Praktisk skatte- og regnskapskurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk skatte- og regnskapskurs"

Transkript

1 Praktisk skatte- og regnskapskurs 1

2 2009 Kursmappen kap. 1 2

3 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3

4 Nyheter 2009 Skattesatser mm.

5 Skattesatser 2009 Punkt og s. 15 Alminnelig inntekt Personfradrag: klasse 1 kr klasse 2 kr

6 Satser og beløp 2009 Punkt s. 16 Trygdeavgift Satser uendret på 3 %, 7,8 % og 11 % Innslagspunkt uendret, kr Frikortgrensen uendret, kr

7 Satser og beløp 2009 Punkt s. 16 Toppskatt Klasse 1 og 2 kr ,0 % kr ,0 % kr ,0 % 7

8 Satser og beløp 2009 Punkt s. 18 Formueskatt verdsettelse fast eiendom Bolig og fritidsbolig: Ligningsverdi øker med 10 % Festetomter: Tomteverdien skal med hos fester (som i 2008) 8

9 Satser og beløp 2009 Punkt s. 19 Formuesskatt verdsettelse fast eiendom Næringseiendom Ikke utleid næringseiendom ligningsverdi øker 60 % (hvis ikke-børsnotert: ingen økning) Utleid næringseiendom 40 % av kapitalisert utleieverdi Annen fast eiendom, for eksempel tomt ligningsverdi øker med 10 % Begrenset til 60 % (2008: 80 %) av reell markedsverdi 9

10 Satser og beløp 2009 Punkt s. 20 Formuesskatt Fribeløp og sats kr ,0 % kr ,1 % Ektefeller: kroner 10

11 Satser og beløp 2009 Punkt og s Rentesatser Skjermingsrente 2009: Aksjonær- og deltakermodell:1,3 % Foretaksmodell: 1,8 % 11

12 Satser og beløp 2009 Punkt s. 21 Firmabil Skattepliktig fordel = 30 % av bilens verdi opp til kr % av bilens verdi over kr Beløpsgrensene skal justeres årlig med forventet vekst i konsumprisindeksen El-bil: Bruke 50 % av grunnlaget, eldre enn 3 år: 37,5 % Hvis disponerer flere biler skattlegges for alle bilene 12

13 Satser og beløp 2009 Punkt s. 22 Kostgodtgjørelse 2009 (2008 i parentes): Pensjonatsats: kr 281 (kr 269) Brakkesats: kr 182 (kr 174) 13

14 Satser og beløp 2009 Punkt s. 22 Reiseregulativet - innenlandsreiser Økte satser fra 1. mars 2009: - Blant annet: Kostgodtgjørelse ved overnatting hotell: kr 560 Småutgifter (bruspenger) kr 60 innland, kr 80 utland 14

15 Satser og beløp 2009 Punkt s. 23 Kilometergodtgjørelse: km: kr 3,50 pr. km over km: kr 2,90 pr. km Tillegg for tilhenger: kr 0,60 pr. km Tillegg for passasjer: kr 0,75 pr. km Utlandet uansett kjørelengde: kr 3,50 pr. km El-bil uansett kjørelengde: kr 4,00 pr. km 15

16 Skattebegrensning 2009 Punkt s Skattebegrensing pga høy formue (80-prosent regelen) Opphevet Formuesskatten økt med 83 pst. på to år Skattebegrensing ved lav alminnelig inntekt Beløpsgrensene justert 16

17 Nyheter 2009 Fradragssatser

18 Fradrag 2009 Punkt s. 27 Minstefradrag Lønn Fradrag for 36 % av lønn, maks. kr Minimum minstefradrag er uendret på kr (ikke høyere enn lønnen) Pensjon Fradrag for 26 % av pensjon min. kr maks. kr

19 Fradrag 2009 Punkt s.29 Fagforeningskontingent Maksimalt fradrag kr (2008: kr 3.150) 19

20 Fradrag 2009 Punkt s. 30 Reisefradrag (arbeidsreiser og pendlerreiser): Økning i km-sats fra kr 1,40 til kr 1,50 Bunnfradrag økes fra kr til kr

21 Fradrag 2009 Punkt s. 32 Fiskerfradrag 30 % av netto arbeidsinntekt (som før) Maks kr (2008: ) Fiskeperioden lempeligere regler I utgangspunktet minst 130 dager 21

22 Fradrag i skatt 2009 Punkt s. 33 Boligsparing for ungdom (BSU) Maksimalt årlig sparebeløp økes fra kr til kr Rammen for skattefradrag økes fra kr til kr Maksimalt samlet innbetalt sparebeløp økes fra kr til kr Regler ellers uendret 22

23 Fradrag i skatt 2009 Punkt s FoU Egenutført: Den maksimale beløpsgrensen for fradragsgrunnlaget (kostnadene) per år økes fra kr 4 millioner til kr 5,5 millioner Innkjøpt: Den maksimale beløpsgrensen for fradragsgrunnlaget (kostnadene) per år økes fra kr 8 millioner til kr 11 millioner Regler ellers uendret 23

24 Satser og beløp arveavgift Punkt s Til foreldre, barn, fosterbarn og stebarn: Av de første kr Ingen avgift Av de neste kr % Av overskytende 10 % Til andre (bl. a. barnebarn): Av de første kr Ingen avgift Av de neste kr % Av overskytende 15 % 24

25 Satser og beløp arveavgift Punkt s Eksempel: 2009: Kr 2,82 millioner avgiftsfritt ved forskudd på arv morfar mormor mor far farfar farmor 2008: Kr 1,5 mill. Kr Kr sønn 25

26 Arveavgift andre endringer fra 2009 Punkt s. 36 Fradrag for ulegitimerte utgifter til begravelse, gravsted og skifte til 0,5 G ved årets inngang ( kroner i 2009) Fradrag for mindreårige arvinger Ekstra fradraget ved arv fra forsørger (ikke gave) for avgiftspliktige som ikke har fylt 21 år: 1 G ved årets begynnelse ganger antall år under 21 ( kroner i 2009) Privatbiler, motorsykler og campingvogner (ikke avskrivbare) verdsettes som ved ligningen. 26

27 Årlig gavebeløp Punkt s Årlig fribeløp for avgiftsfrie gaver er ½ G ved inngangen til året, kr for Ettergivelse av gjeld/renter på lån med ½ G (Finansdepartementet) Ikke overføre fast eiendom, men lån/ettergivelse ok Må kunne dokumentere at fordringen er reell Rentefrihet ok, men avkorter det årlige fribeløp Ettergivelse avtalt ved låneinngåelsen skille mellom overføring av familiens bolig/hytte og ordinære bolig/hyttekjøp 27

28 Regelendringer 2009 Personlig skattytere

29 Regelendringer lønn Punkt s Bruttotrekksordningen for hjemme-pc avvikles med virkning fra 13. okt Overgangsordning for eksisterende avtaler til 2014 (5 år) 29

30 Regelendringer lønn Punkt s. 41 Skattefrie gaver i ansettelsesforhold Økning av beløpsgrensen fra kr 600 til kr

31 Regelendringer person Punkt s. 43 Arbeidsinntekt barn under 13 år Skattefritt beløp kr Uten arbeidsgiveravgift 31

32 Regelendringer person Punkt s Endringer nordisk skatteavtale Pensjon fra de øvrige nordiske land: Kreditmetode (tidligere alternativ fordelingsmetode). RF-1047 Luftfartspersonell alltid skatte til bostedsstat 32

33 Regelendringer person Punkt s. 45 Dokumentavgift - fritak Ved dødsfall ikke lenger krav om minst 2 års samboerskap for å få fritak Tilstrekkelig med felles folkeregistrert adresse ved dødsfallet. Samboere = ekteskaps- /partnerskapslignende forhold 33

34 Regelendringer 2009 bedrift Punkt s. 48 Pensjon Pensjon alltid personinntekt Ikke krav om arbeidsmessig tilknytning Betydning blant annet for pensjon som avtales i forbindelse med salg av virksomhet 34

35 Regelendringer 2009 Bedrift/næring

36 Regelendringer bedrift Punkt og s. 49 Faste tekniske installasjoner Faste tekniske installasjoner i bygg og anlegg skilles ut som egen saldogruppe j med en avskrivningssats på 10 %. Hver installasjon er et driftsmiddel. En samlesaldo per bygg. Hva er faste tekniske installasjoner? Innretninger som er en integrert del av bygningen og skal tjene byggets brukelighet. Eksempler er varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, elektrisk anlegg, sanitæranlegg, heisanlegg, ventilasjonsanlegg, brannanlegg, tele- og dataanlegg og sprinkelanlegg. 36

37 Regelendringer bedrift Punkt s. 50 Hvilke bygg omfattes? Reglene omfatter bare faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygg. Ingen betydning for boligbygg Ingen betydning for installasjoner som er selvstendige anlegg eller installasjoner som er integrert i anlegg 37

38 Regelendringer bedrift Punkt og s. 50 Bygning aktivert på saldo etter : Fordeling etter faktisk kostpris Overgangsregel, bygning skattemessig aktivert før : Sjablonregel: 40 % av saldoverdien per henføres til ny saldogruppe j. Dersom faste tekniske installasjoner er helt ubetydelige: Fordeling ut fra faktisk kostpris. 38

39 Regelendringer bedrift Punkt s. 51 Salg av bygg For bygninger som har skiftet eier etter 31. desember 2008 fordeles kostpris mellom bygningssaldo og saldo for faste, tekniske installasjoner etter omsetningsverdi. 39

40 Regelendringer bedrift Punkt s. 52 Ekstra avskrivning i saldogruppe d for inntektsåret 2009 (personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.) 10 % i tillegg til ordinær avskrivning på 20 % Kun ved erverv av eller påkostning på driftsmiddel i

41 Regelendringer bedrift Punkt s. 53 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd Underskudd i 2009 kan tilbakeføres til fradrag i inntekt fra 2007 og 2008 Beløpsgrense: Maksimal tilbakeføring på 20 millioner for hvert år (2008/2009) Hvem gjelder endringene for? Gjelder for aksjeselskap (AS og ASA) 41

42 Regelendringer bedrift Punkt s Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd forts Praktisk gjennomføring: Krysse av i selvangivelsen om man vil være med i ordningen eller ikke Det gis et skattefradrag i 2009 for årets underskudd (maks 20 mill), begrenset til faktisk overskudd i 2007 og 2008 Skattefradraget utbetales ved skatteoppgjøret høsten

43 Regelendringer 2009 bedrift Punkt s. 57 Verdsettelse utleid næringseiendom Skjematisk blir beregningen slik: Brutto leieinntekt - Standardfradrag = Netto leieinntekt Netto leieinntekt dividert på kapitaliseringsfaktoren er lik beregnet markedsverdi. Ligningsverdien settes til 40 prosent av beregnet markedsverdi. 43

44 Regelendringer bedrift Punkt s. 62 Eksempel: Brutto leieinntekt: kr - 10 % standardfradrag kr Netto leieinntekt: kr Kapitalisert nåverdi: : 0,095 : kr Ligningsverdi: x 40 % = kr 44

45 Formue Punkt s. 57 Hva er en eiendom? En eiendom er en matrikkelenhet. Gårds- og bruksnummer og eventuell seksjon. En eiendom kan bestå av flere bygg. Ett bygg kan bestå av flere eiendommer (hvis seksjonert) Ingen egen verdsettelse for tomten bygget står på hvis bygget er eiendommens hovedfunksjon. 45

46 Formue Punkt s. 57 Hvilke eiendommer omfattes? Næringseiendom, f eks forretningsbygg, hotell, parkeringshus, fabrikk, lager og kontorlokaler. Ikke jord/skog. Grunnareal i næring: Parkering, tomt, havn Gjelder også eiendom i utlandet 46

47 Formue Punkt s. 58 Næringsmessig utleie av boliger Boliger og fritidsboliger hvis leies ut i næringsvirksomhet For boliger ligningspraksis 5 enheter eller mer. For fritidsboliger konkret, skjønnsmessig 47

48 Formue Punkt s Kombinasjon av utleie og egen bruk Valg av metode både utleid og ikke utleid samme eiendom Hovedregel: 50 % av eiendommens verdi Alternativ: 50 % av areal 48

49 Formue Punkt s. 59 Unntak på grunn av eierforhold Reglene gjelder ikke: Næringseiendom eid av børsnotert selskap Næringseiendom eid av ikke-børsnotert selskap eller allmennaksjeselskap som direkte eller indirekte i sin helhet er eid av et børsnotert selskap, eller en skattefri institusjon. 49

50 Formue Punkt s Nærmere om leieinntektene Glidende gjennomsnitt Glidende gjennomsnitt etter 3 års utleie og 2010: Årets inntekt Hva er utleieinntekt? Den faktiske leieinntekt leietaker betaler, ut fra leieavtale. Avgrense mot andel felleskostnader. Eksempel: I henhold til leieavtale betaler leietaker kroner i året i leie, og kroner som andel av felleskostnader (vask av trappeoppgang mv.). Dekning av felleskostnadene betales samtidig med husleie. Utgangspunktet for beregning av leieverdi er kroner. 50

51 Formue Punkt s. 61 Utleie deler av året Stipulere helårs leie Eksempel: Forretningsbygget overtas 1. mars, og faktisk leieinntekt er kroner per måned. Beregnet leieinntekt er ( x 12 måneder) kroner. Ved eierskifte: Eksempel: En eiendom selges med overtakelse i november. Gammel eiers netto leieinntekt per måned var kroner. Ny eiers netto leieinntekt per måned er kroner. Leieinntekt som skal brukes ved beregningen er kroner ( kroner x 12 måneder). 51

52 Formue Punkt s. 62 Brutto leieinntekt Stått tomt hele året Hvis ikke benyttes av eier: Benytte fjorårets brutto leieverdi Hvis benyttes av eier: Regler for ikke utleid næringseiendom 52

53 Formue Punkt s. 62 Netto husleieinntekt Standardfradrag: Standardisert fradrag for eierkostnader, dvs. ytre vedlikehold, byggforsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt 10 % av brutto leieinntekt 53

54 Formue Punkt s. 62 Beregning av markedsverdi Netto leieinntekt dividert med kapitaliseringsfaktor er lik beregnet markedsverdi. Kapitaliseringsfaktor: årsgjennomsnittet av renter for statsobligasjoner med 10 års løpetid + 5 prosentpoeng I 2008: 0,095, i 2009: 0,09 Beregning av ligningsverdi Ligningsverdien settes til 40 prosent av beregnet markedsverdi. Taket (sikkerhetsventil) redusert til 60 % av eiendommens reelle markedsverdi. 54

55 Regelendringer 2009 bedrift Punkt og s Fritaksmetoden endrede krav for selskaper innen EØS Finansdepartementet endret tolkning: Tilsvarende selskap - Likevel ikke krav om skatteplikt Reell etablering/økonomisk aktivitet - Må ta hensyn til selskaps/virksomhetstype. 55

56 Regelendringer 2009 bedrift Punkt s. 69 Innstramming i fritaksmetode Inntektsføre 3 % av netto skattefrie aksjeinntekter Grunnlaget for inntektsføring: Inntekter som er skattefrie etter skatteloven Konsernbidrag tas ikke med. Heller ikke utdeling fra deltakerlignet selskap Eksempel: Aksjeutbytte: Aksjegevinst: Aksjetap: Grunnlag , inntektsføre 3 pst. = 3.000, skatt 840 kr 56

57 Regelendringer 2009 Annet

58 Regelendringer arveavgift Punkt s. 77 Arveavgift ikke-børsnoterte aksjer mv. Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler: 60 % eller 100 % av skattemessig formuesverdi (tidl.: 30 eller 100 %) Gjelder for gave fra 14. okt og arv fra 1. jan

59 Regelendringer arveavgift Punkt s. 77 Arveavgift ikke-børsnoterte aksjer mv. Rabatt-tak: Ikke rabatt på avgiftsgrunnlag over kr 10 mill Kun et rabatt-tak for hver mottaker Gjelder for gave fra 14. okt og arv fra 1. jan

60 Regelendringer arveavgift Punkt s Arveavgift ikke-børsnoterte aksjer mv. Eierstyrte endringer Korrigering av arveavgiftsgrunnlaget for eierstyrte disposisjoner mellom 1. jan. og overføringstidspunktet Gjelder for gave fra 14. okt og arv fra 1. jan

61 Regelendringer arveavgift Punkt s. 79 Deltakerlignede selskaper som eier næringseiendom Overgangsregel i 2009 for å sikre at økte ligningsverdier fra 2009 øker grunnlaget for arveavgift i 2009 Arveavgiftsgrunnlaget per økes med 60 % 61

62 Regelendringer arveavgift Punkt s. 81 Avdragsordningen utvidet: Den rentefrie avdragsordningen for betaling av arveavgift ved overføring av familiebedrifter forlenges fra 7 til 12 år Ikke lenger begrenset til små foretak 62

63 Regelendringer 2009 Punkt s Ny skattebetalingslov fra 2009 I kraft for skatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2009 Først og fremst teknisk revisjon, men noen regelendringer Ny samleforskrift Skattebetalingsloven av 1952 oppheves fra samme tidspunkt Enkelte nye begreper 63

64 Nyheter 2009 Selvangivelse og innberetning 64

65 Endringer innberetning Punkt s Beløpsgrense for innberetning Ordinær: Fremdeles kroner Arbeid hjemmet: kroner Fra organisasjoner: kroner 65

66 Kodeoversikt Punkt s Kodeoversikt 11. utg. Enkelte nye koder: Lønn til utenlandske artister kode 915 Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år kode 917 Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter og innretninger mv.(bostøtte/ barnetrygd etc) kode 926 Enkelte andre koder er oppdatert eller endret! 66

67 Kodeoversikt Punkt s Lønns- og trekkoppgave Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Opplyse om pensjonsordning 67

68 Selvangivelse lønnstakere/pensjonister Punkt s. 95 Lønnstakere og pensjonister eaktør Få selvangivelsen og skatteoppgjøret kun elektronisk Hvordan? Registrere seg via altinn eller minside.norge Blir varslet via epost og mobil når selvangivelsen/skatteoppgjøret er sendt Må gå inn å se på dokumentet innen 7 dager hvis ikke sendes papirutgaven Trenger pin-koder, nytt nr:

69 Selvangivelse - næringsdrivende Punkt s. 97 Fritak for plikt til å levere næringsoppgave Brutto næringsinntekt på kroner eller lavere Gjelder også ved underskudd forutsatt at vilkåret ovenfor er oppfylt Hvem omfattes ikke: Gjelder blant annet ikke for aksjeselskaper, deltakerlignede selskaper eller skattytere som er registrert i MVA-manntallet. 69

70 Selvangivelse Punkt s. 97 Fritak for plikt til å levere næringsoppgave forts Hvis fritatt fra å levere næringsoppgave: Personinntektsskjema - trenger ikke levere hvis man ønsker at personinntekt = netto næringsinntekt Ved underskudd: må levere personinntektsskjema for at negativ personinntekt skal kunne fremføres. Tilsvarende gjelder for å kunne fremføre negativ personinntekt fra tidligere år. 70

71 Selvangivelse Punkt s. 98 Samordning av betalingsfrist for tilleggsforskudd Nå har både lønnstakere, pensjonister og selvstendig næringsdrivende samme frist: 31. mai 71

72 2010 Kursmappen kap. 2 72

73 Agenda Nyheter 2010 Satser og innslagspunkter Regelendringer: Person Bedrift Annet 73

74 Nyheter 2010 Skattesatser mm.

75 Skattesatser 2010 Punkt s. 109 Alminnelig inntekt Personfradrag: klasse 1 kr klasse 2 kr

76 Satser og beløp 2010 Punkt s. 110 Trygdeavgift Satser uendret på 3 %, 7,8 % og 11 % Innslagspunkt uendret, kr Frikortgrensen uendret, kr

77 Satser og beløp 2010 Punkt s. 110 Toppskatt Klasse 1 og 2 kr ,0 % kr ,0 % kr ,0 % 77

78 Satser og beløp 2010 Punkt s. 112 Formuesskatt verdsettelse fast eiendom: Ligningsverdi på fritidsbolig: Økes med 10 % Fortsatt begrenset til 30 % av markedsverdi Boliger (s.113) nytt verdsettelsessystem 78

79 Satser og beløp 2010 Punkt s. 113 Formuesskatt verdsettelse fast eiendom: Næringseiendom Utleid næringseiendom som 2009 Ikke utleid næringseiendom nytt verdsettelsessystem Annen fast eiendom (boligtomt/jordbrukseiendom) uendret Begrenset til 60 % av markedsverdi 79

80 Satser og beløp 2010 Punkt s. 113 Fribeløp økes fra kr til kr Netto formue opp til kr : 0 % Netto formue over kr : 1,1 % Ektefeller: 1,4 millioner kroner 80

81 Satser og beløp 2010 Punkt og s.114 Rentesatser Skjermingsrente: Fastsettes januar 2011 Egen skjermingsrente for lån: Januar februar: 1,3 % Rimelig lån i arbeidsforhold: Januar februar: 2,0 % Mars-april: 81

82 Satser og beløp 2010 Punkt s. 115 Firmabil Skattepliktig fordel = 30 % av bilens verdi opp til kr % av bilens verdi over kr Beløpsgrensene skal justeres årlig med forventet vekst i konsumprisindeksen El-bil: 50 % av ordinært grunnlag 82

83 Satser og beløp 2010 Punkt s. 115 Fri kost og losji 2010, satser per døgn (2009 i parentes): Fritt opphold kost og losji kr 108 (kr 105) Fri kost alle måltider kr 79 (kr 76) Fri kost to måltider kr 62 (kr 60) Fri kost ett måltid kr 41 (kr 39) Fritt losji ett eller delt rom kr 29 (kr 29) Forskuddssatsene kostgodtgjørelse 2010: Pensjonatsats: kr 292 (kr 281) Brakkesats: kr 189 (kr 182) Matpenger (overtid): kr 81 (kr 78) 83

84 Satser og beløp 2010 Punkt s. 116 Utenlandsreiser Fastsatt nye beløp fra

85 Skattebegrensning 2010 Punkt s Skattebegrensing ved lav inntekt: For å fastsette inntekten - legge til andel av formue (formuestillegget) 1,5 % av nettoformue over (uendret) Fra 2010: Ikke ta med verdien av egen (primær)bolig, se eksempel 85

86 Arbeidsgiveravgift 2010 Punkt s Valg av avgiftsone - arbeidsutleie Utgangspunktet: anses for å drive virksomhet der hvor foretaket er registrert. Nytt: Firmaer som driver med arbeidsutleie: Avgjørende hvor hoveddelen av arbeidet utføres jf. ambulerende virksomhet 86

87 Nyheter 2010 Fradragssatser

88 Fradrag 2010 Punkt s Minstefradrag Lønn Fradrag for 36 % av lønn, maks. kr Minimum minstefradrag er uendret på kr (ikke høyere enn lønnen) Pensjon Fradrag for 26 % av pensjon min. kr maks. kr

89 Arveavgift 2010 Punkt s.127 Årlig gavebeløp Maksimalt ½ G, dvs kroner Regler uendret 89

90 Regelendringer 2010 Personlig skattytere

91 Regelendringer Formue Punkt s Formueskatt ny metode for å verdsette boliger: Generelt Ligningsverdi 25 % av omsetningsverdi Beregnet omsetningsverdi ut fra sjablonfastsatt kvadratmeterpris 91

92 Regelendringer Formue Punkt s. 129 Hvilke eiendommer omfattes? I utgangspunktet alle boligeiendommer i Norge Unntak Ikke bolig som leies ut i virksomhet eller eiendommer hvor mer enn 50 % blir benyttet som næringseiendom reglene for næringseiendom Ikke boliger i utlandet Ikke våningshus på gårdsbruk Ikke tomter eller fritidseiendommer 92

93 Regelendringer Formue Punkt s. 129 Hvilke eiendommer omfattes? (forts.) Skillet mellom bolig og fritidsbolig: Fritidsbolig: Hytte, sommerhus, leilighetskompleks kun for fritidsformål. Helårsbolig som brukes som fritidsbolig vil omfattes Eiers egen bruk er ikke avgjørende 93

94 Regelendringer Formue Punkt s. 129 Primærbolig Primærbolig er den boligen man bor i (folkeregistrert adresse) Ligningsverdien er 25 % av (sjablonfastsatt) markedsverdi Sikkerhetsventil: ( taket ) Maksimalt 30 % av markedsverdi (som før) 94

95 Regelendringer Formue Punkt s. 129 Sekundærbolig: Sekundærbolig = Alle andre helårsboliger enn egen bolig Utleieleilighet, leilighet til barn, pendlerbolig etc. Leilighet /helårsbolig som benyttes som fritidsbolig Ligningsverdien er 40 % av (sjablonfastsatt) markedsverdi Sikkerhetsventil ( taket ): Maksimalt 60 % av markedsverdi 95

96 Regelendringer Formue Punkt s. 130 Faktorene i verdsettelsen Kvadratmeterpris basert på SSBs statistikk boliger omsatt på finn.no: Boligtype: Enebolig (inklusiv fritakslignet utleieenhet) Småhus (rekkehus, tomannsbolig, bolig i rekke) Leilighet (minst 2 etasjer, minst 3 husholdninger) Geografisk beliggenhet : normalt kommune Byggeår: 4 grupper Antall kvadratmeter (areal): P-ROM (netto areal, ikke uinnredet loft, kjeller, bod) 96

97 Regelendringer Formue Punkt s Sikkerhetsventil Hvis ny ligningsverdi ligger over 30 % av reell markedsverdi: Prosentvis reduksjon av kvadratmeterpris, i året og 4 neste år. Hvis sekundærbolig er sikkerhetsventil 60 % 97

98 Regelendringer Formue Punkt s Sjekk ny ligningsverdi Bruk kalkulator på Finansdepartementets hjemmeside Indikasjon på verdi i Se link i kursmappe s. 131 Enebolig i Oslo, Nordstrand, fra 1970 på 200 m2: Ny ligningsverdi 2010: 25 %: kroner Rekkehus tettsted Østlandet 100 m2, over 34 år: Ny ligningsverdi 2010: 25 %: kroner Leilighet (sekundærbolig) i Trondheim fra 1980, 60m2. Ny ligningsverdi 2010: 40 % = kroner 98

99 Regelendringer Formue Punkt s. 131 Praktisk gjennomføring: I løpet av 2010: Skattedirektoratet innhenter opplysninger fra boligeiere og boligselskap om: Areal og byggeår Ligningsverdi ferdig utfylt i selvangivelse for 2010 Forskuddstrekk (skattekort) i utgangspunkt basert på gammel ligningsverdi. Heller ikke justert for økt bunnfradrag Senere år: Ligningsverdi automatisk justert i takt med prisstatistikk 99

100 100

101 Regelendringer Kildeskatt Punkt s. 132 Kildeskatt på pensjon Fra 2010 innføres det kildeskatt på pensjoner til personer bosatt i utlandet. Norge har til nå ikke hatt hjemmel til å skattlegge pensjon dersom skattyter etter skatteloven ikke har vært bosatt i Norge Lovendringen medfører at Norge kan skattlegge pensjon også etter at skattyter har emigrert. 101

102 Regelendringer Kildeskatt Punkt s Følgende pensjoner omfattes, Utbetaling fra folketrygden og fra offentlig tjenestepensjon Pensjoner utbetalt fra selskap hjemmehørende i Norge For eksempel tjenestepensjon. Forutsetter at mottaker har opptjent pensjonspoeng i Norge: Utbetaling på grunnlag av pensjonssparing som er skattefavorisert i Norge For eksempel IPS Også pensjoner utbetalt fra selskap med begrenset skatteplikt til Norge 102

103 Regelendringer 2010 kildeskatt pensjon Punkt s Skattesatsen er 15 %, fastsettes i Stortingets årlige skattevedtak Utbetaler har innberetningsplikt, og plikter å foreta forskuddstrekk, mens mottaker har plikt til å levere selvangivelse. Bosatte innenfor EØS-området har krav på skattebegrensning dersom minst 90 % av samlet alminnelig inntekt skattlegges i Norge. Kildeskatten innkreves i utgangspunktet uavhengig av trygdeavgiften. De som ønsker å være frivillig medlem i norsk trygd må derfor betale trygdeavgift i tillegg. Likevel: Dersom en får skattebegrensning vil også trygdeavgiften settes ned. 103

104 Regelendringer 2010 kildeskatt pensjon Punkt s Skatteavtaler: Foreligger det skatteavtale med bostedsstaten, vil endelig beskatning i Norge være avhengig av hvordan skatteavtalen fordeler beskatningsretten. Bostedsstat beskatningsrett: ikke kildeskatt Norge. Eks: Spania, Thailand. Må dokumenteres 104

105 Regelendringer 2010 kildeskatt pensjon Punkt s Skatteavtaler: Kildestat beskatningsrett: full kildeskatt Norge. Eks: Norden. 105

106 Regelendringer 2010 Bedrift/næring

107 Regelendringer bedrift Punkt s. 138 Nytt system for fastsettelse av ligningsverdi på ikke-utleid næringseiendom Ligningsverdien settes til 40 % av en sjablonmessig fastsatt markedsverdi: Anslått markedsverdi Eiendommens areal multiplisert med en fastsatt kvadratmetersats Kvadratmetersatsen baseres på innhentede opplysninger om reelle leieinntekter på utleide eiendommer (RF-1098). Det utarbeides ulike kvadratmetersatser, basert på: Type eiendom (butikk, lager, verksted, kontor etc.) Eiendommens geografiske plassering 107

108 Regelendringer bedrift Punkt s. 138 Sikkerhetsventil ( Tak ) Sikkerhetsventil: Ligningsverdien kan aldri overstige 60 % av reell markedsverdi. Hvilke eiendommer som omfattes Samme avgrensning som ved utleid næringseiendom. 108

109 Regelendringer bedrift Punkt s. 139 Praktisk gjennomføring: Eier må opplyse om areal, eiendomstype og beliggenhet. Nytt skjema fra Skattemyndighetene utarbeider kvadratmetersatser ut i fra innhentede data om utleide eiendommer Eier beregner selv ligningsverdi basert på kvadratmetersatsene Ikrafttredelse Ikke fastsatt overgangsregler for eiendom eid av ikkebørsnotert aksjeselskap. Dette betyr at reglene ikke får betydning for eier før fra

110 Regelendringer 2010 Annet

111 Regelendringer 2010 annet punkt s. 140 Nye regler for tilleggsskatt fra inntektsåret 2010: I hovedsak videreføring av eldre regler Enkelte endringer 111

112 Regelendringer 2010 annet punkt s To alternative grunnlag for tilleggsskatt: 1. Uriktige eller ufullstendige opplysninger 2. Ikke levert selvangivelse eller næringsoppgave Skjæringstidspunktet mellom tilleggsskatt og forsinkelsesavgift er i nye regler fremskyndet til utlegg av skattelistene I begge tilfeller er det et vilkår at unnlatelsen har medført skattemessige fordeler 112

113 Regelendringer 2010 annet punkt s. 141 Hovedregel 30 % (som før) 15 % fjernet Skjerpet tilleggsskatt Ved forsett eller grov uaktsomhet 45 % eller 60 % (som før) Dvs. ordinær tilleggsskatt med 30 % pluss skjerpet tilleggsskatt med 15 % eller 30 %. Avhengig av størrelsen på unndratt beløp, graden av utvist skyld og øvrige forhold. 113

114 Regelendringer 2010 annet punkt s Beregningsgrunnlag: Den skatt som er eller kunne vært unndratt Det skal ikke fastsettes tilleggsskatt av opplysninger som er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Ved underskudd: Tilleggsskatten ilegges av den skatt som isolert sett skulle blitt utlignet i unndragelsesåret Tidfestingsfeil Tilleggsskatten beregnes av nettofordelen når: Feilen automatisk ville blitt rettet et senere skatteår Feilen er motvirket ved at skattyteren selv har inntektsført/fradragsført beløp før feilen oppdages av ligningsmyndighetene Feilen mest sannsynlig ville blitt rettet senere år 114

115 Regelendringer 2010 annet punkt / s Skyldkrav Ingen skyldkrav for tilleggsskatt med 30 % (men unnskyldningsgrunner) Skjerpet tilleggsskatt: Grov uaktsomhet/forsett (ikke aktuelt med unnskyldningsgrunner) Beviskrav 30 %: Klar sannsynlighetsovervekt 45 %/60 %: Faktum og uaktsomhet/forsett må være bevist utover enhver rimelig tvil 115

116 Regelendringer 2010 annet punkt s. 145 Unnskyldningsgrunner: Sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak Tillegget som ikke kan legges skattyter til last er fjernet for å sikre at unnskyldningsgrunnene får større anvendelse Eksempler Psykiske eller sosiale problemer Sykdom eller dødsfall i familien Samlivsbrudd Rusmisbruk Fengselsopphold Rettsvillfarelse skal mye til Trolig aldri for profesjonelle næringsdrivende Feil hos medhjelper ikke unnskyldelig 116

117 Regelendringer 2010 annet punkt s Unntak fra tilleggsskatt: Beløpsgrense kr 600 Dersom opplysningene er forhåndsutfylt i selvangivelsen Åpenbare regne- eller skrivefeil Frivillig retting Dersom skattyter er død 117

118 Regelendringer 2010 Punkt s. 149 og 151 Pensjonsreformen i kraft 2010 (og 2011) Fjerner avkortning for 69 åringer kan tjene ubegrenset uten avkortning i alderspensjon fra Inntekt opptil 7,1 G er pensjonsgivende 118

119 119

120 Tiltak mot kontantøkonomi Punkt s Fradragsnekt ved andre betalingsformer enn via bank(obs! Fra 2011) Skatt og moms Hvilke betalingsmåter godtas? Begge parter i betalingstransaksjonen må kunne identifiseres Beløpsgrense: kroner Løpende ytelser, for eksempel husleie, revisjon og regnskapsføring anses som en transaksjon. Nærmere om nektelse av fradrag Fradragsnekt ikke bare i næring også for privatpersoner 120

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG

Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG Honne 5.nov.2008 Statsbudsjettet 2009 - endringer med betydning for skogbruket Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG Hovedpunkter Generelle satser Formuesverdier Arveavgift LUF-midler Generelle

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser til ny metode for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom

Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser til ny metode for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser til ny metode for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom Side 1 1. Bakgrunn I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 er det vedtatt en ny verdsettelsesmetode

Detaljer

Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS.

Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS. Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS. Foredrag for Huseiernes landsforbund 6. mars 2014 Disposisjon Innledning

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Forskuddsutskrivingen for 2016

Forskuddsutskrivingen for 2016 174 meldinger SKD 8/15, 22. desember 2015 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2016 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2016.

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL08 h15.doc OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a - MVA ved salg til underpris til aksjonær/ansatt Etter MVA-lovens 3-23(1)a skal det, når fradragsrett for inngående mva ikke er avskåret

Detaljer

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding 0400 for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv. 2016 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Fødselsnummer

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer