Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet /169 Bystyret Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Sammendrag Bodø Håndballklubb søker Bodø kommune om et lån på kr ,- og et tilskudd på ,- Saken legges fram med to alternativer. Saksopplysninger BHK søker om et langsiktig lån på 0,5 mill kr og tilskudd på 0,5 mill kr. Det søkes om tilskudd til reiseutgifter samt leie av kommunale areal. Klubben har pr dags dato positiv kontantbeholdning på 0,8 mill kr men vil ha behov for tilførsel av likvider på til sammen 1,0 mill kr før sesongslutt. Likviditetsbehovet skyldes dårlig økonomi hovedsakelig etter regnskapsresultat på 1,3 mill kr i 2008 og negativ egenkapital 0,8 mill kr. Underskuddet skyldtes i stor grad dyre spilleravtaler. Klubben har driftet på forskutterte sponsormidler og kortsiktige lån. Året 2009 er det opprinnelig budsjettert med et overskudd på kr Dette inkluderer frivillig akkord på , men som det i ettertid er avklart ikke kan føres mot resultat. Klubben opplyser at dette høyst sannsynlig vil bety underskudd i Klubben får ikke hjelp fra banken til å dekke restgjeld pga manglende sikkerhet. Det er heller ikke gitt åpning for ytterligere støtte fra DAmidlene. Det er tatt grep som i hovedsak reduserer kostnader på lønn og reise og det forventes overskudd ved årets slutt. For å ta tak i arbeidet for å forbedre økonomien har BHK oppnådd 60% akkord med kreditorene. Det er kuttet i lønnsutgifter for ledere og spillere og i bonuslønn. Kostnadene er allerede i første halvåret redusert med 1 mill kr. i forhold til året før. Bokføringen så langt på året 2009 viser at tiltakene følges og de gir ønsket resultat. Selv om positivt resultat oppnås ved årets slutt er gjeldsbyrden så stor at det vil ta tid å opparbeide seg nødvendig likviditet ettersom driften har vært basert på forskuddsmidler. Bodø Håndballklubb er et lag med avdeling for barn og unge med ca. 400 medlemmer og voksne ca Laget stiller et herrelag i eliteserien. Lagets budsjett er på totalt 7,4 mill. 5 årsverk, 15 deltidsansatte. I sesongen har det så langt vært tilskuere på hjemmekamper. Dette gir et signal om at det er stor interesse for håndballidretten i Bodø og er med å sikre framtidige billettinntekter. For å spille Eliteserie og Europacup må en håndballklubb ha såkalt eliteserielisens. BHK fikk for sesongen 2009/2010 lisens med status under skjerpet overvåking og 3 poengs trekk. Dette tildeles klubber som har negativ egenkapital mellom -0,3 mill og -1,0 mill kr og underskudd siste regnskapsår. Klubber som kommer inn under denne kategorien har ikke anledning til å påta seg nye,

2 større økonomiske forpliktelser. Hvis en klubb under overvåking videre forverrer sin økonomiske situasjon i løpet av sesongen, risikerer den å miste eliteserielisensen. Iht lisensreglementet vil regelen slå inn dersom klubben går med underskudd neste regnskapsår og forverre negativ egenkapital utover -1,0 mill kr eller har vært under skjerpet overvåking forrige år og forverret sin situasjon. BHK har ved regnskapsårets begynnelse en negativ egenkapital på ca 0,8 mill kr og således lite å gå på, spesielt i tilfelle negativt årsresultat som vil svekke egenkapitalen ytterligere. Klubben kan derfor i liten grad øke totalkapitalen med ny gjeld og slik svekke soliditeten. Dette vil med stor sannsynlighet innebære at klubben mister plassen i Eliteserien. Hvis et eventuelt lån derimot utelukkende benyttes til å nedbetale kortsiktig gjeld, vil imidlertid soliditeten være uendret, men med sannsynlighet for poengtrekk også neste sesong. For å unngå denne situasjonen søker klubben om både lån og tilskudd. Følgende tillegg er mottatt fra BHK, datert : 1. BHK er avhengig av å gå med overskudd og sterk reduksjon i negativ egenkapital i 2009 for å få fornyet lisens og slippe minuspoeng. I budsjettet vårt har vi sagt at vi skal klare kr ,- i overskudd for Tidligere i år gjennomførte vi en frivillig akkord på kr ,- som vår revisor muntlig bekreftet kunne inntektsføres. I ettertid har vi fått beskjed om at den skal føres mot egenkapital, og den får dermed ingen resultatmessig effekt som vi hadde budsjettert. Hvis kommunen ikke innvilger tilskudd, får vi ingen resultatmessig effekt og dermed underskudd for 2009, noe som igjen vil føre tvil over lisensrettigheten og minuspoeng for neste sesong. Et tilskudd vil kunne føres i sin helhet i resultatregnskapet for 2009, og vi er på budsjett. 2. Vi hadde som kjent et underskudd på kr.1,3 mill i Likviditetsmessig har vi slitt med dette i hele 2009, og vi har i dag ikke nok likviditet til å dekke denne sesongen. Derfor er det svært viktig for oss å få en tilførsel fra kommunen på kr.1 mill uansett lån eller tilskudd. Men, 1. avsnitt viser hvorfor vi søker dette delt 50/50, og viktigheten av også å få tilskudd. Vurdering Bodø kommunes økonomiske situasjon tilsier at det ikke kan gis tilskudd av en slik størrelse som det søkes om. På grunn av BHKs anstrengte likviditet er det imidlertid nødvendig med tilførsel av 1,0 mill kr, uavhengig av om dette utbetales som lån eller tilskudd. Et alternativ til tilskudd kan være at hele søknadsbeløpet innvilges som ansvarlig lån på 1,0 mill kr. Et ansvarlig lån utstedes i hovedsak med samme vilkår som ordinære gjeldsbrevlån men vil ha siste prioritet etter andre lån og innebærer således større risiko for kommunen som motpart. Fordelen for klubben er at lånet kan føres som egenkapital og slik unngå problematikk i forhold til svekket soliditet. Klubbens ledelse har på forespørsel opplyst at søknadsbeløpet kan aksepteres som lån i sin helhet, men med de konsekvenser dette kan ha i forhold til poengtrekk og eliteserielisens. Et ansvarlig lån vil riktignok styrke egenkapitalsituasjonen, men vil ikke gi resultateffekt og vil således ha betydning for vurdering av overvåkingsstatusen. Bodø kommune har i tilsvarende saker innvilget ansvarlig lån til IK. Grand og Bodø/Glimt. Søknaden til BHK bør derfor gis en likeverdig behandling.

3 Forslag til innstilling Alt 1: Bodø kommune finner ikke å kunne innvilge Bodø Håndballklubb et ansvarlig lån. Alt 2: Bodø kommune innvilger Bodø Håndballklubb et ansvarlig lån på 1 mill. kr som løper over 7 år. Lånet er rente og avdragsfritt de første to årene. Deretter nedbetales lånet til en rente lik gjennomsnittet av renten på Bodø kommunens foliokonti. Lånet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Svein Blix rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Saksbehandler: Matti Jäntti Trykte vedlegg: 1 Søknad om kommunalt lån og tilskudd

4 Til Bodø Kommune v/ Rådmann Svein Blix 8001 Bodø OK Ku 16 9,J\3 s^/`0-0c] v c- ^ -r ov Bodø Søknad om kommunalt lån samt tilskudd til Bodø Håndballklubb Viser til samtaler ang. ovennevnte Klubben hadde i 2008 i underskudd på kr. egenkapital på kr , og pr hadde klubben en negativ Vi har forspurt egen bank om et langsiktig lån, men fått avslag da klubben ikke kan stille nødvendig sikkerhet. Videre har vi vært i kontakt med DA sekretariatet, men de kan heller ikke bistå oss i denne omgang. Jeg har siden jeg startet i jobben og frem til i dag klart å redusere kostnadene betraktelig. På kostnadssiden budsjetterer vi med kr ,- mindre enn i Allerede pr har vi redusert kostnadene med 1 mill. kr. sammenlignet med samme periode i nor. Vi har redusert mye på lønninger, både i administrasjonen og på spillerstallen. Vi har som dere sikkert kjenner til via media, avsluttet kontraktene både med Ivica Obrvan og Dhaker Essid, som helt klart var for dyre spillere for klubben. Videre reduseres reisekostnadene vesentlig, rett og slett ved at vi planlegger bedre og er i ute med bestillinger. Vi hadde også en del kostnader direkte relatert til en del sponsorkontrakter i 2008, som i dag er avsluttet. Jeg tør påstå at vi driver meget sparsomt, noe som er helt nødvendig i klubb-norge i dag. Men arbeidet ut mot sponsorene har gitt resultater, slik at vi absolutt skal klare våre nøkterne mål på inntektssiden. Vi budsjetterer med kr ,- inn i sponsormidler, men vi jobber likevel mot et mål på kr ,- i tilfelle billettinntektene skulle svikte i sesongen 2009/2010. Vi har budsjettert med et overskudd på kr ,- i regnskapsåret Men for å kunne innfri en del leverandørgjeld vi har opparbeidet oss, er vi nødt til å få på plass et langsiktig lån, og vi søker i denne forbindelse Bodø kommune om et lån stort kr ,-. Nedbetaling over 5 år er ønskelig, selv om vi har tatt mål av oss å hente inn underskuddet over 3 år.

5 *r Videre ber vi samtidig kommunen om et tilskudd på kr ,- til dekning av leie av kommunale areal samt tilskudd til våre reisekostnader. Hvorfor skal kommunen bidra? Vi setter Bodø by på kartet. Hele håndball-norge ser mot Bodø og hva vi presterer her i byen. Vi viser frem byens storstue, Bodø Spektrum, i Nasjonale sammenhenger. Vi har allerede arrangert 10 landskamper i Bodø. Samfunnsøkonomisk fornuftig - BHK er en breddeklubb som rekrutterer barn og ungdom til idretten. Pr. i dag har vi 400 medlemmer i ungdomsavdelingen. Vi rekrutterer unge studenter til byen, som spiller håndball ved siden av, og som velger Bodø som studentby, nettopp fordi dette håndball tilbudet finnes. Byens næringsliv stiller opp med sponsorkroner til tross for finanskrisen. Hardt arbeid ut mot sponsorene gir resultater. Men vi er helt avhengig av også å få inn offentlige midler for å berge den videre drift av klubben. I fjor brukte klubben kr ,- til leie av kommunale areal. Det koster å arrangere flotte kamper. Klubben har selv måtte dekke leie av nødvendig lydanlegg gjennom hele fjorårs sesongen, da Bodø Spektrum ikke så seg råd til å investere i nytt utstyr før våren Vi ønsker å beholde dagens billettpriser slik at kampene kan være et tilbud i alle lag av befolkningen. Vi ønsker å vise resten av Norge at vi kan hevde oss i nasjonal topphåndball, selv om man har adresse i Bodø. Reiseutgiftene for oss som nord-norsk klubb i eliteserien er høye. I fjor brukte vi kr ,- bare til å dekke reisene våre på elitelaget. Andre klubber vi konkurrerer med har til sammenligning et reisebudsjett på under halvparten. Beklageligvis har man enda ikke fått til en rettferdig reisefordeling i regi av Norges Håndballforbund. Klubben sysselsetter i dag 5 hele årsverk, samt 15 deltidsstillinger. Klubbens dugnadsinnsats er uvurderlig. All handel skjer med det lokale næringsliv. Klubben har ingen andre lån eller utestående avgifter til det offentlige. Vi har selvfølgelig egen skattetrekkskonto og vi har eget regnskapsbyrå, Din Regnskapspartner v/anne Lise Solvang. Vedlegger årsregnskapet for 2008 for BHK samt budsjett for 2009 for avd. elite. Legger også med regnskapsrapport pr som viser at VI ER PÅ RIKTIG VEI. Vi håper virkelig at Bodø kommune ser verdien av å ha et håndballag i elite-serien og ser frem til positiv behandling. Med vennlig hilsen Grethe Monica Fjæ Daglig leder Bodø Håndballklubb Telefon e-post:

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer