S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET"

Transkript

1 Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer for 2013 for avdelingene og fellesnivået. Vedlegg: Premisser for budsjettdisponeringen 2013 m/vedlegg Tidligere dokumenter: Budsjettforslag 2013 fra KHiB Statsbudsjettets forslag til budsjettramme for KHiB 2013 Sak 61/11 på møtet den og Vedlagte sak 61/11 A og C til dette møtet Bergen, den

2 Kunst- og desgnhøgskoten Bergen $ Bergen AcaremyofArteic Design PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2013 Side i av 26

3 1.1. PLAN- OG BUDSJET[ARBEIDET KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID STYRINGSVERKT0Y INERASTRUKTUR SAMLET Å FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 6 1. INNLEDNING 3 Side 2av26 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE STUDENT[ALL RAMMEBUDSJETrERING RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN MÅLTALL TABELLFORSLAG TIL BUDSJETfFORDELING INNLEDNING BUDSJETTNIVÅETI2O BUDSJETFRAMMEN FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN STUDIEP0ENG OG KANDIDATPRODUKSJON BUDSJETFFORDELING GRUNNBUDSJETTET INVESTERINGSRAMMEN STRATEGISKEMIDLER ETTER-OGVIDEREUTDANNING BUDSJETTRESERVE BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK Å FELLESNIVÅET TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (KAP 281) 18 k Bergen Academy of Art nc Desig9 Kunst- og designhøgskolen i Bergen

4 k Kunst- og designhøgskolen Bergen Begen Acaderny ofart air Desigi 1. INNLEDNING 11. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner utarbeides parallelt. Tidligere har budsjettrammene for hovedbudsjettenhetene vært fastsatt før årsskiftet, men enkelte forhold gjør det hensiktsmessig å fastsette budsjettrammene i første styremøtet over nyttår: v Stortingets endelige budsjettvedtak (tilde[ingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Ved å avvente tildelingsbrev sikres det at vedtatt budsjett er i samsvar med Regjeringens budsjettforslag (statsbudsjettet). Tildelingsbrevet kan ha føringer for UH-sektoren og for kunst- og designhøgskolen spesielt som krever prioritering ved fordeling av budsjettrarnmen,. v Å avvente budsjettfordeling til første styremøte i januar gir KI-liB bedre tid og grunnlag i forhold til å avsette riktig budsjettnivå til ulike formål, f.eks. til prioriterte strategiske tiltak. v Utsatt tildeling av rammen svekker heller ikke avdelingenes grunnlag for å planlegge undervisning og andre aktiviteter i den første delen av vårsemesteret. Ledergruppen har hatt budsjettfordeling og virksomhetsplaner som tema på flere møter i høst. Fagorganisasjonene er invitert inn plan./budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og hovedbudsjettenhetenes planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for forbindelse med budsjettbehandlingen 2011 og 2012 har styret i novembermøtet også vært involvert i prosessen med arbeidet med premissene (dette dokumentet). Premisser for budsjettfordeling 2013 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. MidLer tildelt KHiB kap. 281 til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder KHiBs egne stipendiater, inngår ikke i budsjettfordelingen og er ikke nevnt utover omtale i kap og 5.7. Side 3 av 26

5 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy o[at anc Design 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN I St.prp nr 1 for budsjettåret 2013 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunst- og designhøgskoten én budsjettramme. Netto budsjettramme iht. departementets ti[delingsbrev er for budsjettåret 2013 (jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 61/11 i styremøtet den ): tan i hele 1000 Nominell % Nom. Kapittel/post Betegnelse endringj ekst Kap 260 Univog høyskoler Post ,8 % Endringer: 1 Kompensasjon for lønns- og prisvekst 3,3 % Andre endringer Resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver 678 Sum endringer KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Tall i tabellen under er hentet fra tildelingsbrevet for 2013: Midler på kap. 281 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Formål Beløp i 1000 kr Stipendiatprogrammet: Drift og støtte til produksjon Stipendiatprogrammet: 23 stipendiatstillinger Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid Sum tildeling over kap STYRINGSVERKTØY Med styringsverktøy menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av KHiBs aktivitet. Detaljerte budsjetter på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsp[aner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, harvært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Fra 2013 tar KHiB også i bruk budsjetteringsverktøyet Agresso planlegger. Hatvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. Budsjettansvarlige ved KHiB mottar jevnlige rapporter på økonomisk status. Denne rapporteringsformen krever opplæring. KH1B benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder ESS (ansatt seivbetjening). ESS er en internettpor-tal for bla. elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har gjennom å tilsette en lønnsmedarbeider styrket kompetansen på SAP og med det rasjonalisert arbeidsflyten og en effektiv bruk av systemet. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Direktoratet for statlig økonomistyring (DF0, tidligere 550), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til DFØ i forhold til å sikre LønnsutbetaLing, rapportering og kompetanse. Side 4 av 26

6 Kunst- og designhøgskolen i Bergen k Bergen Academy ofat and Design Felles studentsystem (FS) ble innført fra Dette er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. Fra neste studieår vil studentene registrere søknaden sin i FS sin søknadsweb. KHiB har siden 1. juni 2011 innført elektronisk fakturahåndtering (Basware Invoice). Elektronisk fakturaflyt innebærer at fakturaer skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene så langt er svært gode, og viser en betydelig effektivisering av fakturaflyten, ikke minst med tanke på at KHiB er spredt i 5 ulike bygg. Innsiden er KHiBs nyetablerte internweb som er opprettet ved implementering av nye web-sider for KHiB høsten Det er en målsetting at Innsiden skal bli det primære verktøyet for kunst- og designhøgskolens interne informasjonsflyt. Oppdaterte administrative styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET I samsvar med de retningslinjer som ble trukket opp i forbindelse med den faglige og admini strative omorganiseringen i 1999, er hele det administrative personalet samt bibliotekarer og driftsbetjening budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, IT drift og bygningers drift og vedlikehold samlet på dette nivået. På fellesnivået budsjetteres det også midler som skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til tverrfaglige prosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profiteringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettmidler til strategiske formål er også lagt på feltesnivået, slik som KHiBs byggesak, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, m.m. Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes på fellesnivået (jfr. tabell under kapittel 5.2. Side 5av26

7 k Konsekvensene Fordelingen Eventuelle Studentene Det Bevegelige og Kunst- og designhøgskolen Bergen Bergen Acaderny orat and Design 2. PRINSIPPER FOR BUDSJET[ERINGEN 2.1. RAMMEBUDSJETERING KHiB har de senere år fordelt rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Utarbeidelse av grunnbudsjett, fastsettelse av investeringsramme, fastsette Ise av ramme til etter- og videre utdanning, og fremstilling av eventuelle reserver (evt. behov for budsjettreduksjon). F.o.m foreslås det at også strategiske midler fremstilles i en egen ramme, og ikke som en del av rammen for Fellesnivået. Etter sammenslåingen av kunstavdelingene i 2012 utgjør Fellesnivået, Avdeling for kunst og Avdeling for design 3 hovedbudsjettenheter ved KHiB. Styret har vedtatt at hovedbudsjettenhetene skal tildeles et rammebudsjett som skal dekke følgende poster: Fellesnivået Avdeling for Avdeling for design kunst Organiserte stillinger Bevegelige midler + + Bygningers drift + Postene Organiserte stillinger (inkl, sosiale kostnader; avsetninger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) og Bygningers drift, lokalleie betraktes som bundne utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon midler. Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten RETNINGSLI NJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN Under budsjettbehand[ingen for 2000 ble retningslinjer for budsjettfordelingen i årene fremover utarbeidet og vedtatt (justert i styremøte ). F.o.m foreslås endringer i prinsippene for fordeling, bl.a. i samsvar med styrets instruks om å innarbeide elementer av resultatbasert fordeling i modellen: av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under organiserte stillinger for den enkelte budsjettenhet, samt konsekvenser av eventuell flytting av stillings ressurser. av bevegelige midler videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvekst, til hver av de tre budsjettenhetene. tilleggsbevilgninger/budsjettendringer skal disponeres i samsvar med de formål som fastsettes. Slike formål skal drøftes i ledergruppen vesentlige tillegg/endringer skal legges frem for styret. på kunst- og designhøgskolens avdelinger må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. fastsettes måltall for studiepoeng- og kandidatproduksjon. Over-/underproduksjon i forhold til måltall analyseres og vurderes mht. tiltak - også budsjettmessige. Side 6 av 26

8 En Etter- Bidrags- k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Acecery of Art and Desigi begrenset beløpsramme fordeles etter oppnådde resultater knyttet til EVU og BOA året i forveien, og for stipendiatuttelling 2 år tidligere (jfr. kap ). Det foreslås følgende resultatindikatorer og budsjettuttelling: ogvidereutdanning (EVU): KHiBs har målsatt at EVU-tilbudet skal øke i omfang. For å sikre dette må det vises til vekst i EVU-tilbudet, og det må kunne måles en positiv utvikling pr avdeling. Prinsipper foreslås gjeldende fra 2014, med grunnlag i 2013: o Det fastsettes et måltall for antall EVU-kurs pr avdeling. Måltallet forhandles årlig. Måltall 2013: 3 kurs pr avdeling med min. 8 deltakere pr kurs. o Antall EVU-kurs utover måltalt gir kr i budsjettuttelling pr kurs. Maks uttelling kr o Avdelingen beholder 100 % av overskudd på EVU-kurs. og oppdragsaktivitet (BOA): KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Avdelingen gis uttelling ved å vise til vekst i eksterne inntekter. Forutsetningen er at eksternfinansiert aktivitet foregår i samsvar med BOA-regLementet. Prinsipper foreslås gjeldende fra 2014, med grunnlag i 2013: o o Ekstern finansiering utover bevilgning gir 5 % av eksterne inntekter i budsjettuttelling for avdelingen. Maks uttelling kr Avdelingen beholder 70 % av overskudd på oppdrag (jfr. reglementet) Stipendiater: KHIB gis uttelling i rammebevitgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne uttellingen foreslås fordelt som følger og gjøres gjeldende fra 2013 (tildelt i bevilgningsrammen for 2013 for stipendiatdisputas 2011): o o 50 % av midlene avsettes sentralt. øremerket formål knyttet til stipendiater og for å sikre gjennomføring for eksisterende stipendiater. 50% går til avdelingen som stipendiaten tilhører. øremerkes til arbeid med stipendiatrekruttering og korte engasjementer for stipendiater. Side 7 av 26

9 Sumlinjen viser måltall fastsatt av KD. I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs måltall for studenter og kandidater. Departement og storting har høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjettildelingen for antall aktive studenter forhold i til fastsatte minimumsrammer (måltald, gjennomføringstakten studiet i (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon) MÅLTALL 3. STUDENUALL Side 8av26 høsten Som følge av at KHIB er tilført 15 BA-studieplasser øker KDs måltalt for kandidater kandidater hvert år. BA-plassene er 3-årig og vil da normalt medføre at første 10 kandidater uteksamineres etter 3 år. KHiB5 interne måltall er følgelig noe annerledes enn KDs måltall. Se tabeller i kap StudiepLassene som ble tilført som 15 frie studieptasser på bachelor nivå. Dette betyr at det totale studium, og 10 nye studieplasser på bachelor nivå ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon fra høsten PPU studiet erettårig, så hervil det normalt bli uteksaminert 15 KH1B opprettet høsten studieplasser i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som et 1-årig måltallet har steget fra 255 (2008) til 270 for høsten 2009, 285 for høsten 2010 og til 300 for I revidert nasjonalbudsjett for 2009 fikk KHiB tildelt midler for å opprette 15 nye studieplasser. Sum Kunst- og designhøgskolen i Bergen Avd. for design nye BA studieplasser / PPU-plasser Avdeling for spesialisert kunst Avdeling for design Avdeling for kunst Avdeling kunstakademiet / / med 15 nye kandidater (fra 89 til 104) først 3 år etter tilførte studieplasser plasser, dvs, i nstitusjon/ avdeling Måltall studenter Måltall kandidater Måltall for registrerte studenterog uteksaminerte kandidaterved kunst- og designhøgskolene BergenAcademyofAtaid Desigri k Kunst- og designhøgskolen i Bergen

10 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Be-gen Academy of Art anci Design 3.2. STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON Interne krav for studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon. Styret ga i møtet den sin tilslutning til nye måltall for opptak til BA og MA studiene. Her framgår det at forholdstallet mellom BA og MA opptaket skal være som 2:1. Basert på de justerte måltallene, vil kunst- og designhøgskolens interne krav til studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon for 2013 være som vist i tabellen under: Avd e Ling Studiepoeng Studiepoeng Kandidater PPU Kandidater Bachelor Master BacheLor Master Avdelingforkunst 125x60 42x AvdeLingfor design 105x60 28x SumBA+MA 230x60 70x PPU 15x Skapende kurator 2 5x60 0 KHiBtotalt 250x60 70x Antatt studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon Basert på nøktern vurdering med basis i nåværende studenttall og innmeldte permisjoner mm, forventervi følgende tall for 2013: AVd e Ling Studiepoeng Studiepoeng Kandidater PPU Kandidater Bachelor Master Bachelor Master Avdeling for kunst 126,5 x x Avdelingfordesign 103,5x60 40x Sum BA+MA 230x60 81x PPU 15x60 10 Skapende kurator 5,5 x 60 KHiBtotalt 250,5x60 81x PPU studiet er et ettårig studium der det uteksamineres kandidater hver vår. 2 Studenter ved videreutdanningsstudiet Skapende kuratorpraksis er tatt med fordi studiet genererer studiepoeng i DBH. Side 9av26

11 16 Totalt MA Total Kunst- og desigrrhøgskolen i Bergen Rrr i A. idcmv øl Art anci Deiru Stud enttal( og kandidatproduksjon Nedenstående oversikt viser studenttall og kandidatproduksjon holdt opp mot de fastsatte interne måltaltene som er vist ovenfor. Etter styrets vedtak om justeringer av opptakstallene i 2006, Legges det nå til grunn at studenttallet for et årskull i masterstudiet skal ugjøre 50 % av årskullene i bachelorstudiene. Det vil bli vurdert om denne fordelingsnøkkelen skal justeres noe for MA kunst, slik at årskullene her blir noe lavere enn hittil. I kolonnen Total under er MA Kunst studenter fordelt 50/50. BA MA Total BA MA Total BA MA Total BA Design Kunst SumBA+MA PPU Side 10 av 26

12 k Kunst- og designhøgskolen i Bergen BergenAcademyofArta Design 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETRAMMEN 2013 KapitteLet tar for seg rammebudsjettet for 2013 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2013 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2013, sammenstilt med budsjett Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremkommer i kapitlene under. KAP26O RAMME KHIB RAMME Etter- og videreutdanning ln.esteringer Strategiske midler DRIFTSRAMME Organiserte stillinger Bygningers drift, lokaleleie, Beegelige midler GRUNNBUDSJETT UDISPONERTIRESERVER BUDSJETTNIVÅET I 2012 Budsjettrammen for 2012 inkluderte konsekvensjustering av nye studieplasser tilført i forbindelse med revidert budsjett Utover det var den opprinnelige rammen for 2012 en videreføring av budsjettrammen 2011: Ingen budsjettmessig uttelling for en vesentlig økning i husleiekostnader Ikke uttelling i forhold til et stadig økende investeringsbehov (se derimot siste avsnitt). Uten siste konsekvensjusteringer av fullfinansierte nye studfep/asser fra 2009 og en effektiv utnyttelse av disse, sammen med avsetninger fra 2011, ville ikke KHiB kunne balansert budsjettet for 2012 uten vesentlige budsjettreduksjoner (redusert planlagt aktivitet). 1desember2012 mottok KHiB kr i utstyrsmidler over kap 281. Disse midlene gjør at KHiB5 disponible ramme til investeringsformål styrkes betydelig for BUDSJETTRAMMEN 2013 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2013 kr Rammen skal dekke alle KH1Bs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. KH1B har i gjentatte fremlegg overfor departementet gitt uttrykk for behov for oppgradering av infrastruktur/utstyr og en presset leiesituasjon. I mai 2012 ble kostnadsrammen for nybygget godkjent i KD og i oktober 2012 i Finansdepartementet. 11

13 - Endringer - Nødvendige - Behov ved Kunst- ogdesignhøgskoten ibergen k Bergen Academy of Art arrd Desiga Fremleggelsen av statsbudsjettet gir ingen nye midler i tråd med KHiBs innmeldte behov: KHiB er ikke gitt oppstartbevilgning for nybygget. KH1B har ikke fått økning i rammen som følge av investeringsbehov (se imidlertid kap 4.2. om tildeling på 3,5 mill kr), eller økte husleiekostnader. KHiB har ikke fått nye studieplasser fra En forenklet sammenstilling av budsjettnivået 2012 og 2013, der det tas utgangspunkt i budsjettfordeling 2012 justert for lønnsendringer og forventet prisvekst, viser at det disponible budsjettnivået for 2013 er omtrent som for I budsjettprosessen frem mot forslag til budsjettfordeling er det arbeidet med følgende budsjettmessige hovedutfordringer: - Budsjettkonsekvenser i forbindelse med omorganisering ved Avdeling for kunst Organisasjonsutviklingsprosesser for øvrig Avdeling for design og fellesnivået av at nye studieplasser 2009 først er fullbudsjettert internt i rammer til strategiske tiltak, investeringer, etter- og videreutdanning. for reserveavsetninger. Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2013 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2012 fremkommer i kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. 12

14 k:) Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art a-rd Design 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER 5.1. BUDSJETTFORDELING Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Det er tatt utgangspunkt i de enkelte elementer av budsjettrammen som følger; Bevilget ramme i tildelingsbrev kap. 260: Grunnbudsjettet etter endringer Strategiske tiltak lnvesteringsramme Etter- og videreutdanning (EVU) Reserver I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått GRUNNBUDSJETTET Det er først etter å ha utformet grunnbudsjettet, der organiserte stillinger i henhold til et hjemmelsgrunnlag er budsjettert med faktisk Lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader budsjettert med forventet endring i prisvekst, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2013 avdekkes. Grunnbudsjettet viser forslag til budsjetter pr hovedbudsjettenhet, dvs, de 2 fagavdelingene og FeLlesnivået. Se oppstilling nedenfor. Budsjettet er fordelt på organiserte stillinger, bygningers drift og bevegelige midler. Oppstitlingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling Forsentet orisekst KPI 1,60 % Spes. GRUNNBUDSJETT 2013 TOTALT FELLES DESIGN Akad kunst KUNST Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. Bud. (Alle beløp i kroner) Organiserte stillinger yjgers_drift, lokalleie,m.m Bevegelige midler Midler til strategiske tiltak Budsjettenheter på fellesniået SUMGRUNNBUDSJETT Det presiseres at grunn budsjettet definerer et budsjettn/vå for fellesnivået og avdelingene. Utover hovedoppgaver i kap. 7, er ikke avdelingene bundet av å gjennomføre samme aktiviteter som tidligere. Følgelig henvises det til avdelingenes og fellesnivåets virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor grunnbudsjettet for Vedlegg I viser budsjettforslaget i mer detalj, samt hvordan hele bevilgningsrammen for 2013 er foreslått fordelt. 13

15 - KH1B - Økning Kunst- og designhøgskolen i Bergen k Bergen Academy of Art and Design Grunnbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: - Organiserte - Bygningers - Bevegelige stillinger drift, lokalleie midler Organiserte stillinger Organiserte stillinger inkluderer Lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert hjemmelsgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det er budsjettert med lønnsnivå pr november 2012, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra På Fellesnivået er det videre avsatt midler til lønnsoppgjør i Ingen av hovedbudsjettenhetene har fått reduserte budsjettressurser for lønn til organiserte stillinger. Utover dette er følgende innarbeidet for 2013: i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 12,09 til 12,03 % Avdeling for design: For 2012 ble det budsjettert med nye stillinger innen PPU-studiet, samt til fagområdet visuell kommunikasjon. Disse er videreført for Kostnaderved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser. Denne posten forventes å bli lavere i 2013 i forhold til Endringer i stillinger: Det foreslås endringer i organiserte stillinger som innarbeides i grunnbudsjettet for 2013, bl.a.: Avdeling for kunst. o En dekanstilling ble frigitt i forbindelse med sammenslåingen av 2 kunstavdelinger. Den ansattes åremål varer til medio 2014 og vil for resten av åremålsperioden være rådgiver for faglig utvikling. Budsjett/kostnader ved stillingen er overført til Fellesnivået ut åremålsperioden. o KU-ledere ved Avdeling for kunst er etablert og B-tillegg for disse er innarbeidet. o Midlertidig utvidelse for én av de nye KU-ledere fra 50% til 100% stilling. - Fellesnivået: o Rådgiver for faglig utvikling er innarbeidet i Fellesnivåets ramme inntil åremålsperioden utløper. o Følger av andre organisasjonsutviklingsprosesser tas høyde for gjennom avsetning av midler til strategiske tiltak. Disse midlene er knyttet til utredning og midlertidige konsekvenser, og tar ikke høyde for varige budsjettøkninger. Langvarige kostnadskonsekvenser må utredes og vurderes/prioriteres innenfor KH1Bs disponible bevilgningsramme fremover Bygningers drift, lokalleie Bygningers drift, lokalleie er realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger. Endringer i budsjettforslaget fremgår ikke direkte av vedlegg 1, men følgende er foreslått for 2013; - Samlede kunne bl.a. som følge av energiøkonomisering redusere budsjettet for energikostnader med kr. 200 fra 2011 til Dette budsjettet ser ut til å holde for 2012 og KHiB endrer ikke budsjettnivået fra 2012 til kostnader til Uninett og linjeleie er økt i samsvar med varslede kostnader. 14

16 - Rene - Kr - Kr - Kr Bevegetige midler Endringer i bevegelige midler: k Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen Academy oart arid Design UttelLing for kandidaterved program for kunstnerisk utviklingsarbeid disputert 2 år tidligere utgjør kr 678. driftsutgifter som overført fra strategiske midler til driftsbudsjettets bevegelige midler utgjør kr 200. I KDs bevilgning for 2012 kom siste konsekvensjustering av rammen for 15 studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett Full kostnadseffekt (3 hele år) for 10 studieplasser ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon er først i 2013, da disse ble etablert høsten For 2013 Beveget/g midler utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For Avdeling for kunst og Avdeling for design skal bevegelige midler, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover organiserte stillinger. KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Budsjettutteltingen er en engangstildeling og kan ikke regnes med for å finansiere varige økonomiske forpliktelser (jfr. kap 2.2) i tillegg til de endringer som ble lagt inn for 2012: tilsvarende forventet endring i konsumprisindeks (KPI) på 1,9 %. Bevegelige midler ervidereført fra 2012 til 2013, og det er kompensert for forventet prisvekst - Fellesnivået: 15 Linjen endring i bevegelige midler 2013 viser hvilke videreføringer/end ringer som er foretatt i foreslås tilførsel av budsjettmidler tilsvarende 1/2 års virkning for 10 nye studenter høsten Midlene foreslås fordelt som følger for 2013 (etter samme forholdstall som i 2012, prisjustert): For 2013 vil uttelling gi følgende fordeling og legges til bevegelige midler: Endringer knyttet til nye stud ieplasser: Uttelling for kandidater ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid: Avdeling for design: Kr 670 er tilført avdelingen hvorav foreløpig fordeling; o Kr 370 til organiserte stillinger (tilsvarende utvidelse på 50 % stilling) Kr 260 er tilført, hvorav foreløpig fordeling; 170 til Avdeling for kunst: 50% av uttelling for stipendiaten CaroLine SLotte. 170 til Avdeling for design: 50 % av uttelling for stipendiaten Linda Lien. 339 FeLlesnivået: 50 % uttelling for stipend iatene Lien og Slotte. o Kr 260 lagt til organiserte stillinger o Kr 300 til bevegelige midler

17 16 - Prosjektmidler - Arbeid - Kvalitetsutvikling- - Utvikling trukket ut av bevelige midler STRATEGISKE MIDLER Nedenfor er Listet hvilke strategiske tiltak som er foreslått prioritert for Tiltakene er dels Bergen Academy otart ac Design - KU-prosjekter KU-publikasjonsmidler - Utstil[ingsstøtte - - Støtte - Kompetanseutvikling - Organisasjonsutviklingsprosesser - WEB-utvikling - SAK-prosesser - Byggesaken KHIB5 ramme til investeringer har over flere årvært i størrelsesorden mellom 2,0 2,5 mill kr INVESTERINGSRAMMEN For detaljer om de enkelte strategiske tiltak se kap. 6.2 og vedlegg 2. for vitenskapelig høgskole undervisning KU-adminstrasjon og organisering langsiktige faglige formål og dels aktuelle strategiske formål: k Kunst- og designhøgsko[en i Bergen Tidligere år har rammen til strategiske formål vært inkludert i fellesnivåets bevegetige midler. Fra tildelingen vil l<hib kunne gjøre et betydelig investeringsløft i foreslås det at rammen til strategiske formål trekkes ut og syn liggjøres som en egen ramme øremerket/fordelt til investeringsformål fellesnivåets bevegelige midler. Rammen bør være fleksibel for å ta hensyn til nødvendige Nødvendige budsjettavsetninger til strategiske formål bør være uavhengig av nivået på prioriterte formål samt overførte midler fra tidligere år. For 2012 ble kr fordelt til investeringsformål. I tillegg ble kr av ubrukte midler fra I desember 2012 mottok KHiB en tildeling fra KD til utstyr på kr (over kap 281). Med denne foreslås overført uavkortet til utstyrs-/investeringsformål for Linjen endring istrategiske midler2ol3 viser hvordan rammen for 2012, prisjustert med 1,9% er KHiB vil også disponere ufordelte eller ikke effektuerte investeringsmidler fra Disse midlene Med bevilgning fra KD, overførte midler og ny budsjettramme for 2013 vil KHiB disponere betydelige tilteggsmidler fra KD foreslås en investeringsramme for 2013 på samme nivå som for 2012, dvs, med kr Etterslepet er stort som følge av lave rammer til investeringsformål over flere år. Selv med betydelige midler til investeringsformål i administrative styringsverktøy innføring av LMS It s learning bidragsfinansierte aktiviteter (BOA-prosjekter)

18 Sentral ramme til EVU-formål foreslås videreført. Midler dekker i all hovedsak skapende Videreutdanningskurset Skapende kuratorpraksis er budsjetter til kr ETTER- OG VIDEREUTDANNING Kunst- og designhøgskolen i Bergen 1< Bergen Acadernv at Art a rc Design KH1B ferdigstilte ny strategi og retningslinjer for EVU i I 2013 skal det jobbes videre med en rekke konkrete prosjekter med klart faglig-strategisk potensiale. Felles for prosjektene er at de er i tidlig oppstartfase og derfor har behov for utviklingsmidler, at de vil bidra til verdifull, De fleste prosjektene hører hjemme ved Avd. for design; samarbeid med NHH om strategisk bruk av design, samarbeid med kriminalomsorg og helsevesen om risikokommunikasjon, samarbeid med Verdighetssenteret om design i eldreomsorgen og internasjonale møbelutstillinger. Ved Avdeling for kunst er et verkstedsbasert EVU-tilbud under utredning, og avdelingen skal vurdere et erfaringsbasert læring og at de på lengre sikt kan generere inntekter. Prosjektene faller i to Utvikling av samarbeid med eksterne partnere. et prioritert område. Det er en klar målsetting at EVU-tilbudet ved KHIB skal styrkes. kategorier: 1. Utvikling av kurs og utvikling av moduler som kan skreddersys/tilpasses kurs. 2. Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning (EVU). EVU er en kjerneoppgave og eksternt innspill om videreutdanning i form av et prosjektbasert utvik[ingsprogram for kunstnere. Med bidrag til EVU-kurs menes kurs som mottar støtte fra KHiB. Dette vil være kurs som etter en Ramme til etter- og videreutdanning foreslås sat til kr 900 for Det er ytterligere en styrking av rammen fra Fra 2013 inkluderer forslaget følgende hovedelementer; 17 seivbærende Om koordinering av EVU: kuratorpraksis, men rammen gir rom for støtte til andre EVU-tiltak som ikke er selvfinansiert. realistisk budsjettering ikke vil ha kursinntekter som dekker kostnadene ved kurs, men der KHiB samarbeid (benevnelse endret ved ny utlysning i 2012), som sammen med en styrket Med utviklingsmid ler menes midler til utvikling av EVU-tilbudet, f.eks. lønnsmid ler for ansatte som deltar i prosjektutvikling, reisekostnader, m.m. likevel av faglige hensyn velger å gjennomføre kurset og dekke opp for merkostnadene. økonomienhet, bidrar til profesjonalisering av KHiBs EVU og BOA-aktiviteter. fellesnivået. I forhold til ulik rapporte ring om samlet EVU-innsats er det naturlig å inkludere Stillingen ble innarbeidet i fellesnivåets Lønnsmidler på lik linje med andre stillinger på KHiB opprettet i 2011 en 100 o,/o stilling som koordinator for etter- og videreutdanning og eksternt ressursinnsats som stillingsressurser representerer. KHiBs strategi for EVU-virksomheten vil ha betydning for budsjettnivået. Det er en langsiktig målsetting at ressurser til koordinering av EVU-kurs og BOA skal kunne bli økonomisk Om bidrag til EVU-kurs og utviktingsmidter Bidrag til øvrige EVU-kurs og utviklingsmidler kr 250. Resultatuttelling (virkning fra 2014, grunnlag 2013)

19 18 kostnader. budsjettprioriteringer BUDSJETTRESERVE k i Bergen AcadeTy of Art a- Design Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid vedrørende roller og ansvarsdeling samt prinsipper for kostnadsfordeling PROGRAM FOR KUNSTNERISK UWIKLINGSARBEID (KAP 281) KD har i brev datert svart på spørsmål og problemstillinger som er reist fra KH1B og styret DisponibLe reserver må kunne håndtere uforutsette kostnader og behov for nødvendige endringer i KHiB har i følge nevnte brev fra KD et vertskapsansvar for programmet som bl.a. innebærer å ivareta det forvaltningsmessige ansvar for at programmet drives innenfor gjeldende lover og regler. Som et Ledd i dette anbefales det at programledelsen presenterer nærmere bevilgning) som i praksis innebærer at det ikke avsettes reserver av <Ds tildeling for KH1Bs forslag til budsjettfordeling for 2013 viser en budsjettreserve på kr 149 (0,14% av vurdering av dimensjonering av sekretariatsbistand. Behov for en administrativ leder, samt Uten forventninger om betydelige overførte midler fra 2012 ville det vært Lite forsvarlig med så budsjettdisponering (jfr. kap 1.3) for 2013 i en egen sak til KHiB-styret. beskjedne reserver. Av rammen for 2012 står det fortsatt nær 2,7 mill kr ufordelt av styret. departementet å ivareta operatøransvaret for programmet. Siden etableringen har KHiBs Operatørkostnader: KHiB fikk ved opprettelsen av det nasjonale stipendprogrammet i 2003 i oppdrag fra ytterligere en person som kan bistå programmet administrativt synes rimelig gitt dagens operatørrolle vært betydelig underfinansiert i forhold til reell ressursinnsats. I brev presiserte KD følgende (sitat): «Departementet tar til etterretning programstyrets aktivitetsnivå. Departementet Legger til grunn at høyskolen beregner en overhead på 15 prosent av anses som direkte kostnader, og følgelig dekkes innenfor programmets disponible midler. Styrking av sekretariatressursene og økte driftsmidler for programdriften bidrar til en bedre har også avklart hvilke kostnader som dekkes innenfor overheadsats på 15%, og hvilke som må brutto lønnskostnader 0». finansiering av operatørrollen, mens 15 % dekning for overhead er et stykke unna reelle indirekte KHiB har i 2012 ansatt en programsekretær i tillegg til administrativ Leder. KH1B og programstyret

20 foreslås kr i nye budsjettmidler for 2013 (jfr. vedlegg 2). prisvekst. Avdelingene og fellesnivået vil gjennom VPL redegjøre for resultatmål, tiltak og enheter. k Kunst- ogdesignhøgskolen i Bergen Bergen Acaderny ofart anc Design En del tiltak på institusjonsnivået/fellesnivået krever at det avsettes øremerkede budsjettmidler for å kunne gjennomføres. For å sikre dette er midler til spesielle tiltak samlet på fellesnivået. virksomhetsplaner i egen styresak i januar TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE tildelte rammer. Planer og budsjettprioriteringer gjentas ikke i dette dokumentet. Det henvises til 6.1. INNLEDNING /.626 [ BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK Å FELLESNIVÅET målstruktur for kunst- og designhøgskolene. Fra 2012 har KHiB også utformet VPL for fellesnivåets De forutsetninger som legges til grunn for budsjettildelingene til avdelingene fremgår av Kap. 7. Hver avdeling utarbeider virksomhetsplan (VPL) for 2013 etter en mai som samsvarer med KDs Ramme til strategiske formål har vært som følger de senere år: År Utgangsramme Budsjettendring Ramme / F.o.m foreslås det at rammen til strategiske tiltak trekkes ut av fellesnivåets bevegelige midler, og etableres som en separat ramme. Budsjett til strategiske formål bør være en fleksibel strategiske midler fra tidligere, er det imidlertid foretatt budsjettjusteringer flere år. Rammen for strategiske budsjettmidler har siden 2007 vært på ca 3,5 mill kroner, justert for budsjettprioriteringer i sin virksomhet i henhold til KDs sektormål og virksomhetsmål innenfor prisvekst. Som følge av behov for budsjettreduksjoner og muligheter for å disponere ubrukte ramme som tar hensyn til nødvendige prioriterte formål samt overførte midler fra tidligere år. Innen strategiske formål avsettes også en begrenset ramme til resultatbasert fordeling. danner grunnlag for forslag til ramme. Sett i forhold til forventede overførte midler fra 2012 Som utgangspunkt foreslås en ramme til strategiske tiltak som for 2012, prisjustert med 1,9 % Ved legg 2 viser oversikt over alle forslag til strategiske formål for Omtale av forslag til de 19 enkelte strategiske tiltak følger nedenfor: En helhetlig vurdering av forslag til strategiske formål, sammen med mulige overføringer fra 2012

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17 ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012 Side 1 av 17 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN Side 1 av 25 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 4 1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSVERKTØY

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 Forslag til vedtak: Styret tar status for prosessen og arbeidet med

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15 Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2015 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Informasjon våren 2014 Utarbeidet av: Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 8. mars 2011 Saksnr.: 201100004-16 Saksbehandler: KJHO Emnekode: SARK-20 Til kommunale barnehager Kopi: Områdeleder Økonomirådgiver

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58 S TYRES AK Styremøte 01 19. februar 2009 Styresak nr.: 12/09 MÅLTALL FOR STUDENTER OG FOR KANDIDATER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22

Detaljer

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter:

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter: AVLAGT ÅRSREGNSiP 212 STYREMØTETDEN 12.2.13 BUDSJETT 212: Vedrørende: STYRESAK # 51/1 Bergen Academy ofart and Design A: Strømgaten i, goi Bergen, Norway T: +t 55 58 73 F: +47 55 8 73 1 E: khib@khib.no

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso)

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Innhold: Del I Klassifisering av ulike inntekter BOA: Om endringer i reglement for BOA vil/har lettet klassifisering. Presentasjon av hjelpeark for klassifisering

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 S T Y R E S A K # 50/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Bergen, den

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Reglement for Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedtatt av kunst- og designhøgskolens styre 19. september 2012 Innholdsfortegnelse 1.1. STYRETS ANSVAR... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 19.9.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

VPL2014 fellesnivået 1

VPL2014 fellesnivået 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1. AKTIVITET I 2013... 4 1.2. STUDENTTALL... 4 1.3. PLANER FOR 2014... 5 2. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING... 9 2.1.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer