PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN"

Transkript

1

2 1. INNLEDNING PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID STYRINGSREDSKAP INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN RAMMEBUDSJETTERING RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN 6 3. STUDENTTALL MÅLTALL STUDIEPOENG OG KANDIDATPRODUKSJON FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING BUDSJETTNIVÅET I BUDSJETTRAMMEN BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER BUDSJETTENDRINGER/-TILTAK GRUNNBUDSJETTET INVESTERINGSRAMMEN ETTER- OG VIDEREUTDANNING BUDSJETTRESERVE KAP 281: PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE INNLEDNING BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE ALLE AVDELINGENE AVD. FOR DESIGN AVD. KUNSTAKADEMIET OG AVD. FOR SPESIALISERT KUNST VEDLEGG 31 Side 2 av 31

3 1. Innledning 1.1. Plan- og budsjettarbeidet Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner er utarbeidet parallelt. Tidligere har budsjetter for hovedbudsjettenhetene vært fastsatt før årsskiftet, men enkelte forhold gjør det hensiktsmessig å fastsette budsjettrammene i første styremøtet over nyttår: Stortingets endelige budsjettvedtak (tildelingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Ved å avvente tildelingsbrev sikres det at vedtatt budsjett er i samsvar med Regjeringens budsjettforslag (statsbudsjettet). Tildelingsbrevet kan ha føringer som krever prioritering i planer og ved fordeling av budsjettrammen, herunder både generelle føringer for sektoren og spesielle for kunsthøgskolen. Å avvente budsjettfordeling til første styremøte i januar gir KHiB bedre tid og grunnlag i forhold til å avsette riktig budsjettnivå til ulike formål, f.eks. til prioriterte strategiske tiltak. Utsatt tildeling av rammen svekker heller ikke avdelingenes grunnlag for å planlegge undervisning og andre aktiviteter i den første delen av vårsemesteret. Ledergruppen har hatt møte om budsjettfordeling og virksomhetsplaner i flere møter i høst. Fagorganisasjonene er invitert inn plan-/budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagorganisasjonene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og hovedbudsjettenhetenes planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for Tidligere år har styrets budsjettbehandling vært knyttet til styrebehandling av Regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober og behandling av forslag til budsjettfordeling i siste styremøte før nyttår. I forbindelse med budsjettbehandlingen 2011 og 2012 har styret i novembermøtet også vært involvert i prosessen med arbeidet med premissene (dette dokumentet). Premisser for budsjettfordeling 2012 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. Midler tildelt KHiB kap. 281 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er omtalt i kap. 1.3 og kap Innholdet i dokumentet for øvrig omfatter kap KAP 260 Budsjettramme Kunsthøgskolen i Bergen I St.prp nr 1 for budsjettåret 2012 er Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Til og med 2006 var kunsthøgskolene omfattet av et eget budsjettkapittel - Kap. 273 Statlige kunsthøgskoler, og fra under Kap. 275 Høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunsthøgskolen én budsjettramme. Side 3 av 31

4 Netto budsjettramme iht. departementets tildelingsbrev er for budsjettåret 2012 (jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 51/10 i styremøtet den ): tall i hele 1000 Kapittel/post Betegnelse Nominell endring % Nom. vekst Kap 260 Univ og høyskoler Post ,0 % Endringer : Konsekvensjustering av nye studieplasser RNB Kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1 %) Sum endringer KAP 281 Midler til program for kunstnerisk utviklingsarbeid Følgende er hentet fra KDs tildelingsbrev for Kunsthøgskolen i Bergen 2012: Stortinget har gjort vedtak om bevilgninger for 2012, jf. 1nnst. 12 S ( ) og Prop. 1 S ( ). Tildelingen som står oppført i tabellen nedenfor, stilles med dette til disposisjon for institusjonen. Midler på kap. 281 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Formål Beløp (i 1000 kr) Stipendprogram: Drift og støtte til produksjon Stipendprogram: 23 stipendiatstillinger Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid Sum tildeling over kap. 281 post Midlene er gitt over kap. 281 post 01 og er i KDs tildelingsbrev for 2012 stilt til disposisjon for Kunsthøgskolen i Bergen. Tildelingsrammen på MNOK 28,3 stilles med dette til videre disposisjon for programstyret for kunstnerisk utviklingsarbeid. For at KHiB-styret skal ivareta sitt ansvar for bevilgningen, forutsettes det at programstyret forelegger KHiB-styret en plan for disponering av denne i styremøtet i februar. I forhold til drift av programmet har KD i et brev ( ) lagt til grunn en dimensjonering av sekretariatsbistand med en administrativ leder samt en ytterligere administrativ person. Videre er det lagt til grunn at KHiB kan beregne en overhead på 15 % av brutto lønnskostnader. Det gjenstår fortsatt avklaring på hvilke kostnader som er indirekte (overhead) og hvilke som må belastes direkte på drift av programmet. Se også omtale i kap Styringsredskap Med styringsredskap menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av avdelingenes aktivitet. Detaljerte budsjetter på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsplaner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, har vært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Halvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. Side 4 av 31

