Presentasjon årsrekneskap 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon årsrekneskap 2011"

Transkript

1 Presentasjon årsrekneskap 2011

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 Innleiing Om Sparebanken Sogn og Fjordane Hovudlinjer 2011 Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

4 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på 35,2 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 22 salskontor i Sogn og Fjordane og 17 bank i butikk avtaler og kontor i Bergen 279 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

5 MARKNADSLEIAR Konkurransekart for Sogn og Fjordane SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 21 kontor og 17 bank i butikk filialer Største konkurrent er Sparebanken Vest med 10 kontor Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

6 HOVUDLINER 2011 Totalresultat inkl. postar med verdiendring mot EK 67 mill. kr. (209 mill. kr.) Eigenkapitalavkastning (totalresultat) 2,82% (9,9%) Netto renteinntekter auka med 2,5% Sterk vekst i innskot og utlån, men press på marginane og auka fundingkostnader Netto tap på finansielle instrument 20 mill. kr (vinst 52 mill. kr.) Andre inntekter auka med 5,6% Resultat fin. instrument med verdiendring mot EK 14 mill. kr. (minus 11 mill. kr.) Driftskostnadane auka med 24,7% primært grunna tilbakeføring av AFP ansvar i fjor Nedskriving på utlån 163 mill. kr. (130 mill. kr.). Høge tap på nokre få større engasjement Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt minus 34 mill. kr. Kapitaldekningsprosent 13,8% (13,0%) Langsiktig rating A3 frå Moodys for banken og Aaa for OMF-programmet

7 Innleiing Resultatutvikling Utvikling Hovudtal Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

8 Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING 250 Resultat etter skatt Totalresultat Figuren viser resultat etter skatt og totalresultatet for konsernet i åra 2002 til 2011 (MNOK)

9 Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING Resultat før tap Resultat etter skatt Figuren viser resultat før tap og etter skatt for konsernet i åra 2007 til 2011 (MNOK)

10 4. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 11-0,42 % ,35 % 0,22 % 0,10 % 43 0,55 % ,87 % 0,77 % 76 0,96 % 85 1,22 % Resultatutvikling TOTALRESULTAT KVARTALSVIS 100 1,40 % 80 1,20 % ,00 % 0,80 % 0,60 % 20 0,40 % 0 0,20 % ,00 % -0,20 % -0,40 % -60-0,60 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i totalresultat for konsernet Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

11 4. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV UNDERLIGGANDE BANKDRIFT Resultat Basisdrift (før nedskriving på utlån) Basisdrift (etter nedskriving på utlån) Eksklusiv utbyte og verdiendring frå finansielle instrument

12 2,2 % 2,8 % 6,4 % 6,2 % 6,8 % 8,5 % 10,4 % 9,9 % 11,2 % 13,5 % Resultatutvikling EIGENKAPITALAVKASTNING Ek avkastning etter skatt EK avkastning (totalresultat) 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Figuren viser eigenkapitalavkastning etter skatt og eigenkapitalavkastning etter skatt inkl.resultat finansielle eigendelar tillgjengeleg for sal for konsernet i åra 2007 til 2011

13 Innleiing Resultatutvikling Inntekter Rentenetto Andre driftsinntekter Sum inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

14 1,72 % 1,75 % 1,59 % 2,89 % 2,64 % 2,48 % 2,28 % 2,05 % 2,07 % 2,10 % Inntekter UTVIKLING I RENTENETTO 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % Rentenetto 2011 er 539 MNOK, 13 MNOK høgre enn i 2010 Som andel av GFK er rentenettoen 0,16 prosentpoeng lågare enn ,50 % 1,00 % 0,50 % Reduksjon i rentenetto i % av GFK skuldast i hovudsak lågare rentemargin på innskot og utlån til kundar og høgre fundingkostnader 0,00 % Figuren viser utvikling i rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet i åra 2002 til 2011

15 4.kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 1,68 1,73 1,76 1,56 1,65 1,57 1,84 1,84 1,90 Inntekter RENTENETTO KVARTALSVIS % av gsn. forv.kap Mill. kr. 2, , ,80 1,70 1, , , , , , ,00 0 Figuren viser kvartalsvis utvikling i rentenetto i kroner og i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet (annualisert)

16 0,42 % 0,41 % 0,39 % 0,52 % 0,48 % Inntekter UTVIKLING I ANDRE DRIFTSINNTEKTER 0,60 % 0,50 % 0,40 % Andre driftsinntekter 131 MNOK, 7 MNOK høgre enn i ,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Figuren viser utvikling i netto andre driftsinntekter (eks. utbytte og verdiendring finansielle instrument) i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet i åra 2007 til Kvartalsvise tal er akkumulert og annualisert.

17 4. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,46 % 0,40 % 0,40 % 0,44 % 0,45 % 0,38 % 0,40 % 0,41 % 0,39 % Inntekter ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS 40 0,50 % ,40 % 25 0,30 % ,20 % ,10 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i andre inntekter for konsernet ( eks. utbytte og verdiendring på finansielle instrument). Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

18 Inntekter UTVIKLING I SUM INNTEKTER Rentenetto Andre inntekter Total Sum inntekter i 2011 er 52 MNOK lågare enn i 2010 Reduksjonen skuldast tap på finansielle instrument Figuren viser utvikling i sum inntekter (rentenetto og netto andre inntekter) for konsernet i åra 2007 til 2011 (MNOK)

19 4. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,12 % 1,99 % 1,97 % 1,86 % 1,96 % ,53 % 2,60 % 2,55 % 2,33 % Inntekter SUM INNTEKTER KVARTALSVIS 200 3,00 % ,50 % ,00 % 100 1,50 % ,00 % ,50 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i sum inntekter for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

20 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Driftskostnader Forvaltning og årsverk Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

21 (j) ,97 % 1,41 % 1,32 % 1,32 % 1,20 % 1,12 % 1,07 % 1,82 % 1,73 % 1,66 % 1,61 % Kostnader UTVIKLING I KOSTNADER 2,00 % 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % I 2011 er driftskostnadene auka med 72 MNOK i forhold til 2010 Auken skyldast i hovudsak at det i 2010 vart tilbakeført AFP ansvar (eingongseffekt) og fusjon med Fjaler Sparebank. Justert for AFP tilbakeført i fjor er det ein reduksjon på 0,05% poeng i forhold til ,00 % Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet i åra 2002 til Dei grøne søylene er justert for tilbakeføring av AFP.

22 KOSTNADER I % AV INNTEKTER Kostnader 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 49,7 % 54,6 % 55,1 % 41,4 % 48,2 % 55,9 % I 2011 er sum driftskostnader som andel av driftsinntekter auka med 14,5 prosentpoeng samanlikna med 2010 Justert for AFP (grøn søyle) er driftskostnader som andel av driftsinntekter auka med 7,7 prosentpoeng Kostnader som har auka er relatert til fusjon med Fjaler Sparebank og høgre IT kostnader 0,0 % (j) 2011 Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av driftsinntekter inkl. inntekter fra finansielle instrument for konsernet i åra 2007 til Grøn søyle er justert for tilbakeføring av AFP

23 4. KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV ,70 % ,26 % 1,07 % 1,03 % 1,15 % 1,12 % 1,07 % 1,02 % 1,14 % Kostnader DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS 120 1,40 % 100 1,20 % 80 1,00 % ,80 % 0,60 % 0,40 % 20 0,20 % 0 0,00 % Figurane viser kvartalsvis utvikling i driftskostnader for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

24 Kostnader FORVALTNING OG ÅRSVERK Forv.kap.mrd 40 Årsverk Figuren viser utvikling i forvaltningskapital (søyler) og årsverk (punkt) for konsernet i åra 2007 til 2011 målt ved utgangen av året.

25 Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Tapsutvikling Misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

26 Tap og misleghald TAPSUTVIKLING Snitt: 49 Nedskrivning på utlån i 2011 er 33 MNOK høgre enn i Høge tap relatert til eit fåtal større engasjement Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar for konsernet i åra 2004 til 2011

27 -0,20 % -0,20 % -0,15 % 0,04 % 0,25 % 0,32 % 0,45 % 0,53 % Tap og misleghald TAPSUTVIKLING I % AV UTLÅN 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % -0,60 % Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar i prosent av brutto utlån for konsernet i åra 2004 til 2011.

28 4 7 0,01 % 17 0,10 % 0,11 % 0,09 % 0,20 % ,38 % 0,50 % 61 0,72 % 75 0,86 % Tap og misleghald TAPSUTVIKLING (KVARTALSVIS) 80 1,00 % ,90 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 40 0,50 % ,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0 4. KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 11 0,00 % 4. KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 11 Figurane viser kvartalsvis utvikling i nedskrivning på utlån og garantiar (inkl. netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar) for konsernet. Tall i MNOK og % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

29 4. KV KV KV KV KV KV KV KV KV. 11 Tap og misleghald MISLEGHALD PM BM TOTAL 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,62 % 3,57 % 1,52 % 1,57 % 3,37 % 3,27 % 1,25 % 2,66 % 1,31 % 1,28 % 2,78 % 2,75 % 0,89 % 1,73 % 1,56 % 1,31 % 3,51 % 3,19 % Auka misleghald i 2011 er i hovudsak relatert til eitt engasjement. Det er gjennomført tapsavsetning for engasjementet og det blir arbeidd med realisasjon. Utover dette er misleghaldsutviklinga god. 1,00 % 0,00 % 0,33 % 0,31 % 0,37 % 0,37 % 0,41 % 0,46 % 0,43 % 0,51 % 0,33 % Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

30 Tap og misleghald NEDSKRIVING PÅ UTLÅN Individuelle nedskrivingar Gruppenedskrivingar Reduksjon i tapsavsetning i forhold til p.g.a. konstatering av tidlegare avsett tap Figuren viser utvikling i balanseførte individuelle nedskrivingar og gruppenedskrivingar (MNOK). Gruppenedskrivingar er basert på ein modell som tar omsyn til kvalitet, storleik og samansetning av utlånsporteføljen

31 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Balanseutvikling Utvikling utlån og innskot Funding Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

32 12,8 13,2 14,4 15,8 18,8 22,5 26,7 27,9 32,8 35,2 FORVALTNINGSKAPITAL Balanseutvikling 40,0 35,0 30,0 25,0 7,4% auke i forvaltningskapital en samanlikna med 2010 Auken skuldast primært vekst i utlån til PM 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Figuren viser forvaltningskapital for konsernet i åra 2002 til 2011 (mrd. NOK)

33 12,0 13,3 14,1 16,8 17,8 20,3 23,8 25,1 28,9 30,5 Innskot, utlån og balanse BALANSEUTVIKLING 35,0 Brutto utlån Innskot Auke både i utlån og innskot med hhv. 1,6 mrd. kr. og 1,0 mrd. kr. frå ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Figuren viser årlig utvikling i brutto utlån og innskudd for konsernet (Mrd NOK)

34 5,2 % 6,2 % 5,8 % 6,2 % 10,6 % 17,0 % 15,1 % 19,4 % 17,6 % 18,6 % Innskot, utlån og balanse BALANSEUTVIKLING -VEKST Utlån Innskot 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Figuren viser prosentvis årlig vekst i brutto utlån og innskudd for konsernet

35 0,1 0,0 0,0 10,2 10,7 10,4 14,8 18,1 20,1 25,1 28,9 30,5 Innskot, utlån og balanse UTVIKLING I UTLÅN 35,0 30,0 25, Utlån er auka med 1,6 mrd. kr. Frå 2010 tilsvarende ein oppgang på 5,8% Utlån til PM er auka med 2,0 mrd. kr. eller 11,3% Reduksjon i utlån til BM med 3,5% 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Brutto utlån PM BM Off./Andre Figuren viser utvikling i utlån til personmarked, bedriftsmarked og det offentlige (mrd. NOK)

36 Innskot, utlån og balanse FORDELING AV BRUTTO UTLÅN % 0 % 37 % PM 34 % PM BM BM 63 % OFF 66 % OFF Figurene viser fordeling av brutto utlån til personmarked, bedriftsmarked og det offentlige (%)

37 1,4 2,0 1,9 4,5 5,2 5,5 8,3 9,5 10,4 14,1 16,8 17,8 INNSKOT Innskot, utlån og balanse 20,0 18,0 16, Brutto innskot er auka med 1,0 mrd. kr. frå 2010 tilsvarende ein oppgang på 6,2% Innskot frå PM auka med 9,1% 14,0 12,0 10,0 8,0 Innskot frå BM auka med 6,0% Innskot frå off. sektor redusert med 7,0% 6,0 4,0 2,0 0,0 Innskot PM BM Off./Andre Figuren viser utvikling i innskot frå personmarknad, bedriftsmarknad og det offentlige (mrd.nok)

38 Innskot, utlån og balanse INNSKOTSFORDELING % 11 % PM PM 31 % 57 % BM OFF 31 % 58 % BM OFF Figurene viser fordeling av innskot frå personmarked, bedriftsmarked og det offentlige (%)

39 59,3 % 59,3 % 55,8 % 55,8 % 56,3 % 59,7 % 58,0 % 63,8 % 58,2 % 69,4 % Innskot, utlån og balanse INNSKOTSDEKNING Konsern Morbank 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Auke i innskotsdekninga frå 2010 med 0,2% poeng for konsern og 5,6% poeng for morbank 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Figuren viser utvikling i innskotsdekning (innskot i % av brutto utlån) for konsernet og for morbanken (morbank er ekskl. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS, som vart operativt med bustadutlån i 2009)

40 EIGENKAPITAL OG KJERNEKAPITAL Innskot, utlån og balanse EK (MNOK) Kjernekapital (%) ,3 % 10,5 % 10,8 % 12,1 % 12,8 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % Auke i kjernekapitaldekninga gjennom resultat og etablering av fondsobligasjon Kjernekapitalen inkluderer fondsobligasjon med 315 mkr. pr ,00 % Figuren viser utvikling i egenkapital (søyler) og kjernekapital (punkt) for konsernet

41 KAPITALDEKNINGSUTVIKLING Innskot, utlån og balanse 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 13,8% 12,9% 11,9% 1,1 % 1,0 % 1,5 % 10,5% 1,1 % 1,0 % 10,5 % 10,8 % 10,9 % 11,2 % Ansvarleg kapital Hybridkapital Rein kjernekapital Figuren viser utvikling i kjernekapital - og kapitaldekningsprosent for konsernet

42 FORFALLSPROFIL FUNDING PR Innskot, utlån og balanse Fondsobligasjonar og Ansvarleg lån (call-dato) Kredittinstitusjonar Bytteordningen og F-lån OMF Obligasjon og sertifikat Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK)

43 OMSTILLINGSTID Innskot, utlån og balanse Likviditetsbeholdning inkl. bustadlån klargjort for OMF-utlegging Likviditetsbeholdning Konsernet har pr ein likviditetsreserve på 3,6 mrd. kr. plassert i kortsiktige innskot i Norges bank eller andre bankar og fritt omsettelege obligasjonar og sertifikat des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar Likviditetsbeholdning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med budsjett/prognose

44 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

45 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Resultatet pr er redusert samanlikna med Reduksjonen i resultatet skuldast: Urealisert tap på finansielle instrument (vinst i fjor) Tilbakeføring av AFP ansvar i fjor Kostnader relatert til fusjon med Fjaler Sparebank Nedskriving på utlån og negativt resultat frå verksemd halde for sal Rentenetto og andre driftsinntekter høgre enn for same periode i fjor. Resultatet er svakare enn forventa Det er iverksett tiltak for å betre innteninga Marginen på utlån er heva Kostnadseffektivisering Forventar lågare tap

46 Innledning Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

47 Resultatutvikling HOVEDTAL RESULTAT (Tal i millionar kroner) RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar (inkl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat fin. eigedelar tilgjengeleg for sal Totalresultat

48 Balanse HOVEDTAL BALANSE (Tal i millionar kroner) BALANSE Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til og krav på kundar Individuelle nedskrivingar på utlån og garantiar Gruppenedskriving på utlån og garantiar Verdipapirplasseringar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

49 Resultatutvikling HOVEDTAL NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,59 % 1,75 % 1,72 % Andre driftsinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,39 % 0,41 % 0,42 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,07 % 0,97 % 1,20 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 54,23 % 44,72 % 56,18 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 55,90 % 41,40 % 55,10 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,84 % 1,37 % 0,98 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,37 % 0,94 % 0,70 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,15 % 0,73 % 0,48 % Eigenkapitalavkastning før skatt 5,24 % 12,87 % 9,92 % Eigenkapitalavkastning etter skatt 2,17 % 10,49 % 6,81 % Eigenkapitalavkastning etter skatt inkl. res. fin. eigendelar 2,80 % 9,99 % 6,40 %

50 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT MNOK 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Andre inntekter Sum driftskostnader Basisdrift før nedskriving Netto nedskriving på utlån m.v Basisdrift etter nedskriving Eksklusiv utbyte og resultat frå finansielle instrument

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport. Pr

Kvartalsrapport. Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2018 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Hovudlinjer for 2. kvartal 2018

Hovudlinjer for 2. kvartal 2018 2. kvartal 2018 Hovudlinjer for 2. kvartal 2018 (Tal for samme kvartal i fjor i parentes) God utlånsvekst: 6,2 % siste 12 månader. Stabil rentenetto: 211 mill. kr (212 mill. kr) Effektiv drift: Kostnader

Detaljer

Investorpresentasjon Mars 2013

Investorpresentasjon Mars 2013 Investorpresentasjon Mars 2013 DET ER PÅ KYSTEN DET SKJER! Stagnerande folketal Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Næringsliv i omstilling Sterke primærnæringar Oljen gir optimisme Mobiliteten

Detaljer

Hovudlinjer for 4. kvartal 2018

Hovudlinjer for 4. kvartal 2018 4. kvartal 2018 Hovudlinjer for 4. kvartal 2018 (Tal for samme kvartal i fjor i parentes) God utlånsvekst: 6,7 % siste 12 månader Fin vekst i rentenettoen: 228 mill. kr (219 mill. kr) Kostnader i prosent

Detaljer

Hovudlinjer for 3. kvartal 2018

Hovudlinjer for 3. kvartal 2018 3. kvartal 2018 Hovudlinjer for 3. kvartal 2018 (Tal for samme kvartal i fjor i parentes) God utlånsvekst: 6,7 % siste 12 månader Stabil rentenetto: 213 mill. kr (215 mill. kr) Effektiv drift: Kostnader

Detaljer

Hovudlinjer for 1. kvartal 2019

Hovudlinjer for 1. kvartal 2019 1. kvartal 2019 Hovudlinjer for 1. kvartal 2019 (Tal for samme kvartal i fjor i parentes) God utlånsvekst: 6,4 % siste 12 månader Fin vekst i rentenettoen: 220 mill. kr (210 mill. kr) Kostnader i prosent

Detaljer

Hovudlinjer for 2. kvartal 2019

Hovudlinjer for 2. kvartal 2019 2. kvartal 2019 Hovudlinjer for 2. kvartal 2019 (Tal for samme kvartal i fjor i parentes) God utlånsvekst: 5,7 % siste 12 månader Fin vekst i rentenettoen: 230 mill. kr (211 mill. kr) Kostnader i prosent

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Søre Sunnmøre Slogen 1564 moh SpareBank 1 Søre Sunnmøre 1. halvår 2018 Volda, 15. august 2018 Adm.dir Stig Brautaset Åpnet i 1891 Prefabrikert frå M. Thambs & co i Trondheim Turistboom på slutten av 1800 talet 3 SpareBank

Detaljer

«Vår visjon er å vere ei drivkraft for å gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre» Kvartalspresentasjon feb. 19

«Vår visjon er å vere ei drivkraft for å gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre» Kvartalspresentasjon feb. 19 «Vår visjon er å vere ei drivkraft for å gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre» Kvartalspresentasjon feb. 19 Resultat etter skatt - eigenkapitalavkastning Utvikling i resultat etter skatt i mill.kroner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2019

Delårsrapport 2. kvartal 2019 Delårsrapport 2. kvartal 2019 Delårsrapport 2. kvartal 2019. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2018. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Resultat av ordinær drift: 5,9 mill. kr ( 6,4 mill. kr) Netto renteinntekter: 11,9 mill. kr (12,8 mill. kr)

Resultat av ordinær drift: 5,9 mill. kr ( 6,4 mill. kr) Netto renteinntekter: 11,9 mill. kr (12,8 mill. kr) 1 (tall i parentes viser samme periode for ). Resultat av ordinær drift: 5,9 mill. kr ( 6,4 mill. kr) Netto renteinntekter: 11,9 mill. kr (12,8 mill. kr) Netto provisjonsinntekter: 2,0 mill. kr ( 2,6 mill.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Resultat av ordinær drift: 6,2 mill. kr ( 6,6 mill. kr) Netto renteinntekter: 12,2 mill. kr (12,7 mill. kr)

Resultat av ordinær drift: 6,2 mill. kr ( 6,6 mill. kr) Netto renteinntekter: 12,2 mill. kr (12,7 mill. kr) 1 (tall i parentes viser samme periode for ). Resultat av ordinær drift: 6,2 mill. kr ( 6,6 mill. kr) Netto renteinntekter: 12,2 mill. kr (12,7 mill. kr) Netto provisjonsinntekter: 2,6 mill. kr ( 3,1 mill.

Detaljer

Resultatregnskap 31. mars mars desember 2017 Netto renteinntekter ,05 % ,05 % ,07 %

Resultatregnskap 31. mars mars desember 2017 Netto renteinntekter ,05 % ,05 % ,07 % Resultatregnskap 31. mars 2018 31. mars 31. desember Renteinntekter 19.585 3,19 % 17.992 3,23 % 76.381 3,20 % Rentekostnader -6.736 1,14 % -6.604 1,19 % -27.022 1,13 % Netto renteinntekter 12.849 2,05

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Resultatregnskap 30. juni juni desember 2017 Netto renteinntekter ,94 % ,03 % ,10 %

Resultatregnskap 30. juni juni desember 2017 Netto renteinntekter ,94 % ,03 % ,10 % Resultatregnskap 30. juni 30. juni 31. desember Renteinntekter 38.802 3,05 % 36.858 3,18 % 76.381 3,25 % Rentekostnader -14.119-1,11 % -13.308-1,15 % -27.022-1,15 % Netto renteinntekter 24.683 1,94 % 23.550

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Investorpresentasjon

Investorpresentasjon Investorpresentasjon 31.03.2018 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Hovedpunkter i kvartalet God underliggende drift Hovedkontoret i Moss og

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.12 8 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2014 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 31.03.10 31.03.11 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 126 128 Netto renteinntekter 133 129 526 56-9 -5 Utbytte og verdiendring

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår

Sparebanken Hedmark. Første halvår Sparebanken Hedmark Første halvår 2013 14.08.2013 Innhold I. Hovedpunkter første halvår Side 4 II. Kvartalsresultat Side 5 III. Balanse og kapital Side 21 IV Kreditt Side 25 V Likviditet og finansiering

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ALTERNATIVE RESULTATMÅL (APM)

ALTERNATIVE RESULTATMÅL (APM) ALTERNATIVE RESULTATMÅL (APM) 2018 Innhald Alternative resultatmål (APM) i Indre Sogn Sparebank pr. 31.12.2018... 3 Måltal lønsemd... 3 a) Resultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital... 3 b) Egenkapitalrentabilitet...

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2018

Rapport 1. kvartal 2018 Rapport 1. kvartal 2018 Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 69,5 % 77,5 % 66,3 % Kostnadsvekst siste 12 mnd -0,8 % 10,0 % 9,7 % Egenkapitalavkastning*

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 69,9 millioner (68,3) Rentenetto: 97,0 millioner (87,0) tilsvarende 1,52 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2018 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2017) Resultat før skatt: 18,2 millioner (19,4) Rentenetto: 32,3 millioner (30,9) tilsvarende 1,46 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.9.2012 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 30.09.10 30.09.11 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 380 387 Netto renteinntekter 403 390 526 56 46-21 Utbytte og verdiendring

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kapitalmarkedsdagen Første halvår 2019

Kapitalmarkedsdagen Første halvår 2019 Kapitalmarkedsdagen Første halvår 2019 14. august 2019 Stig Brautaset, adm. direktør Olaf Eskeland, banksjef økonomi og finans Eit historisk godt første halvår 2019 Oppsummering Sterk kundevekst God vekst

Detaljer