SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Søre Sunnmøre"

Transkript

1 Vedlegg til pressemelding SpareBank 1 Søre Sunnmøre Forslag om eigenkapitalemisjon. Adm.dir. Stig Brautaset

2 Bakgrunn for emisjon (1:2) SpareBank 1 Søre Sunnmøre står svært sterkt i Volda- og Ørstaregionen, med ein marknadsandel på om lag 60% både på person- og bedriftsmarknaden. Næringslivet i Volda/Ørsta-regionen er stabilt, godt og rimeleg forutsigbart. Her skal vi foredle og vidareutvikle posisjonen vår. I «Ulstein-regionen», dvs. kommunane Ulstein, Hareid, Herøy, Sande og Vanylven, har banken eit stort potensiale både på person- og bedriftsmarknaden. Her tar banken organisatoriske grep for å kunne gå frå å vere ein 10%-aktør til ein 20-30%-aktør. Dette vil krevje kapital. Næringslivet i «Ulstein-regionen» har dei seinare åra blitt meir og meir diversifisert, og samla sett går næringslivet bra. Dei aller fleste offshore-rederia har vore gjennom ei tøff restrukturering, som har resultert i redusert gjeld/styrka kapital kombinert med lempingar i avdragsforpliktelsar fram til 2020/2021. Verfts- og leverandørindustrien har også vore gjennom ei tøff omstilling og tilpassa seg ein ny kvardag i eksisterande og nye marknader. Andre bransjar som tradisjonell industri, fiske og oppdrett har hatt, og har, gode tider. 2

3 Bakgrunn for emisjon (2:2) Vi opplever at nasjonale/internasjonale bankar trekkjer seg meir og meir ut av vårt marknadsområde, og konsentrerer seg meir om dei store byane. Dette gir SpareBank 1 Søre Sunnmøre store mulegheiter. Vi får ei stadig viktigare rolle som partner for det lokale næringslivet. Likeeins sørge for at personmarknaden har ein lokal bank som kjenner kunden og stiller opp. Banken ønskjer såleis å vekse betydeleg i «Ulsteinregionen». Strategien er å ha fokus på personkundar, SMB-marknaden, samt utvalde større bedrifter. Ei tydeleg satsing/profil. Ei slik satsing krevjer eit godt fundament, og derfor ønskjer banken gjennom ein emisjon å sikre ein soliditetsbuffer med god margin til regulatoriske krav. Planen er å bygge eit sterkare fundament og ein meir robust bank. Banken ønskjer at lokale investorar skal knyttast nærare banken og få ta del i verdiskapinga, samt styrke banda til lokalt næringsliv. 3

4 Om SpareBank 1 Søre Sunnmøre Sjølvstendig sparebank sidan etablering i tilsette, 64 årsverk i kundegrunnlag Totale engasjement 10,2 mrd kroner Kunderetta verksemd er delt mellom Personmarknad (80%) og bedriftsmarknad (20%) Variert og internasjonalt næringsliv Kommuner vi har bankkontor i: Volda Ørsta Ulstein Herøy 4

5 Ørsta Industri og landbruk Volda Offentleg tenesteyting Karakteristikk Næringslivet i banken sitt marknadsområde Ulstein Verft og offshore Herøy Offshorerederi og fiskeri 5

6 Organisasjonsstruktur Adm.dir Stig Brautaset Risk/compliance May I. Odden Jur./kreditt Thomas Lundberg Økonomi og finans Per Olav Opsal HR Vidar Egset Forretningsstøtte og -utvikling Rolf Driveklepp BM Sigrun Heltne Vartdal PM Hallvard Bjørneset 6

7 Leiargruppa i banken Stig Brautaset (f.1959) Adm. direktør. Utdanna Siviløkonom frå Bedriftsøkonomisk Institutt, samt 1. avd juridicum frå Universitetet i Oslo. Begynte som adm. dir i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i Har i perioda hatt ulike leiarstillingar i DnB, Sparebanken Møre og Danske Bank. Kom frå stillinga som Direktør for Danske Finans i Danske Bank. Hallvard Bjørneset (f.1953) Banksjef personmarknad. Utdanning innan økonomi og leiing frå Bankakademiet/BI. Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i Har hatt fleire leiande stillingar i banken. Har mange års erfaring frå bank- og finanssektor. Sigrun Heltne Vartdal (f.1972) Banksjef bedriftsmarknad. Bachlor i Økonomi frå Handelshøyskolen BI. Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i 2000 som bedriftsrådgjevar. Har tidlegare erfaring som rekneskapsansvarleg i ØR-rekneskap og Pan Fish ASA. Per Olav Opsal (f.1956) Banksjef Finans og økonomi. Siviløkonom. Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i Har tidlegare 20 års erfaring som økonomisjef i Ekornes ASA og Rolls-Royce Propulsion. 2 år leiar Shared Services i Rolls Royce og 2 år leiar i Shared Accounting i Br. Sunde AS. Thomas Lundberg (f.1972) Banksjef Kreditt/juridisk. Utdanna jurist ved Universitet i Bergen og Hamline University. Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre som banksjef bedriftsmarknad i Endra tittel til Banksjef Kreditt/juridisk i Har tidlegare erfaring som banksjef i Nordea, som dommarfullmektig i Søre Sunnmøre Tingrett, Advokatpraksis og lektor på høgskulen. Vidar Egset (f.1963) Banksjef HR. Økonom frå BI. Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i Har tidlegare 3 års erfaring frå Sparebanken Oslo Akershus. Har hatt ulike stillingar i banken. Rolf Driveklepp (f.1970) Banksjef Forretningsstøtte og Forretningsutvikling. Utdanna høgskulekandidat i Informasjonsteknologi og Bedriftsøkonom BI. Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i kunderetta arbeid i 1993, har hatt ansvaret for teknologiområdet sidan Ansvarleg for Forretningsstøtte og utvikling sidan May I. Odden (f.1966) Riskmanager og Controller. Utdanna registrert revisor. Fungert som revisor. Begynte i SpareBank 1 Søre Sunnmøre som Controller i Ansvarleg for risk/compliance frå Har tidlegare 15 års erfaring frå revisjonsbransjen. 7

8 Medlemar i Styret og Generalforsamling Styret sine medlemar Generalforsamlinga sine medlemar frå Kjell Storeide (leiar) Hege Karete Hamre (nestleiar) Mona Ryste Arild Hatløy Elias Mårstøl (tilsett) Møyfrid Lillenes (tilsett) Hans Olav Myklebust (leiar) Arild Iversen Einar Nevstad Olaug Andreassen Audhild G. Rotevatn Stein G. Monsholm Magnhild E. Kile Bodil Skare Hilde Sæter Aglen Anne-Marte Berge Runar Gretland Rolf Driveklepp Per Martin Vikene Sverre Haugen Geir Arne Aarseth Revisor KPMG (Ekstern) PwC (Intern) 8

9 Konsernstruktur SpareBank 1 Søre Sunnmøre 100 % 100 % Eiksundregionen Eigedom AS Hotell Ivar Aasen AS 9

10 SpareBank 1 Søre Sunnmøre sine vesentlege eigarinteresser i SpareBank 1 Alliansen: Eigarskap gjennom SamSpar (7,82%) Odin Forvaltning AS (1,52%) SpareBank 1 Medlemskort AS (1,52%) SpareBank 1 Gruppen Finans AS (1,52%) Conecto AS (1,52%) SpareBank 1 Forsikring AS (1,52%) SpareBank 1 Skadeforsikring AS (1,52%) Eiendomsmegler 1 Norge AS (1,4%) SpareBank 1 Verdipapirservice AS (1,4%) SpareBank 1 Kundesenter AS (1,4%) SpareBank 1 ID AS (1,4%) SpareBank 1 Axept AS (1,4%) SpareBank 1 Mobilbetaling AS (1,54%) Direkte eigarskap i SpareBank 1-selskap SpareBank 1 Kredittkort AS (1,16%) SpareBank 1 Boligkreditt AS (1,28%) * SpareBank 1 Næringskreditt AS (0,69%) * Eiendomsmegler 1 Midt Norge AS (5,45%) SpareBank 1 Markets AS (0,78%) SpareBank 1 SMN Finans AS (3,96%) Regnskapshuset SMN AS (5%) Eksportfinans AS (0,11%) * Eigarskapet er dynamisk og vert justert årleg etter andel overførte lån. 10

11 Selskapa i Alliansesamarbeidet utgjer ein grunnpilar i SpareBank 1-alliansen BS/SB1G: SAM-SPAR 18/19,5% 18 /19.5% 18/19,5 % 18/19,5 % 11/11 % 8/1,4% -0-/9,6% Ulike eigarbrøkar SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mcash) SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS SpareBank 1 Markets AS BN Bank ASA 11 Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje

12 Historisk god underliggande drift i 2016! Auka rentenetto Auka utbytte Reduserte kostnader Sterk vekst i resultat før tap Betra eigenkapitalavkastning Vekst i innskot/innskotsdekning Auka tapsavsetning (offshore-relatert) 12

13 Starten på 2017 viser fortsatt god utvikling Fortsatt auka rentenetto Reduserte kostnader Sterk forbetring i resultat før tap Betra eigenkapitalavkastning Stabilt i innskot/innskotsdekning Forventar auka utbytte i 2017 Underliggande bankdrift betre eller som i 2016 Forventar relativt låge tap på kreditt for Vi vurderer å ta nedskriving av lån/aksjar knytt til dotterselskap per i storleik mellom mill. kroner

14 Fokusområder Styrke lønsemd og soliditet Effektivisering og forenkling Dreie fokus mot små og mellomstore bedrifter Auke marknadsandelar i «Ytre region» Kundetilfredsheit Proaktivitet Skape meirverdiar for våre kundar 14

15 Store deler av næringslivet går svært godt Tradisjonell industri Fiskeri Oppdrett Oljerelatert verksemd viser svært stor omstillingsevne Verftsindustrien Leverandørindustrien Låg arbeidsløyse Nyskaping 15

16 Emisjon for å støtte vidare vekst SpareBank 1 Søre Sunnmøre ønskjer å bli ein eigenkapitalbevisbank Skape eit grunnlag for å ta ein større andel av marknaden på Søre Sunnmøre. Spesielt stort potensiale i «Ytre region», både på person- og bedriftsmarknaden. Regionen treng ein sterk lokalbank når ein ser dei store bankaktørane konsentrerer seg om dei store byane. I endå sterkare grad kunne bidra til vekst og utvikling på Søre Sunnmøre. Knytte lokale eigarar tettare til banken. Bidra til at lokal kapital kan ta del i verdiskapinga. Sikre ein soliditet med god margin til regulatoriske krav. 16

17 Banken er ein viktig lokal støttespelar Banken bidreg årleg med midlar til lag og organisasjonar gjennom gåver, prosjektmidlar, talentstipend, æresprisar og sponsorstøtte. Arrangement som vi støttar opp under er m.a. X2 Søre Sunnmøre Kammermusikkfestival Trebaatfestivalen Vi har valt å støtte eit breitt utval av lag og organisasjonar. Her er nokre av våre samarbeidspartnarar; Nynorsk kultursentrum Volda Handball Volda Skisenter Ørsta Friidrett Hovdebygda Langrenn Haddal IL Hødd Fotball Moltustranda IL Bergsøy Handball Trebaatfestivalen Volda Handball Vi deler årleg ut fleire talentstipend til ungdom mellom 15 og 25 år, slik at dei kan nå sine draumar og ambisjonar. X2 17

18 Nøkkeltal 18

19 Eigenkapitalavkastning på 11,3% i ,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 14,35 % 12,88 % 11,34 % 4,37 % Eigenkapitalavkastning etter skatt Mål (10%) God underliggande bankdrift i 2016 Betra rentenetto Lågare kostnader Andre postar Auka utbytte Positiv verdiendring finansielle eignelutar Auka tap (Dobling i gruppevise tap) Målet for eigenkapitalavkastninga er 10% 2014 prega av eingongseffekter på finansielle postar, lukking av ytelsespensjonen og lågare tapsavsetningar 2015 prega av svakt utbytte frå felleseigde selskap, negativ verdiendring på finansielle eignelutar (reversert i 2016), høgare kostnader og nedskriving av bokførte verdiar (døtre) Eigenkapitalavkastning for året 2016 var på 11,3% 19

20 Personmarknad utgjorde 81% av totale engasjement i 2016 Fordeling av totale engasjement per årsslutt 2016 Totale engasjement er NOK 10,2 mrd PM og SB1BK utgjer 80,7 % BM og SB1NK utgjer til saman 19,3 % Av totale engasjement utgjer oljerelatert verksemd berre 4,3 % 20

21 Sunn vekst i brutto utlån reduksjon av BM portefølje % % % Brutto utlån (NOKm) % % % % % % % % % % % % % % 107 7,3 % vekst på PM utlån i 2016 (Inkl. BK) Andelen utlån mot PM har vakse frå 77 % i 2013 til 84 % i 2016 Betra risikoprofil portefølje Bevisst reduksjon i BM portefølje Ut av syndikat Reduksjon av portefølje ca. NOK 340m i 2016 Andel utlån mot BM har blitt redusert frå 23 % i 2013 til 15 % i 2016 Klar SMB-strategi Stramma inn BM kredittpolicy Betra kvalitet portefølje Restrukturering offshore Øvre grense for andel BM utlån er 25% Q17 21 PM Overført BK BM Overført NK

22 33% av BM-engasjement knytt til eigedom, 24% knytt til offshore Fordeling av BM-engasjement per årsslutt 2016 Av totale BM-engasjement utgjer eigedom den største andelen med 33% Oljerelatert verksemd utgjer 24% av BM-engasjement 22

23 Finansierte offshore-fartøy har relativt låg snittalder Relativt nyare flåte og objekt med spesifikasjon utover standard Engasjementa er restrukturert til Gjort avsetningar på segmentet (gruppevise og ei individuell) i storleik 35 mill. kroner Fordeling av eksponering mot offshore per mars

24 Nøkkeltal resultat Resultat før skatt, tap, utbytte og avk. på fin. inv. (NOKm) Resultat etter skatt (NOKm) Rentenetto inkl. provisjon frå BK/NK (NOKm) 24

25 Aukande inntekter frå felleskontrollert verksemd Andre inntekter, NOKm Inntekter frå felleskontrollert verksemd auka 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 118,1 8,4 19,6 16,3 9,4 137,9 14,9 7,8 27,8 17,0 117,1 30,0 20,6 8,3 139,3 20,2 15,8 26,6 13,8 Andre inntekter Netto verdiendringar på fin. eignelutar Inntekt frå FKV/TS Utbytte Auka utbytte Netto fin. verdiendringar inkl sal av aksjar Andre inntekter er påvirka av dotterselskap 40,0 42,9 44,7 44,7 42,4 Netto provisjonsinntekter eks. BK Provisjon BK 20,0 21,5 25,7 24,3 20,5 0,0-10,8-20,

26 Kostnadsprosent på 43,6% i tråd med målsetting 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % Kostnadsprosent, Morbank 57,4 % 47,6 % 46,7 % 43,6 % Kostnadsprosent Mål (45%) Kostnadsprosent, (% av GFK) 2,11 % 1,41 % 1,49 % 1,50 % 1,31 % 1,39 % 1,28 % 1,30 % Tilbake på sporet i 2016 Høgare inntekter Lågare kostnader Måltal er å vere på nedre del av 40% -50%. Per årsslutt 2016 var kostnadsprosenten 43,6%, i tråd med målet 2015 var prega av høge kostnader, bl.a. nedskriving av bygg, lågare inntekter (utbytte og finansielle postar) 0,50 % 26 0,00 % Konsern Morbank

27 Forventar normalisering av misleghald og tap i ,50 % 0,45 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % Misleghald og tapsutsette engasjement (NOKm) 86,1 91,7 8,8 29,5 77,3 111,4 45,5 142,2 72,1 62,2 65,9 70, ,33 % Misleghald > 90d 0,25 % 0,10 % 0,08 % Tapsutsette engasjement Tapsprosent(*) 0,37 % 0,28 % 0,47 % ,36 % Tap, % av utlån Tap, % av utlån inkl. BK (*) i hovedsak avsetnad Misleghald og tapsutsette engasjement Stort fokus på dette området Raskare overføring til inkasso I 2016 vart eitt offshoreengasjement kategorisert som tapsutsett grunna ei avsetning for mogeleg tap Tap og tapsavsetninger Avslutning eldre engasjement Store avsetningar pga usikkerheit i offshore Eitt individuelt Øvrig er gruppevise avsetningar Forventar normalisering (nedgang) framover i 2017 Auke i gruppevise avsetningar til tap, +19,1 mill. kroner i 2016 til 39,5 mill. kroner akkumulert

28 Styrking av innskotsdekning reduserer behovet for ekstern funding Balansestruktur funding (NOKm) Andre passiva poster Ekstern funding Ansvarleg og fondsobl. Eigenkapital Innskot Løpande tilpasning Funding redusert med knapt 700 mnok sidan 2013 Likviditetsstyring Likviditetsbuffer etablert for kortsiktig funding via webklient til SB1BK Styrking av innskotsdekninga reduserer behovet for lån Forfallsstruktur ekstern funding (NOKm) Fondsobligasjon Ansvarleg lån Obligasjonslån Minimum innskotsdekning er 60%, men banken har som mål å ha 70% 28 2Q-17 3Q-17 4Q-17 1Q-18 2Q-18 3Q-18 4Q-18 1Q-19 2Q-19 3Q-19 4Q-19 1Q-20 2Q-20 3Q-20 4Q-20 1Q-21 2Q-21 3Q-21

29 Rein kjernekapital på 15,11% 4. kvartal % 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% % % % % % % % % % % % % Q17 1Q17 ink. res Kapitaldekning Rein Kjernekapital Mål rein kjernekapital (15,5%) Mål rein kjernekapital 2019 (16,5%) % % Overgangseffekt reduserte rein kjernekapital med vel 1%-poeng per Siste reduksjon som følge av overgangsreglar blir per Regulatorisk krav er på 11,5% (før auke motsyklisk buffer på 0,5%-poeng) Pilar-2 krav kan bli rundt/under 3% Andre forhold: Konsolidering av samarbeidande gruppe frå 2018 vil gje negativ effekt på rein kjernekapital med opptil 1%-poeng. IFRS 9 tap skal konsoliderast frå Forventar minimal effekt. På sikt vil innføring av SMB-rabatt og ny standardmetode kunne gje betring. Mål for rein kjernekapital er 15,5%, mot 15,11% per årsslutt 2016 Mål for rein kjernekapital i 2019 er 16,5% 29

30 Mål for kapitalisering Kapitalstruktur per 1Q % 15.0 % 2.0 % 0.5 % 13.0 % 1.5 % 11.5 % Formelle CET1-krav til banken Pilar 1 på 12,0% (etter ny motsyklisk) Pilar 2 på 15,0% (gitt Pilar 2 på 3,0%-poeng) Kapitalmål på 15,5% (med mgmt. buffer på 0,5%) Kapitalkrava gjeld også på kjernekapital og kapitaldekning 11.5 % 13.7 % 15,5 % 2.0 % 18,5 % 2.0 % 1.5 % 19,0 % 2.0 % 1.5 % 1.5 % Pilar I -krav SB1 SS (1Q17) Krav til CET1 T1 T2 Banken har pt følgjande kapitalstruktur: CET1 på 13,74 % Tier 1 på 14,26 % Tier 2 på 16,91 % 12.0 % 15.0 % 15.5 % Regulatoriske endringar legg press på soliditeten, men banken bygger soliditet raskt Pilar I -krav Pilar II-krav Kapitalmål Krav til CET1 T1 T2 30

31 Målbilde Samla sett moderat vekst i perioden Styrke rentenetto Betydeleg resultatvekst i måleperioda Moderat/høg vekst i «ytre region» Moderat/høg vekst innan SMB-marknaden Reduksjon i større utlånsengasjement Søke å redusere eksponering mot offshore Reduksjon av risiko i utlånsportefølje Moderat/låg risikoprofil på utlån Resultat etter skatt på minimum 10% Reduksjon i årsverk/kostnader 31

32 Resultatrekneskap Balanserekneskap Resultat (NOKm) Q16 1Q17 Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntektar Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Inntekt av eigarinteresser i felleskontrollerte verk Inntekt av eigarinteresser i tilknytte selskap Netto verdiendring på finansielle eignelutar Netto avkastning på finansielle investeringar Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivingar av varige driftsmidlar Gevinst sal/nedskrivinger på varige driftsmidlar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Nedskriving anleggsaksjar Tap på utlån, garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for rekneskapsåret Balanse (NOKm) Q16 1Q17 Eignelutar Kontantar og fordringar på sentralbanken Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringar på kundar Individuelle nedskrivingar Nedskriving på grupper av utlån Netto utlån til kundar Overtekne eigedomar Sertifikat og obligasjonar med fast avkastning Aksjar, andelar og andre eigenkapitalinteresser Investeringar i felleskontrollerte verksemder Investeringar i tilknytte selskap Investeringar i dotterselskap Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Andre eignelutar Forskotsbet. kostnader og oppt.inntekter Sum eignelutar Balanse (NOKm) Q16 1Q17 Gjeld Innskot frå kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Gjeld stifta ved utferding av verdipapir Anna gjeld Utsatt skatt Påkomne kostnader og forsk.bet. inntekter Avsetjing til forpliktingar Ansvarleg lånekapital Sum gjeld Eigenkapital Sparebankfondet Gåvefond Fond for urealiserte gevinstar Fond for vurderingsskilnader FKV/TS Annan eigenkapital Hybridkapital Sum eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Forvaltningskaptial Forvaltningskapital inkl BK/NK

33 Faser i ein emisjonsprosess Fase 1 Etablering av garantikonsortium på inntil NOK 50 mill Garantikonsortium er etablert Fase 2 Emisjon av eigenkapitalbevis Generalforsamlingsmøte 21. juni 2017 vil ta stilling til ein emisjon i storleik MNOK Med positivt vedtak i Generalforsamlinga vil emisjonen bli gjennomført til hausten. Det vil bli utstedt eigenkapitalbevis. Det vil bli utarbeidd eit prospekt som blir distribuert til potensielle investorar. 33

34 34 Kort om eigenkapitalbeviset Eigenkapitalbevis (EKB) er eit eigenkapitalinstrument utvikla av sparebanknæringa sjølv Eigenkapitalbevis har klare likheitstrekk med aksjar. Skilnaden knyter seg først og fremst til eigarrett til selskapsformua (eigarbrøk) og innflytelse i bankens organ. Hovedprinsippet er at overskotet blir fordelt forholdsmessig etter eigenkapitalbevisa sin eigarandel og institusjonens øvrige kapital Dei første eigenkapitalbevisa vart introduserte i 1988, og i dag har 43 sparebankar utstedt eigenkapitalbevis Under halvparten av bankane med EKB er børsnoterte (18 av 43) 8 av dei 10 største sparebankane (ekskl. DNB og SpareBank 1 SR-Bank) har utstedt eigenkapitalbevis Eigarbrøken i den enkelte bank varierer frå ca % Eigenkapitalbeviset er utbytteberettiga og har historisk gitt ei høg direkteavkastning. Snittet har vore på cirka 6-7% for dei børsnoterte eigenkapitalbevisa. Dette betyr lågare risiko samanlikna med aksjar fordi Sparebankens fond og gåvefond tek eventuelle tap før eigenkapitalbeviseigarane. Aurskog Sparebank Helgeland Sparebank Høland og Setskog Sparebank Indre Sogn Sparebank Jæren SpareBank Melhus Sparebank Skue Sparebank Sandnes Sparebank SpareBank 1 Ringerikes Hadeland SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 BV SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Møre Sparebanken Sør Sparebanken Vest Sparebanken Øst Totens Sparebank Aasen Sparebank Askim og Spydeberg Sparebank Bamble Sparebank Bud Fræna Hustad Spb Cultura Sparebank Grong Sparebank Harstad Sparebank Haugesund Sparebank Hjartdal og Gransherad Spb Hjelmeland Sparebank Klæbu Sparebank Kvinesdal Sparebank Nesset Sparebank Ofoten Sparebank Skudenes & Aakra Sparebank Sparebank 1 Hallingdal Valdres SpareBank 1 NordVest Sparebanken DIN Sparebanken Sogn og Fjordane Sparebanken Hedmark Sparebanken Telemark Sunndal Sparebank Surnadal Sparebank Tysnes Sparebank Åfjord Sparebank Børsnotert Ikke notert

35 Oppsummering SpareBank 1 Søre Sunnmøre hadde historisk god underliggande drift i 2016 samt positiv utvikling i Auka rentenetto Auka utbytte Reduserte kostnader Betra eigenkapitalavkastning Banken ønskjer å bli ein eigenkapitalbevisbank gjennom å ha en emisjon i storleik MNOK Emisjonen er garantert inntil kr. 50 mill Under forutsetnad av vedtak, vert teikningsperioda til første halvdel av september. Emisjonsprovenyet skal brukast til: Ytterlegare vekst i marknaden på Søre Sunnmøre, spesielt i «Ytre region» Styrke banken si kapitaldekning Emisjonen vil hjelpe banken i å bidra til endå sterkare vekst og utvikling på Søre Sunnmøre Banken håper emisjonen vil knytte lokale eigarar tettare til banken, og bidra til at lokal kapital kan ta del i verdiskapinga 35

36 Kontaktinformasjon: Stig Brautaset Adm. dir. Tlf Epost:

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Søre Sunnmøre Kapitalmarkedsdag. Oslo, 18. august 2017 Adm.dir Stig Brautaset Om banken Sjølvstendig sparebank siden etablering i 1853 70 tilsette, 66 årsverk 45.000 i kundegrunnlag Totale

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Tema. Presentasjon for Fosnavåg Shippingklubb. «SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Litt om Banken/SpareBank1 Alliansen. Utfordringer.

Tema. Presentasjon for Fosnavåg Shippingklubb. «SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Litt om Banken/SpareBank1 Alliansen. Utfordringer. Presentasjon for Fosnavåg Shippingklubb «SpareBank 1 Søre Sunnmøre ein lokalbank sine utfordringer og muligheiter» Fosnavåg, 16. Januar 2017 Adm.dir. Stig Brautaset Tema Litt om Banken/SpareBank1 Alliansen

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport Sparebanken Volda Ørsta Org.nr 937 899 785 155. forretningsår Delårsrapport 30.9.2008 Konsernet et Sparebanken Volda Ørsta Frå 1.1.2008 er Sparebanken Volda Ørsta eit konsern som består av morbanken og

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q Oslo, 18. august 2017

SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q Oslo, 18. august 2017 SpareBank 1 Nordvest KAPITALMARKEDSDAG Q2 2017 Oslo, 18. august 2017 Om SpareBank 1 Nordvest Etablert i 1835 112 ansatte, 108 årsverk Ca. 30 000 kunder Brutto utlån*: 15,0 mrd Utlån mot personmarked (70

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport Sparebanken Volda Ørsta Org.nr 937 899 785 155. forretningsår Delårsrapport 30.6.2008 Konsernet et Sparebanken Volda Ørsta Frå 1.1.2008 er Sparebanken Volda Ørsta eit konsern som består av morbanken og

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

2. k v a r t a l

2. k v a r t a l Kvartalsrapport 2. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.06.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.11 eit overskot på 14,225 mill. kroner mot 11,801 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Banken har historisk godt resultat før skatt på kr 31,9 mill. Lokal investor har kjøpt 10,0 % av egenkapitalbevisene i banken.

Banken har historisk godt resultat før skatt på kr 31,9 mill. Lokal investor har kjøpt 10,0 % av egenkapitalbevisene i banken. PRESSEMELDING HJELMELAND SPAREBANK FORELØPIG REGNSKAP 2011 2011 et godt år for Hjelmeland Sparebank. Banken har historisk godt resultat før skatt på kr 31,9 mill. Lokal investor har kjøpt 10,0 % av egenkapitalbevisene

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport Sparebanken Volda Ørsta Org.nr 937 899 785 156. forretningsår Delårsrapport 31.3.2009 Konsernet Sparebanken Volda Ørsta Konsernrekneskapen er konsolidert på grunnlag av rekneskapa frå morbank, det heileigde

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 13.09.2017 Tid: 09:30 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport Sparebanken Volda Ørsta Org.nr 937 899 785 156. forretningsår Delårsrapport 30.9.2009 Konsernet Sparebanken Volda Ørsta Konsernrekneskapen er konsolidert på grunnlag av rekneskapa frå morbank, det heileigde

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport

Sparebanken Volda Ørsta Org.nr forretningsår. Delårsrapport Sparebanken Volda Ørsta Org.nr 937 899 785 156. forretningsår Delårsrapport 30.6.2009 Konsernet Sparebanken Volda Ørsta Konsernrekneskapen er konsolidert på grunnlag av rekneskapa frå morbank, det heileigde

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer