S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET"

Transkript

1 Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer for 2013 for avdelingene og fellesnivået. Vedlegg: Premisser for budsjettdisponeringen 2013 m/vedlegg Tidligere dokumenter: Budsjettforslag 2013 fra KHiB Statsbudsjettets forslag til budsjettramme for KHiB 2013 Sak 61/11 på møtet den og Vedlagte sak 61/11 A og C til dette møtet Bergen, den

2 Kunst- og desgnhøgskoten Bergen $ Bergen AcaremyofArteic Design PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2013 Side i av 26

3 1.1. PLAN- OG BUDSJET[ARBEIDET KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID STYRINGSVERKT0Y INERASTRUKTUR SAMLET Å FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 6 1. INNLEDNING 3 Side 2av26 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE STUDENT[ALL RAMMEBUDSJETrERING RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN MÅLTALL TABELLFORSLAG TIL BUDSJETfFORDELING INNLEDNING BUDSJETTNIVÅETI2O BUDSJETFRAMMEN FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN STUDIEP0ENG OG KANDIDATPRODUKSJON BUDSJETFFORDELING GRUNNBUDSJETTET INVESTERINGSRAMMEN STRATEGISKEMIDLER ETTER-OGVIDEREUTDANNING BUDSJETTRESERVE BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK Å FELLESNIVÅET TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 281) 18 k Bergen Academy of Art nc Desig9 Kunst- og designhøgskolen i Bergen

4 k Kunst- og designhøgskolen Bergen Begen Acaderny ofart air Desigi 1. INNLEDNING 11. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner utarbeides parallelt. Tidligere har budsjettrammene for hovedbudsjettenhetene vært fastsatt før årsskiftet, men enkelte forhold gjør det hensiktsmessig å fastsette budsjettrammene i første styremøtet over nyttår: v Stortingets endelige budsjettvedtak (tilde[ingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Ved å avvente tildelingsbrev sikres det at vedtatt budsjett er i samsvar med Regjeringens budsjettforslag (statsbudsjettet). Tildelingsbrevet kan ha føringer for UH-sektoren og for kunst- og designhøgskolen spesielt som krever prioritering ved fordeling av budsjettrarnmen,. v Å avvente budsjettfordeling til første styremøte i januar gir KI-liB bedre tid og grunnlag i forhold til å avsette riktig budsjettnivå til ulike formål, f.eks. til prioriterte strategiske tiltak. v Utsatt tildeling av rammen svekker heller ikke avdelingenes grunnlag for å planlegge undervisning og andre aktiviteter i den første delen av vårsemesteret. Ledergruppen har hatt budsjettfordeling og virksomhetsplaner som tema på flere møter i høst. Fagorganisasjonene er invitert inn plan./budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og hovedbudsjettenhetenes planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for forbindelse med budsjettbehandlingen 2011 og 2012 har styret i novembermøtet også vært involvert i prosessen med arbeidet med premissene (dette dokumentet). Premisser for budsjettfordeling 2013 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. MidLer tildelt KHiB kap. 281 til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder KHiBs egne stipendiater, inngår ikke i budsjettfordelingen og er ikke nevnt utover omtale i kap og 5.7. Side 3 av 26

5 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy o[at anc Design 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN I St.prp nr 1 for budsjettåret 2013 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunst- og designhøgskoten én budsjettramme. Netto budsjettramme iht. departementets ti[delingsbrev er for budsjettåret 2013 (jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 61/11 i styremøtet den ): tan i hele 1000 Nominell % Nom. Kapittel/post Betegnelse endringj ekst Kap 260 Univog høyskoler Post ,8 % Endringer: 1 Kompensasjon for lønns- og prisvekst 3,3 % Andre endringer Resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver 678 Sum endringer KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Tall i tabellen under er hentet fra tildelingsbrevet for 2013: Midler på kap. 281 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Formål Beløp i 1000 kr Stipendiatprogrammet: Drift og støtte til produksjon Stipendiatprogrammet: 23 stipendiatstillinger Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid Sum tildeling over kap STYRINGSVERKTØY Med styringsverktøy menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av KHiBs aktivitet. Detaljerte budsjetter på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsp[aner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, harvært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Fra 2013 tar KHiB også i bruk budsjetteringsverktøyet Agresso planlegger. Hatvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. Budsjettansvarlige ved KHiB mottar jevnlige rapporter på økonomisk status. Denne rapporteringsformen krever opplæring. KH1B benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder ESS (ansatt seivbetjening). ESS er en internettpor-tal for bla. elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har gjennom å tilsette en lønnsmedarbeider styrket kompetansen på SAP og med det rasjonalisert arbeidsflyten og en effektiv bruk av systemet. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Direktoratet for statlig økonomistyring (DF0, tidligere 550), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til DFØ i forhold til å sikre LønnsutbetaLing, rapportering og kompetanse. Side 4 av 26

6 Kunst- og designhøgskolen i Bergen k Bergen Academy ofat and Design Felles studentsystem (FS) ble innført fra Dette er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. Fra neste studieår vil studentene registrere søknaden sin i FS sin søknadsweb. KHiB har siden 1. juni 2011 innført elektronisk fakturahåndtering (Basware Invoice). Elektronisk fakturaflyt innebærer at fakturaer skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene så langt er svært gode, og viser en betydelig effektivisering av fakturaflyten, ikke minst med tanke på at KHiB er spredt i 5 ulike bygg. Innsiden er KHiBs nyetablerte internweb som er opprettet ved implementering av nye web-sider for KHiB høsten Det er en målsetting at Innsiden skal bli det primære verktøyet for kunst- og designhøgskolens interne informasjonsflyt. Oppdaterte administrative styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET I samsvar med de retningslinjer som ble trukket opp i forbindelse med den faglige og admini strative omorganiseringen i 1999, er hele det administrative personalet samt bibliotekarer og driftsbetjening budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, IT drift og bygningers drift og vedlikehold samlet på dette nivået. På fellesnivået budsjetteres det også midler som skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til tverrfaglige prosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profiteringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettmidler til strategiske formål er også lagt på feltesnivået, slik som KHiBs byggesak, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, m.m. Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes på fellesnivået (jfr. tabell under kapittel 5.2. Side 5av26

7 k Konsekvensene Fordelingen Eventuelle Studentene Det Bevegelige og Kunst- og designhøgskolen Bergen Bergen Acaderny orat and Design 2. PRINSIPPER FOR BUDSJET[ERINGEN 2.1. RAMMEBUDSJETERING KHiB har de senere år fordelt rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Utarbeidelse av grunnbudsjett, fastsettelse av investeringsramme, fastsette Ise av ramme til etter- og videre utdanning, og fremstilling av eventuelle reserver (evt. behov for budsjettreduksjon). F.o.m foreslås det at også strategiske midler fremstilles i en egen ramme, og ikke som en del av rammen for Fellesnivået. Etter sammenslåingen av kunstavdelingene i 2012 utgjør Fellesnivået, Avdeling for kunst og Avdeling for design 3 hovedbudsjettenheter ved KHiB. Styret har vedtatt at hovedbudsjettenhetene skal tildeles et rammebudsjett som skal dekke følgende poster: Fellesnivået Avdeling for Avdeling for design kunst Organiserte stillinger Bevegelige midler + + Bygningers drift + Postene Organiserte stillinger (inkl, sosiale kostnader; avsetninger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) og Bygningers drift, lokalleie betraktes som bundne utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon midler. Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten RETNINGSLI NJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN Under budsjettbehand[ingen for 2000 ble retningslinjer for budsjettfordelingen i årene fremover utarbeidet og vedtatt (justert i styremøte ). F.o.m foreslås endringer i prinsippene for fordeling, bl.a. i samsvar med styrets instruks om å innarbeide elementer av resultatbasert fordeling i modellen: av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under organiserte stillinger for den enkelte budsjettenhet, samt konsekvenser av eventuell flytting av stillings ressurser. av bevegelige midler videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvekst, til hver av de tre budsjettenhetene. tilleggsbevilgninger/budsjettendringer skal disponeres i samsvar med de formål som fastsettes. Slike formål skal drøftes i ledergruppen vesentlige tillegg/endringer skal legges frem for styret. på kunst- og designhøgskolens avdelinger må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. fastsettes måltall for studiepoeng- og kandidatproduksjon. Over-/underproduksjon i forhold til måltall analyseres og vurderes mht. tiltak - også budsjettmessige. Side 6 av 26

8 En Etter- Bidrags- k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Acecery of Art and Desigi begrenset beløpsramme fordeles etter oppnådde resultater knyttet til EVU og BOA året i forveien, og for stipendiatuttelling 2 år tidligere (jfr. kap ). Det foreslås følgende resultatindikatorer og budsjettuttelling: ogvidereutdanning (EVU): KHiBs har målsatt at EVU-tilbudet skal øke i omfang. For å sikre dette må det vises til vekst i EVU-tilbudet, og det må kunne måles en positiv utvikling pr avdeling. Prinsipper foreslås gjeldende fra 2014, med grunnlag i 2013: o Det fastsettes et måltall for antall EVU-kurs pr avdeling. Måltallet forhandles årlig. Måltall 2013: 3 kurs pr avdeling med min. 8 deltakere pr kurs. o Antall EVU-kurs utover måltalt gir kr i budsjettuttelling pr kurs. Maks uttelling kr o Avdelingen beholder 100 % av overskudd på EVU-kurs. og oppdragsaktivitet (BOA): KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Avdelingen gis uttelling ved å vise til vekst i eksterne inntekter. Forutsetningen er at eksternfinansiert aktivitet foregår i samsvar med BOA-regLementet. Prinsipper foreslås gjeldende fra 2014, med grunnlag i 2013: o o Ekstern finansiering utover bevilgning gir 5 % av eksterne inntekter i budsjettuttelling for avdelingen. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 70 % av overskudd på oppdrag (jfr. reglementet) Stipendiater: KHIB gis uttelling i rammebevitgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne uttellingen foreslås fordelt som følger og gjøres gjeldende fra 2013 (tildelt i bevilgningsrammen for 2013 for stipendiatdisputas 2011): o o 50 % av midlene avsettes sentralt. øremerket formål knyttet til stipendiater og for å sikre gjennomføring for eksisterende stipendiater. 50% går til avdelingen som stipendiaten tilhører. øremerkes til arbeid med stipendiatrekruttering og korte engasjementer for stipendiater. Side 7 av 26

9 Sumlinjen viser måltall fastsatt av KD. I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs måltall for studenter og kandidater. Departement og storting har høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjettildelingen for antall aktive studenter forhold i til fastsatte minimumsrammer (måltald, gjennomføringstakten studiet i (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon) MÅLTALL 3. STUDENUALL Side 8av26 høsten Som følge av at KHIB er tilført 15 BA-studieplasser øker KDs måltalt for kandidater kandidater hvert år. BA-plassene er 3-årig og vil da normalt medføre at første 10 kandidater uteksamineres etter 3 år. KHiB5 interne måltall er følgelig noe annerledes enn KDs måltall. Se tabeller i kap StudiepLassene som ble tilført som 15 frie studieptasser på bachelor nivå. Dette betyr at det totale studium, og 10 nye studieplasser på bachelor nivå ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon fra høsten PPU studiet erettårig, så hervil det normalt bli uteksaminert 15 KH1B opprettet høsten studieplasser i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som et 1-årig måltallet har steget fra 255 (2008) til 270 for høsten 2009, 285 for høsten 2010 og til 300 for I revidert nasjonalbudsjett for 2009 fikk KHiB tildelt midler for å opprette 15 nye studieplasser. Sum Kunst- og designhøgskolen i Bergen Avd. for design nye BA studieplasser / PPU-plasser Avdeling for spesialisert kunst Avdeling for design Avdeling for kunst Avdeling kunstakademiet / / med 15 nye kandidater (fra 89 til 104) først 3 år etter tilførte studieplasser plasser, dvs, i nstitusjon/ avdeling Måltall studenter Måltall kandidater Måltall for registrerte studenterog uteksaminerte kandidaterved kunst- og designhøgskolene BergenAcademyofAtaid Desigri k Kunst- og designhøgskolen i Bergen

10 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Be-gen Academy of Art anci Design 3.2. STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON Interne krav for studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon. Styret ga i møtet den sin tilslutning til nye måltall for opptak til BA og MA studiene. Her framgår det at forholdstallet mellom BA og MA opptaket skal være som 2:1. Basert på de justerte måltallene, vil kunst- og designhøgskolens interne krav til studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon for 2013 være som vist i tabellen under: Avd e Ling Studiepoeng Studiepoeng Kandidater PPU Kandidater Bachelor Master BacheLor Master Avdelingforkunst 125x60 42x AvdeLingfor design 105x60 28x SumBA+MA 230x60 70x PPU 15x Skapende kurator 2 5x60 0 KHiBtotalt 250x60 70x Antatt studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon Basert på nøktern vurdering med basis i nåværende studenttall og innmeldte permisjoner mm, forventervi følgende tall for 2013: AVd e Ling Studiepoeng Studiepoeng Kandidater PPU Kandidater Bachelor Master Bachelor Master Avdeling for kunst 126,5 x x Avdelingfordesign 103,5x60 40x Sum BA+MA 230x60 81x PPU 15x60 10 Skapende kurator 5,5 x 60 KHiBtotalt 250,5x60 81x PPU studiet er et ettårig studium der det uteksamineres kandidater hver vår. 2 Studenter ved videreutdanningsstudiet Skapende kuratorpraksis er tatt med fordi studiet genererer studiepoeng i DBH. Side 9av26

11 16 Totalt MA Total Kunst- og desigrrhøgskolen i Bergen Rrr i A. idcmv øl Art anci Deiru Stud enttal( og kandidatproduksjon Nedenstående oversikt viser studenttall og kandidatproduksjon holdt opp mot de fastsatte interne måltaltene som er vist ovenfor. Etter styrets vedtak om justeringer av opptakstallene i 2006, Legges det nå til grunn at studenttallet for et årskull i masterstudiet skal ugjøre 50 % av årskullene i bachelorstudiene. Det vil bli vurdert om denne fordelingsnøkkelen skal justeres noe for MA kunst, slik at årskullene her blir noe lavere enn hittil. I kolonnen Total under er MA Kunst studenter fordelt 50/50. BA MA Total BA MA Total BA MA Total BA Design Kunst SumBA+MA PPU Side 10 av 26

12 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen BergenAcademyofArta Design 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETRAMMEN 2013 KapitteLet tar for seg rammebudsjettet for 2013 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2013 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2013, sammenstilt med budsjett Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremkommer i kapitlene under. KAP26O RAMME KHIB RAMME Etter- og videreutdanning ln.esteringer Strategiske midler DRIFTSRAMME Organiserte stillinger Bygningers drift, lokaleleie, Beegelige midler GRUNNBUDSJETT UDISPONERTIRESERVER BUDSJETTNIVÅET I 2012 Budsjettrammen for 2012 inkluderte konsekvensjustering av nye studieplasser tilført i forbindelse med revidert budsjett Utover det var den opprinnelige rammen for 2012 en videreføring av budsjettrammen 2011: Ingen budsjettmessig uttelling for en vesentlig økning i husleiekostnader Ikke uttelling i forhold til et stadig økende investeringsbehov (se derimot siste avsnitt). Uten siste konsekvensjusteringer av fullfinansierte nye studfep/asser fra 2009 og en effektiv utnyttelse av disse, sammen med avsetninger fra 2011, ville ikke KHiB kunne balansert budsjettet for 2012 uten vesentlige budsjettreduksjoner (redusert planlagt aktivitet). 1desember2012 mottok KHiB kr i utstyrsmidler over kap 281. Disse midlene gjør at KHiB5 disponible ramme til investeringsformål styrkes betydelig for BUDSJETTRAMMEN 2013 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2013 kr Rammen skal dekke alle KH1Bs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. KH1B har i gjentatte fremlegg overfor departementet gitt uttrykk for behov for oppgradering av infrastruktur/utstyr og en presset leiesituasjon. I mai 2012 ble kostnadsrammen for nybygget godkjent i KD og i oktober 2012 i Finansdepartementet. 11

13 - Endringer - Nødvendige - Behov ved Kunst- ogdesignhøgskoten ibergen k Bergen Academy of Art arrd Desiga Fremleggelsen av statsbudsjettet gir ingen nye midler i tråd med KHiBs innmeldte behov: KHiB er ikke gitt oppstartbevilgning for nybygget. KH1B har ikke fått økning i rammen som følge av investeringsbehov (se imidlertid kap 4.2. om tildeling på 3,5 mill kr), eller økte husleiekostnader. KHiB har ikke fått nye studieplasser fra En forenklet sammenstilling av budsjettnivået 2012 og 2013, der det tas utgangspunkt i budsjettfordeling 2012 justert for lønnsendringer og forventet prisvekst, viser at det disponible budsjettnivået for 2013 er omtrent som for I budsjettprosessen frem mot forslag til budsjettfordeling er det arbeidet med følgende budsjettmessige hovedutfordringer: - Budsjettkonsekvenser i forbindelse med omorganisering ved Avdeling for kunst Organisasjonsutviklingsprosesser for øvrig Avdeling for design og fellesnivået av at nye studieplasser 2009 først er fullbudsjettert internt i rammer til strategiske tiltak, investeringer, etter- og videreutdanning. for reserveavsetninger. Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2013 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2012 fremkommer i kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. 12

14 k:) Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art a-rd Design 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER 5.1. BUDSJETTFORDELING Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Det er tatt utgangspunkt i de enkelte elementer av budsjettrammen som følger; Bevilget ramme i tildelingsbrev kap. 260: Grunnbudsjettet etter endringer Strategiske tiltak lnvesteringsramme Etter- og videreutdanning (EVU) Reserver I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått GRUNNBUDSJETTET Det er først etter å ha utformet grunnbudsjettet, der organiserte stillinger i henhold til et hjemmelsgrunnlag er budsjettert med faktisk Lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader budsjettert med forventet endring i prisvekst, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2013 avdekkes. Grunnbudsjettet viser forslag til budsjetter pr hovedbudsjettenhet, dvs, de 2 fagavdelingene og FeLlesnivået. Se oppstilling nedenfor. Budsjettet er fordelt på organiserte stillinger, bygningers drift og bevegelige midler. Oppstitlingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling Forsentet orisekst KPI 1,60 % Spes. GRUNNBUDSJETT 2013 TOTALT FELLES DESIGN Akad kunst KUNST Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. (Alle beløp i kroner) Organiserte stillinger yjgers_drift, lokalleie,m.m Bevegelige midler Midler til strategiske tiltak Budsjettenheter på fellesniået SUMGRUNNBUDSJETT Det presiseres at grunn budsjettet definerer et budsjettn/vå for fellesnivået og avdelingene. Utover hovedoppgaver i kap. 7, er ikke avdelingene bundet av å gjennomføre samme aktiviteter som tidligere. Følgelig henvises det til avdelingenes og fellesnivåets virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor grunnbudsjettet for Vedlegg I viser budsjettforslaget i mer detalj, samt hvordan hele bevilgningsrammen for 2013 er foreslått fordelt. 13

15 - KH1B - Økning Kunst- og designhøgskolen i Bergen k Bergen Academy of Art and Design Grunnbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: - Organiserte - Bygningers - Bevegelige stillinger drift, lokalleie midler Organiserte stillinger Organiserte stillinger inkluderer Lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert hjemmelsgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det er budsjettert med lønnsnivå pr november 2012, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra På Fellesnivået er det videre avsatt midler til lønnsoppgjør i Ingen av hovedbudsjettenhetene har fått reduserte budsjettressurser for lønn til organiserte stillinger. Utover dette er følgende innarbeidet for 2013: i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 12,09 til 12,03 % Avdeling for design: For 2012 ble det budsjettert med nye stillinger innen PPU-studiet, samt til fagområdet visuell kommunikasjon. Disse er videreført for Kostnaderved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser. Denne posten forventes å bli lavere i 2013 i forhold til Endringer i stillinger: Det foreslås endringer i organiserte stillinger som innarbeides i grunnbudsjettet for 2013, bl.a.: Avdeling for kunst. o En dekanstilling ble frigitt i forbindelse med sammenslåingen av 2 kunstavdelinger. Den ansattes åremål varer til medio 2014 og vil for resten av åremålsperioden være rådgiver for faglig utvikling. Budsjett/kostnader ved stillingen er overført til Fellesnivået ut åremålsperioden. o KU-ledere ved Avdeling for kunst er etablert og B-tillegg for disse er innarbeidet. o Midlertidig utvidelse for én av de nye KU-ledere fra 50% til 100% stilling. - Fellesnivået: o Rådgiver for faglig utvikling er innarbeidet i Fellesnivåets ramme inntil åremålsperioden utløper. o Følger av andre organisasjonsutviklingsprosesser tas høyde for gjennom avsetning av midler til strategiske tiltak. Disse midlene er knyttet til utredning og midlertidige konsekvenser, og tar ikke høyde for varige budsjettøkninger. Langvarige kostnadskonsekvenser må utredes og vurderes/prioriteres innenfor KH1Bs disponible bevilgningsramme fremover Bygningers drift, lokalleie Bygningers drift, lokalleie er realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger. Endringer i budsjettforslaget fremgår ikke direkte av vedlegg 1, men følgende er foreslått for 2013; - Samlede kunne bl.a. som følge av energiøkonomisering redusere budsjettet for energikostnader med kr. 200 fra 2011 til Dette budsjettet ser ut til å holde for 2012 og KHiB endrer ikke budsjettnivået fra 2012 til kostnader til Uninett og linjeleie er økt i samsvar med varslede kostnader. 14

16 - Rene - Kr - Kr - Kr Bevegetige midler Endringer i bevegelige midler: k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy oart arid Design UttelLing for kandidaterved program for kunstnerisk utviklingsarbeid disputert 2 år tidligere utgjør kr 678. driftsutgifter som overført fra strategiske midler til driftsbudsjettets bevegelige midler utgjør kr 200. I KDs bevilgning for 2012 kom siste konsekvensjustering av rammen for 15 studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett Full kostnadseffekt (3 hele år) for 10 studieplasser ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon er først i 2013, da disse ble etablert høsten For 2013 Beveget/g midler utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For Avdeling for kunst og Avdeling for design skal bevegelige midler, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover organiserte stillinger. KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Budsjettutteltingen er en engangstildeling og kan ikke regnes med for å finansiere varige økonomiske forpliktelser (jfr. kap 2.2) i tillegg til de endringer som ble lagt inn for 2012: tilsvarende forventet endring i konsumprisindeks (KPI) på 1,9 %. Bevegelige midler ervidereført fra 2012 til 2013, og det er kompensert for forventet prisvekst - Fellesnivået: 15 Linjen endring i bevegelige midler 2013 viser hvilke videreføringer/end ringer som er foretatt i foreslås tilførsel av budsjettmidler tilsvarende 1/2 års virkning for 10 nye studenter høsten Midlene foreslås fordelt som følger for 2013 (etter samme forholdstall som i 2012, prisjustert): For 2013 vil uttelling gi følgende fordeling og legges til bevegelige midler: Endringer knyttet til nye stud ieplasser: Uttelling for kandidater ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid: Avdeling for design: Kr 670 er tilført avdelingen hvorav foreløpig fordeling; o Kr 370 til organiserte stillinger (tilsvarende utvidelse på 50 % stilling) Kr 260 er tilført, hvorav foreløpig fordeling; 170 til Avdeling for kunst: 50% av uttelling for stipendiaten CaroLine SLotte. 170 til Avdeling for design: 50 % av uttelling for stipendiaten Linda Lien. 339 FeLlesnivået: 50 % uttelling for stipend iatene Lien og Slotte. o Kr 260 lagt til organiserte stillinger o Kr 300 til bevegelige midler

17 16 - Prosjektmidler - Arbeid - Kvalitetsutvikling- - Utvikling trukket ut av bevelige midler STRATEGISKE MIDLER Nedenfor er Listet hvilke strategiske tiltak som er foreslått prioritert for Tiltakene er dels Bergen Academy otart ac Design - KU-prosjekter KU-publikasjonsmidler - Utstil[ingsstøtte - - Støtte - Kompetanseutvikling - Organisasjonsutviklingsprosesser - WEB-utvikling - SAK-prosesser - Byggesaken KHIB5 ramme til investeringer har over flere årvært i størrelsesorden mellom 2,0 2,5 mill kr INVESTERINGSRAMMEN For detaljer om de enkelte strategiske tiltak se kap. 6.2 og vedlegg 2. for vitenskapelig høgskole undervisning KU-adminstrasjon og organisering langsiktige faglige formål og dels aktuelle strategiske formål: k Kunst- og designhøgsko[en i Bergen Tidligere år har rammen til strategiske formål vært inkludert i fellesnivåets bevegetige midler. Fra tildelingen vil l<hib kunne gjøre et betydelig investeringsløft i foreslås det at rammen til strategiske formål trekkes ut og syn liggjøres som en egen ramme øremerket/fordelt til investeringsformål fellesnivåets bevegelige midler. Rammen bør være fleksibel for å ta hensyn til nødvendige Nødvendige budsjettavsetninger til strategiske formål bør være uavhengig av nivået på prioriterte formål samt overførte midler fra tidligere år. For 2012 ble kr fordelt til investeringsformål. I tillegg ble kr av ubrukte midler fra I desember 2012 mottok KHiB en tildeling fra KD til utstyr på kr (over kap 281). Med denne foreslås overført uavkortet til utstyrs-/investeringsformål for Linjen endring istrategiske midler2ol3 viser hvordan rammen for 2012, prisjustert med 1,9% er KHiB vil også disponere ufordelte eller ikke effektuerte investeringsmidler fra Disse midlene Med bevilgning fra KD, overførte midler og ny budsjettramme for 2013 vil KHiB disponere betydelige tilteggsmidler fra KD foreslås en investeringsramme for 2013 på samme nivå som for 2012, dvs, med kr Etterslepet er stort som følge av lave rammer til investeringsformål over flere år. Selv med betydelige midler til investeringsformål i administrative styringsverktøy innføring av LMS It s learning bidragsfinansierte aktiviteter (BOA-prosjekter)

18 Sentral ramme til EVU-formål foreslås videreført. Midler dekker i all hovedsak skapende Videreutdanningskurset Skapende kuratorpraksis er budsjetter til kr ETTER- OG VIDEREUTDANNING Kunst- og designhøgskolen i Bergen 1< Bergen Acadernv at Art a rc Design KH1B ferdigstilte ny strategi og retningslinjer for EVU i I 2013 skal det jobbes videre med en rekke konkrete prosjekter med klart faglig-strategisk potensiale. Felles for prosjektene er at de er i tidlig oppstartfase og derfor har behov for utviklingsmidler, at de vil bidra til verdifull, De fleste prosjektene hører hjemme ved Avd. for design; samarbeid med NHH om strategisk bruk av design, samarbeid med kriminalomsorg og helsevesen om risikokommunikasjon, samarbeid med Verdighetssenteret om design i eldreomsorgen og internasjonale møbelutstillinger. Ved Avdeling for kunst er et verkstedsbasert EVU-tilbud under utredning, og avdelingen skal vurdere et erfaringsbasert læring og at de på lengre sikt kan generere inntekter. Prosjektene faller i to Utvikling av samarbeid med eksterne partnere. et prioritert område. Det er en klar målsetting at EVU-tilbudet ved KHIB skal styrkes. kategorier: 1. Utvikling av kurs og utvikling av moduler som kan skreddersys/tilpasses kurs. 2. Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning (EVU). EVU er en kjerneoppgave og eksternt innspill om videreutdanning i form av et prosjektbasert utvik[ingsprogram for kunstnere. Med bidrag til EVU-kurs menes kurs som mottar støtte fra KHiB. Dette vil være kurs som etter en Ramme til etter- og videreutdanning foreslås sat til kr 900 for Det er ytterligere en styrking av rammen fra Fra 2013 inkluderer forslaget følgende hovedelementer; 17 seivbærende Om koordinering av EVU: kuratorpraksis, men rammen gir rom for støtte til andre EVU-tiltak som ikke er selvfinansiert. realistisk budsjettering ikke vil ha kursinntekter som dekker kostnadene ved kurs, men der KHiB samarbeid (benevnelse endret ved ny utlysning i 2012), som sammen med en styrket Med utviklingsmid ler menes midler til utvikling av EVU-tilbudet, f.eks. lønnsmid ler for ansatte som deltar i prosjektutvikling, reisekostnader, m.m. likevel av faglige hensyn velger å gjennomføre kurset og dekke opp for merkostnadene. økonomienhet, bidrar til profesjonalisering av KHiBs EVU og BOA-aktiviteter. fellesnivået. I forhold til ulik rapporte ring om samlet EVU-innsats er det naturlig å inkludere Stillingen ble innarbeidet i fellesnivåets Lønnsmidler på lik linje med andre stillinger på KHiB opprettet i 2011 en 100 o,/o stilling som koordinator for etter- og videreutdanning og eksternt ressursinnsats som stillingsressurser representerer. KHiBs strategi for EVU-virksomheten vil ha betydning for budsjettnivået. Det er en langsiktig målsetting at ressurser til koordinering av EVU-kurs og BOA skal kunne bli økonomisk Om bidrag til EVU-kurs og utviktingsmidter Bidrag til øvrige EVU-kurs og utviklingsmidler kr 250. Resultatuttelling (virkning fra 2014, grunnlag 2013)

19 18 kostnader. budsjettprioriteringer BUDSJETTRESERVE k i Bergen AcadeTy of Art a- Design Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid vedrørende roller og ansvarsdeling samt prinsipper for kostnadsfordeling PROGRAM FOR KUNSTNERISK UWIKLINGSARBEID (KAP 281) KD har i brev datert svart på spørsmål og problemstillinger som er reist fra KH1B og styret DisponibLe reserver må kunne håndtere uforutsette kostnader og behov for nødvendige endringer i KHiB har i følge nevnte brev fra KD et vertskapsansvar for programmet som bl.a. innebærer å ivareta det forvaltningsmessige ansvar for at programmet drives innenfor gjeldende lover og regler. Som et Ledd i dette anbefales det at programledelsen presenterer nærmere bevilgning) som i praksis innebærer at det ikke avsettes reserver av <Ds tildeling for KH1Bs forslag til budsjettfordeling for 2013 viser en budsjettreserve på kr 149 (0,14% av vurdering av dimensjonering av sekretariatsbistand. Behov for en administrativ leder, samt Uten forventninger om betydelige overførte midler fra 2012 ville det vært Lite forsvarlig med så budsjettdisponering (jfr. kap 1.3) for 2013 i en egen sak til KHiB-styret. beskjedne reserver. Av rammen for 2012 står det fortsatt nær 2,7 mill kr ufordelt av styret. departementet å ivareta operatøransvaret for programmet. Siden etableringen har KHiBs Operatørkostnader: KHiB fikk ved opprettelsen av det nasjonale stipendprogrammet i 2003 i oppdrag fra ytterligere en person som kan bistå programmet administrativt synes rimelig gitt dagens operatørrolle vært betydelig underfinansiert i forhold til reell ressursinnsats. I brev presiserte KD følgende (sitat): «Departementet tar til etterretning programstyrets aktivitetsnivå. Departementet Legger til grunn at høyskolen beregner en overhead på 15 prosent av anses som direkte kostnader, og følgelig dekkes innenfor programmets disponible midler. Styrking av sekretariatressursene og økte driftsmidler for programdriften bidrar til en bedre har også avklart hvilke kostnader som dekkes innenfor overheadsats på 15%, og hvilke som må brutto lønnskostnader 0». finansiering av operatørrollen, mens 15 % dekning for overhead er et stykke unna reelle indirekte KHiB har i 2012 ansatt en programsekretær i tillegg til administrativ Leder. KH1B og programstyret

20 foreslås kr i nye budsjettmidler for 2013 (jfr. vedlegg 2). prisvekst. Avdelingene og fellesnivået vil gjennom VPL redegjøre for resultatmål, tiltak og enheter. k Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Acaderny ofart anc Design En del tiltak på institusjonsnivået/fellesnivået krever at det avsettes øremerkede budsjettmidler for å kunne gjennomføres. For å sikre dette er midler til spesielle tiltak samlet på fellesnivået. virksomhetsplaner i egen styresak i januar TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE tildelte rammer. Planer og budsjettprioriteringer gjentas ikke i dette dokumentet. Det henvises til 6.1. INNLEDNING /.626 [ BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK Å FELLESNIVÅET målstruktur for kunst- og designhøgskolene. Fra 2012 har KHiB også utformet VPL for fellesnivåets De forutsetninger som legges til grunn for budsjettildelingene til avdelingene fremgår av Kap. 7. Hver avdeling utarbeider virksomhetsplan (VPL) for 2013 etter en mai som samsvarer med KDs Ramme til strategiske formål har vært som følger de senere år: År Utgangsramme Budsjettendring Ramme / F.o.m foreslås det at rammen til strategiske tiltak trekkes ut av fellesnivåets bevegelige midler, og etableres som en separat ramme. Budsjett til strategiske formål bør være en fleksibel strategiske midler fra tidligere, er det imidlertid foretatt budsjettjusteringer flere år. Rammen for strategiske budsjettmidler har siden 2007 vært på ca 3,5 mill kroner, justert for budsjettprioriteringer i sin virksomhet i henhold til KDs sektormål og virksomhetsmål innenfor prisvekst. Som følge av behov for budsjettreduksjoner og muligheter for å disponere ubrukte ramme som tar hensyn til nødvendige prioriterte formål samt overførte midler fra tidligere år. Innen strategiske formål avsettes også en begrenset ramme til resultatbasert fordeling. danner grunnlag for forslag til ramme. Sett i forhold til forventede overførte midler fra 2012 Som utgangspunkt foreslås en ramme til strategiske tiltak som for 2012, prisjustert med 1,9 % Ved legg 2 viser oversikt over alle forslag til strategiske formål for Omtale av forslag til de 19 enkelte strategiske tiltak følger nedenfor: En helhetlig vurdering av forslag til strategiske formål, sammen med mulige overføringer fra 2012

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17 ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012 Side 1 av 17 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 Forslag til vedtak: Styret tar status for prosessen og arbeidet med

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN Side 1 av 25 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 4 1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSVERKTØY

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15 Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Disponibel bevilgningsramme 2010... 2 3. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap...

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.12.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 30.11.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 30.11.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 61/11 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 61/11 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.11.13 BUDSJETT 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.13 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 20.09.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14A Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.06.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 47/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 BUDSJETT 2015: FORELØPIG REGNSKAP 31.08.15 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.08.15 til etterretning. Styret gir

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 03.05.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.03.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.03.16 til etterretning. Styret gir

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

STYR ESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 2012: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.12

STYR ESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 2012: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.12 Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy oart and Design STYR ESAK # 51/1 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 BUDSJETT 212: FORELØPIG REGNSKAP 31.1.12 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2015 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 23/17 16.6.2017 Dato: 12.6.2017 Arkivsaksnr: Budsjettprosess

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 LEDELSESKOMMENTARER TIL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter... 2 3. Disponibel bevilgningsramme 2009... 3

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler NTNU O-sak 24/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.11.2006 TWB Arkiv: 2006/8247 N O T A T Til: Fra: Om: Styret Rektor Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler Innledning

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 LED ELSESKOMM ENTARER

ÅRSREGNSKAP 2015 LED ELSESKOMM ENTARER k Kunst og designhagskolen i Bergen Bergen A aderny of Art and Design ÅRSREGNSKAP 2015 LED ELSESKOMM ENTARER Innhold 1. Institusjonens formål 2 2. DisponibeL bevilgningsramme 2015 2 3. Institusjonens drift

Detaljer

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016

Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 Statsbudsjett, budsjettfordeling og planer 2016 ALM/PVO 15. oktober 2015 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 22.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - sektoren Nominell

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 03/2011 Sak nr.: /6455 Møtedato: 10.02. 2011 Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter 1. Hovedmål og oppgaver Med utgangspunkt

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

S T Y R E S A K # 52/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017

S T Y R E S A K # 52/15 STYREMØTET DEN BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017 S T Y R E S A K # 52/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.10.15 BUDSJETT 2017: BUDSJETTFORSLAG 2017 Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017. Vedlegg: KHiBs budsjettforslag 2017 Tidligere

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

STYRESAK 36/16 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 36/16 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 36/16 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2018-2020 Går til Styrets medlemmer Styremøte 18. oktober 2016 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag til budsjett 2017

Detaljer

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter).

Studentparlamentet har et mindreforbruk i 2003 på kr av disponibel ramme. (inklusive inntekter). HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.03.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 019/2004 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN 28.11.12 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 31.10.12 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 31.10.12. Vedlegg: Møtebok fra møtet 31.10.12 Bergen, den 20.11.12

Detaljer

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT

NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GL, TTV Arkiv: NOTAT NTNU Trondheim S-sak 54/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 24.10.11 GL, TTV Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN

STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN 2014-2017 Går til Styrets medlemmer Styremøte 24. september 2013 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:

Detaljer