Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak."

Transkript

1

2 Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Vi vil at velferd skal prioriteres foran skattekutt. Fellesskapets penger skal brukes på elever og lærere, de som blir syke og de som trenger omsorg, framfor milliarder i skattekutt til de rikeste. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Vi skal satse på den norske fellesskolen og gode offentlige sykehus framfor frislipp av utenlandske, kommersielle aktører som tenker profitt, og som kan gå konkurs og skaper usikkerhet for tilbudet til befolkningen. Trygghet for eldre og en god skole for våre barn skaper vi best i fellesskap, ikke ved å la omsorg, helse og skole styres av markedet. Norge skiller seg ut med lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, likevel kan vi ikke ta gode tider for gitt. Når landene rundt oss sliter og etterspørselen etter norske varer går ned, rammer det norske bedrifter. Vi må følge handlingsregelen for innfasing av oljepenger og holde orden i norsk økonomi for å trygge norske bedrifter og folks arbeidsplasser og vi må unngå økonomisk usikkerhet. Vi vil sette inn målrettede tiltak mot næringer med særlige utfordringer. Fagligpolitisk plattform Layout og produksjon: LO Media August 2013 Opplag:

3 Forsterke den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen med et anstendig arbeidsliv for alle, kort avstand mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sterke organisasjoner og tett samarbeid med myndighetene er et av våre viktigste konkurransefortrinn. 02 Aktiv næringspolitikk Arbeiderpartiet og LO vil stå sammen om en aktiv næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv og som styrker norsk næringslivs konkurransekraft. Det skal bli enda lettere å starte bedrift slik at grundere og kreative mennesker kan drive verdiskaping i hele landet. Vi vil styrke brukerstyrt innovasjonsarena for å øke bedriftenes forskningsinnsats og ha økt fokus på næringsrettet forskning og kompetanseutvikling. Staten skal være en Et trygt og anstendig arbeidsliv gjør oss mer produktive og innovative og bedre rustet til omstillinger. For å sikre dette i framtida kreves sterke organisasjoner. Arbeiderpartiet og LO går derfor inn for å øke fagforeningsfradraget i neste periode. profesjonell og aktiv eier, og sikre offentlig eierskap til våre felles naturressurser. Vi vil sikre arbeidsplassene til norske sjøfolk med fortsatt gode rammevilkår og hindre sosial dumping. Nettolønnsordningen for sjøfolk skal styrkes ved å heve taket i ordningen og lovfeste den. Vi vil vurdere tiltak mot sosial dumping for den delen av norsk skipsfart som ikke er omfattet av allmenngjøringsloven. FOTO: Roy Ervin Solstad Inkluderende arbeidsliv Vi trenger en ny og bedre avtale om inkluderende arbeidsliv slik at vi kan fortsette den nasjonale dugnaden for at flere skal stå i jobb. Vi vil forenkle og styrke den praktiske oppfølgingen av avtalen slik at flere både kommer inn i og forblir lenger i arbeidslivet. Innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv må forsterkes. Forebygging, tidlig 04 Vi vil gjøre det enklere å behandle krav om allmenngjøring. Sosial dumping Økt arbeidsinnvandring har gitt oss viktig arbeidskraft, men i deler av arbeidslivet har det også ført til problemer med sosial dumping. Arbeiderpartiet og LO vil fortsette innsatsen mot sosial dumping slik at arbeidslivet er trygt og anstendig. Allmengjøring av tariffavtaler som sikrer at ansatte i utsatte bransjer får likeverdige lønns- og arbeidsvilkår har vært et viktig tiltak, og vi vil gjøre det enklere å behandle krav om allmenngjøring. Vi vil bevare innsynrett i lønns- og arbeidsvilkår som et viktig verktøy for å sikre at arbeidstakerne kan få lønna de har krav på. Vi vil arbeide videre med å utvide solidaransvar for lønn og feriepenger til å omfatte bestillere som ikke er forbrukere i enkelte bransjer, og utarbeide bransjeprogram innenfor veitransporten og uteliv/servering. innsats og målretting mot enkeltgrupper som er utenfor arbeidslivet er viktige tiltak. Norske arbeidsplasser skal være trygge. Innsatsen mot ulykker på norske arbeidsplasser skal økes. Vi vil arbeide etter en nullvisjon for alvorlige ulykker i arbeidslivet etter samme mal som nullvisjonen når det gjelder drepte i trafikken. FOTO: ole palmstrøm

4 05 Flere faste stillinger satsing på heltidskultur Vi vil fortsette innsatsen for at flere skal få hele stillinger. Vi vil sikre retten til å ha en stillingsprosent lik den man faktisk jobber. Fortrinnsrett til hele stillinger for de med deltidsstillinger skal sikres til de som allerede jobber i bedriften, og bruk av deltid skal drøftes med de tillitsvalgte. Faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det sikrer trygghet og evne til omstilling slik at arbeidstakerne kan bidra til innovasjon og nyskaping og utvikle Bedriftene skal stimuleres til å gjennomføre etter- og videreutdanning av ansatte. 07 bedriften i fellesskap. Økt bruk av midlertidig stillinger, svekkelse av arbeidstakernes rettigheter og medvirkning over egen arbeidsdag bidrar til å svekke konkurransekraften til norsk næringsliv. Vi vil fortsette kampen mot ulovlig innleie ved å sikre kollektiv søksmålsrett og etterlevelse av likebehandlingsprinsippet. De som leies inn skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt direkte hos innleier. Franchise Enkelte konsern organiseres på en måte som gjør at de ansatte ikke har samme beskyttelse i HMS regelverket og mangler retten til medbestemmelse i bedriften. Vi vil vurdere et utvidet HMS-ansvar i konsern og franchiseforhold. Arbeidstakerne og deres organisasjoner skal ha muligheter for medvirkning. Framtidas Kunnskaps-Norge Vi vil ha en god skole for alle, ikke for de få. Kunnskap og kvalitet skal være styrende for skolepolitikken, og gjennom gode lærere og mer tilpasset opplæring skal alle elever få utfordringer. Flere må gjennomføre yrkesfaglig utdanning og oppnå fagbrev for å dekke framtidas kompetansebehov. Da trenger vi flere læreplasser og vi må sikre at de som ikke får læreplass også har mulighet 06 til å fullføre. Vi vil utvide muligheten til å gå videre med høyere utdanning. Vi vil invitere partene i arbeidslivet til et trepartssamarbeid for å bidra til at det utvikles flere fleksible etter- og videreutdanningstilbud med mulighet til å kombinere arbeid og utdanning. Bedriftene skal stimuleres til å gjennomføre etter- og videreutdanning av ansatte. 08 Sykelønn Alle skal ha full lønn under sykdom, slik de har i dag. Det er viktig for tryggheten til arbeidstakerne. Vi går imot innføring av karensdager, øke opptjeningstiden eller å redusere perioden man kan motta sykelønn. 09 Aktiv boligpolitikk Arbeiderpartiet og LO vil ha en aktiv boligpolitikk. Det må bygges flere boliger og settes klare mål for boligbygging. Husbankens rolle skal styrkes og det offentlige skal legge til rette slik at regelverket blir enklere og det blir lettere for kommunene å drive strategisk boligplanlegging. Vi vil tredoble antall studentboliger som får støtte i året til 3000 enheter. 10 Likestilling Vi vil ha mer likestilling på arbeidsplassen, fortsette å jobbe for likelønn sammen med partene, få bukt med ufrivillig deltid, og sette mål om at 40 prosent av lederne i statlig eide selskaper skal være kvinner. Vi vil føre en familiepolitikk som støtter opp om likestillingen i arbeidslivet ved å bevare fedrekvoten i foreldrepermisjonen og styrke kvaliteten i barnehagene. Det skal innføres to barnehageopptak i året, bli flere ansatte i barnehagene og kompetansen til de ansatte skal økes. FOTO: Dorthe Karlsen FOTO: ole palmstrøm

5 FOTO: Sissel M. Rasmussen Vi har fått til mye Vi har et godt grunnlag å bygge på. Gjennom åtte år har regjeringen levert. De fleste i Norge har en jobb å gå til, arbeidslivet er et godt og trygt sted å være og velferden bygges ut. Arbeid er det aller viktigste for mange av oss. Over flere er i arbeid i dag enn i To av tre av de nye arbeidsplassene har kommet i privat sektor. Bare i 2012 ble det startet nye foretak i Norge. Vi styrte Norge trygt gjennom finanskrisen, og har den største sysselsettingen med Europas laveste ledighet som resultat. Men det er ingen selvfølge at det skal være sånn det skyldes aktive, politiske valg. Samtidig som flere har kommet i jobb, har vi økt den enkeltes trygghet på jobben. Hele, faste stillinger skal være normen i norsk arbeidsliv. Vi har forsterket innsatsen mot bruk av midlertidige stillinger, der fast ansettelse er naturlig. Reell mulighet til å jobbe heltid er viktig for mange kvinner. Nå har man for eksempel krav på ansettelse i den stillingsprosenten man faktisk jobber i. Vi har bevart en god ordning med lønn under sykdom, mens sykefraværet har gått ned. Kampen mot sosial dumping har vært viktig. Det handler om anstendige vilkår for de som kommer hit til landet for å jobbe. Men også om å bevare det gode arbeidslivet i Norge. Om lønn og arbeidsforhold presses nedover rammer det til slutt alle. Vi har brukt de store pengene på de viktigste tingene. I stedet for skattekutt har vi økt velferden. Derfor har vi endelig fått på plass full barnehagedekning. Fra 2005 har vi fått flere årsverk innen pleie og omsorg, Vi er i gang med tidenes løft for vei og bane. Gjennom det neste tiåret skal vi bruke mer enn 500 milliarder kroner på samferdsel. Norske elever får bedre resultater i internasjonale undersøkelser, og vi har stoppet privatiseringen av den norske fellesskolen. Gratis skolebøker er innført for videregående skole. Nå skal vi ta Norge videre!

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Teksten i dette heftet er hentet fra Regjeringens fagligpolitiske regnskap. Oslo, juni 2011.

Teksten i dette heftet er hentet fra Regjeringens fagligpolitiske regnskap. Oslo, juni 2011. Grafisk produksjon: LO Media FOTO: Colourbox.com IIllustrasjon: Thomas Løland Teksten i dette heftet er hentet fra Regjeringens fagligpolitiske regnskap. Oslo, juni 2011. FOTO: Nina Hanssen Innsats for

Detaljer

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 1. Arbeid til alle s. 3 2. Likestilling mellom kvinner og

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Kunnskap. Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Kunnskap. Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Arbeiderpartiet.no Kunnskap Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk Arbeiderpartiet.no DEL 1: HOVEDBUDSKAP Vi bygger fremtidens Kunnskaps-Norge Norges viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap,

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Fagligpolitisk regnskap Mai 2009 I Soria Moria-erklæringen ble kampen mot arbeidsledighet og for et inkluderende arbeidsliv framhevet som et av flertallsregjeringens viktigste

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 Innledning Ved inngangen til tariffoppgjøret 2010 er det betydelig usikkerhet om hvilke rammebetingelser norsk økonomi vil ha den nærmeste tiden. Vi har bak oss en periode

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer