Mandag 2. juni 2014 kl , St. Svithun hotell, Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 2. juni 2014 kl. 10.00 16.30, St. Svithun hotell, Stavanger"

Transkript

1 Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 2. juni 2014 kl , St. Svithun hotell, Stavanger Leder: Bjørn Guldvog, helsedirektør Trond Michael Andersen, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF Liv Arum, generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Lene Bakke, nettverkskoordinator for UH-nett Vest, UiB Anette Fosse, spesialist i allmennmedisin, Øvermo Legesenter, Mo i Rana Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann, Halden kommune (til 15.50) Audun Hågå, direktør, Statens Legemiddelverk Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår, Stavanger kommune Bernadette Kumar, direktør, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Karen Kaasa, kommunalsjef helse og omsorg, Larvik kommune Bjarne Robberstad, professor, Senter for Internasjonal Helse, UiB Peder Olsen, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF (fra 11.20) Tone Marie Nybø Solheim, direktør for helse og velferd, KS Randi Talseth, generalsekretær, Voksne for barn Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret Vegard Vige, kommuneoverlege, Grimstad kommune (til 15.55) Siv Cathrine Høymork, sekretariatsleder, Kunnskapssenteret Hege Wang, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Khang Nguyen, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Forfall Innkalt av Cecilie Daae, fungerende assisterende direktør, Helsedirektoratet Nina Langeland, dekan, Det medisinsk-odontologisk fakultet, UiB Wenche Malmedal, førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag Anne Lise Ryel, generalsekretær, Kreftforeningen Camilla Stoltenberg, direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt Lars H. Vorland, administrerende direktør, Helse Nord RHF Lars Ødegård, spesialrådgiver, Norges Handikapforbund Trond F. Aarre, avdelingsleder, Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde HF Nina Bachke, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Magne Nylenna, direktør, Kunnskapssenteret (observatør) Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato 3. juni / 11

2 Sak 26/14 Sak 27/14 Godkjenning av saksliste og innkalling Rådets leder Bjørn Guldvog ønsket velkommen og takket for at rådet fikk ha møte i Stavanger. Han fortalte kort om rådet for tilhørerne før han redegjorde for forfall til dagens møte. Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes Godkjenning av referat Referatet fra møtet 7. april 2014 ble sendt ut 30. april 2014 og godkjent 9. mai Sekretariatsleder opplyste om at rådet var blitt kontaktet av Norsk forening for cystisk fibrose i etterkant av forrige rådsmøte. Foreningen gjorde sekretariatet oppmerksom på to feil i en setning i et av saksdokumentene i sak 23/14. Sekretariatet hadde i samarbeid med innspillerne i forkant justert flere dokumenter for å sørge for at mulige sensitive opplysninger kom fram, og det var en uheldig glipp at denne ene setningen ble stående. Setningen inneholdt opplysninger som gjorde at to pasienter kunne kjenne seg igjen, og en feil om hvordan de hadde anskaffet det aktuelle legemiddelet. Sekretariatet har beklager sterkt overfor foreningen at dokumentet ble publisert i den formen, og det publiserte dokumentet er nå korrigert i samråd med foreningen. Rådsleder kommenterte at vi må ta lærdom av dette og takket sekretariatet for ryddig håndtering. Vedtak: Godkjent referat tas til orientering Sak 28/14 Habilitet Rådets medlemmer oppfordres til å melde fra om forhold som de oppfatter å kunne være av betydning for deres habilitet. Ingen hadde meldt om slik habilitetsproblematikk til dagens saksliste. Sak 29/14 Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste. Oppfølging av tidligere saker og vedtak Sekretariatsleder redegjorde kort for sakene som er omtalt i saksframlegget. Peder Olsen og Trond Michael Andersen (Baard-Christian Schem var ikke kommet) ble til saken om Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten invitert til å kommentere beslutningsmøtet 19. mai. Arbeidet med systemet er inne i et godt spor, og beslutningene som tas er relle beslutninger, ikke råd. Å være rådsmedlem har gitt nyttig ballast for drøftingene og beslutningene. Gruppen har valgt å gi en samlet vurdering av hver metode og ikke fastsette en generell grense for kostnadseffektivitet. Olsen og Andersen opplyste om at det skal utarbeides et notat som beskriver 2 / 11

3 prosessen i forumet. Rådsleder kommenterte at det er bra med flere arenaer for prioriteringsdiskusjoner. Sak 30/14 Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Innkomne forslag Sekretariatsleder redegjorde for at det var kommet inn et nytt forslag. Sekretariatet har hatt dialog med forslagsstiller, og han er i første rekke henvist til Helse- og omsorgsdepartementet og den pågående utarbeidelsen av stortingsmelding for primærhelsetjenesten. Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Sak 31/14 Vignetter Screening av gravide og barselkvinner Saken er foreslått av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og ble presentert av rådsmedlem Anette Fosse. Hennes presentasjon ligger på sakens hjemmeside. NFA er bekymret for om helsetjenestens oppfølging av kvinner under graviditet og barseltid koples til en uvitenskapelig og usystematisk innføring av stadig nye sjekkpunkter og screeningliknende tiltak. I presentasjonen var Fosse kritisk til Helsedirektoratets arbeid med ny anbefaling knyttet til screening av gravide mot vold. Rådsleder besvarte kritikken med at oppdraget var gitt av Stortinget, men at Helsedirektoratet har foretatt en selvstendig faglig vurdering som støtter innføringen av tiltaket. I diskusjonen var det flere rådsmedlemmer som argumenterte for at rådet ikke bør inn i en faglig uenighet mellom NFA og Helsedirektoratet i enkeltspørsmål, men at rådet bør drøfte screening i primærhelsetjenesten mer generelt. Det kom fram at rådsmedlemmene har ulike oppfatninger i hva som ligger i begrepene screening, rutineundersøkelser, rutinemessige spørsmål, case finding etc. Det ble opplyst at Helsedirektoratet arbeider med et forslag til styringssystemer for screeningprogram. Det er derfor viktig å avklare hva som skal defineres som screening og omfattes av dette systemet. Rådets leder oppsummerte med at saken er ønsket tilbake, basert på denne diskusjonen. Den bør begrenses til primærhelsetjenesten, eventuelt bare omfatte barn og unge. Svangerskapsomsorgen har gode eksempler, hvor mye skal vi lete etter sykdom hos en frisk befolkning? Sekretariat og NFA ved Anette Fosse arbeider videre med problemstillingen og fremmer en drøftingssak for rådet. 3 / 11

4 Sak 32/14 Drøftingssak: Respiratorbehandling for pasienter med amyotrofisk lateralsklerose (ALS) Hovedpunkter fra saksutredningen ble presentert av sekretariatsleder Siv Cathrine Høymork. Hennes presentasjon er lagt ut på sakens hjemmeside. Hun oppsummerte saken med disse hovedproblemstillingene: Prioriteringsdiskusjon Retningslinjer oppleves uklare Antall akutt igangsatte tilfeller er for høyt Samhandlingsutfordring Professor Trygve Holmøy, Akershus Universitetssykehus, gjorde rede for hvordan behandlerne samtaler med ALS-pasienter om invasiv respiratorbehandling. Han fortalte at både sykdomsforløpene og pasientenes holdninger varierer mye. Det er stor variasjon i om pasientene klarer å ta stilling til det som skal skje mot slutten av livet, og det er legekunst å initiere og gjennomføre disse vanskelige samtalene når pasienten er rede. Han understreket at hans holdning var at dersom pasienten har unnlatt å ta et klart standpunkt om at han/hun virkelig ønsker invasiv respiratorbehandling, er det ikke riktig å starte behandlingen dersom en akutt situasjon oppstår. Beslutningen om å starte invasiv respiratorbehandling gjøres i samråd med pasient og pårørende, og kommunene er ikke involvert i beslutningen. Det ble fra flere rådsmedlemmer understreket at ALS er en meget alvorlig sykdom, og at saken omfatter vanskelige problemstillinger hvor det er vanskelig å fatte gode beslutninger. Flere berømmet saksdokumenter og innledninger. Kommunenes rolle var sentral i diskusjonen. Mange tok til orde for at kommunene må inn i beslutningene om oppstart og tilrettelegging av invasiv respiratorbehandling. Flere tok opp det tilsendte innspillet fra overlege Botne Sando om påvirkning av kognitiv funksjon, og hvorvidt samtykkekompetansen er et problem. Stavanger kommune har opplevd at Fylkeslegen i Vestfold (som sette-fylkeslege) har overprøvd deres beslutning om å tilby behandling i bofellesskap og ikke hjemme, og det ble spurt om dette er riktig. Det ble vist til at rådet allerede i sitt vedtak i 2008 påpekte at det er opp til kommunen å avgjøre hvordan tilbudet skal organiseres. Av flere grunner er det krevende for kommunene å tilby invasiv respiratorbehandling i hjemmet. Pasientene krever døgnkontinuerlig pleie. For arbeidstakerne er dette krevende arbeidssituasjoner, og det er vanskelig å få folk til å bli værende i jobben over tid. Flere bekreftet at denne avanserte behandlingen i praksis hovedsakelig utføres av ufaglært arbeidskraft med stor turn-over. Det ble av flere argumentert sterkt for at ressursbruken ved dette tiltaket må vurderes. Det å unnlate å snakke om alternativ ressursbruk vil være uetisk. 4 / 11

5 Velger man å bruke 10 millioner kroner årlig på en pasient, er det andre pasienter eller områder i kommunen som får redusert budsjett. Også i et nasjonalt perspektiv har tiltaket alternativkostnader. Det ble også problematisert at sykehusene, som beslutter og initierer tiltaket, ikke har finansieringsansvaret. Hjemmebehandling med invasiv respirator påvirker hjemmesituasjonen og er krevende også for de pårørende. Det ble fortalt at depresjon hos pårørende til ALS pasienter er vanlig, og noen uttrykte særlig bekymring for barn som pårørende i denne situasjonen. Mot dette uttrykte rådsmedlem Liv Arum at det å være pårørende for ALS-pasienter ikke skiller seg fra andre krevende livssituasjoner, og at man ikke bør vektlegge dette hensynet ved tilrettelegging av behandlingstilbud. Hun hevdet at pustehjelp skal gis uansett kostnader. Det ble kommentert at retningslinjene åpner for skjønn, og at dette er nødvendig i slike sjeldne og krevende tilfeller. Likevel er det stor ulikhet i det reelle tilbudet. Invasiv respirator i hjemmet tilbys langt flere menn enn kvinner, og det ble hevdet at dette ikke er rettferdig. Flere var opptatt av rollen og oppgavene til den nasjonale kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH). Det ble på den ene siden ytret et ønske om å forsterke kommunenes plass i denne tjenesten, mens det på den andre siden ble presisert at denne tjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten og har et gitt mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det ble opplyst om at det er iverksatt en gjennomgang av alle de nasjonale kompetansetjenestene. Rådsmedlem Karen Kaasa mente at det å fremme saken har fått store negative konsekvenser yrkesmessig for den ene av forslagsstillerne. Kaasa ga uttrykk for at den ene forslagsstilleren mistet jobben ved kompetansetjenesten for hjemmesrespirator som en direkte følge av at hun fremmet saken for rådet. Hun sa videre at fem medarbeidere og ressurspersoner knyttet til kompetansetjenesten sa opp sine verv i protest mot den behandlingen forslagsstilleren ble utsatt for. Kaasa leste opp deres felles oppsigelse i møtet. Kaasa sa videre at oppsigelse og utfrysing av en forslagstiller gjør det utrygt å arbeide frem saker for rådet, og at rådet vil miste sin plass som troverdig arena i en åpen prioriteringsdebatt dersom vi stilltiende godtar at dette skjer. Hun påpekte at de alvorlige reaksjonene som har vært knyttet til denne saken, indikerer at vi ikke er tjent med dagens kompetansetjeneste slik den fungerer. En nasjonal kompetansetjeneste for denne gruppen hvor de største utfordringer ligger i kommunene, mente hun, må organiseres og lokaliseres for at vi skal få en reell kompetansetjeneste også for samhandling og kommunale tjenester. 5 / 11

6 Det var uenighet om rådet skulle ta stilling til det Kaasa la fram, og om det i så fall burde gjøres i forbindelse med denne konkrete saken. Rådsleder og flere andre tok til orde for at problematikken knyttet til denne personalsaken ikke var utredet for behandling i rådet, og at man dessuten ikke kunne vite at alle sider var belyst. Baard-Christian Schem påpekte at han vært i kontakt med foretaksledelsen i Helse Bergen for å få belyst saken, og at man fra Helse Bergen har helt andre oppfatninger av hendelsesforløp og begrunnelse for det Helse Bergen har gjort i den aktuelle sak enn slik den ble beskrevet i møtet av Karen Kaasa. Sekretariatet opplyste at man er kjent at flere fagfolk som nylig har løftet prioriteringsutfordringer opp til åpen diskusjon, har mottatt negative reaksjoner, og mente at dette burde være til stor bekymring for rådet. Flere argumenterte for at det er viktig for samfunnet og for rådets virksomhet at det er trygt å ta opp problemstillinger til diskusjon. Det var enighet om at dette settes opp som en egen sak på neste rådsmøte. Rådets leder åpnet i tillegg for at han som leder, og gjerne på vegne av hele rådet, kan skrive et avisinnlegg på generelt grunnlag om denne mer generelle problematikken. Følgende forslag til vedtak fra leder forelå i forkant av møtet: «ALS er en sjelden og alvorlig sykdom. Den kan ikke kureres, og levetid fra diagnosetidspunktet er i de fleste tilfeller kort. Helsedirektorat har gitt ut en veileder og nasjonal faglig retningslinje for langtidsmekanisk ventilasjonsbehandling. Invasiv respiratorbehandling kan gi forlenget levetid for pasienter med ALS. Det foreligger liten informasjon om livskvalitetskonsekvenser. Tiltaket medfører høye kostnader og kan derfor få som konsekvens at andre helsetilbud må prioriteres ned. Å ta i bruk svært kostbar behandling kan følgelig gi et helsetap for andre pasientgrupper. Å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Ulike vurderinger av disse tilfellene vil dermed kunne føre til ulikheter i tilbudet, uten at dette er i strid med retningslinjene. Rådet anbefaler at alle helseforetak som behandler ALS-pasienter, sikrer tverrfaglig kompetanse og prosesser for best mulig å ivareta pasientene, og at fordeler og ulemper ved videre behandling drøftes grundig med pasientene. Pasientens bostedskommune skal involveres tidligst mulig for å utarbeide gode planer for videre ivaretakelse. Pasienten skal om mulig være kjent med disse planene når beslutning om invasiv respiratorbehandling tas. Kommunene peker på behov for at Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) styrker sin aktive rolle i veiledning og tilrettelegging.» 6 / 11

7 Flere hevdet at vedtaksforslaget var lite konkret, og det ble spilt inn flere forslag til avsnitt som burde med i vedtaket, samt ett alternativt vedtaksforslag. Tillegg fra Karen Kaasa: «Rådet skal være en arena for en åpen debatt om vanskelige prioriteringsspørsmål i helse- og omsorgstjenesten. Rådet tar derfor avstand fra at en forslagsstiller har mistet jobben på grunn av at hun har fremmet en sak for rådet. Rådet anmoder Helse- og omsorgsdepartementet om å følge opp dette konkrete forholdet. En nasjonal kompetansetjeneste for denne gruppen hvor de største utfordringer i kommunene, må ligge der kompetansen på faglig samhandling er størst. Rådet mener det må vurderes på nytt hvordan et nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespirator skal organiseres og lokaliseres for at det er reelt kompetansesenter for samhandling og kommunale tjenester.» Tillegg fra Vegard Vige: «Invasiv LTMV ved ALS bør ikke anses som en etablert helsetjeneste, men kan vurderes til enkelte særlig motiverte pasienter etter en grundig beslutningsprosess. Hjemkommunen må være involvert i vurderingen og beslutningen så tidlig som mulig.» Tillegg fra Tone Marie Nybø Solheim: «Rådet vil understreke at det er kommunen som har den endelige beslutningen og ansvaret for å etablere et bo og behandlingsopplegg, som sikrer at behandlingen kan gis på en forsvarlig måte. Pasientens og pårørendes ønske skal vurderes før beslutning gjøres.» Alternativt vedtaksforslag fra Liv Arum: «ALS er en sjelden og alvorlig sykdom. Den kan ikke kureres, og levetid fra diagnosetidspunktet er i de fleste tilfeller kort. Helsedirektorat har gitt ut en veileder og nasjonal faglig retningslinje for langtidsmekanisk ventilasjonsbehandling. Invasiv respiratorbehandling kan gi forlenget levetid for pasienter med ALS. Rådet understreker nødvendigheten av at kompetansen om hjemmerespiratorbehandling ivaretas. Det er nødvendig at dette ivaretas på et nasjonalt nivå. For ALS-pasienter er det vesentlig at det arbeides på en måte som kan støtte behandlere og gi trygghet for pasienten og pårørende. Tiltaket medfører høye kostnader, og å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Rådet mener at vurderingen av om respiratorbehandling skal tilbys, må bygge på en 7 / 11

8 individuell vurdering. Det vil gi ulike vurderinger av pasientene og vil kunne føre til ulikheter i tilbudet, uten at dette er i strid med retningslinjene. Rådet anbefaler at alle helseforetak som behandler ALS-pasienter, sikrer tverrfaglig kompetanse og gjennomfører gode prosesser og samtaler for best mulig å ivareta pasientens behov. Det er vesentlig at fordeler og ulemper ved LTMV-behandling drøftes grundig med pasienten og pårørende. Pasientens bostedskommune må involveres tidligst mulig for å utarbeide gode planer for videre ivaretakelse. Hvilket tilbud pasienten vil kunne få i den enkelte kommune, kan være avgjørende når beslutning om invasiv respiratorbehandling tas.» På dette tidspunktet ble forslagene ikke realitetsbehandlet, men det ble nedsatt en redaksjonskomité som fikk i oppgave å legge fram et nytt vedtaksforslag som tok hensyn til innspill som var kommet fram i møtet. Redaksjonskomitéen la fram følgende forslag til vedtak: «Invasiv langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) ved ALS oppfyller ikke prioriteringsforskriftens krav og bør kun vurderes til enkelte særlig motiverte pasienter etter en grundig beslutningsprosess i spesialisthelsetjenesten. Hjemkommunen må være involvert i vurderingen og beslutningen så tidlig som mulig. Rådet understreker at det er kommunen som tar den endelige beslutningen om hvor og hvordan bo- og behandlingsopplegget kan gis på en forsvarlig måte. Pasientens og pårørendes ønske skal vurderes før beslutning gjøres. Å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Når vurderingene er individuelle og i stor grad skjønnsbasert, vil det kunne føre til enkelte ulikheter i tilbudet. Rådet anbefaler at alle som behandler ALS-pasienter, sikrer tverrfaglig kompetanse og prosesser for best mulig å ivareta pasientene og pårørende, og at fordeler og ulemper ved videre behandling drøftes grundig med pasientene og pårørende. En sentral del av denne tverrfaglige kompetansen vil være å sikre gode palliative tilbud. Rådet peker på behov for at Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) også må bidra med kompetanseoppbygging i kommunene med sikte på å gi bedre faglig støtte til behandlere på ulike nivåer og trygghet for pasienten og pårørende.» Rådsmedlem Liv Arum la da fram følgende alternative vedtaksforslag: «ALS er en sjelden og alvorlig progredierende sykdom som ikke kureres. Invasiv respiratorbehandling kan gi forlenget levetid for pasienter med ALS. Kompetansen om hjemmerespiratorbehandling må ivaretas på et nasjonalt 8 / 11

9 nivå og som gir faglig støtte til behandlere på ulike nivåer og gir trygghet for pasienten og pårørende. Behandlingen medfører høye kostnader, men det handler om få pasienter i relativt korte behandlingsforløp. Å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Vurderingen av om respiratorbehandling skal tilbys, må bygge på en individuell vurdering av den enkeltes motivasjon og der situasjonen rundt den enkelte pasient ivaretas. Dette vil føre til ulikheter i tilbudet, uten at dette er i strid med Helsedirektoratets retningslinjer. Alle helseforetak som behandler ALS-pasienter må sikre tverrfaglig kompetanse og gjennomføre gode prosesser og samtaler for best mulig å ivareta pasientens behov. Det er vesentlig at fordeler og ulemper ved LTMVbehandling drøftes grundig med pasienten og pårørende. Pasientens bostedskommune må involveres tidlig slik at det blir utarbeide gode planer for videre ivaretakelse i tett dialog med pasient, pårørende og fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. Hvilket behandlingstilbud pasienten vil kunne få i den enkelte kommune, kan være avgjørende når beslutning om invasiv respiratorbehandling tas. Det skal ikke være kommunen som beslutter om respiratorbehandling skal gis, men hvilket behandlingstilbud kommunen kan gi vil være kommunens beslutning.» Det ble votert over forslaget fra redaksjonskomitéen. Samtlige rådsmedlemmer stemte for forslaget, med unntak av Liv Arum. Hennes alternative forslag ble følgelig ikke votert over. Karen Kaasa tok deretter til orde for at to avsnitt skulle legges til vedtaket. Etter en lengre diskusjon gikk rådet til fornyet avstemning om hvert av disse forslagene til tillegg (1 og 2) under. 1. «En nasjonal kompetansetjeneste for denne gruppen hvor de største utfordringer i kommunene må ligge der kompetansen på faglig samhandling er størst. Rådet mener det må vurderes hvordan et nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespirator skal organiseres for at det er reelt kompetansesenter for samhandling og kommunale tjenester.» Følgende sju stemte for å legge dette avsnittet til vedtaket: Lene Bakke, Gudrun Grindaker, Karen Kaasa, Tone Marie Nybø Solheim, Anette Fosse, Trond Michael Andersen, Vegard Vige. Følgende åtte stemte mot å legge til avsnittet: Bjarne Robberstad, Baard Christian Schem, Giske Ursin, Bjørn Guldvog, Bernadette Kumar, Peder Olsen, Per Haarr, Randi Talseth. 9 / 11

10 Følgende to var avholdende: Liv Arum, Audun Hågå. Avsnittet ble dermed ikke lagt til vedtaket. 2. «Rådet er svært bekymret for at det tyder på at en av forslagsstillerne i denne sak har opplevd sanksjoner fordi hun la fram sak for rådet. Det fremmes egen sak for rådet om denne problemstillingen generelt i rådets neste møte.» Følgende fire stemte for å legge dette avsnittet til vedtaket: Lene Bakke, Karen Kaasa, Tone Marie Nybø Solheim, Anette Fosse Følgende ti stemte mot å legge til avsnittet: Bjarne Robberstad, Baard Christian Schem, Giske Ursin, Bjørn Guldvog, Bernadette Kumar, Peder Olsen, Per Haarr, Randi Talseth, Audun Hågå, Trond Michael Andersen. Følgende tre var avholdende: Liv Arum, Gudrun Grindaker, Bernadette Kumar. Avsnittet ble dermed ikke lagt til vedtaket. Det endelige vedtaket ble dermed slik (vedtatt mot Liv Arums stemme): Invasiv langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) ved ALS oppfyller ikke prioriteringsforskriftens krav og bør kun vurderes til enkelte særlig motiverte pasienter etter en grundig beslutningsprosess i spesialisthelsetjenesten. Hjemkommunen må være involvert i vurderingen og beslutningen så tidlig som mulig. Rådet understreker at det er kommunen som tar den endelige beslutningen om hvor og hvordan bo- og behandlingsopplegget kan gis på en forsvarlig måte. Pasientens og pårørendes ønske skal vurderes før beslutning gjøres. Å tilby livsforlengende respiratorbehandling skaper etiske dilemmaer som det ikke er enkle svar på. Når vurderingene er individuelle og i stor grad skjønnsbasert, vil det kunne føre til enkelte ulikheter i tilbudet. Rådet anbefaler at alle som behandler ALS-pasienter, sikrer tverrfaglig kompetanse og prosesser for best mulig å ivareta pasientene og pårørende, og at fordeler og ulemper ved videre behandling drøftes grundig med pasientene og pårørende. En sentral del av denne tverrfaglige kompetansen vil være å sikre gode palliative tilbud. Rådet peker på behov for at Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) også må bidra med kompetanseoppbygging i kommunene med sikte på å gi bedre faglig støtte til behandlere på ulike nivåer og trygghet for pasienten og pårørende. 10 / 11

11 Sak 33/14 Drøftingssak: Rehabilitering hva skal til for å lykkes? Grunnet liten tid ble saken ikke drøftet. Det ble åpnet for at rådsmedlemmer kan sende innspill til brevet til sekretariatet, som håndterer disse videre. Vedtak: Sekretariatet tar hensyn til de innspillene som rådsmedlemmene sender sekretariatet innen en uke, og ferdigstiller og oversender deretter brevet til Helse- og omsorgsdepartementet Sak 34/14 Temasak: Multisyke pasienter i primærhelsetjenesten Saken ble presentert av forslagsstiller Anders Grimsmo (NTNU), Bjarne Austad (NTNU) og Morten Finckenhagen (Statens legemiddelverk). Presentasjonene deres ligger på sakens hjemmeside. Grunnet liten tid ble saken ikke drøftet. Det var enighet om å ta opp tematikken på et senere møte og invitere innlederne på nytt. Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Saken tas opp igjen i rådet. Sak 35/14 Orienteringssak: Nasjonale retningslinjer og veiledere: Helsedirektoratets organisering av arbeidet Grunnet liten tid ble saken ikke behandlet. Sak 36/14 Orienteringssak: Helse i utvikling 14 Fordi septembermøtet utgår, er konferansen det neste som skjer i rådets regi. Sekretariatsleder redegjorde av svært kort (på grunn av mangel på tid) for status i arbeidet med konferansen. Programmet er nesten ferdig. Seminaret vil omhandle prioritering og kommunikasjon, tema for hovedkonferansen er praksisnær prioritering. Påmelding vil åpne før sommeren. Vedtak: Redegjørelsen om arbeidet med Helse i utvikling 14 tas til orientering. Rådsmedlemmene vil arbeide aktivt for å skape interesse for konferansen. Sak 37/14 Eventuelt Rådsleder opplyste at rådsperioden forlenges til 1. halvår Det planlegges to møter våren mars og 18. mai. Rådsleder informerte også om at det skal igangsettes en ekstern evaluering av rådet, som skal være ferdig 1. desember. Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret har gitt innspill til kravspesifikasjon for anbudsprosessen. 11 / 11

NOU. Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten. Norges offentlige utredninger 2014: 12 NOU 2014: 12. Bestilling av publikasjoner

NOU. Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten. Norges offentlige utredninger 2014: 12 NOU 2014: 12. Bestilling av publikasjoner NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2014: 12 Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon:

Detaljer

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune Undersøkelse Rolvsøy 21. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK NOTAT Til Helse Møre og Romsdal HF v/styret Fra Advokatfirmaet Thommessen AS Dato 20. desember 2014 Ansvarlig advokat: Stein Kimsås-Otterbech LOKALISERING AV SYKEHUS VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG VEDTAK

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF www.pwc.no Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF 3.desember 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Introduksjon... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Mandat... 6 2.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A Thomas Owren 20. og 21. april arrangerte SOR sin vårkonferanse, i samarbeid med Fylkesmennene i Region Vest og Bergen Kommune. Tema

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk

Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom barneverntjeneste og sosialtjeneste Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk Kartleggingsverktøy, brukermedvirkning, systematisk tiltaksplanarbeid

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009)

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innst. S. nr. 240 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-

Detaljer

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Implementering. Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Sandefjord Kommune Helse- og sosialetaten Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A Implementering og samhandling i Vestfold Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Implementering Rapporten

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer