Mandag 2. juni 2014 kl , St. Svithun hotell, Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 2. juni 2014 kl. 10.00 16.30, St. Svithun hotell, Stavanger"

Transkript

1 Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 2. juni 2014 kl , St. Svithun hotell, Stavanger Leder: Bjørn Guldvog, helsedirektør Trond Michael Andersen, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF Liv Arum, generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Lene Bakke, nettverkskoordinator for UH-nett Vest, UiB Anette Fosse, spesialist i allmennmedisin, Øvermo Legesenter, Mo i Rana Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann, Halden kommune (til 15.50) Audun Hågå, direktør, Statens Legemiddelverk Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår, Stavanger kommune Bernadette Kumar, direktør, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Karen Kaasa, kommunalsjef helse og omsorg, Larvik kommune Bjarne Robberstad, professor, Senter for Internasjonal Helse, UiB Peder Olsen, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF (fra 11.20) Tone Marie Nybø Solheim, direktør for helse og velferd, KS Randi Talseth, generalsekretær, Voksne for barn Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret Vegard Vige, kommuneoverlege, Grimstad kommune (til 15.55) Siv Cathrine Høymork, sekretariatsleder, Kunnskapssenteret Hege Wang, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Khang Nguyen, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Forfall Innkalt av Cecilie Daae, fungerende assisterende direktør, Helsedirektoratet Nina Langeland, dekan, Det medisinsk-odontologisk fakultet, UiB Wenche Malmedal, førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag Anne Lise Ryel, generalsekretær, Kreftforeningen Camilla Stoltenberg, direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt Lars H. Vorland, administrerende direktør, Helse Nord RHF Lars Ødegård, spesialrådgiver, Norges Handikapforbund Trond F. Aarre, avdelingsleder, Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde HF Nina Bachke, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret (observatør) Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato 3. juni / 11

2 Sak 26/14 Sak 27/14 Godkjenning av saksliste og innkalling Rådets leder Bjørn Guldvog ønsket velkommen og takket for at rådet fikk ha møte i Stavanger. Han fortalte kort om rådet for tilhørerne før han redegjorde for forfall til dagens møte. Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes Godkjenning av referat Referatet fra møtet 7. april 2014 ble sendt ut 30. april 2014 og godkjent 9. mai Sekretariatsleder opplyste om at rådet var blitt kontaktet av Norsk forening for cystisk fibrose i etterkant av forrige rådsmøte. Foreningen gjorde sekretariatet oppmerksom på to feil i en setning i et av saksdokumentene i sak 23/14. Sekretariatet hadde i samarbeid med innspillerne i forkant justert flere dokumenter for å sørge for at mulige sensitive opplysninger kom fram, og det var en uheldig glipp at denne ene setningen ble stående. Setningen inneholdt opplysninger som gjorde at to pasienter kunne kjenne seg igjen, og en feil om hvordan de hadde anskaffet det aktuelle legemiddelet. Sekretariatet har beklager sterkt overfor foreningen at dokumentet ble publisert i den formen, og det publiserte dokumentet er nå korrigert i samråd med foreningen. Rådsleder kommenterte at vi må ta lærdom av dette og takket sekretariatet for ryddig håndtering. Vedtak: Godkjent referat tas til orientering Sak 28/14 Habilitet Rådets medlemmer oppfordres til å melde fra om forhold som de oppfatter å kunne være av betydning for deres habilitet. Ingen hadde meldt om slik habilitetsproblematikk til dagens saksliste. Sak 29/14 Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste. Oppfølging av tidligere saker og vedtak Sekretariatsleder redegjorde kort for sakene som er omtalt i saksframlegget. Peder Olsen og Trond Michael Andersen (Baard-Christian Schem var ikke kommet) ble til saken om Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten invitert til å kommentere beslutningsmøtet 19. mai. Arbeidet med systemet er inne i et godt spor, og beslutningene som tas er relle beslutninger, ikke råd. Å være rådsmedlem har gitt nyttig ballast for drøftingene og beslutningene. Gruppen har valgt å gi en samlet vurdering av hver metode og ikke fastsette en generell grense for kostnadseffektivitet. Olsen og Andersen opplyste om at det skal utarbeides et notat som beskriver 2 / 11

3 prosessen i forumet. Rådsleder kommenterte at det er bra med flere arenaer for prioriteringsdiskusjoner. Sak 30/14 Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Innkomne forslag Sekretariatsleder redegjorde for at det var kommet inn et nytt forslag. Sekretariatet har hatt dialog med forslagsstiller, og han er i første rekke henvist til Helse- og omsorgsdepartementet og den pågående utarbeidelsen av stortingsmelding for primærhelsetjenesten. Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Sak 31/14 Vignetter Screening av gravide og barselkvinner Saken er foreslått av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og ble presentert av rådsmedlem Anette Fosse. Hennes presentasjon ligger på sakens hjemmeside. NFA er bekymret for om helsetjenestens oppfølging av kvinner under graviditet og barseltid koples til en uvitenskapelig og usystematisk innføring av stadig nye sjekkpunkter og screeningliknende tiltak. I presentasjonen var Fosse kritisk til Helsedirektoratets arbeid med ny anbefaling knyttet til screening av gravide mot vold. Rådsleder besvarte kritikken med at oppdraget var gitt av Stortinget, men at Helsedirektoratet har foretatt en selvstendig faglig vurdering som støtter innføringen av tiltaket. I diskusjonen var det flere rådsmedlemmer som argumenterte for at rådet ikke bør inn i en faglig uenighet mellom NFA og Helsedirektoratet i enkeltspørsmål, men at rådet bør drøfte screening i primærhelsetjenesten mer generelt. Det kom fram at rådsmedlemmene har ulike oppfatninger i hva som ligger i begrepene screening, rutineundersøkelser, rutinemessige spørsmål, case finding etc. Det ble opplyst at Helsedirektoratet arbeider med et forslag til styringssystemer for screeningprogram. Det er derfor viktig å avklare hva som skal defineres som screening og omfattes av dette systemet. Rådets leder oppsummerte med at saken er ønsket tilbake, basert på denne diskusjonen. Den bør begrenses til primærhelsetjenesten, eventuelt bare omfatte barn og unge. Svangerskapsomsorgen har gode eksempler, hvor mye skal vi lete etter sykdom hos en frisk befolkning? Sekretariat og NFA ved Anette Fosse arbeider videre med problemstillingen og fremmer en drøftingssak for rådet. 3 / 11

4 Sak 32/14 Drøftingssak: Respiratorbehandling for pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS) Hovedpunkter fra saksutredningen ble presentert av sekretariatsleder Siv Cathrine Høymork. Hennes presentasjon er lagt ut på sakens hjemmeside. Hun oppsummerte saken med disse hovedproblemstillingene: Prioriteringsdiskusjon Retningslinjer oppleves uklare Antall akutt igangsatte tilfeller er for høyt Samhandlingsutfordring Professor Trygve Holmøy, Akershus Universitetssykehus, gjorde rede for hvordan behandlerne samtaler med ALS-pasienter om invasiv respiratorbehandling. Han fortalte at både sykdomsforløpene og pasientenes holdninger varierer mye. Det er stor variasjon i om pasientene klarer å ta stilling til det som skal skje mot slutten av livet, og det er legekunst å initiere og gjennomføre disse vanskelige samtalene når pasienten er rede. Han understreket at hans holdning var at dersom pasienten har unnlatt å ta et klart standpunkt om at han/hun virkelig ønsker invasiv respiratorbehandling, er det ikke riktig å starte behandlingen dersom en akutt situasjon oppstår. Beslutningen om å starte invasiv respiratorbehandling gjøres i samråd med pasient og pårørende, og kommunene er ikke involvert i beslutningen. Det ble fra flere rådsmedlemmer understreket at ALS er en meget alvorlig sykdom, og at saken omfatter vanskelige problemstillinger hvor det er vanskelig å fatte gode beslutninger. Flere berømmet saksdokumenter og innledninger. Kommunenes rolle var sentral i diskusjonen. Mange tok til orde for at kommunene må inn i beslutningene om oppstart og tilrettelegging av invasiv respiratorbehandling. Flere tok opp det tilsendte innspillet fra overlege Botne Sando om påvirkning av kognitiv funksjon, og hvorvidt samtykkekompetansen er et problem. Stavanger kommune har opplevd at Fylkeslegen i Vestfold (som sette-fylkeslege) har overprøvd deres beslutning om å tilby behandling i bofellesskap og ikke hjemme, og det ble spurt om dette er riktig. Det ble vist til at rådet allerede i sitt vedtak i 2008 påpekte at det er opp til kommunen å avgjøre hvordan tilbudet skal organiseres. Av flere grunner er det krevende for kommunene å tilby invasiv respiratorbehandling i hjemmet. Pasientene krever døgnkontinuerlig pleie. For arbeidstakerne er dette krevende arbeidssituasjoner, og det er vanskelig å få folk til å bli værende i jobben over tid. Flere bekreftet at denne avanserte behandlingen i praksis hovedsakelig utføres av ufaglært arbeidskraft med stor turn-over. Det ble av flere argumentert sterkt for at ressursbruken ved dette tiltaket må vurderes. Det å unnlate å snakke om alternativ ressursbruk vil være uetisk. 4 / 11

5 Velger man å bruke 10 millioner kroner årlig på en pasient, er det andre pasienter eller områder i kommunen som får redusert budsjett. Også i et nasjonalt perspektiv har tiltaket alternativkostnader. Det ble også problematisert at sykehusene, som beslutter og initierer tiltaket, ikke har finansieringsansvaret. Hjemmebehandling med invasiv respirator påvirker hjemmesituasjonen og er krevende også for de pårørende. Det ble fortalt at depresjon hos pårørende til ALS pasienter er vanlig, og noen uttrykte særlig bekymring for barn som pårørende i denne situasjonen. Mot dette uttrykte rådsmedlem Liv Arum at det å være pårørende for ALS-pasienter ikke skiller seg fra andre krevende livssituasjoner, og at man ikke bør vektlegge dette hensynet ved tilrettelegging av behandlingstilbud. Hun hevdet at pustehjelp skal gis uansett kostnader. Det ble kommentert at retningslinjene åpner for skjønn, og at dette er nødvendig i slike sjeldne og krevende tilfeller. Likevel er det stor ulikhet i det reelle tilbudet. Invasiv respirator i hjemmet tilbys langt flere menn enn kvinner, og det ble hevdet at dette ikke er rettferdig. Flere var opptatt av rollen og oppgavene til den nasjonale kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH). Det ble på den ene siden ytret et ønske om å forsterke kommunenes plass i denne tjenesten, mens det på den andre siden ble presisert at denne tjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten og har et gitt mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det ble opplyst om at det er iverksatt en gjennomgang av alle de nasjonale kompetansetjenestene. Rådsmedlem Karen Kaasa mente at det å fremme saken har fått store negative konsekvenser yrkesmessig for den ene av forslagsstillerne. Kaasa ga uttrykk for at den ene forslagsstilleren mistet jobben ved kompetansetjenesten for hjemmesrespirator som en direkte følge av at hun fremmet saken for rådet. Hun sa videre at fem medarbeidere og ressurspersoner knyttet til kompetansetjenesten sa opp sine verv i protest mot den behandlingen forslagsstilleren ble utsatt for. Kaasa leste opp deres felles oppsigelse i møtet. Kaasa sa videre at oppsigelse og utfrysing av en forslagstiller gjør det utrygt å arbeide frem saker for rådet, og at rådet vil miste sin plass som troverdig arena i en åpen prioriteringsdebatt dersom vi stilltiende godtar at dette skjer. Hun påpekte at de alvorlige reaksjonene som har vært knyttet til denne saken, indikerer at vi ikke er tjent med dagens kompetansetjeneste slik den fungerer. En nasjonal kompetansetjeneste for denne gruppen hvor de største utfordringer ligger i kommunene, mente hun, må organiseres og lokaliseres for at vi skal få en reell kompetansetjeneste også for samhandling og kommunale tjenester. 5 / 11

6 Det var uenighet om rådet skulle ta stilling til det Kaasa la fram, og om det i så fall burde gjøres i forbindelse med denne konkrete saken. Rådsleder og flere andre tok til orde for at problematikken knyttet til denne personalsaken ikke var utredet for behandling i rådet, og at man dessuten ikke kunne vite at alle sider var belyst. Baard-Christian Schem påpekte at han vært i kontakt med foretaksledelsen i Helse Bergen for å få belyst saken, og at man fra Helse Bergen har helt andre oppfatninger av hendelsesforløp og begrunnelse for det Helse Bergen har gjort i den aktuelle sak enn slik den ble beskrevet i møtet av Karen Kaasa. Sekretariatet opplyste at man er kjent at flere fagfolk som nylig har løftet prioriteringsutfordringer opp til åpen diskusjon, har mottatt negative reaksjoner, og mente at dette burde være til stor bekymring for rådet. Flere argumenterte for at det er viktig for samfunnet og for rådets virksomhet at det er trygt å ta opp problemstillinger til diskusjon. Det var enighet om at dette settes opp som en egen sak på neste rådsmøte. Rådets leder åpnet i tillegg for at han som leder, og gjerne på vegne av hele rådet, kan skrive et avisinnlegg på generelt grunnlag om denne mer generelle problematikken. Følgende forslag til vedtak fra leder forelå i forkant av møtet: «ALS er en sjelden og alvorlig sykdom. Den kan ikke kureres, og levetid fra diagnosetidspunktet er i de fleste tilfeller kort. Helsedirektorat har gitt ut en veileder og nasjonal faglig retningslinje for langtidsmekanisk ventilasjonsbehandling. Invasiv respiratorbehandling kan gi forlenget levetid for pasienter med ALS. Det foreligger liten informasjon om livskvalitetskonsekvenser. Tiltaket medfører høye kostnader og kan derfor få som konsekvens at andre helsetilbud må prioriteres ned. Å ta i bruk svært kostbar behandling kan følgelig gi et helsetap for andre pasientgrupper. Å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Ulike vurderinger av disse tilfellene vil dermed kunne føre til ulikheter i tilbudet, uten at dette er i strid med retningslinjene. Rådet anbefaler at alle helseforetak som behandler ALS-pasienter, sikrer tverrfaglig kompetanse og prosesser for best mulig å ivareta pasientene, og at fordeler og ulemper ved videre behandling drøftes grundig med pasientene. Pasientens bostedskommune skal involveres tidligst mulig for å utarbeide gode planer for videre ivaretakelse. Pasienten skal om mulig være kjent med disse planene når beslutning om invasiv respiratorbehandling tas. Kommunene peker på behov for at Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) styrker sin aktive rolle i veiledning og tilrettelegging.» 6 / 11

7 Flere hevdet at vedtaksforslaget var lite konkret, og det ble spilt inn flere forslag til avsnitt som burde med i vedtaket, samt ett alternativt vedtaksforslag. Tillegg fra Karen Kaasa: «Rådet skal være en arena for en åpen debatt om vanskelige prioriteringsspørsmål i helse- og omsorgstjenesten. Rådet tar derfor avstand fra at en forslagsstiller har mistet jobben på grunn av at hun har fremmet en sak for rådet. Rådet anmoder Helse- og omsorgsdepartementet om å følge opp dette konkrete forholdet. En nasjonal kompetansetjeneste for denne gruppen hvor de største utfordringer i kommunene, må ligge der kompetansen på faglig samhandling er størst. Rådet mener det må vurderes på nytt hvordan et nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespirator skal organiseres og lokaliseres for at det er reelt kompetansesenter for samhandling og kommunale tjenester.» Tillegg fra Vegard Vige: «Invasiv LTMV ved ALS bør ikke anses som en etablert helsetjeneste, men kan vurderes til enkelte særlig motiverte pasienter etter en grundig beslutningsprosess. Hjemkommunen må være involvert i vurderingen og beslutningen så tidlig som mulig.» Tillegg fra Tone Marie Nybø Solheim: «Rådet vil understreke at det er kommunen som har den endelige beslutningen og ansvaret for å etablere et bo og behandlingsopplegg, som sikrer at behandlingen kan gis på en forsvarlig måte. Pasientens og pårørendes ønske skal vurderes før beslutning gjøres.» Alternativt vedtaksforslag fra Liv Arum: «ALS er en sjelden og alvorlig sykdom. Den kan ikke kureres, og levetid fra diagnosetidspunktet er i de fleste tilfeller kort. Helsedirektorat har gitt ut en veileder og nasjonal faglig retningslinje for langtidsmekanisk ventilasjonsbehandling. Invasiv respiratorbehandling kan gi forlenget levetid for pasienter med ALS. Rådet understreker nødvendigheten av at kompetansen om hjemmerespiratorbehandling ivaretas. Det er nødvendig at dette ivaretas på et nasjonalt nivå. For ALS-pasienter er det vesentlig at det arbeides på en måte som kan støtte behandlere og gi trygghet for pasienten og pårørende. Tiltaket medfører høye kostnader, og å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Rådet mener at vurderingen av om respiratorbehandling skal tilbys, må bygge på en 7 / 11

8 individuell vurdering. Det vil gi ulike vurderinger av pasientene og vil kunne føre til ulikheter i tilbudet, uten at dette er i strid med retningslinjene. Rådet anbefaler at alle helseforetak som behandler ALS-pasienter, sikrer tverrfaglig kompetanse og gjennomfører gode prosesser og samtaler for best mulig å ivareta pasientens behov. Det er vesentlig at fordeler og ulemper ved LTMV-behandling drøftes grundig med pasienten og pårørende. Pasientens bostedskommune må involveres tidligst mulig for å utarbeide gode planer for videre ivaretakelse. Hvilket tilbud pasienten vil kunne få i den enkelte kommune, kan være avgjørende når beslutning om invasiv respiratorbehandling tas.» På dette tidspunktet ble forslagene ikke realitetsbehandlet, men det ble nedsatt en redaksjonskomité som fikk i oppgave å legge fram et nytt vedtaksforslag som tok hensyn til innspill som var kommet fram i møtet. Redaksjonskomitéen la fram følgende forslag til vedtak: «Invasiv langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) ved ALS oppfyller ikke prioriteringsforskriftens krav og bør kun vurderes til enkelte særlig motiverte pasienter etter en grundig beslutningsprosess i spesialisthelsetjenesten. Hjemkommunen må være involvert i vurderingen og beslutningen så tidlig som mulig. Rådet understreker at det er kommunen som tar den endelige beslutningen om hvor og hvordan bo- og behandlingsopplegget kan gis på en forsvarlig måte. Pasientens og pårørendes ønske skal vurderes før beslutning gjøres. Å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Når vurderingene er individuelle og i stor grad skjønnsbasert, vil det kunne føre til enkelte ulikheter i tilbudet. Rådet anbefaler at alle som behandler ALS-pasienter, sikrer tverrfaglig kompetanse og prosesser for best mulig å ivareta pasientene og pårørende, og at fordeler og ulemper ved videre behandling drøftes grundig med pasientene og pårørende. En sentral del av denne tverrfaglige kompetansen vil være å sikre gode palliative tilbud. Rådet peker på behov for at Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) også må bidra med kompetanseoppbygging i kommunene med sikte på å gi bedre faglig støtte til behandlere på ulike nivåer og trygghet for pasienten og pårørende.» Rådsmedlem Liv Arum la da fram følgende alternative vedtaksforslag: «ALS er en sjelden og alvorlig progredierende sykdom som ikke kureres. Invasiv respiratorbehandling kan gi forlenget levetid for pasienter med ALS. Kompetansen om hjemmerespiratorbehandling må ivaretas på et nasjonalt 8 / 11

9 nivå og som gir faglig støtte til behandlere på ulike nivåer og gir trygghet for pasienten og pårørende. Behandlingen medfører høye kostnader, men det handler om få pasienter i relativt korte behandlingsforløp. Å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Vurderingen av om respiratorbehandling skal tilbys, må bygge på en individuell vurdering av den enkeltes motivasjon og der situasjonen rundt den enkelte pasient ivaretas. Dette vil føre til ulikheter i tilbudet, uten at dette er i strid med Helsedirektoratets retningslinjer. Alle helseforetak som behandler ALS-pasienter må sikre tverrfaglig kompetanse og gjennomføre gode prosesser og samtaler for best mulig å ivareta pasientens behov. Det er vesentlig at fordeler og ulemper ved LTMVbehandling drøftes grundig med pasienten og pårørende. Pasientens bostedskommune må involveres tidlig slik at det blir utarbeide gode planer for videre ivaretakelse i tett dialog med pasient, pårørende og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. Hvilket behandlingstilbud pasienten vil kunne få i den enkelte kommune, kan være avgjørende når beslutning om invasiv respiratorbehandling tas. Det skal ikke være kommunen som beslutter om respiratorbehandling skal gis, men hvilket behandlingstilbud kommunen kan gi vil være kommunens beslutning.» Det ble votert over forslaget fra redaksjonskomitéen. Samtlige rådsmedlemmer stemte for forslaget, med unntak av Liv Arum. Hennes alternative forslag ble følgelig ikke votert over. Karen Kaasa tok deretter til orde for at to avsnitt skulle legges til vedtaket. Etter en lengre diskusjon gikk rådet til fornyet avstemning om hvert av disse forslagene til tillegg (1 og 2) under. 1. «En nasjonal kompetansetjeneste for denne gruppen hvor de største utfordringer i kommunene må ligge der kompetansen på faglig samhandling er størst. Rådet mener det må vurderes hvordan et nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespirator skal organiseres for at det er reelt kompetansesenter for samhandling og kommunale tjenester.» Følgende sju stemte for å legge dette avsnittet til vedtaket: Lene Bakke, Gudrun Grindaker, Karen Kaasa, Tone Marie Nybø Solheim, Anette Fosse, Trond Michael Andersen, Vegard Vige. Følgende åtte stemte mot å legge til avsnittet: Bjarne Robberstad, Baard Christian Schem, Giske Ursin, Bjørn Guldvog, Bernadette Kumar, Peder Olsen, Per Haarr, Randi Talseth. 9 / 11

10 Følgende to var avholdende: Liv Arum, Audun Hågå. Avsnittet ble dermed ikke lagt til vedtaket. 2. «Rådet er svært bekymret for at det tyder på at en av forslagsstillerne i denne sak har opplevd sanksjoner fordi hun la fram sak for rådet. Det fremmes egen sak for rådet om denne problemstillingen generelt i rådets neste møte.» Følgende fire stemte for å legge dette avsnittet til vedtaket: Lene Bakke, Karen Kaasa, Tone Marie Nybø Solheim, Anette Fosse Følgende ti stemte mot å legge til avsnittet: Bjarne Robberstad, Baard Christian Schem, Giske Ursin, Bjørn Guldvog, Bernadette Kumar, Peder Olsen, Per Haarr, Randi Talseth, Audun Hågå, Trond Michael Andersen. Følgende tre var avholdende: Liv Arum, Gudrun Grindaker, Bernadette Kumar. Avsnittet ble dermed ikke lagt til vedtaket. Det endelige vedtaket ble dermed slik (vedtatt mot Liv Arums stemme): Invasiv langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) ved ALS oppfyller ikke prioriteringsforskriftens krav og bør kun vurderes til enkelte særlig motiverte pasienter etter en grundig beslutningsprosess i spesialisthelsetjenesten. Hjemkommunen må være involvert i vurderingen og beslutningen så tidlig som mulig. Rådet understreker at det er kommunen som tar den endelige beslutningen om hvor og hvordan bo- og behandlingsopplegget kan gis på en forsvarlig måte. Pasientens og pårørendes ønske skal vurderes før beslutning gjøres. Å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Når vurderingene er individuelle og i stor grad skjønnsbasert, vil det kunne føre til enkelte ulikheter i tilbudet. Rådet anbefaler at alle som behandler ALS-pasienter, sikrer tverrfaglig kompetanse og prosesser for best mulig å ivareta pasientene og pårørende, og at fordeler og ulemper ved videre behandling drøftes grundig med pasientene og pårørende. En sentral del av denne tverrfaglige kompetansen vil være å sikre gode palliative tilbud. Rådet peker på behov for at Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) også må bidra med kompetanseoppbygging i kommunene med sikte på å gi bedre faglig støtte til behandlere på ulike nivåer og trygghet for pasienten og pårørende. 10 / 11

11 Sak 33/14 Drøftingssak: Rehabilitering hva skal til for å lykkes? Grunnet liten tid ble saken ikke drøftet. Det ble åpnet for at rådsmedlemmer kan sende innspill til brevet til sekretariatet, som håndterer disse videre. Vedtak: Sekretariatet tar hensyn til de innspillene som rådsmedlemmene sender sekretariatet innen en uke, og ferdigstiller og oversender deretter brevet til Helse- og omsorgsdepartementet Sak 34/14 Temasak: Multisyke pasienter i primærhelsetjenesten Saken ble presentert av forslagsstiller Anders Grimsmo (NTNU), Bjarne Austad (NTNU) og Morten Finckenhagen (Statens legemiddelverk). Presentasjonene deres ligger på sakens hjemmeside. Grunnet liten tid ble saken ikke drøftet. Det var enighet om å ta opp tematikken på et senere møte og invitere innlederne på nytt. Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Saken tas opp igjen i rådet. Sak 35/14 Orienteringssak: Nasjonale retningslinjer og veiledere: Helsedirektoratets organisering av arbeidet Grunnet liten tid ble saken ikke behandlet. Sak 36/14 Orienteringssak: Helse i utvikling 14 Fordi septembermøtet utgår, er konferansen det neste som skjer i rådets regi. Sekretariatsleder redegjorde av svært kort (på grunn av mangel på tid) for status i arbeidet med konferansen. Programmet er nesten ferdig. Seminaret vil omhandle prioritering og kommunikasjon, tema for hovedkonferansen er praksisnær prioritering. Påmelding vil åpne før sommeren. Vedtak: Redegjørelsen om arbeidet med Helse i utvikling 14 tas til orientering. Rådsmedlemmene vil arbeide aktivt for å skape interesse for konferansen. Sak 37/14 Eventuelt Rådsleder opplyste at rådsperioden forlenges til 1. halvår Det planlegges to møter våren mars og 18. mai. Rådsleder informerte også om at det skal igangsettes en ekstern evaluering av rådet, som skal være ferdig 1. desember. Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret har gitt innspill til kravspesifikasjon for anbudsprosessen. 11 / 11

Torsdag 22.september 2016, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 22.september 2016, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 22.september 2016, kl. 10.00 16.00, KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder: Bjørn Guldvog,

Detaljer

Mandag 18. mai 2015 kl. 10.00 16.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo

Mandag 18. mai 2015 kl. 10.00 16.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 18. mai 2015 kl. 10.00 16.00, Radisson Blu

Detaljer

Mandag 2. mars 2015 kl. 10.00 16.30, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo

Mandag 2. mars 2015 kl. 10.00 16.30, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo Formål Dato, sted Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 2. mars 2015 kl. 10.00 16.30, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo Deltakere

Detaljer

Dato, sted Mandag 11. februar 2013, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Dato, sted Mandag 11. februar 2013, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Dato, sted Mandag 11. februar 2013, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Innkalt dato 12. mai 2014 Mandag 2. juni 2014, kl. 10.00 16.30 St. Svithun

Detaljer

Torsdag 8. juni 2017 kl , HUNT forskningssenter, Forskningsvegen 2, Levanger

Torsdag 8. juni 2017 kl , HUNT forskningssenter, Forskningsvegen 2, Levanger Formål Dato, sted Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Torsdag 8. juni 2017 kl. 10.00 16.20, HUNT forskningssenter, Forskningsvegen 2, Levanger Deltakere Leder:

Detaljer

Mandag 7. april 2014 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Mandag 7. april 2014 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 17.00, Radisson

Detaljer

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak Møtesaksnummer 35/15 Saksnummer 15/00019 Dato 5. november 2015 Kontaktperson Siv Cathrine Høymork Sak Rådets arbeidsform Rådet har i en rekke møter drøftet sin egen arbeidsform. Det blir lagt opp til en

Detaljer

Mandag 15. april 2013 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Mandag 15. april 2013 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 15. april 2013 kl. 10.00 16.00, Radisson

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Mandag 4. juni kl. 11.00 16.30, Refsnes gods, Godset 5, 1518 Moss

Mandag 4. juni kl. 11.00 16.30, Refsnes gods, Godset 5, 1518 Moss MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 4. juni kl. 11.00 16.30, Refsnes gods,

Detaljer

Mandag 2. desember 2013 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Mandag 2. desember 2013 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 2. desember 2013 kl. 10.00 17.00, Radisson Blu Hotel

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonalt råd for prioritering

Nasjonalt råd for prioritering Nasjonalt råd for prioritering Siv Cathrine Høymork schoymork@outlook.com Bakgrunn og interessekonflikter Tidligere mottatt foredragshonorarer og reisestøtte fra flere legemiddelfirmaer og leverandører

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Mandag 13. februar 2012 kl. 10.00 16.00, Rica Hell Hotell, Værnes

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Mandag 13. februar 2012 kl. 10.00 16.00, Rica Hell Hotell, Værnes Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 13. februar 2012 kl. 10.00 16.00, Rica Hell Hotell, Værnes Leder: Bjørn-Inge Larsen, Direktør,

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 19. september, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder «Prioritering globalt og nasjonalt» «Prioritering i kommunal helse- og omsorgssektor» «Hvem skal få og hvem skal ikke få?» Utgangspunkt i grenseverdidiskusjonen «Hvem

Detaljer

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene Møtesaksnummer 08/11 Saksnummer 2011/50 Dato 24. januar 2011 Kontaktperson Jan Marcus Sverre Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling til møte 1/2011 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 6. juni, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. september, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Mandag 11. februar, kl. 10.00 16.00 Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 11. februar, kl. 10.00 16.00 Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 11. februar, kl. 10.00 16.00 Helsedirektoratets lokaler, Møterom

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. mai, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet.

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet. Møtesaksnummer 17/09 Saksnummer 09/41 Dato 31. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppdatering av saker tidligere behandlet av Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Torsdag 16. februar 2017, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 16. februar 2017, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Formål Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 16. februar 2017, kl. 10.00 16.00, KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder:

Detaljer

Mandag 16. april 2012 kl. 10.00 15.45, Radisson Blu Scandinavia, Holbergs gate 30, Oslo

Mandag 16. april 2012 kl. 10.00 15.45, Radisson Blu Scandinavia, Holbergs gate 30, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 16. april 2012 kl. 10.00 15.45, Radisson Blu Scandinavia, Holbergs

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 19.september 2011, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom

Detaljer

Torsdag 30. november 2017 kl , KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 30. november 2017 kl , KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Formål Dato, sted Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Torsdag 30. november 2017 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder:

Detaljer

Torsdag 22. september 2016 kl , KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 22. september 2016 kl , KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Formål Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 22. september 2016 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder:

Detaljer

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Innkalt dato 17. mars 2014 Mandag 7.april 2014, kl. 10.00 17.00 Radisson

Detaljer

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Innkalt dato 9. februar 2015 Mandag 02.03. 2015, kl. 10.00 16.30 Radisson

Detaljer

Torsdag 17. mars 2016 kl , KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 17. mars 2016 kl , KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Formål Dato, sted Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Torsdag 17. mars 2016 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder: Bjørn

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Leder: Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Leder: Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 05. desember 2011, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratet, Møterom 206, Universitetsgaten

Detaljer

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Innkalt dato 20. januar 2014 Mandag 10. februar 2014, kl. 10.00 16.00, Radisson

Detaljer

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245 Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 11. april, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste Vedtaksprotokoll Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 2. mars 2015 Sak 1/15 Godkjenning av saksliste og innkalling Innstilling: Saksliste og innkalling godkjennes

Detaljer

Nina Bachke, sekretariatsleder Tove Ringerike, seniorrådgiver Elida R H Wirkola, rådgiver

Nina Bachke, sekretariatsleder Tove Ringerike, seniorrådgiver Elida R H Wirkola, rådgiver Møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 6. april 2017, kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder: Bjørn Guldvog, direktør,

Detaljer

Møtesaksnummer 53/13. Saksnummer 13/ Dato 30. oktober Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak

Møtesaksnummer 53/13. Saksnummer 13/ Dato 30. oktober Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak Møtesaksnummer 53/13 Saksnummer 13/00897 Dato 30. oktober 2013 Kontaktperson Siv Cathrine Høymork Sak Rådets mandat og arbeidsform formidling av innkomne innspill Rådets tidligere behandling På rådsmøtet

Detaljer

Torsdag 2. juni 2016 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 2. juni 2016 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Formål Referat fra møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 2. juni 2016 kl. 10.00 16.00, KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder: Bjørn

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 6. juni 2011, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 14. februar, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Innkalt av Leder- Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Innkalt av Leder- Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 15. april, kl. 10.00 16.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30,

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Mandag 16. september 2013, kl , Radisson Blu Hotell, Storgata 2 Bodø

Mandag 16. september 2013, kl , Radisson Blu Hotell, Storgata 2 Bodø Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 16. september 2013, kl. 11.00 16.30, Radisson Blu Hotell, Storgata 2 Bodø MØTEINNKALLING

Detaljer

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. juni 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Leder:

Detaljer

Mandag 3. desember 2012 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Mandag 3. desember 2012 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 3. desember 2012 kl. 10.00 16.00, Radisson

Detaljer

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 18. mai 2015 kl. 10.00 16.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergsgate 30, Oslo MØTEINNKALLING Deltakere

Detaljer

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Innkalt dato 11.11.2013 Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 2. desember 2013, kl. 10.00 17.00 Radisson

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016 Vedtaksprotokoll Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016 Sak 1/16 Godkjenning av saksliste og innkalling Innstilling: Saksliste og innkalling godkjennes

Detaljer

PROGRAM. 4. november 2015, Oslo Kongressenter. 3. november 2015 Satellittseminar, Oslo Kongressenter. www.prioritering.no #hiu15

PROGRAM. 4. november 2015, Oslo Kongressenter. 3. november 2015 Satellittseminar, Oslo Kongressenter. www.prioritering.no #hiu15 PROGRAM 15 4. november 2015, Oslo Kongressenter 3. november 2015 Satellittseminar, Oslo Kongressenter www.prioritering.no #hiu15 Kjære deltaker på Helse i utvikling 15 Prioritering er å velge bort i etisk

Detaljer

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 3. desember, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom

Detaljer

Årsrapport HelseOmsorg21 (HO21)

Årsrapport HelseOmsorg21 (HO21) Årsrapport 2015 HelseOmsorg21 (HO21) HelseOmsorg21 HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Ånen Ringard Sekretariatet for Nasjonalt Råd for Kvalitet

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Møtesaksnummer 10/11 Saksnummer 2011/52 Dato 13. januar 2011 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Bakgrunn Nasjonale

Detaljer

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer?

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer? Møtesaksnummer 58/09 Saksnummer 09/42 Dato 17. november 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud

Detaljer

Mandag 4. juni 2012 kl , Hotell Refsnes gods, Jeløy

Mandag 4. juni 2012 kl , Hotell Refsnes gods, Jeløy Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 4. juni 2012 kl. 11.00 17.30, Hotell Refsnes gods,

Detaljer

Møte i HelseOmsorg21-rådet

Møte i HelseOmsorg21-rådet Møte i HelseOmsorg21-rådet Date: mandag 19. oktober 2015 Sted: Forskningsrådet, Lysaker HO21-rådet: Områdedirektør John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet (leder) Generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles?

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles? Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering - 3.møte Dato: 8. oktober 2007 Saksnr: 26/07 Fra: Fagansvarlig: Ånen Ringard/Håkon Lund Sign: Notat Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Nasjonalt

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets arbeidsform og - rutiner for saksgang

Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets arbeidsform og - rutiner for saksgang Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Dato: 11.juni 2007 Saksnr: 16/07 Fagansvarlig: Berit Mørland / Karianne Johansen Ansvarlig: John-Arne Røttingen Notat Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets

Detaljer

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 20. april 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Deltakere

Detaljer

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Mandag 26. mai 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Årsrapport 2015 for. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten. 29. januar 2016

Årsrapport 2015 for. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten. 29. januar 2016 Årsrapport 2015 for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016 Årsrapporten er utarbeidet av sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten,

Detaljer

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten foreløpig referat Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Klinisk etikk-komite Sørlandet sykehus

Klinisk etikk-komite Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus HF 1 av 6 Klinisk etikk-komite Sørlandet sykehus Vår dato Deres dato Vår referanse Deres referanse SAK OM ALS-PASIENT OG HJEMMERESPIRATOR Bakgrunn Saken ble oversendt KEK fra overlege

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Formål, dato, sted: Deltakere: Andre møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 11. juni, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 30/09 Saksnummer 09/41 Dato 15. mai 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for saker

Detaljer

Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger

Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger Avdelingsdirektør Siv Cathrine Høymork Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Femte møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 28. januar, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Protokoll - foreløpig

Protokoll - foreløpig Protokoll - foreløpig Vår ref.: 2014/182-282/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/dato: Oslo, 23.10.2017 Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder Møtedato: 23. oktober 2017 - kl.

Detaljer

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) IS-1964 1 Heftets tittel Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) Utgitt: 01/2012 Bestillingsnummer: IS-1964 ISBN-nr.978-82-8081-245-2

Detaljer

Mandag 16. september 2013 kl. 11.00 16.30, Radisson Blu Hotell, Storgata 2 i Bodø

Mandag 16. september 2013 kl. 11.00 16.30, Radisson Blu Hotell, Storgata 2 i Bodø Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 16. september 2013 kl. 11.00 16.30, Radisson

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 24. april 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sykehusplan avklaring av akuttfunksjoner

Detaljer

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse

Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse Årsmøte i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Tromsø, 10. november 2017 14. november 2017 Rolle Fagrådet er et rådgivende organ og har ikke besluttende

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder. Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen. stabsdirektør, Helse Nord RHF (sekretariat)

Beslutningsforum for nye metoder. Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen. stabsdirektør, Helse Nord RHF (sekretariat) Protokoll Deres ref.: Vår ref.: 2014/182-2/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/dato: Oslo, 19.5.2014 Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder Møtedato: 19. mai 2014 kl. 9.15 Møtested:

Detaljer

Mandag 10. juni 2013, kl. 10.00 17.00 Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Mandag 10. juni 2013, kl. 10.00 17.00 Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 10. juni 2013, kl. 10.00 17.00 Radisson

Detaljer

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Noen nøkler til god ReHabilitering; kvalitet, samhandling og kompetanse Mandag 22. oktober 09.30 Velkommen til årets ReHabiliteringskonferanse 09.40

Detaljer

Ultralydsaken i Nasjonalt råd

Ultralydsaken i Nasjonalt råd Ultralydsaken i Nasjonalt råd Geir Stene-Larsen Nestleder i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten og direktør i Folkehelseinstituttet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Møtesaksnummer 47/12. Saksnummer 2012/231. Dato. 31. august Kontaktperson. Siv Cathrine Høymork. Sak. Rådets arbeidsform

Møtesaksnummer 47/12. Saksnummer 2012/231. Dato. 31. august Kontaktperson. Siv Cathrine Høymork. Sak. Rådets arbeidsform Møtesaksnummer 47/12 Saksnummer 2012/231 Dato Kontaktperson Sak 31. august 2012 Siv Cathrine Høymork Rådets arbeidsform Rådets tidligere behandling Nasjonalt råd har tidligere behandlet flere saker om

Detaljer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 03.12.12

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Prioriteres helse i Norge? Norge 2005: 4 606 363 innbyggere 2,3 mill sysselsatte BNP 1942 mrd Helsetjenesten

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET. Sak 20/2013 Etiske retningslinjer Helse Midt-Norge høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET. Sak 20/2013 Etiske retningslinjer Helse Midt-Norge høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 20/2013 Etiske retningslinjer Helse Midt-Norge høringsuttalelse fra Helse Nord-Trøndelag HF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Detaljer

Innføring av nye kreftlegemidler status for arbeid i Hdir. Divisjonsdirektør Cecilie Daae

Innføring av nye kreftlegemidler status for arbeid i Hdir. Divisjonsdirektør Cecilie Daae Innføring av nye kreftlegemidler status for arbeid i Hdir Divisjonsdirektør Cecilie Daae Orientering om 1. Status vedr. Helsedirektoratets arbeid i fht overordnede problemstillinger omkring innføring av

Detaljer

Møtesaksnummer 47/11. Saksnummer 2011/235. 31. august 2011. Dato. Siv Cathrine Høymork og Hege Wang. Kontaktperson

Møtesaksnummer 47/11. Saksnummer 2011/235. 31. august 2011. Dato. Siv Cathrine Høymork og Hege Wang. Kontaktperson Møtesaksnummer 47/11 Saksnummer 2011/235 Dato Kontaktperson Sak 31. august 2011 Siv Cathrine Høymork og Hege Wang Offentlig initierte kliniske studier prioritering av temaforslag Rådets tidligere behandling

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

Protokoll - foreløpig

Protokoll - foreløpig Protokoll - foreløpig Deres ref.: Vår ref.: 2014/182-211/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/dato: Oslo, 23.1.2017 Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder Møtedato: 23. januar

Detaljer