Vedlegg 3 Spørreskjema

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3 Spørreskjema"

Transkript

1 Vedlegg 3 Spørreskjema Tilrettelegging i arbeidslivet spørreskjema 1. Er du for tiden i arbeid? 1) Arbeidstaker/ansatt i heltids- eller deltidsstilling fortsett 2) Kombinerer arbeid og trygd fortsett 3) Selvstendig næringsdrivende avslutt 4) Arbeidsledig avslutt 5) Pensjonist/uførepensjonist avslutt 6) Hjemmearbeidende avslutt 7) Annet avslutt 2. Har du lederansvar i din stilling, i betydningen at andre medarbeidere arbeider under din ledelse? 1) Ja - GÅ TIL SPM2B og 2C, 2) Nei - GÅ TIL SPM 3 2b. Innebærer din lederfunksjon formelt personalansvar? 1) Ja, 2) Nei 2c) Er du del av toppledelsen? 1) Ja GÅ TIL SPM 4, 2) 2) Nei GÅ TIL SPM 3 3. Er du en representant for de ansatte? 1) Nei 2) Jeg er tillitsvalgt fra fagforening 3) Jeg er tillitsvalgt fra husforening 4) Jeg er verneombud 5) Jeg er medlem i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg 6) Jeg er ansattes representant i styret ALLE: 4. Hva slags arbeidstidsordninger har du? Sett kun ett kryss 1) Dagtid (mellom ) 2) Ordning med to skift/turnus 3) Ordning med tre skift/turnus 4) Fast kveldsarbeid ( )

2 5) Fast nattarbeid ( ) 6) Styrer arbeidstiden stort sett selv 7) Annet, noter Ønsker du: 1) Mer fleksibilitet i arbeidstiden 2) Som i dag 3) Mindre fleksibilitet i arbeidstiden 4) Ikke sikker 6. Jobber du utover avtalt arbeidstid (overtid)? 1) Svært ofte 2) Ofte 3) Av og til 4) Sjelden 5) Svært sjelden 6) Aldri SPM 7, 8, 8b, 8c. ikke til toppledere 7. Jobber du deltid eller heltid? 1) Deltid - GÅ TIL SPM 7B, Heltid GÅ TIL SPM 9 7B: Jobber du i gjennomsnitt over eller under 20 timer pr. uke? 1) Under 20 timer pr uke, 2) Over 20 timer pr uke 8. Ønsker du deg annen stillingsprosent enn det du har i dag? 1) Ønsker ikke å endre stillingsprosenten GÅ TIL SPM 8C 2) Ønsker å redusere stillingsprosenten GÅ TIL SPM 8B 3) Ønsker å øke stillingsprosenten GÅ TIL SPM 8B 8b. Har du forsøkt å endre den avtalte stillingsprosenten/arbeidstiden hos din nåværende arbeidsgiver? 1) Ja - GÅ TIL SPM 8C, 2) Nei 8C: fikk du endret stillingsprosenten/arbeidstiden i tråd med ditt ønske? 1) Ja, 2) Nei ALLE Nå er vi opptatt av om det på din arbeidsplass blir tilrettelagt for arbeidstakere som befinner seg i ulike livsfaser og livssituasjoner. Er det for eksempel slik at det blir tilrettelagt for gravide,

3 for arbeidstakere som er kronisk syke eller har nedsatt funksjonsevne eller som har svært syke barn eller pårørende? 11. Tilrettelegger din arbeidsplass for arbeidstakere som: Ja, nei, vet ikke 1) Er gravide 2) Er småbarnsforeldre 3) Har svært syke eller pleietrengende barn 4) Har svært syke/pleietrengende ektefelle/samboer 5) Går igjennom separasjon/skilsmisse/samlivsbrudd 6) Er langtidssykemeldte 7) Har nedsatt funksjonsevne 8) Er senior/eldre arbeidstakere over 55 år 9) Har svært syke/pleietrengende foreldre 10) Annet (åpen svarkategori) 12. Benytter din arbeidsplass noen av de følgende tiltak for å tilrettelegge for arbeidstakernes ulike behov? Flere kryss mulig 1) Tilbud om tilrettelagte arbeidsoppgaver 2) Tilbud om tilrettelagt arbeidstid 3) Tilbud om å jobbe hjemmefra 4) Tilbud om betalt permisjon for omskoleringstiltak/kompetansehevingstiltak 5) Tilbud om tekniske hjelpemidler 6) Tilbud om jevnlige medarbeidersamtaler 7) Helt eller delvis dekning av private legetjenester 8) Dekning av egenandel til fysioterapi, kiropraktor, annen behandling 9) Subsidierte treningstilbud (helsestudio, svømming etc.) 10) Muligheter for å trimme i arbeidstiden uten å bli trukket i lønn 11) Helt eller delvis dekning av barnepass 12) Ferie utover 25 dager med økonomisk kompensasjon 13) Bruk av kontaktperson for langtidssykemeldte 14) Bruk av gradert/aktiv sykemelding 15) Bruk av oppfølgingsplaner for langtidssykemeldte 16) Redusert stilling for en tidsbestemt periode 17) Annet: DP: Åpen svarkategori 13. Har du selv i løpet av de siste to årene vært/er i en situasjon der du har hatt behov for tilrettelegging? Flere kryss mulig 1) Jeg er/var gravid 2) Jeg er/var småbarnsforelder 3) Jeg har/hadde svært syke eller pleietrengende barn 4) Jeg har/hadde svært pleietrengende ektefelle/samboer 5) Jeg er/har vært igjennom separasjon/skilsmisse/samlivsbrudd 6) Jeg har/hadde nedsatt funksjonsevne

4 7) Jeg er/var langtidssykemeldt 8) Jeg er senior/eldre arbeidstaker over 55 år 9) Jeg har/hadde svært syke/pleietrengende foreldre 10) Annet: Åpen svarkategori 11) Har ikke hatt behov for tilrettelegging (single) DP: Hvis svart alternativ 11 i Q13: Gå til spm Hvis ja på spm 13: Du har svart at du har vært eller er: Hva fikk du tilbud om? TOPPLEDERE SKAL IKKE HA SPM 15 og Vil du si at sjefen er/var interessert i å finne løsninger i forhold til den situasjonen du er/var i (Svar på spm 13 kommer opp, og de svarer med utgangspunkt i hvert enkelt av tilfellene)? 1) I stor grad 5) I liten grad 16. Blir/ble du møtt med forståelse fra leder/ledelse? (svar fra spm 13 kommer opp, og de svarer med utgangspunkt i hvert enkelt av tilfellene) 1) I stor grad 5) I liten grad 2) 17. I hvilken grad vil du si at tilretteleggingen gjorde det lettere for deg å gå på jobb? (svar fra spm 13 kommer opp, og de svarer med utgangspunkt i hvert enkelt av tilfellene) 1) I stor grad 5) I liten grad ALLE: 18. Er din virksomhet en IA-virksomhet har den inngått intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv? 19. Alt i alt vil du si at det på din arbeidsplass blir tilrettelagt for de ansattes individuelle behov? 1) I stor grad 5) I liten grad, 6) Vet ikke Hvis 4= I ganske liten grad eller 5 = I svært liten grad: Gå til spørsmål 19 C Hvis 6= Vet ikke: Gå til spørsmål 19D Hvis 1= I Svært stor til og med 3= I verken stor eller liten grad: Gå til spørsmål 19B 19b) Hvis 1, 2 og 3: I hvilken grad har det å tilrettelegge for arbeidstakere på din arbeidsplass noen betydning? 1) I stor grad 5) I liten grad, 6) Vet ikke a. Det fysiske arbeidsmiljøet blir bedre

5 b. Trivselen blant ansatte blir bedre c. Sykefraværet reduseres d. Ansatte kommer raskere tilbake i arbeid etter å ha vært sykemeldt e. Arbeidsmiljøet blir mer inkluderende f. Virksomhetens anseelse/omdømme blir styrket g. Virksomhetens økonomiske situasjon blir styrket 19C: Hvis 4 eller 5 på spørsmål 19 I hvilken grad skyldes liten eller manglende tilrettelegging på din arbeidsplass forhold som: 1)I stor grad 5) I liten grad, 6) Vet ikke a) Mangel på alternative arbeidsoppgaver b) Virksomhetens dårlige økonomi c) Stort arbeidspress grunnet manglende bemanning d) Stort tidspress på grunn av arbeidets karakter e) Manglede oversikt hos leder over denne type behov f) Manglede vilje hos leder til å tilrettelegge g) Tror ikke ansatte tør si fra om behov 19 D: TIL ALLE Alt i alt, i hvilken grad tror du tilrettelegging for ansattes individuelle behov kan hindre utstøting fra arbeidslivet? hvilken grad skyldes liten eller manglende tilrettelegging på din arbeidsplass forhold som: 1) I stor grad 5) I liten grad, 6) Vet ikke Nå følger noen spørsmål om kommunikasjon, arbeidsmiljø og samarbeid på din arbeidsplass 20. Hvor ofte er det avdelingsmøter eller lignende på din arbeidsplass der både ansatte og ledere deltar? 1) Ukentlig 2) Ca. en gang måneden 3) Ca. hver annen måned 4) Ca. hvert kvartal 5) Ca. en gang i året 6) Aldri 7) Vet ikke Hvis 6=Aldri eller 7=Vet ikke, gå til spm 22. Hvis 1= Ukentlig til og med 5= Ca en gang i året fortsett

6 21. I hvilken grad tas noen av de følgende tema opp på avdelingsmøtene? Du kan svare på følgende skala: 1) I stor grad 5) I liten grad, 6) Vet ikke a) Samarbeidsrutiner b) Oppgavefordeling c) Oppgaveløsning d) Det fysiske arbeidsmiljøet e) Det psykososiale arbeidsmiljøet (som stress, trakassering, samarbeidsproblemer osv ) f) Sykefraværsutvikling g) Tiltak for å forebygge sykefravær h) Tiltak for å hindre utstøting av arbeidstakere i) Rutiner for å tilrettelegge for arbeidstakere med særlige behov 22. Med utgangspunkt i din egen arbeidsplass, hvordan vil du vurdere de ulike utsagnene under? 1) Helt enig - 5) Helt uenig, 6) Vet ikke a) Ansatte har liten innflytelse på utførelsen av egne arbeidsoppgaver b) Ansatte har liten innflytelse på oppgavefordelingen blant ansatte c) Ansatte har liten innflytelse på egen arbeidstempo 23. Blir det på din arbeidsplass gjennomført undersøkelser der ulike sider av arbeidsmiljøet kartlegges? Hvis 2=Nei eller 3=Vet ikke, gå til spm Hvis 1=Ja: Hvor ofte gjennomføres slike undersøkelser? 1) Ca ½-årlig 2) Ca årlig 3) Ca annet hvert år 4) Sjeldnere 5) Vet ikke 25. Blir resultatene fra arbeidsmiljøkartleggingen drøftet med: Flere kryss mulig 1) Tillitsvalgte/verneombud eller andre representanter for de ansatte 2) De ansatte 3) Ingen av delene 4) Vet ikke 26. Har disse undersøkelsene medført tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet? Hvis 2=Nei eller 3= Vet ikke, gå til 27.

7 26b: Hvis 1: Har disse tiltakene ført til 1) En klar forbedring 2) En forbedring 3) En viss forbedring 4) Ingen vesentlige endringer 5) En viss forverring 6) En forverring 7) En klar forverring ALLE 27. Hvor enig er du i følgende påstander: 1) Helt enig 5) Helt uenig, 6) Ikke sikker, 7) Uaktuelt a) Fagforeningen/ tillitsvalgte på min arbeidsplass er pådrivere for å hindre utstøting av arbeidstakere b) Verneombudet på min arbeidsplass er pådriver for å hindre utstøting av arbeidstakere c) Ledelsen på min arbeidsplass er pådriver for å hindre utstøting av arbeidstakere d) Ansatte på min arbeidsplass er pådriver for å hindre utstøting av arbeidstakere 28. Med utgangspunkt i egen arbeidsplass, hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om ledere og sykefravær? 1) Helt enig 5) Helt uenig, 6) Ikke sikker, 7) Uaktuelt a) Ledere med personalansvar har ikke god nok kompetanse til å forebygge sykefravær der jeg jobber b) Ledere med personalansvar har ikke god nok kompetanse til å følge opp sykefraværet der jeg jobber c) Forebygging av sykefravær er ikke en høyt nok prioritert lederoppgave der jeg jobber 29. Sett fra ditt ståsted, hvor mye av sykefraværet på din arbeidsplass framstår som jobbrelatert? 1) En stor andel 2) En ganske stor andel 3) Verken stor eller liten andel 4) En ganske liten andel 5) En liten andel 6) Ingen andel 7) Vet ikke 30. Vil du si at ansattes bruk av egenmelding er 1) Høy 2) Ganske høy

8 3) Verken høy eller lav 4) Ganske lav 5) Lav 6) Vet ikke 32. Hvor godt eller dårlig passer følgende beskrivelser for din arbeidssituasjon? 1) Svært godt 5) Svært dårlig a) I min jobb er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo c) Jeg må ofte jobbe ekstra på fritiden for å få gjort det som forventes av meg d) Jeg er ofte i personlig kontakt med klienter eller kunder f) Jeg må ofte skjule negative følelser overfor klienter eller kunder g) Arbeidet og arbeidsmengde er lagt opp slik at jeg kan ha en dårlig dag uten at det skaper problemer for meg i) Jeg er ofte mentalt sliten når jeg går fra jobb l) Jeg er ofte fysisk sliten når jeg går fra jobb 33. Med utgangspunkt i egen arbeidsplass, hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 1) Helt enig 5) Helt uenig, 6) Ikke sikker, 7) Uaktuelt a) Virksomheten har god økonomi b) Ansatte har gode utviklingsmuligheter c) Forholdet mellom ledelsen og ansatte er godt d) Forholdet mellom ledelsen og tillitsvalgte er godt e) Helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet har høy prioritet f) Jeg jobber på en inkluderende arbeidsplass 34. Har du i løpet av de siste 12 månedene vært sammenhengende sykemeldt i 16 dager eller mer? 1) Ja, 2) Nei Hvis 2=Nei, gå til spm 35 34b. Hvis 1=Ja: Mener du at dette sykefraværet skyltes helt eller delvis forhold på arbeidsplassen? 35. Hvor lett eller vanskelig er det for din virksomhet å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere ut fra følgende skala? 1) Svært lett 2) Ganske lett 3) Verken lett eller vanskelig 4) Ganske vanskelig

9 5) Svært vanskelig 6) Vet ikke 36. Hvordan vil du beskrive turnoveren i din virksomhet? 1) Svært høy 2) Ganske høy 3) Verken høy eller lav 4) Ganske lav 5) Svært lav 6) Vet ikke 37. Har du planer om å slutte i den jobben du har nå? 1) Nei, jeg har ingen planer om å slutte 2) Nei, men jeg tenker på det av og til 3) Ja, jeg har ganske faste planer om å slutte i løpet av et år 4) Ja, jeg har søkt ny jobb 5) Ja, jeg har fått ny jobb 6) Jeg vet ikke 38. Ville du anbefalt andre å søke jobb der du arbeider? Kun til ledere med personalansvar og toppledere, arbeidstakere med tillitsverv; verneombud etc 40. Har virksomheten fastlagte rutiner for å håndtere ulike problemer som arbeidstakere kan oppleve? a) Har dere rutiner for å håndtere fysiske arbeidsbelastninger? b) Har dere rutiner for å håndtere arbeidsrelatert stress? c) Har dere rutiner for å håndtere problemer med kunder eller brukere? d) Har dere rutiner for å håndtere samarbeidsproblemer? e) Har dere rutiner for å håndtere problemer knyttet til omorganisering? f) Har dere rutiner for å håndtere kompetansekrav/innføring av ny teknologi g) Har dere rutiner for å håndtere mobbing/trakassering? h) Har dere rutiner for å håndtere langtidssykemeldte? i) Har dere rutiner for å tilrettelegge for arbeidstakeres ulike behov? 40b: Samarbeider dere med noen av de følgende når det gjelder tilrettelegging for ansatte med særskilt behov? a) Bedriftshelsetjenesten

10 b) NAV Lokalkontor c) NAV Hjelpemiddelsentral d) NAV Arbeidslivssenter e) Arbeidstilsynet f) Andre private tilbydere g) Annet, noter... 40c: Hvilke andre samarbeider dere med? Omtrent hvor stor andel av arbeidstakere fikk formell opplæring i form av kurs eller lignende som hovedsakelig var finansiert av virksomheten i 2009? Var det: 1) Alle 2) Over halvparten 3) Omtrent halvparten 4) Under halvparten 5) Ingen 6) Vet ikke 44. Har ansettelse opphørt for en eller flere medarbeidere i virksomheten i 2009/2010 på grunn av langvarlig sykdom eller nedsatt arbeidsevne? 1) Ja, 2) Nei, 3) Vet ikke Hvis 2=Nei eller 3= Vet ikke, gå til spm b) Hvis 1= Ja: 1) For hvor mange? Noter 2) Vet ikke 45. Har virksomheten pr. i dag ansatte med langvarig eller kronisk sykdom? Hvis 2=Nei eller 3= Vet ikke, gå til spm b. Hvis 1=Ja: Hvor mange? 1) Noter 2) Vet ikke 46. Har virksomheten pr. i dag ansatte med varig nedsatt arbeidsevne? Hvis 2=Nei eller 3= Vet ikke, gå til spm 47

11 46b. Hvis 1=Ja: Hvor mange? 1) Noter, 2) Vet ikke 47. Har virksomheten partssammensatte fora eller kontaktmøter? Hvis 2=Nei el. 3=Vet ikke: gå til spm Hvor ofte har virksomheten partssammensatte møter? 1) Ukentlig 2) Ca. en gang i måneden 3) Ca. annen hver måned 4) Ca. hvert kvartal 5) Ca. en gang i halvåret 6) Ca. en gang i året 7) Sjeldnere enn en gang i året 49. I hvilken grad blir noen av følgende saker behandlet i disse møtene eller utvalgene? 1) I svært stor grad 5) I sært lite grad a) Omorganiseringer b) Kompetansebehov c) Sykefravær d) Produktivitetsmål e) Fysisk arbeidsmiljø f) Psykososialt arbeidsmiljø g) Behov for tilrettelegging h) Utstøting av arbeidstakere ALLE Avslutningsvis ber vi deg besvare noen bakgrunnsspørsmål 50. Er du 1) Kvinne, 2) Mann 51. Hvor gammel er du? ( Rullegardin meny- hidden) 52. Hva slags ansettelsesforhold har du? 1) Fast ansatt 2) Midlertidig ansatt som vikar eller på prosjekt 3) Midlertidig ansatt som ekstrahjelp 4) Annet 5) Vet ikke 53. Hvilken sektor jobber du i: 1) Privat sektor

12 2) Kommunal/fylkeskommunal sektor 3) Statlig sektor 4) I fristilt kommunal eller statlig eid virksomhet (f. eks. Posten, NSB, renovasjon eller energi) 54. Hvilken bransje arbeider du i? Privat sektor Landbasert industri Offshorebasert virksomhet Bygg og anlegg Varehandel Hotell og restaurant Samferdsel, transport, spedisjon Bank og forsikring Media (også avis, forlagsvirksomhet etc.) IKT-sektor, Konsulent-/rådgivningsfirma, forskning eller liknende Vakt, renhold eller annen privat service Barnehage, helse eller sosial tjenesteyting i privat regi Kultur, frivillige organisasjoner, idrett Primærnæring Private skoler/undervisning Annet: Åpen Offentlig sektor Statlig forvaltning Forsvar, toll, politi, kriminalomsorg Kommunal eller fylkeskommunal forvaltning Helseforetak Pleie og omsorg/ sosial tjenesteyting Barnehage, grunnskole eller videregående opplæring Høgskole eller universitet Kirke, kultur, forskning Annet: Åpen Fristilte offentlige Buss, jernbane, post Energi Vei /renovasjon Kultur, forskning, undervisning Annet: Åpen

13 55. Hva er din høyeste utførte utdannelse? 1) Grunnskole 2) Videregående skole/gymnas/yrkesfaglig skole 3) Høyskole/universitet lavere grad 4) Høyskole/universitet høyere grad 5) Doktorgrad 56. Omtrent hvor lenge har du vært i arbeidslivet totalt sett? (Rullegardinmeny: år) 57. Omtrent hvor lenge har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Rullegardin på år, min: Under 1 år, max: Mer enn 40 år) 58. Finnes det tillitsvalgte eller representanter for de ansatte på din arbeidsplass? Flere kryss mulig. 1) Ja, tillitsvalgt i fagforening 2) Ja, tillitsvalgt i husforening 3) Ja, verneombud 4) Ja, medlem i arbeidsmiljøutvalg 5) Ja, ansatterepresentant i styret 6) Andre representanter for de ansatte 7) Nei 8) Vet ikke 59. Er du fagorganisert? Hvis 1: 59b. Hvilken arbeidstakerorganisasjon tilhører du? a) LO (Landsorganisasjonen i Norge) b) UNIO (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede) c) Akademikerne d) YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) e) Andre arbeidstakerorganisasjoner Noter

14 60. Er dine lønns- og arbeidsvilkår helt eller delvis regulert av tariffavtale eller overenskomst, eller reguleres de kun gjennom private avtaler mellom deg og din arbeidsgiver? 1) Helt eller delvis regulert av tariffavtale/overenskomst 2) Kun privat avtale/kontrakt 3) Annet 4) Vet ikke/husker ikke 61. Omtrent hvor mange ansatte er det i den avdelingen/enheten du jobber? Rullegardin 62. Omtrent hvor mange ansatte er det i virksomheten der du er ansatt? Rullegardin 63. Er din arbeidsplass/enhet del av en større virksomhet (for eksempel konsern eller kommune)?

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold Hvorfor så vanskelig?

Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold Hvorfor så vanskelig? Mona Bråten og Heidi Nicolaisen Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold Hvorfor så vanskelig? Mona Bråten og Heidi Nicolaisen Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold Hvorfor så vanskelig? Fafo-rapport

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

StudData SD1-3. Skjema for personer med vernepleierutdanning. Vernepleierutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen

StudData SD1-3. Skjema for personer med vernepleierutdanning. Vernepleierutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen StudData SD1-3 904 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 1234567890 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

SD2 3 4 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet førskolelærerutdanning

SD2 3 4 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet førskolelærerutdanning SD2 3 4 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av høgskoleutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut: 1 2 3 4 6

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv Hva karakteriserer de gode virksomhetene? Sluttrapport

Inkluderende arbeidsliv Hva karakteriserer de gode virksomhetene? Sluttrapport Inkluderende arbeidsliv Hva karakteriserer de gode virksomhetene? Sluttrapport Forfatter: Arve Lie, Kirsti Jacobsen, Steinar Aasnæss, Anita Ingebrigtsen, Berit Bakken Prosjektleder: Arve Lie, overlege/rådgiver

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Faste grep om helsa i hektiske kontor

Faste grep om helsa i hektiske kontor Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Arbeidsmiljø, sykefravær og skader ved sykehjemmene. Tromsø kommune NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009 K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Arbeidsmiljø, sykefravær og skader ved sykehjemmene. Tromsø kommune NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009 K O M R E V 2401 FORVALTNINGSREVISJON Arbeidsmiljø, sykefravær og skader ved sykehjemmene Tromsø kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord KomRev NORD IKS har på oppdrag fra Kontrollutvalget

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Prosent LO Frittstående AF Unio YS Akademikerne 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0

Detaljer