bygningers drift, lokalleie betraktes som bundne utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon midler. Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten RETNINGSLI NJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN Under budsjettbehand[ingen for 2000 ble retningslinjer for budsjettfordelingen i årene fremover utarbeidet og vedtatt (justert i styremøte ). F.o.m foreslås endringer i prinsippene for fordeling, bl.a. i samsvar med styrets instruks om å innarbeide elementer av resultatbasert fordeling i modellen: av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under organiserte stillinger for den enkelte budsjettenhet, samt konsekvenser av eventuell flytting av stillings ressurser. av bevegelige midler videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvekst, til hver av de tre budsjettenhetene. tilleggsbevilgninger/budsjettendringer skal disponeres i samsvar med de formål som fastsettes. Slike formål skal drøftes i ledergruppen vesentlige tillegg/endringer skal legges frem for styret. på kunst- og designhøgskolens avdelinger må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. fastsettes måltall for studiepoeng- og kandidatproduksjon. Over-/underproduksjon i forhold til måltall analyseres og vurderes mht. tiltak - også budsjettmessige. Side 6 av 26

8 En Etter- Bidrags- k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Acecery of Art and Desigi begrenset beløpsramme fordeles etter oppnådde resultater knyttet til EVU og BOA året i forveien, og for stipendiatuttelling 2 år tidligere (jfr. kap ). Det foreslås følgende resultatindikatorer og budsjettuttelling: ogvidereutdanning (EVU): KHiBs har målsatt at EVU-tilbudet skal øke i omfang. For å sikre dette må det vises til vekst i EVU-tilbudet, og det må kunne måles en positiv utvikling pr avdeling. Prinsipper foreslås gjeldende fra 2014, med grunnlag i 2013: o Det fastsettes et måltall for antall EVU-kurs pr avdeling. Måltallet forhandles årlig. Måltall 2013: 3 kurs pr avdeling med min. 8 deltakere pr kurs. o Antall EVU-kurs utover måltalt gir kr i budsjettuttelling pr kurs. Maks uttelling kr o Avdelingen beholder 100 % av overskudd på EVU-kurs. og oppdragsaktivitet (BOA): KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Avdelingen gis uttelling ved å vise til vekst i eksterne inntekter. Forutsetningen er at eksternfinansiert aktivitet foregår i samsvar med BOA-regLementet. Prinsipper foreslås gjeldende fra 2014, med grunnlag i 2013: o o Ekstern finansiering utover bevilgning gir 5 % av eksterne inntekter i budsjettuttelling for avdelingen. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 70 % av overskudd på oppdrag (jfr. reglementet) Stipendiater: KHIB gis uttelling i rammebevitgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne uttellingen foreslås fordelt som følger og gjøres gjeldende fra 2013 (tildelt i bevilgningsrammen for 2013 for stipendiatdisputas 2011): o o 50 % av midlene avsettes sentralt. øremerket formål knyttet til stipendiater og for å sikre gjennomføring for eksisterende stipendiater. 50% går til avdelingen som stipendiaten tilhører. øremerkes til arbeid med stipendiatrekruttering og korte engasjementer for stipendiater. Side 7 av 26

9 Sumlinjen viser måltall fastsatt av KD. I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs måltall for studenter og kandidater. Departement og storting har høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjettildelingen for antall aktive studenter forhold i til fastsatte minimumsrammer (måltald, gjennomføringstakten studiet i (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon) MÅLTALL 3. STUDENUALL Side 8av26 høsten Som følge av at KHIB er tilført 15 BA-studieplasser øker KDs måltalt for kandidater kandidater hvert år. BA-plassene er 3-årig og vil da normalt medføre at første 10 kandidater uteksamineres etter 3 år. KHiB5 interne måltall er følgelig noe annerledes enn KDs måltall. Se tabeller i kap StudiepLassene som ble tilført som 15 frie studieptasser på bachelor nivå. Dette betyr at det totale studium, og 10 nye studieplasser på bachelor nivå ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon fra høsten PPU studiet erettårig, så hervil det normalt bli uteksaminert 15 KH1B opprettet høsten studieplasser i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som et 1-årig måltallet har steget fra 255 (2008) til 270 for høsten 2009, 285 for høsten 2010 og til 300 for I revidert nasjonalbudsjett for 2009 fikk KHiB tildelt midler for å opprette 15 nye studieplasser. Sum Kunst- og designhøgskolen i Bergen Avd. for design nye BA studieplasser / PPU-plasser Avdeling for spesialisert kunst Avdeling for design Avdeling for kunst Avdeling kunstakademiet / / med 15 nye kandidater (fra 89 til 104) først 3 år etter tilførte studieplasser plasser, dvs, i nstitusjon/ avdeling Måltall studenter Måltall kandidater Måltall for registrerte studenterog uteksaminerte kandidaterved kunst- og designhøgskolene BergenAcademyofAtaid Desigri k Kunst- og designhøgskolen i Bergen

10 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Be-gen Academy of Art anci Design 3.2. STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON Interne krav for studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon. Styret ga i møtet den sin tilslutning til nye måltall for opptak til BA og MA studiene. Her framgår det at forholdstallet mellom BA og MA opptaket skal være som 2:1. Basert på de justerte måltallene, vil kunst- og designhøgskolens interne krav til studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon for 2013 være som vist i tabellen under: Avd e Ling Studiepoeng Studiepoeng Kandidater PPU Kandidater Bachelor Master BacheLor Master Avdelingforkunst 125x60 42x AvdeLingfor design 105x60 28x SumBA+MA 230x60 70x PPU 15x Skapende kurator 2 5x60 0 KHiBtotalt 250x60 70x Antatt studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon Basert på nøktern vurdering med basis i nåværende studenttall og innmeldte permisjoner mm, forventervi følgende tall for 2013: AVd e Ling Studiepoeng Studiepoeng Kandidater PPU Kandidater Bachelor Master Bachelor Master Avdeling for kunst 126,5 x x Avdelingfordesign 103,5x60 40x Sum BA+MA 230x60 81x PPU 15x60 10 Skapende kurator 5,5 x 60 KHiBtotalt 250,5x60 81x PPU studiet er et ettårig studium der det uteksamineres kandidater hver vår. 2 Studenter ved videreutdanningsstudiet Skapende kuratorpraksis er tatt med fordi studiet genererer studiepoeng i DBH. Side 9av26

11 16 Totalt MA Total Kunst- og desigrrhøgskolen i Bergen Rrr i A. idcmv øl Art anci Deiru Stud enttal( og kandidatproduksjon Nedenstående oversikt viser studenttall og kandidatproduksjon holdt opp mot de fastsatte interne måltaltene som er vist ovenfor. Etter styrets vedtak om justeringer av opptakstallene i 2006, Legges det nå til grunn at studenttallet for et årskull i masterstudiet skal ugjøre 50 % av årskullene i bachelorstudiene. Det vil bli vurdert om denne fordelingsnøkkelen skal justeres noe for MA kunst, slik at årskullene her blir noe lavere enn hittil. I kolonnen Total under er MA Kunst studenter fordelt 50/50. BA MA Total BA MA Total BA MA Total BA Design Kunst SumBA+MA PPU Side 10 av 26

12 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen BergenAcademyofArta Design 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETRAMMEN 2013 KapitteLet tar for seg rammebudsjettet for 2013 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2013 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2013, sammenstilt med budsjett Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremkommer i kapitlene under. KAP26O RAMME KHIB RAMME Etter- og videreutdanning ln.esteringer Strategiske midler DRIFTSRAMME Organiserte stillinger Bygningers drift, lokaleleie, Beegelige midler GRUNNBUDSJETT UDISPONERTIRESERVER BUDSJETTNIVÅET I 2012 Budsjettrammen for 2012 inkluderte konsekvensjustering av nye studieplasser tilført i forbindelse med revidert budsjett Utover det var den opprinnelige rammen for 2012 en videreføring av budsjettrammen 2011: Ingen budsjettmessig uttelling for en vesentlig økning i husleiekostnader Ikke uttelling i forhold til et stadig økende investeringsbehov (se derimot siste avsnitt). Uten siste konsekvensjusteringer av fullfinansierte nye studfep/asser fra 2009 og en effektiv utnyttelse av disse, sammen med avsetninger fra 2011, ville ikke KHiB kunne balansert budsjettet for 2012 uten vesentlige budsjettreduksjoner (redusert planlagt aktivitet). 1desember2012 mottok KHiB kr i utstyrsmidler over kap 281. Disse midlene gjør at KHiB5 disponible ramme til investeringsformål styrkes betydelig for BUDSJETTRAMMEN 2013 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2013 kr Rammen skal dekke alle KH1Bs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. KH1B har i gjentatte fremlegg overfor departementet gitt uttrykk for behov for oppgradering av infrastruktur/utstyr og en presset leiesituasjon. I mai 2012 ble kostnadsrammen for nybygget godkjent i KD og i oktober 2012 i Finansdepartementet. 11

13 - Endringer - Nødvendige - Behov ved Kunst- ogdesignhøgskoten ibergen k Bergen Academy of Art arrd Desiga Fremleggelsen av statsbudsjettet gir ingen nye midler i tråd med KHiBs innmeldte behov: KHiB er ikke gitt oppstartbevilgning for nybygget. KH1B har ikke fått økning i rammen som følge av investeringsbehov (se imidlertid kap 4.2. om tildeling på 3,5 mill kr), eller økte husleiekostnader. KHiB har ikke fått nye studieplasser fra En forenklet sammenstilling av budsjettnivået 2012 og 2013, der det tas utgangspunkt i budsjettfordeling 2012 justert for lønnsendringer og forventet prisvekst, viser at det disponible budsjettnivået for 2013 er omtrent som for I budsjettprosessen frem mot forslag til budsjettfordeling er det arbeidet med følgende budsjettmessige hovedutfordringer: - Budsjettkonsekvenser i forbindelse med omorganisering ved Avdeling for kunst Organisasjonsutviklingsprosesser for øvrig Avdeling for design og fellesnivået av at nye studieplasser 2009 først er fullbudsjettert internt i rammer til strategiske tiltak, investeringer, etter- og videreutdanning. for reserveavsetninger. Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2013 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2012 fremkommer i kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. 12

14 k:) Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art a-rd Design 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER 5.1. BUDSJETTFORDELING Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Det er tatt utgangspunkt i de enkelte elementer av budsjettrammen som følger; Bevilget ramme i tildelingsbrev kap. 260: Grunnbudsjettet etter endringer Strategiske tiltak lnvesteringsramme Etter- og videreutdanning (EVU) Reserver I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått GRUNNBUDSJETTET Det er først etter å ha utformet grunnbudsjettet, der organiserte stillinger i henhold til et hjemmelsgrunnlag er budsjettert med faktisk Lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader budsjettert med forventet endring i prisvekst, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2013 avdekkes. Grunnbudsjettet viser forslag til budsjetter pr hovedbudsjettenhet, dvs, de 2 fagavdelingene og FeLlesnivået. Se oppstilling nedenfor. Budsjettet er fordelt på organiserte stillinger, bygningers drift og bevegelige midler. Oppstitlingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling Forsentet orisekst KPI 1,60 % Spes. GRUNNBUDSJETT 2013 TOTALT FELLES DESIGN Akad kunst KUNST Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. (Alle beløp i kroner) Organiserte stillinger yjgers_drift, lokalleie,m.m Bevegelige midler Midler til strategiske tiltak Budsjettenheter på fellesniået SUMGRUNNBUDSJETT Det presiseres at grunn budsjettet definerer et budsjettn/vå for fellesnivået og avdelingene. Utover hovedoppgaver i kap. 7, er ikke avdelingene bundet av å gjennomføre samme aktiviteter som tidligere. Følgelig henvises det til avdelingenes og fellesnivåets virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor grunnbudsjettet for Vedlegg I viser budsjettforslaget i mer detalj, samt hvordan hele bevilgningsrammen for 2013 er foreslått fordelt. 13

15 - KH1B - Økning Kunst- og designhøgskolen i Bergen k Bergen Academy of Art and Design Grunnbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: - Organiserte - Bygningers - Bevegelige stillinger drift, lokalleie midler Organiserte stillinger Organiserte stillinger inkluderer Lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert hjemmelsgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det er budsjettert med lønnsnivå pr november 2012, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra På Fellesnivået er det videre avsatt midler til lønnsoppgjør i Ingen av hovedbudsjettenhetene har fått reduserte budsjettressurser for lønn til organiserte stillinger. Utover dette er følgende innarbeidet for 2013: i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 12,09 til 12,03 % Avdeling for design: For 2012 ble det budsjettert med nye stillinger innen PPU-studiet, samt til fagområdet visuell kommunikasjon. Disse er videreført for Kostnaderved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser. Denne posten forventes å bli lavere i 2013 i forhold til Endringer i stillinger: Det foreslås endringer i organiserte stillinger som innarbeides i grunnbudsjettet for 2013, bl.a.: Avdeling for kunst. o En dekanstilling ble frigitt i forbindelse med sammenslåingen av 2 kunstavdelinger. Den ansattes åremål varer til medio 2014 og vil for resten av åremålsperioden være rådgiver for faglig utvikling. Budsjett/kostnader ved stillingen er overført til Fellesnivået ut åremålsperioden. o KU-ledere ved Avdeling for kunst er etablert og B-tillegg for disse er innarbeidet. o Midlertidig utvidelse for én av de nye KU-ledere fra 50% til 100% stilling. - Fellesnivået: o Rådgiver for faglig utvikling er innarbeidet i Fellesnivåets ramme inntil åremålsperioden utløper. o Følger av andre organisasjonsutviklingsprosesser tas høyde for gjennom avsetning av midler til strategiske tiltak. Disse midlene er knyttet til utredning og midlertidige konsekvenser, og tar ikke høyde for varige budsjettøkninger. Langvarige kostnadskonsekvenser må utredes og vurderes/prioriteres innenfor KH1Bs disponible bevilgningsramme fremover Bygningers drift, lokalleie Bygningers drift, lokalleie er realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger. Endringer i budsjettforslaget fremgår ikke direkte av vedlegg 1, men følgende er foreslått for 2013; - Samlede kunne bl.a. som følge av energiøkonomisering redusere budsjettet for energikostnader med kr. 200 fra 2011 til Dette budsjettet ser ut til å holde for 2012 og KHiB endrer ikke budsjettnivået fra 2012 til kostnader til Uninett og linjeleie er økt i samsvar med varslede kostnader. 14

16 - Rene - Kr - Kr - Kr Bevegetige midler Endringer i bevegelige midler: k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy oart arid Design UttelLing for kandidaterved program for kunstnerisk utviklingsarbeid disputert 2 år tidligere utgjør kr 678. driftsutgifter som overført fra strategiske midler til driftsbudsjettets bevegelige midler utgjør kr 200. I KDs bevilgning for 2012 kom siste konsekvensjustering av rammen for 15 studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett Full kostnadseffekt (3 hele år) for 10 studieplasser ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon er først i 2013, da disse ble etablert høsten For 2013 Beveget/g midler utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For Avdeling for kunst og Avdeling for design skal bevegelige midler, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover organiserte stillinger. KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Budsjettutteltingen er en engangstildeling og kan ikke regnes med for å finansiere varige økonomiske forpliktelser (jfr. kap 2.2) i tillegg til de endringer som ble lagt inn for 2012: tilsvarende forventet endring i konsumprisindeks (KPI) på 1,9 %. Bevegelige midler ervidereført fra 2012 til 2013, og det er kompensert for forventet prisvekst - Fellesnivået: 15 Linjen endring i bevegelige midler 2013 viser hvilke videreføringer/end ringer som er foretatt i foreslås tilførsel av budsjettmidler tilsvarende 1/2 års virkning for 10 nye studenter høsten Midlene foreslås fordelt som følger for 2013 (etter samme forholdstall som i 2012, prisjustert): For 2013 vil uttelling gi følgende fordeling og legges til bevegelige midler: Endringer knyttet til nye stud ieplasser: Uttelling for kandidater ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid: Avdeling for design: Kr 670 er tilført avdelingen hvorav foreløpig fordeling; o Kr 370 til organiserte stillinger (tilsvarende utvidelse på 50 % stilling) Kr 260 er tilført, hvorav foreløpig fordeling; 170 til Avdeling for kunst: 50% av uttelling for stipendiaten CaroLine SLotte. 170 til Avdeling for design: 50 % av uttelling for stipendiaten Linda Lien. 339 FeLlesnivået: 50 % uttelling for stipend iatene Lien og Slotte. o Kr 260 lagt til organiserte stillinger o Kr 300 til bevegelige midler

17 16 - Prosjektmidler - Arbeid - Kvalitetsutvikling- - Utvikling trukket ut av bevelige midler STRATEGISKE MIDLER Nedenfor er Listet hvilke strategiske tiltak som er foreslått prioritert for Tiltakene er dels Bergen Academy otart ac Design - KU-prosjekter KU-publikasjonsmidler - Utstil[ingsstøtte - - Støtte - Kompetanseutvikling - Organisasjonsutviklingsprosesser - WEB-utvikling - SAK-prosesser - Byggesaken KHIB5 ramme til investeringer har over flere årvært i størrelsesorden mellom 2,0 2,5 mill kr INVESTERINGSRAMMEN For detaljer om de enkelte strategiske tiltak se kap. 6.2 og vedlegg 2. for vitenskapelig høgskole undervisning KU-adminstrasjon og organisering langsiktige faglige formål og dels aktuelle strategiske formål: k Kunst- og designhøgsko[en i Bergen Tidligere år har rammen til strategiske formål vært inkludert i fellesnivåets bevegetige midler. Fra tildelingen vil l<hib kunne gjøre et betydelig investeringsløft i foreslås det at rammen til strategiske formål trekkes ut og syn liggjøres som en egen ramme øremerket/fordelt til investeringsformål fellesnivåets bevegelige midler. Rammen bør være fleksibel for å ta hensyn til nødvendige Nødvendige budsjettavsetninger til strategiske formål bør være uavhengig av nivået på prioriterte formål samt overførte midler fra tidligere år. For 2012 ble kr fordelt til investeringsformål. I tillegg ble kr av ubrukte midler fra I desember 2012 mottok KHiB en tildeling fra KD til utstyr på kr (over kap 281). Med denne foreslås overført uavkortet til utstyrs-/investeringsformål for Linjen endring istrategiske midler2ol3 viser hvordan rammen for 2012, prisjustert med 1,9% er KHiB vil også disponere ufordelte eller ikke effektuerte investeringsmidler fra Disse midlene Med bevilgning fra KD, overførte midler og ny budsjettramme for 2013 vil KHiB disponere betydelige tilteggsmidler fra KD foreslås en investeringsramme for 2013 på samme nivå som for 2012, dvs, med kr Etterslepet er stort som følge av lave rammer til investeringsformål over flere år. Selv med betydelige midler til investeringsformål i administrative styringsverktøy innføring av LMS It s learning bidragsfinansierte aktiviteter (BOA-prosjekter)

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer