Overordnet utviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet utviklingsplan"

Transkript

1 RAPPORT Overordnet utviklingsplan OPPDRAGSGIVER Møre og Romsdal fylkeskommune EMNE Utarbeidelse av utviklingsplan for Møre og Romsdal fylkeskommune DATO / REVISJON: Februar 2016 / 00

2 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. Februar 2017 / 00 Side 2 av 18

3 RAPPORT OPPDRAG Vedlikeholdsplan DOKUMENTKODE TL-RAP-xx EMNE Utarbeidelse av utviklingsplan for Møre og Romsdal fylkeskommune TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Møre og Romsdal fylkeskommune OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON Pall Bjørgvinsson UTARBEIDET AV Tom Løkkeberg, Hilde Warp ANSVARLIG ENHET Åpen 1064 Oslo Eiendomsledelse INNHOLDSFORTEGNELSE Februar 2017 / 00 Side 3 av 18

4 1 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Føringer Definisjoner og begreper Tilstandsgrad Konsekvensgrad... 6 Verdibevarende vedlikehold Bygningers tilpasningsdyktighet... 8 Bygningers funksjonalitet Levedyktighetsmodellen Prinsipper for investeringer og FDVU-kostnader i eksisterende bygningsmasse... 8 Bygningskategorier... 9 Investeringsvurderinger FDVU-kostnader Fra vedlikehold til hovedombygging Utviklings- og vedlikeholdsplaner for Møre og Romsdal fylkeskommune Akseptnivå, referansenivå og ambisjonsnivå Akseptnivå Referansenivå Ambisjonsnivå Drift, vedlikehold og utskifting etter NS 3454: Prioritering av vedlikeholdstiltak Lovpålagte, økonomiske og konsekvensbaserte vedlikeholdstiltak Periodisk vedlikehold (drift og vedlikehold) Vedlikehold av antikvariske og vernede bygninger Utskiftingstiltakene fordelt på bygningskategorier Underliggende premisser og føringer for vedlikeholdsplanen Ord og uttrykk Februar 2017 / 00 Side 4 av 18

5 1 Innledning Møre og Romsdal fylkeskommune (M&R FK) har siden 2004 laget utviklingsplaner for enkeltskoler. Disse har vært relativt detaljerte og omfattende med skisser av potensiell fremtidig utvikling av skolene uten at det foreligger vedtatt finansiering av utviklingsplanene. Erfaring viser at utviklingsplanene slik sett blir utdatert gitt nye krav til både funksjonalitet (pedagogisk virksomhet) og tekniske løsninger og krav. Da flere skoler manglet utviklingsplan og/ eller hadde behov for rullering og oppdatering av eksisterende utviklingsplan ble det i toppledergruppen i M&R FK besluttet å lage en mer generell overordnet utviklingsplan for fylkeskommunens bygningsmasse som helhet. Utviklingsplanen og prioritering av nødvendige tiltak baseres da på objektive kriterier gitt i denne planen, samt gjennomførte tilstandskartlegginger som viser behov for tiltak for både eiendommer/ skoler som helhet og for enkeltbygg på den enkelte eiendom/ skole. Det understrekes også at denne overordnede utviklingsplanen inkluderer alle bygg og eiendommer for fylkeskommunens virksomheter, ikke bare videregående skoler. Godt vedlikeholdte bygninger er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø og innbyggernes bruk av byggene. Et av målene for eiendomsforvaltningen i M&R FK er å drive verdibevarende vedlikehold. Gjennomført tilstandskartlegging av M&R fylkeskommunes bygningsportefølje viser et betydelig vedlikeholdsetterslep. Totalt er det identifisert et vedlikeholdsetterslep på rundt 1,2 milliarder kroner (per september 2016). Av disse er om lag 500 millioner kroner for tiltak av akutt karakter som det haster å utbedre for å ivareta lovkrav og/ eller HMS-krav (tiltak bør gjennomføres i perioden 0-5 år). For å nå målet om verdibevarende vedlikehold må det legges en plan for hvordan dette vedlikeholdsetterslepet skal lukkes og hvordan man sikrer kontinuerlig verdibevarende vedlikehold videre. Denne overordnede utviklingsplanen setter ambisjonen og gir tydelige føringer for vedlikeholdet av M&R FKs eiendommer på både kort og lang sikt. Dette gir videre grunnlag for overordnede og operasjonelle vedlikeholdsplaner. I det følgende beskrives de strategiske målene som er vedtatt i eiendomsstrategien. Videre beskrives overordnede føringer for utviklingsplanen og underliggende vedlikeholdsplaner. Strategiske mål I arbeidet med å etablere eiendomsstrategi for M&R FK er det vedtatt fire overordnede mål for arbeidet med eiendomsforvaltning i fylkeskommunen: Eiendomsforvaltningen i M&R FK skal understøtte kjernevirksomheten på best mulig måte Møre og Romsdal FK skal drive verdibevarende vedlikehold Eiendomsstrategien skal bidra til økt kompetanse i M&R FK Eiendomsutvikling og forvaltning skal bidra til felles identitet i og godt omdømmet for M&R FK Utviklingsplanen til M&R FK skal understøtte måloppnåelse for de to første målene gjengitt over. 1 Dette skal oppnås gjennom å ivareta dagens bygningsmasse på en god måte gitt bygningenes funksjonalitet, egnethet, tilpasningsdyktighet, tilstandsgrad, byggeår og strategiske bruk sett opp mot kjernevirksomhetens behov. Videre, for å sikre måloppnåelse, skal Bygge- og Vedlikeholdsavdelingen (ByVe) og de enkelte virksomhetene sammen være en eiendomsforvalter som utfører vedlikehold med høy kompetanse og som baserer arbeidet på planlagt vedlikehold og målrettet forvaltningspraksis i tråd med eiendomsstrategien og utviklingsplanen. 1 Se utdyping av tilhørende resultatmål i Eiendomsstrategi Møre og Romsdal Februar 2017 / 00 Side 5 av 18

6 Føringer Utviklingsplanene baserer seg på bygningenes tilstand, egnethet, tilpasningsdyktighet og framtidige planer gitt av M&R FK. Det er en ambisjon om at tilstandsgraden til M&R FKs eide bygninger gjennomsnittlig skal være 1,2. Leide bygninger skal vedlikeholdes i henhold til leieavtalens krav til indre vedlikehold og som et minimum ivareta brukernes krav til lokalenes standard og funksjonalitet. Følgende prioriteringer og premisser skal legges til grunn i utviklings- og vedlikeholdsplanene: Tiltak som skal gjennomføres i henhold til 5-års vedlikeholdsplan (ekstraordinære tiltak): Oppgradere alle bygningsdeler/ -komponenter som har en tilstandsgrad på 3 i henhold til de føringer som er beskrevet i kapitel 4.3 prioritering av vedlikehold (se den til enhver tid gjeldende tilstandskartlegging for hvilke bygningsdeler/ -komponenter dette gjelder) Langsiktige og løpende tiltak: Lovpålagte krav, HMS, klimaskjerm og ENØK tiltak Gjennomføre tiltak for å opprettholde gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,2 Tilstandsanalyser av bygningene skal oppdateres hvert år Utviklings- og vedlikeholdsplaner skal implementeres i FDV-systemet (Facilit) Antikvariske bygninger skal vedlikeholdes slik at bruk opprettholdes og tap av kulturminne unngås Utviklingsplanene skal videre si noe om følgende tema: Beskrive hvordan vedlikeholdet skal prioriteres i henhold til bygningskategorier Beskrive hvordan utviklings- og vedlikeholdsplanen skal bidra til at vedlikehold i større grad går fra ad-hoc basert vedlikehold til planlagt og målrettet vedlikeholdsarbeid 2 Definisjoner og begreper I dette avsnittet beskriver vi definisjoner og begreper som brukes videre i notatet Tilstandsgrad Begrepet tilstandsgrad er definert i Norsk Standard 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk. Tilstandsgrader blir i denne rapporten brukt ved referanser til bygningers tekniske tilstand. Figuren under viser beskrivelsene av de ulike tilstandsgraderingene. Tilstandsgrad TG 0 TG 1 TG 2 TG 3 Tilstand i forhold til referansenivået Ingen avvik Mindre eller moderate avvik Vesentlig avvik Store eller alvorlige avvik Tabell 1 - Tilstandsgrader Konsekvensgrad Begrepet konsekvensgrad er definert i Norsk Standard 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk. I denne rapporten har vi ikke benyttet konsekvensgrad for å vise hvilke konsekvenser dårlig tilstand på bygninger Februar 2017 / 00 Side 6 av 18

7 og/ eller bygningsdeler kan ha for brukere og omgivelser. Normalt benyttes konsekvensgrad sett opp mot tilstandsgrad til å prioritere hvilke tiltak som haster og hvilke som kan utsettes noe. I denne utviklingsplanen har vi benyttet andre parametere for å prioritere nødvendige tiltak, se avsnitt 4. Vi definerer allikevel konsekvensgrad her da det kan benyttes i fremtidig registrering av bygningsporteføljens tilstand og hvilke konsekvenser manglende oppfølging av anbefalte tiltak kan ha. Figuren under viser beskrivelsene av de ulike konsekvensgraderingene. Konsekvensgrad KG 0 KG 1 KG 2 KG 3 Konsekvens i forhold til referansenivået Ingen konsekvenser Små og middels konsekvenser Vesentlige konsekvenser Store og alvorlige konsekvenser Tabell 2 - Konsekvensgrader Verdibevarende vedlikehold Verdibevarende vedlikehold innebærer utvikling av bygningens standard over tid gitt hvordan bygningen har blitt driftet og vedlikeholdt tidligere. Gitt at man løfter standarden utover opprinnelige standard benevnes dette som utskiftingstiltak. Om man videre løfter standard og funksjonalitet over tid kalles dette utviklingstiltak. De tre ulike benevnelsene er vist i figuren under. Figur 1 Verdibevarende vedlikehold (ref. Multiconsult) Kvantitativt defineres verdibevarende vedlikehold som at teknisk tilstand for bygningene og tekniske installasjoner primært holder en gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,2 eller bedre. Februar 2017 / 00 Side 7 av 18

8 2.1.4 Bygningers tilpasningsdyktighet Endringsegenskapene til en bygning påvirkes av henholdsvis fleksibilitet, generalitet og elastisitet. Fleksibilitet er muligheten til å endre planløsning, generalitet er mulighet til å endre funksjon og elastisitet er muligheten til å endre volum både opp og ned Bygningers funksjonalitet Med funksjonalitet menes her i hvilken grad arealene fungerer godt til sitt formål. Dette er avhengig av arealenes kvalitet, kapasitet og andre forhold som er betydningsfulle for brukerne og for å kunne utføre virksomhetens kjernevirksomhet i en gitt bygning. I M&R FKs tilfelle vil dette bety at for skoler skal lokalene være egnet for undervisning, for tannhelse skal lokalene være egnet for å utføre tannhelsetjenester, og så videre Levedyktighetsmodellen Bygninger med dårlig egnethet for kjernevirksomheten medfører ineffektivitet. Dersom bygningene innehar fysiske egenskaper som tilsier god tilpasningsdyktighet kan forholdene ligge til rette for å utbedre/ bygge om lokalene slik at de blir mer funksjonelle for kjernevirksomheten i bygget. En slik ombygging bør naturligvis ses i sammenheng med behov for øvrig oppgradering/ vedlikehold. Kombinasjonen av funksjonell egnethet, tilpasningsdyktighet og teknisk tilstand gir følgelig grunnlag for å vurdere byggets levedyktighet. Med levedyktige bygninger mener vi bygninger som har størst mulighet til å være gode, funksjonelle bygg for kjernevirksomheten på lang sikt, og følgelig hvor det vil være mest fordelaktig å foreta langsiktige investeringer for å sikre et verdibevarende vedlikehold. I figuren under viser vi en klassifiseringstabell for å vurdere byggs levedyktighet, kalt egnethetskartlegging. Figur 2 Levedyktighetsmodell (ref. Multiconsult) Resultater fra egnethetskartleggingen presenteres med ulike nivåer der de ulike nivåene indikerer om den vurderte bygningen bør rives/ avhendes, bygges om eller oppgraderes for å sikre et verdibevarende vedlikehold eller benyttes til annen virksomhet som passer bedre til byggets funksjonalitet. 3 Prinsipper for investeringer og FDVU-kostnader i eksisterende bygningsmasse Hvilke investeringer eller tiltak må utføres med tanke på bygningsmassens tilstand og videre bruk? Hvilke tiltak på hvilket nivå er det økonomisk ansvarlig å utføre i bygg som skal avhendes eller rehabiliteres? Dette er vurderinger som bør gjøres før ethvert tiltak iverksettes. Når man først har vurdert at en bygning bør beholdes på sikt, da den både er i tilstrekkelig god tilstand og godt egnet for virksomheten, bør det sikres et vedlikehold på verdibevarende nivå. Sistnevnte gjelder også bygninger som har eller skal gjennomføre teknisk oppgradering og/ eller ombygging. Februar 2017 / 00 Side 8 av 18

9 I det følgende beskriver vi hvordan investeringer, FDVU-kostnader og vurderinger om når man går/ bør gå fra vedlikehold til hovedombygging bør vurderes. Som grunnlag for vurderinger av investeringer og FDVUkostnader legger vi til grunn tre ulike bygningskategorier vi deler bygningsporteføljen inn i. Denne beskrives innledningsvis. Bygningskategorier I dette avsnittet beskriver vi de ulike bygningskategoriene og gir konkrete eksempler på bygg i M&R FKs eiendomsportefølje som ligger i de ulike kategoriene for å øke forståelsen av inndelingen. Hvilke bygg som legges i hvilken kategori baseres på levedyktighetsmodellen, se Figur 2. Man vurderer altså i hvor stor grad bygningen er tilpasningsdyktig og i hvilken grad den passer til kjernevirksomheten som drives i bygget. Bygningskategori A - sikre arbeidsmiljøet frem til rehabilitering Denne kategorien omfatter bygg som har en høy prioritering i form av tidfestede rehabiliteringsprosjekt i henhold til dagens planer. Målsetningen er å opprettholde byggenes funksjoner og utføre målrettet vedlikehold i tidsrommet frem til oppstartstidspunktet for rehabiliteringsprosjektet. Dette krever en tett dialog med prosjektutvikling for å prioriter de riktige vedlikeholdstiltakene og omfang på disse frem til oppstart av prosjektet. Tidsperioden frem til prosjektoppstart kan deles i to faser. Fase 1 er vedlikehold for prosjekter som har en oppstart innen fem år. Fase 2 er for prosjekter som har en oppstart etter fem år. Se avsnitt 3.2 for anbefalt drift og vedlikehold i de ulike tidsperspektivene. Disse vurderingene og tidsaspektene krever ulike vedlikeholdsplaner med tanke på å opprettholde funksjonalitet og ambisjonsnivå for bygget frem til prosjektstart, se illustrasjon i figuren under. Figur 3 Vedlikeholdsplan for bygningskategori Eksempel på bygning i kategori A: Det er ni bygg som et kategorisert som A-bygg. Disse utgjør til sammen m 2, noe som igjen utgjør ca. 10% av den totale bygningsmassen. Disse inngår i bygningsmassen til Fagerlia vgs, Fræna vgs, Gjermundnes vgs og Spjelkavik vgs. Konkrete eksempler er blokk A, B og C ved Fagerlia. Bygningskategori B - opprettholde god stander - prioriterte utskiftingstiltak Bygg som har en prioritert funksjon og som er en naturlig del av bygningsmassen til M&R FK inngår i denne kategorien. Målsetningen er å opprettholde funksjonaliteten og tilstandsgraden innenfor ambisjonsnivået verdibevarende vedlikehold. Dette medfører både periodisk vedlikehold og utskiftingstiltak for å Februar 2017 / 00 Side 9 av 18

10 opprettholde verdibevarende vedlikehold for å tilfredsstille M&R FK sitt ambisjonsnivå. Er det behov for større utskiftingstiltak må disse vurderes opp mot alternativ hovedombygging. Eksempel på bygning i kategori B: Det er til sammen 115 bygg som er kategorisert som B-bygg. Disse utgjør m 2, noe som igjen utgjør ca. 75% av den totale bygningsmassen. Byggetrinn 1 på Atlanten er et eksempel på et B-bygg. Bygningskategori C - opprettholde lovpålagte krav - utskiftingstiltak avventes Denne kategorien omfatter bygg som har en lav prioritet gitt byggenes egnethet og tilpasningsdyktighet sett opp mot kjernevirksomheten i byggene. De er ikke en del av den prioriterte bygningsmassen. Målsetningen er å opprettholde funksjonaliteten med periodisk vedlikehold frem til riving/ avhending. Periodisk vedlikehold for denne bygningskategorien baseres på et minimumsnivå utover de lovpålagte HMS-kravene og opprettholdelse av funksjonskravene til bygningen. Eksempel på bygning i kategori C: Det er til sammen 31 bygg som er kategorisert som C-bygg. Disse utgjør ca m 2, noe som igjen utgjør ca. 10% av den totale bygningsmassen. Eksempler på C-bygg er gymnastikkbygget på Borgund. Investeringsvurderinger Tiltaksbehov i eksisterende bygg er vurdert for ulike tidsperspektiv for fortsatt bruk av bygningene. Tidsperspektivene er satt til henholdsvis 5 år, 10 år, 15år og 20 år eller lengre (opptil 40 år). I avsnittene under beskriver vi de ulike tiltaksbehovene for ulike kategorier av bygg der kategoriene bestemmes ut fra funksjonell egnethet, tilpasningsdyktighet og teknisk tilstand. Tiltakene legges inn i en tiltaksplan for hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre for de ulike bygningskategoriene. Bruk i 5-10 år før ombygging/ oppgradering av bygg til videre bruk (A-bygg) Tiltak innvending holdes på minimumsnivå før ombygging/ oppgradering. Tiltak utvendig (klimaskjerm) på bygningsdeler som er registrert i dårlig tilstand medtas i tiltaksplanen. Tiltaksplanens større tiltak som berører klimaskjerm (tak, fasade, vinduer) hensyntas for å unngå overlapp i kostnadsestimatene mellom tiltaksplan og ombyggingsplaner. Bruk i 15 år før ombygging/ oppgradering av bygg til videre bruk (B-bygg) Innvendig bygningsmessig vedlikehold, oppgradering av tekniske anlegg og komponenter og utvending oppgradering, spesifisert til alle klimaskallkomponenter som er registrert med tilstandsgrad 2 og 3, medtas. Det gjøres videre et generelt påslag i kalkylene for identifiserte tiltak for å ta høyde for eventuelle krav om å nå nivå tilsvarende gjeldende TEK på tidspunktet tiltakene er planlagt gjennomført. Bruk i 10 år for bygg med lav prioritet (C-bygg) Tiltak holdes på minimumsnivå. Alle alvorlige avvik med hensyn til sikkerhet og arbeidsmiljø er inkludert i tiltaksplanen. Nødvendige tiltak er akutte og må tas tidlig i perioden om de skal ha effekt. Bruk i 15 år for bygg med lav prioritet (C-bygg) Innvendig bygningsmessig vedlikehold og utskifting/ vedlikehold av tekniske anlegg og komponenter med tilstandsgrad 2 og 3 medtas, det vil si at bygget vil oppnå en fullt akseptabel teknisk tilstand innvendig. Alle avvik med hensyn til sikkerhet og arbeidsmiljø er inkludert. Utvendig tas kun det mest akutte (tilstandsgrad 3) som kan medføre fuktskader med uheldig konsekvens for Februar 2017 / 00 Side 10 av 18

11 HMS/ arbeidsmiljø. Det gjøres da punktutbedringer fremfor full utskifting. Disse tiltakene vil dermed ikke ta høyde for nivå tilsvarende gjeldende TEK. Bruk i 20 år eller mer (B-bygg) Som for «bruk i 15 år før ombygging/ oppgradering til videre bruk», se beskrivelse over. FDVU-kostnader Kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utskifting (FDVU) er estimert i henhold til definisjonene og kontoplanoppsettet i NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk. Under gir vi en kort beskrivelse av henholdsvis driftskostnader, vedlikeholdskostnader og utskiftings-/ utviklingskostnader. Driftskostnader (løpende drift): Faste kontroller med frekvenser under ett år (daglig, ukentlig, månedlig) Akutte driftsoppgaver (uforutsette hendelser) Vedlikeholdskostnader Planlagt vedlikehold/ reparasjoner Utskiftings- og utviklingskostnader (verdibevarende vedlikehold og bærekraftig oppgradering) Utskifting av bygningsdeler for å opprettholde funksjonen Oppgradering av eksisterende installasjoner FDVU-kostnadene vil variere avhengig av teknisk kompleksitet i arealene og brukstid gjennom døgnet. Det differensieres derfor mellom ulike bygningstyper da for eksempel et kontorbygg og en svømmehall har særs ulik teknisk kompleksitet og brukstid. Videre vil behovet for vedlikeholds- og utskiftingskostnader variere og være økende gjennom bygningenes livsløp, se figuren under. Figur 4 Utvikling av vedlikeholdskostnader over tid (ref. Multiconsult) Fra vedlikehold til hovedombygging Når ombyggingen/ oppgraderingstiltakene er omfattende kan de bli definert som hovedombygging. Det er ingen klar definisjon på når tiltakene blir definert som hovedombygging. Lovmessig er hovedombygging noe vagt beskrevet, men etter gjeldende rett menes det med hovedombygging byggetiltak som etter kommunens skjønn er så omfattende at hele eller deler av byggverket i det vesentlige er fornyet. Det er ikke gitt noen definisjon av hovedombygging verken i lov eller forskrift. Februar 2017 / 00 Side 11 av 18

12 Bruksendring, det vil si overgang fra en type bruk til en annen, vil som regel også slå inn som hovedombygging dersom endringen utløser nye krav/ behov for vurdering av nye krav i henhold til gjeldende lov- og regelverk som skyldes den nye bruken. Det vil typisk si krav til lys, luftmengde, brannsikkerhet og lignende. Gitt at tiltakene defineres som hovedombygging må hele bygget tilfredsstille alle krav gitt i gjeldende TEK og øvrig relevant lov- og regelverk. Når er det økonomisk og teknisk ansvarlig å gå fra vedlikehold til en hovedombygging? Dette er et vanskelig punkt å gi en klar og entydig definisjon på. Det er mange elementer som må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hvordan brukes bygget i dag? Hva er egnethet og funksjonalitet sett opp mot byggets tekniske tilstand innenfor de ulike fagområder? Dette er spørsmål som må vurderes i denne sammenheng. Videre må man vurdere hvilke tekniske fagområder som kan utløse og forsvare en hovedombygging både økonomisk og teknisk sett. Normalt vil en totalteknisk oppgradering også medføre større bygningsmessige ombygginger. Kostnaden for å heve den tekniske standarden kan være mindre enn de bygningsmessige ombygningskostnadene dette vil medføre. Med andre ord kan man ikke se isolert på enkelttiltak, men se på helheten og hvilke deler av bygningen som vil bli berørt av tiltaket. I Tabell 3 under viser vi et skjematisk oppsett som gir føringer for ulike elementer som bør vurderes når man ser hovedombygging opp mot tilstandsgrader og nødvendig vedlikehold. Tilstandsgrader > 2 hovedombygging bør vurderes Samlet Område vektet tilstandsgrad Bygning VVS El-kraft Vurdering av hovedombygging Tele og auto Utendørs > 2 > 2,4 > 1,9 > 1,9 > 1,5 > 2,4 Tabell 3 Veiledning til vurdering av hovedombygging En tilstandsgrad alene vil ikke i seg selv utløse en hovedombygging, men totalvurdering av enkelttiltakene vil kunne utløse en hovedombygging. For eksempel vil utskifting av et ventilasjonsanlegg medfører store endringer i et bygg, og byggekostnadene for vedlikehold kan ofte bli større enn utskiftingskostnadene for ventilasjonssystemet. 4 Utviklings- og vedlikeholdsplaner for Møre og Romsdal fylkeskommune Utviklings- og vedlikeholdsplaner må ses i sammenheng med den helhetlige eiendomsstrategien som gjelder for Møre og Romsdal fylkeskommune eiendomsportefølje. Figuren under viser sammenhengen mellom strategisk, taktisk og operativt nivå. Som vist ligger utviklingsplan på taktisk nivå mens vedlikeholdsplan er på operativt nivå. Februar 2017 / 00 Side 12 av 18

13 Figur 5 Strategisk, taktisk og operativt nivå I de påfølgende avsnittene beskrives ulike akseptnivå, referansenivå og ambisjonsnivå som legges til grunn i utviklingsplanen og som videre er grunnlag for nedbryting til vedlikeholds- og driftsplaner. Akseptnivå, referansenivå og ambisjonsnivå I det følgende defineres ulike nivå som setter rammen for hvordan og til hvilket nivå eiendomsutviklingen og forvaltningen i M&R FK skal utføres og prioriteres Akseptnivå Akseptnivå er et forhåndsdefinert krav til tilstand før vedlikeholds- og/ eller utskiftingstiltak må gjennomføres. Akseptnivået beskrives av følgende akseptkriterier for dagens bygningsmasse: B-bygg skal ikke ha dårligere tilstandsgrad enn 1,4 A-bygg skal ikke ha dårligere tilstandsgrad enn 1,6 C-bygg skal ikke ha dårligere tilstandsgrad enn 1,9 Vedlikeholdet skal baseres på en nøktern standard og kjente løsninger Gitt disse akseptkriteriene betyr dette at bygningsmassen skal vedlikeholdes på et nivå som er økonomisk forsvarlig og opprettholder byggets funksjoner. Vedlikeholdsnivået skal baseres på prinsippet «godt nok» og kost-/ nyttevurderinger. Det skal velges en nøktern standard som baseres på lang holdbarhet og god slitestyrke ved daglig bruk. Det skal videre velges materialer som er robuste og driftssikre. Det vil si at det skal velges kjente og godt utprøvde produkter og løsninger. Det er viktig at det skilles mellom teknisk utsmykning og funksjonelle tekniske løsninger. I disse tilfeller skal en helhetlig vurdering og kost/ nytte vurderes opp mot estetisk utforming i hvert enkelt tilfelle Referansenivå Referansenivået er et forhåndsdefinert krav til tilstand og/ eller funksjonalitet som bygningsmassen skal vurderes opp mot. Her er referansenivåene definert som: Tilstand bygningen hadde som nytt (designnivå) Funksjonen bygget hadde som nytt (designnivå) Antikvarisk tilstand som sikrer at verneverdien ikke går tapt Februar 2017 / 00 Side 13 av 18

14 4.1.3 Ambisjonsnivå M&R FK har valgt å legge ambisjonsnivået for sitt vedlikeholdsarbeid på et nivå som tilsvarer verdibevarende vedlikehold. Definisjonen verdibevarende vedlikehold er beskrevet i Figur 1. I praksis betyr dette følgende: Utbedre alle TG3 registreringer på dagens bygningsmasse i løpet av kommende periode i henhold til vedlagt 5-års vedlikeholdsplan For M&R FKs bygningsmasse foretas det en kontinuerlig utskifting til dagens standard slik at byggenes verdi øker over tid og at byggene også opprettholder sin funksjonalitet for kjernevirksomheten Periodisk vedlikehold av lokaler skal gi resultater som oppleves som tidsriktige og attraktive (lyse og trivelige) for brukerne For M&R FKs verneklassifiserte bygninger må vedlikeholdet gjennomføres på en slik måte at krav til bruk opprettholdes og varig tap av kulturminner unngås Gjennomsnittlig tilstandsgrad for bygningsmassen skal værer 1,2 Akseptnivået for bygg skal være 1,4 for B-bygg, 1,6 for A-bygg og 1,9 for C-bygg Periodisk vedlikehold skal uføres for å unngå uønsket stans i tekniske funksjoner Drift, vedlikehold og utskifting etter NS 3454:2013 Drift skal være likt for alle bygninger uavhengig av bygningskategori. Omfanget av vedlikeholds- og utskiftingstiltak er derimot avhengig av byggenes virksomhet og prioritering i henhold til bygningskategori. Definisjonen av drift, vedlikehold og utvikling er beskrevet i punktene under der disse er basert på definisjonene gitt i NS 3454:2013 Livssykluskostnader for bygg. Drift Følgende hovedoppgaver inngår i driftsoppgavene: Ettersyn og kontroller som er nødvendige for at bygningsdeler og byggverk skal fungerer som planlagt, samt oppfylle alt relevant lov- og regelverk Kontroller/ sjekkrunder uavhengig av intervall, inkludert lovpålagte tilsyn som brannvern og heiskontroll Ettersyn, kontroll, oppfølging og justering/ regulering av tekniske anlegg og systemer som normalt gjøres innenfor ett år Service av tekniske anlegg, inklusiv utskifting av mindre komponenter og forbruksmateriell, som skifte av filter og remmer, analyse av oljeprøver, termografering, energivurdering, oljeskift og lysskift Utomhusarbeider, som rensing av nedløp, kontroll av beslag, feiing, stell av grøntarealer og snørydding Vedlikehold Følgende hovedoppgaver inngår i vedlikeholdsoppgavene: Nødvendige tiltak for å opprettholde bygget på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid Forebyggende/ planlagte tiltak for at bygningsdelers funksjon skal opprettholdes innenfor antatt levetid, normalt basert på en tilstandsvurdering, som for eksempel o Mindre utskiftinger og overflatebehandlinger o Mindre reparasjoner som normalt utføres sjeldnere enn hvert år, som for eksempel reparasjoner av enkelte deler av kledning, gulv og taktekking, fasadevask, maling, sliping og lakkering av utvendige persienner, mur/ puss, med mer Februar 2017 / 00 Side 14 av 18

15 Utskiftingstiltak Følgende hovedoppgaver inngår i utskiftingstiltak: Tiltak som skal til for å opprettholde byggets verdi over tid sett opp mot nye krav fra brukere, marked og myndigheter, som for eksempel endret planløsning, oppgradering av tekniske installasjoner som har et visst omfang og mål om å føre bygningsmassen tilbake til uendret funksjonalitet eller bedre Tiltaket kan omfatte hele eller deler av bygget og alle byggets aktuelle komponenter Tiltak som normalt kan gjennomføres mens lokalene er helt eller delvis i bruk Utskifting av bygningsdeler, tekniske systemer av bygningsdeler, som for eksempel fasadekledning, vinduer, gulvbelegg, takbelegg, pumper, sanitæranlegg, aggregater og ventilasjonsanlegg Prioritering av vedlikeholdstiltak Når det må gjøres prioriteringer av vedlikeholds- og utskiftingstiltak skal prioriteringen gjøres etter følgende kriterier: 1. Lovpålagte, økonomiske og konsekvensbaserte tiltak 2. Periodisk vedlikehold (drift og vedlikehold) 3. Vedlikehold av antikvariske og vernede bygninger 4. Utskiftingstiltakene basert på bygningskategorier og prioriteringer De ulike kriteriene er beskrevet i de påfølgende avsnittene Lovpålagte, økonomiske og konsekvensbaserte vedlikeholdstiltak I punktene under spesifiseres det som defineres med lovpålagte, økonomiske og konsekvensbaserte vedlikeholdstiltak. HMS-krav Lovpålagte HMS-krav skal prioriteres og utføres omgående innenfor de rammer som foreligger. I denne sammenheng vil vi presisere at dette er lovpålagte HMS-krav, ikke generelle HMS-relaterte vedlikeholdstiltak. Klimaskjerm Utbedring av klimaskjermer skal prioriteres opp mot skadeomfang og konsekvenser av mulige følgeskader og de økonomiske konsekvenser dette kan påfører bygningsmassen. Følgeskader kan bli omfattende, og det er fornuftig økonomisk sett å prioritere utbedring av disse skadene på et tidligst mulig tidspunkt. ENØK-tiltak Energiøkonomiske tiltak som har en tilbakebetalingstid på inntil fire år skal prioriteres av økonomiske årsaker og gjennomføres innenfor de rammer som foreligger. Særskilte kritiske objekter (objektsikkerhetsforskriften) Lovpålagte krav til særskilte objekter skal prioriteres og utføres omgående innenfor de rammer som foreligger Periodisk vedlikehold (drift og vedlikehold) Gjennom drift og vedlikehold skal funksjonaliteten til M&R FKs bygningsmasse opprettholdes slik at den blir ivaretatt på best mulig måte og ikke forfaller. Drift og vedlikehold baseres på NS 3454:2013 og utføres i henhold til M&R FKs ambisjonsnivå. Drift og planlagt vedlikehold omfatter daglig tilsyn og kontroll som er nødvendig for at bygningsdeler og selve byggverket skal fungerer som planlagt, samt oppfylle relevante krav stilt i lover og forskrifter. Februar 2017 / 00 Side 15 av 18

16 Videre omfatter denne type periodiske vedlikeholdstiltak utskiftinger av anlegg eller bygningsdeler som ledd i arbeidet med å forebygge vedlikeholdsetterslep, men som samtidig ikke bidrar til å øke standarden Vedlikehold av antikvariske og vernede bygninger Prioriteringer av bygninger i verneklasse 1 og 2 for eksteriør/ interiør. Vedlikeholdet av disse bygninger skal være i henhold til forvaltningskravene. For M&R FKs verneklassifiserte bygninger må vedlikeholdet gjennomføres på en slik måte at krav til bruk kan opprettholdes og varig tap av kulturminnet unngås. Dette betyr at vedlikehold skal utføres i løpende dialog med ansvarlige myndigheter for antikvariske bygninger Utskiftingstiltakene fordelt på bygningskategorier Vi deler inn bygningene i M&R FKs eiendomsportefølje i bygningskategoriene A, B og C, se avsnitt 3.1 for definisjoner. Dette for å kunne si noe om hvordan vi skal prioritere bygg sett opp mot fremtidig bruk. I figuren under viser vi hvordan de tre kategoriene bygg planlegges driftet og vedlikeholdt over tid. Figur 6 Vedlikehold for bygningskategorier A til C I praksis betyr dette at man gjør følgende tiltak for de ulike bygningskategoriene: Februar 2017 / 00 Side 16 av 18

17 4.3.5 Underliggende premisser og føringer for vedlikeholdsplanen For utarbeidelse av vedlikeholdsplan legges til det til grunn flere premisser og føringer. Disse er beskrevet i det følgende. FDVU-systemet Vedlikeholdspremisser/ -føringene skal danne grunnlaget for utarbeidelse av vedlikeholdsplaner i M&R FK sitt FDVU-system (Facilit). Målsetningen er å dokumentert driften og vedlikeholdet i henhold til kategoriseringen og oppdelingen i NS 3454:2013. Tilstandsgrad (TG) for bygningsmassen Kartlegging av tilstandsgraden til hele M&R FKs bygningsmasse skal oppdateres hvert år. Målet er å dokumentere resultatene av det målrettet vedlikeholdsarbeidet. Ambisjonen er en gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,2 og at B-bygg ikke er dårligere enn 1,4, A-bygg ikke er dårligere enn 1,6 og C-bygg ikke er dårligere enn 1,9. Verneverdige bygningsmasse Verneverdig bygningsmasse må vedlikeholdes i henhold til forvaltningsplaner slik at varig tap av kulturminner unngås og krav til bruk kan opprettholdes. Utskiftingstiltak Alle større utskiftingstiltak skal følge lov- og regelverk. Her vil vi spesifikt nevne gjeldende TEK. Prioritering av verdibevarende vedlikehold Prioritering vedrørende vedlikehold av M&R FKs bygningsmasse baseres på dagens tekniske vurderingen av bygningsmassen. Resultatene fra tilstandskartleggingen og kunnskapen om de aktuelle bygg og de føringen som ligger i overordnede planer ligger også til grunn for prioriteringen. Det vises til den enhver tid gjeldende tilstandskartleggingen som grunnlag for å utarbeide og rullere vedlikeholdsplaner for eiendomsporteføljen. Februar 2017 / 00 Side 17 av 18

18 5 Ord og uttrykk I det følgende defineres ord og uttrykk som er brukt i denne rapporten. o Klimaskjerm: Byggets ytre fasade, som tak, vegger og lignende, og dens egenskap til å motstå påvirkning fra ytre klima, som vann og fuktinntrengning o Energiøkonomisering: Tiltak for å reduser energiforbruket kalt ENØK o HMS-krav: Arbeidsmiljølovens krav som stilt i 4-4 o Satsingsprosjekter: Større vedlikeholds/ rehabiliteringsprosjekter som er bestemt og planlagt i tiden fremover o Hovedombygging: En total renovering eller totalombygning av bygg o FDVU: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling Februar 2017 / 00 Side 18 av 18

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyse NS-EN 16096 Vedlikeholdsstrategi for Museumssektoren 6.6.13 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

Teknisk tilstand ved Møre og Romsdal

Teknisk tilstand ved Møre og Romsdal RAPPORT Teknisk tilstand ved Møre og Romsdal Teknisk tilstand 2016 Videregående skoler i Møre og Romsdal OPPDRAGSGIVER EMNE Kartlegging av teknisk tilstand DATO / REVISJON: 16. februar 2017/ 00 DOKUMENTKODE:

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Kartlegging av kommunens skoler

Kartlegging av kommunens skoler RAPPORT Kartlegging av kommunens skoler Teknisk tilstand, teknisk oppgraderingsbehov og tilpasningsdyktighet OPPDRAGSGIVER EMNE multimap-kartlegging DATO / REVISJON: 22. mai 2015 DOKUMENTKODE: 127453-RIFDV-RAP-001

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

1. Vedlikehold - formål og omfang

1. Vedlikehold - formål og omfang 1. Vedlikehold - formål og omfang Innledning Dokumentet definerer strategien for utarbeidelse og gjennomføring av vedlikeholdsplaner for Ås kommunes bygningsmasse. Gode og effektive bygninger må være funksjonelle

Detaljer

01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi

01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi Saksframlegg Saksnr Møtedato 01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi 01.02.2016 A573 Eiendomsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Fylkesutvalget vedtok i sak U-5/05 «NOU 2004:22 Velholdte

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG

NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG RUNE LANGELAND RIMESTAD Rune Langeland Rimestad Lærling 1977-79 Tømrersvenn 1979 Byggmester 1983 NITO Takstingeniør (Verditakst/skadetakst/eierskifte/tilstand)

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås

Oppgradering. Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås Oppgradering Mars 2010 Svein Bjørberg & Anders-Johan Almås 1 Oppgradering hva er det? Noen vanlige uttrykk Rehabilitering sette i stand uten å endre Restaurering tilbakeføre til en bestemt tidsepoke. Ikke

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Topprapport for teknisk tilstand

Topprapport for teknisk tilstand Topprapport for teknisk tilstand Helse Midt-Norge RHF Mai 2017 Innledning multiconsult.no Bakgrunn Bestilling fra Helse Midt-Norge RHF Samarbeid med alle underliggende helseforetak Formål Danne overordnet

Detaljer

Tilstandsbasert vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging

Tilstandsbasert vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging Tilstandsbasert vedlikehold og vedlikeholdsplanlegging Anne Kathrine Larssen Rådgiver Eiendomsledelse og FM Tema i dag Hvorfor Helseforetakenes oppgraderingsbehov Konsekvenser Hva Begreper og definisjoner

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

1. FORMÅLET MED TJENESTEN TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2

1. FORMÅLET MED TJENESTEN TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2 TJENESTENIVÅAVTALE (SLA) VEDLEGG 1.4_SLA FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Innholdsfortegnelse 1. FORMÅLET MED TJENESTEN... 2 2. TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2 3. SPESIFIKASJON AV TJENESTEN...

Detaljer

VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE

VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE 1 Metodebeskrivelse 1.1 Verktøyet multimap multimap er et verktøy som er utviklet av Multiconsult, for enkelt å samle og analysere relevant bygningsinformasjon på en ressurseffektiv

Detaljer

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter RAPPORT Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter OPPDRAGSGIVER Nyhavn Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 13. mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615909-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

O-sak 31/16 N O T A T

O-sak 31/16 N O T A T NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige O-sak 31/16 universitet 29.11.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse.

Tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse. Tilstandsanalyse for kommunens bygningsmasse. Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn for arbeidet... 2 3. Forventninger og målsetting for arbeidet... 3 4. Metode... 4 5. Tidligere gjennomførte registreringer...

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i vegsektoren

Vedlikeholdsetterslepet i vegsektoren Vedlikeholdsetterslepet i vegsektoren Rapport for Tromsø kommune Gjennom deltagelse i prosjektet Vedlikehold i vegsektoren, som er gjennomført i regi av KS - Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon,

Detaljer

NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 28/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-13/6629-3 39209/13 28.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

NTNU O-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.01.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Kartlegging av eid bygningsmasse

Kartlegging av eid bygningsmasse RAPPORT Kartlegging av eid bygningsmasse Teknisk tilstand og teknisk oppgraderingsbehov, tilpasningsdyktighet og felles infrastruktur og områdeforhold OPPDRAGSGIVER EMNE multimap-kartlegging DATO / REVISJON:

Detaljer

Tilstandsregistrering, FDV og forvaltningsplan

Tilstandsregistrering, FDV og forvaltningsplan Forum for MA-kirker i stein Tilstandsregistrering, FDV og forvaltningsplan 4. februar 2014 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Bakgrunn Siv.ing. Bygg fra NTNU 1973 Eksisterende bygg fra 1974 - Ombygging,

Detaljer

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader US-SAK NR: 144/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD, TROND LANGSETH ARKIVSAK NR: 12/2062 Kvantitative

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning 16.03.2016 Christian Listerud og Margrethe Foss Rådgivere - Eiendomsledelse Dagens agenda Hvorfor er vi her? God eiendomsledelse LCC som underlag

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

Vedlikeholdsplan Lunner kommune

Vedlikeholdsplan Lunner kommune Vedlikeholdsplan Lunner kommune Vedlegg til Teknisk plan Arkiv: 09/181-29 Forord Vedlikeholdsplanen er ett vedlegg til Teknisk Plan og skal således rullere i takt med den. Vedlikeholdsplanen er bygd opp

Detaljer

St. Olavs hospital Øya Kompleks

St. Olavs hospital Øya Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Øya Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

Dagens agenda. 1. Om eiendomsstrategien. 2. Prosessen videre. 3. Spørsmålsrunde. Lunch kl 12:00 Pauser ved behov

Dagens agenda. 1. Om eiendomsstrategien. 2. Prosessen videre. 3. Spørsmålsrunde. Lunch kl 12:00 Pauser ved behov Dagens agenda 1. Om eiendomsstrategien 2. Prosessen videre 3. Spørsmålsrunde Lunch kl 12:00 Pauser ved behov Hva gjør vi Definere mål Definere hvilken verdi vi ønsker å skape Sikre forventningsavklaring

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater

Innholdsfortegnelse. Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer. Eksempler på resultater 1 MultiMap Innholdsfortegnelse Hva er MultiMap? Metode for kartlegging av bygningsporteføljer Eksempler på resultater 2 Hva er MultiMap? Formål, de ulike modulene, litt historikk og oversikt over kartlagte

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi

Drammen Eiendom KF. Vedlikeholdsstrategi Vedlikeholdsstrategi Vedtatt dato 14.12.2015 Vedlikeholdsstrategi VEDLIKEHOLDSTRATEGIENS PLASS I PLANHIERARKIET Bystrategi Drammen 2036 - Byvekst med kvalitet - Eierstrategi for s strategidokument Vedlikeholdsstrategi

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Gode forbilder NVE-bygget Påstand: Gode forbilder er trygge på seg selv En angrepsmåte Definer handlingsrommet

Detaljer

Tilstandsanalyse av bygninger

Tilstandsanalyse av bygninger Tilstandsanalyse av bygninger Erfaringer med tilstandsanalyse 9. Mars 2004 Seksjonsleder Geir Juterud Multiconsult AS Innhold 1. Innledning Hva er formålet med tilstandsanalysen Referansenivå Beslutningsgrunnlaget

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

Bruk av standarder sikrer kvalitet og bærekraft

Bruk av standarder sikrer kvalitet og bærekraft 6. mai 2014 Bruk av standarder sikrer kvalitet og bærekraft - STANDARDER OG VERKTØY VED OPPGRADERING OG REHABILITERING - REVIDERT NS 3424 TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK - HVA ER NYTT? PROSJEKTLEDER MERETE

Detaljer

UTSKIFTING OG UTVIKLINGS PROSESSEN

UTSKIFTING OG UTVIKLINGS PROSESSEN UTSKIFTING OG UTVIKLINGS PROSESSEN ARBEIDSPROSESS OG ORGANISERING 3 JUNI 2013 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM UTSKIFTING OG UTVIKLINGSPROSESSEN Vi har fått status for mange som

Detaljer

Styringsgruppemøte Orientering alternative organisasjonsformer

Styringsgruppemøte Orientering alternative organisasjonsformer multiconsult.no Styringsgruppemøte Orientering alternative organisasjonsformer 24. oktober 2016 Overordnet bilde multiconsult.no En rekke oppgaver utføres ikke i dag Området er underfinansiert med stort

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.03.2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Jens Bjørlin OBOS Basale AS Heleid datterselskap av OBOS Forvaltning og utvikling av næringseiendom Helhetlig

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER

VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE EIENDOMMER OG VEIER HOF KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSNING AV

Detaljer

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB RAPPORT Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB OPPDRAGSGIVER Sameiet Vei 210 EMNE DATO / REVISJON: 10. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713283-RAP-RIB-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

NTNU O-sak 8/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 8/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 8/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygninger i perioden 2012-2015 1. Innledning

Detaljer

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata Dato: 23. nov 2015 LCC-beregning for Ytre Enebakk Metodikk og inndata Livssykluskostnader er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger

KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger KLP - prosjekt for reduksjon av risiko og mindre skader på kommunale bygninger PROSJEKTDELTAKERE: Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP skadeforsikring Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Dr.ing

Detaljer

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Manger kirke OPPDRAGSGIVER Radøy sokneråd EMNE DATO / REVISJON: 18. desember 2014 / 0 DOKUMENTKODE: 615689-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925

Saksframlegg. Trondheim kommune. Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925 Styrking av vedlikehold av kommunale bygninger Arkivsaksnr.: 10/35925 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar saken til orientering. ::: Sett inn

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Nord-Aurdal kommune 2900 Fagernes Att. rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger?

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Problemstilling Totalt er ca 3.8 millioner bygninger registrert i Matrikkelen. Ifølge Enovas byggstatistikk for 2007 var det

Detaljer

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep - Bygningsvedlikehold i kommunesektoren status, årsaker og mulige løsninger Svein Hagen (SST), Faggruppen for eiendom, bygg og anlegg. Etterslep hva mener vi med

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HSAMU Resultater fase 1 og 2 Alternative organiseringer

HSAMU Resultater fase 1 og 2 Alternative organiseringer HSAMU Resultater fase 1 og 2 Alternative organiseringer 9. september 2016 2 Utfordring - økonomi Generell underfinansiering Rektorene melder tilbake om stramme rammer - Rammebudsjettet gir inntrykk av

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2017 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FORVALTNINGSMILJØ PRODUKT/TJENESTER HVA GJØR DERE? Arbeids ledelse Arbeids prosesser Innkjøp FM ansvarlig Produkt/Tjenester VIKTIG Å

Detaljer

2.2.1 Energimerking av bygninger - energiattest

2.2.1 Energimerking av bygninger - energiattest 2.2.1 Energimerking av bygninger - energiattest Formål Statsbygg skal gjennomføre energimerking av bygninger og få utstedt energiattest etter Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak: Styret tar Riksrevisjonens

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier

Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier KS FoU-Prosjekt nr. 154018 Om prosjektet Multiconsult og Analyse & Strategi har på oppdrag fra KS kartlagt tilstanden på det kommunale veinettet - Oppdatering

Detaljer

Tiltak på eksisterende byggverk

Tiltak på eksisterende byggverk Tiltak på eksisterende byggverk Knut F Rasmussen Tromsø 8. februar 2011 Bestående byggverk loven kapittel 31 31-2 Tiltak på bestående byggverk 31-3 Pålegg om sikring og istandsetting 31-4 Pålegg om utbedring

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Kulturminnesamling Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Fagnotat Saksnr.: 201301011-4 Emnekode: BBE-1642 Saksbeh: ELIB Til: Finans - Stab v/ Ove Foldnes Kopi til: Fra: Etat for Eiendom Dato: 10. april

Detaljer