Samarbeid kommune stat i NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid kommune stat i NAV"

Transkript

1 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

2 Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3. Styring av NAV-kontoret 4. Kontroll intern og ekstern 5. NAVs utfordringer og prioriteringer NAV, Side 2

3 Hvorfor NAV-reform Arbeidslinjen Arbeid ofte beste betingelse for velferd Bærekraftig samfunnsøkonomi Bedre samordning av det offentliges tjenestetilbud Oppsplittede tiltak og ytelser Stat / Kommuner Fremtidig arbeidskraftsbehov Utredninger og forsøksordninger over mange år NAV, Side 3

4 Hva er det NAV skal få til? Én dør for alle brukere av NAV (NAV-kontoret) Et NAV-kontor tuftet på likeverdig partnerskap mellom stat og kommune Tilgang til samordnede og samtidige tjenester Flere beslutninger tas nærmere brukeren Tydelig arbeidslinje i front; målrettet løp fra passivitet til aktivitet det skal lønne seg å være aktiv Tid til mer og bedre oppfølging som er individuelt tilpasset Økt bruk av selvbetjeningsløsninger Høy brukertilfredshet - reell brukermedvirkning NAV, Side 4

5 Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3. Styring av NAV-kontoret 4. Kontroll intern og ekstern 5. NAVs utfordringer og prioriteringer NAV, Side 5

6 NAV samler tjenestene Trygdeetaten (statlig) Aetat (statlig) Sosialtjenesten (kommunal) Rikstrygdeverket Fylkestrygdekontorene Trygdekontorene Spesialenheter Om lag ansatte Aetat Arbeidsdirektoratet Aetat fylke Aetat lokal Spesialenheter Ca ansatte Sosialkontor i tilnærmet alle kommuner Ca ansatte Forvalter 1/3 av statsbudsjettets utgiftsside ca. 300 mrd. NAV 2,8 mill 57 ytelser NAV, Side 6

7 NAV består av Arbeids- og velferdsforvaltningen Kommune og stat basert på partnerskapsavtaler Ca ansatte fra kommune og stat Leverer samordnede tjenester til bruker Styres gjennom kommunal og statlig styringslinje Arbeids- og velferdsetaten Stat basert på føringer fra overordnet departement statsansatte Leverer samordnede tjenester til bruker Styres gjennom statlig styringslinje NAV, Side 7

8 Forvaltningsmessig innovasjon mellom stat og kommune Lokalt partnerskap formelt avtalegrunnlag Forankret i Arbeids- og velferdsforvaltningsloven KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet undertegnet en rammeavtale 21. april Rammeavtalen skal, med utgangspunkt i dagens ansvars- og oppgavefordeling, danne grunnlag for samhandling mellom staten og kommunesektoren som likeverdige partnere - både sentralt og lokalt. Det utformes lokale avtaler. NAV, Side 8

9 To styringslinjer til NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet Overordnet fylkesledd Sosial- og helsedirektoratet NAV Fylke Fylkesmannen NAV kontor NAV, Side 9

10 Helt ny interaksjon mellom stat og kommune NAV-kontoret er tuftet på et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Kontoret skal tilby én dør inn til NAVs tjenester. En rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og KS danner utgangspunkt for de lokale samarbeidsavtalene i alle kommuner. De ansatte i stat og kommune vil få felles opplæring og kompetanseutvikling, og skal jobbe med de samme oppgavene. Det lokale NAV-kontoret vil gi tjenester på vegne av både statsetaten og kommunen, men på en måte som gjør at det oppleves som én tjenesteleverandør. NAV, Side 10

11 Ulike modeller for organisering av NAV kontorene Interkommunalt NAV kontor 1 Leder Statlig eller kommunal 2 Ledere Statlig og Kommunal Adm. ansvar kan rulleres 1 adm. leder statlig eller kommunal pluss 1 NAV-leder kommunal eller statlig fra hver kommune NAV, Side 11

12 Om partnerskapet: kommunenes erfaringer Så godt som samtlige ordførere og rådmenn har tro på NAV-reformens visjon og mål Tror reformen vil gi et bedre tilbud til brukerne når den er i havn Et stort flertall mener at utviklingen går i riktig retning Flertallet mener at kommunens behov og forpliktelser for sosial og velferdstjenester blir ivaretatt omtrent som før eller bedre enn før Et stort flertall mener at partnerskapet i stor eller i noen grad er likeverdig NAV, Side 12

13 Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3. Styring av NAV-kontoret 4. Kontroll intern og ekstern 5. NAVs utfordringer og prioriteringer NAV, Side 13

14 Lokale mål og prioriteringer utarbeides i en prosess som involverer kommunen, NAV fylke, lokale ledere og medarbeidere Mål- og disponeringsbrev Etablere lokale mål og gjøre lokale prioriteringer Eksempel Kommunale styringsdokumenter Gjøres i samarbeid mellom fylkesdirektør, rådmann og NAV leder Lokale ambisjoner UTARBEIDELSE AV LOKALE MÅL NAV-kontor gjør lokale prioriteringer av mål i forhold til utfordringsbildet i samarbeid med kommune og NAV fylke Målene følges opp periodisk av ledelsen og kommuniseres til alle medarbeiderne Virksomhetsplan for NAV-kontoret Prosessen med etablering av lokale mål og prioriteringer vil i prinsippet være lik dagens, det er oppfølgingen som vil være ulik ved innføring av målstyring NAV, Side 14

15 Eksempel: Midtre Gauldal (pilotkontor ) Fra fire til ett styringsdokument NAV Midtre Gauldal Midtre Gauldal kommune Direktoratet Fire styringsdokument Felles styringsdokument NAV, Side 15

16 NAV-kontorets kommunale og statlige resultater vises samlet Kommunale og statlige data legges inn slik at målekortet for det enkelte NAV-kontor blir komplett. Rapporten (se illustrasjon) benyttes i månedsrapportering. Rapporten viser hvordan NAVkontoret presterte siste periode og hvordan prestasjonen er totalt sett for året Illustrasjon: Rapporteringsark måledata NAV, Side 16

17 Tiltaksplan viser hvordan NAV-kontoret skal forbedre sine resultater. NAV-leder er ansvarlig for at utviklingstiltak for å forbedre resultat følges opp i egen tiltaksplan, hvor arbeidsoppgaver konkretiseres og fordeles NAV fylke og rådmann bistår NAVleder ved behov (for eksempel kompetansetiltak, bistand fra andre osv). Illustrasjon: Tiltaksplan NAV, Side 17

18 Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3. Styring av NAV-kontoret 4. Kontroll intern og ekstern 5. NAVs utfordringer og prioriteringer NAV, Side 18

19 Intern kontroll Statsetaten Kontrollstrategi for Handlingsplan for intern kontroll Risikobasert tilnærming til intern kontroll NAV, Side 19

20 Kontrollstrategien Et rimelig kontrollnivå i saksbehandlingen frem til vedtak og utbetaling innenfor tilgjengelig ressursnivå og som er avstemt i forhold til mål om saksbehandlingstider, service og effektivitet Etterkontroller som er basert på risiko og vesentlig og som gir rimelig oppdagelsesrisiko ved bevisst misbruk Et kontrollnivå som respekterer grunnleggende menneskerettigheter og regler som sikrer den enkeltes integritet og privatliv Tilgjengelige kontrollressurser skal prioriteres innen områder som blir identifisert med høy risiko og vesentlighet NAV, Side 20

21 Etatens prioriteringer i perioden Fire kontrolldimensjoner: Kontroller i løpende saksbehandling (preventive kontroller) Etterkontroller av gitte opplysninger for å avdekke feilutbetalinger og misbruk (oppdagende kontroller) Målrettede analyser av utviklingen innen ulike stønader (analytiske kontroller) Automatisering av kontroller ved utvikling av nye IKTsystemer (automatiske kontroller) NAV, Side 21

22 Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 5 Internkontroll Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. 9 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 4 og 16 første ledd. Reglene i kommuneloven kapittel 10A gjelder for tilsyn etter første ledd. 10 Statens helsetilsyns tilsynsvirksomhet Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med kommunens virksomhet i arbeids og velferdsforvaltningen. NAV, Side 22

23 Revisjon og kontroll praktiske utfordringer Internrevisjonen i NAV Kommunerevisjon Riksrevisjonen Helsetilsynet EKS: Kvalifiseringsprogrammet NAV, Side 23

24 Grunnlag for Samhandling mellom revisjonsfunksjoner Forskrift om internrevisjon i Arbeids- og velferdsetaten F nr 745 har bestemmelser om revisjon av NAV-kontor herunder også den kommunale delen. Erklæring om samhandling i forbindelse med Riksrevisjonens og kommunenes revisors kontroller ved NAV-kontorer i kommunene av 14. februar Rutiner for samhandling ble utarbeidet i fellesskap i 2007 og er publisert i fagblad og på hjemmesiden for NKRF. NAV, Side 24

25 Erfaringer fra samarbeidet så langt. Ingen kommunerevisjoner har hittil varslet at de ønsker å delta på en revisjon av et område i NAV-kontoret Mange uttrykker imidlertid ønske om å få tilsendt endelige revisjonsrapporter fra gjennomført besøk Et tilfelle av samhandling mellom kommunerevisjon og Internrevisjonen i NAV En kommunerevisjon (samme som overfor) har varslet revisjon av området personvern i NAV-kontoret i 2010 og invitert Riksrevisjonen og Internrevisjonen i NAV til å delta NAV, Side 25

26 Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3. Styring av NAV-kontor 4. Kontroll intern og ekstern 5. NAVs utfordringer og prioriteringer NAV, Side 26

27 Innholdsmessige grep - hvordan nå reformens mål? Arbeidsavklaringspenger 14a Kvalifiseringsprogram Ny sykefraværsoppfølging Ny pensjonsordning NAV, Side 27

28 Hva vektlegger vi nå som vi er midt i gjennomføringen Stå løpet ut - ha stayerevne i hele organisasjonen Konsolidering: Produktivitet og kvalitet Forbedret intern kontroll Iverksetting av innholdsreformer Forankring av reformen og løsninger som er valgt Fortsatt programstyring og prosjektorganisering av reformaktiviteter Forventningsstyring få frem et korrekt statusbilde NAV, Side 28

29 Vårt fokus og vår utfordring Nye utviklingsbehov Reform agenda Løpende drift Implementeringsutfordringer Løpende avveining mht ressurser og lederfokus NAV, Side 29

30 Visjon Vi gir mennesker muligheter - for arbeid for flest mulig - for meningsfull aktivitet - for inntektssikring NAV, Side 30

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg

Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Rapport Forvaltningsrevisjon NAV Vestby og rusomsorg Oslo, 8. november 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 1/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10 16.01.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

2. Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp

2. Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp Sosialhjelp og levekår i Norge Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp Unni Beate Grebstad 2. Hovedtrekk lovgivning og organisering av sosialhjelp Sosialhjelp er mer enn utmåling av økonomisk

Detaljer

Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor

Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor av Tone Alm Andreassen og Kristin Reichborn-Kjennerud AFI-notat 2/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 NAV Skien Styring, samarbeid og kompetanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 2013 Sammendrag...ii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn og rammer...5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...7

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis

Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Må l- og resultåtstyring i NAV -Frå nåsjonåle må l til lokål pråksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og administrasjon, LOS Av: Grete Mæland, Gro Tønnesen og Torill

Detaljer

Utvikling av økonomisk sosialhjelp fra etableringen av NAV og frem til idag

Utvikling av økonomisk sosialhjelp fra etableringen av NAV og frem til idag Utvikling av økonomisk sosialhjelp fra etableringen av NAV og frem til idag Sett i lys av intensjonen i NAV reformen med å få flere I arbeid og aktivitet og færre på sosialhjelp Venke Anny Nes Masteroppgave

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Orkdal kommune November 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden juni-november 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett)

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011. Bevilgning 2011 (nysaldert budsjett) Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie DFØ Lansering av veileder i internkontroll - 23. mai 2013 Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie Organisasjonskart for NAV fra 1.1.2013 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer