Ble norske NAV som det var tenkt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ble norske NAV som det var tenkt?"

Transkript

1 Thorgeir Hernes Ble norske NAV som det var tenkt? Gøteborg

2 Hva er NAV? Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontorer ble etablert i alle kommuner og mange bydeler, nå 456 Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter 2,8 millioner brukere på landsbasis Forvalter ca. 330 milliarder kroner (2011) dvs kroner i sekundet Administrerer mer enn 50 ulike stønader og over 40 arbeidsrettede tiltak Ca ansatte totalt Ca kommunalt ansatte Ca statlig ansatte NAV, Side 2

3 Den organisatoriske NAV-reformen Sykepenger Trygdeetaten (530 kontorer) Rehabiliteringspenger Uførepensjon Yrkesskadetrygd Familieytelser Alderspensjon Helserefusjoner Aetat (210 kontorer) Arbeidsmarkedstjenester Arbeidsledighetstrygd Yrkesrettet attføring Arbeidsrettede tiltak Sosialkontorene (433 kontorer) Sosialt arbeid Sosialstønad En rekke andre tjenester (utsatte barn, bolig, helse mv.) - Det siste sikkrehetsnettet NAV kontorer I alle kommuner NAV, Side 3

4 Ny organisering av NAV (organisasjonskart fra ) Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Kontaktsenter NAV Internasjonalt NAV lønn, betaling og regnskap 429 kommuner NAV Hjelpemidler NAV Fylke (19stk) NAV Klageinstans NAV Forvaltning NAV Pensjon NAV Innkreving NAV regnskap Pensjon 456 NAV-kontor i kommuner og bydeler NAV Kontroll NAV regnskap Andre ytelser NAV Arbeidsrådgivning NAV Arbeidslivssenter + = + Arbeids- og velferdsetaten + + = Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV, Side 4

5 Hva jeg skal snakke om 1. Det politiske forspillet 2. NAV-historien - fasene 3. Politiske forventninger 4. Flere parallelle reformer 5. Hvor står vi i dag? 6. De viktigste utfordringene NAV, Side 5

6 Før NAV: Mer arbeidsrettet sosial/velferdspolitikk & mer ekspansiv arbeidsmarkedspolitikk Tydeligere randsoneansvar i arbeidsmarkedspolitikken - konsentrasjon om de utsatte arbeidssøkende: Langtids sosialhjelpsmottagere Fattigdomssatsningen Introprogram flyktninger Uføre: Reaktivisering og tidsbegrensning Opptrappingsplan psykisk helse Sykemeldte/de på rehabiliteringspenger I tillegg økning i antall yrkeshemmede Arbeidsretting av sykdomsbaserte stønadsordninger (inntektssikring som trampoline) eks. Tidlig i sykepengeperioden Etter 6 mnd. rehabilitering Uførepensjon (reaktivisering og tidsbegrensning) Utviklingstrekk (Rattsøutvalget) Sosiale problemer på tvers av de tre systemene Tydeligere mål, arbeidslinja likeartet samfunnsoppdrag spredt til 3 etater NAV, Side 6

7 Fasene : Politisk oppspill : Tidlig etablering stille (før stormen) : Kritisk fase : Konsolidering, bevegelser i riktig retning NAV, Side 7

8 NAV-reformen - Hovedmål Arbeidsretting: Flere i arbeid og aktivitet færre på trygd og stønad Brukerretting: Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov Effektivisering: En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning For å få færre kasteballer eller redusere innelåsning på stønadsordninger? NAV, Side 8

9 Intensjoner med NAV-reformen politiske forventninger (fra Stortingsdokumentene) NAV-kontorene skal bruke mer tid og få mer kompetanse ift. vesentlige oppgaver som avklaring, veiledning, oppfølging og formidlings/inkluderingsbistand til ordinært arbeidsliv Brukere får rask, individuell og helhetlig avklaring og individuell oppfølging Brukere sikres et samordnet tjenestetilbud, der kontoret sørger for all nødvendig koordinering både internt og eksternt Brukere kommer tidligere inn i aktive, arbeidsrettede prosesser og raskere i arbeid med fokus på muligheter og arbeidsrettede tilbud Større fokus på funksjon, arbeidsevne og muligheter og mindre på sykdom og begrensninger Brukere sikres systematisk og reell brukermedvirkning og ansvarliggjøring Det skal være en tydelig arbeidslinje i front, og målrettede individuelle løp fra passivitet til aktivitet NAV, Side 9

10 Kommune og stat Den doble politiske marsjordren: Samme, tydelige ansvarsdeling men ett kontor Partnerskapet: både stat og kommune ikke enten/eller Må ta et felles ansvar og sammen integrere NAV-lov signaliserer forpliktelse for stat og kommune til å tenke helhet Forpliktende samarbeid mellom likeverdige instanser Gjensidig avhengig av hverandre for å etablere førstelinje bundet til den samme masten Hvordan sikre at = 5 Ikke summere, men skape nytt, enhetlig tjenestetilbud? NAV, Side 10

11 Kommune og stat 2: Stor frihet = stort ansvar Vi har bygd flyet i lufta! Ingen har gjort dette før nasjonalt eller internasjonalt Stort lokalt albuerom vi må i stor grad selv finne veien til de angitte målene Både et stort ansvar og en unik mulighet både for organisasjonen og den enkelte medarbeider Men noen vanskelige rammebetingelser Doble styringslinjer Kontor i alle kommuner Minimumsbemanning Ulike personalsystemer mv. NAV, Side 11

12 Hva jeg skal snakke om 1. Det politiske oppspillet 2. NAV-historien - fasene 3. Politiske forventninger 4. Flere parallelle reformer 5. Hvor står vi i dag? 6. De viktigste utfordringene NAV, Side 12

13 Velferdsreformene i Norge Pensjonsreformen NAV-reformen Uførereformen (førtidspensjon) 13 NAV, Side 13

14 Hvorfor pensjonsreform? Det fødes for få barn Færre år som yrkesaktiv flere år som pensjonist år 22 år 44 år 37 år Forventet levealder Gjennomsnittlig pensjoneringsalder Inntreden i yrkeslivet Færre yrkesaktive å fordele Pensjonistene på Økte kostnader ved gammelt system (% av BNP) 1967: 3,5 2011: 2,5 2050: 1,7 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, NAV, Side 14

15 Ny organisering nytt innhold NAV-mantra: INDIVIDUELL avklaring og oppfølging - fordi enhver er unik og har unike behov - Fokus på funksjon, arbeidsevne og muligheter ikke sykdom og barrierer St. meld. Arbeid, velferd og inkludering 2006: Utvikling av felles, arbeidsrettet kompetanse, arbeidsformer og verktøy Nye virkemidler for diffuse og komplekse grupper Forsterket sykefraværsinnsats Forenkling av oppsplittet stønadssystem Virkemidler skal kunne brukes langt friere på tvers av ytelser/målgrupper Gir større MULIGHETER for bruker/nav-veileder - men også større ANSVAR og kompetansekrav NAV, Side 15

16 Arbeidsavklaringspenger - forenkling og harmonisering før etter Sykepenger Sykepenger Rehabiliteringspenger Attføringspenger Jobb Arbeidsavklaringspenger Jobb Tidsbegrenset uførestønad Uførepensjon Uførepensjon NAV, Side 16

17 Det vi skulle vekk fra Sykepenger Primært medisinske tiltak Rehabiliteringspenger Medisinske tiltak Attføringspenger Alle arbeidsmarkedstiltak Tidsbegrenset uførestønad Ikke krav om aktive tiltak Dagpenger Arbeidsmarkedstiltak avhengig av status Sosialhjelp Tilfeldige tilbud om tiltak NAV, Side 17

18 Arbeidsevnevurdering Praksis i framtiden Oppfølging etter behov Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser/målgrupper NAV, Side 18

19 Nye enhetlige arbeidsmåter/metodikk hva skulle vi oppnå? Et sterkere arbeidsfokus i brukerprosessene Sikre systematisk og reell brukermedvirkning Gi det vesentligste grunnlaget for å formulere en handlings- eller oppfølgingsplan sammen med brukeren forvaltningsavgjørelser, både når det gjelder tildeling av tiltak og ulike former for inntektssikring/stønader Individualisering av oppfølgingsløpene og større albuerom i brukermøtene dempe målgruppefokus og krav om standardiserte oppfølgingsskjemaer Samtidig mer likebehandling og rettssikkerhet (enhetlig, transparent og etterprøvbart) krever standardisert regime NAV, Side 19

20 Hva jeg skal snakke om 1. Det politiske oppspillet 2. NAV-historien - fasene 3. Politiske forventninger 4. Flere parallelle reformer 5. Hvor står vi i dag? 6. De viktigste utfordringene NAV, Side 20

21 stønadsforvaltningen (pengene) Etter kritisk fase : Saksbehandlingstidene er i hovedsak bedre Flere saker behandles innen normert tid Færre restanser Tilstanden på forvaltnings/saksbehandlingsområdet er under kontroll Videre forbedringsarbeid mer robust saksbehandling: Standardisere saksbehandlingsprosesser Kvalitet gjennom kvalitetsstandarder, nøkkelkontroller og stikkprøvekontroller Ytelsesforvaltningen skal spesialiseres ( ) - sikre mer effektive og kompetente fagmiljøer på sikt NAV, Side 21

22 Status - overordnet vurdering Brukerne forteller at vi leverer stadig bedre service og tjenester Medarbeidermålinger viser stadig høyere energi og tilfredshet Oppfølging og arbeidsgivertjenester Oppfølgingsinnsatsene: Gjennomgående stadig bedre målinger Klarer (så langt) ikke å redusere ventetider i brukerløpene Sykefraværet går ned, bruken av gradert sykmelding har økt, færre langvarige sykefravær Overgangen til arbeid ligger litt lavere enn ambisjonen Evalueringer avdekker kvalitetsutfordringer bl.a. knyttet til: Ulike tilnærminger til ulike grupper Helhetlig oppfølging Kvaliteten på dokumentasjonen Vurderinger i avklarings-, oppfølgings- og formidlingsarbeidet Vurderinger av ressurser/muligheter ift. kravene i arbeidslivet NAV, Side 22

23 tapte årsverk Ordinære tiltaksdeltakarar Delvis arbeidslause Heilt arbeidslause Sjukefråvær Nedsett arbeidsevne Yrkesvalhemma Rehabiliteringspengar Tidsavgrensa uførestøand Uførepensjon NAV, Side 23

24 Arbeidsministrenes retningsvisere til NAV Det er fra nå vi skal kunne se om målet med NAVreformen blir virkeliggjort: Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi trengte ingen ny organisasjon for å betale ytelser. Vi trengte den for på helt nye måter å følge opp det enkelte individ. Regjeringens klare ambisjon er at den nye organisasjonen med sine moderniserte virkemidler skal bidra til å få flest mulig i arbeid. Rigmor Aaserud i Aftenposten Høy deltakelse i arbeidslivet er velferdspolitikkens overordnede mål, både av økonomiske og sosiale grunner Hanne Bjurstrøm på NHO-konferansen NAV, Side 24

25 Noen hovedgrep Dreie fokus fra «saksproduksjon» til kvalitet og effekt Bedre kvalitet i oppfølgingsarbeidet sikre «profesjonalisering» - kompetanse og faglig trygghet Se behovet til bruker, selvbetjening der det er mulig og enda mer fokus på arbeid i brukermøtene Økt kompetanse om og dialog med arbeidslivet Bruke individvurderinger- og planer som virkemiddel for arbeid, og ikke som vilkårsvurdering for ytelser Bedre og mer effektiv bruk og oppfølging av arbeidsrettede tiltak NAV, Side 25

26 Virksomhetsstrategi Arbeid først Pålitelig forvaltning Aktive brukere Kunnskapsrik samfunnsaktør Løsningsdyktig organisasjon Styrke arbeidsmarkedskompetanse Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med bruker Øke kunnskap om hva som virker Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring Styrke den arbeidsrettede brukeroppfølgingen Målrette kompetanseutvikling Legge til rette for medvirkning og tydeliggjøre brukers eget ansvar Videreutvikle og formidle vår kunnskap om tilstanden på arbeids- og velferdsområdet Videreutvikle partnerskapet Tydeliggjøre roller og styrke samarbeidet med arbeidslivet, legene og skoleverket Løse forvaltningsoppgaver i robuste miljøer Forsterke den systemrettede brukermedvirkningen Bidra aktivt til politikkutvikling og forenkling av regelverk Sammen styrke NAV som lærende organisasjon Ha fleksibel tiltaksportefølje og treffsikker bruk Tilby flere tjenester via telefoni og nett Fortsette å øke effektivitet og utvikle evnen til endring De fire prioriterte for 2012 Utvikle nye IKTløsninger og sikre implementering NAV, Side 26

27 Topp ti risikoene for NAV i 2013 koblet mot hovedgrepene i virksomhetsstrategien Delmål De ti mest kritiske risikoene Hovedgrep virksomhetsstrategien Delmål 1; Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Delmål 8; Rett stønad til rett tid Delmål 9; God gjennomføring av reformer/organisasjonsutvikling og effektivitet Risiko for at lite fleksibel og hensiktsmessig tiltaksbruk/ styring av tiltakene ikke gir god nok effekt mht. overgang til arbeid Risiko for at det ikke er god nok kobling mellom den arbeidsrettede brukeroppfølgingen og markedets behov Risiko for mangelfull kvalitet på etatens oppfølgingsarbeid Risiko for at omstillingsaktiviteter i etaten fører til lavere produksjon Risiko for lav produktivitet og kvalitet i saksbehandlingen Risiko for ulik praksis i etaten Risiko for mangelfull definering av faglige behov som grunnlag for utviklingen av IKT-systemene Risiko for at NAV ikke evner å redusere det interne sykefraværet Risiko for at ikke NAV jobber godt nok med å integrere kompetanseutvikling i organisasjonen Risiko for mangelfull samhandling i NAV-kontoret (partnerskapet) Styrke arbeidsmarkedskompetansen Styrke den arbeidsrettede brukeroppfølgingen Tydeliggjøre roller og styrke samarbeidet med arbeidslivet, helsevesenet og skoleverket Ha en fleksibel tiltaksportefølje og treffsikker bruk av tiltak Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med brukeren Legge til rette for medvirkning og tydeliggjøre brukerens eget ansvar Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser Løse forvaltningsoppgaver i robuste miljøer Fortsette å øke effektiviteten og utvikle evnen til endring Utvikle nye IKT-løsninger og sikre implementering Målrette kompetanseutviklingen Øke kunnskapen om hva som virker Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring Videreutvikle partnerskapet Sammen styrke NAV som lærende organisasjon NAV, Side 27

28 Langsiktig plan for oppfølgingsarbeidet - målsettinger Sterkere fokus på arbeid og aktivitet i brukermøtene Forståelse av oppfølgingsmodellen - Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging Kvalitet i behovsvurderingen Kvalitet i arbeidsevnevurderingen Markedsfokus og arbeidslivskunnskap Bedre kopling mellom sykefraværsoppfølging og metodikken for behovs- og arbeidsevnevurdering Styrket kontakt med arbeidslivet Bedre kontakt med leger/samhandlere Mestring av metodiske tilnærminger, slik at det utløses aktivitet hos brukeren og han/hun får et eierforhold til egen prosess Kjenne forvaltningens samlede portefølje av virkemidler, og kunne nytte hensiktsmessige virkemidler til riktig tid Styrket veiledningskompetanse, og bruk av egnet veiledningsmetodikk Fokus på effekter av oppfølgingsinnsatsene NAV, Side 28

29 Utvikling i NAVs IKT støtte Felles arbeidsflate for NAV ansatte Selvbetjening og samhandlingsplattform: Elektronisk dialog og elektronisk informasjonsutveksling der det er mulig og hensiktsmessig Informasjon er lett tilgjengelig og alltid oppdatert, bruker mottar relevant informasjon og har innsyn i egen informasjon gjennom selvbetjeningskanaler Vedtaksbehandlingen automatiseres der det er mulig og hensiktsmessig Styringsportal for relevant og oppdatert styringsinformasjon og rapportering Tidsløpet: Implementering fra 2013 NAV, Side 29

30 Kvalitetssystem innføres NAV arbeider med å utvikle et kvalitetssystem Skal blant annet bidra til: økt tilfredshet blant brukere, samhandlere og ansatte riktig kvalitet og likebehandling å redusere feil og avvik bedre internkontroll kontinuerlig forbedring effektivisering gjennom at jobben gjøres riktig første gang Skal gjøre det enkelt for medarbeiderne i NAV å utføre arbeidsoppgavene med riktig kvalitet Kvalitetssystemet bygger på elementer i anerkjente styringssystemer og rammeverk for kvalitet og internkontroll NAV, Side 30

31 Oppsummering Skyhøye politiske forventninger og mange samtidige reformer Vi er over «NAV-krisen» - håndteringen av stønader/utbetalinger under kontroll Framgang på oppfølgingsinnsatsene men mye energi settes nå inn på økt overgang til arbeid. «Arbeid først skal i større grad prege NAVs møte med brukerne Spesialisering av ytelsesforvaltningen starter Omfattende IKT-modernisering kommer Innføring av kvalitetssystem Vår største utfordring fremover er å mestre summen av drift, endringsarbeid /(arbeidsretting) og IKT-modernisering NAV, Side 31

32 Vi gir mennesker muligheter NAV, Side 32

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie DFØ Lansering av veileder i internkontroll - 23. mai 2013 Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie Organisasjonskart for NAV fra 1.1.2013 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012

Nettverkssamling Stiklestad. Tommy Grav 12. desember 2012 Nettverkssamling Stiklestad Tommy Grav 12. desember 2012 Hva er NAV? Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontorer ble etablert i alle kommuner og mange bydeler, nå 456 Mer enn 100

Detaljer

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering St.meld. nr. 9 (2006 2007) 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold Del I Hovedinnhold... 11 1 Hovedinnhold

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NAV med blikk på kriminalomsorg

NAV med blikk på kriminalomsorg NAV med blikk på kriminalomsorg // NAV med blikk på fengsel og kriminalomsorg Innhold Dette er NAV 3 NAVs oppgaver 3 Arbeids- og velferdsetaten 4 NAVs visjon og fem hovedmål 4 NAVs ulike enheter 5 Oppfølging

Detaljer

- en effektevaluering av NAV- reformen

- en effektevaluering av NAV- reformen Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av NAV- reformen av Nicolai Løvvik Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2686 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Rapport Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Oslo, 8. november 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Ekspertgruppens medlemmer

Ekspertgruppens medlemmer ET MED MULIGHETER Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet. Leder for NAV-ekspertgruppen Sigrun Vågeng torsdag 9. april 2015 Ekspertgruppens medlemmer Sigrun Vågeng (leder),

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag NAV

Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Larvik/Raufoss 28.07.14 Tilbakemelding på tidstyver i staten Den nye regjeringen har bedt om tilbakemelding på det de kaller «Tidstyver i staten». NTL

Detaljer

Rusforum 2007 innlegg fra NAV Fauske. v/ Jan-Åke Storjord, Arbeids- og velferdssjef

Rusforum 2007 innlegg fra NAV Fauske. v/ Jan-Åke Storjord, Arbeids- og velferdssjef Rusforum 2007 innlegg fra NAV Fauske v/ Jan-Åke Storjord, Arbeids- og velferdssjef NAV s visjon: Vi gir mennesker muligheter NAV, 2/16/07 Side 2 Vi gir mennesker muligheter! Hvordan gjøre NAV s visjon

Detaljer

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter?

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter? Tom Christensen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 2-2011 Uni

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 1/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10 16.01.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 og 5705 Særskilte vedlegg:

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer