Vedlikeholdsplan Lunner kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdsplan Lunner kommune"

Transkript

1 Vedlikeholdsplan Lunner kommune Vedlegg til Teknisk plan Arkiv: 09/181-29

2 Forord Vedlikeholdsplanen er ett vedlegg til Teknisk Plan og skal således rullere i takt med den. Vedlikeholdsplanen er bygd opp med basis i Norsk Standard. NS 3424, Tilstansanalyse for byggverk med tilhørende veiledning. NS 3451, bygningsdelstabell NS 3455, bygningsfunksjonstabell Vedlikeholdsplanen er, i førsteutgavens form og innhold, også utarbeidet under innflytelse av NTNU s mastergradsstudie i Eiendomsutvikling og forvaltning. I tekstdelen er det gjort ett forsøk på å forklare arbeidsområdet vedlikeholdsplanlegging, dette er ett omfattende arbeid og krever en viss forståelse av bygningsteknikk. Kapitlet vedr vedlikeholdsstrategi anbefales en separat behandling hos besluttende myndighet, da dette i det videre vil sette føringer for fokus under oppdatering av vedlikeholdsplanen i fremtiden. Lunner mai 2011

3 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 4 BAKGRUNNSMATERIELL... 5 NS 3424 M/VEILEDNING... 5 FORKLARINGER... 7 DEFINISJONER... 7 SKJEMATIKKEN... 8 VEDLIKEHOLDSSTRATEGI PLANVERK VEDLEGG... 14

4 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet av Lunner kommunes Bygg og eiendomstjeneste og er tjenestens forslag til vedlikeholdsplan og -strategi. Vedlikeholdsplan er et hjelpemiddel for å planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold til riktig tid, den gir oversikt over tiltak og kostnadsestimater for disse over en gitt periode. Planen utarbeides av byggteknisk personell. For å kunne utarbeide en god vedlikeholdsplan er det viktig å ha oversikt over status/tilstand for bygningselementer og installasjoner i byggene, gjøre en tilstandsregistrering. I tillegg må en tilstandsanalyse foretas slik at de riktige prioriteringer blir gjort for å kunne tilfredsstille lover og regelverk, samt den strategi som er valgt for bygg og eiendom. Vedlikeholdsplanen vil i de første utgavene være sterkt preget av vedlikeholdsetterslepet som har fått lov å utvikle seg. Hvordan dette vil prege planen i årene fremover vil bli indikert av den vedlikeholdsstrategi man velger å følge og hvilke ressurser som stilles til rådighet for bygningene og vedlikeholdet av disse. Det er viktig å erkjenne at vedlikeholdsplanen ikke omhandler akutte hendelser som følge av f.eks hærverk og lignende, samt at man under utarbeidelsen av planen ikke har gått til det skritt å rive bygningselementer for å avdekke status på skulte bygningselementer, dette blir omhandlet nærmere i kap XXXXX.

5 Bakgrunnsmateriell NS 3424 m/veiledning Tilstandsanalyse for byggverk, innhold og gjennomføring Hovedformålet med standarden er å legge til rette for at det kan lages generelle og spesielle arbeidsdokumenter for tilstandsanalyse av objekter av forskjellig art og for forskjellige formål, da brukt på en standardisert måte. Standarden gir en overordnet ramme for begreper og metoder, disse er beskrevet nærmere nedenfor. Standarden har, slik det er beskrevet i veiledningen, tre bruksområder: - Den kan brukes direkte som ett hjelpemiddel ved tilstandsanalyse der hvor det ikke finnes andre arbeidsdokumenter eller som ett supplement der slike arbeidsdokumenter ikke er utfyllende - Den kan brukes til å lage generelle arbeidsdokumenter - Den kan brukes til å lage spesielle arbeidsdokumenter. Standarden er bygd opp for å kunne gi en mest mulig objektiv vurdering og angivelse av tilstand og legge til rette for mer utfyllende arbeidsdokumenter for tilstandsanalyser Definisjoner satt i NS 3424 er gjengitt i kapitlet Forklaringer, definisjoner, sammen med andre definisjoner. NS 3424 beskriver at tilstandsanalyser skal utføres av personer med faglig bakgrunn innenfor det området som skal analyseres. Tilstandsregistrering Det skilles på tre registreringsnivåer: Nivå 1: Groveste nivå, registrering av generell art, visuelle observasjoner, enkle målinger Nivå 2: Registrering av generell art, mer dypt gående enn nivå 1,gjennomgåelse av underlagsdata som tegninger, beskrivelser etc, Mer omfattende registreringer og målinger ved symptomer som tilsier dette Nivå 3: Fineste nivå, registrering av spesiell art, som regel bare visse objekter og/eller ved spesielle problemstillinger. Nøyaktige måle- og prøvemetoder evt. laboratorieprøving. Tilstandsgraden(TG) graderes fra 0-3 TG 0 Ingen symptomer TG 1 Svake symptomer TG 2 Middels kraftige symptomer TG 3 Kraftige symptomer (også samenbrudd og total funksjonssvikt)

6 Tilstandsanalyse Analysen gjør en vurdering av svikt i tre kategorier Ikke svikt Ikke registrert svikt og riktig utførelse Mulig skjult svikt Mangler dokumentasjon på utførelse for å avgjøre svikt eller ikke svikt Svikt Registrert svikt og/eller feil utførelse For å anbefale et tiltak skal konsekvensen angis for den registrerte tilstanden. Konsekvensgrad (KG) graderes fra 0-3 KG 0 Ingen konsekvens KG 1 Små konsekvenser KG 2 Middels store konsekvenser KG 3 Store konsekvenser I tillegg skal det angis hvilken konsekvens det legges vekt på. Standarden angir hvilke konsekvenser som kan legges til grunn som sikkerhet, helse/miljø, estetikk og økonomi Sansynligheten for at en ikke akseptabel tilstand eller situasjon skal oppstå eller videreutvikles angis ved å bruke: Liten, middels eller stor, da i forhold til hvilken konsekvens som er vektlagt. Figuren under gir ett bilde av hvordan risiko vil samhandle mellom sannsynlighet og konsekvens Konsekvens Sannsynlighet

7 Tiltak Tilstandsanalysen skal angi tiltak og prioritere i samsvar med analysens formål, tiltaket skal også gis en anbefaling av når tiltaket bør gjennomføres. Tiltak kan ha karakter av å utvide omfanget av analysen, avdekke mulige skjulte svikt, eliminere eller forebygge svikt. Forklaringer I dette kapitelet beskrives brukt metode for tilstandsanalysen, samt enkle eksempler for å forstå skjematikken og betydningen av den. Kapitlet starter imidlertid med ett underkapitel hvor vanlige ord innenfor Bygg og eiendomsbransjen og FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) blir forklart. Definisjoner Konsekvensgrad: Uttrykket for alvoret av konsekvenser i forhold til definert referansenivå Svikt: Negativt avvik fra det referansenivået som er lagt til grunn. Symptom: Indikator for tilstanden til et objekt. Tilstand: Status vedrørende beskaffenhet og forfatning på ett gitt tidspunkt Tilstandsanalyse: En samlet analyse(oppgavedefinering, tilstandsregistrering, vurdering og rapportering) på ett gitt tidspunkt i henhold til NS3424 Tilstandsregistrering: Undersøkelse og nedtegnelse av et objekts tilstand

8 Skjematikken Skjema som er valgt benyttet som vedlikeholdsplan er utviklet ved bruk av NS 3424, NS 3151 og NS3455, det er også brukt innspill fra forelesninger om emnet ved NTNU og med ett stort blikk mot Forening for Offentlige Bygg og eiendom(fobe)s utviklede verktøy IK-Bygg. Skjema er satt opp i Microsoft Excel Skjemaet er bygd opp slik: Ark: En bygning pr ark. I overskrifts avsnitt : Generelle opplysninger som: areal, gnr/bnr, bygge år bygningsfunksjon (NS 3455) Brukervurderinger vedr.: Luft, vedlikehold, planløsning, renhold og utearealer For 2011 er det ikke blitt gjennomført brukerundersøkelse Rader: Satt opp med objektkoder hentet fra bygningsdeltabellen (NS 3451), disse objekt blir tilstandsanalysert, noen på tresifret nivå, men lang de fleste på en og to sifret nivå, som figuren viser. Objektkode Objekt 1 (LEDIG) 2 BYGNING 20 Bygning, generelt

9 Kolonner: Kolonnene beskriver de registreringer og vurderinger som er gjort for hver bygningsdel(objekt). Tilstandsgrad TG = 0, 1, 2, 3 Referansenivå Svikt (svikt, mulig skjult svikt, ikke svikt) Konsekvensgrad KG = 0, 1, 2, 3 Risiko (liten, middels, stor) Figuren viser de fem kolonnene som danner tilstandsregistreringen og vurderingen av det gitte objekti tråd med NS 3424, sammen med referansenivået danner disse fem kolonnene grunnlaget for resten av tilstandsanalysen Referansenivå: Da det i Lunner kommune ikke er vedtatt ett referansenivå for bygningsdelene/byggene/objektene settes dette til TG 1. Konsekvensgrad: I tråd med NS 3424 har vi valgt å bruke de konsekvenser som der eksemplifiseres, da det ikke er vedtatt annet i Lunner kommune, dette vil angis med bokstav bak KG. Sikkerhet (S) Helse/miljø (H) Estetikk (E) Økonomi (Ø) ARBEIDSOPERASJON Jobbnr. Vedlikehold/ utskiftninger Periodisk år Startår Utvikling (ikke periodisk) Figuren viser de kolonner som utgjør arbeidsoperasjoner som anbefales som tiltak for å kunne bedre tilstanden opp til referansenivå. Jobbnr.: Er ikke i bruk før etter vedtak hvor det deretter legges en plan for gjennomføring i forbindelse med årsplanleggingen i tjenesten. Prioritering til vedtak legges sammen med foreslått tidspunkt for investeringen eller det år kostnadsoverslaget anbefales tatt inn i drift. Vedlikehold/utskiftninger: Viser hvilken operasjon som anbefales utført Periodisk år: Her angis ett intervall på den nevnte operasjonen. I planens tidligste utgaver vil det kjente vedlikeholdsetterslepet håndteres, derfor vil det ofte være utskiftning av objektet (objektets levetid) for i senere utgaver å være periodiske vedlikeholdsoppgaver Start år: angir hvilket år intervallet på periodisk vedlikehold starter og vil i første utkast ikke være fylt ut. Startår sammenholdt med periodisk år kan danne grunnlag for antatte kostnader langt frem i tid. Utvikling: Her angis det året hvor det anbefales en endring av objektet og/eller bygget, da ikke på grunnlag av tilstanden, men på grunnlag av endret bruk, drift eller krav fra brukere, myndigheter og lignende. Dette kan dog sammenfalle med at objektet trenger vedlikehold.

10 OMFANG Mengde Enhet Enhetspris Kr Figuren viser kolonnene som antyder operasjonens omfang og bidrar til kostnadsberegningen. KOSTNADER PR. ÅR Investering osv Figuren viser hvor det anbefales at kostnaden plasseres, investeringer eller driftsbudsjett, da hvilket budsjett år.

11 Vedlikeholdsstrategi I NOU 2004/22 Velholdte bygninger gir mer til alle har Eikelandsutvalget satt opp Anbefalte mål og kriterier for god eiendomsforvaltning i kommunene hvor det første kriteriet lyder: Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen. Eikelandsutvalget sier videre: (utheving gjort av saksbehandler i Lunner kommune) Politiske bestemte mål, strategier og planer for eiendommene og den forvaltningen som skal ivareta disse, bør utformes skriftlig og vedtas formelt for å gi grunnlaget for en god eiendomsforvaltning. Ved evalueringen av eiendomsforvaltningen i en bestemt kommune er det disse politiske målene som blir kriterier for god eiendomsforvaltning i denne kommunen. Det er i Lunner kommune ikke vedtatt en egen strategi for vedlikehold og innhenting av vedlikeholdsetterslepet som ble konstatert i 2008 gjennom undersøkelsen KS hadde og som resulterte i rapporten Vedlikehold i kommunesektoren fra forfall til forbilde -. I rapporten om eierskap og organisering av eiendomsforvaltning i kommunesektoren sies(reinertsen AS (2011)): Eiendomsforvaltningen har den utførende oppgaven i forhold til verdibevaring, gjennom sitt vedlikeholdsarbeid. Forvaltningen må ha tilstrekkelige midler for å utføre dette på en slik måte at eierens mål om ivaretakelse av eiendomsverdiene oppfylles. Dette skjer billigst gjennom et godt planlagt og utført forebyggende vedlikehold. Det er helt klart en stor økonomisk byrde å hente inn igjen vedlikeholdsetterslep som har akkumulert gjennom mange, mange år pga manglende ressurser (som delvis kan tilskrives mangel på strategi for de bygningene Lunner kommune til enhver tid har hatt i sitt eie). Dette ble gjort veldig tydelig gjennom KS-undersøkelsen i 2008 hvor Lunner kommune hadde ett teknisk oppgraderingsbehov på mellom kr og kr pr kvm de kommende 10 år. Det vil derfor være av stor viktighet at dette gjøres gjennom ett planlagt arbeide som er basert på en vedtatt og kjent strategi. Utdrag fra kompendium fra kursserie kjørt for kommuner i Aust-Agder i regi av Multiconsult AS forklarer viktigheten av å utarbeide en strategi:

12 Det er saksbehandlers klare oppfatning at en slik strategi må utarbeides, nedenfor er noen momenter som bør diskuteres og føre frem til ett vedtak på strategisk nivå: - Innhenting av vedlikeholdsetterslep kontra forebyggende vedlikehold. Dårlig vedlikehold fører til akselererende forfall. Reinertsen (2011) - Referansenivå (ambisjonsnivå) for tilstand på bygninger > når er vedlikehold påkrevet sett i forhold til hvilke konsekvens og risiko som kan oppstå - Verdibevarende vedlikehold > hvilke verdier? > bruksverdi, økonomiskverdi, funksjonellverdi med mer. - Vedlikeholdsetterslep > bør det innhentes eller er man tjent med å rive og bygge nytt? Ny bygg har generelt bedre fleksibilitet, funksjonalitet og tilpasningsdyktighet enn eldre og ombygde (da gjerne i flere trinn) bygninger. - Eie vs. leie - Hyppigheten av utarbeidelse av tilstandsanalyse, fokusområder i turnus og lignende - osv

13 Planverk Formål Tilstandsanalysen har som formål å gi grunnlag for utarbeidelsen av vedlikeholdsplan. Analysen er gjort i tråd med NS 3424 registreringsnivå 1. Tilstandsanalysen er gjort av tjenesten Eiendom og infrastruktur. Planlegging Planens oppsett ble utarbeidet for noen år siden og er forevist tidligere. Som grunnlagsmateriale er brukt god kjennskap til bygningsmassen, forespørsel sendt brukere (tjenesteledere) og stedsbefaringer i april/mai De fleste bygninger er undersøkt med unntak av: Lunner U. skole > her jobbes det med egen sak i forhold til rehabilitering, endret funksjon etc i Legesenteret > vanskelig tilgjengelig i normalarbeidstid Roalinna 26 > tidsnød (liten lokasjon, ombygd i 2008) Lunner Barneskole > meget tidkrevende arealer > forholdsvis nye lokaler > venter på vernesaken for flere av bygningene hvor hjelp til vedlikeholdsplan for vernede bygg deretter kan være tilgjengelig Tilstandsregistrering Tilstandsgradene er satt med bakgrunn i NS 3424 enkle forklaring pr grad og den tekniske kompetanse utfører har på området. Langt de fleste er satt ved befaring. Det er samlet noe bilde dokumentasjon, lagt i egen katalog. Vurdering Referansenivå Da det i Lunner kommune ikke er satt noen strategi for vurderingskriterier og/eller referansenivå er det blitt benyttet referansenivå TG1 på alle objekter. Dette fører til at noen objekter nok har for høyt referansenivå, da det logisk sett ikke er påkrevd samme tilstand på en skole og i et lagerbygg. Konsekvens Konsekvensgradene (KG) er benyttet sammen med fokusområder nevnt i NS Sikkerhet (S) Helse/Miljø (H) Økonomi (Ø) Estetikk (E) I mangel av en strategi for vedlikeholdet har man valgt å gå videre med anbefaling av tiltak der det angis svikt i forhold til referansenivået og KG 2 og der risikoen er middels eller stor, det er valgt å se bort fra fokusområdet estetikk (E).

14 Tiltak Tiltak som er beskrevet er på gitt objekt, det er ikke hensyntatt tilstøtende objekt i særlig grad. Tiltakene er foreslått utfra kjennskap til fag og kommunen, dette betyr at man har holdt seg på ett nøkternt plan i forhold til økonomi, men tatt inn betraktninger om at det kan være lønnsomt å oppgradere objektets funksjon ytelse el.l. Kostnadsoverslag Alle kostnadsoverslag er gjort med bakgrunn i erfaring og/eller ved bruk av nøkkeltall. Dette betyr at alle kronebeløp er å anse som usikre. I kostnadsoverslagene er følgekostnader ikke vurdert dette kan være rigging, konsekvenser for andre bygningsdeler, avstegning av lokaler under arbeider etc. Budsjettering Kostnadsoverslagene er forsøkt plassert henholdsvis på investering eller drift i henhold til GKRS. I denne utgaven er det valgt en tidsramme på 4 år, men pga den vurderingslinje man har valgt (se vurdering) har det falt noe vanskelig å fordele kostnader på alle fire år. Dette vil være enklere ved neste rullering forutsatt at de midler som her forutsettes blir gitt. Generelt Det er viktig å påpeke at det i vedlikeholdsplanen ikke fremkommer tiltak som ikke er relatert til ett objekts beskaffenhet, dette kan være tiltak for å bedre ett byggs planløsning, funksjon eller utvidelser av div årsaker for bedre å møte de krav som stilles fra bruker/innbygger siden. Det at vedlikeholdsplanen ikke understøtter dette betyr at planen må sees i sammenheng med det øvrige planverket hos Lunner kommune, da særlig tiltaksplaner for investering. Det er for øvrig gjort en bestilling hos leverandør av ventilasjonsanlegg om en enkel gjennomgang av ventilasjonen på bygningene, dette vil bli lagt inn i vedlikeholdsplanen når det foreligger og om svikt er registrert. Vedlikeholdsplanens skjema Som beskrevet tidligere er planen bygd opp skjematisk i excel. Best lesbarhet av skjema fås ved digital lesing, da arkene er store og tunge med en omfattende mengde data pr bygning Det er en bygning pr arkfane, bygningens navn er angitt som fanens navn Samleark står først i boken: 2008 : viser tilstandsgrader registrert i 2008 Bygningsoversikt : de tilstandsgrader som er registrert sist (2011) Samle arkene har innlagt trafikklys og tilstandsgradene fremkommer slik Farge TG Forklaring (tilstands grad) ingen symptomer, 1-svake symptomer 2 2- middels kraftige symptomer 3 3- kraftige symptomer (omfatter også sammenbrudd og tital funksjonssvikt) Dette forenkler muligheten til raskt å få ett overblikk over den generelle utviklingen på vedlikehold år for år ved at man blar mellom de to sist nevnte ark og se trafikklyset endres. Det er å anbefale å bruke kun arket bygningsoversikt ved presentasjon på papir.

15 Vedlikeholdsplan

16

17

18 Bildekataloger

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG

FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG FORVALTNINGSREVISJON AV VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: FotoWeb INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse Rådgivende ingeniører MRIF Tilstandsanaly se Tema: NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk med veiledning. Blad: Utarbeidet av: Svein Bjørberg Dato/Sign.: Des 2001. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2

Detaljer

Helhetlig vurdering av den kommunale eiendoms forvaltning i Fauske kommune

Helhetlig vurdering av den kommunale eiendoms forvaltning i Fauske kommune 2013 Helhetlig vurdering av den kommunale eiendoms forvaltning i Fauske kommune Denne rapporten er en forenklet samlerapport som berører hovedrapportene; FDVUkostnader, tilstandsanalyse, boliger, organisering,

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune

Eiendomsforvaltning. Snillfjord kommune Eiendomsforvaltning Snillfjord kommune November 2009 Forord På oppdrag fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune, er forvaltningsrevisjon utført i perioden september til november 2009. Undersøkelsen er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning

En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning Masteroppgave En modell for verdibevaring i offentlig eiendomsforvaltning Er verdibevaring bare et spørsmål om store nok vedlikeholdsbudsjetter? Oslo 21. Juni 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll KoBE kompetanse for bedre eiendomsforvaltning FOKUS PÅ KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING I AGDER KOMPENDIUM FRA MØTESERIE til deltagende kommuner UTARBEIDET AV Støttet av kobe Sammendrag Multiconsult, med støtte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SKEDSMO KOMMUNE SEPTEMBER 2014 INNHOLD SAMMENDRAG I

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune Vedlikehold av vei og bygningsmasse Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2012 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011-12 Etikk og etiske retningslinjer Kvalitet i pleie

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD ~~. ROMERIKE """ REVISJON IKS ' - ~" -. - ~ "... ' ". \ Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer