Formål. Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Dato, sted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formål. Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Dato, sted"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 20. april, 2009 kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom Leder: Bjørn-Inge Larsen, Direktør, Helsedirektoratet Torunn Alveng, Klinikksjef, Nordlandssykehuset HF Liv Arum, Generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Lene Bakke, Prosjektleder, Høgskolen i Bergen Tor Carlsen, Kommunelege, Drammen kommune Bjørn Erikstein, Konst. administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF Bjørn Guldvog, Assisterende direktør, Helsedirektoratet Guri Ingebrigtsen, Lokalpolitiker Vestvågøy kommune Karen Kaasa, Kommunaldirektør, Nøtterøy kommune Bente Mikkelsen, Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Herlof Nilssen, Administrerende direktør, Helse Vest RHF Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen Stig A. Slørdahl, Dekan, Det medisinske fakultet, NTNU Finn Strand, Kommunaldirektør, Bergen kommune Randi Talseth, Generalsekretær, Voksne for barn Siri Tau Ursin, Avdelingsoverlege, Stavanger universitetssykehus Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver, St. Olavs hospital Lars H. Vorland Administrerende direktør, Helse Nord RHF Marte Walstad, Spesialist i allmennmedisin, Ranheim Legesenter Gro Ramsten Wesenberg, Direktør, Statens Legemiddelverk Nils Fredrik Wisløff, Rådmann, Drammen kommune Lars Ødegård, Generalsekretær, Norges Handikapforbund Steinar Aamdal, Professor, Klinisk kreftforskning, Radiumhospitalet Hans Petter Aarseth, Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet John-Arne Røttingen, Direktør, Kunnskapssenteret (permisjon) Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 31. mars 2009 Tlf , Faks / 7

2 MØTEINNKALLING Sak 14/09 Godkjenning av saksliste og innkalling Leders forslag til vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes. Sak 15/09 Godkjenning av referat Oppfølging av vedtak i sak 08/09 Hvilke helseeffekter bør være dokumentert før innføring av nye kreftlegemidler i helsetjenesten? Helsedirektoratet ble, jfr. utkast til referat, gitt i oppdrag å utforme et nytt utkast til vedtak, basert på Rådets diskusjon 23. februar Revidert forslag til vedtak følger vedlagt. Saksdokument: Foreløpig referat fra Rådets møte 23. februar 2009 Saksdokument: Revidert forslag til vedtak sak 08/09 Leders forslag til vedtak: Referatet godkjennes med de vedtatte endringer. Sak 16/09 Habilitet Leders forslag til vedtak: Eventuelle kommentarer protokollføres. Sak 17/09 Oppfølging av saker fra forrige møte og tidligere referater Vedlagt følger en kort orientering om status for de drøftingssaker Rådet har behandlet i tidligere møter. Saksfremlegg: Orientering om status for tidligere drøftingssaker Leders forslag til vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Tlf , Faks / 7

3 MØTEINNKALLING Sak 18/09 Vignetter: Vurdering av foreslåtte saker for Nasjonalt Råd Saksfremlegg: Oversikt over vignetter Saksdokumenter: Se liste over vignetter, under Vignett 18/09-01 Prioritering av sjeldne/alvorlige sykdommer Forslagsstiller: Bente Mikkelsen Sak 19/09 Orienteringssak: Medisinsk utstyr EU regler og krav til dokumentasjon av blant annet effekt og sikkerhet (Utsatt fra 23. november 2008) Helsedirektoratet forvalter et regelverk som definerer de vesentlige krav medisinsk utstyr må oppfylle for å kunne markedsføres. Regelverket er basert på EU-direktivene for medisinsk utstyr. Gjennom en nylig revisjon av disse EU-direktivene har man blant annet skjerpet kravene til dokumentasjon av utstyrets egenskaper i forhold til klinisk effekt og sikkerhet. Det pågår også et arbeid som ser på behovet for mer omfattende endringer (en recast ) av EUdirektivene. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har innføring av ny og kostbar teknologi/legemidler som et eget punkt i mandatet. Rådet har hatt flere saker til behandling på dette området. Det er derfor av interesse at rådet er orientert om regelverket som gjelder for medisinsk utstyr samt utviklingen på feltet. Seniorrådgiver Ingeborg Hagerup-Jenssen fra Helsedirektoratet vil gi en orientering om gjeldende regelverk samt det pågående arbeidet i EU. Saksfremlegg utarbeidet av sekretariatet. Leders forslag til vedtak: Orienteringen og rådets diskusjon tas til etterretning. Tlf , Faks / 7

4 MØTEINNKALLING Sak 20/09 Orienteringssak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Temaet ble presentert for Rådet som temasak 26/ Det ble da gjort rede for et oppdrag fra HOD til RHFene å vurdere hvilke lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten som bør videreføres og hvilke som bør avvikles, samt vurdere behov for nye tjenester. Første del leveranse av arbeidet skal nå leveres til HOD, og RHFene ønsker at Rådet skal holdes underrettet. Fagdirektør Odd Søreide som er leder av prosjektets styringsgruppe, vil presentere det som er ferdigstilt til nå. Saksfremlegg utarbeidet av sekretariatet Leders forslag til vedtak: Presentasjonen, med Rådets kommentarer tas til etterretning. Rådet understreker at dette er et viktig arbeid for Rådets mandat, og ønsker fortsatt å være delaktig i den videre prosessen. Rådet ønsker videre også å ha en selvstendig rolle når fremtidige spørsmål om lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra tas opp. Sak 21/09 Drøftingssak: Screening hos nyfødte utvidelse av nåværende program? Rådet har behandlet og akseptert en Vignette på temaet, i møtet 26.mars Det er tidligere utarbeidet en kunnskapsoppsummering om problemstillingen. Denne var gitt som et hasteoppdrag, og baserte seg derfor kun på tidligere (internasjonale) publiserte systematiske oversikter. Det ble fra faglig hold påpekt at det var behov for en grundigere og mer oppdatert gjennomgang. Deretter har en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet arbeidet med dette, og har nå ferdigstilt sin rapport. Direktoratet ønsker på bakgrunn av denne, å legge saken frem for diskusjon i Rådet. Saksfremlegg utarbeidet av sekretariatet i samarbeid med forslagsstiller. Saksdokumenter Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet mai 2008 Høringsnotat utarbeidet av Helsedirektoratet mars 2009 Tlf , Faks / 7

5 MØTEINNKALLING Leders forslag til vedtak: Rådet ser at arbeidsgruppen har gjort et grundig arbeid, og finner ingen vansker med å slutte seg til de faglige konklusjonene. Rådet støtter arbeidsgruppens anbefaling om å innføre et utvidet screeningprogram for nyfødte i Norge, med de tilstander arbeidsgruppen har gått inn for. Det iverksettes tiltak for å sørge for tilstrekkelig informasjon til alle relevante aktører, først og fremst foreldre, slik at man kan oppnå tilnærmet 100 % deltagelse i screeningprogrammet. Sak 22/09 Drøftingssak: Fra eksperimentell via utprøvende til etablert behandling... Nasjonalt råd vedtok under sitt møte 23. februar 2009 at det skulle arbeides videre med vignetten Fra utprøvende til etablert behandling. Helsedirektoratet utreder, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, for tiden et system for innføring av ny teknologi i sykehus. Sekretariatet ser problemstillingene i Rådets drøftingssak også er en del av direktoratets prosjekt, og har på denne bakgrunn kontaktet prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen har besluttet at det er formålstjenelig om de to prosessene sees i sammenheng. Sakspapirene vil på denne bakgrunn bli utarbeidet av prosjektet og sekretariatet i samarbeid. Saksfremlegg utarbeidet av sekretariatet. Saksdokumenter: Brev fra Helsedirektoratet, mars 2009 Leders forslag til vedtak: Rådet anbefaler, på denne bakgrunn, at følgende definisjoner bør legges til grunn i det pågående prosjektet om innføring av ny teknologi i sykehus i regi av Helsedirektoratet: Eksperimentell behandling er, i tråd med prioriteringsforskriftens ordlyd, udokumentert behandling som ikke er ledd i kontrollerte undersøkelser, og hvor virkning, risiko og bivirkninger er ukjent eller ufullstendig klarlagt. Klinisk utprøving (omfatter både det Lønning II definerer som eksperimentell og utprøvende behandling) defineres som en systematisk studie av et tiltak på mennesker i den hensikt å skaffe til veie eller etterprøve kunnskap om tiltakets effekt og sikkerhet. Tlf , Faks / 7

6 MØTEINNKALLING Etablert behandling (dokumentert effektiv behandling) er behandling hvis virkning og nytte er avklart som god nok. Først når slik dokumentasjon foreligger kan det vurderes om behandlingen skal inngå som en del av det ordinære offentlige helsetilbud. Denne vurderingen må skje i forhold til de enhver tid gjeldende prioriteringskriterier. Rådet anbefaler at det i det pågående arbeidet med å få på plass et system for ny teknologi legges stor vekt på å etablere et sett eksplisitte vurderingskriterier i forhold til hva som skal utgjøre etablert behandling. Sak 23/09 Drøftingssak: Egenevaluering Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering I oppdragsbrevet om Rådet til Helsedirektoratet slås det fast at virksomheten skal evalueres i løpet av oppnevningsperioden (1.april desember 2010). Rådet omtrent midtveis i sin funksjonsperiode, og det ble derfor i møtet 23. februar 2009 vedtatt å gjennomføre derfor å lage en enkel egenevaluering. Målsettingen er først og fremst å gi innsikt og innspill til justering av kurs, nye tiltak osv, for medlemmene selv og sekretariatet. Egenevalueringen har blitt gjennomført gjennom en såkalt SWOT undersøkelse blant Rådsmedlemmene. Saksfremlegg utarbeidet av sekretariatet Saksdokumenter: oversikt over SWOT svarene, utarbeidet av sekretariatet. Leders forslag til vedtak: Diskusjonen tas til etterretning, og forslag til endringer følges opp av sekretariatet i samarbeid med Rådets leder. Sak 24/09 Temasak: Organisatoriske barrierer for innføring av individuell plan I møtet den 23. februar 2009 diskuterte Rådet den videre oppfølging av denne saken. Flere av Rådets medlemmer understreket at dette er en svært viktig sak. For å bringe saken videre ble det foreslått at man i første omgang løfter den inn for Rådet som en tema-/orienteringssak. En måte å belyse noen av vignettens problemstillinger vil kunne være å invitere foredragsholdere fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette forslaget fikk alminnelig tilslutning. Rådsmedlemmene Bente Mikkelsen og Karen Kaasa sa seg villige til å finne frem til gode innledere som kan bidra til å belyse problemstillingen fra henholdsvis spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Sekretariatet har kommet til at det i tillegg til Tlf , Faks / 7

7 MØTEINNKALLING kommunene og spesialisthelsetjenesten vil være naturlig at Helsedirektoratet som representant for den sentrale helseforvaltning også innleder om problemstillingen fra sitt ståsted. Følgende vil innlede om saken: Elisabeth Arntzen (RHF Helse Sør-Øst), Finn Strand (Bergen kommune) og Lisbeth Myhre (Helsedirektoratet). Saksfremlegg: Saksdokumenter: Notat fra RHF Helse Sør -Øst Leders forslag til vedtak: Diskusjonen tas til etterretning Sak 25/09 Orienteringssak: Konferansen "Helse i Utvikling 09" Sekretariatet har nå for alvor påbegynt arbeidet med konferansen. Finansiering er på plass (støtte på 2.5 millioner fra Helsedirektoratet jfr Kunnskapssenterets tildelingsbrev). Programkomiteen fra fjorårets konferanse er forespurt om å fungere ytterligere et år. Skisse til gjennomføring av konferansen er utarbeidet og vil bli presentert for Rådet i det neste møtet. Saksfremlegg utarbeidet av sekretariatet. Leders forslag til vedtak: Orienteringen om Helse i Utvikling 09 tas til orientering Sak 26/09 Eventuelt Det er ikke meldt inn noen saker under punktet eventuelt. Tlf , Faks / 7

8 SKILLEARK

9 SKILLEARK

10 MØTEREFERAT Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Deltakere Leder: Bjørn-Inge Larsen, Direktør, Sosial- og helsedirektoratet Liv Arum, Generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Lene Bakke, Prosjektleder, Høgskolen i Bergen Bjørn Guldvog, Assisterende direktør, Helsedirektoratet Guri Ingebrigtsen, Lokalpolitiker Vestvågøy kommune Karen Kaasa, Kommunaldirektør, Nøtterøy kommune Bente Mikkelsen, Administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Herlof Nilssen, Administrerende direktør, Helse Vest RHF Stig A. Slørdahl, Dekan, Det medisinske fakultet, NTNU Finn Strand, Kommunaldirektør, Bergen kommune Randi Talseth, Generalsekretær, Voksne for barn Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver, St. Olavs hospital Lars H. Vorland, Administrerende direktør, Helse Nord RHF Marte Walstad, Spesialist i allmennmedisin, Ranheim Legesenter Nils Fredrik Wisløff, Rådmann, Drammen kommune Lars Ødegård, Generalsekretær, Norges Handikapforbund (NHF) Steinar Aamdal, Professor, Klinisk kreftforskning, Radiumhospitalet Hans Petter Aarseth, Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Fra sekretariatet Forfall Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Torunn Alveng, Klinikksjef, Nordlandssykehuset HF Tor Carlsen, Kommunelege, Drammen kommune Bjørn Erikstein, Konst. administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen Siri Tau Ursin, Avdelingsoverlege, Stavanger universitetssykehus Gro Ramsten Wesenberg, Direktør, Statens Legemiddelverk Innkalt av Dato Leder Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3. februar / 10

11 MØTEREFERAT Sak 01/09 Godkjenning av saksliste og innkalling Rådets leder Bjørn-Inge Larsen benyttet anledningen til å ønske Generalsekretær Lars Ødegård i Norges Handikapforbund velkommen som nytt medlem i Rådet. Han orienterte samtidig om at Olav Ullern fra KS har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å bli fritatt for sitt verv som rådsmedlem, da han går over i stillingen som departementsråd i Landbruksdepartementet. Sekretariatets leder Berit Mørland orienterte deretter kort om de nye rutinene for utsendelse av saksdokumenter. Det var for øvrig ingen kommentarer/merknader til den utsendte møteinnkallingen eller sakslisten. Sak 02/09 Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes. Godkjenning av referat Det var ingen nye kommentarer/merknader til utkastet til referat fra møtet 24/ Vedtak: Referatet fra møtet 24/ godkjennes. Sak 03/09 Habilitet Rådsmedlemmene ble bedt om å melde fra dersom de oppfattet seg som inhabile i forhold til noen av sakene på dagsorden. Leder konkluderte med at det ikke var fremkommet interessekonflikter som skulle tilsi at noen av de tilstedeværende rådsmedlemmene var å anse som inhabile. Sak 04/09 Vedtak: Det var ingen meldte habilitetskonflikter til dagens møteprogram. Oppfølging av saker fra forrige møte og tidligere referater Rådets leder Bjørn-Inge Larsen understreket i sin innledning at dette agendapunktet er ment som en service til medlemmene slik at man kan se hvordan det går med de sakene som har vært oppe til behandling. Han gikk derfor ikke inn i noen av enkelt sakene, men oppfordret medlemmene til å stille spørsmål dersom det var behov for ytterligere avklaringer i forhold til det som finnes i sakens dokumenter. Innledningsvis ble det spurt om hvor lang man var kommet i arbeidet med et system for ny og kostnadskrevende teknologi (arkivnummer 07/572) og hvem det var som sto for dette arbeidet. Assisterende direktør i Helsedirektoratet (Hdir), Bjørn Guldvog, informerte derfor kort om sammensetningen av styringsgruppen, sekretariatsfunksjonen og om hvor 2 / 10

12 MØTEREFERAT arbeidet sto per i dag. Det ble så stilt et spørsmål vedrørende oppfølgingen av saken Søvnapnoe-syndrom: Diagnostikk og behandling (arkivnummer 07/343). Mer spesielt ble det utrykt en overraskelse over at saken så langt bare så ut til å ha gått frem og tilbake mellom Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Hans Petter Aarseth gav derfor først en kort orientering om ansvarsfordelingen mellom Hdir og departementet. Han forklarte deretter at Hdir nå vil gå gjennom ulike finansierings alternativer for bittskinner. Direktoratet vi på grunnlag av denne gjennomgangen komme med en ny uttalelse. Til slutt gav administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Bente Mikkelsen, en oppdatering av de regionale helseforetakenes håndtering av saken om Innføring av kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (arkivnummer 08/130). Et sammendrag av RHFenes behandling av saken er lagt ut på Flere av Rådsmedlemmene var under den påfølgende diskusjonen opptatt av at det er ønskelig at Rådet kommer tilbake til en sak hvor skillet mellom eksperimentell, utprøvende og etablert behandling diskuteres nærmere. Sekretariatets leder, Berit Mørland, oppsummerte diskusjonen ved å peke på at det RHFene nå har vedtatt ikke kan sies å være vesensforskjellig fra det som var intensjonen med Rådets vedtak. Hun pekte også på at RHFene på en god måte nå har tatt tak i de problemstillingene som Helse Sør-Øst opprinnelig løftet inn for behandling i Nasjonalt råd. Rådets medlemmer sluttet seg til dette. Sak 05/09 Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Vignetter: Vurdering av foreslåtte saker for Nasjonalt Råd Vignett 05/09-01 Finansiering av 1½-linjetjeneste (mobil røntgen) Forslagsstiller Hans-Petter Aarseth gikk kort gjennom bakgrunnen for den foreslåtte vignetten. Flere av medlemmene sa seg under diskusjonen enige i at vignetten fanger opp et viktig tema som ligger innenfor Rådets mandat. Samtidig utrykte flere tvil om det var riktig tidspunkt for Rådet å behandle denne saken nå. Flere viste til at helseminister Bjarne Håkon Hanssen har igangsatt et arbeid med tanke på å forbedre samhandlingen i det norske helsevesenet. Temaet som vignetten tar opp antas, selv om den omhandler en mindre del av samhandlingsproblematikken, å bli et viktig element i det pågående reformarbeidet. Nasjonalt råd besluttet derfor å utsette behandlingen av denne saken i påvente av Helse- og omsorgsdepartementets varslede stortingsmelding. Stortingsmeldingen skal etter planen legges frem i juni / 10

13 MØTEREFERAT Vignett 05/09-02 Etablering av en second opinion ordning for kreftpasienter Forslagsstiller Steinar Aamdal gav en begrunnelse for forslaget. Aamdal la vekt på at det særlig innenfor kreftbehandlingen er slik at mange pasienter ønsker en fornyet vurdering når alle etablerte behandlingsmuligheter er forsøkt. Han pekte også å at dette er et tema som det for tiden er betydelig oppmerksomhet knyttet til internasjonalt. Flere av medlemmene understreket at det å få på plass et organisert opplegg for denne typen vurderinger er en viktig sak som bør utredes videre. De fremhevet samtidig at en slik utredning bør fokusere mer på second opinion som en generell mekanisme/ordning (hvor kreft bare er en diagnosegruppe), da det er behov i helsevesenet for en strategi på området. Det ble derfor besluttet at Sekretariatet, i samarbeid med forslagstiller og andre relevante aktører, arbeider videre med saken. Vignett 05/09-03 Profesjonens og befolkningens holdninger til prioriteringer i helsetjenesten Rådets leder Bjørn-Inge Larsen orienterte kort om bakgrunnen for at vignetten var fremmet for Rådet. Under den påfølgende diskusjonen var det flere av medlemmene som var usikre på om det å gjennomføre en spørreundersøkelse var i tråd med Rådets mandat. Det ble på denne bakgrunn besluttet at man i denne omgang ikke ønsker å arbeide videre med en slik undersøkelse i Rådets regi. Vignett 05/09-04 Fra utprøvende til etablert behandling Vignetten har blitt utarbeidet av sekretariatet. Berit Mørland orienterte derfor kort om bakgrunnen for at den nå har blitt spilt inn til Rådet. Hun understreket at Rådet ved flere anledninger har behandlet saker hvor det har vært spørsmål knyttet til hvordan man best kan forstå hvor langt i en utviklingsprosess en bestemt teknologi har kommet. Flere av rådsmedlemmene understreket at det per i dag ikke finnes noen entydige definisjoner av hva eksperimentell, utprøvende og etablert behandling er. En slik begrepsavklaring ble derfor fremhevet som nyttig. Rådet besluttet derfor at man ønsket å gå videre med denne saken. Gjennomgang av tidligere godkjente saker/vignetter Sekretariatet hadde i forkant av dette møtet utarbeidet en oversikt over tidligere saker/vignetter. Dette er saker som av ulike grunner enda ikke utredet. Hensikten med saken var å få en tilbakemelding på om det bør arbeides videre med vignettene. Hva står i veien for innføring av individuell plan (arkivnummer 07/575) Flere av Rådets medlemmer understreket at dette er en svært viktig sak, som 4 / 10

14 MØTEREFERAT det ikke vil være klokt å legge bort. For å bringe saken videre ble det foreslått at man i første omgang løfter den inn for Rådet som en tema-/orienteringssak. En måte å belyse noen av vignettens problemstillinger vil kunne være å invitere foredragsholdere fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dette forslaget fikk alminnelig tilslutning. Sekretariatet ble derfor oppfordret til å arbeide videre med saken. Personidentifiserbare kvalitetsregistre for akutt hjerteinfarkt og hjerneslag for å bedre pasientbehandling (arkivnummer 08/131) Flere av rådets medlemmer pekte på at Helse- og omsorgsdepartementet er i ferd med å ferdigstille et arbeid omkring kvalitetsregistre. Registeret for akutt hjerteinfarkt og hjerneslag, som nevnes i denne vignetten, er et av registrene som foreslås etablert/finansiert i departementets prosjekt. Rådet kommer derfor ikke til å arbeide videre med saken. Screening hos nyfødte (arkivnummer 08/115) Helsedirektoratet har signalisert at man ønsker å bringe denne saken for diskusjon i Rådet. Sak 06/09 Fordeling av legestillinger mellom primær- og spesialisthelsetjenesten - et prioriteringsspørsmål? (arkivnummer 08/255) Det ble besluttet å stille denne saken i bero inntil videre, da Helseminister Bjarne Håkon Hanssen har igangsatt et arbeid med tanke på å forbedre samhandlingen i det norske helsevesenet. Det temaet som denne vignetten tar opp er et viktig element i dette reformarbeidet. Den videre behandlingen ansees å være tilstrekkelig ivaretatt gjennom det pågående prosjektet. Drøftingssak: Presiseringer og diskusjon av Rådets mandat Rådets leder, Bjørn-Inge Larsen, introduserte saken. Han minnet om at de anbefalninger Rådet kommer med i utgangspunktet er å anse som rådgivende. Samtidig er det slik at det hviler visse forventinger på Rådets og dets medlemmer om at man følger opp de anbefalningene som gis. Under den påfølgende diskusjonen ble det av flere pekt på som viktig at Rådets legitimitet på mange måter står og faller med at de vedtakene som fattes følges opp på en god måte. Samtidig ble understreket at rådets medlemmer representerer svært ulike organisasjoner og sektorer, og at deres ansvarsposisjoner dermed er svært ulike. Dette gjenspeiles videre i at ikke alle medlemmene har samme mulighet til å implementere Rådets vedtak. Videre ble det pekt på at de fleste av de sakene som Rådet har behandlet så langt har omhandlet problemstillinger knyttet til spesialisthelsetjenesten. Flere tok derfor til orde for at det bør spilles inn flere saker som omhandler 5 / 10

15 MØTEREFERAT kommunehelsetjenesten. Fra kommunehelsetjenestens representanter ble det innrømmet at man ikke enda helt hadde fått etablert en god måte å identifisere og bringe inn slike saker. Enkelte rådsmedlemmer var også opptatt av at Rådet hadde et stykke igjen når det gjaldt å tydeliggjøre hvilke(n) aktør(er) som forventes å følge opp vedtakene. Vedtak: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten tar i sitt arbeid utgangspunkt i følgende formuleringer gitt i Nasjonal helseplan ( ): Hovedmålet med etableringen av Rådet er å tydeliggjøre de ansvarsbærende aktørenes roller og ansvar i kvalitets- og prioriteringsarbeidet. Rådet skal bedre samhandlingen mellom nivåene og skape mer helhet i og åpenhet omkring kvalitets- og prioriteringsarbeidet i helsetjenesten. Sak 07/09 Medlemmer oppfordres, i tråd med de overordnede signalene gitt i styrende dokumenter, om å følge Rådets vedtak. Drøftingssak: Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten Sekretariatets leder Berit Mørland innledet kort om bakgrunnen for denne saken da forslagstiller, avdelingsoverlege Siri Tau Ursin, var forhindret fra å delta på møtet. Rådets leder gav deretter ordet til avdelingsdirektør Anne Karin Lindahl fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret). Lindahl gav en kort presentasjon av det arbeidet som er gjort internasjonalt og det som nå pågår i Kunnskapssenteret med å tilveiebringe dokumentasjon for sammenhengen mellom behandlingsvolum og kvalitet. Rådets leder henvendte seg deretter spesielt til RHF-direktørene for å høre hvordan en diskusjon ville kunne være til hjelp i forhold til de utfordringer RHFene står overfor på dette området. Direktørene la for det første vekt på at vedtaksforslaget i saken var godt egnet for deres videre arbeid. Videre ble det sagt at man kommer til å følge opp på områder, slik som for eksempel koloncancer, hvor det er påvist en klar sammenheng mellom behandlingsvolum og kvaliteten på den tjenesten som tilbys. Det ble også uttrykt et ønske om å få presentert en oversikt over hvilke virkemidler man kan ta i bruk for å påvirke forholdet mellom volum og kvalitet. Flere rådsmedlemmer uttrykte også forhåpninger til at dokumentasjon fra kvalitetsregistre vil kunne bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget for diskusjoner omkring sentralisering og desentralisering av behandlingstilbud. 6 / 10

16 MØTEREFERAT Rådets leder oppsummerte diskusjonen ved å peke på at det for beslutningstakere er viktigere å på plass eksakt (diagnose-/prosedyrespesifikk) kunnskap heller enn generell kunnskap. Samtidig understreket han at volum og kvalitet debatten også handler om pasienter med svært sjeldne diagnoser (med andre ord der volumet er svært lavt). Han la også vekt på å få frem at det er bygget opp egne enheter innenfor helsevesenet på dette området. Vedtak: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten legger til grunn at det i både norske og internasjonale studier er påvist en sammenheng mellom behandlingsvolum og behandlingskvalitet. Det erkjennes samtidig at dette kun er dokumentert for visse typer behandlinger og pasientgrupper, og at det dermed ikke er grunnlag for en generell eller allmenngyldig sammenheng i alle situasjoner. Rådet er opptatt av at den påviste relasjonen mellom behandlingsvolum og behandlingskvalitet, der den oppfattes som relevant, benyttes som grunnlag for planlegging og organisasjonsutvikling i helsetjenesten. Rådet ser at det er behov for forsterket innsats for å innhente og sammenstille data som kan gi oversikt over hvilke pasientgrupper og behandlingsprosesser der kvalitet påvirkes av behandlingsvolum. Rådet mener derfor at relevante offentlige registre må innrettes slik at eventuelle kvalitetseffekter av behandlingsvolum kan identifiseres. Rådet ber Helsedirektoratet sikre at dette aspektet inkluderes i det pågående nasjonale registerprosjektet i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. For å få kunnskap om relasjonen mellom kvalitet og volum for flere pasientgrupper og behandlingstyper er Rådet opptatt av at en også tar i bruk andre mål for kvalitet enn kun dødelighet og komplikasjoner. Inntil mer systematisk kunnskap foreligger, og som et ledd i den videre utredningen ber Rådet RHFene om å bidra til å kartlegge mekanismene og årsakene som ligger bak det faktum at enkelte behandlingsinstitusjoner utfører planlagte inngrep i svært lave årlige volum. Sak 08/09 Rådet ønsker i neste behandling av saken å komme tilbake til en mer konkret drøfting om hvordan erkjennelsen av at behandlingsvolum påvirker kvalitet bør påvirke utviklingen av norsk helsetjeneste. Drøftingssak: Hvilke helseeffekter bør være dokumentert før innføring av nye kreftlegemidler? Saken om helseeffekter ble opprinnelig fremmet av Helsedirektoratet. Leder 7 / 10

17 MØTEREFERAT for direktoratets krefthandlingsplaner, Stein Kaasa, innledet. Han la i sin presentasjon særlig vekt på å få frem at saken dreier seg om å sikre seg at de endepunktene som man bruker i studier er gode og valide i et helsetjenesteperspektiv. Kaasa understreket at selv om det ikke er noen automatikk mellom de krav som stilles av EMEA (The European Medicine Agency) for markedsføringstillatelse og det som legges til grunn for nasjonal finansiering og retningslinjearbeid, så er det viktig at dette arbeidet henger sammen. I den påfølgende diskusjonen ble det av flere understreket at det her var lagt opp til en viktig prinsipiell diskusjon. Andre understreket at denne saken på mange måter illustrerer mer generelle prinsipper av betydning for om man skal finansiere et legemiddel (eller annen ny teknologi) over offentlige budsjetter. Stein Kaasa la vekt på at leders forslag til vedtak representerte et viktig bidrag til retningslinjearbeidet innenfor kreftområdet. Flere av Rådets medlemmer ønsket likevel ytterligere konkretisering av saken før en endelig anbefalning blir gitt. Rådets leder konkluderte derfor med at Helsedirektoratet vil komme tilbake med noe mer utfyllende informasjon før et endelig vedtak fattes i det neste møtet. Sak 09/09 Vedtak: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ønsker å få seg forelagt et revidert vedtaksforslag til sitt neste møte. Drøftingssak: Gentesting av kvinner med bryst- og eggstokkreft Saken om gentesting ble opprinnelig fremmet av Helsedirektoratet. Leder for direktoratets krefthandlingsplaner, Stein Kaasa, innledet. I sin presentasjon understreket han innledningsvis at dette er en svært omfangsrik sak som inneholder en lang rekke problemstillinger. Kaasa brukte derfor en god del tid på å beskrive hvordan gentesting foregår i dag. Dagens praksis er i stor grad basert på familieforekomst (familieanamnese). Rådets leder understreket at Helsedirektoratet fortasatt er skeptiske til en generell gentesting, det vil si tilbud om testing av alle kvinner med ny bryst/eggstokkreft. Direktoratet skal, i løpet av kort tid, gi råd til Helse- og omsorgsdepartementet. Han gav deretter ordet til professor Erik Wist ved Kreftsenteret på Ullevål universitetssykehus. Wist gikk raskt gjennom de viktigste innvendingene mot det vedtaksforslaget leder hadde fremmet. Flere av rådsmedlemmene uttrykte under diskusjonen at man her hadde en god mulighet til å ta i bruk kunnskap om forebygging. De var derfor positive til at man burde ta i bruk gentesting i et større omfang enn man gjør i dag, selv om det foreslåtte tiltaket kunne ha dramatiske konsekvenser. Mange gav derfor sin tilslutning til faggruppenes og arbeidsgruppenes konklusjoner. 8 / 10

18 MØTEREFERAT Enkelte innvendinger mot en generell gentesting gikk imidlertid også igjen i flere av diskusjonsinnleggene. For det første var flere av medlemmene opptatt av at man i dag ikke har tilstrekkelig kunnskap til å si noe om det etiske dilemmaet: Hvor mange friske kvinner skal fjerne bryst og eggstokker for å hindre at noen andre utvikler kreft? For det andre var flere opptatt av i hvilken grad helsevesenet har den nødvendige kapasiteten for å kunne bistå kvinnene med god og forsvarlig genetisk veiledning. For det tredje var mange opptatt av at man må sørge for at å gi det samme tilbudet om testing over hele landet. Hvis ikke var man redd for at det over tid kommer til å utvikle seg uakseptable/uønskede geografiske forskjeller. Til slutt var flere opptatt av å få ytterligere klarhet i hva de ulike testene inneholder. Dette henger også sammen med spørsmålet om hvilken mulighet man har for å gi den nødvendige veiledning. Rådets leder konkluderte med at diskusjonen med all tydelighet hadde synliggjort at dette både er en komplisert sak og at det er legitimt at Nasjonalt råd diskutert denne. Han var imidlertid usikker på om det lot seg gjøre å komme frem til et entydig vedtak. Flere av rådsmedlemmene var ikke enige i dette og ønsket at det på bakgrunn av diskusjonen ble formulert et nytt forslag til vedtak. Ved møtets slutt skisserte derfor leder et nytt vedtaksforslag, som Rådets medlemmer sa seg enig. Vedtak: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten anbefaler at det skal fortsatt gis tilbud om gentesting til kvinner basert på risikovurdering, bl.a. familieforekomst (familieanamnese). Rådet understreker videre viktigheten av at pasienter, uavhengig av bosted, bør tilbys mest mulig likeverdige og forutsigbare tjenester. Rådet anbefaler at Helsedirektoratet i det videre arbeidet fokuseres på at det finnes tilstrekkelige ressurser til å gi god og forsvarlig genetisk veiledning. Det var usikkerhet/ uenighet blant Rådets medlemmer om den dokumentasjon som er tilgjengelig for de aktuelle gentestene i dag, er tilstrekkelig til å gi råd til kvinner uten opphopning av tilstanden i familien. Det er fortsatt uklart hvor mange positivt testede kvinner som vil få råd om å fjerne bryst/eggstokker uten å ha en reell risiko for å få sykdommen. Rådet anbefaler at det arbeides for at det testes for genfeil/mutasjoner der det er en dokumentert og kjent risiko for kreftutvikling. 9 / 10

19 MØTEREFERAT Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Rådet anbefaler at Helsedirektoratet legger Rådets diskusjon til grunn for sitt videre arbeid. Orienteringssak: Årsrapport 2008 Sekretariatets leder Berit Mørland gav en kort introduksjon til saken. Under den påfølgende diskusjonen kom det frem noen ønsker om endringer. Blant annet mente flere av Rådets medlemmer at regnskapet for 2008 burde tas ut av rapporten. Disse endringene vil bli innarbeidet i den endelige årsrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet. Vedtak: Sekretariatet ferdigstiller årsrapporten under hensyntagen til de synspunkter som kom frem under diskusjonen. Orienteringssak: Egenevaluering Nasjonalt råd Sekretariatsleder Berit Mørland gav en kort introduksjon. Rådets medlemmer sluttet seg i hovedsak til det skisserte opplegget for egenevaluering. Sekretariatet vil i løpet av kort tid hente inn og sammenstille medlemmenes vurderinger. Det legges opp til en diskusjon av de innspillene i Rådets neste møte. Vedtak: Rådet slutter seg til de fremlagte planene for egenevaluering. Orienteringssak: Evaluering av konferansen 08 og oppstart av arbeidet med Helse i Utvikling 09 Sekretariatets leder Berit Mørland introduserte saken. Hun presenterte blant annet utvalgte resultater fra evalueringen av Helse i Utvikling 08. Hun formidlet videre et ønske om at medlemmene programkomiteen fortsetter ytterligere et år. Rådet sluttet seg til dette. Det ble videre tatt til orde for at den kommende konferansen både bør fokusere på kvalitets- og prioriteringstematikk. Mer spesielt ble det besluttet å arrangere en egen sesjon/workshop med tema prioritering på klinisk nivå (med tema blant annet knyttet til erfaringer med de nylig utgitte prioriteringsveilederne). Sak 13/09 Eventuelt Vedtak: Rådet slutter seg til, med de kommentarer som fremkom under møtet, de fremlagte planene for konferansen Helse i Utviklingen 09. Det var ikke meldt inn noen saker under punktet eventuelt. 10 / 10

20 SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 15/09 Saksnummer 08/266 Dato 25. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard og Berit Mørland Sak Revidert vedtaksforslag sak 08/09 - Hvilke helseeffekter bør være dokumentert før innføring av nye kreftlegemidler? Bakgrunn Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten behandlet under sitt møte 26. mai 2008 en vignette med tittelen "Hvilke helseeffekter bør være dokumentert før innføring av nye kreftlegemidler". Rådet drøftet saken i møtet 23. februar I referatet fra møtet heter det at flere understreket at det her var lagt opp til en viktig prinsipiell diskusjon. ( ). Flere av Rådets medlemmer ønsket likevel ytterligere konkretisering av saken før en endelig anbefalning blir gitt. Rådets leder konkluderte derfor med at Helsedirektoratet vil komme tilbake med noe mer utfyllende informasjon før et endelig vedtak fattes i det neste møtet. Nedenfor følger revidert forslag til vedtak. Leders forslag til vedtak Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten legger til grunn at hva som anses å være et akseptabelt klinisk endepunkt med nødvendighet må variere mellom ulike sykdomsgrupper. For legemidler innenfor kreftområdet mener Rådet, i samsvar med internasjonale prosesser på området, at både total overlevelse og progresjonsfri overlevelse er akseptable primære endepunkter. Når progresjonsfri overlevelse benyttes som primært endepunkt bør det også være inkludert studier som dokumenterer bedret symptomlindring og eller bedret funksjon. Man bør også påse at pasientene følges systematisk over lang nok tid for tidlig å kunne avdekke eventuelle uønskede seineffekter (bivirkninger) av behandlingen. 1 / 1

21 SKILLEARK

22 SKILLEARK

23 SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 17/09 Saksnummer 09/41 Dato 31. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppdatering av saker tidligere behandlet av Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet. Det som er nytt siden forrige møte, er satt i kursiv. Vedtak i alle saker ligger på Drøftingssak: Søvnapnoe-syndrom: Diagnostikk og behandling (arkivnummer 07/343) Nasjonalt råd behandlet denne saken under sitt møte 11. juni Under den påfølgende høringen, som ble gjennomført i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, var det flere høringsinstanser som pekte på den manglende refusjon for bittskinnebehandling som årsak til den lave andel av denne type behandling i Norge. Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet. Drøftingssak: Cochlea-implantat hos voksne - Ensidig versus tosidig implantat (arkivnummer 07/604) Rådet behandlet saken 10. oktober Helsedirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede saken videre. Det er forventet at arbeidsgruppen leverer sitt forslag våren Temasak: Korridorpasienter hva hjelper? (arkivnummer 07/571) Rådet behandlet denne saken som temasak 26. november Rådets leder oppsummerte etter presentasjonen av saken fra Helse Sør-Øst, med at en egen sak om korridorpasienter muligens ikke er egnet for behandling i Rådet på det nåværende tidspunkt. I møtet den 26. mai 2008 viste Rådets leder under sin gjennomgang av denne saken til at Helsedirektoratet nå har publisert statistikk for utviklingen i antall korridorpasienter i Tallene viser ingen nedgang, og problematikken er fortsatt aktuell. Etter en kort diskusjon i møtet den 26. mai ble det besluttet at Rådet vil få seg 1 / 5

24 SAKSFREMLEGG forelagt denne saken på nytt, men da med en bredere anlagt problemstilling for eksempel knyttet til samhandling mellom første og andrelinjetjenesten. Det er siden da ikke kommet frem ny informasjon i denne saken. Drøftingssak: Behovet for offentlig initierte kliniske studier for å understøtte prioriteringsbeslutninger (arkivnummer 07/531) I forbindelse med det første møtet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering den 16.april 2007 kom behovet for finansiering av offentlige kliniske studier som er relevante for å understøtte beslutninger i helsetjenesten i Norge opp. Sekretariatet har lagt frem en sak om dette første gang den 11. juni Siden har saken vært drøftet ytterligere to ganger, den 08. oktober 2007 og 28. januar Saken har også vært sendt på høring i de regionale samarbeidsorganene og i de allmennmedisinske forskningsenhetene. I forlengelsen av Rådets drøftinger den 28. januar er saken nå oversendt til Helse og omsorgsdepartementet for videre oppfølging.. Sekretariatet har presentert saken for en arbeidsgruppe nedsatt i HOD. HOD har påbegynt arbeidet med saken høsten 2008 og sekretariatets leder deltar i arbeidsgruppen. Saken oppgis å være en del av HODs budsjettbehandling for Orienteringssak: System for håndtering av ny teknologi i sykehus (arkivnummer 07/572) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering behandlet denne saken under sitt møte 28. januar Den 26. mai 2008 gav Bjørn- Inge Larsen en kort oppdatering for status i saken. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å etablere en arbeidsgruppe som skal utrede et slik system. I oppdraget sies det blant annet at spørsmål knyttet Rådets rolle i et slik system også skal vurderes. Arbeidsgruppen har blitt bedt om å avgi sin innstilling innen 1. mai Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering vil i møtet behandle en sak hvor skillet mellom eksperimentell-, utprøvende- og etablert behandling tas opp. Dette er et av de spørsmålene Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere. Rådets eventuelle anbefalinger vil således bli gitt til direktoratet. Drøftingssak: Nasjonale retningslinjer og veiledere: Sosial- og helsedirektoratets organisering av arbeidet (arkivnummer 07/584) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering behandlet denne saken over to møter, den 26. november 2007 og 28. januar Under diskusjonen ble det av flere rådsmedlemmer understreket at arbeidet med retningslinjer er svært viktig. Likevel er det slik at mange opplever at arbeidet med å få på plass 2 / 5

25 SAKSFREMLEGG retningslinjene går svært langsomt. Rådets medlemmer pekte også på at saken for en stor del omhandlet den interne styring i SHdir. Det ble derfor foreslått at man burde opprette en styringsgruppe for arbeidet. En slik gruppe burde bestå av flere eksterne aktører, blant annet fra aktuelle fagmiljøer som vil kunne gi råd om behov for retningslinjer. I vedtaket heter det derfor at Rådet ber Sosial- og helsedirektoratet om å legge frem saken på nytt. Rådet ble i etterkant orientert om de nasjonale retningslinjer som finnes på Helsedirektoratets hjemmeside. Drøftingssak: HPV vaksine (arkivnummer 07/576) Saken ble behandlet over to møter i Rådet. Den 26. november 2007 og 26. mars Regjeringen foreslår i forslag til Statsbudsjettet 2009 en bevilgning på 57 millioner kroner til innføring av vaksine mot livmorhalskreft. Vaksinen forebygger smitte av humant papillomavirus (HPV) som kan gi livmorhalskreft. Den blir en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010. Innføringen av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet har fått mye medieomtale den siste tiden. Bioteknologinemnda, hvis enkelte medlemmer har vært aktive i diskusjonene, har tillyst et åpent møte om HPV-vaksine onsdag 1. april Hans Petter Aarseth vil holde et innlegg under møtet. Det vil bli gitt informasjon fra det åpne møtet under Rådsmøtet 20. april Drøftingssak: Hjemmerespiratorbehandling (arkivnummer 07/579) Saken ble behandlet i Rådets møte den 26. mai Rådet fattet flere vedtak som krever oppfølging. Dette inkluderer arbeid med veileder, retningslinjer og juridiske avklaringer. Sekretariatet har fått opplyst at Helsedirektoratet har innledet et samarbeid med det Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling som et ledd i oppfølgingen av Rådets behandling. Drøftingssak: Bruk av monoklonale antistoffer i behandling av metastatisk kolorektalcancer (arkivnummer 08/12) Saken ble behandlet i Rådets i møte 26. mars og 08. september Rådet fattet flere vedtak som krever oppfølging. Sekretariatet har vært i kontakt med lederen for de nasjonale krefthandlingsplanene, prosjektdirektør Stein Kaasa, hvor man har fått opplyst arbeidet med å følge opp Rådets vedtak er påbegynt i faggruppen, I tillegg har man igangsatt prosesser omkring arbeidet med registrering. Kaasa vil komme tilbake til Rådet med en orientering når dette arbeidet har kommet noe lenger. 3 / 5

26 Drøftingssak: Innføring av kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (arkivnummer 08/130) SAKSFREMLEGG Saken ble behandlet i Rådets siste møte den 08. september Rådet ba i sitt vedtak de regionale helseforetakenes (RHF) administrerende direktører i et kommende møte om å redegjøre for hvordan saken har vært fulgt opp i. Sekretariatet har, som et ledd i den rutinemessig oppfølgingen av saken, bedt direktørene i de fire RHFene om tilbakemelding på det siste vedtakspunktet. Nasjonalt råd drøftet denne saken kort under møtet 23. februar I det foreløpige referatet heter det at Sekretariatets leder, Berit Mørland, oppsummerte diskusjonen ved å peke på at det RHFene nå har vedtatt ikke kan sies å være vesensforskjellig fra det som var intensjonen med Rådets vedtak. Hun pekte også på at RHFene på en god måte nå har tatt tak i de problemstillingene som Helse Sør-Øst opprinnelig løftet inn for behandling i Nasjonalt råd. Rådets medlemmer sluttet seg til dette. Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) (arkivnummer 08/258) Saken ble behandlet under Rådets møte 24. november Under møtet ble det erkjent at man fortsatt manglet informasjon blant annet om antall aktuelle norske pasienter, og norsk praksis på kriterier for bruk av PET. Rådet besluttet derfor at saken vil komme opp ytterligere en gang i løpet av Det er tatt et internasjonalt initiativ til å oppdatere nasjonale standarder for hvor mange PET skannere man antar å være relevant, f eks per million innbyggere Drøftingssak: Implanterbar hjertepumpe (LVAD) som bro til hjertetransplantasjon og for varig behandling ved hjertesvikt (arkivnummer 08/09) Saken ble behandlet under Rådets møte 24. november Det er ikke kommet frem ny informasjon i denne saken. Drøftingssak: Nasjonale retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer (arkivnummer 08/1351) Saken har blitt behandlet i to rådsmøter 8. oktober 2007 og 24. november Problemstillinger reist i rådets drøfting ønskes belyst i Helsedirektoratets planlagte høring om utkast til retningslinje. Rådet ønsker derfor saken tilbake til ny behandling etter at høringen er gjennomført. 4 / 5

27 Drøftingssak: Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten (arkivnummer 08/1347) SAKSFREMLEGG Det har ikke fremkommet noen nye opplysninger i denne saken. Drøftingssak: Hvilke helseeffekter bør være dokumentert før innføring av nye kreftlegemidler? (arkivnummer 08/266) Helsedirektoratet, som forslagstiller, la vekt på at leders forslag til vedtak representerte et viktig bidrag til retningslinjearbeidet innenfor kreftområdet. Flere av Rådets medlemmer ønsket likevel ytterligere konkretisering av saken før en endelig anbefalning blir gitt. Rådets leder konkluderte derfor med at Helsedirektoratet vil komme tilbake med noe mer utfyllende informasjon før et endelig vedtak fattes i det neste møtet. Et revidert vedtaksforslag er lagt ved sak 15/09 i dette møtet. Drøftingssak: Gentesting av kvinner med bryst- og eggstokkreft (arkivnummer 09/91) Referat i saken ble utformet i etterkant av møtet. Det ble godkjent på e-post av Rådets medlemmer, men skal formelt godkjennes i møtet 20.april. Utkastet er lagt på Helsedirektoratets hjemmeside 5 / 5

28 SKILLEARK

29 SKILLEARK

30 SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 18/09 Saksnummer 09/41 Dato 23. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Vurdering av fremtidige saker for Nasjonalt råd møte 2/2009 Bakgrunn Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten behandlet og vedtok på det tredje møtet i 2007 en ny modell for hvordan fremme/foreslå saker for behandling i Rådet (se sak 26/07). Rådet ble enige om følgende fremgangsmåte: Prosessen begynner i det en sak meldes inn fra en/flere av Rådets medlemmer til sekretariatet. Sekretariatet foretar en første utredning av de problemstillinger som saken reiser. Dette gjøres i samråd med den som har fremmet forslaget. Sekretariatet utarbeider så et problemnotat (en vignett) som skal danne grunnlag for å avgjøre om den aktuelle problemstillingen er egnet for videre behandling/drøfting i Rådet. Flere vignetter vil bli behandlet under det agendapunktet. Vurderingen av vignettene må sees i sammenheng med de temaområder som er nedfelt i Rådets mandat. Under behandling av sak 26/07 ble det utrykt et ønske fra flere rådsmedlemmer om at saker som ikke anses som egnet for rådsbehandling for ettertiden skal kunne identifiseres på en egen liste. Det er derfor viktig at saker som avslås også følges av en begrunnelse og en eventuell angivelse av andre instanser som Rådet mener bør håndtere saken videre. Hvordan behandle vignettene? Rådet fatter egne vedtak for hver vignett. Hver av vignettene bes vurdert i forhold til spørsmålene nedenfor: Er problemstillingen egnet for behandling i rådet, og ønsker rådet å behandle saken? Hvis Nei: - Hva er begrunnelsen for ikke å behandle saken? - Hvilken annen instans bør eventuelt behandle den? Hvis Ja: - Hva er etter Rådets mening den mest sentrale problemstillingen (det prinsipielle spørsmålet) vignetten reiser. 1 / 2

31 SAKSFREMLEGG I de videre saksforberedelsene bes det om at det legges vekt på å utrede følgende forhold: - Følgende fagmiljøer/ekspertise kan/bør kontaktes: - Saken ønskes tilbake til Rådet. Oversikt over vignetter til behandling i dette møtet: Vignett 18/09-01 Prioritering i forbindelse med sjeldne/alvorlige sykdommer Forslagsstiller: Bente Mikkelsen 2 / 2

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet.

Vurderingen refusjon for bittskinne er for tiden til behandling i Helsedirektoratet. Møtesaksnummer 17/09 Saksnummer 09/41 Dato 31. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppdatering av saker tidligere behandlet av Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245

Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom 1200-1245 Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 24. november, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 23. februar 2009, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Detaljer

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 30/09. Saksnummer 09/41. Dato 15. mai Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 30/09 Saksnummer 09/41 Dato 15. mai 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for saker

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. mai, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Deltakere: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. september, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten foreløpig referat Mandag 08. september 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets lokaler,

Detaljer

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 15. februar 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene

Ansvar: Sekretariatet i samråd med forslagsstiller Helsedirektoratet De kliniske etikk-komiteene Møtesaksnummer 08/11 Saksnummer 2011/50 Dato 24. januar 2011 Kontaktperson Jan Marcus Sverre Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling til møte 1/2011 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00, Sosial- og

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak

Møtesaksnummer 28/ mai Dato. Karianne Johansen. Kontaktperson i sekretariatet. Oppdatering av tidligere saker. Sak Møtesaksnummer 28/08 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Oppdatering av tidligere saker Dette notatet gir en oppdatering og status for saker som er behandlet i Rådet.

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Referat Formål, dato, sted: Femte møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 28. januar, kl. 10.00 16.00, Sosial-

Detaljer

Onsdag 26. mars 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Onsdag 26. mars 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i -helsetjenesten - Foreløpig referat Onsdag 26. mars 2008, kl. 10.00

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Tredje møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 08. oktober, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret

Berit Mørland, Assisterende direktør, Kunnskapssenteret Håkon Lund, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Ånen Ringard, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Formål Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Mandag 20. april 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Deltakere

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat Formål, dato, sted: Deltakere: Andre møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 11. juni, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

Mandag 8. juni, 2009 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom

Mandag 8. juni, 2009 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Lunsj blir servert mellom MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 8. juni, 2009 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Detaljer

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 26. mai 2008, kl , Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål MØTEREFERAT Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Innkalt av Dato Mandag 26. mai 2008, kl. 10.00 16.00, Sosial- og helsedirektoratets

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. juni 2010, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. juni 2010, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Leder:

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser

Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser ALNSFs Lederkonferanse, Bergen 01.09.08: Nasjonale føringer for prioritering av oppgaver i lys av tilgjengelige ressurser Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet Berit Mørland Bakgrunn:

Detaljer

Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 6. desember, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer?

Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer? Møtesaksnummer 58/09 Saksnummer 09/42 Dato 17. november 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Et nasjonalt system for ny vurdering når det ikke lenger foreligger et etablert behandlingstilbud

Detaljer

Sak Hvilke helseeffekter bør være dokumentert før innføring av nye (kreft)legemidler i spesialisthelsetjenesten?

Sak Hvilke helseeffekter bør være dokumentert før innføring av nye (kreft)legemidler i spesialisthelsetjenesten? Møtesaksnummer 08/09 Saksnummer 08/266 Dato 29. januar 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Hvilke helseeffekter bør være dokumentert før innføring av nye (kreft)legemidler i spesialisthelsetjenesten? Bakgrunn

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten - rolle, oppgaver og ansvar Ånen Ringard Sekretariatet for Nasjonalt Råd for Kvalitet

Detaljer

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010

Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Møtesaksnummer 18/10 Saksnummer 09/41 Dato 26. mars 2010 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oversikt over vignetter som er vedtatt til behandling men som ikke er drøftet i Nasjonalt råd møte 2/2010 Bakgrunn

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten

Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 35/09 Saksnummer 08/1347 Dato Kontaktperson Sak 15. mai 2009 Håkon Lund Volum og kvalitet i spesialisthelsetjenesten Bakgrunn Denne saken er behandlet i to tidligere møter, som saksforslag

Detaljer

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv

Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Møtesaksnummer 10/11 Saksnummer 2011/52 Dato 13. januar 2011 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Drøftingssak: Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjensten innspill til nytt rundskriv Bakgrunn Nasjonale

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

Mandag 19. april, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 19. april, 2010 kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 19. april, 2010 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Prioriteres helse i Norge? Norge 2005: 4 606 363 innbyggere 2,3 mill sysselsatte BNP 1942 mrd Helsetjenesten

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak

Møtesaksnummer 35/15. Saksnummer 15/ Dato 5. november Kontaktperson Siv Cathrine Høymork. Sak Møtesaksnummer 35/15 Saksnummer 15/00019 Dato 5. november 2015 Kontaktperson Siv Cathrine Høymork Sak Rådets arbeidsform Rådet har i en rekke møter drøftet sin egen arbeidsform. Det blir lagt opp til en

Detaljer

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Sak 10/11 Nasjonalt Råd Kvalitet og Prioritering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten innspill til nytt rundskriv Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer

Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Deres ref.: Saksbehandler: MSJ Vår ref.: 08/6731 Dato: 31.03.2009 Forskning, eksperimentell, utprøvende og etablert behandling - noen oppsummeringer Helse- og

Detaljer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer

Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Forslag om etablering av nasjonale ordninger for pasienter som ikke lenger har et etablert behandlingstilbud for alvorlige sykdommer Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 03.12.12

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles?

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten: Hva blir saker og hvordan skal de behandles? Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering - 3.møte Dato: 8. oktober 2007 Saksnr: 26/07 Fra: Fagansvarlig: Ånen Ringard/Håkon Lund Sign: Notat Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Nasjonalt

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Innkalt av Dato Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 11. april, 2011 kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets

Detaljer

Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Referat - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Formål, dato, sted: Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Mandag 16.04.07, kl. 10.00 15.00 Sosial - og helsedirektoratets lokaler, Møterom

Detaljer

Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets arbeidsform og - rutiner for saksgang

Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets arbeidsform og - rutiner for saksgang Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Dato: 11.juni 2007 Saksnr: 16/07 Fagansvarlig: Berit Mørland / Karianne Johansen Ansvarlig: John-Arne Røttingen Notat Oppdatering av Rådets arbeid, Rådets

Detaljer

Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Årsrapport 2007 (UTKAST) Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Bakgrunn Rådets mandat, formål og rolle Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ble etablert for

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

Møtesaksnummer 47/11. Saksnummer 2011/235. 31. august 2011. Dato. Siv Cathrine Høymork og Hege Wang. Kontaktperson

Møtesaksnummer 47/11. Saksnummer 2011/235. 31. august 2011. Dato. Siv Cathrine Høymork og Hege Wang. Kontaktperson Møtesaksnummer 47/11 Saksnummer 2011/235 Dato Kontaktperson Sak 31. august 2011 Siv Cathrine Høymork og Hege Wang Offentlig initierte kliniske studier prioritering av temaforslag Rådets tidligere behandling

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møtesaksnummer 22/09. Saksnummer 09/64. Dato 17. mars Kontaktperson Ånen Ringard og Berit Mørland

Møtesaksnummer 22/09. Saksnummer 09/64. Dato 17. mars Kontaktperson Ånen Ringard og Berit Mørland Møtesaksnummer 22/09 Saksnummer 09/64 Dato 17. mars 2009 Kontaktperson Ånen Ringard og Berit Mørland Fra eksperimentell via utprøvende til etablert behandling... Sak Bakgrunn Nasjonalt råd vedtok under

Detaljer

Metodevurderinger av sykehuslegemidler - en statusoppdatering. Elisabeth Bryn avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi

Metodevurderinger av sykehuslegemidler - en statusoppdatering. Elisabeth Bryn avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi Metodevurderinger av sykehuslegemidler - en statusoppdatering Elisabeth Bryn avdelingsdirektør Avdeling for legemiddeløkonomi Eventuelle interessekonflikter Ansatt ved Statens legemiddelverk i over 11

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING

Detaljer

Internasjonalt samarbeid innen prioritering og innføring av ny teknologi. Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet

Internasjonalt samarbeid innen prioritering og innføring av ny teknologi. Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet Internasjonalt samarbeid innen prioritering og innføring av ny teknologi Assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet Helsesektorens utfordringer Gap mellom forventninger, muligheter

Detaljer

evaluering nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010

evaluering nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010 evaluering nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Sekretariatet Postboks 7004 St. Olavs plass 0130 Oslo E-post:

Detaljer

Sak 15/12 Individuell Plan

Sak 15/12 Individuell Plan Sak 15/12 Individuell Plan Forslag til vedtak: ASU oppnevner igjen en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjene vedr Individuell plan. Det er ønskelig at flere av de samme medlemmene som tidligere blir

Detaljer

Samlet kardiovaskulær risiko som grunnlag for avgjørelse om å iverksette medikamentell primærforebygging

Samlet kardiovaskulær risiko som grunnlag for avgjørelse om å iverksette medikamentell primærforebygging Møtesaksnummer 56/08 Saksnummer 08/1351 Dato Kontaktperson Sak 3. november 2008 Håkon Lund Retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer - Fastsettelse av tiltaksgrenser Bakgrunn Helsedirektoratet

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2007 2007 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn...2 Rådets mandat, formål og rolle...2 Rådets sammensetning...2 Rådets sekretariat...3 Årsregnskap...4 Møteaktivitet...4 Rådets arbeidsform...4 Konsensus

Detaljer

Mandag 7. desember 2009, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 7. desember 2009, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Deltakere Fra sekretariatet Forfall Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 7. desember 2009, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Mandag 24. november 2008, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo

Mandag 24. november 2008, kl , Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten 2, Oslo Formål Dato, sted Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten foreløpig referat Mandag 24. november 2008, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratets lokaler, Møterom 206 Universitetsgaten

Detaljer

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Leder: Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør

Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Leder: Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør MØTEINNKALLING Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Mandag 05. desember 2011, kl. 10.00 16.00, Helsedirektoratet, Møterom 206, Universitetsgaten

Detaljer

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak Møtesaksnummer 41/15 Saksnummer 14/00194 Dato 3. november 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn spørreundersøkelse blant landets nyfødt- og fødeavdelinger

Detaljer

Forslag om nasjonal metodevurdering

Forslag om nasjonal metodevurdering Forslag om nasjonal metodevurdering Viktig informasjon se på dette først! Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

Brukermedvirkning i Sykehuset Innlandet HF: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering

Brukermedvirkning i Sykehuset Innlandet HF: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering Brukermedvirkning i Sykehus set Innlandet HF: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering arbeidsform og administrasjon 2 Forkortelser anvendt i dette dokumentet:

Detaljer

Saken ble første gang behandlet i Rådet 11. juni 2007 der Rådet ble presentert for sakens problemstillinger og forslag til vurdering.

Saken ble første gang behandlet i Rådet 11. juni 2007 der Rådet ble presentert for sakens problemstillinger og forslag til vurdering. Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 07/08 Saksnummer: 07/531 Dato: 07. januar 2008 Forslagsstiller: Kontaktperson sekretariatet: Sekretariatet/Rådet selv Karianne Johansen Behovet

Detaljer

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn

Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Møtesaksnummer 25/15 Saksnummer 14/00194 Dato 27. april 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn Rådets tidligere behandling Denne saken er foreslått til behandling

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200403215-/TOG.03.2005

Deres ref Vår ref Dato 200403215-/TOG.03.2005 Se liste Deres ref Vår ref Dato 200403215-/TOG.03.2005 Invitasjon til arbeidsmøte Vi viser til St.prp. nr. 1 (2004-2005) der Helse- og omsorgsdepartementet varsler at resultatevaluering av sykehusreformen

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

NYHETSBREV 4 2010. God Jul

NYHETSBREV 4 2010. God Jul NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV 4 2010 G God Jul Først vil vi presentere AU som er det samme som i 2009/2010. Styret for 2010/2011 er: For barnenettverket:

Detaljer

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste

Vedtak: Ingen habilitetskonflikter meldt til sakene på dagens saksliste Vedtaksprotokoll Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 2. mars 2015 Sak 1/15 Godkjenning av saksliste og innkalling Innstilling: Saksliste og innkalling godkjennes

Detaljer

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger

Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger Prioriteringer i helsevesenet tilfeldig politikk eller kunnskapsbaserte beslutninger Avdelingsdirektør Siv Cathrine Høymork Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold:

Detaljer

Prioriteringsveileder blodsykdommer

Prioriteringsveileder blodsykdommer Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder blodsykdommer Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksentrasjon ved gynekologisk kreft Oslo universitetssykehus

Detaljer