Modellen vår. Jens Stoltenberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modellen vår. Jens Stoltenberg"

Transkript

1 Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne i. Problemene har oppstått på grunn av spekulasjon og mangel på politisk styring. Men de må løses ved å satse på fellesskap og fordeling. Ikke ved privatisering, skattekutt til de som har nok fra før, ved å svekke arbeidsfolks rettigheter eller ved å sette økonomien for folk flest over styr. Vi skal ikke eksperimentere med tryggheten vår. Design: LO Media I fire år har vi i regjering arbeidet for å gjøre Norge bedre. Vi har satset på mer fellesskap og rettferdighet. Vi har fått til mye, men mye gjenstår før vi er fornøyde. Vi vil fornye og forbedre det norske samfunnet også framover. I dette programmet kan du lese mer om hva vi vil gjøre. Skal vi få gjennomført alt, trenger vi mer fellesskap - ikke mindre. Da trenger vi dem som vil satse på fellesskapet med på laget for å gjøre Norge enda bedre. Jens Stoltenberg Dette er en kortversjon av Arbeiderpartiets program for perioden Hele programmet kan du lese her: Arbeiderpartiet.no/partiprogram Bli medlem i Arbeiderpartiet: Send nymedlem ap til 1980

2 Trygg og aktiv alderdom Arbeiderpartiets politikk for eldre Kortversjon av Arbeiderpartiets program SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program Alle skal Alle med skal med 1

3 Foto: Colourbox.com Trygg og aktiv Alle skal ha muligheter for en god og aktiv alderdom. Det betyr å ha mulighet til å ta vare på seg selv og sine nærmeste, til å samarbeide med andre, og til å være aktive i samfunnet. Arbeiderpartiet vil utvikle et inkluderende samfunn som stimulerer til deltakelse. Derfor går vi til valg på at alle skal med. Eldre i Norge skal være trygge på at de blir tatt vare på når de trenger det. Både den enkelte eldre og deres nærmeste skal oppleve at det offentlige helse- og omsorgstilbudet er godt. Derfor vil vi innføre en verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Helsa er viktig for alle. God helse gir god livskvalitet, og har stor betydning for vår evne til å skape verdier i samfunnet. Et godt helsevesen er avgjørende for å trygge velferden. Like viktig er det at samfunnet er lagt til rette for trivsel og trygghet. Vi vil ikke at skattekutt til de rikeste skal prioriteres foran gode velferdstjenester. For Arbeiderpartiet er det viktig at de som trenger litt hjelp for å klare seg i hverdagen skal få et trygt og verdig tilbud, uavhengig av den enkeltes bosted og oppsparte penger. 2

4 3

5 Foto: Colourbox.com Utfoldelse og livskvalitet De fleste eldre er aktive, og har gode muligheter for utfoldelse og livskvalitet. Arbeiderpartiet vil trekke flere eldre mennesker inn i organisasjonslivet og det frivillige samfunn. Vi vil bruke eldrerådene mer aktivt, og vil legge til rette for at flere eldre kan bidra i arbeidslivet. Eldre skal selv kunne velge hvor og på hvilken måte de ønsker å være aktive, ikke bli presset ut av arbeidslivet fordi de ikke er «effektive» eller «moderne» nok. Arbeiderpartiet vil: Satse på møteplasser. Vi vil etablere tilskuddsordninger for eldresentre, besøkstjenester og andre former for møteplasser for eldre. 4 Bedre kulturtilbudet Vi vil bidra til økt livskvalitet og inkludering gjennom å legge til rette for kulturopplevelser i et samarbeid mellom profesjonelle og frivillige kulturkrefter. Den kulturelle spaserstokken skal utvides til å gjelde alle eldre. Bedre tilgjengeligheten i samfunnet. Hindringer skal fjernes og prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for utviklingen. Alle skal kunne delta i samfunnslivet. Satse mer på utbedringer av boliger. Også flere boliger må være universelt utformet, slik at de kan brukes av alle. Det er spesielt viktig med installering av heis. Folk skal ha mulighet å bo lengst mulig i eget hjem.

6 Trygg og rettferdig pensjon og trygd Arbeiderpartiet vil ha gode trygdeordninger og et sikkert og rettferdig offentlig pensjonssystem. Solide pensjons- og trygdeytelser i offentlig regi er en bærebjelke i den norske velferdsstaten. Alle skal sikres gode ytelser, også de som ikke klarer å stå lenge i arbeidslivet. Samtidig må det legges til rette for at de som er i stand til og ønsker å stå lenger i arbeid skal tjene på det. De siste årene er det vedtatt omfattende reformer i pensjons- og trygdesystemet. Disse reformene trygger pensjonssystemet for tiår framover, samtidig som det gir langt bedre mulighet for den enkelte til å trappe yrkeskarrieren gradvis ned etter eget ønske. Arbeiderpartiet vil sikre at informasjon og veiledning om egen pensjon blir lett tilgjengelig. Arbeiderpartiet vil: Sikre gode pensjoner Vi vil at trygder og pensjoner skal gi god inntektssikring for alle. Vi vil sikre framtidens avtalefestede pensjon (AFP), og vil at flere får tilleggspensjon slik at færre blir minstepensjonister i framtiden. Kombinere arbeid og pensjon Vi vil legge til rette for at seniorer kan trappe arbeidet gradvis ned, og få til bedre kombinasjoner av arbeid og pensjon. Permisjon for omsorg Vi vil innføre en rett til inntil 10 dager permisjon pr. år for omsorg for nære pårørende. 5

7 Gode helsetjenester til alle Arbeiderpartiet vil at vi i Norge skal skape et helsevesen hvor pasienten er i sentrum og får det beste tilbudet. Vi må sørge for at helsevesenet ligger i front i den medisinske og teknologiske utviklingen, og at tilbudet er tilgjengelig for alle, uansett bosted, inntekt, kjønn, etnisitet og språk eller alder. Vi vil ha et sterkt offentlig helsevesen. Nordmenn har gjennomgående en god helse. Men det er store forskjeller i helsetilstanden mellom ulike grupper i befolkningen. Mange mennesker lever med kronisk eller alvorlig sykdom og uførhet. Andelen av befolkningen som blir eldre er høyere, og vi lever lenger som følge av et godt helsetilbud og en økende velstandsutvikling. Det at vi blir eldre, fører også til at flere får sykdommer som for eksempel demens og kreft. Denne utviklingen kan ikke løses av sykehusene alene. Vi trenger også mer forebygging og sterkere satsing på rehabilitering og habilitering. Skal helsetilbudet bli bedre, må få til samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten. Vi vil derfor fjerne det som hindrer samarbeid, og sørge for at det lønner seg å samhandle. Arbeiderpartiet mener vår viktigste oppgave nå er å styrke den kommunale helsetjenesten. Arbeiderpartiet vil: Forebygge bedre Vi vil satse mer på forebyggende og helsefremmende arbeid slik at færre blir syke, og bruke en større del av helsekronene på dette viktige området. Være tidlig ute Vi vil sørge for at helsevesenet møter sykdom aktivt og så tidlig som mulig, slik at man forebygger alvorlige lidelser som kunne vært forhindret. Samarbeide bedre Vi må styrke samhandlingen i helsetjenesten, både internt i sykehusene, og mellom institusjoner og forvaltningsnivåer (stat, fylke og kommune). Og vi vil satse sterkere på habilitering og rehabilitering. Bedre tannhelsetjenesten. Arbeiderpartiet vil at det offentlige gradvis tar et større ansvar på tannhelsefeltet. Vi vil sette tak for hvor mye den enkelte selv skal betale for nødvendig tannbehandling, og etablere gratis årlig tannhelsekontroll for alle over 75 år. 6

8 Eldreomsorg med god kvalitet De som trenger hjelp skal få det fra det offentlige. Den må være tilpasset de utfordringene hver enkelt har. Vi vil ha en eldreomsorg som sikrer et verdig liv, med personlig stell, valgmuligheter, respekt og privatliv. Omsorgen må tilbys i en form som gir den enkelte trygghet, som ivaretar de pårørende og som passer de lokale forholdene. Vi vil fjerne køer i omsorgen. heldøgns omsorgsplasser. Sykehjem og omsorgsboliger skal ha en god og faglig sterk legetjeneste. Innføre en verdighetsgaranti Eldreomsorgen skal ha en verdighetsgaranti som styrker de eldres rettigheter. Garantien skal blant annet sikre riktig boform, variert og godt kosthold, normal døgnrytme og mulighet til å komme ut. Arbeiderpartiet vil ha flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren med høyere grad av fagkompetanse. Arbeiderpartiet vil: Ha flere og bedre sykehjemsplasser Det skal, innen 2015, bygges eller gis tilsagn om bygging av minst sykehjemsplasser eller Øke valgfriheten De som mottar tjenester i eget hjem skal ha faste hjemmehjelpere, innflytelse på hvem som kommer hjem til seg og medbestemmelse over hva som skal utføres. Bedre tilbudet til demente Vi vil gi demente et bedre tilbud. Retten til tilbud på dagtid skal lovfestes. 7

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Venstres velferdskampanje våren 2012

Venstres velferdskampanje våren 2012 Venstres velferdskampanje våren 2012 Venstre har alltid hatt et sterkt engasjement for velferdssamfunnet. Venstre har vært opptatt av å bygge ut et sosialt sikkerhetsnett for alle borgere, og for å vise

Detaljer

Innhold Seniorpolitiske utfordringer 2006-2009

Innhold Seniorpolitiske utfordringer 2006-2009 Seniorpolitiske utfordringer Statens seniorråd 2006-2009 Innhold Seniorpolitiske utfordringer 2006-2009 Forord 1. Befolkningsutvikling: Vi blir flere ressurssterke eldre.. 5 2. Deltakelse og innflytelse:

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

En velferdsstat for fremtiden. Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat

En velferdsstat for fremtiden. Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat En velferdsstat for fremtiden Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innledning Bærekraftig velferd handler om å forvalte samfunnets verdier på en

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Boligpolitikk Habiliterings- og behandlingstiltak for rusmiddelavhengige

Boligpolitikk Habiliterings- og behandlingstiltak for rusmiddelavhengige Boligpolitikk Regjeringen vil arbeide for at flest mulig av de som ønsker det skal være i stand til å kjøpe sin egen bolig, enten alene eller sammen med andre. For å oppnå dette må Husbankens generelle

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Innst. 11 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 11 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 11 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under

Detaljer

Femmer i angrep - femmer i forsvar

Femmer i angrep - femmer i forsvar Femmer i angrep - femmer i forsvar April 2011 Et hefte om oss og dem politikk på viktige områder 1 INNHOLD 1. GOD SAMHANDLING I KOMMUNEVALGKAMPEN 3 2. PÅ LAG MED LOKALMEDIA 4 3. HOVEDOMRÅDER: - ARBEID

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET...

INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 3 DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN...8 4 SKAPE: UTDANNING OG ARBEID...17 5 DELE: VELFERD OG RETTFERDIGHET... INNHOLD 1 SKAPE OG DELE...3 2 IDEENE...4 FRIHET FOR ALLE MENNESKER... 4 MANGFOLD... 5 LIKE MULIGHETER... 5 SOLIDARITET... 5 ET SAMFUNN I ØKOLOGISK BALANSE... 6 Å SKAPE OG DELE... 6 DEMOKRATI BETYR FOLKETS

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer