Å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a p p o r t"

Transkript

1 Årsrapport

2 Årsrapporten er utarbeidet av sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og godkjent i Rådets møte 23. februar Rapporten finnes også i elektronisk format på

3 Forord Rådet for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har snart lagt bak seg sitt andre år, og erfaringene fra behandling av mange ulike saker, begynner å utkrystallisere seg. Rådet ble etablert av daværende helse - og omsorgsminister Sylvia Brustad, som erklærte: Arbeidet i dette Rådet vil styrke oss i å ta de riktige beslutninger. Intensjonen om å samle de formelle ansvarsbærende aktører i norsk helsetjeneste i ett råd for å identifisere og diskutere aktuelle - og vanskelige - problemstillinger i helsetjenesten, er nyskapende og utfordrende. Hovedmålet med etableringen av Rådet er å tydeliggjøre de ansvarsbærende aktørenes roller og ansvar i kvalitets- og prioriteringsarbeidet. Videre skal Rådet bedre samhandlingen mellom nivåene og skape mer helhet i og åpenhet omkring kvalitets- og prioriteringsarbeidet i helsetjenesten. Det er med dette etablert et forum med strukturerte samarbeidsformer som har ansvar for å gi prioriteringsprosesser og kvalitetsutfordringer konkrete føringer videre. Rådet har ingen formell myndighet, men utfallet og anbefalingene fra Rådets diskusjoner vil være førende for den videre håndtering av sakene. Det er vår erfaring så langt at Rådet i svært mange saker har lyktes i disse intensjonene. Det har både vært i enkeltsaker, som innføring av kostbare behandlingsregimer eller screening; og mer prinsipielle utredninger, som forslag om offentlig finansierte kliniske studier. Det har også lyktes å skape endringer i mer fastlåste temaer, som HPV vaksinering til unge jenter. Det er flere grunner til dette: 1) Det er Rådets medlemmer selv, understøttet av sekretariatet, som identifiser og presenterer saker til behandling i rådet. Oppmerksomhet rundt saker hos ansvarlige ledere gir konkrete oppfølgingsprosesser. Hittil er det først og fremst den sentrale helseforvaltningen og de regionale foretakene som har benyttet seg av dette, men saker er også fremmet fra det klinisk nivå, og fra kommunehelsetjenesten. 2) Det er kritisk viktig på hvilket grunnlag man foretar prioriteringer. Sakene har i størst mulig grad vært kunnskapsbaserte, dvs det har ligget solide åpne saksgrunnlag bak hver sak, hvor det også er vist til dilemmaer og grad av usikkerhet. 3) Det har lyktes å skape en god dialog - til tross for at rådet er stort med engasjement og forståelse for de vanskelige spørsmålene. 4) Alle møter er åpne, og det er etablert en rutine for informasjon om status og videre oppfølging for de sakene man har behandlet, Denne informasjonen er 3

4 også offentlig tilgjengelig på nettsiden, og har dermed det potensialet at andre utenom Rådets medlemmer følger med i den videre saksgang. Vi ser fortsatt utfordringer i Rådets arbeid. Det å skape konsensus og lojalitet til beslutninger når disse skal føres ut i praksis, kan være utfordrende i kontroversielle saker. Rådets berettigelse er knyttet til at vedtakene i rådet får konsekvenser i helsetjenesten. Det er fortsatt en utfordring å gjøre rådets arbeid kjent og akseptert. Flere saker har fått god medieomtale, men Rådets virksomhet som sådan er mindre kjent i tjenesten. Rådet inviterte til en nasjonal konferanse- Helse i Utvikling 08-, hvor nettopp målsetningen var å synliggjøre Rådets arbeid og skape en møteplass for Rådets medlemmer og brukerne i helsetjenesten. Konferansen var svært vellykket og vil bli gjentatt i Konferansen ble også brukt som ytterligere en anledning til å skape offentlig debatt om kvalitets- og prioriteringsspørsmål i det offentlige rom. Nasjonalt råd og kvalitet og prioritering i helsetjenesten har sitt sekretariat i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Sekretariatet er ledet av assisterende direktør i Kunnskapssenteret, Berit Mørland og har 2-3 årsverk. Tross sekretariatets beskjedne størrelse har det levert et stort antall utredninger av høy kvalitet til rådet. Bjørn-Inge Larsen Helsedirektør, (Leder av Rådet) Berit Mørland Ass.dir i Kunnskapssenteret, (Leder av sekretariatet) 4

5 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 7 Rådets mandat 7 Rådets sammensetning 7 Rådets sekretariat 8 Møteaktivitet 8 Rådets arbeidsform 9 Konsensusprosesser 9 Sekretariatets arbeid 9 Saksbehandlingsprosessen 9 Aktivitetsrapportering 10 Antall og typer saker 10 Fordeling av saker i forhold til mandatpunktene 11 Fordeling av saker i forhold til sektorer innenfor helsetjenesten 12 Fordeling av saker i forhold til hvem som er forslagstiller 13 Oppfølging av ferdigbehandlede saker 14 Kommunikasjon 14 Offentlighet 14 Nettsted 14 Ekstern informasjon 15 Medieoppmerksomhet 15 Helse i utvikling Vedlegg: 18 Vedlegg 1 Rådets mandat: 18 Vedlegg 2 Rådets medlemmer per 31. desember 2008: 20 Vedlegg 3 Oversikt over saker behandlet i Nasjonalt råd 2008: 21 Vedlegg 4 Program Helse i Utvikling

6 6

7 BAKGRUNN Rådets mandat Helse- og omsorgsdepartementet tok i 2007 initiativ til etableringen av et nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Rådet skal bidra til en felles dialog og samordnet innsats på tema av overordnet karakter hvor det er behov for drøfting på tvers av ansvarsposisjoner. I rådet skal ansvarsbærende aktører i helsetjenesten i fellesskap å ta tak i sentrale problemstillinger knyttet til kvalitet og prioritering. I Rådets mandat pekes det på 5 sentrale temaområder for arbeidet: identifisere områder hvor det er, eller utvikler seg, uakseptable forskjeller i tjenestetilbudet på tvers av fagområder eller geografi vurdere spørsmål knyttet til innføring av ny og kostbar teknologi/medikamenter vurdere fordeling og bruk av nasjonale kompetansesentra og landsfunksjoner vurdere behovet for utvikling av nasjonale retningslinjer vurdere arbeidsdelingen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten Rådets mandat er referert i Vedlegg 1. I henhold til Rådets mandat skal det avgis en årlig rapport om virksomheten til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mars det påfølgende år. Rådets sammensetning Det har vært en målsetting for de politiske myndigheter å skape en arena hvor ansvarsbærende aktører i norsk helsevesen i fellesskap kan ta opp og diskutere sentrale problemstillinger knyttet til kvalitet og prioritering. En grunnleggende forutsetning som også er nedfelt i mandatet, er at Rådet ikke overtar ansvarsposisjoner fra aktørene i helsetjenesten. Det vil derfor være opp til den ansvarlige aktør om og hvordan Rådets konklusjoner følges opp videre. Følgende deler av i norsk helsetjeneste er representert på ledelsesnivå i Rådet: Helsedirektoratet (Hdir), hvis leder også er Rådets leder De fire Regionale helseforetakene (RHFene), Ulike lokale helseforetak (HF) Statens legemiddelverk (SLV) Universitets- og høyskolesektoren Kommunenes sentralforbund Primærhelsetjenesten (med representanter fra både ansvarlig og klinisk nivå) Brukerorganisasjoner: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norgeshandikapforbund (NHF), Kreftforeningen og organisasjonen Voksne for barn. 7

8 Medlemmene er personlig oppnevnt av Helse - og omsorgsdepartementet for perioden 1. april desember Rådet er bredt sammensatt. Alle aktørene i rådet kan ta initiativ til å fremme saker til behandling i rådet, se nedenfor. Rådets medlemmer kommer fra ulike steder i landet, og det består av like mange kvinner som menn. I vedlegg 2 finnes en oversikt over Rådets medlemmer per 31. desember I løpet av rapporteringsperioden har rådsmedlemmene Odd Arlid Kvaløy fra KS og Jan Eirik Thoresen fra Helse Midt-Norge RHF gått ut av Rådet. Disse har blitt erstattet av henholdsvis administrerende direktør Olav Ullern fra KS og konstituert administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Bjørn Erikstein. Rådets sekretariat Kunnskapssenteret ble fra 2007 bedt om å ivareta sekretariatsfunksjonen for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, noe som er omtalt både i Nasjonal helseplan 2007, og St.prp.nr 1 ( ). For 2008 ble senteret bedt om å videreføre og videreutvikle sekretariatsfunksjonen (St prp.nr.1 ( ). Sekretariatet sørger for å innhente nødvendige utredninger og dokumentasjon for å belyse de tema som skal vurderes av rådet. Sekretariatet bidrar også til å identifisere viktige tema og saker som bør tas opp i rådet. Sekretariatet understøtter saksforberedelser initiert fra de ulike aktørene, og presenterer disse i en form som fremmer god dialog i Rådet. Sekretariatet er ansvarlig for god kommunikasjon og informasjon om Rådets arbeid. Det ble i 2007 tilsatt personale i tre stillinger i sekretariatet i Kunnskapssenteret. I 2008 har disse pga studiepermisjon og avgang vært redusert til totalt i underkant av to årsverk. Dr.scient. cand. pharm. Karianne Johansen (fra 1. januar 30. oktober 2008) Cand. med. Håkon Lund (i 60 prosent stilling hele 2008) Cand. polit. Ånen Ringard (i 50 prosent stilling hele 2008). I tillegg er Kunnskapssenterets assisterende direktør Berit Mørland tillagt ansvaret som leder for sekretariatet. MØTEAKTIVITET Det ble avholdt fem heldagsmøter (10:00-16:00) i Møtene holdes i Helsedirektoratets lokaler i Universitetsgaten 2, Oslo. Møtene er åpne for publikum. Rådets møter har funnet sted: 28. januar 26. mars 8

9 26. mai 8. september 24. november I tillegg ble konferansen Helse i Utvikling arrangert den 3. og 4. desember For 2009 er det planlagt fem rådsmøter i tillegg til en konferanse. RÅDETS ARBEIDSFORM Nasjonalt råd drøftet i 2007 spørsmål knyttet til sine egne interne rutiner, herunder også spørsmål om arbeidsform. I 2008 har den vedtatte arbeidsformen i all hovedsak blitt fulgt. I siste møte i 2008 ble oppfølging og implementering av Rådets vedtak løftet frem som et prinsipielt spørsmål. I 2009 forventes en nærmere diskusjon om oppfølging av Rådets vedtak. Konsensusprosesser Som en hovedregel har Rådet drøftet seg frem til konsensus i alle saker. Det er oppfattet at Rådet står sterkere dersom det foreligger konsensus. Samtidig er man klar over at Rådet må behandle saker der det ikke vil være mulig å oppnå slik enighet. Rådets brede sammensetning gjør at medlemmer kan ha ulik oppfatning i vesentlige spørsmål og svært ulik mulighet til å bringe beslutninger og drøftinger tilbake til egen organisasjon. Derfor har det vært viktig å synliggjøre dilemmaer og usikkerhetsmomenter i Rådets saksbehandling. Samtidig har man ønsket, for å skape tillit til konklusjonene, å basere vedtak på mest mulig kunnskapsbasert dokumentasjon. Sekretariatets arbeid Sekretariatet har bidratt til å identifisere og konkretisere flere saker for behandling i Rådet. Sekretariatsfunksjonen sørger for å innhente nødvendige utredninger og dokumentasjon for å belyse de tema som skal vurderes av rådet, og utforme et saksfremlegg til hver enkelt sak. Saksbehandlingsprosessen Rådet har vedtatt en egen saksbehandlingsprosess (se saken Hva blir saker og hvordan skal de behandles? i Rådets møte 8. oktober Saksbehandlingsprosessen begynner i det en sak meldes inn fra en/flere av Rådets medlemmer til Sekretariatet. Sekretariatet foretar en første utredning av de problemstillinger som saken reiser. Dette gjøres i samråd med den som har fremmet forslaget. På bakgrunn av denne diskusjonen utarbeider Sekretariatet en kort saksbeskrivelse; en Vignett. Målet er å få til en åpen og legitim prosess, og samtidig sikre 9

10 at: Rådet får et godt nok beslutningsgrunnlag for å bestemme om man ønsker å gå videre med en sak eller ikke. Forslagsstilleren kan føle at intensjonen med forslaget fanges opp og videreformidles til Rådet på en korrekt måte. Man får en omforent forståelse av kriteriene for å velge saker. Alle forslagene blir behandlet på en så lik måte som mulig. Sekretariatet raskt kan komme i gang med de innledende saksforberedelsene. I forbindelse med presentasjonen av de innmeldte sakene fatter Rådet et vedtak om det ønsker å behandle saken videre eller ikke. Sakene går deretter tilbake til Sekretariatet, som i samarbeid med forslagstiller, forestår en grundigere utredning. Prosessen, slik den er beskrevet ovenfor, er ment å beskrive en normal saksgang. Den vil altså ikke være til hinder for at saker, som av Rådets medlemmer oppfattes å være av stor viktighet, kan få en hurtigere behandling. Figur 1 Nasjonalt råds saksbehandlingsprosess AKTIVITETSRAPPORTERING Antall og typer saker Rådet har behandlet både prinsipielle saker og flere enkeltsaker. Håndtering av enkeltsaker har i mange tilfeller vist at det kan være behov for en mer systematisk tilnærming til de spørsmålene som har vært diskutert. Rådets saker er gruppert som: 10

11 Drøftingssaker: Her forventes det at alle vesentlige sider er belyst, og at rådsmedlemmene i størst mulig utstrekning har et synspunkt på saken med seg inn i rådsmøtet. Ved behandlingen av en drøftingssak er det en målsetning at diskusjonen skal munne ut i et vedtak. I løpet av 2008 ble det behandlet 14 store drøftingssaker, som har ført til konkrete tiltak enten i helseforvalting eller ute i helsetjenesten. Ansvaret for implementeringen av disse vedtakene ivaretas nå av andre aktører. Noen av sakene er fortsatt til diskusjon i Rådet, se samlet oversikt i Vedlegg 3. Orienterings-/Temasaker: Her har medlemmene fått en generell innføring i aktuelle problemstillinger, og der det er relevant, har Rådet startet en innledende diskusjon ut fra dette. Rådet har fått forelagt og diskutert i alt 13 orienterings- /temasaker i løpet av rapporteringsperioden (se også oversikt Vedlegg 3). Vignetter: Rådet har behandlet i alt 14 vignetter i Av disse ble det etter en kort diskusjon vedtatt at to ikke skulle bli behandlet videre i Rådet. De øvrige har enten blitt behandlet ferdig i løpet av 2008, eller så venter de på å komme opp til drøfting. Se vedlegg 3 for en oversikt over de vignettene som har kommet inn i rapporteringsperioden. Fordeling av saker i forhold til mandatpunktene Mange av Rådets saker inneholder elementer som dekker flere av mandatpunkter i mandatet. Enkelte saker kan f. eks klassifisert under rubrikken innføring av ny teknologi, samtidig som de kan ha relevans i forhold til både ulikhet i tjenestetilbud, funksjonsfordeling og bruk av retningslinjer. I figur 1 er det gjort et forsøk på å klassifisere Rådets saker i henhold til de fem punktene i mandatet. I forhold til Rådets mandat er det saker om innføring av ny teknologi som har fått størst oppmerksomhet i 2008 (40 %). Deretter kommer saker om Rådets rutiner (12 %). Det forventes at fordelingen vil jevne seg ut over tid. Samtidig dette være noe som krever spesiell oppmerksomhet i forbindelse med at ny saker identifiseres og bringes inn for Rådet. Med den fokus på innovasjon man ser innenfor helsetjenesten vil nok innføring og bruk av ny teknologi i helsetjenesten trolig likevel være et viktig område også i Rådets fremtidige arbeid. 11

12 Figur 2 - Fordeling av saker i forhold til Rådets mandatpunkter 6 % 12 % 40 % 15 % 9 % 6 % 12 % Innføring av ny teknologi Rådets rutiner Retningslinjer Samhandling Ulikhet i tjenestetilbudet Funksjonsfordeling Annet Sett i forhold til 2007 har andelen saker som dreier seg om innføring av ny teknologi økt noe (fra 34 til 40 prosent), mens andelen saker som omhandler Rådets arbeidsform og rutiner blitt redusert (fra 30 til 12 prosent). For de øvrige mandatpunktene er det bare mindre endringer i forhold til forrige rapporteringsperiode. Fordeling av saker i forhold til sektorer innenfor helsetjenesten Ettersom ny (og kostbar) teknologi har vært et viktig tema, kan det følge at saker som omhandler spørsmål i spesialisthelsetjenesten også er den dominerende arena (56 %), noe som illustreres nedenfor i figur 2. Kun 10 % av sakene omhandler problemstillinger som knytter seg utelukkende til primærhelsetjenesten. Omtrent en tredjedel av alle sakene er behandlet i 2008 berører både primær- og spesialisthelsetjenesten. Noe som kan sees i sammenheng med den økte oppmerksomheten som spørsmål knyttet til samhandling innen helsevesenet har fått i løpet av det siste året. I forhold til forrige rapporteringsperiode er det bare små endringer i hvordan sakene fordeler seg mellom sektorene. I tiden fremover vil det, i forbindelse med identifisering og utredning av saker for Rådet, kunne være et poeng å følge med på fordelingen av saker også langs denne dimensjonen. 12

13 Figur 3 - Fordeling av saker i henhold til helsetjenestens sektorer 34 % 56 % 10 % Spesialisthelsetjensten Primærhelsetjenesten Begge Fordeling av saker i forhold til hvem som er forslagstiller Alle Rådets medlemmer kan, i tillegg til Sekretariatet, spille inn saker til Rådet. Figur 3 viser at de viktigste forslagsstillere er fra den sentrale helseforvaltning, i praksis er det Helsedirektoratet. 43 % av sakene er foreslått av den sentrale helseforvaltning. De regionale helseforetakene har foreslått 18 prosent av Rådets saker. Figur 4 - Saker fordelt på forslagstiller 27 % 43 % 3 % 9 % 18 % Den sentrale helseforvaltningen Den regionale helseforvaltningen Tjenestene Universitet/Høyskole Sekretariatet 13

14 I forhold til den forrige rapporteringsperioden har andelen saker som er spilt inn fra den sentrale helseforvaltningen gått ned noe (fra 51 til 43 prosent). Adelen som kommer fra de regionale helseforetakene har gått opp noe. Av regionene er det Helse Sør-Øst som har foreslått flest saker. Sekretariatet har stått for sakene som omhandler Rådets arbeidsform. I tillegg har Sekretariatet hatt ansvar for enkelte større drøftingssaker. Oppfølging av ferdigbehandlede saker Det er etablert en rutine for at Rådet innformeres om status og videre oppfølging for de sakene man har behandlet, som et eget punkt på dagsorden. Denne informasjonen er også offentlig tilgjengelig på Rådets nettsider, og har dermed det potensialet at andre utenom Rådets medlemmer følger med i den videre saksgang. KOMMUNIKASJON Rådets leder er Rådets fremste ansikt utad, og har derfor båret mye av informasjonsansvaret for rådets arbeid. Planlegging og oppfølging av informasjonsaktiviteter i forbindelser med møtene har skjedd i samarbeid mellom Rådets leder, sekretariatet, og de aktører som har fremmet saken. Sekretariatet har stått for den daglige praktiske informasjon om rådets arbeid. Offentlighet For å lykkes i sitt arbeid for å skape mer helhet i og forståelse for kvalitets- og prioriteringsarbeidet, og rundt vanskelige saker, har Rådet valgt å arbeide mest mulig i åpenhet. Dette innebærer en offentliggjøring av saksliste- og saksdokumenter i god tid før møtene, og av referatene i etterkant. Nettstedet til Rådet er i 2008 etablert som en viktig informasjonskilde i så måte. Det er innført som et prinsipp å informere om habilitetskonflikter i forbindelse med behandlingen av enkeltsaker i forkant av hvert møte. Rådet har besluttet at alle Rådets møter er åpne, noe som synes å ha fungert tilfredsstillende både for sakenes interessenter og generell informasjon. Nettsted Det er utviklet et eget nettsted for Rådet; Nettstedet ble åpnet i mars Nettstedet er utviklet og designet i samarbeid mellom Kunnskapssenteret ved seniorrådgiver Thomas W. Gauperaa og sekretariatet. Driften av nettstedet ivaretas av sekretariatet. På nettstedet publiseres alle saker med sakspapirer og status i saksbehandlingsprosessen. I tillegg inneholder nettstedet generell informasjon om Rådet, og bakgrunnsstoff om Rådets mandat samt generell informasjon om prioritering og kvalitetsarbeid. Nettstedet inneholder også informasjon og lenker til påmelding til Rådets årlige konferanse. Etter nettstedets start har det vært 14

15 15000 besøk på sidene. Antall besøkende har vært jevnt økende. I forbindelse med markedsføring av Rådets konferanse har nettstedet vært oppe i ca 400 besøk i døgnet. Under er utviklingen illustrert med antall besøkende pr døgn fra 1. mars til 31. desember Figur 5 Utvikling i antall besøk på 47 % av de besøkende kommer via en lenke fra annet nettsted. Sekretariatet har arbeidet aktivt for å etablere lenker på andre aktuelle nettsteder. De største henvisende nettstedene har i 2008 vært; kunnskapssenteret.no, shdir.no, ogbedreskaldetbli.no, helse-sorost.no og regjeringen.no. I forbindelse med publisering av ny møteinnkalling og møtereferat har Sekretariatet sendt melding om dette til webredaktører i aktuelle institusjoner, for på denne måten å skape oppmerksomhet rundt Rådets nettsted, og de pågående sakene. Ekstern informasjon Det er orientert om Rådet og dets virksomhet i ulike fora, både av Rådets leder, øvrige medlemmer og Sekretariatet: Foredrag Norsk forening for odontologisk protetikk (NFOP), Bergen Foredrag på Vårdalsinstitutet, Forskningsanvänding, Göteborg Foredrag ALNSFs Lederkonferanse, Bergen Informasjon på møte i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling Informasjon på Kunnskapssenterets årskonferanse i Tromsø Stand på Helse- og omsorgsdepartementets Helsekonferansen 2008 Poster i Montreal HTAi Foredrag ved besøk ved NHS QIS Edinburgh MEDIEOPPMERKSOMHET Rådets leder Bjørn-Inge Larsen er som tidligere nevnt Rådets fremste ansikt utad. Informasjonsavdelingen i Helsedirektoratet og i Kunnskapssenteret samarbeider om Rådets kontakt med media. Det har i 2008 vært god mediedekning av Rådets saker. 15

16 I 2008 har vår medieovervåkningstjeneste registrert 253 saker der Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten er nevnt. Dette er en markant økning fra 2007 (selv om oppstarten var i april dette år), der vi hadde 158 saker, de fleste knyttet til Statsrådens åpning av Rådet. Oppmerksomheten i 2008 har først og fremst vært i Dagens Medisin, men også i ulike landsdekkende dagsaviser som VG, Aftenposten og Dagbladet. Rådets leder har i 2008 deltatt i debattprogrammet RedaksjonEN på NRK, knyttet til en sak om prioriteringer i helsevesenet. I 2008 har Rådet behandlet flere saker som har utløst stor oppmerksomhet i media. Spesielt Rådets vedtak om å anbefale innføring av HPV vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet har utløst stor oppmerksomhet, og noe debatt. Grafen under viser hvordan medieoppmerksomheten fordeler seg i 2008, og synliggjør hvordan vedtaket om HPV vaksine som ble fattet 26. mars 2008 preger oppmerksomheten om Rådet. Figur 6 Antall medieoppslag i løpet av 2008 HELSE I UTVIKLING 08 På møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten den 28. januar 2008, ble det foreslått å endre den tidligere kvalitetskonferansen...og bedre skal det bli, arrangert av Sosial- og helsedirektoratet, til en kvalitets og prioriteringskonferanse for Rådets arbeid. Rådet inviterte til sin første nasjonale konferansen om kvalitet og prioritering i helsetjenesten, den desember Konferansen ble holdt på Lillestrøm, og sam- 16

17 let ca 330 deltagere. Det ble i forkant gitt fortløpende informasjon om konferansen på Rådets nettside. Konferansens målsetting var å tjene som en møteplass og arena for å lære og utveksle erfaringer om kvalitetsarbeid og prioriteringsspørsmål for Rådets brukergrupper, og Rådet selv. Konferansen ble åpnet av Statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Bjarne Håkon Hansen. Konferansens første dag hadde fokus på prioritering, mens andre dagen hadde kvalitet og kvalitetsforbedring som tema. Konferansen ble organisert som plenums- og parallellsesjoner, hvor temaene for parallellsesjonene i hovedsak avspeilte Rådets mandatpunkter: Innføring av ny og kostbar teknologi Uakseptable forskjeller i tjenestetilbudet Samhandling Helse og omsorg Det var invitert norske og internasjonale foredragsholdere, fra forvaltning, forskning, praksis og representanter med brukererfaring, (se Program vedlegg 4). Alle innlegg ble tatt opp video, og opptakene ble i etterkant lagt ut på Rådets nettside, som Informasjon og referat. Konferansen ble meget godt mottatt av deltagerne, noe som også avspeilte seg i en påfølgende evaluering. Konferansen ble planlagt av en Programkomité, hvor følgende deltok: Gro Ramsten Wesenberg, Legemiddelverket Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, Karen Kaasa, Nøtterøy kommune, KS Randi Talseth, Voksne for barn, Siri Tau Ursin, Stavanger universitetssykehus Tor Carlsen, Drammen kommune John-Arne Røttingen, Kunnskapssenteret Leder av programkomiteen, og ansvarlig for konferansen var leder av Rådets sekretariat, Berit Mørland, Kunnskapssenteret. Konferansen Helse i Utvikling 09 er planlagt til 29. og 30. oktober. 17

18 VEDLEGG: Vedlegg 1 Rådets mandat: 1. Formål Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har som formål å bidra til mer helhetlig tilnærming til problemstillinger om kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Rådet skal bidra til felles situasjons- og problemforståelse hos aktørene i helsetjenesten slik at de ulike institusjoners tiltak og prosesser blir godt koordinert. Rådet skal medvirke til dialog mellom myndigheter, tjenesteytende virksomheter, brukerorganisasjoner og faglige organisasjoner/fagforeninger. 2. Rolle, oppgaver og ansvar Rådet har en rådgivende funksjon når det gjelder problemstillinger som er knyttet til kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Rådet skal gjennomføre prosesser med sikte på at aktørene utvikler felles situasjons- og problemforståelse og god samhandling. På dette grunnlag skal det gis råd om videre prosessmessig håndtering av saker. Rådet skal legge vekt på rutiner som ivaretar dette formålet, herunder etablere prosesser som ivaretar/innspill erfaringer fra utøvende tjenester, f eks gjennom høringsmøter. Rådet bør rette spesiell oppmerksomhet på samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Rådet skal også gi innspill til prioriteringsspørsmål som eventuelt må avgjøres som en del av ordinære budsjettsprosesser. Rådet vil ikke kunne gi pålegg om hvordan den enkelte virksomhet skal følge opp rådets tilrådinger. De aktuelle virksomhetene vil ut fra sin ansvarsposisjon på selvstendig grunnlag ta nødvendige initiativ for oppfølging. Temaer som er aktuelle for behandling i rådet er: 1. Spørsmål knyttet til om det utvikler seg eventuelle uakseptable forskjeller i tjenestetilbudet på tvers av fagområder, geografi eller sosiale grupper og gi råd om hvordan slike forskjeller kan motvirkes. 2. Spørsmål knyttet til innføring av ny og kostbar teknologi/legemidler i sykehus. 3. Spørsmål knyttet til fordeling og bruk av nasjonale kompetansesentra og landsfunksjoner/flerregionale funksjoner. 4. Spørsmål knyttet til utvikling av nasjonale retningslinjer på særlige områder for å ivareta et likeverdig helsetilbud av god faglig kvalitet. 5. Spørsmål knyttet til samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner, herunder behandlingsformer som påvirker kvalitet, arbeidsdeling og dermed prioritering, ressurs- og kompetansefordeling mellom de ulike nivåene i helsetjenesten. 18

19 Departementet kan utvide listen over aktuelle temaer dersom utviklingen tilsier dette. Rådet skal gi uttalelser til saker som er reist av rådets medlemmer. Helse- og omsorgsdepartementet kan be Sosial- og helsedirektoratet om å ta opp saker i rådet. 3. Sammensetning Rådet er sammensatt av medlemmer fra virksomheter med ansvar for helsetjenester, fra forvaltningen, fra brukerorganisasjoner og fra universiteter og høgskoler. 4. Offentlighet Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder i utgangspunkt for rådet. Rådets uttalelser er offentlige med mindre ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt. Rådet skal avgi årlig rapport om sin virksomhet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. mars det påfølgende år. 19

20 Vedlegg 2 Rådets medlemmer per 31. desember 2008: Leder: Bjørn-Inge Larsen, Direktør, Helsedirektoratet Torunn Alveng, Klinikksjef, Nordlandssykehuset HF Liv Arum, Generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Lene Bakke, Prosjektleder, Høgskolen i Bergen Tor Carlsen, Kommunelege, Drammen kommune Bjørn Erikstein, Konst. administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF Bjørn Guldvog, Assisterende direktør, Helsedirektoratet Guri Ingebrigtsen, Lokalpolitiker Vestvågøy kommune Karen Kaasa, Kommunaldirektør, Nøtterøy kommune Bente Mikkelsen, Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Herlof Nilssen, Administrerende direktør, Helse Vest RHF Eilin Reinaas, Forbundsleder, Norges Handikapforbund (NHF) Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen Stig A. Slørdahl, Dekan, Det medisinske fakultet, NTNU Finn Strand, Kommunaldirektør, Bergen kommune Randi Talseth, Generalsekretær, Voksne for barn Olav Ulleren, Administrerende direktør, Kommunenes sentralforbund Siri Tau Ursin, Avdelingsoverlege, Stavanger universitetssykehus Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver, St. Olavs hospital Lars H. Vorland Administrerende direktør, Helse Nord RHF Marte Walstad, Spesialist i allmennmedisin, Ranheim Legesenter Gro Ramsten Wesenberg, Direktør, Statens Legemiddelverk Nils Fredrik Wisløff, Rådmann, Drammen kommune Steinar Aamdal, Professor, Klinisk kreftforskning, Radiumhospitalet Hans Petter Aarseth, Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet 20

21 Vedlegg 3 Oversikt over saker behandlet i Nasjonalt råd 2008: Drøftingssaker: Problemstillinger rundt en klinisk studie av Lucentis versus Avastin Behovet for offentlig initierte kliniske studier for å understøtte prioriteringsbeslutninger Utarbeidelse av nasjonale retningslinjer i helse og sosialsektoren hvilken rolle skal Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering ha? Innføring av HPV vaksine i det offentlige vaksinasjonsprogrammet Monoklonale antistoffer ved metastatisk kolonkreft Konferanse for kvalitet og prioritering Evaluering av 1. år og årsrapport Hjemmerespiratorbehandling Bruk av monoklonale antistoffer i behandling av metastatisk kolorektalcancer Kateterbasert implantasjon av hjerteklaffer Kvalitetsindikatorer som evalueringssystem for spesialisthelsetjenesten Positronemisjonstomografi (PET) Implanterbar hjertepumpe (LVAD) som bro til hjertetransplantasjon og for varig behandling ved hjertesvikt Nasjonale retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer Orienterings-/Temasaker: System for håndtering av ny teknologi i sykehus Innsatsstyrt finansiering av spesialisthelsetjenesten vurdering og tiltak Presentasjon av Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser Forebyggende helsearbeid i primærhelsetjenesten Kvalitetsstrategiens målsetning om trygge og sikre tjenester Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Individuell refusjon Orientering fra andre organisasjoner (OCR - Nasjonalt råd) Nasjonal politikk for nasjonale medisinske kvalitetsregistre og øvrige helseregistre Konferanse Status for arbeidet med Helse i Utvikling 08 (behandlet i tre rådsmøter) 21

22 Vignetter: Implanterbar hjertepumpe (LVAD) som bro til hjertetransplantasjon og varig behandling ved hjertesvikt Bruk av monoklonale antistoffer i behandlingen av metastatisk kolorektalcancer Kvalitetsstrategien veien videre Individuell refusjon Personidentifiserbare kvalitetsregistre for akutt hjerteinfarkt og hjerneslag for å bedre pasientbehandlingen Screening hos nyfødte Kateterbasert implantasjon av hjerteklaffer Fordeling av legestillinger mellom primær- og spesialisthelsetjenesten et prioriteringsspørsmål? Positronemisjonstomografi (PET) Innføring av innstatsstyrt finansiering (ISF) innenfor psykisk helsevern Kvalitetsindikatorer som evalueringssystem for spesialisthelsetjenesten Hvilke helseeffekter bør være dokumentert ved innføring av nye kreftlegemidler? Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten Mobile røntgenapparater Vedlegg 4 Program Helse i Utvikling 08 22

23 Postadresse: Postboks 7004 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestedet Park 7, inngang fra Stensberggata Sentralbord: Telefax:

24 ONSDAG 3. DESEMBER PROGRAM THON HOTELL ARENA, LILLESTRØM 09:00-10:00 REGISTRERING PLENUM 10:00 VELKOMMEN Berit Mørland, Ass.dir., Kunnskapssenteret, leder for sekretariatet, Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 11:20-11:50 PAUSE Åpning av konferansen Bjarne Håkon Hanssen, Helseminister EU work on priority setting and quality improvement in health care Agnieszka Daval-Cichon, Team lead, DG Health and Consumers, EU Patients rights in cross border care Melody Rose, Director, Active citizenship Hva vil rådet? Hva er viktig for rådet? Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør, leder av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten PLENUM 12:00-13:30 FOKUS PÅ PRIORITERING Ordstyrer, Bjørn-Inge Larsen 13:30 LUNSJ Prioritering: internasjonale perspektiver Ole Frithjof Norheim, Professor i medisinsk etikk, UiB Forholdet mellom overordnete føringer og klinisk praksis Reidun Førde, Professor i medisinsk etikk, UiO Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten Odd Søreide, Fagdirektør, RHF Helse Vest Hvordan realisere medisinsk prioritering i somatisk helsetjeneste? Arena for samhandling mellom første og annen linje Einar Husebye, Klinikksjef i medisin, Sykehuset Buskerud Henvisningsverktøyet for førstelinjetjenesten som henviser Trygve Kongshavn, PKO leder Sykehuset Buskerud Brukerstemmen inn i arbeidet med prioriteringsveileder innen psykisk helsevern for barn og unge Anne Berit Brandvold, Autismeforeningen i Norge 14:30-16:30 PARALLELLSESJONER Rådets mandatpunkter kvalitet og prioritering Parallellsesjonene ledes av Rådsmedlemmer. Det er anledning til diskusjon, og deltakerne inviteres til aktiv deltakelse PARALLELLSESJON 1 Innføring av ny og kostbar teknologi/legemidler Ledes av Gro Ramsten Wesenberg, Legemiddelverket og Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet 1) Budgetstyring i Sundhedsvæsenet er mulig: Erfaringer med prioritering af nye teknologier fra Danmark Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Regionshospitalet i Silkeborg 2) Kunnskapsgrunnlaget ved innføring av nye metoder i helsetjenesten: Beslutningsprosesser og erfaringer fra andre land Inger Norderhaug, Forskningsleder, Kunnskapssenteret

25 3) Nåværende rutiner for innføring og refusjon av legemidler Elisabeth Bryn, Avdelingsdirektør, Legemiddelverket 4) Brukerorganisasjonenes forventninger til et system for innføring av ny (kostbar) teknologi Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen PARALLELLSESJON 2 Uakseptable forskjeller i tjenestetilbudet - nasjonale retningslinjer ivaretar de et likeverdig helsetilbud? Ledes av Liv Arum, FFO, Eilin Reinaas, Norges Handicapforbund og Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet 1) Gradientutfordringen kva rolle spiller helsetenesta? Jon Erik Finnvold, Forsker, Statistisk Sentralbyrå 2) Innvandrer - ulikhet i helse-problematikk Bernadette Kumar, Dr.med., Inst for allmenn-og samfunnsmedisin, UiO 3) Hvordan er sammenhengen mellom legens handlingsfrihet og rettferdig fordeling av helsetjenester? Benedikte Carlsen, Forsker, Rokkansenteret, Bergen 4) Egenandelene - kilde til ulikhet? Trond Egil Hansen, Overlege, Longyearbyen sykehus PARALLELLSESJON 3 Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner Ledes av Siri Tau Ursin, Stavanger Universitetssykehus, Tor Carlsen, Drammen kommune og Nils Fredrik Wisløff, Drammen kommune 1) Danskenes tilnærming til samhandling om kroniske lidelser målsetning, virkemidler, hvordan evaluere Frede Olesen, Allmennlege, Professor ved Århus Universitet 2) Hvordan støtte fastlegenes rasjonelle bruk av spesialisthelsetjenesten Bjørn Gjelsvik, Fastlege Bærum, Universitets lektor, UiO 3) PKO et bindeledd mellom primærhelsetjenesten og spes.h.tj. hva er målsettingene hva skal til for å lykkes? Trygve Kongshavn, PKO leder, Sykehuset Buskerud 4) Private vil tilby diagnose på dagen: Et tilbud for eliten eller et sunt korrektiv til det offentlige helsevesen? Dagfinn Øgreid, Professor, Medisinsk direktør Kolibri Medical Group AS PARALLELLSESJON 4 Helse og omsorg Ledes av Karen Kaasa, Nøtterøy kommune, Marte Walstad, Ranheim legesenter og Finn Strand, Bergen kommune 1)Hjemmesykepleie i forandring Karen Kaasa, Kommunaldirektør, Nøtterøy kommune 2) Gjennombruddsprosjekt sykehjem Trond Egil Hansen, Overlege, Longyearbyen sykehus 3) Hva vet vi om individuell plan i dag? Forutsetninger for at den skal bli et godt verktøy for samhandling Brukerlærer ved Lærings-og mestringssenteret Sykehuset Asker og Bærum, og Seniorrådgiver Toril Bakke, Kunnskapssenteret 4) Allmennlegenes betydning for kvaliteten i de kommunale omsorgstjenestene Ernst Horgen, Leder for Leger i Samfunnsmedisinsk arbeid, fastlege og kommunelege Feie 5) Avslutning av opptrappingsplanen for psykisk helse, hva nå. Utfordringer for kommunene Anne Grethe Skjerve, Fagleder i rådet for psykisk helse 6) Tiltak for kvalitet og effektivisering innen tjenestene for utviklingshemmede. Karl Elling Ellingsen, Leder av nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming PLENUM 17:00-18:00 Ordstyrer John-Arne Røttingen, Direktør, Kunnskapssenteret Samfunnsmakt eller profesjonsmakt i helsesektoren historisk perspektiv på utviklingen de siste 50 år Rune Slagstad, Professor, Senter for profesjonsstudier, HiO Hvordan fungerer helsearbeidere som kulturbærere Tian Sørhaug, Professor, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO 19:30 FESTMIDDAG Alle deltakere og bidragsytere inviteres til middag, med påfølgende dans til musikk fra Skedsmo Storband

26 THON HOTELL ARENA, LILLESTRØM TORSDAG 4. DESEMBER PLENUM 09:00-10:00 FOKUS PÅ KVALITET Ordstyrer, Bente Mikkelsen, Adm. Dir., RHF Helse Sør-Øst Challenges in quality improvement collaboratives Richard Grol, Professor and Director, Centre for Quality of Care Research, Radboud University, Nijmegen, Nederland 10:00-10:30 PAUSE Tilsyn som verktøy for kvalitetsutvikling Lars E. Hanssen, Direktør, Helsetilsynet 10:30-12:00 Kvalitetsregistre som klinisk verktøy Anne Høye, Leder Registerenheten SKDE, Helse Nord RHF Hvordan utvikler vi studentenes holdninger til å ta helhetsansvar for helsetjenesten sett fra universitetet Are Holen, Undervisningsdekan, Medisinsk fakultet, NTNU Sett fra helseforetaket Gunnar Bovim, Adm. Dir., St. Olavs Hospital 12:00-12:30 Oppsummering og veien videre Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør, leder av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 12:30 SLUTT

27

28

PROGRAM (med forbehold om justeringer) Onsdag 3. desember, kl. 10.00 18.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm

PROGRAM (med forbehold om justeringer) Onsdag 3. desember, kl. 10.00 18.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm Helse i Utvikling 08 Konferansen om kvalitet og prioritering Dato, sted PROGRAM (med forbehold om justeringer) 09:00-10:00 REGISTRERING Onsdag 3. desember, kl. 10.00 18.00, Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. september, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245 Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Bakgrunn Rådets mandat, formål og rolle Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ble etablert for

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2007 2007 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn...2 Rådets mandat, formål og rolle...2 Rådets sammensetning...2 Rådets sekretariat...3 Årsregnskap...4 Møteaktivitet...4 Rådets arbeidsform...4 Konsensus

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. mai, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Femte møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 28. januar, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Ånen Ringard Sekretariatet for Nasjonalt Råd for Kvalitet

Detaljer

Onsdag 26. mars 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Onsdag 26. mars 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i -helsetjenesten - Foreløpig referat Onsdag 26. mars 2008, kl. 10.00

Detaljer

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet.

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet. Møtesaksnummer 17/09 Saksnummer 09/41 Dato 31. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppdatering av saker tidligere behandlet av Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2009 2009 Årsrapporten er utarbeidet av sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og godkjent i Rådets møte 15. februar 2010. Rapporten finnes også i elektronisk

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Formål, dato, sted: Deltakere: Andre møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 11. juni, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Mandag 26. mai 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten foreløpig referat Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. juni 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Leder:

Detaljer

Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets arbeidsform og - rutiner for saksgang

Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets arbeidsform og - rutiner for saksgang Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Dato: 11.juni 2007 Saksnr: 16/07 Fagansvarlig: Berit Mørland / Karianne Johansen Ansvarlig: John-Arne Røttingen Notat Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets

Detaljer

Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 16.04.07, kl. 10.00 15.00 Sosial - og helsedirektoratets lokaler, Møterom

Detaljer

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser ALNSFs Lederkonferanse, Bergen 01.09.08: Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet Berit Mørland Bakgrunn:

Detaljer

Rapporten finnes også i elektronisk format på

Rapporten finnes også i elektronisk format på Årsrapporten er utarbeidet av sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og godkjent i Rådets møte 14. februar 2011. Rapporten finnes også i elektronisk format på www.kvalitetogprioritering.no

Detaljer

Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 30/09 Saksnummer 09/41 Dato 15. mai 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for saker

Detaljer

Formål. Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Dato, sted

Formål. Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Dato, sted MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20. april, 2009 kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Vedlegg Sak 0407 Rådets arbeid og arbeidsform

Vedlegg Sak 0407 Rådets arbeid og arbeidsform Vedlegg Sak 0407 Rådets arbeid og arbeidsform Bjørn-Inge Larsen, Bjørn Guldvog, Hans Petter Aarseth Mandatet og Nasjonal helseplan Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten skal bidra

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles?

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles? Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering - 3.møte Dato: 8. oktober 2007 Saksnr: 26/07 Fra: Fagansvarlig: Ånen Ringard/Håkon Lund Sign: Notat Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Nasjonalt

Detaljer

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 20. april 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Deltakere

Detaljer

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene Møtesaksnummer 08/11 Saksnummer 2011/50 Dato 24. januar 2011 Kontaktperson Jan Marcus Sverre Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling til møte 1/2011 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Detaljer

Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger

Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger Avdelingsdirektør Siv Cathrine Høymork Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Prioriteres helse i Norge? Norge 2005: 4 606 363 innbyggere 2,3 mill sysselsatte BNP 1942 mrd Helsetjenesten

Detaljer

Evaluering av Helse i Utvikling 08. Håkon Lund og Ånen Ringard. Berit Mørland. Rapport om evaluering av konferansen Helse i Utvikling 08

Evaluering av Helse i Utvikling 08. Håkon Lund og Ånen Ringard. Berit Mørland. Rapport om evaluering av konferansen Helse i Utvikling 08 Dato / 9 Møtesaksnummer /9 Fagansvarlig Ansvarlig Evaluering av Helse i Utvikling 8 Håkon Lund og Ånen Ringard Sign: Berit Mørland Sign: Arkivnummer 8/ (og 9/8) Rapport om evaluering av konferansen Helse

Detaljer

Nasjonalt råd for prioritering

Nasjonalt råd for prioritering Nasjonalt råd for prioritering Siv Cathrine Høymork schoymork@outlook.com Bakgrunn og interessekonflikter Tidligere mottatt foredragshonorarer og reisestøtte fra flere legemiddelfirmaer og leverandører

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Å r s r a p p o r t 200 2 0 0 8 8

Å r s r a p p o r t 200 2 0 0 8 8 Årsrapport 2008 2008 Forord Rådet for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har snart lagt bak seg sitt andre år, og erfaringene fra behandling av mange ulike saker, begynner å utkrystallisere seg.

Detaljer

Møtesak 23/10 : Evaluering av Nasjonalt råd for kvalitet og. rådets arbeid

Møtesak 23/10 : Evaluering av Nasjonalt råd for kvalitet og. rådets arbeid Møtesak 23/10 : Evaluering av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Status for rådets arbeid Rapporten bygger på: Oppsummering av virksomheten fra 3 Årsrapporter Egenevaluering (SWOT)

Detaljer

Mandag 8. juni, 2009 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom

Mandag 8. juni, 2009 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 8. juni, 2009 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Mandag 19. april, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 19. april, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 19. april, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Møtesaksnummer 18/10 Saksnummer 09/41 Dato 26. mars 2010 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Bakgrunn

Detaljer

Møtesaksnummer 12/10. Saksnummer 09/82. Dato 3. februar Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Evaluering av konferansen Helse i Utvikling 10

Møtesaksnummer 12/10. Saksnummer 09/82. Dato 3. februar Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Evaluering av konferansen Helse i Utvikling 10 Møtesaksnummer 12/ Saksnummer 9/82 Dato 3. februar Kontaktperson Ånen Ringard Sak Evaluering av konferansen Helse i Utvikling Bakgrunn Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering arrangerte sin andre årskonferanse

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

evaluering nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

evaluering nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten evaluering nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Sekretariatet Postboks 7004 St. Olavs plass 0130 Oslo E-post:

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Mandag 24. november 2008, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 24. november 2008, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten foreløpig referat Mandag 24. november 2008, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Årsrapport HelseOmsorg21 (HO21)

Årsrapport HelseOmsorg21 (HO21) Årsrapport 2015 HelseOmsorg21 (HO21) HelseOmsorg21 HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig

Detaljer

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak Møtesaksnummer 35/15 Saksnummer 15/00019 Dato 5. november 2015 Kontaktperson Siv Cathrine Høymork Sak Rådets arbeidsform Rådet har i en rekke møter drøftet sin egen arbeidsform. Det blir lagt opp til en

Detaljer

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Møtesaksnummer 10/11 Saksnummer 2011/52 Dato 13. januar 2011 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Bakgrunn Nasjonale

Detaljer

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder «Prioritering globalt og nasjonalt» «Prioritering i kommunal helse- og omsorgssektor» «Hvem skal få og hvem skal ikke få?» Utgangspunkt i grenseverdidiskusjonen «Hvem

Detaljer

Mandag 7. desember 2009, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. desember 2009, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. desember 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Torsdag 22.september 2016, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Torsdag 22.september 2016, kl , KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Møte i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten Dato, sted Torsdag 22.september 2016, kl. 10.00 16.00, KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo Deltakere Leder: Bjørn Guldvog,

Detaljer

1) En helsehjelp av god kvalitet, 2) - som er likeverdig fordelt

1) En helsehjelp av god kvalitet, 2) - som er likeverdig fordelt Møtesaksnummer 24/10 Saksnummer 10/124 Dato 19.03.2010 Kontaktperson Berit Mørland Sak Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i Nasjonal helseplan (2007-2010) status for arbeidet og diskusjon av mulige

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Fagseminar i Helse- og omsorgsdepartementet Torsdag 24. januar 2013 Bakgrunn Varierende eller manglende praksis for vurdering

Detaljer

Kunnskapssenterets bestillingsprosess for nye oppdrag; rolle for Nasjonalt råd?

Kunnskapssenterets bestillingsprosess for nye oppdrag; rolle for Nasjonalt råd? Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, 3.møte Dato: 08.10.2007 Saksnr: 30/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Kunnskapssenterets bestillingsprosess

Detaljer

Prioritering på norsk

Prioritering på norsk Prioritering på norsk Avdelingsdirektør Siv Cathrine Høymork Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Kunnskapssenteret Helsetjeneste på norsk Offentlig

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Mandag 20.september 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 20.september 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20.september 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Mandag 20. september, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 20. september, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20. september, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Oppdragsdokumentet System for innføring av nye metoder og ny teknologi

Oppdragsdokumentet System for innføring av nye metoder og ny teknologi Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Bestillerforum RHF Alice Beathe Andersgaard,

Detaljer

Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Møtesaksnummer 53/13. Saksnummer 13/ Dato 30. oktober Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak

Møtesaksnummer 53/13. Saksnummer 13/ Dato 30. oktober Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak Møtesaksnummer 53/13 Saksnummer 13/00897 Dato 30. oktober 2013 Kontaktperson Siv Cathrine Høymork Sak Rådets mandat og arbeidsform formidling av innkomne innspill Rådets tidligere behandling På rådsmøtet

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2011 2011 Årsrapporten er utarbeidet av sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og godkjent i Rådets møte 13. februar 2011. Rapporten finnes i elektronisk

Detaljer

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten innspill til nytt rundskriv Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2012 2012 Årsrapport 2012 for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 13. februar 2013 1 Forord Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 14. februar, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 03.12.12

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

Referat fra møte med Referansegruppen til Nye metoder

Referat fra møte med Referansegruppen til Nye metoder Referat fra møte med Referansegruppen til Nye metoder Sted: Helse Sør-Øst RHF sine lokaler, Grev Wedels Plass 5, Oslo Tidspunkt: Mandag 03.12.2018 kl. 10:00 13:00 Deltakere: Jon Andersen, Apotekforeningen

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Saker fremmes av partene gjennom representantene. Partene har et selvstendig ansvar for å bringe fram temaer/ saker til behandling.

Saker fremmes av partene gjennom representantene. Partene har et selvstendig ansvar for å bringe fram temaer/ saker til behandling. Retningslinje nr. 12 Samarbeidsformer Samarbeidet som er forankret i overordnet samarbeidsavtale, mellom Sykehuset Østfold, SØ og kommunene i sykehusets opptaksområde, består av Partnerskapsmøtet, Samhandlingsutvalg

Detaljer

Jubileumskonferanse: Trender og utviklingstrekk

Jubileumskonferanse: Trender og utviklingstrekk Jubileumskonferanse: Trender og utviklingstrekk Verktøy for god kvalitet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering v. generalsekretær og rådsmedlem Randi Talseth Mine hatter Generalsekretær i Voksne for

Detaljer

Innføring av nye kreftlegemidler status for arbeid i Hdir. Divisjonsdirektør Cecilie Daae

Innføring av nye kreftlegemidler status for arbeid i Hdir. Divisjonsdirektør Cecilie Daae Innføring av nye kreftlegemidler status for arbeid i Hdir Divisjonsdirektør Cecilie Daae Orientering om 1. Status vedr. Helsedirektoratets arbeid i fht overordnede problemstillinger omkring innføring av

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 6. juni, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Styremøte i HNT 17. juni 2010 Daniel Haga Disposisjon Tre prioriterte strategiske grep Gjennomgang av forslaget til vedtak Aktuelle tema av strategisk betydning

Detaljer

Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Et nasjonalt system for innføring og vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling Oktober 2011 Nye metoder muligheter og

Detaljer

Internasjonalt samarbeid innen prioritering og innføring av ny teknologi. Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet

Internasjonalt samarbeid innen prioritering og innføring av ny teknologi. Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet Internasjonalt samarbeid innen prioritering og innføring av ny teknologi Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet Helsesektorens utfordringer Gap mellom forventninger, muligheter

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Ny kunnskap, ny teknologi, nye muligheter Denne strategien skal samle OUS om våre fire viktigste mål i perioden 2019-2022. Strategien skal gjøre

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Referat fra styremøte nr

Referat fra styremøte nr Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten Referat fra styremøte nr. 5 2016 Tid: 12. desember kl. 13-15 Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Sletnes (KES), Berit Mosseng Sjølie(BMS), Cecilie

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering

Nasjonalt system for metodevurdering Nasjonalt system for metodevurdering Jan Frede Unhjem, seniorrådgiver Seksjon medisinsk strålebruk, Statens strålevern Novembermøtet, 17.11.2014 www.nrpa.no Bakgrunn Varierende eller manglende praksis

Detaljer