Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. Visjon: "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. Visjon: "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi""

Transkript

1 Fylkesnettverket for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag Visjon: "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi" Økonomisk rådgiving en krevende tjeneste i NAV? Fagsamling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 05. juni 2014 Prosjektleder Trygve Rossebø NAV Nord-Trøndelag NAV, Side 1

2 Er økonomisk rådgiving en krevende tjeneste i NAV? Om så hvorfor? Om ikke hvorfor? NAV, Side 2

3 Den lovmessige forankring for øko. rådgiving Lov om sosiale tjenester i NAV (stl): 1. Lovens formål. bedre levekårene for vanskeligstilte 4. Krav til forsvarlighet..tjenesten skal være forsvarlig 17 Opplysning, råd og veiledning Gjeldsordningsloven 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer Nærmere utdypet i flere rundskriv fra; Sosialdepartementet Barne- og Familiedepartementet, AV-Dir. Hovednr. 35 fra NAV, Side 3

4 Hvor mange av oss har gjeld? Lån og kreditt finansiere realinvesteringer, forbruk,våre kjøp av varer og tjenester spiller en vesentlig rolle (en forutsetning) for den samlede velferden og velferdsordningene i samfunnet Innebærer forskuttering av fremtidig inntekt! NAV, Side 4

5 Hva skjer da når: Mennesker får en inntektsreduksjon grunnet Personlige katastrofer: Arbeidsledig Sykdom somatisk Sykdom psykisk Sosialt fall Maktesløshet Skyld Skilsmisse Ulykker (trafikk, brann, tap av hus mm.) Rus Samfunnsmessige omveltninger Dødsfall i nære relasjoner Eller grupper som ikke har en inntekt, og som sliter med å få det; Unge uten arbeid eller arbeidserfaring Ikke fullført videregående opplæring lang historie med manglende mestring, lav selvfølelse og lite motivasjon i skolen sosial arv psykiske vansker og rusproblematikk NAV, Side 5

6 Familieoppløsning Grunner for dårlig råd eller gjeldsproblematikk er svært sammensatt Umoral Prosjektleder Trygve Rossebø NAV, Side 6

7 Skyldner har ingen forhandlingsrett! Det rettslige utgangspunkt: 1.Kreditor har et ubestridt krav på å få dekket sin fordring med renter og omkostninger 2.Skyldner har en motsvarende plikt til å betale og altså ingen krav på å reforhandle sine forpliktelser! NAV, Side 7

8 Gjeldsproblemer ift. helse! Vedr. tannhelse. "Mange har opparbeidet seg problemet over mange år slår ut i akutt behandlingsbehov og medfører utgiftspost på flere titusener. Ved øko. knapphet er dette en velkjent innsparingsstrategi" Sifo rapport 2010 "Ny start ved gjennomført gjeldsordning" NAV, Side 8

9 Former for eksklusjon Banktjenester Bankkonto Bankkort Kredittkort Lån Refinansiering Fleksibilitet og valgfrihet Forsikringstjenester Boligforsikring Innboforsikring Bilforsikring Helseforsikring Reiseforsikring Fleksibilitet og valgfrihet Andre tjenester Bolig Strøm Mobil-abonnement Internett-abonnement NAV, Side 9 Kilde; Chr. Poppe, Sifo

10 Løper vi for mye etter?? Reaktiv holdning: tingenes tilstand setter dagsorden, forandringer anses ofte som trusler fremtiden kommer av seg selv! Proaktiv holdning: selv være med å sette dagsorden, forandringer er muligheter fremtiden kan påvirkes? Vi tror at fremtiden delvis kan formes av hvordan vi velger å handle på de utfordringer og forandringer vi står overfor. NAV, Side 10

11 Lysark 11 Saksutvikling 1.1. til jan febr mars aril Nye saker inn Saker avsluttet Nye saker inn / aktive saker Saker avsluttet

12 X Lysark 12 Standard Arbeidsrettet brukeroppfølging For å vise hovedprosessen trykker du her Versjon 3.0 / 6. februar 2013

13 F X Lysark ØKONOMISK RÅDGIVNING Økonomisk rådgivning er en lovpålagt oppgave og obligatorisk tjeneste på NAV-kontorene. Kjernen i rådgivningen er å kartlegge brukers økonomiske situasjon, se på årsakene til at problemene har oppstått og gi råd og veiledning om nødvendige endringer og tilpasninger. Dersom brukeren har alvorlige gjeldsproblemer, må det informeres om gjeldsordningsloven. NR. 1 2 SJEKKLISTE Kartlegg brukeren sin økonomiske situasjon, hva er årsakene til at problemene har oppstått? Det som i første omgang skal kartlegges er brukers inntekter, utgifter, formue og gjeld. Let etter flere løsningsalternativer sammen med brukeren. Gi råd om mulig inntektsøkning, utgiftsreduksjon, kontroll av forskuddstrekk m.v. Henvis gjerne til informasjon på nav.no, evt. annet informasjonsmateriell som kontoret har utarbeidet. Sjekk om bostøtte, underholdningsbidrag, AAP m.v. er benyttet. Gi råd om regningskonto og autogiro i nettbank. For enkel oppfølging av økonomisk rådgiving, informer om økonomirådstelefonen 800 GJELD (tel ). 800 GJELD vil kunne veilede gjennom hele eller deler av prosessen. 3 Dersom bruker gir uttrykk for manglende styring/oversikt over sin privatøkonomi, vurder om bruker trenger konkrete råd om privatøkonomisk budsjett. Henvis gjerne til budsjettmaler på nettet. Dersom NAV- kontoret har egne kurs i privatøkonomi, herunder opplæring i bruk av nettbank, kan det også være hensiktsmessig å informere om dette. 4 5 Gir brukeren uttrykk for å være midlertidig ute av stand til å betale for seg, informer om refinansiering generelt. For eksempel refinansiering ved kommunal garanti eller sikkerhet i bolig dersom bruker eier bolig eller refinansiering ved Startlån. Dersom saken anses å ha større omfang enn først antatt, blir det viktig å henvise raskt til rette instans for oppfølging. Dette kan være egen økonomisk rådgiver eller andre som tjenesten har avtale med. Det kan også være hensiktsmessig å be bruker kontakte sin bankforbindelse for å finne en mulig løsning. 6 Er det fattet vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV, ved innvilgelse eller avslag på søknad om økonomisk rådgivning. Aktuelle aktiviteter/utfall: Brukeren har igangsatt arbeid for å få kontroll over egen privatøkonomi. Veileder til bruk ved økonomisk rådgivning Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV REFERANSER Hovedprosess Arbeidsrettet brukeroppfølging Oppdatert av Tommy Grav Oppdatert

14 Lysark 14 Arbeidsrettet brukeroppfølging = mer tverrfaglig fokus Statlig ansatt Mer fokus på tilleggsproblematikk: Gjeld, lønnstrekk, bolig, sosiale forhold nav Kommunalt ansatt Mer arbeidsrettet fokus i samtalene. «Arbeid er medisin i seg selv» Modell Aamund Nysæther NAV Verdal

15 Per Fugelli på "Arbeidskraftkonferansen 2013" i Stjørdal i Nord-Trøndelag 14. november. Lysark 15 -Arbeid den viktigste helsekilden -Dere er helsearbeidere i kraft av å forvalte en av menneskets aller viktigste helsekilder arbeid «The Big Five» helsekilder, som han mener arbeid spiller en nøkkelrolle for å oppnå:. verdighet, handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening og likevekt. Kilde: Roald Lund Fleiner: NAPHA

16 Lysark Rundskriv Hovednr Lov om sosiale tjenester i NAV

17 Lysark 17 En forsvarlig tjeneste jfr. rundskriv Hovednr. 35 Alle med hjelpebehov skal ytes nødvendig bistand i tide (jfr. stl. 4) uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller statlig ansatt. uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress. NAV-veileder skal ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse barns behov vurderes og ivaretas særskilt.

18 Lysark 18 Økonomisk rådgiving er sentralt i NAV-kontorets råd og veiledningsplikt Formålet med rådgivingen er tredelt; forebygge økonomiske problem løse akutte økonomiske problemer bidra til å finne helthetlig og varig løsning En tjeneste det skal fattes enkeltvedtak på (nytt ift. 17)

19 Alt tilsier at presset på/mot tjenestene og NAV øker Lite tilsier at ressursene til NAV, økonomisk el. ansatte, gjør det samme NAV, Side 19

20 NAV N-T - DEFINISJONER: Gjeldsrådgivingstjenesten inkluderer alle ved NAV kontoret som har kontakt med brukere med økonomiske utfordringer, eller står i fare for å komme dit. Dette innebærer bl.a. å kartlegge brukers økonomiske situasjon, hva er årsakene til at problemene har oppstått samt gi råd og veiledning om nødvendige endringer og tilpasninger. NAV, Side 20

21 DEFINISJONER: Økonomisk rådgiving; Stillingen innehas av ansatt(e) som har mer inngående opplæring et mellomledd mellom veiledere og gjeldsrådgiver, samt bistår veilederne. en funksjon som veileder og saksbehandler i mindre komplekse saker. tjenesten er å gi råd og veiledning og enklere praktisk bistand ift. å tilskrive kreditorer, stopp/reduksjon av trekk, bistå ifht. budsjettarbeid mm. dette gjøres av økonomisk rådgiver samt alle veiledere i mottak/velferds- og sosialavdelingen ved enkel opplæring. Gjeldsrådgiving; innebærer mer omfattende bistand; forslag om utenrettslig gjeldsordning, betalingsutsettelse, ettergivelse/nedsettelse av gjeld, kontantakkord, refinansiering, og der det er mulig å forhindre tvangssalg av bolig mm. Dette krever mer kunnskap og utføres av kontorets (TO) gjeldsrådgiver. NAV, Side 21

22 Hvem skal behandle hva på NAV kontoret Økonomisk rådgiving Gjeldsrådgiving Disponeringsproblemer Tiltak på brukersiden kreditor normalt ikke involvert Økonomisk rådgiving Bør kunne utføres av alle veiledere med enkel opplæring Lettere gjeldsproblem Lette tiltak på bruker og kreditorsiden Øko. rådg/gjeldsrådgiving Krever mer kunnskap om privatøkonomi og saksgang Tungt gjeldsproblem Tunge tiltak på begge sider Gjeldsrådgiving Krever stor kompetanse og erfaring behandles av gjeldsrådgiver DROP- in DROP-in NAV, Side 22

23 Hva må veilederne gjøre? God kartlegging av livssituasjonen, (jfr. pkt. 2,6 i Standard arbeidsrettet oppfølging) Tørre å stille de "riktige" spørsmålene Avklare tidlig om det er barn involvert i saken sikre en trygg økonomisk situasjon rundt disse Få oversikt over; inntekter, utgifter, formue og gjeld Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen Sørg for å ha gode kontorrutiner ift. saksgangen hvem gjør hva, i hvilken rekkefølge, samt til hvilken tid. være nøye med å følge fastsatte rutiner! NAV, Side 23

24 Saksgang ved 1. kartlegging Fase 1 Fase 2 Grov kartlegging via eget skjema - Dersom inntektsnedgang gi bruker enkle råd og veiledning. Minn om nødvendig tilpasning mellom inntekter og utgifter - Henvis til 800GJELD ( ) - Før bruker går - utlever infoark; "Økonomisk råd ved inntekst-nedgang" - Skriv notat i Arena Lever skjema til øko. rådg. for vurdering Målet er å stoppe flest mulig saker her! Tilstrekkelig kartlagt? Saken overføres til øko.rådg. Veileder: Registrer kontakten som notat i Arena under overskrift: "Gjeldsrådgiving" dette et kontorsperret notat. Saken avsluttes for veileder NAV, Side 24

25 Den riktige veien???? NAV, Side 25

26 "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi Fylkesnettverk for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag; Målet er å bygge en mer målrettet og robust økonomisk rådgivings-tjeneste ved alle Tjenesteområdene og kontorene i Nord-Trøndelag NAV, Side 26

27 Nettverk for øko. rådg. i Nord-Trøndelag Nettverk Kompetansearena Koordineres av nettverksleder Saksbehandling Informasjon NAV, Side 27

28 NAV Nord-Trøndelag N-T har 23 kommuner og alle har NAVkontor NAV inndelt i 7 tjenesteområdet (TO) Største TO; Inn-Trøndelag innb. - 3 NAV-kontor Minste TO; Indre Namdal, 8666 innb. - 6 NAV-kontor NAV, Side 28

29 Kommunestørrelser ift. innbyggere (16) (20) NAV, Side 29

30 Endring over 3 trinn 1. Styrke kartleggingskompetansen i lokalkontorene 2. Saksbehandling av tung gjeldssaker flyttes til tjenesteområdene 3. Et felles kompetansesenter i Nord-Trøndelag NAV, Side 30

31 KOMPETANSESENTER for tunge saker Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld NAV, Side 31

32 Hvem behandler hva i fremtiden?? Steg 1 Det lokale NAV kontor! Steg 2 Tjenesteområdene Steg 3 Kompetansesenter Disponeringsproblemer Tiltak på brukersiden kreditor normalt ikke involvert Økonomisk rådgiving Lettere gjeldsproblem Lette tiltak på bruker og kreditorsiden Øko. rådg/gjeldsrådgiving Tungt gjeldsproblem Tunge tiltak på begge sider Gjeldsrådgiving DROP-in DROP-in NAV, Side 32

33 Et kompetansesenteret i N-T Et kompetansesenter skal serve alle NAV-kontorene/kommunene i N-T. Etablering må skje i samråd med rådmenn. Kontoret skal ha en dgl.leder og det antall rådgivere en ser behov for innen gitte økonomiske rammer. Alle ansatte er samlokalisert.. Dette gir: et sterkt fagmiljø (spesialisering) redusert sårbarhet for tjenesten redusert vente- og saksbehandlingstid for brukeren (økt effektivitet) økt troverdighet hos kreditorene Kompetansesenter skal oppnå dette ved; å ha direkte brukerkontakt og saksbehandle tunge- og komplekse gjeldssaker å høyne kvalitet på saksbehandlingen via; høyere kompetanse, sterkt fagmiljø identiske saksbeh. og dokumenter. å bistå NAV-kontorene med opplæringstiltak Erfarings basert kunnskap, økt saksmengde, gir godt innblikk i endringer/trender Senteret har derfor større tyngde som talerør overfor samarbeidspartnere/ beslutningstakere NAV, Side 33

34 Faktor 1 = Endring krever økt kompetanse! En betingelse for at dette skal fungere er aktive veiledere som alle kan kartlegge brukers økonomiske forhold vurdere brukers av evne til å betjene (stå i) den økonomiske situasjonen og ev. sikre at barn og deres behov blir ivaretatt særskilt Det må derfor satses på tilfredsstillende opplæring slik at veilederne blir trygge på hva de skal gjøre, hvem som skal gjøre hva og til hvilken tid (rutiner)!! NAV, Side 34

35 Faktor 2 = den utfordrende samhandlingen! Samhandling NAV kommune Samhandlingsvakum Samhandling Nav stat Alle er opptatt av samhandling, men dette stopper ofte opp fordi få vil gå inn til samhandlings-grensen (rød strek), eller helst over. Det er først når alle vil gjøre dette, eller tørr å gjøre det, vi virkelig får til samhandling. Modellen for et kompetansesenter betinger samhandling! NAV, Modell: Erik Baust NAV Sauda Side 35

36 Attityd (E. Hamren trener Rosenborg/Svenske landslaget) NAV, Side 36

37 Spørsmål? NAV, Side 37

38 Trygve Rossebø Prosjektleder Fylkesnettverket for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag Mail: Tlf: NAV, Side 38

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi

Fylkesnettverket. for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. Det er god folkehelse i en ordnet økonomi Fylkesnettverket for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag "Det er god folkehelse i en ordnet økonomi Prosjektleder Trygve Rossebø - prosjektmedarbeider Marita Lindsetmo NAV, 25.02.2015 Side 1 Finanstilsynets

Detaljer

Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012

Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012 Nettverkssamling Stiklestad Tommy Grav 12. desember 2012 Hva er NAV? Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontorer ble etablert i alle kommuner og mange bydeler, nå 456 Mer enn 100

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Valparaiso i Chile Foto: L. Friberg Jeg er motstander av universell

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer