Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spekters arbeidsgiverbarometer 2013"

Transkript

1

2 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale og dagsaktuelle arbeidslivsspørsmål. Arbeidsgiverbarometeret er tidligere gjennomført i 2008, 2009 og Norge vil mangle betydelig arbeidskraft i årene som kommer. Til tross for at antall arbeidstakere i arbeidsmarkedet har økt med 85 % siden 1946, har antall timeverk holdt seg om lag på samme nivå i hele perioden. Kvinner har fremdeles en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet enn menn. Langt flere kvinner enn menn jobber deltid og bruker rettigheter til deltid og permisjoner. Over halvparten av lederne oppgir i arbeidsgiverbarometeret at deres virksomhet har problemer med å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse. Ved nyttår utløper IA-avtalen. Spekter mener at avtalen fremover må ha mer fokus på hvordan vi skal klare å mobilisere mer arbeidskraft. Vi må få en bred erkjennelse av de enorme arbeidskraftsutfordringer Norge har i årene fremover og at det så langt ikke er noe som tyder på at vi skal klare å øke arbeidsinnsatsen i tilstrekkelig grad. Avtalens navn bør derfor endres fra IA-avtale til en "Samarbeidsavtale for mobilisering av arbeidskraft" - en MOA-avtale. Arbeidsgiverbarometeret viser at et betydelig flertall av lederne mener dagens IA-avtale bør utvikles til å omfatte flere grupper som i dag står utenfor arbeidslivet. Utdanning og kompetanse representerer flere utfordringer. Et høyt utdannings- og kompetansenivå er viktig for å kunne opprettholde innovasjon, produktivitet, verdiskapning og konkurranseevne i et land med høyt kostnadsnivå. Det blir behov for flere med høyere utdanning, og det blir behov for flere med fag- og yrkeskompetanse. Dette betyr at arbeidslivet, utdanningssystemet og samfunnet har felles interesse i å heve utdanningsnivået. Det blir samtidig spesielt viktig å sikre at ungdom gjennomfører videregående skole. Det frafallet vi nå ser, er svært alvorlig sett i forhold de velferdsutfordringer dette representerer. Spekters arbeidsgiverbarometer viser at 3 av 4 lederne mener at et tettere samarbeid mellom arbeidsplassene og skolene vil føre til lavere frafall i videregående skole. Arbeidsgiverforeningen Spekter vil takke de 828 lederne som bidro til å få frem de viktige resultatene i Arbeidsgiverbarometeret Anne-Kari Bratten administrerende direktør Arbeidsgiverforeningen Spekter Side 2

3 Innholdsfortegnelse Del 1: Arbeidsmarkedet og arbeidskraftsbehov... 4 Flere skal øke enn redusere antall ansatte... 4 Fortsatt vanskelig å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse... 6 Arbeidskraften sikres ved å satse på de ansatte... 8 Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft er mest krevende... 8 Riktig kompetansesammensetning viktigst for økt verdiskapning/tjenesteproduksjon... 9 Nyutdannede ikke godt nok forberedt... 9 Mindre frafall med tettere samarbeid Del 2: Arbeidstid og arbeidstidsbestemmelser Lederne mener flere vil jobbe mer med bedre tilpasset arbeidstid Stor forståelse for behovet for fleksible arbeidsordninger Ikke godt tilpasset driftsformene i dagens arbeidsliv Del 3: Inkluderende arbeidsliv Større fleksibilitet vil bidra til å inkludere flere Halvparten mener IA-avtalen bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv Halvparten mener IA-avtalen har bidratt til lavere sykefravær Om undersøkelsen metode Arbeidsgiverforeningen Spekters arbeidsgiverbarometer er en spørreundersøkelse blant toppledere i norske virksomheter med 50 ansatte eller flere. Feltarbeidet ble utført av analysebyrået Opinion Perduco AS i perioden fra 13. november til 17. desember Totalt har 828 respondenter svart på undersøkelsen. Resultatene er vektet på geografi, størrelse og bransje. Spekters arbeidsgiverbarometer er tidligere gjennomført i 2011, 2009 og Om Spekter Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i Vi er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private og offentlige eide virksomheter som til sammen har om lag ansatte. Våre medlemmer er virksomheter med et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sin forretningsdrift og sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Vi er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. Vi skreddersyr løsninger. Våre tariffavtaler og arbeidsgiverposisjoner bygges opp rundt den enkelte virksomhets utfordringer og mulighetsrom. Vi er en ubyråkratisk og høyt kvalifisert organisasjon. Dette gjør oss kjappe på foten, slik at vi raskt kan agere og bistå våre medlemmer. Vi vet at høy grad av tilgjengelighet verdsettes og styrker medlemstilhørigheten. Side 3

4 Del 1: Arbeidsmarkedet og arbeidskraftsbehov FAKTA: Ifølge Statistisk sentralbyrå var den samlede arbeidsstyrken blant landets bosatte i 2012 kommet opp i personer (regnet som årsgjennomsnitt). En betydelig arbeidsinnvandring har vært den viktigste årsaken til sterk vekst i arbeidsstyrken i de siste årene. Arbeidsledigheten i Norge er lav og yrkesdeltakelsen er høy. Norske kvinner er på topp i Europa når det gjelder yrkesdeltakelse, men andelen deltidsarbeidene blant de norske kvinnene er stor. I Norge jobber 41 prosent av kvinnene og 14 prosent av mennene deltid. Flere skal øke enn redusere antall ansatte 26 prosent av lederne oppgir at virksomheten i løpet av de neste 12 månedene planlegger å øke antall ansatte. Ytterligere 57 prosent skal holde antall ansatte på samme nivå som i dag, mens 14 prosent av lederne planlegger å redusere antall ansatte. 14 % 3 % 26 % Øke antall ansatte På samme nivå som i dag Redusere antall ansatte 57 % Vet ikke Figur 1: I løpet av de neste 12 månedene, planlegger din virksomhet å øke antall ansatte, redusere antall ansatte eller holde bemanningen på samme nivå som i dag? Lederne i privat sektor planlegger i større grad enn lederne i det offentlige å øke antall ansatte. I privat sektor oppgir 34 prosent av lederne at virksomheten i løpet av de neste 12 månedene planlegger å øke antall ansatte, mens i offentlig sektor er den tilsvarende andelen 15 prosent. Andelen som skal redusere antall ansatte i løpet av det kommende året er på samme nivå i offentlig og private sektor. Side 4

5 70 % 65 % 50 % 51 % Offentlig sektor Privat sektor 40 % 34 % 30 % 20 % 15 % 15 % 14 % 10 % 0 % -10 % Øke antall ansatte På samme nivå som i dag Redusere antall ansatte 5 % 2 % Vet ikke Figur 2: I løpet av de neste 12 månedene, planlegger din virksomhet å øke antall ansatte, redusere antall ansatte eller holde bemanningen på samme nivå som i dag? Fordelt på sektor. Sammenlignet med for to år siden er det nå flere ledere som oppgir at de planlegger å redusere antall ansatte. I 2011 var det 12 prosent som planla å redusere staben, mens det tilsvarende tallet i dag er 14 prosent. Det er også blitt betydelig færre som planlegger å øke antall ansatte. Andelen er redusert fra 36 prosent til 26 prosent i løpet av to år. Samlet tyder dette på en viss nedgang i etterspørselen etter arbeidskraft sammenlignet med for to år siden. Tallene viser videre at det først og fremst er i privat sektor at lederne planlegger å redusere antall ansatte. 70 % 50 % 51 % 57 % % 36 % 30 % 26 % 20 % 10 % 0 % -10 % Øke antall ansatte På samme nivå som i dag 12 % 14 % Redusere antall ansatte 2 % 3 % Vet ikke Figur 3: I løpet av de neste 12 månedene, planlegger din virksomhet å øke antall ansatte, redusere antall ansatte eller holde bemanningen på samme nivå som i dag? Tall for 2011 og Side 5

6 Fortsatt vanskelig å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse 53 prosent av lederne oppgir at de har problemer med å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse. Dette er en marginal økning fra undersøkelsen i 2011 hvor 50 prosent oppga at de hadde problemer med dette. 1 % 45 % 53 % Ja Nei Vet ikke Figur 4: Har din virksomhet problemer med å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse? Andelen ledere som rapporterer at de har problemer med å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse er større i privat sektor (56 prosent) enn i offentlig sektor (47 prosent). Undersøkelsen viser at dette problemet i stor grad varierer med virksomhetenes bransjetilknytning. Problemet er størst i bygg og anleggsbransjen. Hele 80 prosent av lederne i denne bransjen oppgir at de har problemer med å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse. I helse- og sosialsektoren er den tilsvarende andelen 53 prosent. Men ser vi utelukkende på helseforetakene er andelen som oppgir å ha problemer med dette på hele 88 prosent. Side 6

7 Helseforetak* Bygg- og anlegg 80 % 88 % Tjenesteytende næringer Varehandel/hotell/res/transport Helse og sosial Industri Offentlig adm. Undervisning Kulturell virksomhet 58 % 55 % 53 % 47 % 45 % 40 % 33 % 0 % 20 % 40 % 80 % 100 % Figur 5: Har din virksomhet problemer med å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse? Fordelt på bransje. Andel helt enig eller noe enig. (* Helseforetak inngår i bransjen Helse og sosial) På spørsmålet om det har blitt vanskeligere å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse i løpet av de siste 12 månedene svarer 26 prosent av lederne bekreftende på dette. Flertallet på 66 prosent mener situasjonen har vært uendret, mens 7 prosent av lederne mener det nå er blitt lettere. 2 % 7 % 66 % 26 % Vanskeligere Uendret Enklere Vet ikke Figur 6: Har det i løpet av de siste 12 månedene blitt vanskeligere, enklere eller er situasjonen uendret når det gjelder muligheten til å få tak i arbeidstakere med riktig kompetanse? Side 7

8 Arbeidskraften sikres ved å satse på de ansatte For å sikre nok arbeidskraft med riktig kompetanse på 3 til 5 års sikt mener lederne at de viktigste tiltakene vil være rettet mot de som er allerede er ansatt i virksomheten. To av tre ledere mener det er viktig å styrke etter- og videreutdanningen og kompetanseutviklingen for ansatte i virksomheten. Like viktig oppgir de at det er å utvikle ansatte til å kunne inneha et bredere oppgavespekter enn de tradisjonelle fag/profesjonsgrenser tilsier. Styrke etter- og videreutdanningen og kompetanseutviklingen for ansatte i Utvikle ansatte til å kunne inneha et bredere oppgavespekter enn de tradisjonelle 68 % 67 % Lettere mulighet for midlertidig ansettelser Øke antall studenter på viktige fagområder At nåværende ansatte står lenger i arbeid før de går av med AFP og alderspensjonen 45 % 42 % 41 % Øke antall heltidsstillinger Øke antall lærlinger Ansette utenlandsk arbeidskraft 28 % 26 % 22 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 70 % 80 % Figur 7: Hvor viktig er følgende for å sikre din virksomhet arbeidskraft med riktig kompetanse på 3 til 5 års sikt? Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er ikke viktig og 5 er svært viktig. Viser andelen som har svart 4 eller 5. Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft er mest krevende Halvparten av lederne oppgir at problemer med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft er den mest krevende personalutfordringen for virksomheten i løpet av de neste 12 månedene. Deretter følger høyt sykefravær og tilpasning av arbeidstidsbestemmelsene til virksomhetens behov som de mest krevende utfordringene. Lederne i privat sektor mener i større grad enn lederne i offentlig sektor at den mest krevende personalutfordringen de neste 12 månedene vil være å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. I offentlig virksomheter er lederne i større grad bekymret for høyt sykefravær. Side 8

9 Problemer med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft Høyt sykefravær Tilpasning av arbeidstidsbestemmelsene til virksomhetens behov Høy gjennomsnittsalder Uhensiktsmessig kompetansesammensetning i virksomheten Tilpasning av arbeidstidsbestemmelsene til den enkelte arbeidstakers behov Å få de ansatte til å stå lenger i jobb Høy turnover 23 % 20 % 23 % 15 % 21 % 11 % 20 % 8 % 10 % 8 % 4 % 7 % 3 % 56 % 43 % 40 % Privat Offentlig 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Figur 8: Hvilke av disse personalutfordringene vil være mest krevende for din virksomhet de neste 12 måneder? Fordelt på sektor. Riktig kompetansesammensetning viktigst for økt verdiskapning/tjenesteproduksjon Dette bildet bekreftes av ledernes svar på hvilke interne faktorer som er viktigst for økt verdiskapning/tjenesteproduksjon i din virksomhet i dagens situasjon. Den klart viktigste faktoren er riktig kompetansesammensetning blant de ansatte. To av tre ledere mener at dette er viktigst. Deretter følger bedre utnyttelse av ansattes kompetanse, en av tre ledere mener dette er viktigst. 74 prosent av lederne i offentlig sektor mener riktig kompetansesammensetning blant de ansatte er viktigste faktor, mens det tilsvarende tallet for ledere i det private er 62 prosent. Det er en større andel ledere i offentlig sektor enn i privat sektor som mener at bedre utnyttelse av ansattes kompetanse er viktig. Nyutdannede ikke godt nok forberedt 61 prosent av lederne mener at nyutdannede ikke er godt nok forberedt på arbeidslivet. 24 prosent mener de derimot er godt nok forberedt, mens 15 prosent svarer vet ikke. Lederne i offentlig sektor mener i noe større grad enn lederne i privat sektor at de nyutdannede ikke er godt nok forberedt. Fordelt på bransje er det derimot større forskjeller i synet på dette. Lederne i undervisningssektoren er i størst grad skeptisk til hvor godt forberedt de nyutdannede er, mens lederne i offentlig administrasjon er minst skeptiske. Side 9

10 Undervisning Bygg- og anlegg Industri Helse og sosial Tjenesteytende næringer Varehandel/hotell/res/transport Kulturell virksomhet Offentlig adm. Helseforetak* 70 % 64 % 61 % 59 % 56 % 52 % 46 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 70 % 80 % Figur 9: Mener du nyutdannede er godt nok forberedt på arbeidslivet? Andel som svarer nei. Fordelt på bransje. (* Helseforetak inngår i bransjen Helse og sosial) Mindre frafall med tettere samarbeid FAKTA: 31 prosent av elevene i videregående skole har ikke fullført studiene etter fem år. Det er flere menn enn kvinner som ikke fullfører. På de yrkesfaglige studieretningene er det hele 45 prosent som ikke har fullført innen fem år, mens tilsvarende tall for studieforberedende utdanningsprogram er 17 prosent. 75 prosent av lederne tror at et tettere samarbeid mellom arbeidsplassene og skolene vil føre til lavere frafall i videregående skole. Dette er tilnærmet uendret sammenlignet med Spekters arbeidsgiverbarometer prosent av lederne oppgir at virksomheten allerede har et samarbeid med skolen på området, mens ytterligere 57 prosent sier at virksomhet kan bidra i et slikt samarbeid. 15 prosent av lederne oppgir at virksomheten ikke kan bidra i et samarbeid. Side 10

11 Undervisning Helseforetak* 30 % 41 % 62 % 49 % Industri Helse og sosial Varehandel/hotell/res/transport Bygg- og anlegg Kulturell virksomhet Tjenesteytende næringer Offentlig adm. 20 % 18 % 13 % 22 % 14 % 5 % 17 % 63 % 57 % 48 % 44 % 53 % 41 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 70 % 80 % 90 % 100 % Har allerede samarbeid Kan bidra i samarbeid Figur 10: Har din virksomhet mulighet til å bidra i et slikt samarbeid? Fordelt på bransje. (* Helseforetak inngår i bransjen Helse og sosial) Side 11

12 Del 2: Arbeidstid og arbeidstidsbestemmelser FAKTA: I 2012 jobbet arbeidstakere utenom ordinær dagtid i Norge, noe som tilsvarer 33,2 prosent av de sysselsatte. Andelen har ligget på rundt 33 prosent de siste fire årene. Det er en større andel kvinner enn menn som jobber utenom ordinær dagtid. Blant de som arbeider utenom ordinær dagtid jobber over 70 prosent i skift- og turnusordninger. Lederne mener flere vil jobbe mer med bedre tilpasset arbeidstid 56 prosent av lederne er enig i at bedre tilpasset arbeidstid vil bidra til at flere som jobber frivillig deltid kan jobbe mer enn i dag. Kun 10 prosent er uenig i dette. 56 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 18 % 10 % 15 % 0 % Enig Verken eller Uenig Vet ikke Figur 11: Bedre tilpasset arbeidstid vil bidra til at flere som jobber frivillig deltid kan jobbe mer enn i dag. Andelen helt enig og noe enig er slått sammen til enig, og andelen helt uenig og noe uenig er slått sammen til uenig. Andelen ledere som er enig i at bedre tilpasset arbeidstid vil bidra til at flere som jobber frivillig deltid kan jobbe mer enn i dag er kun marginalt større i privat (57 prosent) enn i offentlig sektor (55 prosent). Det er derimot store bransjevise variasjoner knyttet til dette. I helseforetakene oppgir hele 97 prosent av lederne at de er enig i dette. Deretter følger lederne i offentlig administrasjon hvor 74 prosent er enig. Andelen ledere som er enig er minst blant undervisningsvirksomhetene hvor kun 35 prosent er enig i at bedre tilpasset arbeidstid vil bidra til at flere som jobber frivillig deltid kan jobbe mer enn i dag. Side 12

13 Helseforetak* 97 % Offentlig adm. Tjenesteytende næringer Varehandel/hotell/res/transport Helse og sosial Industri Kulturell virksomhet Bygg- og anlegg Undervisning 74 % 65 % 61 % 57 % 55 % 54 % 46 % 35 % 0 % 20 % 40 % 80 % 100 % 120 % Figur 12: Bedre tilpasset arbeidstid vil bidra til at flere som jobber frivillig deltid kan jobbe mer enn i dag. Andelen helt enig eller noe enig. Fordelt på bransje. (* Helseforetak inngår i bransjen Helse og sosial) Videre mener en stor andel av lederne at arbeidstidsbestemmelsenes system og kompleksitet gjør at det kan oppstå uforutsette lovbrudd. 60 prosent av ledere er enig i denne påstanden, mens 13 prosent er uenig. Blant lederne i helseforetakene er 100 prosent enig i at lovbrudd oppstår på grunn av arbeidstidsbestemmelsenes system og kompleksitet. Stor forståelse for behovet for fleksible arbeidsordninger Lederne mener de ansatte i større grad forstår behovet for fleksible arbeidstidsordninger enn de tillitsvalgte. Lederne mener dette gjelder både i situasjoner hvor behovet er begrunnet i arbeidstakerens behov og der behovet er begrunnet i virksomhetens behov. Lederne mener videre at både ansatte og tillitsvalgte har større forståelse for behovet for fleksible arbeidstidsbestemmelser når de begrunnes i arbeidstakernes behov enn når det begrunnes i virksomhetens behov. Side 13

14 ...at de tillitsvalgte forstår behovet for å ha fleksible bestemmelser for arbeidstidsordninger tilpasset virksomhetens behov 53 %...at de ansatte forstår behovet for å ha fleksible bestemmelser for arbeidstidsordninger tilpasset virksomhetens behov 70 % at de tillitsvalgte forstår behovet for å ha fleksible bestemmelser for arbeidstidsordninger tilpasset arbeidstakernes ulike behov 66 %...at de ansatte forstår behovet for å ha fleksible bestemmelser for arbeidstidsordninger tilpasset arbeidstakernes ulike behov 80 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 70 % 80 % 90 % Figur 13: Forståelse for behovet for fleksible arbeidstidsordninger. Andel som svarer ja. Ikke godt tilpasset driftsformene i dagens arbeidsliv Halvparten av lederne er uenig i at arbeidstidsbestemmelsene er godt tilpasset driftsformene i dagens arbeidsliv. Ytterligere 29 prosent er derimot enig i dette og 16 prosent svarer at de verken er enig eller uenig. Det er med andre ord en betydelig overvekt av lederne som er uenig i at arbeidstidsbestemmelsene er godt tilpasset driftsformene i dagens arbeidsliv. Det er flere ledere privat sektor (51 prosent) enn i offentlig sektor (46 prosent)som er uenig i at arbeidstidsbestemmelsene er godt tilpasset dagens arbeidsliv. 50 % 46 % 51 % 40 % 34 % 30 % 26 % Privat sektor Offentlig sektør 20 % 16 % 16 % 10 % 0 % Uenig Verken eller Enig Figur 14: Arbeidstidsbestemmelsene er godt tilpasset driftsformene i dagens arbeidsliv. Fordelt på sektor. Side 14

15 Lederne i bygg- og anleggsbransjen (57 prosent) er i størst grad uenig i at arbeidstidsbestemmelsene er godt tilpasset dagens arbeidsliv. Deretter følger tjenesteytende næringer (55 prosent) og kulturell virksomhet (52 prosent). Lederne i undervisningsvirksomhetene er i minst grad uenig (40 prosent). Når det gjelder lederne i helseforetakene er hele 97 prosent uenig i at arbeidstidsbestemmelsene er godt tilpasset dagens arbeidsliv. Helseforetak* 97 % Bygg og anlegg Tjenesteytende næringer Kulturell virksomhet Offentlig adm. Varehandel, hot/res, transp. Helse og sosial Industri etc. Undervisning 57 % 55 % 52 % 49 % 49 % 48 % 46 % 40 % 0 % 20 % 40 % 80 % 100 % Figur 15: Arbeidstidsbestemmelsene er godt tilpasset driftsformene i dagens arbeidsliv. Andel helt uenig eller noe uenig. Fordelt på bransje. (* Helseforetak inngår i bransjen Helse og sosial) Side 15

16 Del 3: Inkluderende arbeidsliv Fakta: Partene i arbeidslivet og regjeringen inngikk i 2002 den første samarbeidsavtalen om inkluderende arbeidsliv. Dagens samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv utløper I den forbindelse har Spekter tatt til ordet for å utvide dagens IA-avtale til en avtale om mobilisering av arbeidskraft (MOA-avtale). Større fleksibilitet vil bidra til å inkludere flere Seks av ti ledere mener at større fleksibilitet i arbeidstidbestemmelsene vil bidra til å inkludere flere som i dag faller utenfor arbeidslivet. 13 prosent er uenig i dette. I privat sektor er det en større andel ledere som mener at større fleksibilitet i arbeidstidbestemmelsene vil bidra til å inkludere flere enn blant lederne i offentlig sektor. Andelen ledere som mener at større fleksibilitet i arbeidstidbestemmelsene vil bidra til å inkludere flere som i dag faller utenfor arbeidslivet er størst i de tjenesteytende næringene. Færrest som er enig i dette finner man blant lederne innen kulturell virksomhet. Helseforetak* Tjenesteytende næringer Helse og sosial Varehandel, hot/res, transp. Industri etc. Offentlig adm. Bygg og anlegg Undervisning Kulturell virksomhet 90 % 71 % 61 % 58 % 51 % 48 % 43 % 0 % 20 % 40 % 80 % 100 % Enig Verken eller Uenig Vet ikke Figur 16: Større fleksibilitet i arbeidstidbestemmelsene vil bidra til å inkludere flere som i dag faller utenfor arbeidslivet. Fordelt på bransjer. (* Helseforetak inngår i bransjen Helse og sosial) Halvparten mener IA-avtalen bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv 49 prosent av lederne i virksomheter som i dag har en IA-avtale mener at dagens IA-avtale, totalt sett, er et godt virkemiddel for å lykkes i etablere et mer inkluderende arbeidsliv som bidrar til mer nærvær og inkludering i arbeidslivet for utsatte grupper. 38 prosent av lederne er ikke enig, og 13 prosent oppgir at det ikke vet. Lederne mener videre at IA-avtalen bør videreutvikles. 46 prosent av lederne i virksomheter som i dag har IA-avtale mener at dagens IA-avtale bør utvikles til å omfatte flere grupper som i dag står utenfor arbeidslivet. 22 prosent er uenig og hele 32 prosent svarer at de ikke vet. Side 16

17 32 % 22 % 46 % Ja Nei Vet ikke Figur 17: Behovet for arbeidskraft vil øke kraftig i årene som kommer. Mener du at dagens IA-avtale bør utvikles til å omfatte flere grupper som i dag står utenfor arbeidslivet? Figuren viser svar for de som i dag har IA-avtale. Halvparten mener IA-avtalen har bidratt til lavere sykefravær 42 prosent av lederne i IA-virksomheter mener at virksomhetens innsats i forbindelse med IA-avtalen har bidratt til lavere sykefravær i sin virksomhet. 39 prosent er ikke enig i dette og 19 prosent svarer vet ikke. I hvilken grad lederne mener at IA-avtalen har bidratt til lavere sykefravær varierer til en viss grad etter bransje. I bygg og anleggsbransjen er det kun 3 av 10 ledere som mener IA-avtalen har bidratt til dette, mens det innen offentlig administrasjon og kulturell virksomhet er hele to av tre ledere som mener det samme. Helseforetak* 78 % Offentlig adm. Kulturell virksomhet 66 % 65 % Industri etc. Tjenesteytende næringer Helse og sosial Varehandel, hot/res, transp. Undervisning Bygg og anlegg 53 % 44 % 40 % 38 % 36 % 31 % 0 % 20 % 40 % 80 % 100 % Figur 18: Mener du virksomhetens innsats i forbindelse med IA-avtalen har bidratt til lavere sykefravær i din virksomhet? Andel som svarer ja. (* Helseforetak inngår i bransjen Helse og sosial) Side 17

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Noen tall fra NITO. Om studenter og nyutdannede. Om arbeidsmarked for ingeniører. Studentundersøkelse 2017 Etterundersøkelsen Behovsanalyse 2017

Noen tall fra NITO. Om studenter og nyutdannede. Om arbeidsmarked for ingeniører. Studentundersøkelse 2017 Etterundersøkelsen Behovsanalyse 2017 Noen tall fra NITO Om studenter og nyutdannede Studentundersøkelse 2017 Etterundersøkelsen 2017 Om arbeidsmarked for ingeniører Behovsanalyse 2017 NITOs studentundersøkelse 2017 777 respondenter NITO studentmedlemmer

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Fakta Anne-Kari Brattens foredrag på Senter for profesjonsstudier, HiOA den 5. desember 2013

Fakta Anne-Kari Brattens foredrag på Senter for profesjonsstudier, HiOA den 5. desember 2013 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med nesten 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE www.spekter.no Notat

Detaljer

Jeg skal prøve å snakke

Jeg skal prøve å snakke Jeg skal prøve å snakke Litt om arbeidsmarkedet, utviklingstrekk og mulige konsekvenser. Litt om Fellesforbundet, myndigheter og rammeforhold. Litt om lærlinger. Jeg håper vi kan ha dialog de neste 30

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Nedbemanning i norske virksomheter NR ANDREAS HAGA RAAVAND

AKTUELL KOMMENTAR. Nedbemanning i norske virksomheter NR ANDREAS HAGA RAAVAND NR. 11 16 ANDREAS HAGA RAAVAND Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank Av Andreas Haga Raavand 1 Oljeprisfallet har ført til en rekke

Detaljer

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting

Kristine Nergaard og Espen Løken. Deltid og undersysselsetting Kristine Nergaard og Espen Løken Deltid og undersysselsetting 1 Tema og datagrunnlag Fagforbundet har bedt Fafo om å framskaffe data om deltidsarbeid, undersysselsetting og midlertidig ansettelse innen

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet

Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet Håkon Høst 28-04-11 Ungdom, yrkesutdanning og overgang ttil arbeidslivet Hordaland fylkeskommune 28. april 2011 «Alt var bedre før. Særlig ungdommen» Før da kunne de som hadde forutsetninger for det ta

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

FAKTA Kvinner i arbeids- og familieliv 2017

FAKTA Kvinner i arbeids- og familieliv 2017 FAKTA Kvinner i arbeidsog familieliv 2017 Sysselsetting Sysselsettingsandel i befolkningen (15 74 år) eksl innvandrere: Kvinner: 65,3 % 69,1 % Sysselsettingsandel innvandrere (15 74 år): Kvinner: 56,4

Detaljer

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser. Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser. Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006 Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006 Tema Presentere hovedfunn fra ny undersøkelse om norske bedrifters bruk av

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort?

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Faktaark «Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Adecco Kun ledere med personalansvar har svart på

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Yrkesdeltakelsen lavere enn i 1998

Yrkesdeltakelsen lavere enn i 1998 AV TORMOD REIERSEN SAMMENDRAG Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som deltar i yrkeslivet, yrkesdeltakelsen, er et av de viktigste kriteriene for å vurdere om man lykkes med arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Etter en svært høy vekst i sysselsettingen høsten 2007 avtok veksten i 2008. I april i fjor stoppet den opp og holdt seg deretter stabil. Så kom finanskrisen

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Undersøkelse om forenkling 2015 Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Om utvalget Bransje (antall) Ansatte (antall) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 90 89 365 27 31 200 500 450 400 350

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Karen Helene Ulltveit-Moe 18. januar 2016

Karen Helene Ulltveit-Moe 18. januar 2016 Karen Helene Ulltveit-Moe 18. januar 2016 Mandat Utvalget er bedt om å vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse, i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, herunder

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Mangel på personell? I dag? I morgen? 0m ti år? - Fire av ti jenter må velge omsorgsyrke

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden Arbeidsliv Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden De nordiske land har de klart høyeste andelene yrkesaktive kvinner sammenlignet med andre europeiske land. De søreuropeiske land, utenom, har de laveste

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015 Karrieretopp Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 15 Holdninger til alder og karriere De fleste foretrekker erfaring Flertallet foretrekker erfaring Dersom man må velge, er det 64 prosent

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fafo-seminar 7.mai 2010 Nye fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring tradisjonelt i håndverksfagene,

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) 2016 Holdningsundersøkelse i næringslivet Tema og innhold Kort om undersøkelsen..3 Rapportering, regelverk og tilgang

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling

Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseutvikling fra plan til handling Forsker Anne Inga Hilsen Oslo 19.november 2014 Mål for strategisk kompetanseutvikling: å styrke evnen til strategisk kompetanseplanlegging, og realisere

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017 Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017 Innhold Forord... 3 1. Sammendrag... 5 2. Nedgangen i ferd med å flate ut, men krisen er langt fra over... 6 Ledigheten lavere, men fortsatt

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen

Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen Situasjonsbeskrivelse og enkelte utfordringer knyttet til fag- og yrkesopplæringen 1. Innledning Samfunnet har gitt grunnopplæringen et omfattende mandat som konkretiseres i formålsparagrafen for grunnopplæringen,

Detaljer

Too old to rock n roll? En undersøkelse av tiltak og betingelser for gode seniortiltak blant Norsk Industris medlemsbedrifter

Too old to rock n roll? En undersøkelse av tiltak og betingelser for gode seniortiltak blant Norsk Industris medlemsbedrifter Too old to rock n roll? En undersøkelse av tiltak og betingelser for gode seniortiltak blant Norsk Industris medlemsbedrifter Dagfinn Hertzberg Sol Skinnarland 2006 1 Målsetninger for prosjektet Kartlegge

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017 Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017 Innhold Forord... 3 1. Sammendrag... 5 2. Nedgangen i ferd med å flate ut, men krisen er langt fra over... 6 Ledigheten lavere, men fortsatt

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

situasjonen i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med når for ledighetsnivået eller eldres yrkesdeltakelse i Norge skal vurderes.

situasjonen i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med når for ledighetsnivået eller eldres yrkesdeltakelse i Norge skal vurderes. Vedlegg 1 : yrkesdeltakelse i Norden Arbeidsliv Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden De nordiske land har de klart høyeste andelene yrkesaktive kvinner sammenlignet med andre europeiske land. De

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Utvikling de siste årene Sterk oppgangsperiode fra våren 2004 til høsten 2008, sterkt fallende ledighet September 2008: «Finanskrise» Bråbrems i arbeidsmarkedet,

Detaljer

Hvordan styrke norske bedrifters konkurranseevne? Utfordringer i arbeidslivspolitikken. Integras årsmøte 15. mai. Svein Oppegaard

Hvordan styrke norske bedrifters konkurranseevne? Utfordringer i arbeidslivspolitikken. Integras årsmøte 15. mai. Svein Oppegaard Hvordan styrke norske bedrifters konkurranseevne? Utfordringer i arbeidslivspolitikken Integras årsmøte 15. mai. Svein Oppegaard Agenda: 1. Konkurranseevnen i 2013 et overblikk 2. Hvordan styrke norsk

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Trude Johnsen. Deltid 2009

Trude Johnsen. Deltid 2009 Trude Johnsen Deltid 2009 Deltid Tilstand Virkningene av deltid Loven og virkemidlene LOs holdning Jun-11-09 side 2 Norge på toppen Kilde: 15-64 år, Eurostat, 2006 Jun-11-09 side 3 Forklaring på forrige

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

NAVs rolle som folkehelseaktør

NAVs rolle som folkehelseaktør NAVs rolle som folkehelseaktør Vi skal gi mennesker muligheter! Vi har som mål å få flere i arbeid og færre på stønad Økonomiske ytelser, kvalifisering, hjelpemidler, råd og veiledning IA-avtalen forplikter

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer