Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten"

Transkript

1 Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 14. februar, 2011 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206, Universitetsgaten 2, Oslo Leder: Bjørn-Inge Larsen, Direktør, Helsedirektoratet Nestleder: Geir Stene-Larsen, Direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt Liv Arum, Generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Lene Bakke, Nettverkskoordinator for UH-nett Vest, UiB Gunnar Bovim, Administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF Cecilie Daae, Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Annette Fosse, Spesialist i allmennmedisin, Øvermo Legesenter, Mo i Rana Gudrun Haabeth Grindaker, Direktør satsinger og ledelse, KS Bjørn Guldvog, Assisterende direktør, Helsedirektoratet Bernadette Kumar, Direktør, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Karen Kaasa, Kommunaldirektør, Nøtterøy kommune Wenche Malmedal, Høgskolelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag Bente Mikkelsen, Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Bjarne Robberstad, Førsteamanuensis, Senter for Internasjonal Helse, UiB Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen Baard-Christian Schem, Fagdirektør, Helse Vest RHF Finn Strand, Kommunaldirektør, Bergen kommune Randi Talseth, Generalsekretær, Voksne for barn Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret Frode Vartdal, Dekan, Det medisinske fakultet, UiO Vegard Vige, Kommuneoverlege, Kristiansand kommune Anna Welle, Rådmann, Saltdal kommune Lars Ødegård, Generalsekretær, Norges Handikapforbund Ånen Ringard, Fungerende sekretariatsleder, Kunnskapssenteret Jan Marcus Sverre, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Hege Wang, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret John-Arne Røttingen, Direktør, Kunnskapssenteret (observatør) Siv Cathrine Høymork (påtroppende sekretariatsleder, observatør) Nadia Ansar, Psykolog, Alternativ til vold Gro Ramsten Wesenberg, Direktør, Statens Legemiddelverk Lars H. Vorland, Administrerende direktør, Helse Nord RHF Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2. mars / 12

2 Sak 01/11 Godkjenning av saksliste og innkalling Sakslisten til møtet ble sendt ut til rådets medlemmer 25/ Det kom inn flere forslag til fremtidige saker for rådet, disse ble diskutert under eventuelt (se sak 15/11). Sak 02/11 Saksliste og innkalling godkjennes. Åpning Velkommen til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Rådets leder ønsket nye og gamle rådsmedlem velkommen til en ny periode i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Departementsråd Anne Karin Lande Hasle, som sammen med ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein representerte Helse- og omsorgsdepartementet, foretok den offisielle åpningen av møtet. I sin tale til rådet pekte Lande Hasle på at rådet var en nyskapning i norsk helsepolitikk da det første gang ble opprettet våren 2007 (talen er lagt ut på: ). Tidligere statsråd Sylvia Brustad, som sto bak opprettelsen, omtalte det da også som et nytt bindeledd i helsetjenesten. Departementet har fått mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet som har vært gjort så langt. Sak 03/11 Sak 04/11 Hun viste til at helseminister Anne Grethe Strøm Erichsen ønsker at rådets navn og mandat skal gjenspeile hele departementets ansvarsområde. Rådets navn har derfor blitt endret til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten. I tillegg skal rådets sammensetning avspeile endringene i oppgavene. Departementsråden understreket at Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at rådets konklusjoner følges opp av tjenesten, herunder av de organisasjonene som er representert i rådet. Dette gjelder ikke minst de organisasjonene som ligger i direkte linje under departementet. Avslutningsvis pekte hun på at det knytter seg store forventninger til rådets arbeid, samtidig som hun ønsket lykke til med en krevende oppgave. Presentasjonsrunde rådsmedlemmer og sekretariat Rådsmedlemmene og sekretariatet presenterte seg. Konstituering og gjennomgang av rådets mandat Rådets leder, helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, holdt en kort innledning av mandatet og arbeidsformen til rådet. Presentasjonen er lagt ut på sakens side 2 / 12

3 på: I presentasjonen understreket han at rådet er en viktig arena både for å drøfte prioriteringsspørsmål og å synliggjøre dilemmaene helsetjenesten møter på ulike nivå. For eksempel i spørsmål om når det er hensiktsmessig eller nødvendig å si nei til helsetiltak. Departementsrådens uttalelse om implikasjoner av rådets konsensusvedtak, ikke minst i forhold til organisasjoner som ligger i linje under HOD ble gjentatt. Videre ble spørsmål knyttet rådets håndtering av saker der det ikke oppnås konsensus løftet frem. I forhold til mandatet fremhevet leder at det er nytt at alle skal kunne fremme saker for rådet. I den forbindelse må det utarbeides hensiktsmessige rutiner og kriterier for utvelgelse av saker. Hensikten med rutinene bør være at rådets sekretariat i neste omgang spiller inn de viktige sakene på en mest mulig transparent måte og i dialog med rådets leder. I ordskiftet etter innlegget ble det understreket at det fremover vil være viktig å gi omsorgsfeltet, inklusive livskvalitetsaspekter oppmerksomhet i rådet. En operasjonalisering av punkt 6 i mandatet, med formuleringer om folkehelse og forebygging ble også etterspurt. Det ble videre pekt på at sakene som rådet behandler, ofte vil bevege seg i grenseflaten mellom prioritering og politikk. Det vil være uheldig om rådet ikke deltar i slike diskusjoner, særlig fordi prioriteringer i økende grad vil skje gjennom omprioriteringer og ikke vekst. Konsekvenser av manglende tilgang på kompetent arbeidskraft i helsetjenesten ble fremhevet som en viktig årsak til behovet for prioriteringer i årene som kommer. Flere fremhevet også at etiske problemstillinger vil bli viktig for rådet i kommende diskusjoner om både kvalitet og prioritering. Videre ble det pekt på viktigheten av en nyansert presentasjon av synspunkter i de sakene hvor det ikke kan oppnås konsensus. Det bør reklameres for muligheten for alle til å gi forslag om saker til rådet, mens dette også vil kreve kriterier for hvilke saker som presenteres for rådet og transparens i forhold til hvilke forslag til saker som forkastes. Rådets leder oppsummerte diskusjonen blant annet med å peke på at Samhandlingsreformens intensjoner om å venstreforskyve helsetjenesten også bør prege saker for rådet. I tillegg oppfordret han rådets medlemmer til å delta i debatter om prioritering, men ønsket at den etablerte praksisen med at rådets leder og nestleder representerer rådet i media fortsetter. Dette var det støtte for i rådet. Det er ønskelig, men ikke alltid nødvendig å oppnå konsensus i beslutningssaker. Der det ikke oppnås konsensus vil rådets leder kunne fremlegge saken for HOD. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten tar diskusjonen av mandatet for perioden til etterretning. 3 / 12

4 Nasjonalt råd ber sekretariatet om å innarbeide de kommentarer og innspill som har fremkommet under dagens diskusjon i et notat som gir en kortfattet beskrivelse av rådets arbeidsform. Sak 05/11 Habilitet Sekretariatet bes om å legge frem notatet om arbeidsform for endelig godkjennelse i neste møte. Bjørn-Inge Larsen understreket at rådsmedlemmene er oppnevnt fordi de representerer organisasjoner med sterke interesser i helse- og omsorgstjenesten. De fleste av rådsmedlemmene innehar mange verv og posisjoner, og kan derfor ha ulike føringer til sakene rådet skal behandle. Det at man innehar en slik posisjon er selvsagt ikke tilstrekkelig til at rådets medlemmer bør melde seg inhabile. Inhabilitet kan imidlertid oppstå i behandling av saker hvor det enkelte rådsmedlemmet har mer private interesser. Det ble foreslått at praksis med å kartlegge eventuelle interessekonflikter blant rådsmedlemmene skal videreføres i den inneværende oppnevningsperioden. Det var ingen meldte habilitetskonflikter til dagens møteprogram. Sak 06/11 Sak 07/11 Tidligere praksis om å ta opp mulige interessekonflikter videreføres. Orienteringssak: Referat fra møtet 6. desember 2011 Referatet, som var godkjent per e-post 21. desember 2010 ble tatt til orientering. Det ble samtidig spurt om møteplanen angitt i referatet for 2011 er de som gjelder. Rådets leder bekreftet at dette var tilfelle. Møtedatoene for 2011 er: 11. april, 6. juni, 19. september, oktober (konferansen), 5. desember. Oppfølging av tidligere saker og vedtak Rådets leder ga en kort orientering om ordningen hvordan sekretariatet innhenter opplysninger og rapporterer tilbake til rådet om oppfølgingen av tidligere saker og vedtak. I dette møtet ble først saken om Offentlig initierte studier (arkivnummer 07/531) trukket frem. Diskusjonen av denne ble imidlertid utsatt til under sak 12/11. Videre ble saken om Hjemmerespiratorbehandling (arkivnummer 4 / 12

5 07/579) kort kommentert. Helsedirektoratet utarbeider for tiden retningslinjer og veileder for dette, og rådet vil kunne motta kopi av høringsutkast når disse foreligger. Under saken om Screening hos nyfødte (arkivnummer 08/115) opplyste rådsmedlem Lars Ødegård om at det i tillegg til utvidet screening av blodprøve, også legges det opp til at det tas DNA prøver av en større kohort. Dette kan endre forutsetningene for rådets tidligere vedtak. Leder sa seg enig i at saken derfor på et tidspunkt bør tas tilbake til rådet for diskusjon. Den av de tidligere sakene som ble viet størst oppmerksomhet var saken om innføring av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft (arkivnummer 10/60). Helsedirektoratet vil oversende en handlingsplan til HOD innen 1. april Invitasjoner og informasjon vil mest sannsynlig ikke bli sendt ut før i Helsedirektoratet foreslår at sekretariat og styringsgruppe legges til Kreftregisteret. Det skal gjennomføres en pilotstudie i to helseforetak (Østfold HF og østre del av Vestre Viken HF), med et samlet befolkningsgrunnlag på ca Piloten legges opp som en studie på befolkningsnivå der erfaringer og utfall med to ulike metoder skal sammenliknes (FOBT og sigmoidoskopi). Det ble understreket at det må kommuniseres tydelig at dette er en utprøving, ellers kan etterspørselen etter å innføre screening også i andre områder bli stor. Sak 08/11 Orienteringen tas til etterretning Vignetter: Vurdering av foreslåtte saker Rådets leder innledet med å si at de aksepterte vignettene fra forrige periode, som ble presentert i et eget dokument i dette møtet, blir stående. Rådsmedlemmer som ønsker å bidra på noen av vignettene, ble samtidig oppfordret til å kontakte sekretariatet for å melde sin interesse. De som har ansvar fra tidligere vil bli kontaktet av sekretariatet når vignettene tas videre som sak. Vignette 08/11-1 Hva er hensiktsmessige ventetider inn i spesialisthelsetjenesten? Rådsmedlem Bente Mikkelsen innledet til vignetten. I kommentarrunden etter innledningen var det bred støtte for at dette var en sak rådet burde arbeide videre med i tiden fremover. Flere nevnte at ventetider er en viktig kvalitetsparameter, men at det er problematisk at det vi måler på, ikke nødvendigvis er den mest relevante indikator for god kvalitet på området. Det ble stilt spørsmål om det er viktig å belyse tilgang til helsetjenesten som sådan eller det videre interne forløp for utredning og behandling av pasientene. Det 5 / 12

6 ble i forlengelsen av dette formulert flere mulige problemstillinger som det vil kunne være aktuelt arbeide videre med. Hvilke data om ventetider for hele behandlingsforløpet er mest hensiktsmessig å innehente? Det er også viktig å se på hvorfor antall henvisninger til spesialisthelsetjenesten fortsetter å øke, med andre ord ble det stilt spørsmål om hva som skjer oppstrøms i forkant av sykehusbehandlingen. Videre ble data for sårbare grupper etterspurt (for eksempel for de eldste eldre). I forlengelse av dette ble også etnisk bakgrunn brakt opp som et aspekt som det kunne være viktig å se nærmere på. Ventetider må sees i lys av hva som er medisinsk forsvarlig og gir et adekvat servicenivå, men at operasjonaliseringen av begrepene forsvarlig og adekvat i seg selv utgjør en utfordring. Sak 09/11 Bjørn-Inge Larsen oppsummerte med at rådet ønsker å drøfte disse problemstillingene videre, og at de utredes i nær dialog med RHFene. Saken bør i første omgang begrenses til spesialisthelsetjenesten. Prioriteringsforskriften og de tilhørende prioriteringsveilederne grupperer pasienter som har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten inn i 2 grupper: De med rett til helsehjelp med tidsfrist og de med kun rett til nødvendig helsehjelp. Dette er et komplisert system, som kan være vanskelig å forstå. Rådets leder løftet derfor frem som en mulighet at man i den videre utredning av saken også burde se på om det vil være mulig å forenkle dagens regelverk. Drøftingssak: Rådets årsrapport 2010 Fungerende sekretariatsleder, Ånen Ringard, gav en kort redegjørelse for hvorfor utkastet til årsrapport ble lagt frem i dette møtet. Han oppfordret samtidig rådsmedlemmene om å komme med innspill eller kommentarer. Det fremkom ingen kommentarer til rapportutkastet. Rådets leder konkluderte derfor med at årsrapporten for 2010 var godkjent. Sekretariatet ble derfor bedt om å ferdigstille og sende frem rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mars Sak 10/11 Årsrapporten godkjent uten kommentarer. Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten innspill til nytt rundskriv Seniorrådgiver Torgeir Løvig i Helsedirektoratet innledet i saken. I sin presentasjon gikk han gjennom de nye begrepene som nå benyttes i forskriften for å betegne ulike nasjonale tjenester. Han gav deretter en kort gjennomgang 6 / 12

7 av det arbeidet som ligger bak den nylig vedtatte forskriften (som trådte i kraft 1. januar 2011). Avslutningsvis skisserte Løvig enkelte mulige problemstillinger for den videre diskusjonen, herunder arbeidsfordelingen mellom Helsedirektoratet og Nasjonalt råd. Hele presentasjonen er lagt ut på sakens side på Under den påfølgende diskusjonen ble en rekke ulike temaer av betydning for utformingen av det kommende rundskrivet kommentert. Flere av rådets medlemmer var for det første opptatt av sammensetningen i kompetansetjenestenes referansegrupper. Blant annet ble det foreslått at lederen av referansegruppen burde komme fra en annen helseregion enn den hvor tjenesten var hjemmehørende. Dette for å ivareta at det ikke kun blir hjemmeregionen som føler seg forpliktet over for den enkelte nasjonal tjeneste, samtidig som dette vil kunne være et tiltak for å unngå at det utvikler seg geografiske ulikhet i tilgangen til tjenestene. I tillegg ble det fremhevet som viktig at brukernes rolle ble tydeliggjort, og at det alltid bør være brukerrepresentanter i referansegruppen. En annen gruppe som også bør få en tydeligere rolle er representanter for primærhelsetjenesten. Det ble også understreket at referansegruppene burde anbefales å ta en mer aktiv rolle enn det de ofte har gjort til nå. Et annet punkt som flere av medlemmene var opptatt av var hvordan de nasjonale tjenestene skal jobbe for å bygge opp kunnskapsgrunnlaget på det området de har ansvar for. Det ble derfor anbefalt at man i rundskrivet søkte å beskrive noe nærmere hvilke metoder man kan benytte. Det ble videre pekt på at det allerede finnes betydelig metodekunnskap på området i Norge, men at det fortsatt er behov for å tenke noe mer omkring hvordan denne kunnskapen kan spres til tjenestene. En mulighet som ble løftet frem var etablering av et nettverk for læring og spreding av metodekunnskap slik at kompetansetjenestene kan lære av hverandre. En mulig rolle for Kunnskapssenteret i å støtte dette ble pekt på. I forlengelsen av dette ble det også fremhevet som viktig å tenke på hvordan tjenestene kan bygge opp formidlingskompetanse både i forhold til brukere og det øvrige tjenesteapparatet. Enkelte rådsmedlemmer pekte også på at det i det kommende rundskrivet bør søkes å gjøre en tydeligere grenseoppgang mellom nasjonale tjenester og forskningsmiljøer. Flere rådsmedlemmer var også opptatt av hvordan man kunne sørge for robuste nok miljøer for små pasientgrupper. En viktig del av den kompetansen som disse tjenestene burde inneha, handler også om det å leve livet med en sjelden lidelse. I forlengelsen av dette ble det også pekt på viktigheten av å ivareta interessene for de veldig små gruppene for eksempel gjennom å vurdere om kompetansetjenester også burde bygges på tvers av landegrensene (for 7 / 12

8 eksempel på Nordisk nivå). Det ble også pekt på som viktig at man for kompetansetjenester på sjeldenområdet også fremover sørger for tilstrekkelig robuste finansieringsordninger. Avslutningsvis ble det uttrykt et ønske om å legge inn en formulering som understreket behovet for en tydelig styring av disse tjenestene. Det ble også pekt på at kapittel 4 i forskriften forutsetter den samme styringen av både de flerregionale og nasjonale tjenestene, noe som også var i samsvar med anbefalningene i RHFenes rapport om nasjonale tjenester (oversendt HOD 23/ ). Rådet leder støttet dette og takket samtidig medlemmene for de mange innspillene til det kommende rundskrivet. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten slutter seg til Helse- og omsorgsdepartementets ønske om å utarbeide et nytt rundskriv til Forskrift av 17. desember 2010 nr om godkjenning av sykehus m.m. Nasjonalt råd mener at det er behov for en sterkere styring av disse tjenestene. Særlig gjelder dette i forhold til oppfølging og etablering av et dynamisk styrings- og evalueringssystem som kan fange opp den medisinske og teknologiske utviklingen, slik at det gjøres riktige prioriteringer. Nasjonalt råd anbefaler at oversikten over nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten ferdigstilles og offentliggjøres så raskt som mulig. Rådet anbefaler at Helsedirektoratet ferdigstiller forslaget om nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten under hensyntagen til de synspunkter som har fremkommet under dagens diskusjon. Nasjonalt råds rolle når det gjelder spørsmål knyttet til fordelig og bruk av nasjonale tjenester i spesialist- og primærhelsetjenesten bør gjøres tydeligere i det kommende rundskrivet. Dette gjelder særlig ansvarsfordelingen mellom Helsedirektoratet, direktoratets rådgivningsgruppe og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Rådet anbefaler også at det etableres en lett tilgjengelig og fortløpende oppdatert informasjon om tjenestene til bruk for fagmiljø og pasienter/brukere. Nasjonalt råd ønsker å bli konsultert i forbindelse med fremtidige revisjoner av rundskrivet. 8 / 12

9 Sak 11/11 Temasak: Henvisning av pasienter til behandling i utlandet Harald Platou leder av utenlandskontoret til Helse Sør-Øst innledet til saken. Platous presentasjon ligger ute på sakens hjemmeside på: Han gjorde rede for gjeldende lovverk, kriterier for innvilgning og klagemulighet. RHFenes utenlandskontorer samarbeider gjennom et nettverk, som bidrar til enhetlig saksbehandling og forståelse. De legger mye arbeid i å følge opp de pasientene som får innvilget sakene. Platou kunne også opplyse om at Norge ikke tar imot mange pasienter fra utlandet, da vi per i dag ikke har systemer som er vel tilpasset dette. Dette i motsetning til et land som Sverige hvor man aktivt satser på å få pasienter henvist fra andre land. Avslutningsvis orienterte rådsmedlem Bjørn Guldvog kort om status for EUdirektivet om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Direktivet er vedtatt, men vil mest sannsynlig ikke bli fullstendig implementert før Rådets ledere, Bjørn-Inge Larsen, takket for orienteringene, og fremhevet viktigheten av at rådet er nå kjent med både de eksisterende og fremtidige ordninger på området. Når pasientrettighetsdirektivet blir implementert vil disse mulighetene bli mer kjent for folk flest. Sak 12/11 Orienteringen tas til etterretning Orienteringssak: Nasjonalt råds rolle i det nye programmet for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet Seniorrådgiver Hjørdis Møller Sandborg fra Helse- og omsorgsdepartementet innledet med bakgrunn for saken. Hun ga også en utdyping av den rollen rådet rolle er tiltenkt i den videre prosessen med å implementere det nye programmet. I det nye mandatet står det at Rådet skal gi råd om prioritering av offentlig initierte kliniske studier (mandatpunkt 8). I diskusjonen ble det stilt spørsmålstegn ved at navnet på programmet er offentlig initierte kliniske studier, mens det vedlagte notatet fra HOD også nevner at andre forskningsdesign kan være relevante. Det ble også spilt inn at vurdering av design og kvalitet ikke kan ligge til rådet, men bør være en oppgave for programstyret. Flere av rådsmedlemmene fremhevet dette som et godt tiltak, men at det samtidig er viktig at man søker å klargjøre rollefordelingen mellom Nasjonalt råd og Norges forskningsråd. Rådets leder understreket i sin oppsummering at det er en underliggende 9 / 12

10 skjevhet i hvordan klinisk forskning i genereres i dag. De midlene som Helseog omsorgsdepartementet har avsatt til det nye programmet skal være med på å bidra til en bedre ballanse i forskningsfinansieringen. Avslutningsvis uttrykte han et ønske om at programmet vil være med på også å bidra til forskning som gir grunnlag for like gode, men billigere behandlingsregimer. Sak 13/11 Orienteringen tas til etterretning. Orienteringssak: Nasjonal strategigruppe for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling konferansen La oss få det til å virke Rådsmedlem, Gunnar Bovim, redegjorde for prosjektet og gjennomgikk deretter kort anbefalingene fra de fem arbeidsgruppene. Divisjonsdirektør for primærhelsetjenester i Helsedirektoratet, Toril Lahnstein, gikk så gjennom - noen av utfordringene for det kommunale rusomsorgsarbeidet. I diskusjonen kom det klart fram at rådet ønsker å følge dette området da rusmisbrukere er en sårbar gruppe som ofte får lite oppmerksomhet. Flere pekte på at et av forslagene fra arbeidsgruppene er å etablere kvalitetsindikatorer. Dette er et viktig arbeid som må sees i sammenheng med oppdraget Helsedirektoratet har gitt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten på området. Flere mente at opptrappingsplanen på rusområdet (som nå er forlenget ut 2012) er for lite ambisiøs. Det ble også pekt på at feltet fortsatt er preget av mangel på kunnskap om effektive intervensjoner. Det er særlige utfordringer knyttet til de som har både rusavhengighet og psykiatriske lidelser. Betydningen av å se hele mennesket, som skal mestre det å bo, arbeid og fritid, ble også understreket. I sin oppsummering sa Bjørn-Inge Larsen at RHFene gjør godt arbeid innenfor disse områdene. Rådet ønsker å understøtte dette viktige arbeidet, samtidig som det vil bli holdt orientert om utviklingen på området. Det er mulig kommunesatsingen burde være enda sterkere. Denne gruppen trenger tiltak som for eksempel botrening og aktivisering. Rådet ønsker å gå gjennom opptrappingsplanen og gi Helse- og omsorgsdepartementet råd om fremtidige innretninger og tiltak på området. Forslag til vedtak: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten ønsker å følge utviklingen innen rus- og psykiatrifeltet, med særlig oppmerksomhet mot kommunal sektor. Rådet ønsker å få fremlagt opptrappingsplanen for rusfeltet presentert som 10 / 12

11 Sak 14/11 en egen sak. I forbindelse med dette vil det kunne være aktuelt å drøfte hva som er effektive tiltak innen kommunal rusomsorg. Orienteringssak: Helse i utvikling 11 Sekretariatet orienterte kort om konferansen, som vil bli avholdt 27. og 28. oktober i Oslo kongressenter. Flere forslag til tema ble løftet fram (pasientsikkerhet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, Stortingsmelding om velferdsutdanningene), men det ble ikke tid til en drøfting av hvilket tema som burde prioriteres. Sekretariatet sender derfor rådsmedlemmene en e-post for å følge opp. Medlemmene vil der bli bedt om å delta i programkomité eller som sesjonsledere. Tematikk for konferansen må avklares snarlig, slik at annonseringen av konferansen kan begynne i god tid. Rådet slutter seg til planene om konferansen Helse i Utviklingen 11, med de kommentarer som er fremkommet i møtet. Sak 15/11 Eventuelt Det var ikke meldt inn noen saker under eventuelt, men følgende saker ble under møtets gang presentert som mulige saker for rådet. Pasientansvarlig lege Saken ble foreslått av Karen Kaasa med bakgrunn i debatten som er initiert av professor Per Fugelli den siste tiden. Det er en utfordring at pasienter på sykehus møter mange ulike leger på sine opphold, dette kan gi mangel på kontinuitet og oppfølging. Rådet ønsket å få seg forelagt en vignette på denne saken neste møte. Tidlig ultralyd i svangerskapet Denne saken ble det foreslått at rådet burde ta sikte på å diskutere allerede i det kommende møtet. Rådets medlemmer sluttet seg til dette. Arbeid med likeverd og minoriteter Bente Mikkelsen hadde spilt inn dette som tematikk på siste møte i forrige oppnevningsperiode. Det er en omfattende problemstilling som berører mange av rådets interesseområder. Det gjøres mye arbeid i Helse Sør-Øst, men saken bør også belyse noen problemstillinger fra kommunal sektor. Rådet ønsket saken som en temasak i neste møte. Sekretariatet samarbeider med Bente Mikkelsen og Bernadette Kumar i å utarbeide saksfremlegg. 11 / 12

12 Sosiale helseforskjeller vignette med forslag Gunnar Bovim trakk fram at en av de store samfunnsutfordringene er knyttet til sosiale helseforskjeller. Rådet ønsket å vurdere en vignette om dette temaet i neste møte. Sekretariatet og Helse Midt RHF jobber ut denne vignetten. 12 / 12

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 11. april, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 19. september, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Møtesaksnummer 10/11 Saksnummer 2011/52 Dato 13. januar 2011 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Bakgrunn Nasjonale

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet.

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet. Møtesaksnummer 17/09 Saksnummer 09/41 Dato 31. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppdatering av saker tidligere behandlet av Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 6. juni, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. september, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Torsdag 22.september 2016, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 22.september 2016, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 22.september 2016, kl. 10.00 16.00, KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder: Bjørn Guldvog,

Detaljer

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245 Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Dato, sted Mandag 11. februar 2013, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Dato, sted Mandag 11. februar 2013, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Dato, sted Mandag 11. februar 2013, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. juni 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Leder:

Detaljer

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene Møtesaksnummer 08/11 Saksnummer 2011/50 Dato 24. januar 2011 Kontaktperson Jan Marcus Sverre Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling til møte 1/2011 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Mandag 13. februar 2012 kl. 10.00 16.00, Rica Hell Hotell, Værnes

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Mandag 13. februar 2012 kl. 10.00 16.00, Rica Hell Hotell, Værnes Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 13. februar 2012 kl. 10.00 16.00, Rica Hell Hotell, Værnes Leder: Bjørn-Inge Larsen, Direktør,

Detaljer

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 6. juni 2011, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Formål, dato, sted: Deltakere: Andre møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 11. juni, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Mandag 15. april 2013 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Mandag 15. april 2013 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 15. april 2013 kl. 10.00 16.00, Radisson

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Mandag 26. mai 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. mai, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder «Prioritering globalt og nasjonalt» «Prioritering i kommunal helse- og omsorgssektor» «Hvem skal få og hvem skal ikke få?» Utgangspunkt i grenseverdidiskusjonen «Hvem

Detaljer

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 20. april 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Deltakere

Detaljer

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Møtesaksnummer 18/10 Saksnummer 09/41 Dato 26. mars 2010 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Bakgrunn

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 19.september 2011, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Detaljer

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak Møtesaksnummer 35/15 Saksnummer 15/00019 Dato 5. november 2015 Kontaktperson Siv Cathrine Høymork Sak Rådets arbeidsform Rådet har i en rekke møter drøftet sin egen arbeidsform. Det blir lagt opp til en

Detaljer

Mandag 2. juni 2014 kl. 10.00 16.30, St. Svithun hotell, Stavanger

Mandag 2. juni 2014 kl. 10.00 16.30, St. Svithun hotell, Stavanger Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 2. juni 2014 kl. 10.00 16.30, St. Svithun hotell, Stavanger

Detaljer

Mandag 18. mai 2015 kl. 10.00 16.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo

Mandag 18. mai 2015 kl. 10.00 16.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 18. mai 2015 kl. 10.00 16.00, Radisson Blu

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Femte møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 28. januar, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles?

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles? Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering - 3.møte Dato: 8. oktober 2007 Saksnr: 26/07 Fra: Fagansvarlig: Ånen Ringard/Håkon Lund Sign: Notat Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Nasjonalt

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Leder: Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Leder: Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 05. desember 2011, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratet, Møterom 206, Universitetsgaten

Detaljer

Møtesaksnummer 53/13. Saksnummer 13/ Dato 30. oktober Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak

Møtesaksnummer 53/13. Saksnummer 13/ Dato 30. oktober Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak Møtesaksnummer 53/13 Saksnummer 13/00897 Dato 30. oktober 2013 Kontaktperson Siv Cathrine Høymork Sak Rådets mandat og arbeidsform formidling av innkomne innspill Rådets tidligere behandling På rådsmøtet

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 14. februar, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Onsdag 26. mars 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Onsdag 26. mars 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i -helsetjenesten - Foreløpig referat Onsdag 26. mars 2008, kl. 10.00

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 16.04.07, kl. 10.00 15.00 Sosial - og helsedirektoratets lokaler, Møterom

Detaljer

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten foreløpig referat Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Mandag 16. april 2012 kl. 10.00 15.45, Radisson Blu Scandinavia, Holbergs gate 30, Oslo

Mandag 16. april 2012 kl. 10.00 15.45, Radisson Blu Scandinavia, Holbergs gate 30, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 16. april 2012 kl. 10.00 15.45, Radisson Blu Scandinavia, Holbergs

Detaljer

Mandag 19. april, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 19. april, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 19. april, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste Vedtaksprotokoll Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 2. mars 2015 Sak 1/15 Godkjenning av saksliste og innkalling Innstilling: Saksliste og innkalling godkjennes

Detaljer

Nasjonalt råd for prioritering

Nasjonalt råd for prioritering Nasjonalt råd for prioritering Siv Cathrine Høymork schoymork@outlook.com Bakgrunn og interessekonflikter Tidligere mottatt foredragshonorarer og reisestøtte fra flere legemiddelfirmaer og leverandører

Detaljer

Torsdag 8. juni 2017 kl , HUNT forskningssenter, Forskningsvegen 2, Levanger

Torsdag 8. juni 2017 kl , HUNT forskningssenter, Forskningsvegen 2, Levanger Formål Dato, sted Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Torsdag 8. juni 2017 kl. 10.00 16.20, HUNT forskningssenter, Forskningsvegen 2, Levanger Deltakere Leder:

Detaljer

Mandag 7. desember 2009, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. desember 2009, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. desember 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Ånen Ringard Sekretariatet for Nasjonalt Råd for Kvalitet

Detaljer

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 30/09 Saksnummer 09/41 Dato 15. mai 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for saker

Detaljer

Mandag 4. juni kl. 11.00 16.30, Refsnes gods, Godset 5, 1518 Moss

Mandag 4. juni kl. 11.00 16.30, Refsnes gods, Godset 5, 1518 Moss MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 4. juni kl. 11.00 16.30, Refsnes gods,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR 013-2011 BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar fremlagte mandat

Detaljer

Mandag 3. desember 2012 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Mandag 3. desember 2012 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 3. desember 2012 kl. 10.00 16.00, Radisson

Detaljer

Torsdag 22. september 2016 kl , KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 22. september 2016 kl , KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Formål Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 22. september 2016 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder:

Detaljer

Mandag 11. februar, kl. 10.00 16.00 Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 11. februar, kl. 10.00 16.00 Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 11. februar, kl. 10.00 16.00 Helsedirektoratets lokaler, Møterom

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Mandag 20.september 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 20.september 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20.september 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Faglige referansegrupper revidert

Faglige referansegrupper revidert Faglige referansegrupper revidert 15.12.16 Faglige referansegrupper skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010

Detaljer

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer?

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer? Møtesaksnummer 58/09 Saksnummer 09/42 Dato 17. november 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud

Detaljer

Mandag 2. mars 2015 kl. 10.00 16.30, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo

Mandag 2. mars 2015 kl. 10.00 16.30, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo Formål Dato, sted Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 2. mars 2015 kl. 10.00 16.30, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo Deltakere

Detaljer

Formål. Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Dato, sted

Formål. Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Dato, sted MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20. april, 2009 kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 009-2018 UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Helse Sør-Øst RHF skal

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Mandag 2. desember 2013 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Mandag 2. desember 2013 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 2. desember 2013 kl. 10.00 17.00, Radisson Blu Hotel

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016 Vedtaksprotokoll Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016 Sak 1/16 Godkjenning av saksliste og innkalling Innstilling: Saksliste og innkalling godkjennes

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Torsdag 16. februar 2017, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 16. februar 2017, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Formål Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 16. februar 2017, kl. 10.00 16.00, KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder:

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Offentlige initierte kliniske studier

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Offentlige initierte kliniske studier Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Offentlige initierte kliniske studier Hjørdis M. Sandborg Spesialisthelsetjenesteavdelingen 14. februar 2011 Offentlige initierte

Detaljer

Årsrapport HelseOmsorg21 (HO21)

Årsrapport HelseOmsorg21 (HO21) Årsrapport 2015 HelseOmsorg21 (HO21) HelseOmsorg21 HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 11. november 2011 kl 12:00 14:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Møtesaksnummer 47/12. Saksnummer 2012/231. Dato. 31. august Kontaktperson. Siv Cathrine Høymork. Sak. Rådets arbeidsform

Møtesaksnummer 47/12. Saksnummer 2012/231. Dato. 31. august Kontaktperson. Siv Cathrine Høymork. Sak. Rådets arbeidsform Møtesaksnummer 47/12 Saksnummer 2012/231 Dato Kontaktperson Sak 31. august 2012 Siv Cathrine Høymork Rådets arbeidsform Rådets tidligere behandling Nasjonalt råd har tidligere behandlet flere saker om

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2011 2011 Årsrapporten er utarbeidet av sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og godkjent i Rådets møte 13. februar 2011. Rapporten finnes i elektronisk

Detaljer

Mandag 8. juni, 2009 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom

Mandag 8. juni, 2009 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 8. juni, 2009 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Detaljer

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4)

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4) Møte i Nasjonalt e-helsestyre og SG Forprosjekt én innbygger én journal Møte 1/2016 Dato 11.-12. februar 2016 (møtet ble gjennomført i sin helhet 11.februar 2016) Tid 12:00 13:00 Sted Soria Moria Hotell,

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Møte med LFH 30. november 2012 Møte med LFH - 30. november 2012 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015) Oppdrag til aktørene 2011

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Fagseminar i Helse- og omsorgsdepartementet Torsdag 24. januar 2013 Bakgrunn Varierende eller manglende praksis for vurdering

Detaljer

Torsdag 30. november 2017 kl , KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 30. november 2017 kl , KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Formål Dato, sted Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Torsdag 30. november 2017 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder:

Detaljer

Mandag 6. desember kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 6. desember kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 6. desember kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 048-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 23. mai 2013

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Møte i HelseOmsorg21-rådet

Møte i HelseOmsorg21-rådet Møte i HelseOmsorg21-rådet Date: mandag 19. oktober 2015 Sted: Forskningsrådet, Lysaker HO21-rådet: Områdedirektør John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet (leder) Generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Kunnskapssenterets bestillingsprosess for nye oppdrag; rolle for Nasjonalt råd?

Kunnskapssenterets bestillingsprosess for nye oppdrag; rolle for Nasjonalt råd? Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, 3.møte Dato: 08.10.2007 Saksnr: 30/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Kunnskapssenterets bestillingsprosess

Detaljer