5 Økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. Budsjettansvarlige ved KHiB har siden 2008 mottatt elektronisk rapportering av økonomisk status. Denne rapporteringsformen krever opplæring. KHiB benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder Employee Self Service (ESS) - også kalt ansatt selvbetjening. ESS er en internettportal for bl.a. elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har gjennom å tilsette en lønnsmedarbeider styrket kompetansen på SAP og har forventninger om at dette kan ytterligere rasjonalisere arbeidsflyten og effektiv bruk av systemet. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til SSØ i forhold til å sikre lønnsutbetaling, rapportering og kompetanse. Felles studentsystem (FS) ble innført fra Dette er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. KHiB har siden 1. juni 2011 innført elektronisk fakturahåndtering. Elektronisk fakturaflyt innebærer at fakturaer skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene så langt er svært gode, og viser en betydelig effektivisering av fakturaflyten, ikke minst med tanke på at KHiB er spredt i 5 ulike bygg. Oppdaterte administrative styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader Infrastruktur samlet på fellesnivået I samsvar med de retningslinjer som ble trukket opp i forbindelse med den faglige og administrative omorganiseringen i 1999, er hele det administrative personalet samt bibliotekarer og driftsbetjening budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, ITdrift og bygningers drift og vedlikehold samlet på dette nivået. På fellesnivået budsjetteres det også en del midler som skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til tverrfaglige prosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profileringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettavsetninger til andre strategisk og aktuelle formål er også lagt på fellesnivået, slik som KHiBs byggesak, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, m.m. Strategisk formål er omtalt under kap Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes på fellesnivået (jfr. tabell under kapittel 5.2). Side 5 av 31

6 2. Prinsipper for budsjetteringen 2.1. Rammebudsjettering KHiB fordeler rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Utarbeidelse av grunnbudsjett, fastsettelse av investeringsramme, fremstilling av eventuelle udisponerte midler (evt. behov for budsjettreduksjon). Sammen med fellesnivået utgjør fagavdelingene de fire hovedbudsjettnivåene ved KHiB. Styret har vedtatt at de fire hovedbudsjettnivåene skal tildeles et rammebudsjett (grunnbudsjett) som skal dekke følgende poster: Fellesnivået Avd. for design Avd. Kunstakademiet Avd. for spesialisert kunst Organiserte stillinger Bevegelige midler Bygningers drift Postene Organiserte stillinger (inkl. sosiale kostnader; avsetninger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd) og Bygningers drift, lokalleie betraktes som bundne utgifter, mens de andre postene står til friere disposisjon Bevegelige midler. Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten. KHiBs nåværende modell/prinsipper for fordeling av KDs rammebevilgning er moden for revisjon, og bør i større grad støtte opp under KHiBs strategiplan, målsettinger og styringsparametere. Ny avdelingsstruktur fra høsten 2012 gjør det nødvendig å revidere fordelingsmodellen våren Retningslinjer for budsjettfordelingen Under budsjettbehandlingen for 2000 ble følgende retningslinjer for budsjettfordelingen i årene fremover utarbeidet og vedtatt (justert i styremøte ): Konsekvensene av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under organiserte stillinger for den enkelte budsjettenhet, samt konsekvenser av eventuell flytting av stillingsressurser. Fordelingen av bevegelige midler videreføres med beløp fra tidligere år, justert for prisvekst, til hver av de fire budsjettenhetene. Eventuelle tilleggsbevilgninger/budsjettendringer skal disponeres i samsvar med de formål som fastsettes. Slike formål skal drøftes i ledergruppen og vesentlige tillegg/endringer skal legges frem for styret. På sikt bør forskjellene avdelingene imellom bli mindre. Studentene på kunsthøgskolens avdelinger må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. Det er innført prinsipp om trekk i midlene til avdelingene dersom studiepoeng- /kandidatproduksjon for avdelingen ikke oppfylles. Dette trekket fastsettes som et beløp pr. manglende helårs studentekvivalent, men har foreløpig ikke vært aktuelt. Side 6 av 31

7 3. Studenttall Departement og Storting har meget høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjett-tildelingen for antall aktive studenter i forhold til fastsatte minimumsrammer (måltall), gjennomføringstakten i studiet (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon) Måltall I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs studentmåltall basert på KDs måltall. Måltall for registrerte studenter og uteksaminerte kandidater ved kunsthøgskolene Institusjon/ avdeling Måltall studenter Måltall kandidater 2011/ / Avdeling for design Avdeling for spesialisert kunst Avdeling kunstakademiet PPU Sum Kunsthøgskolen i Bergen I revidert nasjonalbudsjett for 2009 fikk KHiB tildelt penger for å opprette 15 nye studieplasser, disse ble opprettet allerede høsten 2009 i Praktisk pedagogisk utdanning. Disse studieplassene er videreført for 2012 som frie studieplasser på bachelor nivå. Dette betyr at det totale måltallet stiger fra 255 (2008) til 270 for høsten 2009, 285 for høsten 2010 og til 300 for høsten Måltallet for kandidater stiger fra 89 til 104 fra høsten Studiepoeng og kandidatproduksjon Normalkrav for studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon. Styret ga i møtet den sin tilslutning til nye måltall for opptak til BA og MA studiene. Her framgår det at forholdstallet mellom BA og MA opptaket skal være som 2:1. Basert på de justerte måltallene, vil kunsthøgskolens interne krav til studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon for 2012 være som vist i tabellen under: Avdeling Studiepoeng Bachelor Studiepoeng Master Kandidater Bachelor Avd. for design 97 x x Avd. kunstakademiet 45 x x 60 Avd. for spes. kunst 75 x PPU 15 x KHiB totalt 232 x x Kandidater Master 21 Side 7 av 31

8 Antatt studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon Vurdert med basis i nåværende studenttall og innmeldte permisjoner m.m. forventes følgende tall for 2012: Studiepoeng Studiepoeng Kandidater PPU Kandidater Avdeling Bachelor Master Bachelor Master Avd. for design 98 x x Avd. kunstakademiet 42 x ,5 x 60 Avd. for spes. Kunst 83 x PPU 15 x KHiB totalt 238 x 60 74,5 x Side 8 av 31

9 Studenttall og kandidatproduksjon Nedenstående oversikt viser studenttall og kandidatproduksjon holdt opp mot de fastsatte interne måltallene som er vist ovenfor. Etter styrets vedtak om justeringer av opptakstallene i 2006, legges det nå til grunn at studenttallet for et årskull i masterstudiet skal utgjøre 50 % av årskullene i bachelorstudiene. Det vil bli vurdert om denne fordelingsnøkkelen skal justeres noe for MA kunst, slik at årskullene her blir noe lavere enn hittil. I kolonnen Total under er MA Kunst studenter fordelt 50/50. Studenter og kandidater 2012 Nivå Studenter våren 2012 Studenter høsten 2012 Kandidater 2011 Kandidater 2012 BA MA Total BA MA Total BA MA Total BA MA Total Design Kunstakademiet , , , Spesialisert kunst , , ,5 PPU (nye studieplasser) Totalt De nye studieplassene på BA Viskom er lagt til Avd. for design og inngår her. 2 Her er tatt med 10 deltidsstudenter i Skapende kuratorpraksis, disse utgjør 5 heltidsekvivalenter.

10 Studenttall og måltall: Nivå Vår 2012 Høst 2012 Antall Måltall Antall Måltall Design BA Design MA Kunstakademiet BA Spesialisert kunst BA Kunstavdelingene MA PPU (nye studieplasser) Totalt Kandidater og måltall: Nivå Antall måltall Antall Måltall Design BA Design MA Kunstakademiet BA Spesialisert kunst BA Kunstavdelingene MA PPU (nye studieplasser) Totalt

11 4. Forslag til fordeling av budsjettrammen 2012 Kapittelet tar for seg rammebudsjettet for 2012 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for TabellForslag til budsjettfordeling 2012 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2012, sammenstilt med budsjett Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremkommer i kapitlene under. KAP 260 BUDSJETTRAMME KHIB RAMME Etter- og videreutdanning Investeringsformål Nye studieplasser * DRIFTSRAMME Organiserte stillinger Bygningers drift, lokaleleie, Bevegelige midler GRUNNBUDSJETT UDISPONERT / RESERVER * Nye studieplasser fra RNB 2009 er innarbeidet i grunnbudsjettet for 2011 og budsjettnivået i 2011 Budsjettrammen for 2011 inkluderte konsekvensjustering av nye studieplasser tilført i forbindelse med revidert budsjett Utover det var 2011 en videreføring av budsjettrammen 2010, og ga i utgangspunktet få grunner til begeistring: Ingen budsjettmessig uttelling for en vesentlig økning i husleiekostnader Ikke uttelling i forhold til et stadig økende investeringsbehov Uten konsekvensjusteringer av fullfinansierte nye studieplasser fra 2009 og en effektiv utnyttelse av disse, sammen med avsetninger fra 2010, ville ikke KHiB kunne balansert budsjettet for 2011 uten vesentlige budsjettreduksjoner (redusert planlagt aktivitet) Budsjettrammen 2012 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2012 kr Rammen skal dekke alle KHiBs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. KHiB har i gjentatte fremlegg overfor departementet gitt uttrykk for behov for oppgradering av infrastruktur/utstyr og en presset leiesituasjon. Fra KHiBs side var det følgelig fortsatt knyttet forventning til fremleggelsen av statsbudsjettet for Side 11 av 31

12 Fremleggelsen av statsbudsjettet gir i utgangspunktet ingen nye midler i tråd med KHiBs innmeldte behov: KHiB har ikke fått økning i rammen som følge av økte husleiekostnader eller til investeringsbehov. KHiB har ikke fått nye studieplasser fra På den annen side er det noen positive budsjettkonsekvenser i statsbudsjettet for 2012: Konsekvensjusteringen av fullfinansierte studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2009, gir fortsatt budsjettmessige muligheter for KHiB - ved effektiv utnyttelse av midlene. Det er også noen negative budsjettkonsekvenser, f.eks.; Fra 2011 til 2012 er arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd økt fra 11,15 % til 12,09 %. En enkel sammenstilling viste i prinsippet at budsjettnivået for 2012 er omtrent som for 2011, dvs. at budsjettrammen 2012 gir dekning for et tilsvarende aktivitetsnivå som for Dette var en foreløpig sammenstilling, uten hensyn til endringer i grunnbudsjettet som er foretatt i løpet av 2011 og fordeling av konsekvensjusterte budsjettmidler til nye studieplasser. Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2012 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2011 fremkommer i kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. Side 12 av 31

13 5. Budsjettets hovedelementer 5.1. Budsjettendringer/-tiltak Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Det er tatt utgangspunkt i de enkelte elementer av budsjettrammen som følger; Bevilget ramme i tildelingsbrev kap. 260: Grunnbudsjettet etter endringer Investeringsramme Etter- og videreutdanning (EVU) Reserver I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått Grunnbudsjettet Det er først etter å ha utformet grunnbudsjettet, der organiserte stillinger i henhold til et hjemmelsgrunnlag er budsjettert med faktisk lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader budsjettert med forventet endring i prisvekst, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2012 avdekkes. Grunnbudsjettet viser forslag til budsjettenhetenes disponible midler i Tabellen nedenfor viser sum budsjetter pr hovedbudsjettenhet, fordelt på organiserte stillinger, bygningers drift og bevegelige midler. Oppstillingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling GRUNNBUDSJETT Forventet prisvekst KPI 1,90 % 1,60 % (Alle beløp i kroner) Bud Bud TOTALT FELLES DESIGN AKAD. Bud Lønn Organiserte stillinger Bud Ventelønn avsatt Bud Bud Endring organiserte stillinger Bud Bud Bud SPES. K Organiserte stillinger Bygningers drift, lokalleie,m.m Endring i bevegelige midler Bevegelige midler SUM GRUNNBUDSJETT Bud Det presiseres at grunnbudsjettet definerer et budsjettnivå for fellesnivået og avdelingene, og at avdelingene utover sine definerte hovedoppgaver i kap. 7, ikke er bundet av å gjennomføre samme aktiviteter som tidligere. Følgelig henvises det til fellesnivåets og avdelingenes virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor grunnbudsjettet for Vedlegg 1 viser grunnbudsjettet i mer detalj og bevilgningsrammen for Side 13 av 31

14 Grunnbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: Organiserte stillinger Bygningers drift, lokalleie Bevegelige midler Organiserte stillinger Organiserte stillinger inkluderer lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert hjemmelsgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det er budsjettert med lønnsnivå pr november 2011, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra På Fellesnivået er det videre avsatt midler til lønnsoppgjør i Ingen av hovedbudsjettenhetene har fått reduserte budsjettressurser for lønn til organiserte stillinger. Utover dette er følgende innarbeidet for 2012: Økning i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 11,15 % til 12,09 % Avdeling for design: For 2011 ble det budsjettert med nye stillinger innen PPU-studiet, samt til fagområdet visuell kommunikasjon i henhold til avdelingens plan for opptrapping. Disse er videreført for Fellesnivået: Ny lønnsmedarbeider ved personalenheten, og leder ved Enhet for kvalitetsutvikling (budsjettutvidelse fra 60 % stilling som KUP-koordinator til 100 % stilling) Kostnad ved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser. Endringer i organiserte stillinger I forbindelse med oppbyggingen av nye studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2009, er det fremmet forslag til fordelingen av konsekvensjusteringen (siste) i tildelingen for Avd. for design og styrking av administrative funksjoner på fellesnivået (fordelt på organiserte stillinger og bevegelige midler/strategiske midler). Følgende er foreslått under Endringer i organiserte stillinger (vedlegg 1): Fellesnivået: Der ligger ingen forslag til konkrete endringer i organiserte stillinger utover det som allerede er innarbeidet i henhold til 2011-budsjettet. Imidlertid er det fremmet forslag til strategiske midler som kan innebære nye/utvidete stillinger. Avd. for design: Vis.kom. nye medier: For 2012 er det samlet sett budsjettert med følgende stillingsressurser i samsvar med avdelingens utbygging av nye studieplasser på visuell kommunikasjon (innebærer en styrking på ca kr 850 i forhold til 2011); 100 % professor/førsteamanuensis i interaksjonsdesign (tilsettes ) 100 % førsteamanuensis i Motion graphics 100 % høgskolelektor digitale medier 50 % førsteamanuensis nye medier (midlertidig) Avd. for design, PPU-studiet: Uendret i forhold til stillingsressurser budsjettert for Se kap for nærmere omtale av budsjettfordeling i tilknytning nye studieplasser. Side 14 av 31

15 Disponering av ressurser Faglig bemanning Den faglige bemanningen er fordelt i samsvar med det oppsett som styret tidligere har gitt sin tilslutning til. Tar man utgangspunkt i hvilke ressurser som er tilgjengelig for avdelingene, endres også fordelingen av ressurser pr. student. I forslaget til budsjettfordeling er enkelte stillinger lagt til en avdeling, mens ressursene disponeres av flere. Dette gjelder bl.a. følgende: Stillinger innen form, farge og rom er budsjettmessig lagt til Avd. for design. Imidlertid er dette ressurser felles for institusjonen og skal deles likt på de 3 avdelingene; De to faste teoristillingene (1,5 stilling) er samlet på Avd. for spesialisert kunst (også budsjettmessig). Disse er ressurser disponible for de to kunstavdelingene; MA-koordinator kunst er budsjettmessig tilhørende Avd. kunstakademiet, men ressursmessig deles stillingen likt mellom de to kunstavdelingene; Med utgangspunkt i de fastsatte måltall og tallene for registrerte studenter høsten 2011 har KHiB valgt å vise følgende forholdstall for antall studenter pr. faglig ansatt, jfr. tabellen under. Årsverk Måltall Forholdstall Studenttall Forholdstall Avd. for design 20, , ,6 Avd. kunstakademiet 9,8 60 6,1 63 6,4 Avd. for spesialisert kunst 16, ,0 91 5,5 Total 46, , ,6 Her er årsverk volumet for tilgjengelige faglige ressurser (stillinger) ved avdelingen inkl. dekanstillinger; måltallet er basert på KDs måltall og er studenter fastsatt for avdelingen (for Avd. for design er inkludert nye studieplasser med /2, jfr. kap ); det første forholdstallet er antall studenter pr årsverk når måltallet er oppfylt; studenttall er faktisk antall registrerte studenter høsten 2011; og siste forholdstall antall registrerte studenter pr. årsverk. Grunnbudsjett og ressurser sett opp mot studentmåltall blir imidlertid kun indikasjoner på ressursfordeling og må av flere grunner leses og tolkes med varsomhet: Departementets studentmåltall er forskjellig fra KHiBs faktiske studenttall; MA-kunst studiet er et fellesprogram for de to kunstavdelingene, men KHiB har for sammenligning med KDs måltall fremstilt MA-kunst studenter med 50/50 fordeling på hver kunstavdeling. Det kan være flere måter å fremstille MA-kunst studenter pr avdeling; Det er også et usikkerhetsmoment hvordan KHiBs ressurser faktisk fordeler seg og brukes på tvers av avdelingene ikke minst med tanke på alle tverrfaglige aktiviteter ved KHiB, og ved ledighet i stillinger som disponeres av flere avdelinger Bygningers drift, lokalleie Bygningers drift, lokalleie er realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger. Endringer i budsjettforslaget fremgår ikke direkte av vedlegg 1, men følgende er foreslått for 2012; Som følge av energireduserende tiltak også i 2011, er energikostnadene redusert betydelig i forhold til KHiB foreslår å redusere budsjettet for energikostnader med kr. 200 for Samlede kostnader til Uninett og linjeleie er økte i samsvar med varslede kostnader. Side 15 av 31

16 Bevegelige midler Bevegelig midler utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For fagavdelingene skal bevegelige midler, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover organiserte stillinger. På fellesnivået inkluderer bevegelige midler institusjonens prioriterte strategiske tiltak. Bevegelige midler er videreført fra 2011 til 2012, og det er kompensert for forventet prisvekst tilsvarende forventet endring i konsumprisindeks (KPI) på 1,6 %. Endringer i bevegelige midler Linjen endring i bevegelige midler viser hvilke videreføringer/endringer som er foretatt i 2012 i forhold til de endringer som ble lagt inn for 2011: Fellesnivået; Styrking med kr 200 knyttet til tilskudd til SIB kantinedrift. Styrking strategiske midler ved konsekvensjustering studieplasser 2012 er foreslått med kr 508 (se punkt under). Administrative funksjoner/dekanstøtte tildelt i 2011 med kr er for en stor del innarbeidet i organisatoriske stillinger (+40 % KUP og +100 % lønnsmedarbeider). Budsjett for disse stillingene utgjør kr 817 og reduserer tildelingen fra 2011 (kr ) tilsvarende. Lønnskostnader knyttet til administrativ leder av program for KU er fra 2012 forutsatt dekket 100 % av program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Lønnsmerkostnader er følgelig redusert i bevegelige midler (kr 267 i 2011). Kutt i 2011 på strategiske midler er i utgangspunktet er tilbakeført for 2012 kr Nye reduksjoner (kutt) nødvendig for budsjettbalanse Kr 600 I sum (justert for prisvekst) utgjør endringene på fellesnivåets bevegelige midler + Kr 86 Avd. for design: I forbindelse med oppbyggingen av nye studieplasser, ble avdelingen styrket med kr 3,6 mill kr i For 2012 er det foreslått en økning på 1,3 mill kr som følge av konsekvensjustering av studieplassene. Bevegelige midler knyttet til nye studieplasser utgjør samlet sett ca 1,7 mill kr. NB! Det presiseres at fordelingen mellom organiserte stillinger og bevegelige midler ikke er endelig. Se også omtale under Nye studieplasser kap Nye studieplasser Siste konsekvensjustering av 15 nye studieplasser 2009 er videreført i tildelingsbrevet fra KD for 2012 (jfr. kap 1.2). Tildeling for 2012 er kr og innebærer ½-års budsjettvirkning for 15 bachelor (BA) studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for Til sammen har da KHiB i 2012 mottatt budsjettmidler tilsvarende full finansiering av 45 flere studenter på BA nivå (dvs 3 år x 15 BA-plasser). Ved KHiB er de nye studieplassene opprettet som følger: KHiB etablerte 15 studieplasser for 1-årig PPU-studium høsten Fra høsten 2010 har KHiB opprettet 10 nye studieplasser ved Avd. for design, visuell kommunikasjon/nye medier, som ved 3. års opptak innebærer 30 studenter. Til sammen 45 ( ) nye studieplasser etter 3 år. Side 16 av 31

17 Budsjettrammen for 2012 må følgelig finansiere 1/1-års virkning for PPU-studiet, og i tillegg forutsettes det at midlene finansierer 2½ års virkning av økt studentopptak i visuell kommunikasjon/nye medier, dvs. studenter tatt opp høsten 2010 og 2011 og nye studenter fra høsten Økte midler til oppbygging av 15 BA-studieplasser gjør det nødvendig og mulig for KHiB å styrke faglige og administrative ressurser. Nye fullfinansierte studieplasser gir finansielle muligheter dersom KHiB disponerer bevilgningsrammen fornuftig, gjennom en effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur/bygninger og ressurser. Samtidig må det planlegges i forhold til en opptrapping til 2013 når studieplassene fullt utbygget. Fra KDs side er KHiB fullfinansiert i 2012, dvs. at vi i 2013 ikke vil motta ytterligere bevilgningsøkning for å finansiere siste ½-års virkning av studentopptaket på visuell kommunikasjon. Budsjettmidler tilført i forbindelse med nye studieplasser skal i prinsippet kunne dekke alle kostnader forbundet med vekst i studenttall, inkludert faglige og teknisk/administrative ressurser, nødvendig lokaliteter og infrastruktur. Forut for budsjettildeling 2011 arbeidet KHiB mye med hvilke prinsipper som bør legges til grunn for fordeling av midler til nye studieplasser: Realbudsjettering. Budsjettering av antatte ressurser og aktiviteter. Forholdstall. Dvs. budsjettmidler i forhold til kr/student. Normalfordeling. Hvordan budsjettrammen for øvrig fordeler seg. Tabellen under viser hvordan budsjettfordelingen ble for 2011: Fordelt i 2011 Organiserte stillinger Bev.midler (strategisk) Sum 2011 Avd. for design PPU Forslag 2012 Sum endring Avd. for design Vis.kom Fellesnivået Sum For 2012 er det fremmet forslag om følgende fordeling av kr 1.808, som er siste konsekvensjustering av 15 nye studieplasser tildelt høsten 2009: Styrking av Avdeling for design, visuell kommunikasjon; Kr Styrking av strategiske midler på Fellesnivået: Kr 508 Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling: Avd. for design - PPU 2012: For 2011 ble avdelingen tilført 1,8 mill kr til PPU-studiet. Med dette er det tilsatt en førsteamanuensis (50 %) i fagdidaktikk og en høgskolelektor, som i tillegg til undervisning og veiledning vil ha koordinerende oppgaver. Studiet har dermed på plass et fagpersonale som dekker de ulike fagaspekter av studiet og ulike roller i gjennomføringen av studieopplegget. Det fremmes ikke forslag om ytterligere økning i midler til PPU-studiet fra bevilgningsrammen, men Side 17 av 31

18 rammen fra 2011 er prisjustert for 2012 i avdelingens budsjett. Avdelingen står imidlertid fritt i forhold til videre fordeling internt. Avd. for design - Nye medier/visuell kommunikasjon 2012 Kr I 2011 og i løpet av 2012 er stillinger innen sentrale deler av fagfeltet nye medier besatt. Med dette er avdelingen på god vei til å få på plass en fagstab innen feltet som vil stå for undervisning og KU-virksomhet i overensstemmelse med den faglige profilen som er under utvikling. Avdelingen har i løpet av 2011 arbeidet for å utvikle et optimalt læringsmiljø for dette, i form av ulike tekniske og romlige fasiliteter. Det er lagt et solid grunnlag for full utbygging (30 nye studieplasser) fra høsten Forslag til styrking av rammen til Avd. for design tilsvarer kr 130 pr student for 10 nye heltidsstudenter ved avdelingen. Dette er noe mer enn gjennomsnittet for øvrige studenter ved avdelingen, men bidrar samtidig til utjevning av forskjellene i driftsbudsjett pr avdelingene imellom. Samlet sett vil Avdeling for design med denne tildelingen ha mottatt 3,1 mill kr for nye medier i 2011 og 2012 (for 2010 ble tildelingen holdt utenfor grunnbudsjettet). Dette samsvarer godt med avdelingens plan for utbyggingen av de nye studieplassene. Innen Viskom/nye medier tilsvarer 3,1 mill kr ca kr 125 pr student for 25 studieplass helårsekvivalenter, dvs. følgende; 10 høst 2010, 10 høst 2011, 10 * 1/2 år fra høst Strategiske midler på Fellesnivået 2012: Kr. 508 Resterende midler til konsekvensjustering av nye studieplasser for 2012 foreslås tilført rammen for strategiske midler på fellesnivået, for å kunne styrke annen organisering og administrative funksjoner nødvendig for studentutvidelsen. For 2011 ble det vedtatt en styrking på kr på fellesnivået. Av disse ble kr 535 (halvårs virkning 2011) tildelt midler til 50 % stilling innen personalfunksjonen og 50 % stilling på bygningsdrift. Disse stillingene er for 2012 innarbeidet i grunnbudsjettets organiserte stillinger. Utover dette ble strategiske midler styrket med til sammen kr for administrative funksjoner/ dekanstøtte. Disse midlene er også i hovedsak innarbeidet i grunnbudsjettets ramme gjennom tilsetting av lønnsmedarbeider i 100 % stilling og utvidelsen fra 60 % KUP-medarbeider til 100% leder enhet for kvalitetsutvikling (effekten av disse stillingene utgjør kr 817 for 2012, slik at rest av styrkingen i 2011 utgjør kr 208 ). Se detaljert omtale under kap NB! For Avd. for design er budsjettfordeling mellom organiserte stillinger og bevegelige midler indikativ, og må gjennomgås mer detaljert. Forslag til budsjettmidler forutsetter at siste utvidelsen av nye studieplasser etableres innen eksisterende lokaler/infrastruktur, samt at øvrige indirekte kostnader ikke øker vesentlig. Se imidlertid omtale under kap. 5.3 Investeringer og kap om bygningsdrift. Samtidig unngår KHiB med denne budsjettfordelingen vesentlige kutt i budsjettposter som investeringsmidler eller hovedbudsjettenhetenes grunnbudsjett. Side 18 av 31

19 Budsjettreduksjoner For i størst mulig grad å skjerme aktivitetsnivået på avdelingene er det i utgangspunktet ikke lagt opp til innsparingskrav i avdelingenes grunnbudsjett Dvs. avdelingenes bevegelige midler er lik budsjettnivå for 2012, justert for prisvekst. Forslag om innsparingskrav er lagt på strategiske tiltak under fellesnivået (se kap. 6.2) Investeringsrammen Det er opp til den enkelte institusjon å foreta en fordeling, og avsette nødvendige midler til prioriterte investeringsformål. Over flere år har KHiBs ramme til investeringer vært i størrelsesorden 2,0 2,2 mill kr. For 2010 ble rammen redusert fordi ubundne overføringer fra 2009 likevel sikret KHiB disponible investeringsmidler med 2,5 mill kr. Det foreslås ikke reduksjoner i disponible investeringsrammer for Dette har sammenheng med at investeringsetterslepet er stort som følge av lave rammer til investeringsformål over flere år. Det vises for øvrig til at KHiB har tatt til orde for økte midler til investeringsformål over flere år, og mener at tiden er inne for en vesentlig utstyrsoppgradering f.o.m (jfr. budsjettforslag til KD for 2012 og 2013). Det vil være ubrukte investeringsmidler fra 2011 som foreslås disponert til nye investeringsformål Det foreslås en investeringsramme for 2012 på kr Dette innebærer investeringsramme tilsvarende 2011 og 2010-nivå, men en økning i forhold til årene før Etter- og videreutdanning Kunsthøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning (EVU). EVU inngår som en del av kunsthøgskolens sentrale oppgaver, og det er en målsetting at EVU-tilbudet styrkes. Fra 2012 inkluderer denne budsjettposten dermed følgende hovedelementer; Videreutdanningskurset Skapende kuratorpraksis. 2. året for skapende kuratorpraksis er budsjettert med kr 655, dette er ca 100 mer enn KHiBs ressursinnsats og finansielle bidrag til andre EVU-kurs. Ramme til etter- og videreutdanning foreslås kr 850 for Det er en styrking utover justering for prisvekst med kr 100 som følge av budsjett for skapende kuratorpraksis EVU/EFV-ressurser: I likhet med etter- og videreutdanningstilbudet (EVU) er den eksternfinansiert virksomheten (EFV), dvs. den delen av KHiBs virksomhet som finansieres utenfor grunnbevilgning, en av flere nye funksjoner som trengte å styrkes. KHiB tilsatte i 2011 koordinator for etter- og videreutdanning og eksternfinansiert virksomhet, som sammen med en styrket økonomienhet, bidrar til profesjonalisering av KHiBs EVU/EFV-aktiviteter. KHiBs strategi for EVU-virksomheten vil ha betydning for budsjettnivået. Så langt har det vært en målsetting at ressurser til koordinering av EVU-kurs (utover Skapende kuratorpraksis) skal være økonomisk selvbærende. På samme måte er det også en målsetting at arbeidet med andre Side 19 av 31

20 eksternfinansierte aktiviteter kan generere inntjening, slik at også denne delen av stillingen kan finansieres. Det er vurdert hvorvidt lønnskostnader vedrørende EFV/EVU-koordinator, evt. EVU-andelen av denne, burde inngå i rammen til EVU for å synliggjøre samlet innsats for EVU ved KHiB. Det foreslås imidlertid at lønnskostnader for stillingen, som er en fellesressurs og en administrativ stilling, innarbeides i fellesnivåets lønnsmidler på lik linje med andre stillinger på fellesnivået. I forhold til rapportering om samlet EVU-innsats er det derimot naturlig å rapportere den ressursinnsatsen som stillingen(e) representerer til ulike interessenter Budsjettreserve Ufordelte budsjettmidler avsettes som reserver på fellesnivået. Det foreslås en moderat reserveavsetning med kr 283 for Reservene på samme nivå som de siste par årene. Uten en viss forventning om overføring av ubrukte midler fra 2011, ville reservene være for lav Kap 281: Program for kunstnerisk utviklingsarbeid I brev til KD datert har KHiB redegjort for en nødvendig ansvarsavklaring og gitt anbefalinger i forhold til tildelte budsjettmidler for program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Utover tildelte midler og ordlyden i tildelingsbrevet for 2011 (se Kap 1.3), er det ikke gitt tilbakemelding på brevet. KHiB mottok KDs svarbrev datert , der KD skriver følgende om ansvarsfordeling (sitat): Det faglige ansvaret, inkludert disponering av tildelte midler, ligger hos programstyret. Kunsthøgskolen i Bergen har arbeidsgiveransvaret for sekretariatet, samt ansvar for at programstyret overholder tildelte budsjettrammer og at forvaltningen av midlene skjer i samsvar med gjeldende regler for statlig økonomiforvaltning. Som en følge av KHiB-styrets ansvar for å tilse overholdelse av tildelte budsjettrammer anbefales det at programstyret presenterer planlagt budsjettdisponering for KHiB-styret, og presenterer dette i et eget dokument. Operatørkostnadene ved programmet berører KHiBs bevilgningsramme direkte, og omtales nedenfor: Operatørkostnader ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid KHiB fikk ved opprettelsen av det nasjonale stipendprogrammet i 2003 i oppdrag fra departementet å ivareta operatøransvaret for programmet. Siden etableringen har KHiBs operatørrolle vært betydelig underfinansiert i forhold til reell ressursinnsats. Etter hvert som stipendiatprogrammet har vokst har også arbeidet for operatør blitt vesentlig mer omfattende. Fra 2010 ble også operatøransvaret for det nyopprettede nasjonale prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid tillagt KHiB. KHiB har andre, store administrative utfordringer som krever ressursinnsats, og kan ikke avse betydelige ressurser til administrasjon av program for kunstnerisk utviklingsarbeid uten tilstrekkelig finansiering. I budsjettpremissene for 2010 ble det forutsatt at var nødvendig at operatøransvaret for stipendiatprogrammet ble fullfinansiert. For 2011 var premissene det samme, samtidig som det ble pekt på at eventuell administrativ belastning knyttet til prosjektprogrammet må kompenseres utover stipendiatprogrammet. Side 20 av 31

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer