Praktisk skatte- og regnskapskurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk skatte- og regnskapskurs"

Transkript

1 Praktisk skatte- og regnskapskurs 1

2 2009 Kursmappen kap. 1 2

3 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3

4 Nyheter 2009 Skattesatser mm.

5 Skattesatser 2009 Punkt og s. 15 Alminnelig inntekt Personfradrag: klasse 1 kr klasse 2 kr

6 Satser og beløp 2009 Punkt s. 16 Trygdeavgift Satser uendret på 3 %, 7,8 % og 11 % Innslagspunkt uendret, kr Frikortgrensen uendret, kr

7 Satser og beløp 2009 Punkt s. 16 Toppskatt Klasse 1 og 2 kr ,0 % kr ,0 % kr ,0 % 7

8 Satser og beløp 2009 Punkt s. 18 Formueskatt verdsettelse fast eiendom Bolig og fritidsbolig: Ligningsverdi øker med 10 % Festetomter: Tomteverdien skal med hos fester (som i 2008) 8

9 Satser og beløp 2009 Punkt s. 19 Formuesskatt verdsettelse fast eiendom Næringseiendom Ikke utleid næringseiendom ligningsverdi øker 60 % (hvis ikke-børsnotert: ingen økning) Utleid næringseiendom 40 % av kapitalisert utleieverdi Annen fast eiendom, for eksempel tomt ligningsverdi øker med 10 % Begrenset til 60 % (2008: 80 %) av reell markedsverdi 9

10 Satser og beløp 2009 Punkt s. 20 Formuesskatt Fribeløp og sats kr ,0 % kr ,1 % Ektefeller: kroner 10

11 Satser og beløp 2009 Punkt og s Rentesatser Skjermingsrente 2009: Aksjonær- og deltakermodell:1,3 % Foretaksmodell: 1,8 % 11

12 Satser og beløp 2009 Punkt s. 21 Firmabil Skattepliktig fordel = 30 % av bilens verdi opp til kr % av bilens verdi over kr Beløpsgrensene skal justeres årlig med forventet vekst i konsumprisindeksen El-bil: Bruke 50 % av grunnlaget, eldre enn 3 år: 37,5 % Hvis disponerer flere biler skattlegges for alle bilene 12

13 Satser og beløp 2009 Punkt s. 22 Kostgodtgjørelse 2009 (2008 i parentes): Pensjonatsats: kr 281 (kr 269) Brakkesats: kr 182 (kr 174) 13

14 Satser og beløp 2009 Punkt s. 22 Reiseregulativet - innenlandsreiser Økte satser fra 1. mars 2009: - Blant annet: Kostgodtgjørelse ved overnatting hotell: kr 560 Småutgifter (bruspenger) kr 60 innland, kr 80 utland 14

15 Satser og beløp 2009 Punkt s. 23 Kilometergodtgjørelse: km: kr 3,50 pr. km over km: kr 2,90 pr. km Tillegg for tilhenger: kr 0,60 pr. km Tillegg for passasjer: kr 0,75 pr. km Utlandet uansett kjørelengde: kr 3,50 pr. km El-bil uansett kjørelengde: kr 4,00 pr. km 15

16 Skattebegrensning 2009 Punkt s Skattebegrensing pga høy formue (80-prosent regelen) Opphevet Formuesskatten økt med 83 pst. på to år Skattebegrensing ved lav alminnelig inntekt Beløpsgrensene justert 16

17 Nyheter 2009 Fradragssatser

18 Fradrag 2009 Punkt s. 27 Minstefradrag Lønn Fradrag for 36 % av lønn, maks. kr Minimum minstefradrag er uendret på kr (ikke høyere enn lønnen) Pensjon Fradrag for 26 % av pensjon min. kr maks. kr

19 Fradrag 2009 Punkt s.29 Fagforeningskontingent Maksimalt fradrag kr (2008: kr 3.150) 19

20 Fradrag 2009 Punkt s. 30 Reisefradrag (arbeidsreiser og pendlerreiser): Økning i km-sats fra kr 1,40 til kr 1,50 Bunnfradrag økes fra kr til kr

21 Fradrag 2009 Punkt s. 32 Fiskerfradrag 30 % av netto arbeidsinntekt (som før) Maks kr (2008: ) Fiskeperioden lempeligere regler I utgangspunktet minst 130 dager 21

22 Fradrag i skatt 2009 Punkt s. 33 Boligsparing for ungdom (BSU) Maksimalt årlig sparebeløp økes fra kr til kr Rammen for skattefradrag økes fra kr til kr Maksimalt samlet innbetalt sparebeløp økes fra kr til kr Regler ellers uendret 22

23 Fradrag i skatt 2009 Punkt s FoU Egenutført: Den maksimale beløpsgrensen for fradragsgrunnlaget (kostnadene) per år økes fra kr 4 millioner til kr 5,5 millioner Innkjøpt: Den maksimale beløpsgrensen for fradragsgrunnlaget (kostnadene) per år økes fra kr 8 millioner til kr 11 millioner Regler ellers uendret 23

24 Satser og beløp arveavgift Punkt s Til foreldre, barn, fosterbarn og stebarn: Av de første kr Ingen avgift Av de neste kr % Av overskytende 10 % Til andre (bl. a. barnebarn): Av de første kr Ingen avgift Av de neste kr % Av overskytende 15 % 24

25 Satser og beløp arveavgift Punkt s Eksempel: 2009: Kr 2,82 millioner avgiftsfritt ved forskudd på arv morfar mormor mor far farfar farmor 2008: Kr 1,5 mill. Kr Kr sønn 25

26 Arveavgift andre endringer fra 2009 Punkt s. 36 Fradrag for ulegitimerte utgifter til begravelse, gravsted og skifte til 0,5 G ved årets inngang ( kroner i 2009) Fradrag for mindreårige arvinger Ekstra fradraget ved arv fra forsørger (ikke gave) for avgiftspliktige som ikke har fylt 21 år: 1 G ved årets begynnelse ganger antall år under 21 ( kroner i 2009) Privatbiler, motorsykler og campingvogner (ikke avskrivbare) verdsettes som ved ligningen. 26

27 Årlig gavebeløp Punkt s Årlig fribeløp for avgiftsfrie gaver er ½ G ved inngangen til året, kr for Ettergivelse av gjeld/renter på lån med ½ G (Finansdepartementet) Ikke overføre fast eiendom, men lån/ettergivelse ok Må kunne dokumentere at fordringen er reell Rentefrihet ok, men avkorter det årlige fribeløp Ettergivelse avtalt ved låneinngåelsen skille mellom overføring av familiens bolig/hytte og ordinære bolig/hyttekjøp 27

28 Regelendringer 2009 Personlig skattytere

29 Regelendringer lønn Punkt s Bruttotrekksordningen for hjemme-pc avvikles med virkning fra 13. okt Overgangsordning for eksisterende avtaler til 2014 (5 år) 29

30 Regelendringer lønn Punkt s. 41 Skattefrie gaver i ansettelsesforhold Økning av beløpsgrensen fra kr 600 til kr

31 Regelendringer person Punkt s. 43 Arbeidsinntekt barn under 13 år Skattefritt beløp kr Uten arbeidsgiveravgift 31

32 Regelendringer person Punkt s Endringer nordisk skatteavtale Pensjon fra de øvrige nordiske land: Kreditmetode (tidligere alternativ fordelingsmetode). RF-1047 Luftfartspersonell alltid skatte til bostedsstat 32

33 Regelendringer person Punkt s. 45 Dokumentavgift - fritak Ved dødsfall ikke lenger krav om minst 2 års samboerskap for å få fritak Tilstrekkelig med felles folkeregistrert adresse ved dødsfallet. Samboere = ekteskaps- /partnerskapslignende forhold 33

34 Regelendringer 2009 bedrift Punkt s. 48 Pensjon Pensjon alltid personinntekt Ikke krav om arbeidsmessig tilknytning Betydning blant annet for pensjon som avtales i forbindelse med salg av virksomhet 34

35 Regelendringer 2009 Bedrift/næring

36 Regelendringer bedrift Punkt og s. 49 Faste tekniske installasjoner Faste tekniske installasjoner i bygg og anlegg skilles ut som egen saldogruppe j med en avskrivningssats på 10 %. Hver installasjon er et driftsmiddel. En samlesaldo per bygg. Hva er faste tekniske installasjoner? Innretninger som er en integrert del av bygningen og skal tjene byggets brukelighet. Eksempler er varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, elektrisk anlegg, sanitæranlegg, heisanlegg, ventilasjonsanlegg, brannanlegg, tele- og dataanlegg og sprinkelanlegg. 36

37 Regelendringer bedrift Punkt s. 50 Hvilke bygg omfattes? Reglene omfatter bare faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygg. Ingen betydning for boligbygg Ingen betydning for installasjoner som er selvstendige anlegg eller installasjoner som er integrert i anlegg 37

38 Regelendringer bedrift Punkt og s. 50 Bygning aktivert på saldo etter : Fordeling etter faktisk kostpris Overgangsregel, bygning skattemessig aktivert før : Sjablonregel: 40 % av saldoverdien per henføres til ny saldogruppe j. Dersom faste tekniske installasjoner er helt ubetydelige: Fordeling ut fra faktisk kostpris. 38

39 Regelendringer bedrift Punkt s. 51 Salg av bygg For bygninger som har skiftet eier etter 31. desember 2008 fordeles kostpris mellom bygningssaldo og saldo for faste, tekniske installasjoner etter omsetningsverdi. 39

40 Regelendringer bedrift Punkt s. 52 Ekstra avskrivning i saldogruppe d for inntektsåret 2009 (personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv.) 10 % i tillegg til ordinær avskrivning på 20 % Kun ved erverv av eller påkostning på driftsmiddel i

41 Regelendringer bedrift Punkt s. 53 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd Underskudd i 2009 kan tilbakeføres til fradrag i inntekt fra 2007 og 2008 Beløpsgrense: Maksimal tilbakeføring på 20 millioner for hvert år (2008/2009) Hvem gjelder endringene for? Gjelder for aksjeselskap (AS og ASA) 41

42 Regelendringer bedrift Punkt s Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd forts Praktisk gjennomføring: Krysse av i selvangivelsen om man vil være med i ordningen eller ikke Det gis et skattefradrag i 2009 for årets underskudd (maks 20 mill), begrenset til faktisk overskudd i 2007 og 2008 Skattefradraget utbetales ved skatteoppgjøret høsten

43 Regelendringer 2009 bedrift Punkt s. 57 Verdsettelse utleid næringseiendom Skjematisk blir beregningen slik: Brutto leieinntekt - Standardfradrag = Netto leieinntekt Netto leieinntekt dividert på kapitaliseringsfaktoren er lik beregnet markedsverdi. Ligningsverdien settes til 40 prosent av beregnet markedsverdi. 43

44 Regelendringer bedrift Punkt s. 62 Eksempel: Brutto leieinntekt: kr - 10 % standardfradrag kr Netto leieinntekt: kr Kapitalisert nåverdi: : 0,095 : kr Ligningsverdi: x 40 % = kr 44

45 Formue Punkt s. 57 Hva er en eiendom? En eiendom er en matrikkelenhet. Gårds- og bruksnummer og eventuell seksjon. En eiendom kan bestå av flere bygg. Ett bygg kan bestå av flere eiendommer (hvis seksjonert) Ingen egen verdsettelse for tomten bygget står på hvis bygget er eiendommens hovedfunksjon. 45

46 Formue Punkt s. 57 Hvilke eiendommer omfattes? Næringseiendom, f eks forretningsbygg, hotell, parkeringshus, fabrikk, lager og kontorlokaler. Ikke jord/skog. Grunnareal i næring: Parkering, tomt, havn Gjelder også eiendom i utlandet 46

47 Formue Punkt s. 58 Næringsmessig utleie av boliger Boliger og fritidsboliger hvis leies ut i næringsvirksomhet For boliger ligningspraksis 5 enheter eller mer. For fritidsboliger konkret, skjønnsmessig 47

48 Formue Punkt s Kombinasjon av utleie og egen bruk Valg av metode både utleid og ikke utleid samme eiendom Hovedregel: 50 % av eiendommens verdi Alternativ: 50 % av areal 48

49 Formue Punkt s. 59 Unntak på grunn av eierforhold Reglene gjelder ikke: Næringseiendom eid av børsnotert selskap Næringseiendom eid av ikke-børsnotert selskap eller allmennaksjeselskap som direkte eller indirekte i sin helhet er eid av et børsnotert selskap, eller en skattefri institusjon. 49

50 Formue Punkt s Nærmere om leieinntektene Glidende gjennomsnitt Glidende gjennomsnitt etter 3 års utleie og 2010: Årets inntekt Hva er utleieinntekt? Den faktiske leieinntekt leietaker betaler, ut fra leieavtale. Avgrense mot andel felleskostnader. Eksempel: I henhold til leieavtale betaler leietaker kroner i året i leie, og kroner som andel av felleskostnader (vask av trappeoppgang mv.). Dekning av felleskostnadene betales samtidig med husleie. Utgangspunktet for beregning av leieverdi er kroner. 50

51 Formue Punkt s. 61 Utleie deler av året Stipulere helårs leie Eksempel: Forretningsbygget overtas 1. mars, og faktisk leieinntekt er kroner per måned. Beregnet leieinntekt er ( x 12 måneder) kroner. Ved eierskifte: Eksempel: En eiendom selges med overtakelse i november. Gammel eiers netto leieinntekt per måned var kroner. Ny eiers netto leieinntekt per måned er kroner. Leieinntekt som skal brukes ved beregningen er kroner ( kroner x 12 måneder). 51

52 Formue Punkt s. 62 Brutto leieinntekt Stått tomt hele året Hvis ikke benyttes av eier: Benytte fjorårets brutto leieverdi Hvis benyttes av eier: Regler for ikke utleid næringseiendom 52

53 Formue Punkt s. 62 Netto husleieinntekt Standardfradrag: Standardisert fradrag for eierkostnader, dvs. ytre vedlikehold, byggforsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt 10 % av brutto leieinntekt 53

54 Formue Punkt s. 62 Beregning av markedsverdi Netto leieinntekt dividert med kapitaliseringsfaktor er lik beregnet markedsverdi. Kapitaliseringsfaktor: årsgjennomsnittet av renter for statsobligasjoner med 10 års løpetid + 5 prosentpoeng I 2008: 0,095, i 2009: 0,09 Beregning av ligningsverdi Ligningsverdien settes til 40 prosent av beregnet markedsverdi. Taket (sikkerhetsventil) redusert til 60 % av eiendommens reelle markedsverdi. 54

55 Regelendringer 2009 bedrift Punkt og s Fritaksmetoden endrede krav for selskaper innen EØS Finansdepartementet endret tolkning: Tilsvarende selskap - Likevel ikke krav om skatteplikt Reell etablering/økonomisk aktivitet - Må ta hensyn til selskaps/virksomhetstype. 55

56 Regelendringer 2009 bedrift Punkt s. 69 Innstramming i fritaksmetode Inntektsføre 3 % av netto skattefrie aksjeinntekter Grunnlaget for inntektsføring: Inntekter som er skattefrie etter skatteloven Konsernbidrag tas ikke med. Heller ikke utdeling fra deltakerlignet selskap Eksempel: Aksjeutbytte: Aksjegevinst: Aksjetap: Grunnlag , inntektsføre 3 pst. = 3.000, skatt 840 kr 56

57 Regelendringer 2009 Annet

58 Regelendringer arveavgift Punkt s. 77 Arveavgift ikke-børsnoterte aksjer mv. Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler: 60 % eller 100 % av skattemessig formuesverdi (tidl.: 30 eller 100 %) Gjelder for gave fra 14. okt og arv fra 1. jan

59 Regelendringer arveavgift Punkt s. 77 Arveavgift ikke-børsnoterte aksjer mv. Rabatt-tak: Ikke rabatt på avgiftsgrunnlag over kr 10 mill Kun et rabatt-tak for hver mottaker Gjelder for gave fra 14. okt og arv fra 1. jan

60 Regelendringer arveavgift Punkt s Arveavgift ikke-børsnoterte aksjer mv. Eierstyrte endringer Korrigering av arveavgiftsgrunnlaget for eierstyrte disposisjoner mellom 1. jan. og overføringstidspunktet Gjelder for gave fra 14. okt og arv fra 1. jan

61 Regelendringer arveavgift Punkt s. 79 Deltakerlignede selskaper som eier næringseiendom Overgangsregel i 2009 for å sikre at økte ligningsverdier fra 2009 øker grunnlaget for arveavgift i 2009 Arveavgiftsgrunnlaget per økes med 60 % 61

62 Regelendringer arveavgift Punkt s. 81 Avdragsordningen utvidet: Den rentefrie avdragsordningen for betaling av arveavgift ved overføring av familiebedrifter forlenges fra 7 til 12 år Ikke lenger begrenset til små foretak 62

63 Regelendringer 2009 Punkt s Ny skattebetalingslov fra 2009 I kraft for skatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2009 Først og fremst teknisk revisjon, men noen regelendringer Ny samleforskrift Skattebetalingsloven av 1952 oppheves fra samme tidspunkt Enkelte nye begreper 63

64 Nyheter 2009 Selvangivelse og innberetning 64

65 Endringer innberetning Punkt s Beløpsgrense for innberetning Ordinær: Fremdeles kroner Arbeid hjemmet: kroner Fra organisasjoner: kroner 65

66 Kodeoversikt Punkt s Kodeoversikt 11. utg. Enkelte nye koder: Lønn til utenlandske artister kode 915 Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år kode 917 Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter og innretninger mv.(bostøtte/ barnetrygd etc) kode 926 Enkelte andre koder er oppdatert eller endret! 66

67 Kodeoversikt Punkt s Lønns- og trekkoppgave Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Opplyse om pensjonsordning 67

68 Selvangivelse lønnstakere/pensjonister Punkt s. 95 Lønnstakere og pensjonister eaktør Få selvangivelsen og skatteoppgjøret kun elektronisk Hvordan? Registrere seg via altinn eller minside.norge Blir varslet via epost og mobil når selvangivelsen/skatteoppgjøret er sendt Må gå inn å se på dokumentet innen 7 dager hvis ikke sendes papirutgaven Trenger pin-koder, nytt nr:

69 Selvangivelse - næringsdrivende Punkt s. 97 Fritak for plikt til å levere næringsoppgave Brutto næringsinntekt på kroner eller lavere Gjelder også ved underskudd forutsatt at vilkåret ovenfor er oppfylt Hvem omfattes ikke: Gjelder blant annet ikke for aksjeselskaper, deltakerlignede selskaper eller skattytere som er registrert i MVA-manntallet. 69

70 Selvangivelse Punkt s. 97 Fritak for plikt til å levere næringsoppgave forts Hvis fritatt fra å levere næringsoppgave: Personinntektsskjema - trenger ikke levere hvis man ønsker at personinntekt = netto næringsinntekt Ved underskudd: må levere personinntektsskjema for at negativ personinntekt skal kunne fremføres. Tilsvarende gjelder for å kunne fremføre negativ personinntekt fra tidligere år. 70

71 Selvangivelse Punkt s. 98 Samordning av betalingsfrist for tilleggsforskudd Nå har både lønnstakere, pensjonister og selvstendig næringsdrivende samme frist: 31. mai 71

72 2010 Kursmappen kap. 2 72

73 Agenda Nyheter 2010 Satser og innslagspunkter Regelendringer: Person Bedrift Annet 73

74 Nyheter 2010 Skattesatser mm.

75 Skattesatser 2010 Punkt s. 109 Alminnelig inntekt Personfradrag: klasse 1 kr klasse 2 kr

76 Satser og beløp 2010 Punkt s. 110 Trygdeavgift Satser uendret på 3 %, 7,8 % og 11 % Innslagspunkt uendret, kr Frikortgrensen uendret, kr

77 Satser og beløp 2010 Punkt s. 110 Toppskatt Klasse 1 og 2 kr ,0 % kr ,0 % kr ,0 % 77

78 Satser og beløp 2010 Punkt s. 112 Formuesskatt verdsettelse fast eiendom: Ligningsverdi på fritidsbolig: Økes med 10 % Fortsatt begrenset til 30 % av markedsverdi Boliger (s.113) nytt verdsettelsessystem 78

79 Satser og beløp 2010 Punkt s. 113 Formuesskatt verdsettelse fast eiendom: Næringseiendom Utleid næringseiendom som 2009 Ikke utleid næringseiendom nytt verdsettelsessystem Annen fast eiendom (boligtomt/jordbrukseiendom) uendret Begrenset til 60 % av markedsverdi 79

80 Satser og beløp 2010 Punkt s. 113 Fribeløp økes fra kr til kr Netto formue opp til kr : 0 % Netto formue over kr : 1,1 % Ektefeller: 1,4 millioner kroner 80

81 Satser og beløp 2010 Punkt og s.114 Rentesatser Skjermingsrente: Fastsettes januar 2011 Egen skjermingsrente for lån: Januar februar: 1,3 % Rimelig lån i arbeidsforhold: Januar februar: 2,0 % Mars-april: 81

82 Satser og beløp 2010 Punkt s. 115 Firmabil Skattepliktig fordel = 30 % av bilens verdi opp til kr % av bilens verdi over kr Beløpsgrensene skal justeres årlig med forventet vekst i konsumprisindeksen El-bil: 50 % av ordinært grunnlag 82

83 Satser og beløp 2010 Punkt s. 115 Fri kost og losji 2010, satser per døgn (2009 i parentes): Fritt opphold kost og losji kr 108 (kr 105) Fri kost alle måltider kr 79 (kr 76) Fri kost to måltider kr 62 (kr 60) Fri kost ett måltid kr 41 (kr 39) Fritt losji ett eller delt rom kr 29 (kr 29) Forskuddssatsene kostgodtgjørelse 2010: Pensjonatsats: kr 292 (kr 281) Brakkesats: kr 189 (kr 182) Matpenger (overtid): kr 81 (kr 78) 83

84 Satser og beløp 2010 Punkt s. 116 Utenlandsreiser Fastsatt nye beløp fra

85 Skattebegrensning 2010 Punkt s Skattebegrensing ved lav inntekt: For å fastsette inntekten - legge til andel av formue (formuestillegget) 1,5 % av nettoformue over (uendret) Fra 2010: Ikke ta med verdien av egen (primær)bolig, se eksempel 85

86 Arbeidsgiveravgift 2010 Punkt s Valg av avgiftsone - arbeidsutleie Utgangspunktet: anses for å drive virksomhet der hvor foretaket er registrert. Nytt: Firmaer som driver med arbeidsutleie: Avgjørende hvor hoveddelen av arbeidet utføres jf. ambulerende virksomhet 86

87 Nyheter 2010 Fradragssatser

88 Fradrag 2010 Punkt s Minstefradrag Lønn Fradrag for 36 % av lønn, maks. kr Minimum minstefradrag er uendret på kr (ikke høyere enn lønnen) Pensjon Fradrag for 26 % av pensjon min. kr maks. kr

89 Arveavgift 2010 Punkt s.127 Årlig gavebeløp Maksimalt ½ G, dvs kroner Regler uendret 89

90 Regelendringer 2010 Personlig skattytere

91 Regelendringer Formue Punkt s Formueskatt ny metode for å verdsette boliger: Generelt Ligningsverdi 25 % av omsetningsverdi Beregnet omsetningsverdi ut fra sjablonfastsatt kvadratmeterpris 91

92 Regelendringer Formue Punkt s. 129 Hvilke eiendommer omfattes? I utgangspunktet alle boligeiendommer i Norge Unntak Ikke bolig som leies ut i virksomhet eller eiendommer hvor mer enn 50 % blir benyttet som næringseiendom reglene for næringseiendom Ikke boliger i utlandet Ikke våningshus på gårdsbruk Ikke tomter eller fritidseiendommer 92

93 Regelendringer Formue Punkt s. 129 Hvilke eiendommer omfattes? (forts.) Skillet mellom bolig og fritidsbolig: Fritidsbolig: Hytte, sommerhus, leilighetskompleks kun for fritidsformål. Helårsbolig som brukes som fritidsbolig vil omfattes Eiers egen bruk er ikke avgjørende 93

94 Regelendringer Formue Punkt s. 129 Primærbolig Primærbolig er den boligen man bor i (folkeregistrert adresse) Ligningsverdien er 25 % av (sjablonfastsatt) markedsverdi Sikkerhetsventil: ( taket ) Maksimalt 30 % av markedsverdi (som før) 94

95 Regelendringer Formue Punkt s. 129 Sekundærbolig: Sekundærbolig = Alle andre helårsboliger enn egen bolig Utleieleilighet, leilighet til barn, pendlerbolig etc. Leilighet /helårsbolig som benyttes som fritidsbolig Ligningsverdien er 40 % av (sjablonfastsatt) markedsverdi Sikkerhetsventil ( taket ): Maksimalt 60 % av markedsverdi 95

96 Regelendringer Formue Punkt s. 130 Faktorene i verdsettelsen Kvadratmeterpris basert på SSBs statistikk boliger omsatt på finn.no: Boligtype: Enebolig (inklusiv fritakslignet utleieenhet) Småhus (rekkehus, tomannsbolig, bolig i rekke) Leilighet (minst 2 etasjer, minst 3 husholdninger) Geografisk beliggenhet : normalt kommune Byggeår: 4 grupper Antall kvadratmeter (areal): P-ROM (netto areal, ikke uinnredet loft, kjeller, bod) 96

97 Regelendringer Formue Punkt s Sikkerhetsventil Hvis ny ligningsverdi ligger over 30 % av reell markedsverdi: Prosentvis reduksjon av kvadratmeterpris, i året og 4 neste år. Hvis sekundærbolig er sikkerhetsventil 60 % 97

98 Regelendringer Formue Punkt s Sjekk ny ligningsverdi Bruk kalkulator på Finansdepartementets hjemmeside Indikasjon på verdi i Se link i kursmappe s. 131 Enebolig i Oslo, Nordstrand, fra 1970 på 200 m2: Ny ligningsverdi 2010: 25 %: kroner Rekkehus tettsted Østlandet 100 m2, over 34 år: Ny ligningsverdi 2010: 25 %: kroner Leilighet (sekundærbolig) i Trondheim fra 1980, 60m2. Ny ligningsverdi 2010: 40 % = kroner 98

99 Regelendringer Formue Punkt s. 131 Praktisk gjennomføring: I løpet av 2010: Skattedirektoratet innhenter opplysninger fra boligeiere og boligselskap om: Areal og byggeår Ligningsverdi ferdig utfylt i selvangivelse for 2010 Forskuddstrekk (skattekort) i utgangspunkt basert på gammel ligningsverdi. Heller ikke justert for økt bunnfradrag Senere år: Ligningsverdi automatisk justert i takt med prisstatistikk 99

100 100

101 Regelendringer Kildeskatt Punkt s. 132 Kildeskatt på pensjon Fra 2010 innføres det kildeskatt på pensjoner til personer bosatt i utlandet. Norge har til nå ikke hatt hjemmel til å skattlegge pensjon dersom skattyter etter skatteloven ikke har vært bosatt i Norge Lovendringen medfører at Norge kan skattlegge pensjon også etter at skattyter har emigrert. 101

102 Regelendringer Kildeskatt Punkt s Følgende pensjoner omfattes, Utbetaling fra folketrygden og fra offentlig tjenestepensjon Pensjoner utbetalt fra selskap hjemmehørende i Norge For eksempel tjenestepensjon. Forutsetter at mottaker har opptjent pensjonspoeng i Norge: Utbetaling på grunnlag av pensjonssparing som er skattefavorisert i Norge For eksempel IPS Også pensjoner utbetalt fra selskap med begrenset skatteplikt til Norge 102

103 Regelendringer 2010 kildeskatt pensjon Punkt s Skattesatsen er 15 %, fastsettes i Stortingets årlige skattevedtak Utbetaler har innberetningsplikt, og plikter å foreta forskuddstrekk, mens mottaker har plikt til å levere selvangivelse. Bosatte innenfor EØS-området har krav på skattebegrensning dersom minst 90 % av samlet alminnelig inntekt skattlegges i Norge. Kildeskatten innkreves i utgangspunktet uavhengig av trygdeavgiften. De som ønsker å være frivillig medlem i norsk trygd må derfor betale trygdeavgift i tillegg. Likevel: Dersom en får skattebegrensning vil også trygdeavgiften settes ned. 103

104 Regelendringer 2010 kildeskatt pensjon Punkt s Skatteavtaler: Foreligger det skatteavtale med bostedsstaten, vil endelig beskatning i Norge være avhengig av hvordan skatteavtalen fordeler beskatningsretten. Bostedsstat beskatningsrett: ikke kildeskatt Norge. Eks: Spania, Thailand. Må dokumenteres 104

105 Regelendringer 2010 kildeskatt pensjon Punkt s Skatteavtaler: Kildestat beskatningsrett: full kildeskatt Norge. Eks: Norden. 105

106 Regelendringer 2010 Bedrift/næring

107 Regelendringer bedrift Punkt s. 138 Nytt system for fastsettelse av ligningsverdi på ikke-utleid næringseiendom Ligningsverdien settes til 40 % av en sjablonmessig fastsatt markedsverdi: Anslått markedsverdi Eiendommens areal multiplisert med en fastsatt kvadratmetersats Kvadratmetersatsen baseres på innhentede opplysninger om reelle leieinntekter på utleide eiendommer (RF-1098). Det utarbeides ulike kvadratmetersatser, basert på: Type eiendom (butikk, lager, verksted, kontor etc.) Eiendommens geografiske plassering 107

108 Regelendringer bedrift Punkt s. 138 Sikkerhetsventil ( Tak ) Sikkerhetsventil: Ligningsverdien kan aldri overstige 60 % av reell markedsverdi. Hvilke eiendommer som omfattes Samme avgrensning som ved utleid næringseiendom. 108

109 Regelendringer bedrift Punkt s. 139 Praktisk gjennomføring: Eier må opplyse om areal, eiendomstype og beliggenhet. Nytt skjema fra Skattemyndighetene utarbeider kvadratmetersatser ut i fra innhentede data om utleide eiendommer Eier beregner selv ligningsverdi basert på kvadratmetersatsene Ikrafttredelse Ikke fastsatt overgangsregler for eiendom eid av ikkebørsnotert aksjeselskap. Dette betyr at reglene ikke får betydning for eier før fra

110 Regelendringer 2010 Annet

111 Regelendringer 2010 annet punkt s. 140 Nye regler for tilleggsskatt fra inntektsåret 2010: I hovedsak videreføring av eldre regler Enkelte endringer 111

112 Regelendringer 2010 annet punkt s To alternative grunnlag for tilleggsskatt: 1. Uriktige eller ufullstendige opplysninger 2. Ikke levert selvangivelse eller næringsoppgave Skjæringstidspunktet mellom tilleggsskatt og forsinkelsesavgift er i nye regler fremskyndet til utlegg av skattelistene I begge tilfeller er det et vilkår at unnlatelsen har medført skattemessige fordeler 112

113 Regelendringer 2010 annet punkt s. 141 Hovedregel 30 % (som før) 15 % fjernet Skjerpet tilleggsskatt Ved forsett eller grov uaktsomhet 45 % eller 60 % (som før) Dvs. ordinær tilleggsskatt med 30 % pluss skjerpet tilleggsskatt med 15 % eller 30 %. Avhengig av størrelsen på unndratt beløp, graden av utvist skyld og øvrige forhold. 113

114 Regelendringer 2010 annet punkt s Beregningsgrunnlag: Den skatt som er eller kunne vært unndratt Det skal ikke fastsettes tilleggsskatt av opplysninger som er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Ved underskudd: Tilleggsskatten ilegges av den skatt som isolert sett skulle blitt utlignet i unndragelsesåret Tidfestingsfeil Tilleggsskatten beregnes av nettofordelen når: Feilen automatisk ville blitt rettet et senere skatteår Feilen er motvirket ved at skattyteren selv har inntektsført/fradragsført beløp før feilen oppdages av ligningsmyndighetene Feilen mest sannsynlig ville blitt rettet senere år 114

115 Regelendringer 2010 annet punkt / s Skyldkrav Ingen skyldkrav for tilleggsskatt med 30 % (men unnskyldningsgrunner) Skjerpet tilleggsskatt: Grov uaktsomhet/forsett (ikke aktuelt med unnskyldningsgrunner) Beviskrav 30 %: Klar sannsynlighetsovervekt 45 %/60 %: Faktum og uaktsomhet/forsett må være bevist utover enhver rimelig tvil 115

116 Regelendringer 2010 annet punkt s. 145 Unnskyldningsgrunner: Sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak Tillegget som ikke kan legges skattyter til last er fjernet for å sikre at unnskyldningsgrunnene får større anvendelse Eksempler Psykiske eller sosiale problemer Sykdom eller dødsfall i familien Samlivsbrudd Rusmisbruk Fengselsopphold Rettsvillfarelse skal mye til Trolig aldri for profesjonelle næringsdrivende Feil hos medhjelper ikke unnskyldelig 116

117 Regelendringer 2010 annet punkt s Unntak fra tilleggsskatt: Beløpsgrense kr 600 Dersom opplysningene er forhåndsutfylt i selvangivelsen Åpenbare regne- eller skrivefeil Frivillig retting Dersom skattyter er død 117

118 Regelendringer 2010 Punkt s. 149 og 151 Pensjonsreformen i kraft 2010 (og 2011) Fjerner avkortning for 69 åringer kan tjene ubegrenset uten avkortning i alderspensjon fra Inntekt opptil 7,1 G er pensjonsgivende 118

119 119

120 Tiltak mot kontantøkonomi Punkt s Fradragsnekt ved andre betalingsformer enn via bank(obs! Fra 2011) Skatt og moms Hvilke betalingsmåter godtas? Begge parter i betalingstransaksjonen må kunne identifiseres Beløpsgrense: kroner Løpende ytelser, for eksempel husleie, revisjon og regnskapsføring anses som en transaksjon. Nærmere om nektelse av fradrag Fradragsnekt ikke bare i næring også for privatpersoner 120

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer