NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?"

Transkript

1 NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv. Hver enkelt må først utnytte alle muligheter eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Når alle aktuelle muligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på stønad til livsopphold uansett årsaken til hjelpebehovet. Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen ( 18,19), og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp. Opplysning, råd og veiledning Nav Gulen har plikt til å gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Dette gjelder både i forhold til alminnelige opplysninger om rettigheter og lignende, og om kvalifisert veiledning i peronlige spørsmål. Veiledningen skal bidra til å løse sosiale problemer og ta sikte på å forebygge at slike problemer oppstår. Hvor mye du kan få i støtte og hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få for å bli selvhjulpen skal vurderes individuelt ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir for eksempel ofte gitt i sammen med rådgivning. Sosialhjelp er en midlertidig ytelse. Når sosialhjelp skal vurderes, vil NAV Gulen i samarbeid med deg undersøke hvilke muligheter du har for å skaffe deg annen inntekt. Både arbeidsinntekt, trygdeytelser, underholdsbidrag, bostøtte og liknende vil bli vurdert. Likeså vil din formuessituasjon bli vurdert. Dersom du har oppsparte midler eller omsettelige eiendeler som ikke er nødvendig for ditt livsopphold (hytte, båt, campingvogn, dyr bil o.l.), vil du som hovedregel ikke ha krav på sosialhjelp så langt disse midlene rekker. Hvem kan få økonomisk stønad? Sosialtjenesteloven gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet. De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert. Er du under 18 år og har behov for hjelp, må du kontakte barnevernet. Hvis du oppholder deg i utlandet har du ikke rett på økonomisk stønad.

2 Hvordan søker du? Det er NAVs oppgave å gi hjelp til søker slik at du på sikt kan bli uavhengig av ytelser. Det er NAV Gulen (oppholdskommune) som er ansvarlig for å vurdere søknaden. NAV Gulen vil vanligvis ha en samtale før søknaden behandles blant annet for å utrede hjelpebehovet i samarbeid med søkeren. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av søkers økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Søknader skal avgjøres etter en konkret og individuell vurdering. Søknadsskjema NAV Gulen har søknadsskjema som må fylles ut og dokumenteres. For nærmere informasjon, ta kontakt med lokale NAV Gulen. Hva slags opplysninger trenger NAV Gulen? Før NAV Gulen kan avgjøre om du har krav på økonomisk hjelp, må vi ha opplysninger som dokumenterer din økonomiske situasjon. En fullstendig oversikt over din egen og eventuelt din families inntekter og utgifter, gjeld og formue er nødvendig. Vi krever som hovedregel at du dokumenterer økonomiske opplysninger. Ufullstendige søknader/søknader som mangler dokumentasjon blir retunert. Relevante vedlegg til søknaden er: Siste ligningsattest og Saldo på alle konti Kopi av husleie- eller framleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre måneder Underholdningsbidrag Dokumentasjon på eventuell bostøtte Avgifter (vann, kloakk renovasjon o.a.) Kvittering for betalt husleie og strøm Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv Utgifter til barnehage, SFO eller annet barnepass Utgifter til forsikring (bolig, innbo) Utgifter til brensel Renter boliglån Opplysninger om innskudd i spareordninger Utgifter til bil, telefoni, avdrag på boliglån, nedbetaling av forbruksgjeld eller andre avbetalingsordninger og utgifter til ikke livsnødvendige ting godtas normalt ikke. Slike utgifter bes likevel dokumentert av hensyn til skjønnsmessig helhetsvurdering. Har du plikt til å ta arbeid? Er du arbeidsledig, har du plikt til å være aktiv for å skaffe deg arbeid. Dette blir konkret gjort

3 ved som hovudregel - å uføre behovsvurdering knytt til arbeid og aktivitet etter NAV-lova 14a) før vurdering etter lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsetaten. Du kan ikke la være å ta en ledig jobb eller delta i arbeidsmarkedstiltak fordi du heller vil ha sosialhjelp. Hva skal økonomisk sosialhjelp dekke? Det står ikke i loven hvor stort beløp du kan få i sosialhjelp. Enhver søker skal imidlertid vurderes individuelt, og i følge loven skal sosialhjelpen dekke den enkeltes grunnleggende behov som nødvendig mat, toalett- og rengjøringsartikler, klær, strøm til matlaging og oppvarming, eventuelt brensel, nødvendige innbo- og husholdningsartikler, hus- og innboforsikring, TV-lisens, vanlige småutgifter til offentlig kommunikasjon, hårklipp, innkjøp av medisiner, rimelige fritidsaktiviteter og avis, samt utgifter til legebesøk og vanlig tannbehandling. Videre inngår utgifter til bolig som er så rimelig at det er sannsynlig at du selv vil klare å dekke dem i framtiden. Kan jeg få sosialhjelp til å betjene gjeld? NAV Gulen har som utgangspunkt ikke plikt til å gi hjelp til å betjene lån. Du kan likevel få slik hjelp til boliglån dersom du har en rimelig boligstandard, eller bare trenger hjelp i en kortere periode. NAV Gulen kan gi råd og veiledning i gjeldsspørsmål og samarbeide med deg om å ta kontakt med kreditorene for å endre vilkårene for nedbetaling av gjelden. Bare unntaksvis gis det sosialhjelp til dekning av annen gjeld enn boliglån. Slik hjelp kan likevel gis dersom du står i fare for å tape goder som er nødvendige for livsoppholdet. Dette kan være tilfellet dersom strømmen blir stengt på grunn av ubetalt strømregning eller du står i fare for å bli kastet ut på grunn av husleierestanse. Blir økonomisk sosialhjelp alltid gitt som bidrag? Det vanligste er å gi økonomisk sosialhjelp som bidrag. Hjelpen kan gis som lån, garanti for lån eller varer og tjenester. Før NAV Gulen avgjør hjelpeformen, skal det vurderes om du har mulighet til å tilbakebetale lånet. Sosialhjelp gis som kontanthjelp og bare unntaksvis i form av varer og tjenester. Kan NAV Gulen stille vilkår for sosialhjelpen? NAV Gulen har anledning til å stille vilkår for at du skal få sosialhjelp. Forutsetningen er at vilkåret ikke er urimelig tyngende for deg. Vilkåret skal ha sammenheng med hjelpebehovet, og skal ha som siktemål å gjøre deg bedre i stand til å klare deg selv. Saksgang og utbetaling Alle som søker om sosial stønad til livsopphold har krav på svar i form av et skriftlig vedtak. Saksbehandlingstiden kan variere men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Dersom saksbehandlingstiden er mer enn en måned, skal det gis foreløpig svar. Ettersom støtten tar sikte på å gjøre søker økonomisk uavhengig, vil utbetalingsmønster gjerne fastlegges ut fra dette. Hva kan du få av hjelp? Satsene for økonomisk sosialhjelp er skjønnsbasert og det er kommunen du oppholder deg i som fastsetter endelige satser til livsopphold. Alle søknader avgjøres etter en konkret og individuell vurdering med utgangspunkt i søkers økonomiske, helsemessig og sosiale situasjon. Ytelsene skal legge til rette for at søker klarer seg selv og hjelpen skal være

4 kortvarig. Kommunen har både rett og plikt til å utøve skjønn, det vil si at det skal foretas en vurdering av hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre søkeren et forsvarlig livsopphold. Kommunale satser for sosialhjelp De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende daglige livsoppholdet:mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer, tv-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter. (offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål). Enslig pr. mnd Ektepar/samboere pr. mnd Person i bofellesskap pr. mnd Barnetillegg 0-5 år pr. mnd 6-10 år pr. mnd år pr. mnd Klage: Alle søknader om økonomisk sosialhjelp blir vurdert av kvalifisert saksbehandler ved NAV kontoret. Dersom du er uenig i vedtaket, har en klagerett. Skriftlig klage sendes NAV kontoret innen tre uker etter at man har fått vedtaket, Saken blir da behandlet på nytt av NAV kontoret. Dersom man opprettholder tidligere vedtak, blir saken sendt til fylkesmannen i Sogn og Fjordane for endelig vedtak. Saksbehandlertiden for klager kan ta fra en til 6 måneder. Taushetsplikt: Alle som arbeider ved sosialkontoret har taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter også fødested, fødselsdato, personnummer, adresse, statsborgerskap, sivil status og arbeidssted. Kontakt: Postadresse: NAV Gulen, 5966 Eivindvik Besøksadresse: Kommunehuset, 5966 Eivindvik Åpningstider: Telefon:

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer