Virkemålet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkemålet 2012 1 2012"

Transkript

1 Virkemålet

2 2 Virkemålet 2012 Virkemålet Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne utviklingen, trenger vi arbeidslivspolitikk som fremmer - og ikke hemmer - positiv utvikling. Det betyr at vi må ta vare på det som fungerer, men vi må også være villige til å gjøre endringer. I arbeidslivsverktøyet Virkemålet belyser vi ulike temaer og utfordringer som vi mener har stor innvirkning på vår evne til omstilling og til å skape verdier. Under hovedområdene Arbeidskraft, Samspill, Skaperkraft og Forventninger vurderer vi: Er vi mange nok? Er vi villige nok? Er vi smarte nok? Og er vi forberedt på framtiden? Vi har ikke tatt mål av oss til å gi en komplett oversikt over alle arbeidslivsrelevante problemstillinger. Likevel mener vi de områdene vi her presenterer gir et godt bilde av hvordan det står til i norsk arbeidsliv. Vi har spurt arbeidsgivere og arbeidstakere om hva de tenker om en lang rekke spørsmål, og supplert dette med tall fra andre kilder. Vi har fastsatt en score innenfor de fire hovedområdene, som viser hvorvidt vi ligger nær blinkskudd med politikken, eller om vi er nærmere skivebom. I denne rapporten kan du lese mer om utvalgte funn og våre hovedkonklusjoner. Dette er Virkes bidrag til en levende og forhåpentligvis fordomsfri debatt på viktige arbeidslivspolitiske områder. God lesning! Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør

3 4 Virkemålet 2012 Virkemålet Arbeidskraft Karakter 4/10 Arbeidskraft Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, og må forvaltes godt + Vi har høy sysselsetting. + Mange ledere kartlegger og oppdaterer ansattes kompetanse. + Mange ledere har ansatt personer som har stått utenfor arbeidslivet de siste årene. + De fleste er fornøyd med egen stillingsandel. - For mange er på helserelaterte trygdeytelser. - Flere bør jobbe mer. - Arbeidsgivere etterlyser bedre støtte fra NAV når de ansetter personer som står utenfor arbeidslivet. - Arbeidsgivere har for liten mulighet til å benytte midlertidig ansettelse. Inger Lise Blyverket Leder Arbeidslivspolitikk

4 6 Virkemålet 2012 Virkemålet Vi har mange i jobb Norge har den høyeste sysselsettingsandelen sammenliknet med EU-landene, og arbeidsledigheten er rekordlav i europeisk sammenheng. De siste årenes sysselsettingsvekst ville ikke vært mulig uten arbeidsinnvandring. 7 av 10 nye jobber har vært besatt av arbeidsinnvandrere. Ansattes kompetanse oppdateres 77 prosent av lederne svarer at virksomheten gjennomfører jevnlige gjennomganger av arbeidstakernes kompetanse og behov for kompetanseoppdateringer. Omtrent halvparten av arbeidstakerne oppgir at de deltok i eksterne eller interne kurs som var helt eller delvis betalt av arbeidsgiver siste år. For mange tapte årsverk på grunn av dårlig helse I 2011 gikk det bort om lag årsverk på grunn av dårlig helse. (Se grafen til høyre) Det tilsvarer 16,8 prosent av arbeidsstyrken. 1 (aldersgruppen år). Tapte årsverk på grunn av dårlig helse (Kilde: Målene om et mer inkluderende arbeidsliv status og utviklingstrekk nr. 1/2012. Rapport fra faggruppen for IA-avtalen) 1 Målene om et mer inkluderende arbeidsliv status og utviklingstrekk nr. 1/2012. Rapport fra faggruppen for IA-avtalen, 20. juni 2012.

5 8 Virkemålet 2012 Virkemålet Hva mener du skal til for at du skal ansette personer hos deg som i dag står utenfor arbeidslivet? Andelen som har oppgitt ulike tiltak. Utviklingen i sykefravær i offentlig og privat sektor (Kilde: NAV) Arbeidsgivere inkluderer, men det kunne vært plass til flere Selv om sykefraværet de siste årene er redusert, og særlig i privat sektor, er sykefraværet i Norge fortsatt høyt sammenliknet med for eksempel Sverige. Siden 2001 har privat sektor hatt en nedgang i sykefraværet på 20 prosent. Det er her den største nedgangen i sykefraværet i arbeidslivet har skjedd. 23 prosent har ansatt personer med ikkevestlig bakgrunn de siste tre årene, og disse blir i større grad ansatt i midlertidige stillinger og sommerjobber. Kilde diagram: Virke/Respons analyse 2012 Over 30 prosent av lederne har de siste tre årene ansatt personer som har stått utenfor arbeidslivet. Lederne etterlyser samtidig tiltak for å kunne inkludere flere.

6 10 Virkemålet 2012 Virkemålet Midlertidig ansettelse en vei inn i arbeidslivet Arbeidslivet blir ikke godt nok utnyttet for å inkludere og kvalifisere unge. 6 av 10 arbeidstakere mener at midlertidig ansettelse vil være viktig for at flere personer skal kvalifisere seg til fast jobb senere. 5 av 10 arbeidsgivere mener økt adgang til midlertidig ansettelse er et viktig tiltak for å ansette de som står utenfor. De fleste er fornøyd med egen stillingsandel Et mindretall ønsker å arbeide mer enn de gjør. At denne arbeidskraftressursen mobiliseres er derfor viktigere for den enkelte enn for samfunnet som helhet. Kun 1 av 10 deltidsansatte jobber ufrivillig deltid, og ufrivillig deltid gjør seg først og framst gjeldende blant de yngste arbeidstakerne (under 31 år). Inger Lise Blyverket Leder Arbeidslivspolitikk

7 12 Virkemålet 2012 Virkemålet Samspill Karakter 5/10 Samspill Godt samspill på arbeidsplassen gir effektive løsninger Inger Lise Blyverket Leder Arbeidslivspolitikk + Ansatte og arbeidsgivere opplever en høy grad av samspill på norske arbeidsplasser. + Samspillet mellom de ansatte og ledelsen er godt, uavhengig av om de ansatte er fagorganisert eller dekket av tariffavtale. + Både arbeidsgivere og arbeidstakere ønsker å finne løsninger som er tilpasset behovet på arbeidsplassen, selv om dette innebærer arbeidstidsordninger som går ut over arbeidsmiljølovens hovedregler. - I virksomheter uten tariffavtale er det begrensede muligheter til å avtale fleksible arbeidstidsordninger. Alle offentlige virksomheter er bundet av tariffavtale, mens bare litt over halvparten av private virksomheter er det. - Arbeidsmiljøloven er fleksibel for noen, men langt fra for alle.

8 14 Virkemålet 2012 Virkemålet Store forskjeller i organisasjonsgrad 2 Totalt er rundt halvparten av alle norske arbeidstakere organisert. 8 av 10 ansatte i offentlig sektor er organisert. 4 av 10 ansatte i privat sektor er organisert. De delene av offentlig sektor med lavest organisasjonsgrad (76 prosent) har uansett høyere organisasjonsgrad enn bransjene med høyest organisasjonsgrad i privat sektor (61 prosent). Alle ansatte i offentlig sektor er dekket av tariffavtale. Litt over halvparten av ansatte i privat sektor er dekket av tariffavtale. Tariffavtaledekningen varierer mellom ulike bransjer og øker proporsjonalt med virksomhetenes størrelse. Andel som er organisert i privat og offentlig sektor (Kilde: FAFO-rapport 2010:47) 2 Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009 FAFO 2010:47 (Neergaard og Stokke) og Meld. St 29 ( )

9 16 Virkemålet 2012 Virkemålet Arbeidsmiljøloven et kart som ikke passer med terrenget Virkemålet viser at både arbeidstakere og arbeidsgivere mener at det daglige samspillet mellom ansatte og ledelse er godt. Virkemålet viser også at samspillet er godt, uavhengig av om de ansatte er fagorganisert eller dekket av tariffavtale. Problemet er imidlertid at det er svært begrensede muligheter til å avtale fleksible løsninger som er ønsket av både arbeidsgiver og arbeidstaker, dersom virksomheten ikke er bundet av tariffavtale. Dette bygger på en grunntanke om at tillitsvalgte og tariffavtaler er nødvendig for å hindre at arbeidsgivere presser gjennom avtaler som utnytter den enkelte arbeidstaker. Funnene i Virkemålet er et uttrykk for at arbeidsmiljøloven ikke er godt nok tilpasset dagens arbeidsliv, at loven legger for stor vekt på tariffavtaledekning, og at loven i realiteten hindrer at det gode samspillet på norske arbeidsplasser utnyttes fullt ut. Alle offentlige virksomheter er organisert. Om lag 2/3 av private virksomheter er organisert I sterk kontrast til organisasjonsgraden for arbeidstakere, som har vært stabil siden 1950-tallet, er organisasjonsgraden for virksomhetene doblet i samme periode. Tariffavtaledekningen er særlig lav i tjenestesektoren. Konsulentfirmaer, advokatfirmaer, ingeniørtjenester og andre tjenesteområder som har hatt sterk vekst de siste årene er blant de bransjene hvor tariffavtale er lite utbredt. Tariffavtaledekning i utvalgte bransjer (Kilde FAFO-rapport 2010:47)

10 18 Virkemålet 2012 Virkemålet Private virksomheter er best på samspill mellom ansatte og ledelsen Samspillet mellom de ansatte og ledelsen er bedre i privat sektor (hvor et mindretall er fagorganisert og dekket av tariffavtale) enn i offentlig sektor (hvor det store flertallet av de ansatte er fagorganisert og alle er dekket av tariffavtale). I privat sektor mener 2/3 av de ansatte at samarbeidet er godt, mens bare litt over halvparten av de ansatte i offentlig sektor mener det samme. I offentlig sektor er det dobbelt så mange som mener at samspillet mellom de ansatte og ledelsen er dårlig, sammenliknet med privat sektor. Samarbeidet mellom ledelse og ansatte på min arbeidsplass fungerer godt. Kilde: Virke/Infuture 2012

11 20 Virkemålet 2012 Virkemålet Skaperkraft Karakter 7/10 Skaperkraft Arbeidslivets evne til omstilling og å fornye seg er avgjørende for norsk verdiskaping + Norge har et godt klima for entreprenørskap + Det er generelt sett høy innovasjonsgrad. - Offentlig byråkrati og skjemavelde utgjør fortsatt en for stor kostnad for virksomhetene - Virksomhetene opplever NAV som for lite tilgjengelig - Fleksibilitet i ansettelsesforhold er for begrenset - Entreprenørskap i utdanningen bør brukes mer - Betydningen av tjenesteinnovasjon blir ikke tatt tilstrekkelig på alvor Inger Lise Blyverket Leder Arbeidslivspolitikk

12 22 Virkemålet 2012 Virkemålet Nordmenn vil være entreprenører 1 av 3 norske arbeidstakere kunne tenke seg å starte egen virksomhet i framtiden. Nesten 8 av 10 virksomheter legger til rette for at ansatte skal kunne delta i utvikling av nye produkter og tjenester. Entreprenørskap er en viktig kraft for innovasjon og vekst i næringslivet. Entreprenører starter nye virksomheter, og er med på å utvikle eksisterende virksomheter i nye retninger. Tall fra tidligere undersøkelser viser at entreprenørskap i utdanningen gir elever og studenter ferdigheter som kan være viktige i arbeidslivet. 3 Blant de mest innovative i verden? Norge er rangert på plass nr. 15 i innovasjonsindeksen til World Economic Forum, hvor innovasjonskapasitet er med på å trekke opp, mens tilgang på forskere og ingeniører trekker ned. Det illustrerer at kompetansepolitikken er vesentlig for innovasjonsgraden. Norske virksomheter er blant de dårligste i Europa til å ta i bruk egenutviklede prosesser. Likevel viser Virkes undersøkelse at mer enn 1 av 3 norske virksomheter har startet noe nytt med basis i ressurser eller kompetanse som er utviklet i virksomheten. 4 Har du ønske om å starte egen bedrift? Kilde: Virke/Infuture Entreprenørskap i utdanningen, september 2011, Utdanningsforbundet og Hovedorganisasjonen Virke 4 Eurostats innovasjonsundersøkelse, 2009

13 24 Virkemålet 2012 Virkemålet Myndighetene spiller ikke alltid på lag med virksomhetene 6 av 10 virksomheter opplever at skjemaveldet hos NAV er for stort. Rundt halvparten av virksomhetene synes det er for lang saksbehandlingstid, og at det er vanskelig å nå gjennom på telefon. Jevnt over er virksomhetene likevel fornøyd med NAV, men tallene viser at det er rom for forbedringer. Norge er på 70. plass av 144 land på en rangering av hvor mye offentlige reguleringer tynger virksomhetene. 5 Fleksibelt arbeid? Nesten 6 av 10 arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt, fikk tilbud om fast ansettelse der de var midlertidig ansatt. Det er et strengt regelverk for når virksomheter har anledning til å benytte midlertidige ansettelser. Det vil derfor gi større fleksibilitet dersom virksomhetene får generell adgang til ettårige midlertidige ansettelser. De fem største utfordringene i samhandlingen med NAV, prosent av arbeidsgiverne som svarer at dette er den største utfordringen. Kilde: Virke/Respons analyse World Economic Forum. Global Competitiveness Report

14 26 Virkemålet 2012 Virkemålet Forventninger Karakter 6/10 Forventninger Er vi beredt på endringene som kommer i framtiden? Inger Lise Blyverket Leder Arbeidslivspolitikk + Unge er forberedt på internasjonal konkurranse. + Virksomhetene gir de ansatte kompetanse på nye områder. + I Norge er vi flinke til å ta i bruk ny teknologi. + Få opplever generasjonskonflikter på arbeidsplassen. - Produktivitetsveksten er svak - Manglende nasjonal bevissthet om hvordan vi gjør oss attraktive nok for unge arbeidstakere som vurderer en internasjonal karriere - På noen års sikt vil vi mangle arbeidskraft. Vi trenger flere med videregående fagutdanning og høyere utdanning. - Begrenset økning i forventet yrkesaktivitet etter fylte 50 år. - Manglende nasjonal bevissthet om utfordringene ved å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb.

15 28 Virkemålet 2012 Virkemålet Vi forbedrer oss ikke like mye som før Norge er blant de landene i verden som produserer mest per time. Norsk økonomi har de siste syv årene hatt en gjennomsnittlig årlig produktivitetsvekst på 0,6 prosent. På 1990-tallet hadde vi til sammenligning en årlig vekst på 3 prosent. NyAnalyse har beregnet (2011) at 1 prosentpoeng høyere produktivitetsvekst de neste 50 årene vil kunne gi oss ekstra produksjon som tilsvarer 8 oljefond. Kampen om arbeidskraften tiltar På kort sikt vil det bli størst økning i etterspørsel etter personer med studiespesialisering på videregående nivå. Grunnen er stor vekst i handel/ servicenæringene og privat tjenesteyting generelt. Det vil også bli økt etterspørsel etter fagpersoner innen helse og omsorg, bygg og anlegg og samferdsel. 6 Vi vil på lengre sikt få en alvorlig mangel på allmennlærere, førskolelærere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi får også en økende mangel på sivilingeniører, ingeniører, andre realister og personer med fagutdanning rettet inn mot industri og bygge- og 7 anleggsvirksomhet. Det vil trolig bli betydelig overskudd av kandidater med høyere utdanning innen økonomi og administrasjon, samfunnsfag, i tillegg til humanistiske og estetiske fag. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt, både for arbeidsgivere og for arbeidstakere. Virkemålet viser at norske studenter er bevisst utviklingen: 74 prosent forventer å møte konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft, og 44 prosent vurderer selv å søke jobb i utlandet. 17 prosent av arbeidsgiverne oppgir at de selv aktivt har rekruttert arbeidskraft som er bosatt utenfor Norge siste år. Har virksomheten i løpet av det siste året aktivt rekruttert arbeidskraft bosatt utenfor Norge, altså arbeidstakere som på ansettelsestidspunktet var bosatt i et annet land? Andel ja for ulike bransjer. Kilde: Virke/Respons analyse Pöyry kompetanseindikator for Virke Demand and supply of labor by education towards SSB 2010

16 30 Virkemålet 2012 Virkemålet Økte krav til omstillingsevne Arbeidstakerne vekter utviklende arbeidsoppgaver foran lønn når de velger ny jobb. Dette er positivt for arbeidslivets omstillingsevne. 44 prosent av de yngste arbeidstakerne ofrer gjerne betydelige deler av sin fritid for å få mer utfordrende arbeidsoppgaver eller lønn, mot 34 prosent av alle arbeidstakere. De aller fleste arbeidstakere, 64 prosent, er villige til å jobbe svært lange dager mot å få lange perioder med fri etterpå. De fleste virksomheter opplever nå kundene som viktigste pådriver for bærekraft (49 prosent), og økt oppmerksomhet rundt bærekraft er en viktig pådriver for omstilling. 24 prosent av arbeidsgiverne mener at nyutdannede ikke har den kompetansen de trenger for å utøve jobben sin. 55 prosent av arbeidsgiverne oppgir å drive opplæring på andre områder i dag enn for to år siden. Omstilling i arbeidslivet utløser nye opplæringsbehov. Spørsmål til arbeidsgivere: Drives det opplæring på noen nye områder i dag i forhold til for 2 år siden? I tilfelle, hvilke? Kilde: Virke/Respons analyse 2012

17 32 Virkemålet 2012 Virkemålet Vi må lykkes med omstillingen til en eldre arbeidsstyrke Både arbeidsgivere og arbeidstakere tror det blir viktigere å tiltrekke seg nye unge medarbeidere enn å beholde eldre arbeidstakere. Det er et paradoks, når nær all vekst i arbeidsstyrken kommer blant eldre arbeidstakere. 1 av 10 opplever generasjonskonflikter på arbeidsplassen. Det er færre generasjonskonflikter i privat sektor enn i offentlig sektor. Ønsket pensjoneringssalder har økt med 3,5 år i løpet av de siste 10 årene. Holdningsendringen har imidlertid 8 foreløpig bare delvis slått ut i endret adferd, ettersom forventet yrkesaktivitet etter fylte 50 år kun økte med 1,3 årsverk i samme periode. Skal vi takle omstillingen i takt med at befolkningen blir eldre, må flere arbeidstakere jobbe lenger. Blant arbeidstakerne er det visse forskjeller mellom generasjonene, men selv blant de eldste i undersøkelsen (født ) er det flest som vektlegger viktigheten av å tiltrekke seg unge (46 prosent, mens 38 prosent svarer å beholde eldre). Hva tror du blir viktigst for virksomheten fremover, å tiltrekke seg nye unge arbeidstakere eller å beholde eldre arbeidstakere? Kilde: Virke/Respons analyse 2012 og Virke/Infuture Seniorpolitisk barometer

18 34 Virkemålet 2012 Virkemålet Hva nå? Virkemålet viser at mye er bra i norsk arbeidsliv. Vår evne til å jobbe smart og stadig smartere har gitt oss både mer kjøpekraft og mer fritid. Vi trives på jobben, og arbeidsgivere og arbeidstakere har et godt samspill. Kompetent arbeidskraft og omstillingsdyktige virksomheter er den beste garantien for å videreføre den norske suksesshistorien. Samtidig har vår evne til å forbedre oss blitt svakere. Virkemålet viser også at rammene for arbeidslivet ikke er tilpasset dagens arbeidsliv. Virke mener derfor at arbeidsmiljøloven må gjøres mer brukervennlig, den må i større grad åpne for individuelle avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og den må i større grad likestille virksomheter med og uten tariffavtale. Arbeidsgivere i privat sektor inkluderer og åpner dørene til arbeidslivet. Økt adgang til å ansette midlertidig, og god støtte fra NAV overfor arbeidsgivere, er en viktig forutsetning for å lykkes med inkludering. På flere områder er vi ikke godt nok forberedt på framtiden. Mobiliseringen av seniorarbeidskraften kan bli den viktigste testen på et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsgivere og arbeidstakere mener det likevel blir viktigst å tiltrekke seg yngre arbeidskraft. Vinneren i kampen om arbeidskraften og talentene framover, blir den som både har høy bevissthet om ressursene som ligger hos seniorarbeidstakerne og er attraktiv overfor de unge talentene. Vi bør bruke mer tid og krefter på hvordan morgendagens arbeidsliv kan bli, heller enn å diskutere hva som var bedre før. Arbeidslivet virker, hvis vi gir mennesker bedre mulighet til å finne de gode løsningene selv. Myndighetene må lytte til arbeidsgivere som vil ansette de som står utenfor arbeidslivet Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør

19 36 Virkemålet 2012 Mer lesestoff og metodeoversikt finner du på Kilder for funn om arbeidsgivere/arbeidstakere er om ikke annet er oppgitt Virke/Respons analyse og Virke/Infuture 2012 Foto Virkemålet: Caroline Roka (Modell: Inger Lise Blyverket) og Sara Johansen (Forord) og Kaia Means (Hva nå?) Tlf: Faks: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo PO Box 2900, 0230 Oslo, Norway

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2014, ARBEIDSDEPARTEMENTET

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2014, ARBEIDSDEPARTEMENTET Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Oslo, 17.01.2013 Vår ref: Gry Myklebust/ 13-474 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2014, ARBEIDSDEPARTEMENTET Hovedorganisasjonen Virke representerer 16

Detaljer

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Utvikling de siste årene Sterk oppgangsperiode fra våren 2004 til høsten 2008, sterkt fallende ledighet September 2008: «Finanskrise» Bråbrems i arbeidsmarkedet,

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Fremtidens arbeidsmarked

Fremtidens arbeidsmarked Fremtidens arbeidsmarked Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Konferanse om internasjonal rekruttering i et strategisk perspektiv, BI 26. oktober 2015 Omfang og sammensetning av innvandring har stor

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet?

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? www.seniorpolitikk.no Det enkle svaret? Hva påvirker - det ikke fullt så enkle svaret Forskning kort oppsummert: Arbeidsplassens betydning

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Mangel på personell? I dag? I morgen? 0m ti år? - Fire av ti jenter må velge omsorgsyrke

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Ny tidsalder - nytt arbeidsliv. Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup

Ny tidsalder - nytt arbeidsliv. Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup Ny tidsalder - nytt arbeidsliv Maalfrid Brath Konsernsjef ManpowerGroup ManpowerGroup zz 2 Trendene som endrer arbeidsmarkedet Demografi Individualisering Profesjonalisering Teknologi 3 2050 1 av 3 i Europa

Detaljer

Strategiplan 2016 2019

Strategiplan 2016 2019 Strategiplan 2016 2019 Senter for seniorpolitikk, Akersgt. 32, 0180 Oslo Arbeidslivets nasjonale kompetansesenter seniorpolitikk.no org.nr. 955 895 916 Tlf sentralbord: 23 15 65 50 - ssp@seniorpolitikk.no

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Nye utfordringer ved innleie av arbeidskraft. Torstein Nesheim Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Seminar, Fafo, 14. mai 2012

Nye utfordringer ved innleie av arbeidskraft. Torstein Nesheim Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Seminar, Fafo, 14. mai 2012 Nye utfordringer ved innleie av arbeidskraft Torstein Nesheim Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Seminar, Fafo, 14. mai 2012 Min bakgrunn Organisasjons- og arbeidslivsforskar ved Samfunns- og næringslivsforskning

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport SNF rapport nr. 20/2008 Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport Særtrykk av sammendrag Anita E. Tobiassen Erik Døving Karen M. Olsen SNF-prosjekt nr.: 6235 Realkompetansevurdering i kommuner Prosjektet

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa?

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland På kompetansejakt i Europa? Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy for å fremme mobiliteten i Europa Et praktisk nettverk: Informasjon

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Arbeidskraft og rekruttering

Arbeidskraft og rekruttering 4 KAP 1 ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Arbeidskraft og rekruttering Bare for å opprettholde dagens nivå på de kommunale tjenestene, uten å ta høyde for nye måter å løse morgendagens oppgaver på, vil det

Detaljer

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Mål Strategi Tiltak Status Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Mål Strategi Tiltak Status Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste Akademikernes handlingsplan Overordnet mål: Et verdiskapende og inkluderende kunnskapssamfunn Vedtatt 6.12.2013 OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005 Det går fremover i offentlig sektor, men altfor sakte HR-konferansen for offentlig sektor 2016 Lillehammer 19. januar 2016 Direktør i Lånekassen og medlem i produktivitetskommisjonen Marianne Andreassen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender

50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender Roger Moen Senter for seniorpolitikk 50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender IA-konferansen i Tromsø 31. mai 2016 Quiz Hvor lenge tror dere folk har lyst til å jobbe? Hvem står bak Senter for seniorpolitikk?

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/2014 BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi 1. Arbeidsløsheten stabil på et høyere nivå 2. Nedgang i sysselsettingsrater i hele

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører

Fremtidig behov for ingeniører Fremtidig behov for ingeniører - 2015 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Dato: 22. januar 2015 Nobody s Unpredictable Prosjektinformasjon 2 Bakgrunn Denne undersøkelsen

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE?

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Tilflyttingskonferansen i Nordland 2014 HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Rita Lekang, distriktssekretær LO Nordland Arbeidsinnvandring Arbeidsinnvandring i Norge har en lang historie.

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om sysselsetting og organisering

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om sysselsetting og organisering LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 7/15 BLIKK PÅ NORDEN - Litt om sysselsetting og organisering 1. Svært forskjellig jobbvekst 2. Nedgang i sysselsettingsrater 3. Ungdom

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden? Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014 1 Utdanning og økonomisk vekst Produktivitetsvekst gjennom teknologiske endringer (hvordan vi gjør ting) viktigste

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Sammen for et arbeidsliv. som virker

Sammen for et arbeidsliv. som virker Sammen for et arbeidsliv som virker Fremtidens arbeidsliv 2 Vi ønsker oss et Norge som satser på og verdsetter de som driver virksomhet. Sammen med våre virksomheter kjemper vi for gode rammebetingelser

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 09/13 SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd 1 Høy andel sysselsatte sammenliknet med andre land 2 Halvparten av sysselsettingsveksten

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/12 FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget 1. i sammenlikning 2. Doble underskudd

Detaljer

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser. Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser. Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006 Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Drivkrefter og konsekvenser Line Eldring Fafo Østforums årkonferanse 1. juni 2006 Tema Presentere hovedfunn fra ny undersøkelse om norske bedrifters bruk av

Detaljer

Bedriftenes motiver, erfaringer og oppfølging

Bedriftenes motiver, erfaringer og oppfølging Bedriftenes motiver, erfaringer og oppfølging Fafo Østforum-seminar, 27.10.09 Jon Horgen Friberg, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Strategiske vurderinger rundt bruken av østeuropeisk arbeidskraft Har

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument

Econas arbeidslivspolitiske dokument Econas arbeidslivspolitiske dokument Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov

Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov Roger Bjørnstad Seniorøkonom i Econ Pöyry Basert på arbeid i Statistisk sentralbyrå sammen med Marit Gjelsvik, Anna Godøy, Inger Holm og Nils Martin Stølen

Detaljer

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 1 Todeling, dualisering, polarisering.. klassisk tema med mange vrier Norsk økonomi - preget

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 Hvordan kan de fylkeskommunale partnerskapene for karriereveiledning og karrieresentrene få

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer