Mandag 24. november 2008, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 24. november 2008, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo"

Transkript

1 Formål Dato, sted Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten foreløpig referat Mandag 24. november 2008, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Deltakere Leder: Bjørn-Inge Larsen, Direktør, Helsedirektoratet Torunn Alveng, Klinikksjef, Nordlandssykehuset HF Liv Arum, Generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Lene Bakke, Utredningsleder, Høgskolen i Bergen Tor Carlsen, Kommuneoverlege, Drammen kommune Bjørn Erikstein, Administrerende direktør (konst.), Helse Midt-Norge RHF Bjørn Guldvog, Assisterende direktør, Helsedirektoratet Guri Ingebrigtsen, Lokalpolitiker, Vestvågøy kommune Karen Kaasa, Kommunaldirektør, Nøtterøy kommune Bente Mikkelsen, Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Herlof Nilssen, Administrerende direktør, Helse Vest RHF Eilin Reinaas, Forbundsleder, Norges Handikapforbund (NHF) Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen Stig A. Slørdahl, Dekan, Det medisinske fakultet, NTNU Finn Strand, Kommunaldirektør, Bergen kommune Randi Talseth, Generalsekretær, Voksne for barn Olav Ulleren, Administrerende direktør, KS Siri Tau Ursin, Avdelingsoverlege, Stavanger universitetssykehus Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver, St. Olavs hospital Lars H. Vorland, Administrerende direktør, Helse Nord RHF Marte Walstad, Spesialist i allmennmedisin, Ranheim Legesenter Gro Ramsten Wesenberg, Direktør, Statens Legemiddelverk Steinar Aamdal, Professor, Klinisk kreftforskning, Radiumhospitalet Hans Petter Aarseth, Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Fra sekretariatet Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret John-Arne Røttingen, Direktør, Kunnskapssenteret Forfall Innkalt av Nils Fredrik Wisløff, Rådmann, Drammen kommune Rådets leder den 4. november / 13

2 Sak 47/08 Godkjenning av saksliste og innkalling Det var ingen kommentarer/merknader til den utsendte møteinnkallingen eller sakslisten. Rådets leder orienterte om at praktiske forhold utløste nødvendige endringer i den rekkefølgen sakene ville ble behandlet i Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes. Sak 48/08 Godkjenning av referat Det var ingen kommentarer/merknader til utkastet til referat fra møtet 8/ Vedtak: Referatet fra møtet 8/ godkjennes. Sak 49/08 Habilitet Rådsmedlemmene ble bedt om å melde fra dersom de oppfattet seg som inhabile i forhold til noen av sakene på dagsorden. Leder konkluderte med at det ikke var fremkommet interessekonflikter som skulle tilsi at noen av de tilstedeværende rådsmedlemmene var å anse som inhabile. Vedtak: Det var ingen meldte habilitetskonflikter til dagens møteprogram. Sak 50/08 Oppfølging av saker fra forrige møte og tidligere referater Cochlea implantat (arkivnr 07/604) Helsedirektoratet rapporterte at arbeidet med å utarbeide en veileder med kriterier for at voksne døvblitte vil kunne få rett til to cochleaimplantater er i gang, og forventes ferdigstilt innen utgangen av Korridorpasienter (arkivnr 07/571) Enkelte rådsmedlemmer understreket at de avventet utspill fra Rådets sekretariat om hvordan en ønsker at de regionale helseforetak skal følge opp denne saken. Det ble uttrykt ønske om en bestilling om hvordan rådet ønsker å behandle saken neste gang. Behovet for offentlig initierte kliniske studier for å understøtte prioriteringsbeslutninger (arkivnr 07/531) Denne saken har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tatt tak i. Det er etablert en arbeidsgruppe som har gjennomført sitt første møte. Arbeidet skal være ferdig før årsskiftet 2008/2009. En tar sikte på å komme med forslag til budsjettprosessen for System for håndtering av ny teknologi i sykehus (arkivnr 07/572) Helsedirektoratet orienterte om etableringen av prosjekt Nye og kostbare 2 / 13

3 metoder. et prosjekt som skal se på medikamenter, medisinsk utstyr, prosesser, og andre programmer. Foreløpig har prosjektet kartlagt relevante ordninger internasjonalt, samt klarlagt retningen for arbeidsgruppens arbeid. Enkelte rådsmedlemmer stilte spørsmål om hvordan brukerne er representert i arbeidet. Foreløpig er brukere gjennom brukerorganisasjoner, samt utøvere gjennom fagorganisasjoner representert i prosjektets referansegruppe. Innføring av HPV-vaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet (arkivnr 07/576) Rådets leder bemerket at Regjeringen har fulgt opp Rådets anbefaling ved å bevilge midler til innføring av HPV vaksinen. Opphentingsvaksinasjon er ikke vedtatt gjennomført. Hjemmerespiratorbehandling (arkivnr 07/579) Helsedirektoratet orienterte om at et todelt retningslinjearbeid er i gang. En for praktisk gjennomføring, og en for kliniske forhold og indikasjonskriterier. En regner med å ha utkast klare medio Det ble reist spørsmål om hvordan brukere og kommunehelsetjenesten er representert i arbeidet, noe Helsedirektoratet lovet å rapportere tilbake om. Bruk av monoklonale antistoffer i behandling av metastatisk kolorektalcancer (arkivnr 08/12) Her avventer rådet tilbakemelding med en orientering om hvordan Rådets vedtak følges opp i faggruppen for den nasjonale krefthandlingsplanen på dette området. Det var ingen ytterligere kommentarer i møtet. Kateterbasert implantasjon av hjerteklaffer (arkivnr 08/130) Rådet fattet vedtak (8/9 2008) om at de regionale helseforetakenes administrerende direktører i angjeldende møte redegjør for hvordan saken har vært fulgt opp. For å følge opp dette vedtaket har sekretariatet sendt en et brev der de ber om at de regionale helseforetakene oversender en redegjørelse. (Brevet ligger ved sakspapirene, og på Rådets nettsider). På bakgrunn av vedtaket i Rådet, og for å ha et bedre grunnlag til å gjøre vurderingene, ønsker Rådet at lederne i RHFene via fagmiljøene undersøker følgende: 1. Hvor stort er pasientgrunnlaget for teknikken? 2. Hvordan er mulighetene for sentralisering? Helse Nord Regionalt Helseforetak (RHF) har svart med brev av 30/ (Brevet ligger ved sakspapirene, og på Rådets nettsider). I brevet går det frem at Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) allerede har etablert kateterbasert aortaklaffimplantasjon som et tilbud til den aktuelle pasientgruppen. Det går også frem at de siden forrige rådsmøte har behandlet 8 pasienter ved hjelp av denne teknologien. På direkte spørsmål oppgav Helse 3 / 13

4 Nord RHF at de ikke er uenig i Rådets vedtak, men at fagmiljøet var uenig i at behandlingen ble betraktet som eksperimentell, og ikke utprøvende som de selv mente var riktig. Helse Nord RHF oppgav at de hadde valgt å satse på en internasjonal multisenterstudie i stedet for å etablere en norsk studie med egen protokoll. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF redegjorde deretter for at de Administrerende direktørene i de fire RHF i felleskap har vedtatt å oversende et oppdrag til Fagdirektørene om å redegjøre for status på området. (Brevet, som ble ettersendt til Sekretariatet, ligger ved sakspapirene på Rådets nettsider). Oppdraget tar utgangspunkt i Rådets drøfting og Fagdirektørene bes svare på følgende spørsmål: Er dette en eksperimentell behandling som kun bør tilbys ett sted, eller styres fra ett sted? Er antallet pasienter så lite og metoden så teknisk vanskelig at det bør sentraliseres for å oppnå bedre kvalitet og senere spre bruken på egnet måte? Bør man ikke sentralisere, men heller utnytte flere miljøer i en multisenter studie, fordi behovet trolig kommer til å bli større etter hvert? På bakgrunn av denne konkrete saken ønsket noen av medlemmene å diskutere spørsmålet om Rådet kommer inn i sakene på riktig tidspunkt. Forhold knyttet til saksbehandlingen i Rådets arbeid ble drøftet. Enkelte rådsmedlemmer la vekt på hvordan kunnskapsgrunnlaget var blitt forankret og modnet i fagmiljøer i tjenesten. Det ble tatt til orde for at sekretariatet kunne innta en mer aktiv rolle i å forankre og innhente synspunkter i fagmiljøene internt i de institusjoner rådsmedlemmene representerer. Dette ble ikke drøftet ytterligere. Flere mente at saken demonstrerte flere av utfordringene knyttet til innføring av ny teknologi og prosedyrer, og en innarbeidet tradisjon som særlig gjelder medisinsk utstyr. Dermed synliggjør saken behovet for prosjektet Helsedirektoratet har igangsatt vedr innføring av ny og kostbar teknologi. Flere Rådsmedlemmer nevnte at saken belyser hvorfor det er vanskelig å fatte felles prioriteringsbeslutninger. Rådets medlemmer var la vekt på behovet for å komme tilbake til en grundigere drøfting av de prinsipielle forhold denne saken belyser. Flere rådsmedlemmer var opptatt av hvilken status vedtak fattet i Rådet har, og som en følge av det; hvilken legitimitet Rådet har. Noen av rådsmedlemmene tok til orde for at saken viser at det er behov for en ny drøfting av oppdraget og mandatet som er gitt til Rådet, for en ny drøfting hvordan dette skal tolkes. I tillegg ble behovet for å utvikle gode rutiner for oppfølging av vedtak i rådet også bemerket. Rådets leder oppsummerte ved å understreke at dette er en viktig sak for 4 / 13

5 Rådet. Saken belyser Rådets muligheter og begrensninger. Rådets leder la vekt på at regjeringen har etablert rådet nettopp for å lykkes bedre i å ha felles tilnærming i kvalitets og prioriteringsspørsmål. Det er særlig alvorlig dersom statens medlemmer i rådet ikke understøtter rådets legitimitet. Han poengterte at Helsedirektoratet forholder seg lojalt til vedtak fattet i Rådet, ved å legge Rådets vedtak til grunn i direktoratets videre saksbehandling. Leder la vekt på synspunktene som kom frem i diskusjonen, og la til grunn at Rådet må få denne saken opp til ny drøfting. Som et ledd i forberedelsen til dette vil rådets leder be Helse- og omsorgsdepartementet om å presisere forventningene de har til Rådets medlemmer. Videre er det viktig at de prinsipielle forholdene som saken belyser, og som har kommet opp i Rådets diskusjon kommer opp til ny drøfting i Rådet. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Sak 51/08 Vignetter: Vurdering av foreslåtte saker for Nasjonalt Råd Vignett 51/08-01 Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten Forslagsstiller Siri Tau Ursin redegjorde for bakgrunnen for sitt forslag. Hun la vekt på at saken i stor grad dreier seg om å begrunne aktiviteter som allerede pågår, i en erkjennelse om at kvaliteten på visse behandlinger og prosedyrer har vist seg å påvirkes av hvor ofte behandleren eller institusjonen utfører prosedyren. Forslagstiller foreslo at en i første omgang la vekt på hvordan en kan identifisere områder og prosedyrer der denne relasjonen mellom pasientvolum og behandlingskvalitet. Det vil også være viktig å kunne identifisere fagområder der denne relasjonen ikke gir slike utslag på kvalitet. Flere rådsmedlemmer gav uttrykk for at denne saken er svært viktig og interessant Enkelte la vekt på at helsetjenesten må etablere systemer som gir et kunnskapsgrunnlag om kvalitet i tjenesten, med henvisning til arbeid med kvalitetsregistre. Enkelte pekt på at dagens kunnskap om denne sammenhengen ofte baseres på internasjonale studier, og at disse ikke alltid er appliserbare i Norge. Det ble vist til oppsummeringer foretatt av Senter for Medisinsk Metodevurdering (SMM) og Kunnskapssenteret. men at selv om det er grunn til å vurdere appliserbarheten av internasjonale tall, er nok sammenhengene tilstede også i Norge. Flere rådsmedlemmer mente at problemstillingen er en av de mest sentrale og vanskelige helsetjenesten står overfor; nemlig hvem som skal gjøre hva? Dermed vil saken bli en prøvestein i forhold til den tidligere diskusjonen om status og legitimitet for rådets vedtak. Rådsmedlemmene la vekt på at saksforberedelsen i første omgang må fokusere på en bestilling om kunnskapsgrunnlaget om sammenhengene mellom volum og kvalitet. Det vil 5 / 13

6 også være naturlig å fokusere på hvilke kriterier som bør ligge til grunn for faglige råd om hvilke aktiviteter som bør samles for å oppnå nødvendige volum. Noen rådsmedlemmer pekte på at Norge kanskje ikke er stort nok for alle typer behandlingsprosedyrer, og at det i enkelte tilfelle vil være nødvendig å se problemstillingen i eksempelvis en Nordisk sammenheng. Vedtak: Vedtatt til behandling Vignett 51/08-02 Samhandling - Mobile røntgenapparater Forslagsstiller: Hans Petter Aarseth Vignetten ble ikke behandlet i møtet. Vedtak: Den foreslåtte saken vil bli behandlet i Rådets neste møte 23/2 09. Sak 52/08 Orienteringssak: Nasjonal politikk for nasjonale medisinske kvalitetsregistre og øvrige helseregistre Departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Anne Kari Lande Hasle, redegjorde for Nasjonalt helseregisterprosjekt. Utgangspunktet er at Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet informasjon om helsetilstanden i befolkningen til forskning og beslutningsstøtte. Det skyldes bl.a. at vi har flere sentrale helseregistre med høy datakvalitet, og at vi i en årrekke har gjennomført befolkningsbaserte helseundersøkelser. I tillegg har vi en rekke medisinske kvalitetsregistre, som grunnlag for kvalitetsforbedring og forskning. HOD vil ta et nasjonalt grep på helseregisterområdet, og vil se nasjonale kvalitetsregistre i sammenheng med sentrale helseregistre. HOD vil legge til rette for bedre utnyttelse av data fra sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre, gjennom å etablere fellesløsninger (tekniske og organisatoriske) for å sikre best mulig kvalitet og bruk av data, og sikrere drift. Samt styrke, samle og samordne de nasjonale registerfaglige miljøene. Rådsmedlemmene hadde enkelte spørsmål og kommentarer til orienteringen. Flere rådsmedlemmer gav uttrykk for at dette er et viktig arbeid for kvalitetsutvikling i helsetjenesten. Noen rådsmedlemmer tok opp personvernhensynet, og fikk til svar at Datatilsynet følger arbeidet, og gir råd underveis. Det er flere arbeidsgrupper, (skrivegrupper) i prosjektet. En av disse arbeider med organisering og etablering av godkjenningsordninger. 6 / 13

7 Kriteriene for godkjenning vil kunne være en aktuell sak for å involvere Rådet. Vedtak: Tatt til orientering. Sak 53/08 Orienteringssak: Utkast til EU direktiv om medisinsk utstyr. Rådet vedtok å utsette denne saken til neste møte 23. februar Sak 54/08 Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Klinikksjef Sigbjørn Smeland ved Kreftklinikken på Rikshospitalet HF gav en innledende presentasjon om teknologien og problemstillingene i saken. Smeland har sammen med andre eksperter deltatt i en arbeidsgruppe ledet av Rådets sekretariat. Arbeidsgruppen har avgitt en rapport som grunnlag for drøftingen i Rådet. Avdelingsdirektør Leena Kiviluoto, Avdeling for pasientklassifisering, økonomi og analyse i Helsedirektoratet, redegjorde deretter for alternative finansieringsformer for PET. I orienteringen fra Smeland opplyste han at kreftdiagnostikk og behandling er det mest sentrale kliniske bruksområdet for PET. I tillegg er det visse bruksområder innen nevrologi og kardiologi. I tillegg er PET nødvendig infrastruktur for avansert biomedisinsk forskning samt for utprøving av målrettede legemidler mot kreft. Det fremgikk også at det er store forskjeller i estimert behov for PET kapasitet mellom forskjellige land. Smeland pekte på at dagens system for henvisning til PET kun gjør det mulig å kartlegge data om rekvirenten, men ikke om pasient og antatt diagnose. Under den påfølgende diskusjonen ble det stilt spørsmål ved den store satsingen på PET i Danmark. Hva vet danskene om dette som ikke vi vet i Norge? Smeland tilskrev denne utviklingen at det har vært et sterkt fagmiljø for PET i Danmark, og at enkelte fagpersoner i dette miljøet er blant de fremste i verden. Han mente disse miljøene og personene har bidratt til den sterke satsingen. Det bør derfor i det videre arbeidet innhentes informasjon om antall syklotroner og skannere i Danmark. Da geografi er viktig, kan det ha betydning for hvordan man organiserer PET-tilbudet fra land til land. Flere rådsmedlemmer pekte på at handlingsprogrammene innen kreftbehandling som er under utvikling må inkludere vurderinger og anbefalinger om hvilken plass PET bør ha i diagnostikk og behandling av de respektive kreftformer. Samtidig ble det gitt uttrykk for at alle faglige retningslinjer for relevante sykdommer må inkludere slike vurderinger om PET. Mange rådsmedlemmer var opptatt av hvilken gevinst PET vil ha i praksis, som 7 / 13

8 diagnostisk hjelpemiddel, og som et hjelpemiddel for å monitorere effekt av behandlingen. Enkelte pekte på at PET som diagnostisk hjelpemiddel kan ha direkte innvirkning på valg av terapi, og realistisk målsetning for terapien. Å stille riktig diagnose tidlig i et sykdomsforløp kan forventes å gi besparelser, og således økonomisk gevinst. Samtidig ble det understreket at betydningen av å avklare diagnose har en verdi i seg selv for den enkelte, uansett om det påvirker overlevelse eller ikke. PET skanneren er avhengig av tilgang på radiofarmaka fremstilt ved hjelp av en såkalt syklotron. Flere rådsmedlemmer pekte derfor på at en fornuftig ressursbruk på denne infrastrukturen krever koordinering og enighet nasjonalt. Når det gjelder finansieringsmodeller for PET pekte flere rådsmedlemmer på at det ikke er ønskelig å finansiere PET undersøkelse som sådan, men som en del av DRG. Det er ikke ønskelig å komme i en situasjon hvor aktører tjener mer, jo flere PET undersøkelser de gjennomfører. Fra rådets leder ble det understreket at finansieringssystemet gjerne kan utformes slik at frittstående PET sentre ikke får tilgang på offentlig finansiering. Flere av rådsmedlemmene uttrykte at de så det som naturlig at alle de medisinske universitetsmiljøene bør ha tilgang til PET. Dette ble ikke konkret drøftet videre i dette møtet. Det ble også pekt på at det er et behov for å kartlegge risiko for stråling, spesielt med hensyn til personellet, og hva dette innebærer i forhold til arbeidsrutiner og HMS. Lederen for rådet oppsummerte at dette anses å være en regionsykehusfunksjon. Han understreket betydningen av ordninger for å monitorere aktiviteten, med registrering på diagnose og henvisningsårsak. Slik monitorering vil gi mer fullstendig informasjon om bruk, og vil danne grunnlag for den videre planlegging av PET kapasitet. Videre belyste diskusjonen i rådet behovet for at relevante retningslinjer inkluderer anbefalinger for bruk av PET. Rådets leder understreket at denne saken skal tilbake til Rådet ved en senere anledning. Vedtak: Rådet anbefaler at det arbeides videre med å etablere en status for bruk av og fremtidig behov for positronemisjonstomografi (PET) i Norge. Rådet anbefaler at det tilstrebes å angi et mer presist behov og kunnskapsgrunnlag for teknologien. Dette arbeidet bør koordineres som en del av Kreftstrategien Rådet ber Helsedirektoratet om å utvikle nasjonale retningslinjer for å harmonisere bruk på kreftområdet, og sikre klare indikasjonsgrenser. 8 / 13

9 Rådet ønsker å komme tilbake til en prinsipiell diskusjon omkring organisering av PET- tilbudet i Norge, samt mulige finansieringsmodeller. Sak 55/08 Drøftingssak: Implanterbar hjertepumpe (LVAD) som bro til hjertetransplantasjon og for varig behandling ved hjertesvikt Odd R. Geiran, professor og avdelingssjef ved Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet innledet med en presentasjon om saken. I sakspapirene fikk Rådet forelagt et metodevarsel fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Denne teknologien betraktes per i dag ikke som et alternativ for pasienter der vanlig transplantasjon ikke er mulig. Kostnadene anses å være for høye. Samtidig har det til nå ikke vært betraktet som ønskelig av etiske årsaker. Det finnes imidlertid spesielle situasjoner, for eksempel forpasienter som nylig har vært gjennom kreftbehandling og hvor det er ønskelig med litt mer tid før en kan transplantere på vanlig måte med påfølgende bruk av immunsupprimerende legemidler. Rådets leder pekte på at rådet tidligere har kommet frem til en antatt betalingsevne på om lag 0,5 millioner kroner for et kvalitetsjustert leveår, på tvers av pasientgrupper og forskjellige teknologier. Enkelte rådsmedlemmer var også i denne saken opptatt av hvordan rådets vedtak bør implementeres, og tok til orde for at saksdokumentene bør sendes på høring for å sikre legitimitet og gjennomføringskraft i rådets vedtak. De øvrige rådsmedlemmene fulgte ikke opp disse synspunktene. Flere rådsmedlemmer stilte spørsmål om denne teknologien vil tas i bruk på andre sykehus enn Rikshospitalet. Geiran redegjorde for at fagmiljøet i Bergen hadde prøvd å iverksette virksomhet på området, men hadde kommet til at pasientgrunnlaget var for lite, og at de ikke hadde en god nok infrastruktur i forhold til å finne de rette pasientene. På spørsmål om fremtidsvisjonen for denne type behandling svarte Geiran at leverandørene av pumper har som visjon å utvikle en pumpe som kan erstatte vanlig transplantasjon. Problemene som må overvinnes er knyttet til å overføre energi over intakt hud fra batteri til pumpe, samt forhold knyttet til koagulering. Enkelte rådsmedlemmer var i tillegg opptatt av faren for glidning i indikasjonskriterier. Dialysebehandling og nyretransplantasjon ble nevnt som et nærliggende eksempel. 9 / 13

10 Vedtak: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering legger til grunn for sine anbefalninger at pasienter med alvorlig hjertesvikt i endestadiet har svært dårlige leveutsikter. Rådet legger videre til grunn at den kliniske effekten av behandling med hjertepumpen VentrAssist enda ikke er tilstrekkelig dokumentert. Behandling med denne typen hjertepumper anses derfor fortsatt å være av utprøvende art. Rådet legger også til grunn at det påløper betydelige kostnader i forbindelse med implantasjon av hjertepumper. Det er imidlertid ikke mulig på det nåværende tidspunkt å si noe om de forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt. Rådet anbefaler derfor at bruken av implanterbare hjertepumper kun bør tilbys pasienter som vil ha nytte av den for en avgrenset periode (for eksempel i påvente av hjertetransplantasjon). Mekaniske hjertepumper skal således ikke erstatte hjertetransplantasjoner (HTx) som den foretrukne langtidsbehandlingen for pasienter med alvorlig hjertesvikt i endestadiet. Rådet ser det i tillegg som naturlig at denne aktiviteten knyttes opp mot den nasjonale funksjonen som er tillagt Rikshospitalet HF innenfor hjertetransplantasjon. Finansieringen av behandlingen bør sees i sammenheng med det pågående arbeidet i Helsedirektoratet med innføring av nye og kostnadskrevende metoder i helsetjenesten. Sak 56/08 Drøftingssak: Nasjonale retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer Helsedirektoratet har i flere år arbeidet med nasjonale retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. Professor Ole Frithjof Norheim har ledet dette arbeidet. Arbeidsgruppen har tidligere innhentet råd fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten i forhold til å kunne benytte aldersdifferensierte risikoterskler som et kriterium i vurderingen av medikamentell primærforebygging. Arbeidsgruppen har nå et ferdig utkast til retningslinjer, og ønsket Rådets syn på sine forslag til fastsettelse av tiltaksgrenser. Avdelingsoverlege Tor Ole Klemsdal, avdeling for preventiv kardiologi ved Ullevål Universitetssykehus, Bjørn Gjelsvik fra Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo og prosjektleder Ole Frithjof Norheim innledet. I presentasjonene la de frem bakgrunnen for sin tenkning og hvordan de hadde kommet frem til anbefalingene. I den påfølgende diskusjonen gav rådsmedlemmene honnør til arbeidsgruppen for en stor innsats på et felt der det har vært uenighet mellom ulike fagmiljøene 10 / 13

11 innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Enkelte rådsmedlemmer stilte spørsmål ved at dødelighet hadde en mindre sentral plass i argumentasjonen i forhold til vunne leveår. Faggruppen argumenterte for betydningen av vunne leveår som sentralt ved beslutninger om valg av intervensjoner og intervensjonsgrenser. Det er riktig at antall som dør av hjerte- karsykdommer er har endret seg i Norge. Det ble pekt på at mange fremdeles blir syke, men at færre dør. Ettersom utkastet til retningslinjer skal på en bred høring var rådsmedlemmene enige om at Rådet vil ha saken tilbake til ny behandling etter at høringen er gjennomført. Rådets medlemmer stilte en rekke spørsmål som de ønsker vektlagt i høringsarbeidet. Enkelte rådsmedlemmer var opptatt av forhold knyttet til implementering, og særskilt om estimert ressursbehov for å implementere retningslinjene, herunder kostnader til medikamenter, men også kostnader til identifisering av pasienter og oppfølging i primærhelsetjenesten. Det ble pekt på at denne type forebyggende helsearbeid kanskje ikke er tilstrekkelig prioritert i dag. Norheim kunne orientere om at ikke-medikamentelle tiltak, tiltak for å motivere til livsstilsendring og lignende er grundig behandlet i retningslinjene, og ligger som fundament i all forebygging av hjerte- og karsykdom. Arbeidsgruppen har i følge Norheim i utgangspunktet hatt et fokus på den vanskelige avgjørelsen om når det er riktig å iverksette medikamentell primærforebygging, men har fått god hjelp fra relevante fagmiljøer i Helsedirektoratet til å inkludere ikke-medikamentelle tiltak. Flere rådsmedlemmer var opptatt av betydningen av å la enkeltmennesker bli informert og involvert i å treffe individuelle beslutninger om eventuell medikamentell forebygging. Hvordan kan retningslinjene bidra til at pasientene kan gjøre slike informerte beslutninger. Det ble pekt på at det vil være naturlig å samle råd om endring av levevaner i forhold til hjerte- kar, diabetes, kreft, osv i ett felles dokument. Under diskusjonen ble også spørsmålet om det er aktuelt med screening reist. Arbeidsgruppens representanter svarte at de ikke har anbefalt screening, men heller en oppmerksomhet i forhold til denne problemstillingen overfor de som oppsøker helsetjenesten. Fra brukerhold ble det poengtert at det for mange brukere oppleves slik at medikamenter på blåresept er det billigste tiltaket de kan iverksette. Andre tiltak som sunnere mat, kurs om kosthold, trening ofte har kostnader det ikke finnes noen stønadsordning for. Disse forhold kan gjøre at brukeren ønsker å starte med medikamentell forebygging raskere enn klinisk nødvendig. Rådets leder oppsummerte diskusjonen med å understreke at rådet gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget for tiltaksgrenser. Videre understrekete han at det fremkom viktige spørsmål til den kommende høringsprosessen, 11 / 13

12 blant annet balansen mellom folkehelseproblemstillinger og individuelle forebyggende tiltak. Spørsmålet om hvor lenge det anbefales å prøve endringer i levevaner før det er riktig å sette i gang medikamentelle tiltak er sentralt. Den ferdige retningslinjen må gi klare anbefalinger om dette. Rådets leder var også opptatt av om screening bør vurderes for å motvirke sosial ulikhet i implementeringen av retningslinjene. Rådets leder understreket også at rådet vil ha saken tilbake etter at høringsprosessen er over. Vedtak: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten gir sin tilslutning til at alle personer med forhøyet kardiovaskulær risiko bør tilbys kartlegging av risikoprofil. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten legger spesielt vekt på at alle personer med forhøyet samlet kardiovaskulær risiko bør få råd om levevaner. Rådet forutsetter at endring av levevaner skal forsøkes også i de tilfeller det er indikasjon for medikamentelle tiltak. Rådet støtter faggruppens anbefalinger i at følgende tiltaksgrenser bør benyttes for å avgjøre hvilke grupper som bør få tilbud om medikamentelle tiltak: personer i alderen år og med 10-års kardiovaskulær dødsrisiko > 1 % personer i alderen år og med 10-års kardiovaskulær dødsrisiko 5 % personer i alderen år og med 10-års kardiovaskulær dødsrisiko 10 % Problemstillinger reist i rådets drøfting ønskes belyst i Helsedirektoratets planlagte høring om utkast til retningslinje. Rådet ønsker saken tilbake til ny behandling etter at høringen er gjennomført. Sak 57/08 Konferanse Status for arbeidet med Helse i Utvikling 08 Sekretariatets leder Berit Mørland orienterte kort om status for konferansen. Det ligger an til et sted mellom 320 og 350 deltakere. Programmet er interessant, både Helse- og omsorgsministeren og hans statssekretær deltar som innledere. Vedtak: Tatt til orientering. Sak 58/08 Eventuelt Vedtak: Saken om spørreundersøkelse i regi av Rådet utsettes til neste møte. 12 / 13

13 13 / 13

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245 Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. september, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet.

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet. Møtesaksnummer 17/09 Saksnummer 09/41 Dato 31. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppdatering av saker tidligere behandlet av Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. mai, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Femte møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 28. januar, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten foreløpig referat Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Onsdag 26. mars 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Onsdag 26. mars 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i -helsetjenesten - Foreløpig referat Onsdag 26. mars 2008, kl. 10.00

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Formål, dato, sted: Deltakere: Andre møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 11. juni, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Mandag 26. mai 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 30/09 Saksnummer 09/41 Dato 15. mai 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for saker

Detaljer

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. juni 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Leder:

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 20. april 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Deltakere

Detaljer

Formål. Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Dato, sted

Formål. Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Dato, sted MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20. april, 2009 kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 16.04.07, kl. 10.00 15.00 Sosial - og helsedirektoratets lokaler, Møterom

Detaljer

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene Møtesaksnummer 08/11 Saksnummer 2011/50 Dato 24. januar 2011 Kontaktperson Jan Marcus Sverre Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling til møte 1/2011 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Detaljer

Mandag 8. juni, 2009 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom

Mandag 8. juni, 2009 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 8. juni, 2009 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Detaljer

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET)

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Møtesaksnummer 62/09 Saksnummer 08/258 Dato 27. november 2009 Kontaktperson Berit Mørland Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Bakgrunn PET teknikk går ut på å avbilde fordelingen av radioaktivt

Detaljer

Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Bakgrunn Rådets mandat, formål og rolle Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ble etablert for

Detaljer

Mandag 7. desember 2009, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. desember 2009, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. desember 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2007 2007 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn...2 Rådets mandat, formål og rolle...2 Rådets sammensetning...2 Rådets sekretariat...3 Årsregnskap...4 Møteaktivitet...4 Rådets arbeidsform...4 Konsensus

Detaljer

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer?

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer? Møtesaksnummer 58/09 Saksnummer 09/42 Dato 17. november 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud

Detaljer

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Møtesaksnummer 18/10 Saksnummer 09/41 Dato 26. mars 2010 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Bakgrunn

Detaljer

Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten

Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 35/09 Saksnummer 08/1347 Dato Kontaktperson Sak 15. mai 2009 Håkon Lund Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten Bakgrunn Denne saken er behandlet i to tidligere møter, som saksforslag

Detaljer

Møtesaksnummer 22/09. Saksnummer 09/64. Dato 17. mars Kontaktperson Ånen Ringard og Berit Mørland

Møtesaksnummer 22/09. Saksnummer 09/64. Dato 17. mars Kontaktperson Ånen Ringard og Berit Mørland Møtesaksnummer 22/09 Saksnummer 09/64 Dato 17. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard og Berit Mørland Fra eksperimentell via utprøvende til etablert behandling... Sak Bakgrunn Nasjonalt råd vedtok under

Detaljer

Mandag 19. april, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 19. april, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 19. april, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Leder: Bjørn-Inge Larsen, Direktør, Helsedirektoratet

Leder: Bjørn-Inge Larsen, Direktør, Helsedirektoratet MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 23. februar 2009, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206

Detaljer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 03.12.12

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Ånen Ringard Sekretariatet for Nasjonalt Råd for Kvalitet

Detaljer

Samlet kardiovaskulær risiko som grunnlag for avgjørelse om å iverksette medikamentell primærforebygging

Samlet kardiovaskulær risiko som grunnlag for avgjørelse om å iverksette medikamentell primærforebygging Møtesaksnummer 56/08 Saksnummer 08/1351 Dato Kontaktperson Sak 3. november 2008 Håkon Lund Retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer - Fastsettelse av tiltaksgrenser Bakgrunn Helsedirektoratet

Detaljer

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nytt system for vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Møte med LFH 30. november 2012 Møte med LFH - 30. november 2012 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015) Oppdrag til aktørene 2011

Detaljer

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Møtesaksnummer 10/11 Saksnummer 2011/52 Dato 13. januar 2011 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Bakgrunn Nasjonale

Detaljer

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser ALNSFs Lederkonferanse, Bergen 01.09.08: Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet Berit Mørland Bakgrunn:

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Mandag 20.september 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 20.september 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20.september 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak Møtesaksnummer 35/15 Saksnummer 15/00019 Dato 5. november 2015 Kontaktperson Siv Cathrine Høymork Sak Rådets arbeidsform Rådet har i en rekke møter drøftet sin egen arbeidsform. Det blir lagt opp til en

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Fagseminar i Helse- og omsorgsdepartementet Torsdag 24. januar 2013 Bakgrunn Varierende eller manglende praksis for vurdering

Detaljer

Mandag 6. desember kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 6. desember kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 6. desember kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Torsdag 22.september 2016, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 22.september 2016, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 22.september 2016, kl. 10.00 16.00, KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder: Bjørn Guldvog,

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Mandag 20. september, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 20. september, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20. september, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016 Vedtaksprotokoll Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 29. januar 2016 Sak 1/16 Godkjenning av saksliste og innkalling Innstilling: Saksliste og innkalling godkjennes

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten innspill til nytt rundskriv Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Nasjonalt råd for prioritering

Nasjonalt råd for prioritering Nasjonalt råd for prioritering Siv Cathrine Høymork schoymork@outlook.com Bakgrunn og interessekonflikter Tidligere mottatt foredragshonorarer og reisestøtte fra flere legemiddelfirmaer og leverandører

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2008 2008 Årsrapporten er utarbeidet av sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og godkjent i Rådets møte 23. februar 2009. Rapporten finnes også i elektronisk

Detaljer

Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling Oktober 2011 Nye metoder muligheter og

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets arbeidsform og - rutiner for saksgang

Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets arbeidsform og - rutiner for saksgang Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Dato: 11.juni 2007 Saksnr: 16/07 Fagansvarlig: Berit Mørland / Karianne Johansen Ansvarlig: John-Arne Røttingen Notat Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets

Detaljer

Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling

Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling 26.03.2010 Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling 1 Oppdraget Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering

Nasjonalt system for metodevurdering Nasjonalt system for metodevurdering for bedre og tryggere pasientbehandling Møte med Leverandører for helse-norge fredag 8. februar 2013 Møte med LFH - 8. februar 2013 1 Nasjonal helseog omsorgsplan (2011-2015)

Detaljer

Helsedirektoratets oppfølging av Rådets vedtak

Helsedirektoratets oppfølging av Rådets vedtak Helsedirektoratets oppfølging av Rådets vedtak 3.12.12 Til pkt. 4: Følge opp systemet for vurdering av ny og kostbar behandling 2013 Hovedmål: Etablere metodevurdering som praksis før innføring av nye

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus System for håndtering av ny teknologi i sykehus Rapport Ny og kostnadskrevende metoder - forslag til system for håndtering av ny teknologi i helsetjenesten : - status og videre arbeid 25.09.2009 Orienteringssak

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles?

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles? Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering - 3.møte Dato: 8. oktober 2007 Saksnr: 26/07 Fra: Fagansvarlig: Ånen Ringard/Håkon Lund Sign: Notat Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Nasjonalt

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 19. september 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Direktør

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 11. november 2011 kl 12:00 14:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Protokoll - foreløpig

Protokoll - foreløpig Protokoll - foreløpig Vår ref.: 2014/182-282/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/dato: Oslo, 23.10.2017 Møtetype: Beslutningsforum for nye metoder Møtedato: 23. oktober 2017 - kl.

Detaljer

PROGRAM (med forbehold om justeringer) Onsdag 3. desember, kl. 10.00 18.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm

PROGRAM (med forbehold om justeringer) Onsdag 3. desember, kl. 10.00 18.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm Helse i Utvikling 08 Konferansen om kvalitet og prioritering Dato, sted PROGRAM (med forbehold om justeringer) 09:00-10:00 REGISTRERING Onsdag 3. desember, kl. 10.00 18.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Detaljer

Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer

Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Deres ref.: Saksbehandler: MSJ Vår ref.: 08/6731 Dato: 31.03.2009 Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer Helse- og

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Møtesaksnummer 47/11. Saksnummer 2011/235. 31. august 2011. Dato. Siv Cathrine Høymork og Hege Wang. Kontaktperson

Møtesaksnummer 47/11. Saksnummer 2011/235. 31. august 2011. Dato. Siv Cathrine Høymork og Hege Wang. Kontaktperson Møtesaksnummer 47/11 Saksnummer 2011/235 Dato Kontaktperson Sak 31. august 2011 Siv Cathrine Høymork og Hege Wang Offentlig initierte kliniske studier prioritering av temaforslag Rådets tidligere behandling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2009 2009 Årsrapporten er utarbeidet av sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og godkjent i Rådets møte 15. februar 2010. Rapporten finnes også i elektronisk

Detaljer

Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger

Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger Avdelingsdirektør Siv Cathrine Høymork Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Evaluering av Helse i Utvikling 08. Håkon Lund og Ånen Ringard. Berit Mørland. Rapport om evaluering av konferansen Helse i Utvikling 08

Evaluering av Helse i Utvikling 08. Håkon Lund og Ånen Ringard. Berit Mørland. Rapport om evaluering av konferansen Helse i Utvikling 08 Dato / 9 Møtesaksnummer /9 Fagansvarlig Ansvarlig Evaluering av Helse i Utvikling 8 Håkon Lund og Ånen Ringard Sign: Berit Mørland Sign: Arkivnummer 8/ (og 9/8) Rapport om evaluering av konferansen Helse

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

Sørlandet sykehus og Kunnskapssenteret

Sørlandet sykehus og Kunnskapssenteret Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Sørlandet sykehus og Kunnskapssenteret Anne Karin Lindahl, avdelingsdirektør Lene Kristine Juvet, fung seksjons leder Tema Bestillinger og bestillingsprosessen i Kunnskapssenteret

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Offentlige initierte kliniske studier

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Offentlige initierte kliniske studier Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Offentlige initierte kliniske studier Hjørdis M. Sandborg Spesialisthelsetjenesteavdelingen 14. februar 2011 Offentlige initierte

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 14. februar, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge

Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge Innføring av nye kreftlegemidler Et likeverdig tilbud i Norge Stein Kaasa, prosjektdirektør Kjell M Tveit,avdelingsleder OUS Figur 1. Antall krefttilfeller i Norge, 2000-2009. Med kreftregisterets fremskrivning

Detaljer