Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo"

Transkript

1 Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Deltakere Leder: Bjørn-Inge Larsen, Direktør, Sosial- og helsedirektoratet Liv Arum, Generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Lene Bakke, Prosjektleder, Høgskolen i Bergen Bjørn Guldvog, Assisterende direktør, Helsedirektoratet Guri Ingebrigtsen, Lokalpolitiker Vestvågøy kommune Karen Kaasa, Kommunaldirektør, Nøtterøy kommune Bente Mikkelsen, Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Herlof Nilssen, Administrerende direktør, Helse Vest RHF Stig A. Slørdahl, Dekan, Det medisinske fakultet, NTNU Finn Strand, Kommunaldirektør, Bergen kommune Randi Talseth, Generalsekretær, Voksne for barn Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver, St. Olavs hospital Lars H. Vorland, Administrerende direktør, Helse Nord RHF Marte Walstad, Spesialist i allmennmedisin, Ranheim Legesenter Nils Fredrik Wisløff, Rådmann, Drammen kommune Lars Ødegård, Generalsekretær, Norges Handikapforbund (NHF) Steinar Aamdal, Professor, Klinisk kreftforskning, Radiumhospitalet Hans Petter Aarseth, Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Fra sekretariatet Forfall Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Torunn Alveng, Klinikksjef, Nordlandssykehuset HF Tor Carlsen, Kommunelege, Drammen kommune Bjørn Erikstein, Konst. administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen Siri Tau Ursin, Avdelingsoverlege, Stavanger universitetssykehus Gro Ramsten Wesenberg, Direktør, Statens Legemiddelverk Innkalt av Dato Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3. februar / 10

2 Sak 01/09 Godkjenning av saksliste og innkalling Rådets leder Bjørn-Inge Larsen benyttet anledningen til å ønske Generalsekretær Lars Ødegård i Norges Handikapforbund velkommen som nytt medlem i Rådet. Han orienterte samtidig om at Olav Ullern fra KS har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å bli fritatt for sitt verv som rådsmedlem, da han går over i stillingen som departementsråd i Landbruksdepartementet. Sekretariatets leder Berit Mørland orienterte deretter kort om de nye rutinene for utsendelse av saksdokumenter. Det var for øvrig ingen kommentarer/merknader til den utsendte møteinnkallingen eller sakslisten. Sak 02/09 Saksliste og innkalling godkjennes. Godkjenning av referat Det var ingen nye kommentarer/merknader til utkastet til referat fra møtet 24/ Referatet fra møtet 24/ godkjennes. Sak 03/09 Habilitet Rådsmedlemmene ble bedt om å melde fra dersom de oppfattet seg som inhabile i forhold til noen av sakene på dagsorden. Leder konkluderte med at det ikke var fremkommet interessekonflikter som skulle tilsi at noen av de tilstedeværende rådsmedlemmene var å anse som inhabile. Sak 04/09 Det var ingen meldte habilitetskonflikter til dagens møteprogram. Oppfølging av saker fra forrige møte og tidligere referater Rådets leder Bjørn-Inge Larsen understreket i sin innledning at dette agendapunktet er ment som en service til medlemmene slik at man kan se hvordan det går med de sakene som har vært oppe til behandling. Han gikk derfor ikke inn i noen av enkelt sakene, men oppfordret medlemmene til å stille spørsmål dersom det var behov for ytterligere avklaringer i forhold til det som finnes i sakens dokumenter. Innledningsvis ble det spurt om hvor lang man var kommet i arbeidet med et system for ny og kostnadskrevende teknologi (arkivnummer 07/572) og hvem det var som sto for dette arbeidet. Assisterende direktør i Helsedirektoratet (Hdir), Bjørn Guldvog, informerte derfor kort om sammensetningen av styringsgruppen, sekretariatsfunksjonen og om hvor 2 / 10

3 arbeidet sto per i dag. Det ble så stilt et spørsmål vedrørende oppfølgingen av saken Søvnapnoe-syndrom: Diagnostikk og behandling (arkivnummer 07/343). Mer spesielt ble det utrykt en overraskelse over at saken så langt bare så ut til å ha gått frem og tilbake mellom Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Hans Petter Aarseth gav derfor først en kort orientering om ansvarsfordelingen mellom Hdir og departementet. Han forklarte deretter at Hdir nå vil gå gjennom ulike finansierings alternativer for bittskinner. Direktoratet vi på grunnlag av denne gjennomgangen komme med en ny uttalelse. Til slutt gav administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Bente Mikkelsen, en oppdatering av de regionale helseforetakenes håndtering av saken om Innføring av kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (arkivnummer 08/130). Et sammendrag av RHFenes behandling av saken er lagt ut på Flere av Rådsmedlemmene var under den påfølgende diskusjonen opptatt av at det er ønskelig at Rådet kommer tilbake til en sak hvor skillet mellom eksperimentell, utprøvende og etablert behandling diskuteres nærmere. Sekretariatets leder, Berit Mørland, oppsummerte diskusjonen ved å peke på at det RHFene nå har vedtatt ikke kan sies å være vesensforskjellig fra det som var intensjonen med Rådets vedtak. Hun pekte også på at RHFene på en god måte nå har tatt tak i de problemstillingene som Helse Sør-Øst opprinnelig løftet inn for behandling i Nasjonalt råd. Rådets medlemmer sluttet seg til dette. Sak 05/09 Orienteringen tas til etterretning. Vignetter: Vurdering av foreslåtte saker for Nasjonalt Råd Vignett 05/09-01 Finansiering av 1½-linjetjeneste (mobil røntgen) Forslagsstiller Hans-Petter Aarseth gikk kort gjennom bakgrunnen for den foreslåtte vignetten. Flere av medlemmene sa seg under diskusjonen enige i at vignetten fanger opp et viktig tema som ligger innenfor Rådets mandat. Samtidig utrykte flere tvil om det var riktig tidspunkt for Rådet å behandle denne saken nå. Flere viste til at helseminister Bjarne Håkon Hanssen har igangsatt et arbeid med tanke på å forbedre samhandlingen i det norske helsevesenet. Temaet som vignetten tar opp antas, selv om den omhandler en mindre del av samhandlingsproblematikken, å bli et viktig element i det pågående reformarbeidet. Nasjonalt råd besluttet derfor å utsette behandlingen av denne saken i påvente av Helse- og omsorgsdepartementets varslede stortingsmelding. Stortingsmeldingen skal etter planen legges frem i juni / 10

4 Vignett 05/09-02 Etablering av en second opinion ordning for kreftpasienter Forslagsstiller Steinar Aamdal gav en begrunnelse for forslaget. Aamdal la vekt på at det særlig innenfor kreftbehandlingen er slik at mange pasienter ønsker en fornyet vurdering når alle etablerte behandlingsmuligheter er forsøkt. Han pekte også å at dette er et tema som det for tiden er betydelig oppmerksomhet knyttet til internasjonalt. Flere av medlemmene understreket at det å få på plass et organisert opplegg for denne typen vurderinger er en viktig sak som bør utredes videre. De fremhevet samtidig at en slik utredning bør fokusere mer på second opinion som en generell mekanisme/ordning (hvor kreft bare er en diagnosegruppe), da det er behov i helsevesenet for en strategi på området. Det ble derfor besluttet at Sekretariatet, i samarbeid med forslagstiller og andre relevante aktører, arbeider videre med saken. Vignett 05/09-03 Profesjonens og befolkningens holdninger til prioriteringer i helsetjenesten Rådets leder Bjørn-Inge Larsen orienterte kort om bakgrunnen for at vignetten var fremmet for Rådet. Under den påfølgende diskusjonen var det flere av medlemmene som var usikre på om det å gjennomføre en spørreundersøkelse var i tråd med Rådets mandat. Det ble på denne bakgrunn besluttet at man i denne omgang ikke ønsker å arbeide videre med en slik undersøkelse i Rådets regi. Vignett 05/09-04 Fra utprøvende til etablert behandling Vignetten har blitt utarbeidet av sekretariatet. Berit Mørland orienterte derfor kort om bakgrunnen for at den nå har blitt spilt inn til Rådet. Hun understreket at Rådet ved flere anledninger har behandlet saker hvor det har vært spørsmål knyttet til hvordan man best kan forstå hvor langt i en utviklingsprosess en bestemt teknologi har kommet. Flere av rådsmedlemmene understreket at det per i dag ikke finnes noen entydige definisjoner av hva eksperimentell, utprøvende og etablert behandling er. En slik begrepsavklaring ble derfor fremhevet som nyttig. Rådet besluttet derfor at man ønsket å gå videre med denne saken. Gjennomgang av tidligere godkjente saker/vignetter Sekretariatet hadde i forkant av dette møtet utarbeidet en oversikt over tidligere saker/vignetter. Dette er saker som av ulike grunner enda ikke utredet. Hensikten med saken var å få en tilbakemelding på om det bør arbeides videre med vignettene. Hva står i veien for innføring av individuell plan (arkivnummer 07/575) Flere av Rådets medlemmer understreket at dette er en svært viktig sak, som 4 / 10

5 det ikke vil være klokt å legge bort. For å bringe saken videre ble det foreslått at man i første omgang løfter den inn for Rådet som en tema-/orienteringssak. En måte å belyse noen av vignettens problemstillinger vil kunne være å invitere foredragsholdere fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette forslaget fikk alminnelig tilslutning. Sekretariatet ble derfor oppfordret til å arbeide videre med saken. Personidentifiserbare kvalitetsregistre for akutt hjerteinfarkt og hjerneslag for å bedre pasientbehandling (arkivnummer 08/131) Flere av rådets medlemmer pekte på at Helse- og omsorgsdepartementet er i ferd med å ferdigstille et arbeid omkring kvalitetsregistre. Registeret for akutt hjerteinfarkt og hjerneslag, som nevnes i denne vignetten, er et av registrene som foreslås etablert/finansiert i departementets prosjekt. Rådet kommer derfor ikke til å arbeide videre med saken. Screening hos nyfødte (arkivnummer 08/115) Helsedirektoratet har signalisert at man ønsker å bringe denne saken for diskusjon i Rådet. Sak 06/09 Fordeling av legestillinger mellom primær- og spesialisthelsetjenesten - et prioriteringsspørsmål? (arkivnummer 08/255) Det ble besluttet å stille denne saken i bero inntil videre, da Helseminister Bjarne Håkon Hanssen har igangsatt et arbeid med tanke på å forbedre samhandlingen i det norske helsevesenet. Det temaet som denne vignetten tar opp er et viktig element i dette reformarbeidet. Den videre behandlingen ansees å være tilstrekkelig ivaretatt gjennom det pågående prosjektet. Drøftingssak: Presiseringer og diskusjon av Rådets mandat Rådets leder, Bjørn-Inge Larsen, introduserte saken. Han minnet om at de anbefalninger Rådet kommer med i utgangspunktet er å anse som rådgivende. Samtidig er det slik at det hviler visse forventinger på Rådets og dets medlemmer om at man følger opp de anbefalningene som gis. Under den påfølgende diskusjonen ble det av flere pekt på som viktig at Rådets legitimitet på mange måter står og faller med at de vedtakene som fattes følges opp på en god måte. Samtidig ble understreket at rådets medlemmer representerer svært ulike organisasjoner og sektorer, og at deres ansvarsposisjoner dermed er svært ulike. Dette gjenspeiles videre i at ikke alle medlemmene har samme mulighet til å implementere Rådets vedtak. Videre ble det pekt på at de fleste av de sakene som Rådet har behandlet så langt har omhandlet problemstillinger knyttet til spesialisthelsetjenesten. Flere tok derfor til orde for at det bør spilles inn flere saker som omhandler 5 / 10

6 kommunehelsetjenesten. Fra kommunehelsetjenestens representanter ble det innrømmet at man ikke enda helt hadde fått etablert en god måte å identifisere og bringe inn slike saker. Enkelte rådsmedlemmer var også opptatt av at Rådet hadde et stykke igjen når det gjaldt å tydeliggjøre hvilke(n) aktør(er) som forventes å følge opp vedtakene. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten tar i sitt arbeid utgangspunkt i følgende formuleringer gitt i Nasjonal helseplan ( ): Hovedmålet med etableringen av Rådet er å tydeliggjøre de ansvarsbærende aktørenes roller og ansvar i kvalitets- og prioriteringsarbeidet. Rådet skal bedre samhandlingen mellom nivåene og skape mer helhet i og åpenhet omkring kvalitets- og prioriteringsarbeidet i helsetjenesten. Sak 07/09 Medlemmer oppfordres, i tråd med de overordnede signalene gitt i styrende dokumenter, om å følge Rådets vedtak. Drøftingssak: Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten Sekretariatets leder Berit Mørland innledet kort om bakgrunnen for denne saken da forslagstiller, avdelingsoverlege Siri Tau Ursin, var forhindret fra å delta på møtet. Rådets leder gav deretter ordet til avdelingsdirektør Anne Karin Lindahl fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret). Lindahl gav en kort presentasjon av det arbeidet som er gjort internasjonalt og det som nå pågår i Kunnskapssenteret med å tilveiebringe dokumentasjon for sammenhengen mellom behandlingsvolum og kvalitet. Rådets leder henvendte seg deretter spesielt til RHF-direktørene for å høre hvordan en diskusjon ville kunne være til hjelp i forhold til de utfordringer RHFene står overfor på dette området. Direktørene la for det første vekt på at vedtaksforslaget i saken var godt egnet for deres videre arbeid. Videre ble det sagt at man kommer til å følge opp på områder, slik som for eksempel koloncancer, hvor det er påvist en klar sammenheng mellom behandlingsvolum og kvaliteten på den tjenesten som tilbys. Det ble også uttrykt et ønske om å få presentert en oversikt over hvilke virkemidler man kan ta i bruk for å påvirke forholdet mellom volum og kvalitet. Flere rådsmedlemmer uttrykte også forhåpninger til at dokumentasjon fra kvalitetsregistre vil kunne bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget for diskusjoner omkring sentralisering og desentralisering av behandlingstilbud. 6 / 10

7 Rådets leder oppsummerte diskusjonen ved å peke på at det for beslutningstakere er viktigere å på plass eksakt (diagnose-/prosedyrespesifikk) kunnskap heller enn generell kunnskap. Samtidig understreket han at volum og kvalitet debatten også handler om pasienter med svært sjeldne diagnoser (med andre ord der volumet er svært lavt). Han la også vekt på å få frem at det er bygget opp egne enheter innenfor helsevesenet på dette området. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten legger til grunn at det i både norske og internasjonale studier er påvist en sammenheng mellom behandlingsvolum og behandlingskvalitet. Det erkjennes samtidig at dette kun er dokumentert for visse typer behandlinger og pasientgrupper, og at det dermed ikke er grunnlag for en generell eller allmenngyldig sammenheng i alle situasjoner. Rådet er opptatt av at den påviste relasjonen mellom behandlingsvolum og behandlingskvalitet, der den oppfattes som relevant, benyttes som grunnlag for planlegging og organisasjonsutvikling i helsetjenesten. Rådet ser at det er behov for forsterket innsats for å innhente og sammenstille data som kan gi oversikt over hvilke pasientgrupper og behandlingsprosesser der kvalitet påvirkes av behandlingsvolum. Rådet mener derfor at relevante offentlige registre må innrettes slik at eventuelle kvalitetseffekter av behandlingsvolum kan identifiseres. Rådet ber Helsedirektoratet sikre at dette aspektet inkluderes i det pågående nasjonale registerprosjektet i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. For å få kunnskap om relasjonen mellom kvalitet og volum for flere pasientgrupper og behandlingstyper er Rådet opptatt av at en også tar i bruk andre mål for kvalitet enn kun dødelighet og komplikasjoner. Inntil mer systematisk kunnskap foreligger, og som et ledd i den videre utredningen ber Rådet RHFene om å bidra til å kartlegge mekanismene og årsakene som ligger bak det faktum at enkelte behandlingsinstitusjoner utfører planlagte inngrep i svært lave årlige volum. Sak 08/09 Rådet ønsker i neste behandling av saken å komme tilbake til en mer konkret drøfting om hvordan erkjennelsen av at behandlingsvolum påvirker kvalitet bør påvirke utviklingen av norsk helsetjeneste. Drøftingssak: Hvilke helseeffekter bør være dokumentert før innføring av nye kreftlegemidler? Saken om helseeffekter ble opprinnelig fremmet av Helsedirektoratet. Leder 7 / 10

8 for direktoratets krefthandlingsplaner, Stein Kaasa, innledet. Han la i sin presentasjon særlig vekt på å få frem at saken dreier seg om å sikre seg at de endepunktene som man bruker i studier er gode og valide i et helsetjenesteperspektiv. Kaasa understreket at selv om det ikke er noen automatikk mellom de krav som stilles av EMEA (The European Medicine Agency) for markedsføringstillatelse og det som legges til grunn for nasjonal finansiering og retningslinjearbeid, så er det viktig at dette arbeidet henger sammen. I den påfølgende diskusjonen ble det av flere understreket at det her var lagt opp til en viktig prinsipiell diskusjon. Andre understreket at denne saken på mange måter illustrerer mer generelle prinsipper av betydning for om man skal finansiere et legemiddel (eller annen ny teknologi) over offentlige budsjetter. Stein Kaasa la vekt på at leders forslag til vedtak representerte et viktig bidrag til retningslinjearbeidet innenfor kreftområdet. Flere av Rådets medlemmer ønsket likevel ytterligere konkretisering av saken før en endelig anbefalning blir gitt. Rådets leder konkluderte derfor med at Helsedirektoratet vil komme tilbake med noe mer utfyllende informasjon før et endelig vedtak fattes i det neste møtet. Sak 09/09 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ønsker å få seg forelagt et revidert vedtaksforslag til sitt neste møte. Drøftingssak: Gentesting av kvinner med bryst- og eggstokkreft Saken om gentesting ble opprinnelig fremmet av Helsedirektoratet. Leder for direktoratets krefthandlingsplaner, Stein Kaasa, innledet. I sin presentasjon understreket han innledningsvis at dette er en svært omfangsrik sak som inneholder en lang rekke problemstillinger. Kaasa brukte derfor en god del tid på å beskrive hvordan gentesting foregår i dag. Dagens praksis er i stor grad basert på familieforekomst (familieanamnese). Rådets leder understreket at Helsedirektoratet fortasatt er skeptiske til en generell gentesting, det vil si tilbud om testing av alle kvinner med ny bryst/eggstokkreft. Direktoratet skal, i løpet av kort tid, gi råd til Helse- og omsorgsdepartementet. Han gav deretter ordet til professor Erik Wist ved Kreftsenteret på Ullevål universitetssykehus. Wist gikk raskt gjennom de viktigste innvendingene mot det vedtaksforslaget leder hadde fremmet. Flere av rådsmedlemmene uttrykte under diskusjonen at man her hadde en god mulighet til å ta i bruk kunnskap om forebygging. De var derfor positive til at man burde ta i bruk gentesting i et større omfang enn man gjør i dag, selv om det foreslåtte tiltaket kunne ha dramatiske konsekvenser. Mange gav derfor sin tilslutning til faggruppenes og arbeidsgruppenes konklusjoner. 8 / 10

9 Enkelte innvendinger mot en generell gentesting gikk imidlertid også igjen i flere av diskusjonsinnleggene. For det første var flere av medlemmene opptatt av at man i dag ikke har tilstrekkelig kunnskap til å si noe om det etiske dilemmaet: Hvor mange friske kvinner skal fjerne bryst og eggstokker for å hindre at noen andre utvikler kreft? For det andre var flere opptatt av i hvilken grad helsevesenet har den nødvendige kapasiteten for å kunne bistå kvinnene med god og forsvarlig genetisk veiledning. For det tredje var mange opptatt av at man må sørge for at å gi det samme tilbudet om testing over hele landet. Hvis ikke var man redd for at det over tid kommer til å utvikle seg uakseptable/uønskede geografiske forskjeller. Til slutt var flere opptatt av å få ytterligere klarhet i hva de ulike testene inneholder. Dette henger også sammen med spørsmålet om hvilken mulighet man har for å gi den nødvendige veiledning. Rådets leder konkluderte med at diskusjonen med all tydelighet hadde synliggjort at dette både er en komplisert sak og at det er legitimt at Nasjonalt råd diskutert denne. Han var imidlertid usikker på om det lot seg gjøre å komme frem til et entydig vedtak. Flere av rådsmedlemmene var ikke enige i dette og ønsket at det på bakgrunn av diskusjonen ble formulert et nytt forslag til vedtak. Ved møtets slutt skisserte derfor leder et nytt vedtaksforslag, som Rådets medlemmer sa seg enig. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten anbefaler at det skal fortsatt gis tilbud om gentesting til kvinner basert på risikovurdering, bl.a. familieforekomst (familieanamnese). Rådet understreker videre viktigheten av at pasienter, uavhengig av bosted, bør tilbys mest mulig likeverdige og forutsigbare tjenester. Rådet anbefaler at Helsedirektoratet i det videre arbeidet fokuseres på at det finnes tilstrekkelige ressurser til å gi god og forsvarlig genetisk veiledning. Det var usikkerhet/ uenighet blant Rådets medlemmer om den dokumentasjon som er tilgjengelig for de aktuelle gentestene i dag, er tilstrekkelig til å gi råd til kvinner uten opphopning av tilstanden i familien. Det er fortsatt uklart hvor mange positivt testede kvinner som vil få råd om å fjerne bryst/eggstokker uten å ha en reell risiko for å få sykdommen. Rådet anbefaler at det arbeides for at det testes for genfeil/mutasjoner der det er en dokumentert og kjent risiko for kreftutvikling. 9 / 10

10 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Rådet anbefaler at Helsedirektoratet legger Rådets diskusjon til grunn for sitt videre arbeid. Orienteringssak: Årsrapport 2008 Sekretariatets leder Berit Mørland gav en kort introduksjon til saken. Under den påfølgende diskusjonen kom det frem noen ønsker om endringer. Blant annet mente flere av Rådets medlemmer at regnskapet for 2008 burde tas ut av rapporten. Disse endringene vil bli innarbeidet i den endelige årsrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet. Sekretariatet ferdigstiller årsrapporten under hensyntagen til de synspunkter som kom frem under diskusjonen. Orienteringssak: Egenevaluering Nasjonalt råd Sekretariatsleder Berit Mørland gav en kort introduksjon. Rådets medlemmer sluttet seg i hovedsak til det skisserte opplegget for egenevaluering. Sekretariatet vil i løpet av kort tid hente inn og sammenstille medlemmenes vurderinger. Det legges opp til en diskusjon av de innspillene i Rådets neste møte. Rådet slutter seg til de fremlagte planene for egenevaluering. Orienteringssak: Evaluering av konferansen 08 og oppstart av arbeidet med Helse i Utvikling 09 Sekretariatets leder Berit Mørland introduserte saken. Hun presenterte blant annet utvalgte resultater fra evalueringen av Helse i Utvikling 08. Hun formidlet videre et ønske om at medlemmene programkomiteen fortsetter ytterligere et år. Rådet sluttet seg til dette. Det ble videre tatt til orde for at den kommende konferansen både bør fokusere på kvalitets- og prioriteringstematikk. Mer spesielt ble det besluttet å arrangere en egen sesjon/workshop med tema prioritering på klinisk nivå (med tema blant annet knyttet til erfaringer med de nylig utgitte prioriteringsveilederne). Sak 13/09 Eventuelt Rådet slutter seg til, med de kommentarer som fremkom under møtet, de fremlagte planene for konferansen Helse i Utviklingen 09. Det var ikke meldt inn noen saker under punktet eventuelt. 10 / 10

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. september, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245 Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Formål. Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Dato, sted

Formål. Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Dato, sted MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20. april, 2009 kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet.

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet. Møtesaksnummer 17/09 Saksnummer 09/41 Dato 31. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppdatering av saker tidligere behandlet av Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. mai, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Onsdag 26. mars 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Onsdag 26. mars 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i -helsetjenesten - Foreløpig referat Onsdag 26. mars 2008, kl. 10.00

Detaljer

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Femte møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 28. januar, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Mandag 26. mai 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Formål, dato, sted: Deltakere: Andre møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 11. juni, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten foreløpig referat Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. juni 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Leder:

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 20. april 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Deltakere

Detaljer

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene Møtesaksnummer 08/11 Saksnummer 2011/50 Dato 24. januar 2011 Kontaktperson Jan Marcus Sverre Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling til møte 1/2011 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 30/09 Saksnummer 09/41 Dato 15. mai 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for saker

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer?

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer? Møtesaksnummer 58/09 Saksnummer 09/42 Dato 17. november 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud

Detaljer

Mandag 8. juni, 2009 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom

Mandag 8. juni, 2009 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 8. juni, 2009 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Detaljer

Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten

Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 35/09 Saksnummer 08/1347 Dato Kontaktperson Sak 15. mai 2009 Håkon Lund Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten Bakgrunn Denne saken er behandlet i to tidligere møter, som saksforslag

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Mandag 19. april, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 19. april, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 19. april, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 16.04.07, kl. 10.00 15.00 Sosial - og helsedirektoratets lokaler, Møterom

Detaljer

Mandag 7. desember 2009, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. desember 2009, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. desember 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206

Detaljer

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Møtesaksnummer 18/10 Saksnummer 09/41 Dato 26. mars 2010 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Bakgrunn

Detaljer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 03.12.12

Detaljer

Mandag 20.september 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 20.september 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20.september 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Bakgrunn Rådets mandat, formål og rolle Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ble etablert for

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2007 2007 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn...2 Rådets mandat, formål og rolle...2 Rådets sammensetning...2 Rådets sekretariat...3 Årsregnskap...4 Møteaktivitet...4 Rådets arbeidsform...4 Konsensus

Detaljer

Mandag 6. desember kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 6. desember kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 6. desember kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2009 2009 Årsrapporten er utarbeidet av sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og godkjent i Rådets møte 15. februar 2010. Rapporten finnes også i elektronisk

Detaljer

Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Mandag 24. november 2008, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 24. november 2008, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten foreløpig referat Mandag 24. november 2008, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Mandag 20. september, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 20. september, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20. september, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak Møtesaksnummer 35/15 Saksnummer 15/00019 Dato 5. november 2015 Kontaktperson Siv Cathrine Høymork Sak Rådets arbeidsform Rådet har i en rekke møter drøftet sin egen arbeidsform. Det blir lagt opp til en

Detaljer

Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets arbeidsform og - rutiner for saksgang

Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets arbeidsform og - rutiner for saksgang Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Dato: 11.juni 2007 Saksnr: 16/07 Fagansvarlig: Berit Mørland / Karianne Johansen Ansvarlig: John-Arne Røttingen Notat Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 14. februar, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Torsdag 22.september 2016, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 22.september 2016, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 22.september 2016, kl. 10.00 16.00, KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder: Bjørn Guldvog,

Detaljer

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Møtesaksnummer 10/11 Saksnummer 2011/52 Dato 13. januar 2011 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Bakgrunn Nasjonale

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles?

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles? Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering - 3.møte Dato: 8. oktober 2007 Saksnr: 26/07 Fra: Fagansvarlig: Ånen Ringard/Håkon Lund Sign: Notat Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Nasjonalt

Detaljer

Møtesaksnummer 12/10. Saksnummer 09/82. Dato 3. februar Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Evaluering av konferansen Helse i Utvikling 10

Møtesaksnummer 12/10. Saksnummer 09/82. Dato 3. februar Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Evaluering av konferansen Helse i Utvikling 10 Møtesaksnummer 12/ Saksnummer 9/82 Dato 3. februar Kontaktperson Ånen Ringard Sak Evaluering av konferansen Helse i Utvikling Bakgrunn Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering arrangerte sin andre årskonferanse

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Fagseminar i Helse- og omsorgsdepartementet Torsdag 24. januar 2013 Bakgrunn Varierende eller manglende praksis for vurdering

Detaljer

Evaluering av Helse i Utvikling 08. Håkon Lund og Ånen Ringard. Berit Mørland. Rapport om evaluering av konferansen Helse i Utvikling 08

Evaluering av Helse i Utvikling 08. Håkon Lund og Ånen Ringard. Berit Mørland. Rapport om evaluering av konferansen Helse i Utvikling 08 Dato / 9 Møtesaksnummer /9 Fagansvarlig Ansvarlig Evaluering av Helse i Utvikling 8 Håkon Lund og Ånen Ringard Sign: Berit Mørland Sign: Arkivnummer 8/ (og 9/8) Rapport om evaluering av konferansen Helse

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 19. september, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 14. februar, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Ånen Ringard Sekretariatet for Nasjonalt Råd for Kvalitet

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus System for håndtering av ny teknologi i sykehus Rapport Ny og kostnadskrevende metoder - forslag til system for håndtering av ny teknologi i helsetjenesten : - status og videre arbeid 25.09.2009 Orienteringssak

Detaljer

Rapporten finnes også i elektronisk format på

Rapporten finnes også i elektronisk format på Årsrapporten er utarbeidet av sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og godkjent i Rådets møte 14. februar 2011. Rapporten finnes også i elektronisk format på www.kvalitetogprioritering.no

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste Vedtaksprotokoll Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 2. mars 2015 Sak 1/15 Godkjenning av saksliste og innkalling Innstilling: Saksliste og innkalling godkjennes

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten innspill til nytt rundskriv Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Dato, sted Mandag 11. februar 2013, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Dato, sted Mandag 11. februar 2013, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Dato, sted Mandag 11. februar 2013, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Nasjonalt råd for prioritering

Nasjonalt råd for prioritering Nasjonalt råd for prioritering Siv Cathrine Høymork schoymork@outlook.com Bakgrunn og interessekonflikter Tidligere mottatt foredragshonorarer og reisestøtte fra flere legemiddelfirmaer og leverandører

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 6. juni, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling

Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling 26.03.2010 Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling 1 Oppdraget Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 11. april, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder «Prioritering globalt og nasjonalt» «Prioritering i kommunal helse- og omsorgssektor» «Hvem skal få og hvem skal ikke få?» Utgangspunkt i grenseverdidiskusjonen «Hvem

Detaljer

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Møte med LFH 30. november 2012 Møte med LFH - 30. november 2012 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015) Oppdrag til aktørene 2011

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Øst RHF Helse Sør RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Øst RHF Helse Sør RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Øst RHF Helse Sør RHF Universitetet i Oslo Tid: 2. mars 2007 kl. 9 12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Øst RHF Administrerende

Detaljer

Innføring av nye kreftlegemidler status for arbeid i Hdir. Divisjonsdirektør Cecilie Daae

Innføring av nye kreftlegemidler status for arbeid i Hdir. Divisjonsdirektør Cecilie Daae Innføring av nye kreftlegemidler status for arbeid i Hdir Divisjonsdirektør Cecilie Daae Orientering om 1. Status vedr. Helsedirektoratets arbeid i fht overordnede problemstillinger omkring innføring av

Detaljer

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4)

Olav Valen Slåttebrekk (stedfortreder, Helsedirektoratet) Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF) Joakim Lystad (HOD) Bjørn Astad (HOD, sak 1-4) Møte i Nasjonalt e-helsestyre og SG Forprosjekt én innbygger én journal Møte 1/2016 Dato 11.-12. februar 2016 (møtet ble gjennomført i sin helhet 11.februar 2016) Tid 12:00 13:00 Sted Soria Moria Hotell,

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016 Vedtaksprotokoll Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016 Sak 1/16 Godkjenning av saksliste og innkalling Innstilling: Saksliste og innkalling godkjennes

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering

Nasjonalt system for metodevurdering Nasjonalt system for metodevurdering for bedre og tryggere pasientbehandling Møte med Leverandører for helse-norge fredag 8. februar 2013 Møte med LFH - 8. februar 2013 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015)

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Jubileumskonferanse: Trender og utviklingstrekk

Jubileumskonferanse: Trender og utviklingstrekk Jubileumskonferanse: Trender og utviklingstrekk Verktøy for god kvalitet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering v. generalsekretær og rådsmedlem Randi Talseth Mine hatter Generalsekretær i Voksne for

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering

Nasjonalt system for metodevurdering Nasjonalt system for metodevurdering Jan Frede Unhjem, seniorrådgiver Seksjon medisinsk strålebruk, Statens strålevern Novembermøtet, 17.11.2014 www.nrpa.no Bakgrunn Varierende eller manglende praksis

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Leder: Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Leder: Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 05. desember 2011, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratet, Møterom 206, Universitetsgaten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2010 SAK NR 013-2011 BRUKERUTVALGET I HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING OG MANDAT Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar fremlagte mandat

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

PROGRAM (med forbehold om justeringer) Onsdag 3. desember, kl. 10.00 18.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm

PROGRAM (med forbehold om justeringer) Onsdag 3. desember, kl. 10.00 18.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm Helse i Utvikling 08 Konferansen om kvalitet og prioritering Dato, sted PROGRAM (med forbehold om justeringer) 09:00-10:00 REGISTRERING Onsdag 3. desember, kl. 10.00 18.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Oppdragsdokumentet System for innføring av nye metoder og ny teknologi

Oppdragsdokumentet System for innføring av nye metoder og ny teknologi Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Bestillerforum RHF Alice Beathe Andersgaard,

Detaljer

Mandag 16. april 2012 kl. 10.00 15.45, Radisson Blu Scandinavia, Holbergs gate 30, Oslo

Mandag 16. april 2012 kl. 10.00 15.45, Radisson Blu Scandinavia, Holbergs gate 30, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 16. april 2012 kl. 10.00 15.45, Radisson Blu Scandinavia, Holbergs

Detaljer

Mandag 15. april 2013 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Mandag 15. april 2013 kl , Radisson Blu Hotel Scandinavia, Holbergs plass, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Referat fra møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helseog omsorgstjenesten Mandag 15. april 2013 kl. 10.00 16.00, Radisson

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 6. juni 2011, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til lov om endring i behandlingsbiobankloven - varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen m.m.

Høringsuttalelse - Forslag til lov om endring i behandlingsbiobankloven - varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen m.m. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 24280486 Helse- og omsorgsdepartementet (11) Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/13738-5

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Ellen Nilsen, Helsedirektoratet

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Ellen Nilsen, Helsedirektoratet Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Ellen Nilsen, Helsedirektoratet System for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015)

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 11. november 2011 kl 12:00 14:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer