KVARTALSRAPPORT PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT PR"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT PR

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 Innleiing Om Sparebanken Sogn og Fjordane Hovudlinjer pr Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

4 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på 36,3 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 21 salskontor i Sogn og Fjordane og kontor i Bergen 18 bank i butikk avtalar i Sogn og Fjordane 269 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

5 MARKNADSLEIAR SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 21 kontor og 18 bank i butikk filialer Største konkurrent er Sparebanken Vest med 10 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

6 HOVUDLINJER Resultat før skatt mill. kr 345 (129 mill. kr) Totalresultat 252 mill. kr (102 mill. kr) Netto renteinntekter auka med 12,6 % Driftskostnadene redusert med 7,5 % Nedskriving på utlån 33 mill. kr (85 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 13,9 % (5,7 %) Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

7 Innleiing Resultatutvikling Utvikling Hovudtal Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

8 Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING 300 Resultat etter skatt Totalresultat Figuren viser resultat etter skatt og totalresultatet for konsernet (MNOK)

9 Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING Resultat før tap Resultat etter skatt Figuren viser resultat før nedskriving på utlån og etter skatt for konsernet (MNOK)

10 0,15 % 0,31 % 0,48 % 0,48 % 0,73 % 1,34 % 1,07 % 1,09 % 0,98 % 0,84 % 0,75 % 0,85 % 0,93 % 1,37 % 1,45 % 1,41 % Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING Resultat før tap Resultat etter skatt 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 %

11 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,42 % ,35 % 0,22 % 0,10 % ,55 % ,87 % 0,77 % 0,96 % 0,82 % 1,06 % 0,95 % Resultatutvikling TOTALRESULTAT KVARTALSVIS 120 1,40 % ,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % -60-0,60 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i totalresultat for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

12 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV UNDERLIGGANDE BANKDRIFT Resultat Basisdrift (før nedskriving på utlån) Basisdrift (etter nedskriving på utlån) Figuren viser resultat eksklusiv utbyte og verdiendring frå finansielle instrument kvartalsvis

13 2,2 % 2,8 % 6,4 % 6,2 % 4,3 % 5,7 % 6,8 % 8,5 % 13,5 % 11,2 % 10,4 % 9,9 % 10,6 % 9,1 % 13,8 % 13,9 % Resultatutvikling EIGENKAPITALAVKASTNING Ek avkastning etter skatt EK avkastning (totalresultat) 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Figuren viser eigenkapitalavkastning etter skatt og eigenkapitalavkastning etter skatt inkl. resultat frå finansielle eigedelar tillgjengeleg for sal for konsernet

14 Innleiing Resultatutvikling Inntekter Rentenetto Andre driftsinntekter Sum inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

15 1,72 % 1,75 % 1,59 % 1,76 % 1,59 % 1,69 % 2,28 % 2,05 % 2,07 % 2,10 % Inntekter UTVIKLING I RENTENETTO 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % Rentenetto pr. 3. kv er på 454 MNOK, 51 MNOK høgre enn pr. 3. kv Som andel av GFK er rentenettoen 0,10 prosentpoeng høgre enn pr. 3. kv ,50 % 0,00 % Auken i rentenetto i % av GFK skuldast i hovudsak høgre kundemargin Figuren viser utvikling i rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet

16 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv ,73 1,62 1,56 1,65 1,57 1,66 1,85 1,76 1,68 1,77 Inntekter RENTENETTO KVARTALSVIS I % av GSN forv.kap. Mill. NOK 2, , , , , , , , , , ,00 0 Figuren viser kvartalsvis utvikling i rentenetto i kroner og i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet (annualisert)

17 0,42 % 0,41 % 0,39 % 0,40 % 0,39 % 0,35 % 0,52 % 0,48 % Inntekter UTVIKLING I ANDRE DRIFTSINNTEKTER 0,60 % 0,50 % Andre driftsinntekter 94 MNOK, 0,40 % 0,30 % 4 MNOK lågare enn pr. 3. kv Reduksjonen skuldast mindre leveranse av tenester til Gjensidige Bank 0,20 % 0,10 % 0,00 % Figuren viser utvikling i netto andre driftsinntekter (eks. utbytte og verdiendring finansielle instrument) i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet. Kvartalsvise tal er akkumulert og annualisert.

18 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,31 % ,40 % 0,40 % 0,44 % 0,45 % 0,38 % 0,40 % 0,41 % 0,39 % 0,38 % 0,37 % Inntekter ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS 40 0,50 % ,40 % 25 0,30 % ,20 % ,10 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i andre inntekter for konsernet ( eks. utbytte og verdiendring på finansielle instrument). Tal i MNOK og i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

19 Inntekter UTVIKLING I SUM INNTEKTER Rentenetto Andre inntekter Total Sum inntekter er MNOK 142 høgre enn pr. 3. kv Auken skuldast primært vinst frå finansielle instrument og auka rentenetto Figuren viser utvikling i sum inntekter (rentenetto og netto andre inntekter) for konsernet.

20 2. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,99 % 1,97 % 1,86 % 1,96 % 2,01 % ,60 % 2,55 % 2,33 % 2,58 % 2,43 % Inntekter SUM INNTEKTER KVARTALSVIS 250 3,00 % 200 2,50 % 150 2,00 % 1,50 % 100 1,00 % 50 0,50 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i sum inntekter for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

21 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Driftskostnader Forvaltning og årsverk Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

22 0,97 % 1,61 % 1,41 % 1,32 % 1,32 % 1,20 % 1,12 % 1,07 % 0,91 % 1,07 % 1,04 % 0,91 % Kostnader UTVIKLING I KOSTNADER 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % Pr er driftskostnadene redusert med 20 MNOK eller 7,5% i forhold til same periode i fjor Sterk kostnadsfokus har gitt god effekt 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet. Dei grøne søylene er justert for tilbakeføring av AFP.

23 KOSTNADER I % AV INNTEKTER Kostnader 60,0 % 50,0 % 40,0 % 54,6 % 55,1 % 49,7 % 41,4 % 48,2 % 55,9 % 55,0 % 45,6 % 38,5 % 39,4 % I 2012 er sum driftskostnader som andel av driftsinntekter redusert med 15,6 prosentpoeng samanlikna med pr. 3. kv ,0 % 20,0 % Endringa skuldast sterk vekst i inntekter frå finansielle instrument, auka rentenetto og reduksjon i kostnadene 10,0 % 0,0 % Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av driftsinntekter inkl. inntekter fra finansielle instrument for konsernet. Grøne søyler er justert for tilbakeføring av AFP.

24 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,70 % ,81 % ,07 % 1,03 % 1,15 % 1,12 % 1,07 % 1,02 % 0,99 % 0,95 % 1,14 % DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS 120 1,40 % 100 1,20 % 80 1,00 % ,80 % 0,60 % 0,40 % 20 0,20 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i driftskostnader for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

25 Kostnader FORVALTNING OG ÅRSVERK Forv.kap.mrd Årsverk Figuren viser utvikling i forvaltningskapital (søyler) og årsverk (punkt) for konsernet.

26 Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Tapsutvikling Misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

27 Tap og misleghald TAPSUTVIKLING Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar for konsernet.

28 -0,20 % -0,20 % -0,15 % 0,10 % 0,25 % 0,32 % 0,32 % 0,28 % 0,45 % 0,53 % Tap og misleghald TAPSUTVIKLING I % AV UTLÅN 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % -0,60 % Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar i prosent av brutto utlån for konsernet (tala i % er ikkje annualisert)

29 ,10 % 0,11 % 0,09 % 0,06 % 0,06 % 21 0,20 % ,23 % ,38 % 0,50 % 61 0,72 % 75 0,86 % Tap og misleghald TAPSUTVIKLING KVARTALSVIS 80 1,00 % ,90 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 40 0,50 % ,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 12 0,00 % 1. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 12 Figurane viser kvartalsvis utvikling i nedskrivning på utlån og garantiar (inkl. netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar) for konsernet. Tall i MNOK. Tal i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital er annualisert.

30 Tap og misleghald MISLEGHALD PM BM TOTAL 4,00 % 3,50 % 3,27 % 3,51 % 3,19 % 3,07 % 3,31 % 3,32 % 3,00 % 2,66 % 2,78 % 2,75 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,57 % 1,25 % 1,31 % 1,28 % 1,73 % 1,56 % 1,31 % 1,17 % 1,24 % 1,27 % 1,00 % 0,89 % 0,50 % 0,37 % 0,37 % 0,41 % 0,46 % 0,43 % 0,51 % 0,33 % 0,26 % 0,21 % 0,24 % 0,00 % 2. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV.12 Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

31 Tap og misleghald NEDSKRIVING PÅ UTLÅN Individuelle nedskrivingar Gruppenedskrivingar Om lag uendra nedskrivingar i forhold til tal pr Figuren viser utvikling i balanseførte individuelle nedskrivingar og gruppenedskrivingar (MNOK). Gruppenedskrivingar er basert på ein modell som tar omsyn til kvalitet, storleik og samansetning av utlånsporteføljen.

32 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Balanseutvikling Utvikling utlån og innskot Funding Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

33 15,8 18,8 22,5 26,7 27,9 32,8 31,9 35,2 34,4 36,3 Balanseutvikling FORVALTNINGSKAPITAL 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 5,7% auke i forvaltningskapitalen samanlikna med 3. kv Auken skuldast primært vekst i utlån til PM 15,0 10,0 5,0 0, kv kv kv. 12

34 12,0 13,3 14,1 16,8 17,8 16,8 17,3 18,3 20,3 23,8 25,1 28,9 28,1 30,5 30,1 32,1 Innskot, utlån og balanse BALANSEUTVIKLING 35,0 30,0 Brutto utlån Innskot Auke i utlån med 2,0 mrd. kr frå 3. kv Auke i innskot med 1,0 mrd. kr frå 3. kv ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, kv kv kv. 12 Figuren viser årlig utvikling i brutto utlån og innskudd for konsernet (Mrd. NOK)

35 5,2 % 6,2 % 5,8 % 6,2 % 7,1 % 9,8 % 6,5 % 5,9 % 10,6 % 19,4 % 17,0 % 17,6 % 15,1 % 18,6 % 14,6 % 12,4 % Innskot, utlån og balanse BALANSEUTVIKLING -VEKST Utlån Innskot 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % kv kv kv. 12 Figuren viser prosentvis årlig vekst i brutto utlån og innskudd for konsernet

36 10,7 10,4 10,4 17,5 19,8 21,7 28,1 30,1 32,1 UTLÅN 35,0 30,0 25,0 3. Kv Kv Kv Utlån er auka med 2 mrd. NOK frå 3. kv tilsvarende ein oppgang på 6,5 % Utlån til PM auka med nær 2 mrd. NOK eller 9,8 % 20,0 15,0 Utlån frå BM/Off./Fin. sektor sektor er tilnærma uendra 10,0 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM /OFF./FINANS Figuren viser brutto utlån til kundar totalt og fordelt på segment (i mrd. NOK)

37 UTLÅNSFORDELING % 32 % 66 % 68 % PM BM/OFF./FIN PM BM/OFF./FIN Figurene viser fordeling av brutto utlån til PM (personmarknaden) og BM/Off./Fin (bedriftsmarknad, offentleg og finansiell sektor)

38 6,5 7,2 7,3 9,2 10,1 11,0 15,7 17,3 18,3 INNSKOT Innskot, utlån og balanse 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 3. Kv Kv Kv Totale innskot PM BM /OFF./FIN Innskot er auka med 1,0 mrd. kr frå 3. kv tilsvarende ein oppgang på 5,9% Innskot frå PM auka med 9,1 % Innskot frå BM/Off./Fin. sektor 1,5 % Figuren viser utvikling i innskot frå personmarknad, bedriftsmarknad/off./finans (mrd. NOK)

39 INNSKOTSFORDELING Innskot, utlån og balanse % 40 % 58 % 60 % PM BM/OFF./FIN PM BM/OFF./FIN Figurane viser fordeling av innskot frå personmarknad, bedrift/offentleg/finans (%)

40 59,3 % 59,3 % 55,8 % 55,8 % 56,3 % 59,7 % 58,0 % 63,8 % 58,2 % 69,4 % 55,9 % 60,5 % 57,3 % 65,8 % 57,0 % 73,3 % Innskot, utlån og balanse INNSKOTSDEKNING Konsern Morbank 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % kv kv kv. 12 Figuren viser utvikling i innskotsdekning (innskot i % av brutto utlån) for konsernet og for morbanken (morbank er ekskl. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS, som vart operativt med bustadlån i 2009)

41 kv kv kv EIGENKAPITAL OG KJERNEKAPITAL Innskot, utlån og balanse EK (MILL) ,3 % 10,5 % 10,8 % 12,1 % 12,8 % 10,4 % 12,0 % 12,8 % 14,0 % 12,0 % Kjernekapital inkluderer i tillegg til bokført eigenkapital, fondsobligasjon med 313 mkr. pr. 3. kv ,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Resultat for 2012 er ikkje inkludert i kjernekapitalen i %. Inkludert resultat for 2012, og med frådrag av estimert utbyte for 2012, er kjernekapitaldekninga 14,9% 0 0,0 % Figuren viser utvikling i egenkapital (søyler) og kjernekapital i prosent(punkt) for konsernet

42 10,5 % 10,8 % 10,9 % 11,2 % 11,1 % 10,9 % 11,4 % Innskot, utlån og balanse KAPITALDEKNINGSUTVIKLING 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 10,5 % 11,9 % 1,1 % 12,9 % 1,0 % 1,0 % 13,8 % 13,6 % 13,4 % 13,9 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Resultat for 2012 er ikkje inkludert pr ,0 % 6,0 % 4,0 % Ansvarleg kapital Hybridkapital Rein kjernekapital Sum Dersom ein inkluderer resultatet for 2012, og med frådrag estimert utbyte, vil kapitaldekninga vere 14,9% 2,0 % 0,0 % Figuren viser utvikling i kjernekapital - og kapitaldekningsprosent for konsernet

43 FORFALLSPROFIL FUNDING Innskot, utlån og balanse Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

44 Innskot, utlån og balanse OMSTILLINGSTID Konsernet hadde ein likviditetsreserve på NOK 3,8 mrd. i kortsiktige innskot i Norges Bank, andre bankar og i sertifikat og obligasjonar Likviditetsbehaldning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med budsjett/prognose

45 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

46 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Resultatet pr er vesentleg betre enn for same periode i fjor Endringa skuldast: God vekst i rentenettoen Vinst frå finansielle instrument Kostnadseffektiviserande tiltak har gitt effekt Reduksjon i nedskriving på utlån Positiv utvikling i kapitaldekning Godt nøgd med resultatet Reknar med tilfredsstillande resultat for resten av 2012

47 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

48 Resultatutvikling HOVEDTAL RESULTAT (Tal i millionar kroner) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (inkl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat fin. eigedelar tilgjengeleg for sal Totalresultat

49 Balanse HOVEDTAL BALANSE (Tal i millionar kroner) BALANSE Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar på utlån og garantiar Gruppenedskriving på utlån og garantiar Verdipapirplasseringar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

50 Resultatutvikling HOVEDTAL HOVEDTAL PR Resultatutvikling NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,69 % 1,59 % 1,59 % Andre driftsinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,35 % 0,39 % 0,39 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,91 % 1,04 % 1,07 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 44,67 % 52,69 % 54,23 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 39,37 % 55,00 % 55,90 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,41 % 0,85 % 0,84 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,29 % 0,51 % 0,37 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,93 % 0,31 % 0,15 % Eigenkapitalavkastning før skatt 19,09 % 7,22 % 5,24 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 13,75 % 4,31 % 2,17 % Eigenkapitalavkastning etter skatt inkl. res. fin. eigendelar 13,92 % 5,71 % 2,80 %

51 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT BASISDRIFT FØR OG ETTER NEDSKRIVING PÅ UTLÅN MNOK 3.kv kv kv kv kv kv kv kv.12 3.kv.12 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbyte og resultat frå finansielle instrument

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Investorpresentasjon Mars 2013

Investorpresentasjon Mars 2013 Investorpresentasjon Mars 2013 DET ER PÅ KYSTEN DET SKJER! Stagnerande folketal Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Næringsliv i omstilling Sterke primærnæringar Oljen gir optimisme Mobiliteten

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.12 8 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2014 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 22

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 31.03.10 31.03.11 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 126 128 Netto renteinntekter 133 129 526 56-9 -5 Utbytte og verdiendring

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Søre Sunnmøre Kapitalmarkedsdag. Oslo, 18. august 2017 Adm.dir Stig Brautaset Om banken Sjølvstendig sparebank siden etablering i 1853 70 tilsette, 66 årsverk 45.000 i kundegrunnlag Totale

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 30.09.10 30.09.11 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 380 387 Netto renteinntekter 403 390 526 56 46-21 Utbytte og verdiendring

Detaljer

Kvartalsrapport. 31. mars 2017

Kvartalsrapport. 31. mars 2017 Kvartalsrapport 31. mars 2017 RESULTAT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 7.576 7.159 28.805 Rentekostnader og lignende kostnader 2.397 2.995 10.297 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

KVartalsrapport 4. KVartal 2012

KVartalsrapport 4. KVartal 2012 KVartalsrapport 4. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer