Vedlegg 3 Spørreskjema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3 Spørreskjema"

Transkript

1 Vedlegg 3 Spørreskjema Tilrettelegging i arbeidslivet spørreskjema 1. Er du for tiden i arbeid? 1) Arbeidstaker/ansatt i heltids- eller deltidsstilling fortsett 2) Kombinerer arbeid og trygd fortsett 3) Selvstendig næringsdrivende avslutt 4) Arbeidsledig avslutt 5) Pensjonist/uførepensjonist avslutt 6) Hjemmearbeidende avslutt 7) Annet avslutt 2. Har du lederansvar i din stilling, i betydningen at andre medarbeidere arbeider under din ledelse? 1) Ja - GÅ TIL SPM2B og 2C, 2) Nei - GÅ TIL SPM 3 2b. Innebærer din lederfunksjon formelt personalansvar? 1) Ja, 2) Nei 2c) Er du del av toppledelsen? 1) Ja GÅ TIL SPM 4, 2) 2) Nei GÅ TIL SPM 3 3. Er du en representant for de ansatte? 1) Nei 2) Jeg er tillitsvalgt fra fagforening 3) Jeg er tillitsvalgt fra husforening 4) Jeg er verneombud 5) Jeg er medlem i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg 6) Jeg er ansattes representant i styret ALLE: 4. Hva slags arbeidstidsordninger har du? Sett kun ett kryss 1) Dagtid (mellom ) 2) Ordning med to skift/turnus 3) Ordning med tre skift/turnus 4) Fast kveldsarbeid ( )

2 5) Fast nattarbeid ( ) 6) Styrer arbeidstiden stort sett selv 7) Annet, noter Ønsker du: 1) Mer fleksibilitet i arbeidstiden 2) Som i dag 3) Mindre fleksibilitet i arbeidstiden 4) Ikke sikker 6. Jobber du utover avtalt arbeidstid (overtid)? 1) Svært ofte 2) Ofte 3) Av og til 4) Sjelden 5) Svært sjelden 6) Aldri SPM 7, 8, 8b, 8c. ikke til toppledere 7. Jobber du deltid eller heltid? 1) Deltid - GÅ TIL SPM 7B, Heltid GÅ TIL SPM 9 7B: Jobber du i gjennomsnitt over eller under 20 timer pr. uke? 1) Under 20 timer pr uke, 2) Over 20 timer pr uke 8. Ønsker du deg annen stillingsprosent enn det du har i dag? 1) Ønsker ikke å endre stillingsprosenten GÅ TIL SPM 8C 2) Ønsker å redusere stillingsprosenten GÅ TIL SPM 8B 3) Ønsker å øke stillingsprosenten GÅ TIL SPM 8B 8b. Har du forsøkt å endre den avtalte stillingsprosenten/arbeidstiden hos din nåværende arbeidsgiver? 1) Ja - GÅ TIL SPM 8C, 2) Nei 8C: fikk du endret stillingsprosenten/arbeidstiden i tråd med ditt ønske? 1) Ja, 2) Nei ALLE Nå er vi opptatt av om det på din arbeidsplass blir tilrettelagt for arbeidstakere som befinner seg i ulike livsfaser og livssituasjoner. Er det for eksempel slik at det blir tilrettelagt for gravide,

3 for arbeidstakere som er kronisk syke eller har nedsatt funksjonsevne eller som har svært syke barn eller pårørende? 11. Tilrettelegger din arbeidsplass for arbeidstakere som: Ja, nei, vet ikke 1) Er gravide 2) Er småbarnsforeldre 3) Har svært syke eller pleietrengende barn 4) Har svært syke/pleietrengende ektefelle/samboer 5) Går igjennom separasjon/skilsmisse/samlivsbrudd 6) Er langtidssykemeldte 7) Har nedsatt funksjonsevne 8) Er senior/eldre arbeidstakere over 55 år 9) Har svært syke/pleietrengende foreldre 10) Annet (åpen svarkategori) 12. Benytter din arbeidsplass noen av de følgende tiltak for å tilrettelegge for arbeidstakernes ulike behov? Flere kryss mulig 1) Tilbud om tilrettelagte arbeidsoppgaver 2) Tilbud om tilrettelagt arbeidstid 3) Tilbud om å jobbe hjemmefra 4) Tilbud om betalt permisjon for omskoleringstiltak/kompetansehevingstiltak 5) Tilbud om tekniske hjelpemidler 6) Tilbud om jevnlige medarbeidersamtaler 7) Helt eller delvis dekning av private legetjenester 8) Dekning av egenandel til fysioterapi, kiropraktor, annen behandling 9) Subsidierte treningstilbud (helsestudio, svømming etc.) 10) Muligheter for å trimme i arbeidstiden uten å bli trukket i lønn 11) Helt eller delvis dekning av barnepass 12) Ferie utover 25 dager med økonomisk kompensasjon 13) Bruk av kontaktperson for langtidssykemeldte 14) Bruk av gradert/aktiv sykemelding 15) Bruk av oppfølgingsplaner for langtidssykemeldte 16) Redusert stilling for en tidsbestemt periode 17) Annet: DP: Åpen svarkategori 13. Har du selv i løpet av de siste to årene vært/er i en situasjon der du har hatt behov for tilrettelegging? Flere kryss mulig 1) Jeg er/var gravid 2) Jeg er/var småbarnsforelder 3) Jeg har/hadde svært syke eller pleietrengende barn 4) Jeg har/hadde svært pleietrengende ektefelle/samboer 5) Jeg er/har vært igjennom separasjon/skilsmisse/samlivsbrudd 6) Jeg har/hadde nedsatt funksjonsevne

4 7) Jeg er/var langtidssykemeldt 8) Jeg er senior/eldre arbeidstaker over 55 år 9) Jeg har/hadde svært syke/pleietrengende foreldre 10) Annet: Åpen svarkategori 11) Har ikke hatt behov for tilrettelegging (single) DP: Hvis svart alternativ 11 i Q13: Gå til spm Hvis ja på spm 13: Du har svart at du har vært eller er: Hva fikk du tilbud om? TOPPLEDERE SKAL IKKE HA SPM 15 og Vil du si at sjefen er/var interessert i å finne løsninger i forhold til den situasjonen du er/var i (Svar på spm 13 kommer opp, og de svarer med utgangspunkt i hvert enkelt av tilfellene)? 1) I stor grad 5) I liten grad 16. Blir/ble du møtt med forståelse fra leder/ledelse? (svar fra spm 13 kommer opp, og de svarer med utgangspunkt i hvert enkelt av tilfellene) 1) I stor grad 5) I liten grad 2) 17. I hvilken grad vil du si at tilretteleggingen gjorde det lettere for deg å gå på jobb? (svar fra spm 13 kommer opp, og de svarer med utgangspunkt i hvert enkelt av tilfellene) 1) I stor grad 5) I liten grad ALLE: 18. Er din virksomhet en IA-virksomhet har den inngått intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv? 19. Alt i alt vil du si at det på din arbeidsplass blir tilrettelagt for de ansattes individuelle behov? 1) I stor grad 5) I liten grad, 6) Vet ikke Hvis 4= I ganske liten grad eller 5 = I svært liten grad: Gå til spørsmål 19 C Hvis 6= Vet ikke: Gå til spørsmål 19D Hvis 1= I Svært stor til og med 3= I verken stor eller liten grad: Gå til spørsmål 19B 19b) Hvis 1, 2 og 3: I hvilken grad har det å tilrettelegge for arbeidstakere på din arbeidsplass noen betydning? 1) I stor grad 5) I liten grad, 6) Vet ikke a. Det fysiske arbeidsmiljøet blir bedre

5 b. Trivselen blant ansatte blir bedre c. Sykefraværet reduseres d. Ansatte kommer raskere tilbake i arbeid etter å ha vært sykemeldt e. Arbeidsmiljøet blir mer inkluderende f. Virksomhetens anseelse/omdømme blir styrket g. Virksomhetens økonomiske situasjon blir styrket 19C: Hvis 4 eller 5 på spørsmål 19 I hvilken grad skyldes liten eller manglende tilrettelegging på din arbeidsplass forhold som: 1)I stor grad 5) I liten grad, 6) Vet ikke a) Mangel på alternative arbeidsoppgaver b) Virksomhetens dårlige økonomi c) Stort arbeidspress grunnet manglende bemanning d) Stort tidspress på grunn av arbeidets karakter e) Manglede oversikt hos leder over denne type behov f) Manglede vilje hos leder til å tilrettelegge g) Tror ikke ansatte tør si fra om behov 19 D: TIL ALLE Alt i alt, i hvilken grad tror du tilrettelegging for ansattes individuelle behov kan hindre utstøting fra arbeidslivet? hvilken grad skyldes liten eller manglende tilrettelegging på din arbeidsplass forhold som: 1) I stor grad 5) I liten grad, 6) Vet ikke Nå følger noen spørsmål om kommunikasjon, arbeidsmiljø og samarbeid på din arbeidsplass 20. Hvor ofte er det avdelingsmøter eller lignende på din arbeidsplass der både ansatte og ledere deltar? 1) Ukentlig 2) Ca. en gang måneden 3) Ca. hver annen måned 4) Ca. hvert kvartal 5) Ca. en gang i året 6) Aldri 7) Vet ikke Hvis 6=Aldri eller 7=Vet ikke, gå til spm 22. Hvis 1= Ukentlig til og med 5= Ca en gang i året fortsett

6 21. I hvilken grad tas noen av de følgende tema opp på avdelingsmøtene? Du kan svare på følgende skala: 1) I stor grad 5) I liten grad, 6) Vet ikke a) Samarbeidsrutiner b) Oppgavefordeling c) Oppgaveløsning d) Det fysiske arbeidsmiljøet e) Det psykososiale arbeidsmiljøet (som stress, trakassering, samarbeidsproblemer osv ) f) Sykefraværsutvikling g) Tiltak for å forebygge sykefravær h) Tiltak for å hindre utstøting av arbeidstakere i) Rutiner for å tilrettelegge for arbeidstakere med særlige behov 22. Med utgangspunkt i din egen arbeidsplass, hvordan vil du vurdere de ulike utsagnene under? 1) Helt enig - 5) Helt uenig, 6) Vet ikke a) Ansatte har liten innflytelse på utførelsen av egne arbeidsoppgaver b) Ansatte har liten innflytelse på oppgavefordelingen blant ansatte c) Ansatte har liten innflytelse på egen arbeidstempo 23. Blir det på din arbeidsplass gjennomført undersøkelser der ulike sider av arbeidsmiljøet kartlegges? Hvis 2=Nei eller 3=Vet ikke, gå til spm Hvis 1=Ja: Hvor ofte gjennomføres slike undersøkelser? 1) Ca ½-årlig 2) Ca årlig 3) Ca annet hvert år 4) Sjeldnere 5) Vet ikke 25. Blir resultatene fra arbeidsmiljøkartleggingen drøftet med: Flere kryss mulig 1) Tillitsvalgte/verneombud eller andre representanter for de ansatte 2) De ansatte 3) Ingen av delene 4) Vet ikke 26. Har disse undersøkelsene medført tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet? Hvis 2=Nei eller 3= Vet ikke, gå til 27.

7 26b: Hvis 1: Har disse tiltakene ført til 1) En klar forbedring 2) En forbedring 3) En viss forbedring 4) Ingen vesentlige endringer 5) En viss forverring 6) En forverring 7) En klar forverring ALLE 27. Hvor enig er du i følgende påstander: 1) Helt enig 5) Helt uenig, 6) Ikke sikker, 7) Uaktuelt a) Fagforeningen/ tillitsvalgte på min arbeidsplass er pådrivere for å hindre utstøting av arbeidstakere b) Verneombudet på min arbeidsplass er pådriver for å hindre utstøting av arbeidstakere c) Ledelsen på min arbeidsplass er pådriver for å hindre utstøting av arbeidstakere d) Ansatte på min arbeidsplass er pådriver for å hindre utstøting av arbeidstakere 28. Med utgangspunkt i egen arbeidsplass, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om ledere og sykefravær? 1) Helt enig 5) Helt uenig, 6) Ikke sikker, 7) Uaktuelt a) Ledere med personalansvar har ikke god nok kompetanse til å forebygge sykefravær der jeg jobber b) Ledere med personalansvar har ikke god nok kompetanse til å følge opp sykefraværet der jeg jobber c) Forebygging av sykefravær er ikke en høyt nok prioritert lederoppgave der jeg jobber 29. Sett fra ditt ståsted, hvor mye av sykefraværet på din arbeidsplass framstår som jobbrelatert? 1) En stor andel 2) En ganske stor andel 3) Verken stor eller liten andel 4) En ganske liten andel 5) En liten andel 6) Ingen andel 7) Vet ikke 30. Vil du si at ansattes bruk av egenmelding er 1) Høy 2) Ganske høy

8 3) Verken høy eller lav 4) Ganske lav 5) Lav 6) Vet ikke 32. Hvor godt eller dårlig passer følgende beskrivelser for din arbeidssituasjon? 1) Svært godt 5) Svært dårlig a) I min jobb er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo c) Jeg må ofte jobbe ekstra på fritiden for å få gjort det som forventes av meg d) Jeg er ofte i personlig kontakt med klienter eller kunder f) Jeg må ofte skjule negative følelser overfor klienter eller kunder g) Arbeidet og arbeidsmengde er lagt opp slik at jeg kan ha en dårlig dag uten at det skaper problemer for meg i) Jeg er ofte mentalt sliten når jeg går fra jobb l) Jeg er ofte fysisk sliten når jeg går fra jobb 33. Med utgangspunkt i egen arbeidsplass, hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 1) Helt enig 5) Helt uenig, 6) Ikke sikker, 7) Uaktuelt a) Virksomheten har god økonomi b) Ansatte har gode utviklingsmuligheter c) Forholdet mellom ledelsen og ansatte er godt d) Forholdet mellom ledelsen og tillitsvalgte er godt e) Helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet har høy prioritet f) Jeg jobber på en inkluderende arbeidsplass 34. Har du i løpet av de siste 12 månedene vært sammenhengende sykemeldt i 16 dager eller mer? 1) Ja, 2) Nei Hvis 2=Nei, gå til spm 35 34b. Hvis 1=Ja: Mener du at dette sykefraværet skyltes helt eller delvis forhold på arbeidsplassen? 35. Hvor lett eller vanskelig er det for din virksomhet å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere ut fra følgende skala? 1) Svært lett 2) Ganske lett 3) Verken lett eller vanskelig 4) Ganske vanskelig

9 5) Svært vanskelig 6) Vet ikke 36. Hvordan vil du beskrive turnoveren i din virksomhet? 1) Svært høy 2) Ganske høy 3) Verken høy eller lav 4) Ganske lav 5) Svært lav 6) Vet ikke 37. Har du planer om å slutte i den jobben du har nå? 1) Nei, jeg har ingen planer om å slutte 2) Nei, men jeg tenker på det av og til 3) Ja, jeg har ganske faste planer om å slutte i løpet av et år 4) Ja, jeg har søkt ny jobb 5) Ja, jeg har fått ny jobb 6) Jeg vet ikke 38. Ville du anbefalt andre å søke jobb der du arbeider? Kun til ledere med personalansvar og toppledere, arbeidstakere med tillitsverv; verneombud etc 40. Har virksomheten fastlagte rutiner for å håndtere ulike problemer som arbeidstakere kan oppleve? a) Har dere rutiner for å håndtere fysiske arbeidsbelastninger? b) Har dere rutiner for å håndtere arbeidsrelatert stress? c) Har dere rutiner for å håndtere problemer med kunder eller brukere? d) Har dere rutiner for å håndtere samarbeidsproblemer? e) Har dere rutiner for å håndtere problemer knyttet til omorganisering? f) Har dere rutiner for å håndtere kompetansekrav/innføring av ny teknologi g) Har dere rutiner for å håndtere mobbing/trakassering? h) Har dere rutiner for å håndtere langtidssykemeldte? i) Har dere rutiner for å tilrettelegge for arbeidstakeres ulike behov? 40b: Samarbeider dere med noen av de følgende når det gjelder tilrettelegging for ansatte med særskilt behov? a) Bedriftshelsetjenesten

10 b) NAV Lokalkontor c) NAV Hjelpemiddelsentral d) NAV Arbeidslivssenter e) Arbeidstilsynet f) Andre private tilbydere g) Annet, noter... 40c: Hvilke andre samarbeider dere med? Omtrent hvor stor andel av arbeidstakere fikk formell opplæring i form av kurs eller lignende som hovedsakelig var finansiert av virksomheten i 2009? Var det: 1) Alle 2) Over halvparten 3) Omtrent halvparten 4) Under halvparten 5) Ingen 6) Vet ikke 44. Har ansettelse opphørt for en eller flere medarbeidere i virksomheten i 2009/2010 på grunn av langvarlig sykdom eller nedsatt arbeidsevne? 1) Ja, 2) Nei, 3) Vet ikke Hvis 2=Nei eller 3= Vet ikke, gå til spm b) Hvis 1= Ja: 1) For hvor mange? Noter 2) Vet ikke 45. Har virksomheten pr. i dag ansatte med langvarig eller kronisk sykdom? Hvis 2=Nei eller 3= Vet ikke, gå til spm b. Hvis 1=Ja: Hvor mange? 1) Noter 2) Vet ikke 46. Har virksomheten pr. i dag ansatte med varig nedsatt arbeidsevne? Hvis 2=Nei eller 3= Vet ikke, gå til spm 47

11 46b. Hvis 1=Ja: Hvor mange? 1) Noter, 2) Vet ikke 47. Har virksomheten partssammensatte fora eller kontaktmøter? Hvis 2=Nei el. 3=Vet ikke: gå til spm Hvor ofte har virksomheten partssammensatte møter? 1) Ukentlig 2) Ca. en gang i måneden 3) Ca. annen hver måned 4) Ca. hvert kvartal 5) Ca. en gang i halvåret 6) Ca. en gang i året 7) Sjeldnere enn en gang i året 49. I hvilken grad blir noen av følgende saker behandlet i disse møtene eller utvalgene? 1) I svært stor grad 5) I sært lite grad a) Omorganiseringer b) Kompetansebehov c) Sykefravær d) Produktivitetsmål e) Fysisk arbeidsmiljø f) Psykososialt arbeidsmiljø g) Behov for tilrettelegging h) Utstøting av arbeidstakere ALLE Avslutningsvis ber vi deg besvare noen bakgrunnsspørsmål 50. Er du 1) Kvinne, 2) Mann 51. Hvor gammel er du? ( Rullegardin meny- hidden) 52. Hva slags ansettelsesforhold har du? 1) Fast ansatt 2) Midlertidig ansatt som vikar eller på prosjekt 3) Midlertidig ansatt som ekstrahjelp 4) Annet 5) Vet ikke 53. Hvilken sektor jobber du i: 1) Privat sektor

12 2) Kommunal/fylkeskommunal sektor 3) Statlig sektor 4) I fristilt kommunal eller statlig eid virksomhet (f. eks. Posten, NSB, renovasjon eller energi) 54. Hvilken bransje arbeider du i? Privat sektor Landbasert industri Offshorebasert virksomhet Bygg og anlegg Varehandel Hotell og restaurant Samferdsel, transport, spedisjon Bank og forsikring Media (også avis, forlagsvirksomhet etc.) IKT-sektor, Konsulent-/rådgivningsfirma, forskning eller liknende Vakt, renhold eller annen privat service Barnehage, helse eller sosial tjenesteyting i privat regi Kultur, frivillige organisasjoner, idrett Primærnæring Private skoler/undervisning Annet: Åpen Offentlig sektor Statlig forvaltning Forsvar, toll, politi, kriminalomsorg Kommunal eller fylkeskommunal forvaltning Helseforetak Pleie og omsorg/ sosial tjenesteyting Barnehage, grunnskole eller videregående opplæring Høgskole eller universitet Kirke, kultur, forskning Annet: Åpen Fristilte offentlige Buss, jernbane, post Energi Vei /renovasjon Kultur, forskning, undervisning Annet: Åpen

13 55. Hva er din høyeste utførte utdannelse? 1) Grunnskole 2) Videregående skole/gymnas/yrkesfaglig skole 3) Høyskole/universitet lavere grad 4) Høyskole/universitet høyere grad 5) Doktorgrad 56. Omtrent hvor lenge har du vært i arbeidslivet totalt sett? (Rullegardinmeny: år) 57. Omtrent hvor lenge har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Rullegardin på år, min: Under 1 år, max: Mer enn 40 år) 58. Finnes det tillitsvalgte eller representanter for de ansatte på din arbeidsplass? Flere kryss mulig. 1) Ja, tillitsvalgt i fagforening 2) Ja, tillitsvalgt i husforening 3) Ja, verneombud 4) Ja, medlem i arbeidsmiljøutvalg 5) Ja, ansatterepresentant i styret 6) Andre representanter for de ansatte 7) Nei 8) Vet ikke 59. Er du fagorganisert? Hvis 1: 59b. Hvilken arbeidstakerorganisasjon tilhører du? a) LO (Landsorganisasjonen i Norge) b) UNIO (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede) c) Akademikerne d) YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) e) Andre arbeidstakerorganisasjoner Noter

14 60. Er dine lønns- og arbeidsvilkår helt eller delvis regulert av tariffavtale eller overenskomst, eller reguleres de kun gjennom private avtaler mellom deg og din arbeidsgiver? 1) Helt eller delvis regulert av tariffavtale/overenskomst 2) Kun privat avtale/kontrakt 3) Annet 4) Vet ikke/husker ikke 61. Omtrent hvor mange ansatte er det i den avdelingen/enheten du jobber? Rullegardin 62. Omtrent hvor mange ansatte er det i virksomheten der du er ansatt? Rullegardin 63. Er din arbeidsplass/enhet del av en større virksomhet (for eksempel konsern eller kommune)?

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor?

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor? Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging Hva er det med privat servicesektor? 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for ansatte i ulike livsfaser

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Q1: Er sykehuset du er ansatt ved offentlig eller privat? Offentlig Privat Note: if you have answered/chosen item [1] in question 1, skip

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Vedlegg til Arbeidslivet.no: Tabeller og diagrammer fra Fafo-rapport 2012:50, Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted av Fafo-forsker Mona Bråten og Tommy Tranvik fra Senter for rettsinformatikk,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

ARBEIDSPLASS I UBALANSE?

ARBEIDSPLASS I UBALANSE? ARBEIDSPLASS I UBALANSE? Har du innflytelse over hvordan jobben skal gjøres? Blir arbeidet tilrettelagt ved sykdom? Hvem går du til for å ta opp problemer på jobben? Hvis ansatte har for liten innflytelse,

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

EL&IT - medvirkning i energibransjen

EL&IT - medvirkning i energibransjen EL&IT - medvirkning i energibransjen På oppdrag for EL & IT og Energi Norge gjennomfører forskningsstiftelsen Fafo en undersøkelse blant ledere og tillittsvalgte på ulike nivå. Hensikten med undersøkelsen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Sissel C. Trygstad & Mona Bråten. Tilrettelegging i arbeidslivet Kortrapport

Sissel C. Trygstad & Mona Bråten. Tilrettelegging i arbeidslivet Kortrapport Sissel C. Trygstad & Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet Kortrapport Forord I denne rapporten undersøker vi hvor inkluderende norsk arbeidsliv er. Vi er ute etter å avdekke om det sett fra arbeidstakeres

Detaljer

Stress meg ikke jeg vil arbeide. Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen

Stress meg ikke jeg vil arbeide. Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen Stress meg ikke jeg vil arbeide Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen 1 Bakgrunn Det er inngått en avtale mellom europeiske arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner om stress på arbeidsplassen.

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder

EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder EVALUERING AV IA-AVTALEN Til daglig leder/virksomhetsleder SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Den norske modellen på virksomhetsnivå

Den norske modellen på virksomhetsnivå Den norske modellen på virksomhetsnivå Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Vi starter med noen bakgrunnsspørsmål om deg som person. Trykk på start for å få

Detaljer

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen.

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAK.1 Hva er din nåværende ekteskapelige status? Er du 1 gift/registrert PARTNER

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Vedlagt oversendes

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Sykefravær...6 2.1 Definisjon av sykefravær og

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Partssamarbeid i en IAvirksomhet Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid. Frå Håvamål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke

Detaljer

HMS-O-LØP HARSTAD FREDAG 23. SEPTEMBER 2011

HMS-O-LØP HARSTAD FREDAG 23. SEPTEMBER 2011 POST NR 1 Er det lov å arbeide alene? A. Ja, men ikke på natt B. Ja, det er tillatt såfremt arbeidsgiver har vurdert arbeidssituasjonen som forsvarlig C. Nei, man skal aldri være færre enn to på jobb Kan

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting Kristine Nergaard og Espen Løken Deltid og undersysselsetting 1 Tema og datagrunnlag Fagforbundet har bedt Fafo om å framskaffe data om deltidsarbeid, undersysselsetting og midlertidig ansettelse innen

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Bedre når du er TILSTEDE

Bedre når du er TILSTEDE Bedre når du er TILSTEDE Foto: istock Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet,, NorskArbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 6

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Vi vil gjerne vite mer om situasjonen til deg som skal i gang med et rehabiliteringstilbud. Målet er å gi oss økt kunnskap

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer