Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse"

Transkript

1 NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra partene i IA-avtalen. Dersom årsaken til at du ikke har svart er at du ikke føler du har riktig kompetanse for å besvare spørsmålene ber vi deg videresende skjemaet til rette vedkommende (for eksempel en leder høyere opp i organisasjonen). Det er da viktig at dette kommer frem i kommentarfeltet på slutten av skjemaet. Om skjemaet ikke er besvart fordi dere ikke lenger er IA-virksomhet aldri har vært det (vi har oppdaget flere feil i IA-registeret) organisasjonsnummeret ikke finnes lenger, ber vi deg skrive dette i kommmentarfeltet til slutt i skjemaet og returnere det med kun en kommentar om hva som er årsaken til at du ikke vil svare. Dersom årsaken til at du ikke har svart er at du ikke har hatt tid, at du ikke har mottatt skjemaet tidligere ber vi deg fylle ut skjemaet og returnere det så snart som mulig.på en av følgende tre måter: Alternativ 1: Gå inn på nettsiden: og logg inn med følgende: brukernavn: [BRUKERNAVN] passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: og last ned skjemaet og skriv ut. Fyll ut og returnere det til: SENTIO, Klæbuveien 196B, 7037 Trondheim Alternativ 3: Returner skjemaet du fikk tilsendt i begynnelsen av desember 2008 i svarkonvolutten du fikk tilsendt sammen med skjemaet. Dersom du ber noen andre fylle ut skjemaet skal de svare på samme måte, men husk å skrive i kommentarfeltet at det er noen andre enn daglig leder/virksomhetsleder for samme organisasjonsnummer som henvist til øverst på dette arket og hvem dette er. Med vennlig hilsen Solveig Osborg Ose prosjektleder tlf

2 Spørreskjema om IA-arbeidet En datainnsamling tilknyttet evalueringsarbeidet SINTEF Helse, Gruppe for arbeid og helse tlf Be den personen i ledelsen som er mest involvert i IA-arbeidet om å fylle ut spørreskjemaet. Spørreskjemaet du nå har mottatt skal besvares i forbindelse med evalueringen av IA-avtalen som SINTEF Helse utfører på oppdrag fra partene i IA-avtalen. Utvalget er trukket tilfeldig. Det er frivillig å delta, men det er viktig at alle som er plukket ut prioriterer å svare uavhengig av om erfaringene med IA-arbeidet er gode dårlige. Data fra undersøkelsen vil bli koblet sammen med informasjon om næringskoder, sykefravær osv av SSB for at dere skal slippe å svare på informasjon vi finner i offentlige register. Datamaterialet vil bli anonymisert etter prosjektslutt i juni Forskerne som får tilgang til data er underlagt taushetsplikt og at data behandles konfidensielt. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. SKRIV INN ORGNR HER:

3 Virksomheten du svarer på vegne av skal gjelde samme navn og organisasjonsnummer som står på følgebrevet. 1. Hva er din stilling i virksomheten? Daglig leder /Virksomhetsleder/Enhetsleder Kontorssjef Personalsjef Enhetsleder Leder av HMS-tjenesten Direktør Annet (hva): 2. Hvor mange ansatte er det i virksomheten? Om det for eksempel er 57 ansatte, skriv Hvem deltar vanligvis på oppfølgingsmøter* i tillegg til den sykmeldte? (sett ett flere kryss) Daglig leder / Enhetsleder / Virksomhetsleder Linjeleder / Nærmeste leder Personalsjef Bedriftshelsetjenesten Tillitsvalgt Verneombud HMS seksjonen Andre (hvem) *Skal gjennomføres innen 6 ukers sykefravær jf regelendringer 1. mars 2007 og det skal utarbeides en individuell oppfølgingsplan. 3. Når ble virksomheten IA-virksomhet? (om du ikke er sikker ber vi deg spørre noen som vet) Hvor godt kjenner du til innholdet i IAavtalen? (sett ett kryss) Svært godt Godt Kjenner ikke detaljene men hovedtrekkene Dårlig Svært dårlig 5. Hvem har det praktiske hovedansvaret for oppfølging av sykmeldte? (sett ett kryss) Daglig leder / Enhetsleder / Virksomhetsleder Linjeleder / Nærmeste leder til den sykmeldte Personalavdeling / Personalsjef Bedriftshelsetjenesten HMS seksjonen Andre (hvem) 7. Har virksomheten utarbeidet oppfølgingplan for de som har vært sykmeldte over seks uker i din virksomhet i løpet av 2008? (sett ett kryss) Ja, for alle med behov for individuell oppfølgingsplan Ja, for noen - men ikke for alle med behov for plan Ja, men bare for få av de med behov Nei, aldri Har ikke hatt sykmeldte over 6 uker med behov Vet ikke 8. Gjennomfører dere dialogmøter* når dere skal? (sett ett flere kryss) Ja, for alle der det har vært behov for dialogmøte Ja, for noen - men ikke for alle med behov Ja, men bare for få av de med behov Nei, aldri Har ikke hatt sykmeldte over 12 uker med behov Vet ikke *Skal gjennomføres senest etter 12 ukers sykmelding og arbeidsgiver skal kalle inn. Lege sykmeldende behandler kan delta om arbeidstaker ønsker det. 9. Er du i følgende påstander om hvorfor virksomheten valgte å tegne IA-avtale? (sett ett kryss på hver rad) For å bedre arbeidsmiljøet i virksomheten For å bedre virksomhetens resultater For å få tilgang på virkemidlene som er forbeholdt IA-virksomheter For å redusere sykefraværet For å heve pensjonsalderen for ansatte i virksomheten Fordi vi ønsker å rekruttere personer med redusert funksjonsevne Fordi vi ønsker å bli bedre til å ta vare på våre ansatte som blir syke For å bedre vårt omdømme Enig Verken U u Vet ikke 10. I hvor stor grad mener du dere har arbeidet med målene i IAavtalen (sett ett kryss hver rad) Ikke i det hele tatt I liten grad Verken I stor grad I svært stor grad Vet ikke Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Redusere sykefraværet generelt Legge til rette for egne ansatte som har redusert funksjonsevne Rekruttere personer som har varig redusert funksjonsevne Øke reell pensjonsalder 11. Aktivitet og måltall Ja Nei Planlegges Vet ikke 1. Har virksomheten satt seg aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet for sine arbeidstakere med redusert arbeidsevne? Har virksomheten satt seg aktivitetsmål for seniorarbeidet? Har virksomheten satt måltall for sykefraværsutviklingen?

4 12. Hvor ofte har dere kontakt med følgende aktører i forbindelse med IA-arbeidet? (sett ett kryss for hver aktør. Tenk situasjonen slik den har vært det siste året) Aldri 1-4 ganger per år 5-10 ganger per år Ca en gang i mnd. Oftere enn en gang i mnd. Ca en gang i uken 1. Arbeidslivssenteret (kontaktperson) Nav trygd (Trygdeetaten en del av NAV lokalt) Nav arbeid (A-etat en del av NAV lokalt) Fastlegene /legesentra Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynet / Petroleumstilsynet Arbeidsgiverforening lokalt Arbeidstakerforening lokalt Arbeidsgiverforening sentralt Arbeidstakerforening sentralt Daglig kontakt 13. Hvordan vil du karakterisere samarbeidet dere har med følgende aktører i IA-arbeidet? (Sett ett kryss for hver aktør. Tenk situasjonen slik den har vært det siste året) Svært god God Verken god dårlig Dårlig Svært dårlig Varierer etter hvem vi møter 1. Arbeidslivssenteret (kontaktperson) Nav trygd (Trygdeetaten / del av NAV lokalt) Nav arbeid (A-etat / del av NAV lokalt) Fastlegene /legesentra Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynet / Petroleumstilsynet Arbeidsgiverforening lokalt Arbeidstakerforening lokalt Arbeidsgiverforening sentralt Arbeidstakerforening sentralt Har ikke kontakt 14. Hvordan har kontakten og samarbeidet med følgende aktører utviklet seg i den perioden dere har hatt IA-avtale? (sett to kryss for hver aktør) Om du vil si noe om hvorfor utviklingen har vært slik, KONTAKT SAMARBEID vennligst skriv dette i spørsmål 27. Mer Samme Mindre Bedre Samme Dårligere 1. Arbeidslivssenteret (kontaktperson) Nav trygd (Trygdeetaten / del av NAV lokalt) Nav arbeid (A-etat / del av NAV lokalt) Fastlegene /legesentra Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynet / Petroleumstilsynet Arbeidsgiverforening lokalt Arbeidstakerforening lokalt Arbeidsgiverforening sentralt Arbeidstakerforening sentralt Har virksomheten privat helseforsikring for sine ansatte? Nei (gå til spørsmål 19) Ja,men under halvparten er helseforsikret Ja, alle nesten alle (over 80 prosent) av de ansatte er helseforsikret. 17. Har virksomheten bedriftshelsetjeneste (BHT)? Ja, egen BHT Ja, vi er tilknyttet felles BHT Nei, men vi har annen tilsvarende ordning Nei (gå til spørsmål 19) 16. Hva er årsaken til at virksomheten har tegnet helseforsikring for sine ansatte? Det er et rent velferdstiltak for de ansatte For lange ventelister i offentlig helsevesen For å redusere sykefraværet Andre årsaker 18. Hvordan fungerer bedriftshelsetjenesten i IAarbeidet? Svært godt Godt Verken godt dårlig Dårlig Svært dårlig

5 19. Har dere kjennskap til virkemidlene i IA-avtalen, brukes de og er dere fornøyd med disse? Det finnes mange virkemidler rundt IA-arbeidet. Her har vi listet opp noen av disse, men skriv selv i 9)-11) om du kommer på andre virkemidler som du har hørt om dere har erfaring med. Har hørt om Har hatt behov for Har brukt Har god erfaring med Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei 1) Tilretteleggingstilskudd ) Honorar til bedriftshelsetjenesten ) Funksjonsvurdering i attføringsbedrifter ) Arbeidsplassvurdering ) Tilretteleggingsgaranti ) IA-plasser (opptrenings- og utprøvingsplass) ) Raskere tilbake:individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering (via NAV) ) Raskere tilbake:behandling hos spesialisthelsetjeneste (via Fastlegen) ) Annet (hva): ) Annet (hva): ) Annet (hva): Ta stilling til følgende påstander om IA og sykefraværsarbeidet (sett ett kryss på hver rad) u u 1) IA er for det meste oppfølging av sykmeldte... 2) Redusert sykefravær er det vi blir målt på i IA-sammenheng... 3) IA-arbeidet har hatt stor effekt på holdninger til oppfølging av sykmeldte... 4) IA-arbeidet har ført til redusert sykefravær i vår virksomhet... 5) Oppfølgingsplaner og dialogmøter bidrar til at ansatte kommer tidligere tilbake til jobb her... 6) Før IA-avtalen var det ikke noe særlig fokus på sykefravær... 7) Vi har måttet lære oss mer om hvordan vi (ledelsen) kan stille opp for langtidssykemeldte... 8) Vi har utviklet gode rutiner for hvor snart og hvor ofte vi skal ha kontakt med langtidssykemeldte Ta stilling til følgende påstander om IA og redusert funksjonsevne (sett ett kryss på hver rad) u u 1) Arbeidsoppgavene og organiseringen av arbeidet gjør vår virksomhet til en lite egnet arbeidsplass for de med funksjonsbegrensninger... 2) Å ansette folk med varig redusert funksjonsevne har aldri vært diskutert i vår virksomhet ) Arbeidsgiver kan ikke ha ansvaret for inkludere personer med varig nedsatt funksjonsevne som ikke har noen tilknytning til virksomheten... 4) Virksomheten kan ikke ansette folk som ikke kan yte 100 %... 5) Ansatte med psykiske lidelser og problemer blir tatt godt vare på i virksomheten Ta stilling til følgende påstander om IA og senior- livsfasepolitikken til virksomheten (sett ett kryss på hver rad) u u 1) Virksomhetens arbeid med seniorpolitikk foregår egentlig uavhengig av IA-avtalen... 2) De ansatte er opptatt av seniorpolitikk... 3) Vi ønsker å beholde seniorer lengst mulig... 4) Det er ikke noe særlig fokus på seniorpolitikk i vår virksomhet... 5) For mange seniorer passer ikke med virksomhetens aktivitet... 6) De aller fleste går av med AFP når de har muligheten... 7) IA-avtalen har bidratt til større fokus på seniorpolitikk i virksomheten... 8) Vi har arbeidet mer med seniorpolitikk de siste par årene enn tidligere Ta stilling til følgende påstander om IA og tilrettelegging (sett ett kryss på hver rad) u u... 1) IA-avtalen har ført til at ansatte stiller større krav til tilrettelegging... 2) Aktiviteten vi driver med i vår virksomhet gjør tilrettelegging av arbeidet vanskelig... 3) Tilrettelagt arbeid for enkeltpersoner medfører økt belastning for andre medarbeidere... 4) I vår virksomhet er det mange som har tilrettelagt arbeid... 5) Hos oss strekker vi oss langt for å tilrettelegge arbeidet for sykmeldte... 6) Tilrettelegging fører til at ansatte kan fortsette arbeidet på tross av sykdom... 7) Det har ikke vært noe særlig behov for tilrettelegging i vår virksomhet... 8) De ansatte ønsker ikke tilrettelagt arbeid når de blir sykmeldt...

6 24. Ta stilling til følgende påstander om IA og samarbeid (sett ett kryss på hver rad) u u 1) IA-avtalen har bidratt til bedre samarbeid mellom ansatte og ledelsen ) Fastlegene er ikke involvert som de burde ) NAV er ikke involvert som de burde ) Fastlegene blir ikke blir innkalt av NAV til dialogmøter ) Jeg kjenner godt til arbeidsdelingen mellom NAV lokal og Arbeidslivssentrene ) Vår kontaktperson ved Arbeidslivssentrene har bidratt godt i IA-arbeidet ) Vår kontaktperson ved Arbeidslivssentrene er lite tilgjengelig ) Omorganisering av NAV har ført til at IA-arbeidet i vår virksomhet har blitt skadelidende ) Våre ledere får trening i å gjennomføre dialogmøter ) Vi bruker NAV sine maler for oppfølgingsmøter Ta stilling til følgende påstander IA og samarbeid (sett ett kryss på hver rad) u u 1) Vi har godt innarbeidede HMS-rutiner ) Vi har forankret IA-arbeidet i vårt HMS-arbeid ) Våre tillitsvalgte deltar i utviklingen av vårt HMS-arbeid Ta stilling til følgende generelle påstander om IA-avtalen og IA-arbeidet (sett ett kryss på hver rad) u u 1) Det å inngå IA-avtale har vært positivt for vår virksomhet... 2) Vi er ikke flinke nok til å tilrettelegge for de som blir syke... 3) IA-arbeidet er avhengig av enkeltpersoners innsats... 4) IA-arbeidet har stort potensial og vi kunne nok gjort mer... 5) Vi (ledelsen) synes ikke IA-avtalen har hatt forventet effekt... 6) IA-arbeidet er egentlig det vi har gjort på HMS alltid... 7) IA-arbeidet er en viktig ledelsesoppgave... 8) IA-avtalen har ført til et bedre arbeidsmiljø i virksomheten... 9) Alle har fått nødvendig opplæring til å utføre IA-arbeidet på en tilfredsstillende måte... 10) Virkemidlene i IA-avtalen er oversiktelige og enkle å forholde seg til... 11) De tillitsvalgte andre representanter for de ansatte er med å utvikle rutinene for sykefraværsoppfølging... 12) IA-arbeidet nedprioriteres i travle tider... 13) IA-avtalen har medført at det stilles større krav til meg som leder... 14) Nedgangskonjunktur vil sannsynligvis bety mindre innsats i IA-arbeidet... 15) Vi bruker mye midler på kompetanseutvikling generelt i vår virksomhet... 16) Vi bruker mye midler på å omskolere ansatte til andre oppgaver om de blir syk... 17) Jeg synes IA-arbeidet tar for mye tid uten at vi oppnår resultater... 18) Vi er gode på å utveksle erfaringer med IA-arbeidet internt i virksomheten... 19) Vi sørger for at de ansatte er godt informert om sine rettigheter og plikter i IA-avtalen... 20) Verneombud er sentral i IA-arbeidet i vår virksomhet... 21) Tillitsvalgte er sentral i IA-arbeidet i vår virksomehet... 22) Vi får gode innspill fra de ansatte i IA-arbeidet... 23) Vi får god informasjon fra bransjeorganisasjonen om IA-avtalen... 24) Arbeidslivssentrene har bidratt med mye informasjon om IA-avtalen... 25) Vi finner mye nyttig informasjon om IA på nettsidene til NAV... 26) Vi finner mye nyttig informasjon om IA på nettsidene til Arbeidstilsynet / Petroleumstilsynet Kommentarer til IA-avtalen og IA-arbeidet tilleggskommentarer til enkeltspørsmål kan du skrive her. Om det er noe dere mener er særlig viktig for evalueringen, kan dere også sende en e-post til Tusen takk for at du ville svare på spørsmålene!

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer