PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN"

Transkript

1

2 1. INNLEDNING PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID STYRINGSREDSKAP INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN RAMMEBUDSJETTERING RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN 6 3. STUDENTTALL MÅLTALL STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING BUDSJETTNIVÅET I BUDSJETTRAMMEN BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER BUDSJETTENDRINGER/-TILTAK GRUNNBUDSJETTET INVESTERINGSRAMMEN ETTER- OG VIDEREUTDANNING BUDSJETTRESERVE KAP 281: PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE INNLEDNING BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE ALLE AVDELINGENE AVD. FOR DESIGN AVD. KUNSTAKADEMIET OG AVD. FOR SPESIALISERT KUNST VEDLEGG 31 Side 2 av 31

3 1. Innledning 1.1. Plan- og budsjettarbeidet Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner er utarbeidet parallelt. Tidligere har budsjetter for hovedbudsjettenhetene vært fastsatt før årsskiftet, men enkelte forhold gjør det hensiktsmessig å fastsette budsjettrammene i første styremøtet over nyttår: Stortingets endelige budsjettvedtak (tildelingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Ved å avvente tildelingsbrev sikres det at vedtatt budsjett er i samsvar med Regjeringens budsjettforslag (statsbudsjettet). Tildelingsbrevet kan ha føringer som krever prioritering i planer og ved fordeling av budsjettrammen, herunder både generelle føringer for sektoren og spesielle for kunsthøgskolen. Å avvente budsjettfordeling til første styremøte i januar gir KHiB bedre tid og grunnlag i forhold til å avsette riktig budsjettnivå til ulike formål, f.eks. til prioriterte strategiske tiltak. Utsatt tildeling av rammen svekker heller ikke avdelingenes grunnlag for å planlegge undervisning og andre aktiviteter i den første delen av vårsemesteret. Ledergruppen har hatt møte om budsjettfordeling og virksomhetsplaner i flere møter i høst. Fagorganisasjonene er invitert inn plan-/budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og hovedbudsjettenhetenes planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for Tidligere år har styrets budsjettbehandling vært knyttet til styrebehandling av Regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober og behandling av forslag til budsjettfordeling i siste styremøte før nyttår. I forbindelse med budsjettbehandlingen 2011 og 2012 har styret i novembermøtet også vært involvert i prosessen med arbeidet med premissene (dette dokumentet). Premisser for budsjettfordeling 2012 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. Midler tildelt KHiB kap. 281 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er omtalt i kap. 1.3 og kap Innholdet i dokumentet for øvrig omfatter kap KAP 260 Budsjettramme Kunsthøgskolen i Bergen I St.prp nr 1 for budsjettåret 2012 er Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Til og med 2006 var kunsthøgskolene omfattet av et eget budsjettkapittel - Kap. 273 Statlige kunsthøgskoler, og fra under Kap. 275 Høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunsthøgskolen én budsjettramme. Side 3 av 31

4 Netto budsjettramme iht. departementets tildelingsbrev er for budsjettåret 2012 (jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 51/10 i styremøtet den ): tall i hele 1000 Kapittel/post Betegnelse Nominell endring % Nom. vekst Kap 260 Univ og høyskoler Post ,0 % Endringer : Konsekvensjustering av nye studieplasser RNB Kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1 %) Sum endringer KAP 281 Midler til program for kunstnerisk utviklingsarbeid Følgende er hentet fra KDs tildelingsbrev for Kunsthøgskolen i Bergen 2012: Stortinget har gjort vedtak om bevilgninger for 2012, jf. 1nnst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ). Tildelingen som står oppført i tabellen nedenfor, stilles med dette til disposisjon for institusjonen. Midler på kap. 281 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Formål Beløp (i 1000 kr) Stipendprogram: Drift og støtte til produksjon Stipendprogram: 23 stipendiatstillinger Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid Sum tildeling over kap. 281 post Midlene er gitt over kap. 281 post 01 og er i KDs tildelingsbrev for 2012 stilt til disposisjon for Kunsthøgskolen i Bergen. Tildelingsrammen på MNOK 28,3 stilles med dette til videre disposisjon for programstyret for kunstnerisk utviklingsarbeid. For at KHiB-styret skal ivareta sitt ansvar for bevilgningen, forutsettes det at programstyret forelegger KHiB-styret en plan for disponering av denne i styremøtet i februar. I forhold til drift av programmet har KD i et brev ( ) lagt til grunn en dimensjonering av sekretariatsbistand med en administrativ leder samt en ytterligere administrativ person. Videre er det lagt til grunn at KHiB kan beregne en overhead på 15 % av brutto lønnskostnader. Det gjenstår fortsatt avklaring på hvilke kostnader som er indirekte (overhead) og hvilke som må belastes direkte på drift av programmet. Se også omtale i kap Styringsredskap Med styringsredskap menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av avdelingenes aktivitet. Detaljerte budsjetter på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsplaner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, har vært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Halvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. Side 4 av 31

5 Økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. Budsjettansvarlige ved KHiB har siden 2008 mottatt elektronisk rapportering av økonomisk status. Denne rapporteringsformen krever opplæring. KHiB benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder Employee Self Service (ESS) - også kalt ansatt selvbetjening. ESS er en internettportal for bl.a. elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har gjennom å tilsette en lønnsmedarbeider styrket kompetansen på SAP og har forventninger om at dette kan ytterligere rasjonalisere arbeidsflyten og effektiv bruk av systemet. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til SSØ i forhold til å sikre lønnsutbetaling, rapportering og kompetanse. Felles studentsystem (FS) ble innført fra Dette er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. KHiB har siden 1. juni 2011 innført elektronisk fakturahåndtering. Elektronisk fakturaflyt innebærer at fakturaer skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene så langt er svært gode, og viser en betydelig effektivisering av fakturaflyten, ikke minst med tanke på at KHiB er spredt i 5 ulike bygg. Oppdaterte administrative styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader Infrastruktur samlet på fellesnivået I samsvar med de retningslinjer som ble trukket opp i forbindelse med den faglige og administrative omorganiseringen i 1999, er hele det administrative personalet samt bibliotekarer og driftsbetjening budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, ITdrift og bygningers drift og vedlikehold samlet på dette nivået. På fellesnivået budsjetteres det også en del midler som skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til tverrfaglige prosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profileringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettavsetninger til andre strategisk og aktuelle formål er også lagt på fellesnivået, slik som KHiBs byggesak, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, m.m. Strategisk formål er omtalt under kap Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes på fellesnivået (jfr. tabell under kapittel 5.2). Side 5 av 31

6 2. Prinsipper for budsjetteringen 2.1. Rammebudsjettering KHiB fordeler rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Utarbeidelse av grunnbudsjett, fastsettelse av investeringsramme, fremstilling av eventuelle udisponerte midler (evt. behov for budsjettreduksjon). Sammen med fellesnivået utgjør fagavdelingene de fire hovedbudsjettnivåene ved KHiB. Styret har vedtatt at de fire hovedbudsjettnivåene skal tildeles et rammebudsjett (grunnbudsjett) som skal dekke følgende poster: Fellesnivået Avd. for design Avd. Kunstakademiet Avd. for spesialisert kunst Organiserte stillinger Bevegelige midler Bygningers drift Postene Organiserte stillinger (inkl. sosiale kostnader; avsetninger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) og Bygningers drift, lokalleie betraktes som bundne utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon Bevegelige midler. Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten. KHiBs nåværende modell/prinsipper for fordeling av KDs rammebevilgning er moden for revisjon, og bør i større grad støtte opp under KHiBs strategiplan, målsettinger og styringsparametere. Ny avdelingsstruktur fra høsten 2012 gjør det nødvendig å revidere fordelingsmodellen våren Retningslinjer for budsjettfordelingen Under budsjettbehandlingen for 2000 ble følgende retningslinjer for budsjettfordelingen i årene fremover utarbeidet og vedtatt (justert i styremøte ): Konsekvensene av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under organiserte stillinger for den enkelte budsjettenhet, samt konsekvenser av eventuell flytting av stillingsressurser. Fordelingen av bevegelige midler videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvekst, til hver av de fire budsjettenhetene. Eventuelle tilleggsbevilgninger/budsjettendringer skal disponeres i samsvar med de formål som fastsettes. Slike formål skal drøftes i ledergruppen og vesentlige tillegg/endringer skal legges frem for styret. På sikt bør forskjellene avdelingene imellom bli mindre. Studentene på kunsthøgskolens avdelinger må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. Det er innført prinsipp om trekk i midlene til avdelingene dersom studiepoeng- /kandidatproduksjon for avdelingen ikke oppfylles. Dette trekket fastsettes som et beløp pr. manglende helårs studentekvivalent, men har foreløpig ikke vært aktuelt. Side 6 av 31

7 3. Studenttall Departement og Storting har meget høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjett-tildelingen for antall aktive studenter i forhold til fastsatte minimumsrammer (måltall), gjennomføringstakten i studiet (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon) Måltall I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs studentmåltall basert på KDs måltall. Måltall for registrerte studenter og uteksaminerte kandidater ved kunsthøgskolene Institusjon/ avdeling Måltall studenter Måltall kandidater 2011/ / Avdeling for design Avdeling for spesialisert kunst Avdeling kunstakademiet PPU Sum Kunsthøgskolen i Bergen I revidert nasjonalbudsjett for 2009 fikk KHiB tildelt penger for å opprette 15 nye studieplasser, disse ble opprettet allerede høsten 2009 i Praktisk pedagogisk utdanning. Disse studieplassene er videreført for 2012 som frie studieplasser på bachelor nivå. Dette betyr at det totale måltallet stiger fra 255 (2008) til 270 for høsten 2009, 285 for høsten 2010 og til 300 for høsten Måltallet for kandidater stiger fra 89 til 104 fra høsten Studiepoeng og kandidatproduksjon Normalkrav for studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon. Styret ga i møtet den sin tilslutning til nye måltall for opptak til BA og MA studiene. Her framgår det at forholdstallet mellom BA og MA opptaket skal være som 2:1. Basert på de justerte måltallene, vil kunsthøgskolens interne krav til studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon for 2012 være som vist i tabellen under: Avdeling Studiepoeng Bachelor Studiepoeng Master Kandidater Bachelor Avd. for design 97 x x Avd. kunstakademiet 45 x x 60 Avd. for spes. kunst 75 x PPU 15 x KHiB totalt 232 x x Kandidater Master 21 Side 7 av 31

8 Antatt studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon Vurdert med basis i nåværende studenttall og innmeldte permisjoner m.m. forventes følgende tall for 2012: Studiepoeng Studiepoeng Kandidater PPU Kandidater Avdeling Bachelor Master Bachelor Master Avd. for design 98 x x Avd. kunstakademiet 42 x ,5 x 60 Avd. for spes. Kunst 83 x PPU 15 x KHiB totalt 238 x 60 74,5 x Side 8 av 31

9 Studenttall og kandidatproduksjon Nedenstående oversikt viser studenttall og kandidatproduksjon holdt opp mot de fastsatte interne måltallene som er vist ovenfor. Etter styrets vedtak om justeringer av opptakstallene i 2006, legges det nå til grunn at studenttallet for et årskull i masterstudiet skal utgjøre 50 % av årskullene i bachelorstudiene. Det vil bli vurdert om denne fordelingsnøkkelen skal justeres noe for MA kunst, slik at årskullene her blir noe lavere enn hittil. I kolonnen Total under er MA Kunst studenter fordelt 50/50. Studenter og kandidater 2012 Nivå Studenter våren 2012 Studenter høsten 2012 Kandidater 2011 Kandidater 2012 BA MA Total BA MA Total BA MA Total BA MA Total Design Kunstakademiet , , , Spesialisert kunst , , ,5 PPU (nye studieplasser) Totalt De nye studieplassene på BA Viskom er lagt til Avd. for design og inngår her. 2 Her er tatt med 10 deltidsstudenter i Skapende kuratorpraksis, disse utgjør 5 heltidsekvivalenter.

10 Studenttall og måltall: Nivå Vår 2012 Høst 2012 Antall Måltall Antall Måltall Design BA Design MA Kunstakademiet BA Spesialisert kunst BA Kunstavdelingene MA PPU (nye studieplasser) Totalt Kandidater og måltall: Nivå Antall måltall Antall Måltall Design BA Design MA Kunstakademiet BA Spesialisert kunst BA Kunstavdelingene MA PPU (nye studieplasser) Totalt

11 4. Forslag til fordeling av budsjettrammen 2012 Kapittelet tar for seg rammebudsjettet for 2012 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for TabellForslag til budsjettfordeling 2012 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2012, sammenstilt med budsjett Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremkommer i kapitlene under. KAP 260 BUDSJETTRAMME KHIB RAMME Etter- og videreutdanning Investeringsformål Nye studieplasser * DRIFTSRAMME Organiserte stillinger Bygningers drift, lokaleleie, Bevegelige midler GRUNNBUDSJETT UDISPONERT / RESERVER * Nye studieplasser fra RNB 2009 er innarbeidet i grunnbudsjettet for 2011 og budsjettnivået i 2011 Budsjettrammen for 2011 inkluderte konsekvensjustering av nye studieplasser tilført i forbindelse med revidert budsjett Utover det var 2011 en videreføring av budsjettrammen 2010, og ga i utgangspunktet få grunner til begeistring: Ingen budsjettmessig uttelling for en vesentlig økning i husleiekostnader Ikke uttelling i forhold til et stadig økende investeringsbehov Uten konsekvensjusteringer av fullfinansierte nye studieplasser fra 2009 og en effektiv utnyttelse av disse, sammen med avsetninger fra 2010, ville ikke KHiB kunne balansert budsjettet for 2011 uten vesentlige budsjettreduksjoner (redusert planlagt aktivitet) Budsjettrammen 2012 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2012 kr Rammen skal dekke alle KHiBs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. KHiB har i gjentatte fremlegg overfor departementet gitt uttrykk for behov for oppgradering av infrastruktur/utstyr og en presset leiesituasjon. Fra KHiBs side var det følgelig fortsatt knyttet forventning til fremleggelsen av statsbudsjettet for Side 11 av 31

12 Fremleggelsen av statsbudsjettet gir i utgangspunktet ingen nye midler i tråd med KHiBs innmeldte behov: KHiB har ikke fått økning i rammen som følge av økte husleiekostnader eller til investeringsbehov. KHiB har ikke fått nye studieplasser fra På den annen side er det noen positive budsjettkonsekvenser i statsbudsjettet for 2012: Konsekvensjusteringen av fullfinansierte studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2009, gir fortsatt budsjettmessige muligheter for KHiB - ved effektiv utnyttelse av midlene. Det er også noen negative budsjettkonsekvenser, f.eks.; Fra 2011 til 2012 er arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd økt fra 11,15 % til 12,09 %. En enkel sammenstilling viste i prinsippet at budsjettnivået for 2012 er omtrent som for 2011, dvs. at budsjettrammen 2012 gir dekning for et tilsvarende aktivitetsnivå som for Dette var en foreløpig sammenstilling, uten hensyn til endringer i grunnbudsjettet som er foretatt i løpet av 2011 og fordeling av konsekvensjusterte budsjettmidler til nye studieplasser. Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2012 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2011 fremkommer i kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. Side 12 av 31

13 5. Budsjettets hovedelementer 5.1. Budsjettendringer/-tiltak Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Det er tatt utgangspunkt i de enkelte elementer av budsjettrammen som følger; Bevilget ramme i tildelingsbrev kap. 260: Grunnbudsjettet etter endringer Investeringsramme Etter- og videreutdanning (EVU) Reserver I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått Grunnbudsjettet Det er først etter å ha utformet grunnbudsjettet, der organiserte stillinger i henhold til et hjemmelsgrunnlag er budsjettert med faktisk lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader budsjettert med forventet endring i prisvekst, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2012 avdekkes. Grunnbudsjettet viser forslag til budsjettenhetenes disponible midler i Tabellen nedenfor viser sum budsjetter pr hovedbudsjettenhet, fordelt på organiserte stillinger, bygningers drift og bevegelige midler. Oppstillingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling GRUNNBUDSJETT Forventet prisvekst KPI 1,90 % 1,60 % (Alle beløp i kroner) Bud Bud TOTALT FELLES DESIGN AKAD. Bud Lønn Organiserte stillinger Bud Ventelønn avsatt Bud Bud Endring organiserte stillinger Bud Bud Bud SPES. K Organiserte stillinger Bygningers drift, lokalleie,m.m Endring i bevegelige midler Bevegelige midler SUM GRUNNBUDSJETT Bud Det presiseres at grunnbudsjettet definerer et budsjettnivå for fellesnivået og avdelingene, og at avdelingene utover sine definerte hovedoppgaver i kap. 7, ikke er bundet av å gjennomføre samme aktiviteter som tidligere. Følgelig henvises det til fellesnivåets og avdelingenes virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor grunnbudsjettet for Vedlegg 1 viser grunnbudsjettet i mer detalj og bevilgningsrammen for Side 13 av 31

14 Grunnbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: Organiserte stillinger Bygningers drift, lokalleie Bevegelige midler Organiserte stillinger Organiserte stillinger inkluderer lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert hjemmelsgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det er budsjettert med lønnsnivå pr november 2011, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra På Fellesnivået er det videre avsatt midler til lønnsoppgjør i Ingen av hovedbudsjettenhetene har fått reduserte budsjettressurser for lønn til organiserte stillinger. Utover dette er følgende innarbeidet for 2012: Økning i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 11,15 % til 12,09 % Avdeling for design: For 2011 ble det budsjettert med nye stillinger innen PPU-studiet, samt til fagområdet visuell kommunikasjon i henhold til avdelingens plan for opptrapping. Disse er videreført for Fellesnivået: Ny lønnsmedarbeider ved personalenheten, og leder ved Enhet for kvalitetsutvikling (budsjettutvidelse fra 60 % stilling som KUP-koordinator til 100 % stilling) Kostnad ved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser. Endringer i organiserte stillinger I forbindelse med oppbyggingen av nye studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2009, er det fremmet forslag til fordelingen av konsekvensjusteringen (siste) i tildelingen for Avd. for design og styrking av administrative funksjoner på fellesnivået (fordelt på organiserte stillinger og bevegelige midler/strategiske midler). Følgende er foreslått under Endringer i organiserte stillinger (vedlegg 1): Fellesnivået: Der ligger ingen forslag til konkrete endringer i organiserte stillinger utover det som allerede er innarbeidet i henhold til 2011-budsjettet. Imidlertid er det fremmet forslag til strategiske midler som kan innebære nye/utvidete stillinger. Avd. for design: Vis.kom. nye medier: For 2012 er det samlet sett budsjettert med følgende stillingsressurser i samsvar med avdelingens utbygging av nye studieplasser på visuell kommunikasjon (innebærer en styrking på ca kr 850 i forhold til 2011); 100 % professor/førsteamanuensis i interaksjonsdesign (tilsettes ) 100 % førsteamanuensis i Motion graphics 100 % høgskolelektor digitale medier 50 % førsteamanuensis nye medier (midlertidig) Avd. for design, PPU-studiet: Uendret i forhold til stillingsressurser budsjettert for Se kap for nærmere omtale av budsjettfordeling i tilknytning nye studieplasser. Side 14 av 31

15 Disponering av ressurser Faglig bemanning Den faglige bemanningen er fordelt i samsvar med det oppsett som styret tidligere har gitt sin tilslutning til. Tar man utgangspunkt i hvilke ressurser som er tilgjengelig for avdelingene, endres også fordelingen av ressurser pr. student. I forslaget til budsjettfordeling er enkelte stillinger lagt til en avdeling, mens ressursene disponeres av flere. Dette gjelder bl.a. følgende: Stillinger innen form, farge og rom er budsjettmessig lagt til Avd. for design. Imidlertid er dette ressurser felles for institusjonen og skal deles likt på de 3 avdelingene; De to faste teoristillingene (1,5 stilling) er samlet på Avd. for spesialisert kunst (også budsjettmessig). Disse er ressurser disponible for de to kunstavdelingene; MA-koordinator kunst er budsjettmessig tilhørende Avd. kunstakademiet, men ressursmessig deles stillingen likt mellom de to kunstavdelingene; Med utgangspunkt i de fastsatte måltall og tallene for registrerte studenter høsten 2011 har KHiB valgt å vise følgende forholdstall for antall studenter pr. faglig ansatt, jfr. tabellen under. Årsverk Måltall Forholdstall Studenttall Forholdstall Avd. for design 20, , ,6 Avd. kunstakademiet 9,8 60 6,1 63 6,4 Avd. for spesialisert kunst 16, ,0 91 5,5 Total 46, , ,6 Her er årsverk volumet for tilgjengelige faglige ressurser (stillinger) ved avdelingen inkl. dekanstillinger; måltallet er basert på KDs måltall og er studenter fastsatt for avdelingen (for Avd. for design er inkludert nye studieplasser med /2, jfr. kap ); det første forholdstallet er antall studenter pr årsverk når måltallet er oppfylt; studenttall er faktisk antall registrerte studenter høsten 2011; og siste forholdstall antall registrerte studenter pr. årsverk. Grunnbudsjett og ressurser sett opp mot studentmåltall blir imidlertid kun indikasjoner på ressursfordeling og må av flere grunner leses og tolkes med varsomhet: Departementets studentmåltall er forskjellig fra KHiBs faktiske studenttall; MA-kunst studiet er et fellesprogram for de to kunstavdelingene, men KHiB har for sammenligning med KDs måltall fremstilt MA-kunst studenter med 50/50 fordeling på hver kunstavdeling. Det kan være flere måter å fremstille MA-kunst studenter pr avdeling; Det er også et usikkerhetsmoment hvordan KHiBs ressurser faktisk fordeler seg og brukes på tvers av avdelingene ikke minst med tanke på alle tverrfaglige aktiviteter ved KHiB, og ved ledighet i stillinger som disponeres av flere avdelinger Bygningers drift, lokalleie Bygningers drift, lokalleie er realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger. Endringer i budsjettforslaget fremgår ikke direkte av vedlegg 1, men følgende er foreslått for 2012; Som følge av energireduserende tiltak også i 2011, er energikostnadene redusert betydelig i forhold til KHiB foreslår å redusere budsjettet for energikostnader med kr. 200 for Samlede kostnader til Uninett og linjeleie er økte i samsvar med varslede kostnader. Side 15 av 31

16 Bevegelige midler Bevegelig midler utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For fagavdelingene skal bevegelige midler, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover organiserte stillinger. På fellesnivået inkluderer bevegelige midler institusjonens prioriterte strategiske tiltak. Bevegelige midler er videreført fra 2011 til 2012, og det er kompensert for forventet prisvekst tilsvarende forventet endring i konsumprisindeks (KPI) på 1,6 %. Endringer i bevegelige midler Linjen endring i bevegelige midler viser hvilke videreføringer/endringer som er foretatt i 2012 i forhold til de endringer som ble lagt inn for 2011: Fellesnivået; Styrking med kr 200 knyttet til tilskudd til SIB kantinedrift. Styrking strategiske midler ved konsekvensjustering studieplasser 2012 er foreslått med kr 508 (se punkt under). Administrative funksjoner/dekanstøtte tildelt i 2011 med kr er for en stor del innarbeidet i organisatoriske stillinger (+40 % KUP og +100 % lønnsmedarbeider). Budsjett for disse stillingene utgjør kr 817 og reduserer tildelingen fra 2011 (kr ) tilsvarende. Lønnskostnader knyttet til administrativ leder av program for KU er fra 2012 forutsatt dekket 100 % av program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Lønnsmerkostnader er følgelig redusert i bevegelige midler (kr 267 i 2011). Kutt i 2011 på strategiske midler er i utgangspunktet er tilbakeført for 2012 kr Nye reduksjoner (kutt) nødvendig for budsjettbalanse Kr 600 I sum (justert for prisvekst) utgjør endringene på fellesnivåets bevegelige midler + Kr 86 Avd. for design: I forbindelse med oppbyggingen av nye studieplasser, ble avdelingen styrket med kr 3,6 mill kr i For 2012 er det foreslått en økning på 1,3 mill kr som følge av konsekvensjustering av studieplassene. Bevegelige midler knyttet til nye studieplasser utgjør samlet sett ca 1,7 mill kr. NB! Det presiseres at fordelingen mellom organiserte stillinger og bevegelige midler ikke er endelig. Se også omtale under Nye studieplasser kap Nye studieplasser Siste konsekvensjustering av 15 nye studieplasser 2009 er videreført i tildelingsbrevet fra KD for 2012 (jfr. kap 1.2). Tildeling for 2012 er kr og innebærer ½-års budsjettvirkning for 15 bachelor (BA) studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for Til sammen har da KHiB i 2012 mottatt budsjettmidler tilsvarende full finansiering av 45 flere studenter på BA nivå (dvs 3 år x 15 BA-plasser). Ved KHiB er de nye studieplassene opprettet som følger: KHiB etablerte 15 studieplasser for 1-årig PPU-studium høsten Fra høsten 2010 har KHiB opprettet 10 nye studieplasser ved Avd. for design, visuell kommunikasjon/nye medier, som ved 3. års opptak innebærer 30 studenter. Til sammen 45 ( ) nye studieplasser etter 3 år. Side 16 av 31

17 Budsjettrammen for 2012 må følgelig finansiere 1/1-års virkning for PPU-studiet, og i tillegg forutsettes det at midlene finansierer 2½ års virkning av økt studentopptak i visuell kommunikasjon/nye medier, dvs. studenter tatt opp høsten 2010 og 2011 og nye studenter fra høsten Økte midler til oppbygging av 15 BA-studieplasser gjør det nødvendig og mulig for KHiB å styrke faglige og administrative ressurser. Nye fullfinansierte studieplasser gir finansielle muligheter dersom KHiB disponerer bevilgningsrammen fornuftig, gjennom en effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur/bygninger og ressurser. Samtidig må det planlegges i forhold til en opptrapping til 2013 når studieplassene fullt utbygget. Fra KDs side er KHiB fullfinansiert i 2012, dvs. at vi i 2013 ikke vil motta ytterligere bevilgningsøkning for å finansiere siste ½-års virkning av studentopptaket på visuell kommunikasjon. Budsjettmidler tilført i forbindelse med nye studieplasser skal i prinsippet kunne dekke alle kostnader forbundet med vekst i studenttall, inkludert faglige og teknisk/administrative ressurser, nødvendig lokaliteter og infrastruktur. Forut for budsjettildeling 2011 arbeidet KHiB mye med hvilke prinsipper som bør legges til grunn for fordeling av midler til nye studieplasser: Realbudsjettering. Budsjettering av antatte ressurser og aktiviteter. Forholdstall. Dvs. budsjettmidler i forhold til kr/student. Normalfordeling. Hvordan budsjettrammen for øvrig fordeler seg. Tabellen under viser hvordan budsjettfordelingen ble for 2011: Fordelt i 2011 Organiserte stillinger Bev.midler (strategisk) Sum 2011 Avd. for design PPU Forslag 2012 Sum endring Avd. for design Vis.kom Fellesnivået Sum For 2012 er det fremmet forslag om følgende fordeling av kr 1.808, som er siste konsekvensjustering av 15 nye studieplasser tildelt høsten 2009: Styrking av Avdeling for design, visuell kommunikasjon; Kr Styrking av strategiske midler på Fellesnivået: Kr 508 Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling: Avd. for design - PPU 2012: For 2011 ble avdelingen tilført 1,8 mill kr til PPU-studiet. Med dette er det tilsatt en førsteamanuensis (50 %) i fagdidaktikk og en høgskolelektor, som i tillegg til undervisning og veiledning vil ha koordinerende oppgaver. Studiet har dermed på plass et fagpersonale som dekker de ulike fagaspekter av studiet og ulike roller i gjennomføringen av studieopplegget. Det fremmes ikke forslag om ytterligere økning i midler til PPU-studiet fra bevilgningsrammen, men Side 17 av 31

18 rammen fra 2011 er prisjustert for 2012 i avdelingens budsjett. Avdelingen står imidlertid fritt i forhold til videre fordeling internt. Avd. for design - Nye medier/visuell kommunikasjon 2012 Kr I 2011 og i løpet av 2012 er stillinger innen sentrale deler av fagfeltet nye medier besatt. Med dette er avdelingen på god vei til å få på plass en fagstab innen feltet som vil stå for undervisning og KU-virksomhet i overensstemmelse med den faglige profilen som er under utvikling. Avdelingen har i løpet av 2011 arbeidet for å utvikle et optimalt læringsmiljø for dette, i form av ulike tekniske og romlige fasiliteter. Det er lagt et solid grunnlag for full utbygging (30 nye studieplasser) fra høsten Forslag til styrking av rammen til Avd. for design tilsvarer kr 130 pr student for 10 nye heltidsstudenter ved avdelingen. Dette er noe mer enn gjennomsnittet for øvrige studenter ved avdelingen, men bidrar samtidig til utjevning av forskjellene i driftsbudsjett pr avdelingene imellom. Samlet sett vil Avdeling for design med denne tildelingen ha mottatt 3,1 mill kr for nye medier i 2011 og 2012 (for 2010 ble tildelingen holdt utenfor grunnbudsjettet). Dette samsvarer godt med avdelingens plan for utbyggingen av de nye studieplassene. Innen Viskom/nye medier tilsvarer 3,1 mill kr ca kr 125 pr student for 25 studieplass helårsekvivalenter, dvs. følgende; 10 høst 2010, 10 høst 2011, 10 * 1/2 år fra høst Strategiske midler på Fellesnivået 2012: Kr. 508 Resterende midler til konsekvensjustering av nye studieplasser for 2012 foreslås tilført rammen for strategiske midler på fellesnivået, for å kunne styrke annen organisering og administrative funksjoner nødvendig for studentutvidelsen. For 2011 ble det vedtatt en styrking på kr på fellesnivået. Av disse ble kr 535 (halvårs virkning 2011) tildelt midler til 50 % stilling innen personalfunksjonen og 50 % stilling på bygningsdrift. Disse stillingene er for 2012 innarbeidet i grunnbudsjettets organiserte stillinger. Utover dette ble strategiske midler styrket med til sammen kr for administrative funksjoner/ dekanstøtte. Disse midlene er også i hovedsak innarbeidet i grunnbudsjettets ramme gjennom tilsetting av lønnsmedarbeider i 100 % stilling og utvidelsen fra 60 % KUP-medarbeider til 100% leder enhet for kvalitetsutvikling (effekten av disse stillingene utgjør kr 817 for 2012, slik at rest av styrkingen i 2011 utgjør kr 208 ). Se detaljert omtale under kap NB! For Avd. for design er budsjettfordeling mellom organiserte stillinger og bevegelige midler indikativ, og må gjennomgås mer detaljert. Forslag til budsjettmidler forutsetter at siste utvidelsen av nye studieplasser etableres innen eksisterende lokaler/infrastruktur, samt at øvrige indirekte kostnader ikke øker vesentlig. Se imidlertid omtale under kap. 5.3 Investeringer og kap om bygningsdrift. Samtidig unngår KHiB med denne budsjettfordelingen vesentlige kutt i budsjettposter som investeringsmidler eller hovedbudsjettenhetenes grunnbudsjett. Side 18 av 31

19 Budsjettreduksjoner For i størst mulig grad å skjerme aktivitetsnivået på avdelingene er det i utgangspunktet ikke lagt opp til innsparingskrav i avdelingenes grunnbudsjett Dvs. avdelingenes bevegelige midler er lik budsjettnivå for 2012, justert for prisvekst. Forslag om innsparingskrav er lagt på strategiske tiltak under fellesnivået (se kap. 6.2) Investeringsrammen Det er opp til den enkelte institusjon å foreta en fordeling, og avsette nødvendige midler til prioriterte investeringsformål. Over flere år har KHiBs ramme til investeringer vært i størrelsesorden 2,0 2,2 mill kr. For 2010 ble rammen redusert fordi ubundne overføringer fra 2009 likevel sikret KHiB disponible investeringsmidler med 2,5 mill kr. Det foreslås ikke reduksjoner i disponible investeringsrammer for Dette har sammenheng med at investeringsetterslepet er stort som følge av lave rammer til investeringsformål over flere år. Det vises for øvrig til at KHiB har tatt til orde for økte midler til investeringsformål over flere år, og mener at tiden er inne for en vesentlig utstyrsoppgradering f.o.m (jfr. budsjettforslag til KD for 2012 og 2013). Det vil være ubrukte investeringsmidler fra 2011 som foreslås disponert til nye investeringsformål Det foreslås en investeringsramme for 2012 på kr Dette innebærer investeringsramme tilsvarende 2011 og 2010-nivå, men en økning i forhold til årene før Etter- og videreutdanning Kunsthøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning (EVU). EVU inngår som en del av kunsthøgskolens sentrale oppgaver, og det er en målsetting at EVU-tilbudet styrkes. Fra 2012 inkluderer denne budsjettposten dermed følgende hovedelementer; Videreutdanningskurset Skapende kuratorpraksis. 2. året for skapende kuratorpraksis er budsjettert med kr 655, dette er ca 100 mer enn KHiBs ressursinnsats og finansielle bidrag til andre EVU-kurs. Ramme til etter- og videreutdanning foreslås kr 850 for Det er en styrking utover justering for prisvekst med kr 100 som følge av budsjett for skapende kuratorpraksis EVU/EFV-ressurser: I likhet med etter- og videreutdanningstilbudet (EVU) er den eksternfinansiert virksomheten (EFV), dvs. den delen av KHiBs virksomhet som finansieres utenfor grunnbevilgning, en av flere nye funksjoner som trengte å styrkes. KHiB tilsatte i 2011 koordinator for etter- og videreutdanning og eksternfinansiert virksomhet, som sammen med en styrket økonomienhet, bidrar til profesjonalisering av KHiBs EVU/EFV-aktiviteter. KHiBs strategi for EVU-virksomheten vil ha betydning for budsjettnivået. Så langt har det vært en målsetting at ressurser til koordinering av EVU-kurs (utover Skapende kuratorpraksis) skal være økonomisk selvbærende. På samme måte er det også en målsetting at arbeidet med andre Side 19 av 31

20 eksternfinansierte aktiviteter kan generere inntjening, slik at også denne delen av stillingen kan finansieres. Det er vurdert hvorvidt lønnskostnader vedrørende EFV/EVU-koordinator, evt. EVU-andelen av denne, burde inngå i rammen til EVU for å synliggjøre samlet innsats for EVU ved KHiB. Det foreslås imidlertid at lønnskostnader for stillingen, som er en fellesressurs og en administrativ stilling, innarbeides i fellesnivåets lønnsmidler på lik linje med andre stillinger på fellesnivået. I forhold til rapportering om samlet EVU-innsats er det derimot naturlig å rapportere den ressursinnsatsen som stillingen(e) representerer til ulike interessenter Budsjettreserve Ufordelte budsjettmidler avsettes som reserver på fellesnivået. Det foreslås en moderat reserveavsetning med kr 283 for Reservene på samme nivå som de siste par årene. Uten en viss forventning om overføring av ubrukte midler fra 2011, ville reservene være for lav Kap 281: Program for kunstnerisk utviklingsarbeid I brev til KD datert har KHiB redegjort for en nødvendig ansvarsavklaring og gitt anbefalinger i forhold til tildelte budsjettmidler for program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Utover tildelte midler og ordlyden i tildelingsbrevet for 2011 (se Kap 1.3), er det ikke gitt tilbakemelding på brevet. KHiB mottok KDs svarbrev datert , der KD skriver følgende om ansvarsfordeling (sitat): Det faglige ansvaret, inkludert disponering av tildelte midler, ligger hos programstyret. Kunsthøgskolen i Bergen har arbeidsgiveransvaret for sekretariatet, samt ansvar for at programstyret overholder tildelte budsjettrammer og at forvaltningen av midlene skjer i samsvar med gjeldende regler for statlig økonomiforvaltning. Som en følge av KHiB-styrets ansvar for å tilse overholdelse av tildelte budsjettrammer anbefales det at programstyret presenterer planlagt budsjettdisponering for KHiB-styret, og presenterer dette i et eget dokument. Operatørkostnadene ved programmet berører KHiBs bevilgningsramme direkte, og omtales nedenfor: Operatørkostnader ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid KHiB fikk ved opprettelsen av det nasjonale stipendprogrammet i 2003 i oppdrag fra departementet å ivareta operatøransvaret for programmet. Siden etableringen har KHiBs operatørrolle vært betydelig underfinansiert i forhold til reell ressursinnsats. Etter hvert som stipendiatprogrammet har vokst har også arbeidet for operatør blitt vesentlig mer omfattende. Fra 2010 ble også operatøransvaret for det nyopprettede nasjonale prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid tillagt KHiB. KHiB har andre, store administrative utfordringer som krever ressursinnsats, og kan ikke avse betydelige ressurser til administrasjon av program for kunstnerisk utviklingsarbeid uten tilstrekkelig finansiering. I budsjettpremissene for 2010 ble det forutsatt at var nødvendig at operatøransvaret for stipendiatprogrammet ble fullfinansiert. For 2011 var premissene det samme, samtidig som det ble pekt på at eventuell administrativ belastning knyttet til prosjektprogrammet må kompenseres utover stipendiatprogrammet. Side 20 av 31

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17

ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012. Side 1 av 17 ARBEIDSDOKUMENT PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2012 Side 1 av 17 1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: STATUS FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PREMISSER FOR FORDELING 2015 Forslag til vedtak: Styret tar status for prosessen og arbeidet med

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN Side 1 av 25 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 4 1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSVERKTØY

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15. Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15 Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2015 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2015 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 19.9.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58

Dato: 11.02.09 Seksjonssjef for studier og etterutdanning Saksnr 2009/58 S TYRES AK Styremøte 01 19. februar 2009 Styresak nr.: 12/09 MÅLTALL FOR STUDENTER OG FOR KANDIDATER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 8. mars 2011 Saksnr.: 201100004-16 Saksbehandler: KJHO Emnekode: SARK-20 Til kommunale barnehager Kopi: Områdeleder Økonomirådgiver

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 Reglement for eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 2 1. BAKGRUNN OG VIRKEOMRÅDE...3 2. DEFINISJONER...3 3. PRINSIPPER FOR MEDVIRKNING

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer

N O T AT. s-119/07 Vedlegg 1 UTARBEIDELSE AV BUDSJETT 2008 INTERNT BUDSJETTNOTAT 1. UTGANGSPUNKT

N O T AT. s-119/07 Vedlegg 1 UTARBEIDELSE AV BUDSJETT 2008 INTERNT BUDSJETTNOTAT 1. UTGANGSPUNKT s-119/07 Vedlegg 1 N O T AT Til: og seksjonsledere Fra: Seksjon for plan og økonomi Dato: 27.09.2007 Saksnummer: KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS:

Detaljer

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for oppvekst Rådmannen Dato: 28. juni 2011 Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Bakgrunn Det vises til rådmannens svar på representanten

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 S T Y R E S A K # 50/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Bergen, den

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2014 2015) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2015 sende inn dokumentet Årsrapport (2014-2015) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Status og nyheter - KD

Status og nyheter - KD Status og nyheter - KD SUHS-konferansen 2013 Avdelingsdirektør Joar Nybo 2 Kunnskapsdepartementet Tema Kurs hos DBH om økonomirapportering i løpet av høsten Premieøkning Statens pensjonskasse Ny standard

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer