Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012"

Transkript

1 Nettverkssamling Stiklestad Tommy Grav 12. desember 2012

2 Hva er NAV? Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontorer ble etablert i alle kommuner og mange bydeler, nå 456 Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter 2,8 millioner brukere på landsbasis Forvalter ca. 330 milliarder kroner (2011) dvs kroner i sekundet Administrerer mer enn 50 ulike stønader Ca ansatte totalt Ca kommunalt ansatte Ca statlig ansatte NAV, Side 2

3 Seks nasjonale satsingsområder 2013 Styrke arbeidsmarkedskompetansen Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med brukeren Utøve tydelig og helhetlig ledelse Videreutvikle partnerskapet Styrke den arbeidsrettede brukeroppfølgingen NAV, Side 3

4 Innsatsområder og hovedgrep De seks prioriterte for Nasjonale satsning i 2013 Arbeid først Pålitelig forvaltning Aktive brukere Kunnskapsrik samfunnsaktør Løsningsdyktig organisasjon Styrke arbeidsmarkedskompetanse Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med bruker Øke kunnskap om hva som virker Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring Styrke den arbeidsrettede brukeroppfølgingen Målrette kompetanseutvikling Legge til rette for medvirkning og tydeliggjøre brukers eget ansvar Videreutvikle og formidle vår kunnskap om tilstanden på arbeids- og velferdsområdet Videreutvikle partnerskapet Tydeliggjøre roller og styrke samarbeidet med arbeidslivet, legene og skoleverket Løse forvaltningsoppgaver i robuste miljøer Forsterke den systemrettede brukermedvirkningen Bidra aktivt til politikkutvikling og forenkling av regelverk Sammen styrke NAV som lærende organisasjon Ha fleksibel tiltaksportefølje og treffsikker bruk Tilby flere tjenester via telefoni og nett Fortsette å øke effektivitet og utvikle evnen til endring Utvikle nye IKTløsninger og sikre implementering NAV, Side 4

5 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang til arbeid Redusere overgang til AAP og uføre Forebygge sykefravær i enda større grad Hovedgrepene våre Bedre kvalitet i oppfølgingsarbeidet Mer fokus på kvalitet i tiltaksarbeidet Økt kompetanse om og dialog med arbeidslivet NAV, Side 5

6 Mottakere av økonomisk sosialhjelp 2011: mottok økonomisk sosialhjelp en eller annen gang Unge og personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert Ikke opparbeidet seg rettigheter i forhold til Folketrygdens ytelser Lavere utdanningsnivå Manglende arbeidserfaring Store forskjeller mellom ulike landgrupper Enkelte med innvandrerbakgrunn kan ha helseproblemer Språkutfordringer En av fire hadde forsørgerplikt for barn Landsomfattende tilsyn med søknader om økonomisk sosialhjelp fra personer som har forsørgeransvar for barn - avvik NAV, Side 6

7 Viktige forbedringsområder for NAV Se behovet til bruker, selvbetjening der det er mulig og enda mer fokus på arbeid i brukermøtene Bedre kunnskapen om arbeidsmarkedet og samhandlingen med arbeidsgivere Bli skikkelig gode på behovsvurderinger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner Bruke vurderinger og planer som virkemiddel for arbeid, og ikke som vilkårsvurdering for ytelser Bli skikkelig gode på organisering og samhandling Bedre og mer effektiv bruk og oppfølging av arbeidsmarkedstiltakene NAV, Side 7

8 Hva er viktigst Redusere inngangen (sykefravær og AAP), og dermed tilgangen (uføre) Bedre oppfølgingen mer arbeidsretting. Både i de sosiale tjenestene og i NAV generelt Gjennom å heve kompetansen: Ledelse, organisering, trygge og kompetente medarbeidere Gjennom samarbeid med andre: helse og utdanning Gjennom mer utadrettet virksomhet mot arbeidslivet NAV, Side 8

9 Hvordan svarer vi på dette i arbeid med økonomisk rådgivning Standard for brukerrettet oppfølging - synliggjøring Bedre samordning av embetsoppdrag og MD brev Virksomhetsstrategien (arbeid først etc.) Gjennom å heve kompetansen hos ansatte i NAV Gjennom samarbeid med andre (Husbank, Namsmann mv) Telefonitjenester i kombinasjon med webtjeneste Interkommunale prosjekter Faglige fora/nettverkssamlinger/konferanser Rundskrivet til lov om sosiale tjenester i NAV (opplæring) Moderniseringsprogrammet NAV, Side 9

10 Standard Situasjon: Varig eller langvarig betalingsudyktig NAV, Side 10

11 Lov om sosiale tjenester i NAV 17. Opplysning, råd og veiledning Økonomisk rådgivning NAV, Side 11

12 17. Opplysning, råd og veiledning Lovtekst: Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. Forarbeidene til NAV-reformen presiserer at tjenesten er en sentral kjerneoppgave i NAV-kontoret NAV, Side 12

13 Økonomisk rådgivning Økonomisk rådgivning er sentralt i NAV-kontorets råd og veiledningsplikt Formålet med den økonomiske rådgivningen: Forebygge økonomiske problemer Løse akutte problemer Bidra til å finne helhetlige og varige løsninger Tjenesten må tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov Er en tjeneste det skal fattes vedtak om, eller som skal inngå som del av vedtak NAV, Side 13

14 Økonomirådgivning i NAV Ulike nivåer ulike tiltak ulik kompetanse Med referanse til veilederen for økonomisk rådgivning i NAV NAV, Side 14

15 Økonomirådgivning på flere nivå RÅDGIVNINGSNIVÅ 1 Situasjon: Forebygging Betalingsvansker Krever: Enklere tiltak på skyldnersiden Ubetydelige tiltak på kreditorsiden Hvem: Alle RÅDGIVNINGSNIVÅ 2 Situasjon: Midlertidig betalingsudyktig Krever: Lette tiltak på skyldnersiden og kreditorsiden Hvem: Kontaktperson team RÅDGIVNINGSNIVÅ 3 Situasjon: Varig eller langvarig betalingsudyktig Krever: Krever tunge tiltak både på skyldnersiden og kreditorsiden Hvem: Kontaktperson team/fagrådgiver økonomi NAV, Side 15

16 Tiltak rådgivningsnivå 1 Situasjon: Midlertidig betalingsudyktighet Generelle råd om forbruksmønster, adferd, og økonomisk kontroll Privatøkonomisk budsjett (http://okonomiguiden.no/lag-personlig-budsjett/ Ulike livsoppholdsnormer (Statens retningslinjer, SIFO, NAVI m.fl.) i f.t. et akseptabelt/normal forbruksnivå) Råd om mulig inntektsøkning Er alle økonomiske rettigheter utnyttet? Økning av lønnsinntekt, familiemedlemmer som bidrar noe eller mer økonomisk. Utleiemuligheter for deler av bolig Råd om utgiftsreduksjon Kritisk gjennomgang av utgiftsposter: forbruksnivå på nivå med eks. SIFO-satser: referansebudsjett her: og kalkulator her: - Lavere finansielle utgifter vedr. boliglån, forsikringer m.v., barnehage/sfo, telefonbruk, strømsparing, mediebruk/betalbare TV-kanaler, bilutgifter, alkohol/tobakk, ferie og fritid, medlemskontingenter i foreninger Kontroll av forskuddstrekk, skatteberegning - Se: Frivillig lånesperre Regningskonto, avtalegiro. - Låsing av personnummer mot å oppta ny kreditt. Effektivt hjelpemiddel mot identitetstyveri. - 2-kontosystem i bank - Administreres eks. v.h.a. nettbank. NAV, Side 16

17 Tiltak rådgivningsnivå 1 Situasjon: Forebygging/betalingsvansker Avhending av unødvendige eiendeler. - herunder bytte av dyrt/stort til rimeligere/mindre ( smått e godt ) - Gjelder f.eks. hus og bil. Men: salg av bolig kan være alvorlig inngrep, og det må være klart at det er for høge boutgifter som er problemet. Orientering om sosiale og økonomiske rettigheter Bostøtte fra Husbanken (behovsprøvd). Se bostøttekalkulator for mulig krav på bostøtte: https://tjenester.husbanken.no/bostotte-kalkulator/index.html Underholdsbidrag. For mer informasjon om underholdsbidrag, se NAV s bidragsveileder: Arbeidsledighet, attføring og rehabilitering. Arbeidsavklaringspenger (f.o.m. 3/2010) Enslig forsørger. - Rett til stønad fra folketrygden. Tillegg til selve overgangsstønad: stønad til barnetilsyn, utdanning, flytting i f.m. oppstart i arbeid, utvidet barnetrygd. NAV, Side 17

18 Tiltak rådgivningsnivå 2 Situasjon: Midlertidig betalingsudyktig Refinansiering Refinansiering generelt. Primærsikkerhet: inntekter > utgiter. Sekundærsikkerhet: verdi av pant, kausjonens godhet. Ved flere lån; samle alle disse til et lån med sikkerhet f.eks. i bolig. Kan oppnå: samordnet rente, optimal nedbetalingstid. Eks.: kr /rente 20%/3 år= kr pr. mnd.. Kr /rente 5%/20 år= kr pr. Reduksjon pr. mnd. på kortsiktig lån: kr pr. mnd.) Refinansiering ved bruk av kausjonist. Forutsetning for refinansiering: betalingsevne til stede. For mere info.: - Krav til kausjonist: kausjon noe mer enn bare å bekrefte ens gode inntrykk av en person, være godt informert, ha økonomisk tåleevne dersom ting går galt. Refinansiering ved kommunal garanti Refinansiering ved pant i bolig. Refinansiering uten sikkerhet. - Stor spredning i rentenivå for ulike typer lån/kreditter (10% til 30% differanse) - Kun aktuelt med god primærsikkerhet. Kalkulator for forbrukslån: NAV, Side 18

19 Tiltak rådgivningsnivå 2 Situasjon: Midlertidig betalingsudyktig Betalingsutsettelse Betalingsutsettelse generelt. Avdragsfrihet. - Fornuftig dersom midlertidig situasjon, eks. arbeidsledighet. NB! Tilby å betale så mye som mulig på gjelden; gir mindre å ta igjen. Utgangspunkt ved alle tiltak: fokus på skyldners betalingsevne. - Terminbeløp sammensatt av to deler: avdrag og renter. Betaler ikke ned på selve gjelden, men den øker heller ikke (det tar bare lengre tid før långiver får oppgjør for det som er utlånt) Terminutsettelse. - Terminer må tilbakebetales, hvordan? Beror på problemomfang og størrelsen på terminene. Eks.: 2 måneders utsettelse lån (se over): kr x 2 = kr , gir kr ekstra 6 påfølgende måneder. Forlenget løpetid. - Terminer legges til på enden av lånet, og innebærer at en ikke betaler mer hver måned. NB: må betale renter av kr ,- ekstra i hele lånets løpetid. Eks.: Gjenværende løpetid på rente 5% av i 18 år: merbelastning kr NAV, Side 19

20 Tiltak rådgivningsnivå 3 Situasjon: Varig eller langvarig betalingsudyktig Utentrettslig gjeldsordning Gjeldsordning etter loven - Avklaring av rettslig grunnlag, rollene som kommunal økonomi-/gjeldsrådgiver vs. namsmannen. Utenrettslig gjeldsordning: stor grad av fleksibilitet/frihet, basert på avtalerettslige prinsipper/frivillighet. Gjeldsordning etter gjeldsordningsloven: strengt regelbundet, den endelige løsning som alle må rette seg etter Vurder om vilkårene etter gjeldsordningsloven er oppfylt. Skyldners egenforsøk, utenrettslig. Søker må ikke ha gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet Søker må ikke være under konkursbehandling Søker må vær varig ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser Illojale tilpasninger, uriktig forklaring og uavklart økonomi Søker bosatt i Norge på søknadstidspunktet Må ikke ha oppnådd gjeldsforhandlinger tidligere Åpning må ikke åpenbart virke støtende NAV, Side 20

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer