Virkemålet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkemålet 2012 1 2012"

Transkript

1 Virkemålet

2 2 Virkemålet 2012 Virkemålet Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne utviklingen, trenger vi arbeidslivspolitikk som fremmer - og ikke hemmer - positiv utvikling. Det betyr at vi må ta vare på det som fungerer, men vi må også være villige til å gjøre endringer. I arbeidslivsverktøyet Virkemålet belyser vi ulike temaer og utfordringer som vi mener har stor innvirkning på vår evne til omstilling og til å skape verdier. Under hovedområdene Arbeidskraft, Samspill, Skaperkraft og Forventninger vurderer vi: Er vi mange nok? Er vi villige nok? Er vi smarte nok? Og er vi forberedt på framtiden? Vi har ikke tatt mål av oss til å gi en komplett oversikt over alle arbeidslivsrelevante problemstillinger. Likevel mener vi de områdene vi her presenterer gir et godt bilde av hvordan det står til i norsk arbeidsliv. Vi har spurt arbeidsgivere og arbeidstakere om hva de tenker om en lang rekke spørsmål, og supplert dette med tall fra andre kilder. Vi har fastsatt en score innenfor de fire hovedområdene, som viser hvorvidt vi ligger nær blinkskudd med politikken, eller om vi er nærmere skivebom. I denne rapporten kan du lese mer om utvalgte funn og våre hovedkonklusjoner. Dette er Virkes bidrag til en levende og forhåpentligvis fordomsfri debatt på viktige arbeidslivspolitiske områder. God lesning! Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør

3 4 Virkemålet 2012 Virkemålet Arbeidskraft Karakter 4/10 Arbeidskraft Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, og må forvaltes godt + Vi har høy sysselsetting. + Mange ledere kartlegger og oppdaterer ansattes kompetanse. + Mange ledere har ansatt personer som har stått utenfor arbeidslivet de siste årene. + De fleste er fornøyd med egen stillingsandel. - For mange er på helserelaterte trygdeytelser. - Flere bør jobbe mer. - Arbeidsgivere etterlyser bedre støtte fra NAV når de ansetter personer som står utenfor arbeidslivet. - Arbeidsgivere har for liten mulighet til å benytte midlertidig ansettelse. Inger Lise Blyverket Leder Arbeidslivspolitikk

4 6 Virkemålet 2012 Virkemålet Vi har mange i jobb Norge har den høyeste sysselsettingsandelen sammenliknet med EU-landene, og arbeidsledigheten er rekordlav i europeisk sammenheng. De siste årenes sysselsettingsvekst ville ikke vært mulig uten arbeidsinnvandring. 7 av 10 nye jobber har vært besatt av arbeidsinnvandrere. Ansattes kompetanse oppdateres 77 prosent av lederne svarer at virksomheten gjennomfører jevnlige gjennomganger av arbeidstakernes kompetanse og behov for kompetanseoppdateringer. Omtrent halvparten av arbeidstakerne oppgir at de deltok i eksterne eller interne kurs som var helt eller delvis betalt av arbeidsgiver siste år. For mange tapte årsverk på grunn av dårlig helse I 2011 gikk det bort om lag årsverk på grunn av dårlig helse. (Se grafen til høyre) Det tilsvarer 16,8 prosent av arbeidsstyrken. 1 (aldersgruppen år). Tapte årsverk på grunn av dårlig helse (Kilde: Målene om et mer inkluderende arbeidsliv status og utviklingstrekk nr. 1/2012. Rapport fra faggruppen for IA-avtalen) 1 Målene om et mer inkluderende arbeidsliv status og utviklingstrekk nr. 1/2012. Rapport fra faggruppen for IA-avtalen, 20. juni 2012.

5 8 Virkemålet 2012 Virkemålet Hva mener du skal til for at du skal ansette personer hos deg som i dag står utenfor arbeidslivet? Andelen som har oppgitt ulike tiltak. Utviklingen i sykefravær i offentlig og privat sektor (Kilde: NAV) Arbeidsgivere inkluderer, men det kunne vært plass til flere Selv om sykefraværet de siste årene er redusert, og særlig i privat sektor, er sykefraværet i Norge fortsatt høyt sammenliknet med for eksempel Sverige. Siden 2001 har privat sektor hatt en nedgang i sykefraværet på 20 prosent. Det er her den største nedgangen i sykefraværet i arbeidslivet har skjedd. 23 prosent har ansatt personer med ikkevestlig bakgrunn de siste tre årene, og disse blir i større grad ansatt i midlertidige stillinger og sommerjobber. Kilde diagram: Virke/Respons analyse 2012 Over 30 prosent av lederne har de siste tre årene ansatt personer som har stått utenfor arbeidslivet. Lederne etterlyser samtidig tiltak for å kunne inkludere flere.

6 10 Virkemålet 2012 Virkemålet Midlertidig ansettelse en vei inn i arbeidslivet Arbeidslivet blir ikke godt nok utnyttet for å inkludere og kvalifisere unge. 6 av 10 arbeidstakere mener at midlertidig ansettelse vil være viktig for at flere personer skal kvalifisere seg til fast jobb senere. 5 av 10 arbeidsgivere mener økt adgang til midlertidig ansettelse er et viktig tiltak for å ansette de som står utenfor. De fleste er fornøyd med egen stillingsandel Et mindretall ønsker å arbeide mer enn de gjør. At denne arbeidskraftressursen mobiliseres er derfor viktigere for den enkelte enn for samfunnet som helhet. Kun 1 av 10 deltidsansatte jobber ufrivillig deltid, og ufrivillig deltid gjør seg først og framst gjeldende blant de yngste arbeidstakerne (under 31 år). Inger Lise Blyverket Leder Arbeidslivspolitikk

7 12 Virkemålet 2012 Virkemålet Samspill Karakter 5/10 Samspill Godt samspill på arbeidsplassen gir effektive løsninger Inger Lise Blyverket Leder Arbeidslivspolitikk + Ansatte og arbeidsgivere opplever en høy grad av samspill på norske arbeidsplasser. + Samspillet mellom de ansatte og ledelsen er godt, uavhengig av om de ansatte er fagorganisert eller dekket av tariffavtale. + Både arbeidsgivere og arbeidstakere ønsker å finne løsninger som er tilpasset behovet på arbeidsplassen, selv om dette innebærer arbeidstidsordninger som går ut over arbeidsmiljølovens hovedregler. - I virksomheter uten tariffavtale er det begrensede muligheter til å avtale fleksible arbeidstidsordninger. Alle offentlige virksomheter er bundet av tariffavtale, mens bare litt over halvparten av private virksomheter er det. - Arbeidsmiljøloven er fleksibel for noen, men langt fra for alle.

8 14 Virkemålet 2012 Virkemålet Store forskjeller i organisasjonsgrad 2 Totalt er rundt halvparten av alle norske arbeidstakere organisert. 8 av 10 ansatte i offentlig sektor er organisert. 4 av 10 ansatte i privat sektor er organisert. De delene av offentlig sektor med lavest organisasjonsgrad (76 prosent) har uansett høyere organisasjonsgrad enn bransjene med høyest organisasjonsgrad i privat sektor (61 prosent). Alle ansatte i offentlig sektor er dekket av tariffavtale. Litt over halvparten av ansatte i privat sektor er dekket av tariffavtale. Tariffavtaledekningen varierer mellom ulike bransjer og øker proporsjonalt med virksomhetenes størrelse. Andel som er organisert i privat og offentlig sektor (Kilde: FAFO-rapport 2010:47) 2 Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009 FAFO 2010:47 (Neergaard og Stokke) og Meld. St 29 ( )

9 16 Virkemålet 2012 Virkemålet Arbeidsmiljøloven et kart som ikke passer med terrenget Virkemålet viser at både arbeidstakere og arbeidsgivere mener at det daglige samspillet mellom ansatte og ledelse er godt. Virkemålet viser også at samspillet er godt, uavhengig av om de ansatte er fagorganisert eller dekket av tariffavtale. Problemet er imidlertid at det er svært begrensede muligheter til å avtale fleksible løsninger som er ønsket av både arbeidsgiver og arbeidstaker, dersom virksomheten ikke er bundet av tariffavtale. Dette bygger på en grunntanke om at tillitsvalgte og tariffavtaler er nødvendig for å hindre at arbeidsgivere presser gjennom avtaler som utnytter den enkelte arbeidstaker. Funnene i Virkemålet er et uttrykk for at arbeidsmiljøloven ikke er godt nok tilpasset dagens arbeidsliv, at loven legger for stor vekt på tariffavtaledekning, og at loven i realiteten hindrer at det gode samspillet på norske arbeidsplasser utnyttes fullt ut. Alle offentlige virksomheter er organisert. Om lag 2/3 av private virksomheter er organisert I sterk kontrast til organisasjonsgraden for arbeidstakere, som har vært stabil siden 1950-tallet, er organisasjonsgraden for virksomhetene doblet i samme periode. Tariffavtaledekningen er særlig lav i tjenestesektoren. Konsulentfirmaer, advokatfirmaer, ingeniørtjenester og andre tjenesteområder som har hatt sterk vekst de siste årene er blant de bransjene hvor tariffavtale er lite utbredt. Tariffavtaledekning i utvalgte bransjer (Kilde FAFO-rapport 2010:47)

10 18 Virkemålet 2012 Virkemålet Private virksomheter er best på samspill mellom ansatte og ledelsen Samspillet mellom de ansatte og ledelsen er bedre i privat sektor (hvor et mindretall er fagorganisert og dekket av tariffavtale) enn i offentlig sektor (hvor det store flertallet av de ansatte er fagorganisert og alle er dekket av tariffavtale). I privat sektor mener 2/3 av de ansatte at samarbeidet er godt, mens bare litt over halvparten av de ansatte i offentlig sektor mener det samme. I offentlig sektor er det dobbelt så mange som mener at samspillet mellom de ansatte og ledelsen er dårlig, sammenliknet med privat sektor. Samarbeidet mellom ledelse og ansatte på min arbeidsplass fungerer godt. Kilde: Virke/Infuture 2012

11 20 Virkemålet 2012 Virkemålet Skaperkraft Karakter 7/10 Skaperkraft Arbeidslivets evne til omstilling og å fornye seg er avgjørende for norsk verdiskaping + Norge har et godt klima for entreprenørskap + Det er generelt sett høy innovasjonsgrad. - Offentlig byråkrati og skjemavelde utgjør fortsatt en for stor kostnad for virksomhetene - Virksomhetene opplever NAV som for lite tilgjengelig - Fleksibilitet i ansettelsesforhold er for begrenset - Entreprenørskap i utdanningen bør brukes mer - Betydningen av tjenesteinnovasjon blir ikke tatt tilstrekkelig på alvor Inger Lise Blyverket Leder Arbeidslivspolitikk

12 22 Virkemålet 2012 Virkemålet Nordmenn vil være entreprenører 1 av 3 norske arbeidstakere kunne tenke seg å starte egen virksomhet i framtiden. Nesten 8 av 10 virksomheter legger til rette for at ansatte skal kunne delta i utvikling av nye produkter og tjenester. Entreprenørskap er en viktig kraft for innovasjon og vekst i næringslivet. Entreprenører starter nye virksomheter, og er med på å utvikle eksisterende virksomheter i nye retninger. Tall fra tidligere undersøkelser viser at entreprenørskap i utdanningen gir elever og studenter ferdigheter som kan være viktige i arbeidslivet. 3 Blant de mest innovative i verden? Norge er rangert på plass nr. 15 i innovasjonsindeksen til World Economic Forum, hvor innovasjonskapasitet er med på å trekke opp, mens tilgang på forskere og ingeniører trekker ned. Det illustrerer at kompetansepolitikken er vesentlig for innovasjonsgraden. Norske virksomheter er blant de dårligste i Europa til å ta i bruk egenutviklede prosesser. Likevel viser Virkes undersøkelse at mer enn 1 av 3 norske virksomheter har startet noe nytt med basis i ressurser eller kompetanse som er utviklet i virksomheten. 4 Har du ønske om å starte egen bedrift? Kilde: Virke/Infuture Entreprenørskap i utdanningen, september 2011, Utdanningsforbundet og Hovedorganisasjonen Virke 4 Eurostats innovasjonsundersøkelse, 2009

13 24 Virkemålet 2012 Virkemålet Myndighetene spiller ikke alltid på lag med virksomhetene 6 av 10 virksomheter opplever at skjemaveldet hos NAV er for stort. Rundt halvparten av virksomhetene synes det er for lang saksbehandlingstid, og at det er vanskelig å nå gjennom på telefon. Jevnt over er virksomhetene likevel fornøyd med NAV, men tallene viser at det er rom for forbedringer. Norge er på 70. plass av 144 land på en rangering av hvor mye offentlige reguleringer tynger virksomhetene. 5 Fleksibelt arbeid? Nesten 6 av 10 arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt, fikk tilbud om fast ansettelse der de var midlertidig ansatt. Det er et strengt regelverk for når virksomheter har anledning til å benytte midlertidige ansettelser. Det vil derfor gi større fleksibilitet dersom virksomhetene får generell adgang til ettårige midlertidige ansettelser. De fem største utfordringene i samhandlingen med NAV, prosent av arbeidsgiverne som svarer at dette er den største utfordringen. Kilde: Virke/Respons analyse World Economic Forum. Global Competitiveness Report

14 26 Virkemålet 2012 Virkemålet Forventninger Karakter 6/10 Forventninger Er vi beredt på endringene som kommer i framtiden? Inger Lise Blyverket Leder Arbeidslivspolitikk + Unge er forberedt på internasjonal konkurranse. + Virksomhetene gir de ansatte kompetanse på nye områder. + I Norge er vi flinke til å ta i bruk ny teknologi. + Få opplever generasjonskonflikter på arbeidsplassen. - Produktivitetsveksten er svak - Manglende nasjonal bevissthet om hvordan vi gjør oss attraktive nok for unge arbeidstakere som vurderer en internasjonal karriere - På noen års sikt vil vi mangle arbeidskraft. Vi trenger flere med videregående fagutdanning og høyere utdanning. - Begrenset økning i forventet yrkesaktivitet etter fylte 50 år. - Manglende nasjonal bevissthet om utfordringene ved å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb.

15 28 Virkemålet 2012 Virkemålet Vi forbedrer oss ikke like mye som før Norge er blant de landene i verden som produserer mest per time. Norsk økonomi har de siste syv årene hatt en gjennomsnittlig årlig produktivitetsvekst på 0,6 prosent. På 1990-tallet hadde vi til sammenligning en årlig vekst på 3 prosent. NyAnalyse har beregnet (2011) at 1 prosentpoeng høyere produktivitetsvekst de neste 50 årene vil kunne gi oss ekstra produksjon som tilsvarer 8 oljefond. Kampen om arbeidskraften tiltar På kort sikt vil det bli størst økning i etterspørsel etter personer med studiespesialisering på videregående nivå. Grunnen er stor vekst i handel/ servicenæringene og privat tjenesteyting generelt. Det vil også bli økt etterspørsel etter fagpersoner innen helse og omsorg, bygg og anlegg og samferdsel. 6 Vi vil på lengre sikt få en alvorlig mangel på allmennlærere, førskolelærere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi får også en økende mangel på sivilingeniører, ingeniører, andre realister og personer med fagutdanning rettet inn mot industri og bygge- og 7 anleggsvirksomhet. Det vil trolig bli betydelig overskudd av kandidater med høyere utdanning innen økonomi og administrasjon, samfunnsfag, i tillegg til humanistiske og estetiske fag. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt, både for arbeidsgivere og for arbeidstakere. Virkemålet viser at norske studenter er bevisst utviklingen: 74 prosent forventer å møte konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft, og 44 prosent vurderer selv å søke jobb i utlandet. 17 prosent av arbeidsgiverne oppgir at de selv aktivt har rekruttert arbeidskraft som er bosatt utenfor Norge siste år. Har virksomheten i løpet av det siste året aktivt rekruttert arbeidskraft bosatt utenfor Norge, altså arbeidstakere som på ansettelsestidspunktet var bosatt i et annet land? Andel ja for ulike bransjer. Kilde: Virke/Respons analyse Pöyry kompetanseindikator for Virke Demand and supply of labor by education towards SSB 2010

16 30 Virkemålet 2012 Virkemålet Økte krav til omstillingsevne Arbeidstakerne vekter utviklende arbeidsoppgaver foran lønn når de velger ny jobb. Dette er positivt for arbeidslivets omstillingsevne. 44 prosent av de yngste arbeidstakerne ofrer gjerne betydelige deler av sin fritid for å få mer utfordrende arbeidsoppgaver eller lønn, mot 34 prosent av alle arbeidstakere. De aller fleste arbeidstakere, 64 prosent, er villige til å jobbe svært lange dager mot å få lange perioder med fri etterpå. De fleste virksomheter opplever nå kundene som viktigste pådriver for bærekraft (49 prosent), og økt oppmerksomhet rundt bærekraft er en viktig pådriver for omstilling. 24 prosent av arbeidsgiverne mener at nyutdannede ikke har den kompetansen de trenger for å utøve jobben sin. 55 prosent av arbeidsgiverne oppgir å drive opplæring på andre områder i dag enn for to år siden. Omstilling i arbeidslivet utløser nye opplæringsbehov. Spørsmål til arbeidsgivere: Drives det opplæring på noen nye områder i dag i forhold til for 2 år siden? I tilfelle, hvilke? Kilde: Virke/Respons analyse 2012

17 32 Virkemålet 2012 Virkemålet Vi må lykkes med omstillingen til en eldre arbeidsstyrke Både arbeidsgivere og arbeidstakere tror det blir viktigere å tiltrekke seg nye unge medarbeidere enn å beholde eldre arbeidstakere. Det er et paradoks, når nær all vekst i arbeidsstyrken kommer blant eldre arbeidstakere. 1 av 10 opplever generasjonskonflikter på arbeidsplassen. Det er færre generasjonskonflikter i privat sektor enn i offentlig sektor. Ønsket pensjoneringssalder har økt med 3,5 år i løpet av de siste 10 årene. Holdningsendringen har imidlertid 8 foreløpig bare delvis slått ut i endret adferd, ettersom forventet yrkesaktivitet etter fylte 50 år kun økte med 1,3 årsverk i samme periode. Skal vi takle omstillingen i takt med at befolkningen blir eldre, må flere arbeidstakere jobbe lenger. Blant arbeidstakerne er det visse forskjeller mellom generasjonene, men selv blant de eldste i undersøkelsen (født ) er det flest som vektlegger viktigheten av å tiltrekke seg unge (46 prosent, mens 38 prosent svarer å beholde eldre). Hva tror du blir viktigst for virksomheten fremover, å tiltrekke seg nye unge arbeidstakere eller å beholde eldre arbeidstakere? Kilde: Virke/Respons analyse 2012 og Virke/Infuture Seniorpolitisk barometer

18 34 Virkemålet 2012 Virkemålet Hva nå? Virkemålet viser at mye er bra i norsk arbeidsliv. Vår evne til å jobbe smart og stadig smartere har gitt oss både mer kjøpekraft og mer fritid. Vi trives på jobben, og arbeidsgivere og arbeidstakere har et godt samspill. Kompetent arbeidskraft og omstillingsdyktige virksomheter er den beste garantien for å videreføre den norske suksesshistorien. Samtidig har vår evne til å forbedre oss blitt svakere. Virkemålet viser også at rammene for arbeidslivet ikke er tilpasset dagens arbeidsliv. Virke mener derfor at arbeidsmiljøloven må gjøres mer brukervennlig, den må i større grad åpne for individuelle avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og den må i større grad likestille virksomheter med og uten tariffavtale. Arbeidsgivere i privat sektor inkluderer og åpner dørene til arbeidslivet. Økt adgang til å ansette midlertidig, og god støtte fra NAV overfor arbeidsgivere, er en viktig forutsetning for å lykkes med inkludering. På flere områder er vi ikke godt nok forberedt på framtiden. Mobiliseringen av seniorarbeidskraften kan bli den viktigste testen på et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsgivere og arbeidstakere mener det likevel blir viktigst å tiltrekke seg yngre arbeidskraft. Vinneren i kampen om arbeidskraften og talentene framover, blir den som både har høy bevissthet om ressursene som ligger hos seniorarbeidstakerne og er attraktiv overfor de unge talentene. Vi bør bruke mer tid og krefter på hvordan morgendagens arbeidsliv kan bli, heller enn å diskutere hva som var bedre før. Arbeidslivet virker, hvis vi gir mennesker bedre mulighet til å finne de gode løsningene selv. Myndighetene må lytte til arbeidsgivere som vil ansette de som står utenfor arbeidslivet Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør

19 36 Virkemålet 2012 Mer lesestoff og metodeoversikt finner du på Kilder for funn om arbeidsgivere/arbeidstakere er om ikke annet er oppgitt Virke/Respons analyse og Virke/Infuture 2012 Foto Virkemålet: Caroline Roka (Modell: Inger Lise Blyverket) og Sara Johansen (Forord) og Kaia Means (Hva nå?) Tlf: Faks: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo PO Box 2900, 0230 Oslo, Norway

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSKONFERANSE 2014 Læringslivet 2 3 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSK ONFE RA NSE 20 14 4 Sammendrag Vi lærer gjennom hele hele livet livet; ; i utdanning, på

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

FoU rapport nr. 12/2009

FoU rapport nr. 12/2009 FoU rapport nr. 12/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet i Agder fylkene Omfang, strategier og migrasjonsløp Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen Arild Vangstad 1 Tittel Forfattere Internasjonalisering

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer