Velkommen til en spennende fremtid Vi skal bli hørt, sett og involvert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til en spennende fremtid Vi skal bli hørt, sett og involvert"

Transkript

1

2 Velkommen til en spennende fremtid Vi skal bli hørt, sett og involvert

3 Handlingsprogrammet Vi skal være det viktigste talerøret for eldre i samfunnet

4 Handlingsprogrammets oppbygging Fire hovedpunkter: * Fremtidens helse og omsorg ** Aktive eldre *** Bolig og tilgjengelighet **** Økonomi og arbeidsliv Hvert av hovedpunktene har sine hovedsatsninger Hvert av hovedpunktene har sine underpunkter Alle underpunkt har kulepunkter hvor det er beskrevet hva forbundet mener samt kulepunkter som forteller hvor vi trenger hjelp av lokalforeningene

5 Fremtidens helse og omsorg Hovedsatsning: Det skal gjennomføres et krafttak for å avskaffe de uverdige forholdene som er påvist i helse- og omsorgstjenestene. Spesielt eldre blir rammet av en svak kommuneøkonomi. Stedet du er bosatt gir dermed store utslag for hvilke tjenester du kan vente deg i alderdommen. Slik bør det ikke være. Eldreomsorg er et nasjonalt ansvar. Pensjonistforbundet har lenge etterlyst et tverrpolitisk løft av eldreomsorgen. Vi er nødt til å ta nye virkemidler i bruk, fordi vi gang på gang får bekreftet at virkemidlene vi har i dag ikke er tilstrekkelige. Derfor tror vi på øremerking til drift av enkelte tjenester, som for eksempel sykehjem. Derfor kjemper vi for økte bevilgninger til hjemmetjenestene gjennom kommunene. Derfor vil vi også ha en mer helhetlig eldrepolitikk med flere spesialister på geriatri i spesialisthelsetjenesten. En stor andel av dem som ligger på norske sykehus er over 80 år.

6 Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester Forbundet mener at: Regjeringen må legge fram en nasjonal plan for å sikre at det er nok kvalifisert personell til å dekke behovet for tjenester i helse- og omsorgssektoren i fremtiden, og at lærlingeplasser innen helsefagarbeid prioriteres. Fastlegen må få en koordinerende rolle og bli pasientens kontaktperson i møtet med andre helsetjenester. Klage- og tilsynsordningene i helse- og omsorgstjenestene må bli bedre, så meldinger om uverdige forhold blir tilstrekkelig fulgt opp. Knapphet på ressurser i kommunen må ikke gå utover helse- og omsorgstilbudet til de eldste eldre. Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må gjøres tilgjengelig også for personer over 67 år. Det må bli lettere for pårørende å kombinere arbeid med omsorg for eldre med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske og sosiale problemer. Vandelsattest for ansatte innen eldreomsorgen blir innført. Det må bli etablert tilsynsutvalg for alle hjemmebaserte tjenester. Brukerutvalg for hjemmetjenesten blir lovfestet.

7 Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å gi god informasjon om hvilke muligheter og rettigheter hjemmeboende eldre har i kommunen. Å samle og spre kunnskap om tilbud for pårørende og brukere i eget nærområde. Å bedre samspillet mellom den offentlige omsorgen og eldrerådene, og mellom den offentlige omsorgen og brukere og pårørende. Brukere og pårørende må bli tatt med på råd.

8 Sykehjem Forbundet mener at: Eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for heldøgnspleie, skal ha lovfestet juridisk rett til plass på sykehjem. Dekningen av leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter på sykehjemmene må bli bedre. Gjeninnføre ventelister på sykehjem. Øke investeringstilskuddet til bygging av sykehjem. Kommunene skal få øremerkede midler til drift av sykehjem og omsorgsboliger. Alle eldre skal få tilbud om enerom og rabattordningen for dobbeltrom må avskaffes. At ansatte ved sykehjem må ha vandelsattest. Utarbeide en plan for begrepsavklaring mellom eldreråd, brukerutvalg og tilsynsutvalg i forhold til Pasientrettighetslov og mulighet til å bli hørt. Ingen skal tjene penger på å drifte sykehjem.

9 Sykehjem Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å etablere tilsynsutvalg ved alle sykehjem. Å etablere brukerutvalg ved alle sykehjem. Å øke aktivitet-, kultur- og trivselstiltakene på sykehjem.

10 Sykehus Forbundet mener at: Alle helseforetak må lage og følge opp en handlingsplan for spesialisthelsetjenester for eldre. Samhandlingen mellom helseforetakene og kommunene må bli bedre for utskrivningsklare pasienter. Spesialisthelsetjenesten i større grad må tilby sin kompetanse i form av telemedisin, ambulant tjeneste til å behandle skrøpelige pasienter på sykehjemmene, slik at disse slipper påkjenningen med reise til spesialisthelsetjenesten. Det må bli opprettet 300 LIS-stillinger (leger i spesialisering) i geriatri ved minst 19 høyteknologiske sykehus. Legene må være forpliktet til å være i faget i minst fem år etter utdannelse. Alle sykehus må ha geriatrisk avdeling. Alle legekontor over en viss størrelse må ha geriatrisk sykepleier. En spesialistutdannelse med to år i geriatri med relevante kurs må bli etablert.

11 Sykehus Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å sikre at Pensjonistforbundet får en representant i brukerutvalget til alle de regionale helseforetakene.

12 Forebygging- Tannhelse Forbundet mener at: Fastlegene må øke tilgjengeligheten, og syke- og hjemmebesøk må bli prioritert høyere av fastlegene. Alle eldre som passerer 75 år skal få tilbud om en gratis, forebyggende helsekontroll. En årlig tannhelsekontroll må bli innført til alle eldre over 67 år. Et egenandelstak for tannhelse blir innført. Det må komme systemer for å forebygge underernæring hos eldre både i og utenfor institusjon, for eksempel matombringingstjenester til hjemmeboende eldre, og at helsepersonell får opplæring i næringsrik kost til utsatte grupper. Kommunene bør jobbe mer systematisk for å forebygge fallulykker, for eksempel gjennom å gi bedre tilbud om fysisk aktivitet.

13 Forebygging- Tannhelse Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å spre kunnskap om fall hos eldre samt etablere fallforebyggende treningsgrupper i flere kommuner i landet. Å bidra til flere aktivitetstilbud i kommunen og at flere eldre får en aktiv hverdag. Å gjøre eldre i stand til å ivareta sitt ansvar for egen helse og livskvalitet.

14 Rehabilitering Forbundet mener at: Det må utarbeides en nasjonal rehabiliteringsplan med vekt på å utdanne flere fysioterapeuter, ergoterapeuter og aktivitører. Rehabilitering skal være integrert i de hjemmebaserte tjenestene. At brukermedvirkningen må bli styrket i helse- og omsorgstjenestene når det gjelder rehabilitering, og spesielt hverdagsrehabilitering. Flere eldre må få rehabilitering og opptrening både på sykehjem og i eget hjem etter sykehusopphold.

15 Rehabilitering Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å sørge for at kommunene lager en rehabiliteringsplan for eldre. Å legge press på helsemyndigheten i alle kommuner for å få et bedre rehabiliteringstilbud.

16 Ensomhet og psykisk helse Forbundet mener at: Kommunene må styrke samarbeidet med frivillig sektor for å forebygge ensomhet blant eldre. Forebyggende hjemmebesøk må også kartlegge psykososiale behov. Livsglede, aktivisering og kultur må bli en viktigere del av helse- og omsorgstilbudet til eldre. Det trengs mer forskning og kunnskap om psykisk helse og forebyggende tiltak for eldre. TT-kortet har stor betydning for å forebygge ensomhet hos eldre. Tilbudet må økes.

17 Ensomhet og psykisk helse Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å løfte fram ensomhet og psykiskhelse som tema i lokalforeningene. Målet er å skape en inkluderende kultur. Legge press på lokale og sentrale myndigheter for å lage bedre planer for å fange opp eldre som faller utenom. Å styrke samarbeidet med naturlige samarbeidspartnere på dette området.

18 Aktive eldre Hovedsatsning: Det skal etableres et nasjonalt eldreombud, for å ivareta eldres rettigheter Pensjonistforbundet mener at en aktiv alderdom skaper livsglede og helse. Vi vet at en av årsakene til at eldre ikke deltar i frivillige aktiviteter eller organisasjoner, er at de ikke har blitt spurt. Derfor jobber vi for at alle eldre skal bli invitert inn i lokale fellesskap, for eksempel gjennom tilbud om et aktivitetssenter i sin kommune. Alle står fritt til å fylle pensjonisttilværelsen med det de selv ønsker. Det viktige er at tilbudet om aktivitet er tilgjengelig for alle som ønsker det. Vi trenger å se og høre mer fra de unge eldre dersom eldrepolitikken i større grad skal omfatte denne store, ressurssterke gruppen. Det krever også noe av den enkelte. Pensjonister må stå fram og kreve sin rett i de organer der saker blir drøftet og avgjørelser blir tatt. Derfor vil vi i Pensjonistforbundet være med å styrke alle landets eldreråd og rekruttere flere unge eldre til å være med å ta del i samfunnsutviklingen.

19 Morgendagens aktivitetssenter Forbundet mener at: Alle kommuner og bydeler må opprette egne aktivitetssenter for eldre. Gjennom sentrene skal offentlige etater, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og ulike private tilbydere samhandle om å koordinere innsatsen mot eldre, og utvikle en plattform for forebyggende eldreomsorg. Aktivitetssentrene må bli informasjonsarenaer, hvor eldre kan få en oversikt over alle kommunale, private og frivillige tilbud i kommunen. Det må bli gjennomført en nasjonal kartlegging av eldresentre, aktivitetssentre, forebyggende og helsefremmende aktiviteter og lavterskeltilbud i norske kommuner. Prosjektet «Morgendagens aktivitetssenter» videreføres som et spleiselag mellom staten og Pensjonistforbundet Bevilgningen til «Morgendagens aktivitetssenter» må få en tredobling, fra 10 til 30 millioner kroner, kanalisert gjennom fylkeskommunen.

20 Morgendagens aktivitetssenter Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å gi lokalforeningene tilgang til kunnskapen som kommer fram av «Morgendagens aktivitetsenter» og å tilby informasjonsmateriell, foredrag og kurs som blir utarbeidet sentralt. I samarbeid med andre organisasjoner skal vi lage helsefremmende kurs, utviklet og standardisert til å være en del av tilbudet på aktivitetssentrene. Å utvikle tre modeller for «Morgendagens aktivitetssenter», ved hjelp av dialogkafeer.

21 Politisk medvirkning og eldreråd Forbundet mener at: Det blir etablert et nasjonalt eldreombud. Det må bli flere eldre i folkevalgte organer. Eldrerådsloven må bli styrket. Folkevalgte må få opplæring i eldrerådets funksjon og rolle. Eldrerådenes rolle ikke blir svekket i forbindelse med kommunesammenslåinger.

22 Politisk medvirkning og eldreråd Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å sørge for at eldrerådene får bedre opplæring, politiske innspill og faglig støtte, og at det blir utviklet kurs i politisk påvirkning og samarbeid for eldreråd og pensjonistforeninger. At det i samarbeid med KS blir laget et debatthefte som setter fokus på eldrerådenes rolle i arbeidet med kommunesammenslåinger. Å utrede hvordan lokalforeningene og forbundet kan skape mer politisk debatt på eldres premisser om saker eldre er opptatt av.

23 Kultur Forbundet mener at: Kulturtilbudene til de eldre må styrkes og at bevilgningene må tredobles fram mot «Den kulturelle spaserstokken» må bli utviklet videre og i enda større grad enn tidligere knytte kultur til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Det må gis en kulturgaranti rettet mot eldre. Bevilgninger til kulturelle tiltak for eldre skal ikke være avhengig av private sponsorer. Økt samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter for å styrke kulturtilbudet til eldre må bli stimulert.

24 Kultur Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å bidra til at de eldre selv kan delta i og medvirke til det kulturelle tilbudet. Å utvikle lokale nettverk for å stimulere til et kvalitativt mangfold av aktiviteter, blant annet gjennom å arrangere regionale temasamlinger for alle aktuelle samarbeidspartnere en gang i året. Å gjøre teleslynge tilgjengelig i alle offentlige kulturbygg.

25 Frivillighet Forbundet mener at: Regjeringen må sikre midler til å legge til rette for frivilligheten i kommunene, og styrke ordningen med frivillighetskoordinatorer. Frivillig arbeid og samarbeid mellom offentlige tiltak, private tiltak, frivillige og ideelle organisasjoner skal være prioritert i alle kommuner, i form av frivillighetskoordinatorer eller tilsvarende. Regjeringen må utarbeide en plattform/et program for rekruttering, opplæring, veiledning og oppfølging av frivillige. Det må utarbeides kurs for frivillige på aktivitetssentrene. Dette skal være et tilbud til alle eldre offentlige ansatte mellom 60 og 75 år, som har mulighet til å få fri opp til tre timer per uke for å delta i frivillig arbeid.

26 Frivillighet Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å samarbeide tettere med eldrerådene, frivillige organisasjoner og frivillighetssentralene for å løfte frivillig arbeid i lokalpolitikken og samfunnsplanene til kommunene. Gjennom en nasjonal kampanje sette fokus på nye rolleforventninger til alderdommen. Kampanjen skal settes i gang som en dugnad mellom relevante organisasjoner og myndighetene. Å fremme de fysisk og psykisk helsegevinstene som deltakelse i frivillig arbeid og organisasjonsliv kan gi.

27 Bolig og tilgjengelighet Hovedsatsning: En aktiv offentlig boligpolitikk som legger til rette for at flest mulig kan bo lengst mulig i egen bolig. Boligpolitikken må være bygget på en anerkjennelse av at eldre ønsker å være selvstendige, i størst mulig grad selvhjulpne og bestemme over egne liv. Politikken må også være bygget på en erkjennelse av at dagens boligmasse ikke er tilpasset framtidens behov. En god boligpolitikk for eldre omfatter både det som er innenfor og det som er utenfor husets fire vegger. Eldre har behov for boliger tilpasset sitt fysiske og psykiske funksjonsnivå, men også trygge omgivelser som legger til rette for aktivitet og deltakelse i samfunnet. Boligpolitikk er imidlertid også den enkeltes ansvar. Alle bør vi tenke gjennom hvor og hvordan vi vil bo som gammel. Såfremt du har forutsetninger for det må du også planlegge for bosituasjonen i alderdommen.

28 Boligpolitikk for eldre Forbundet mener at: Statlige myndigheter må ha ansvar for å utarbeide et eget handlingsprogram for boligpolitikk for eldre. Norske kommuner må inkludere boligpolitikk for eldre i sine arealplaner, kommuneplaner og annet planverk. Eldrerådene må bli involvert i kommunens planleggingsprosesser ved utforming av boliger og fellesarealer. Alle norske kommune må etablere en boligrådgivingstjeneste for eldre. Offentlige lån, tilskudd og støtteordninger til tilpasning av bolig må bli styrket og bli innrettet slik at flere boliger blir universelt utformet. Nye boliger må være universelt utformet og forberedt for velferdsteknologi. Bostøtten må tilpasses nåværende og fremtidige pensjonisters behov, og at eldre som oppfyller kriteriene for bostøtte skal bli gjort kjent med ordningen.

29 Boligpolitikk for eldre Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: At våre medlemmer blir bevisstgjort om fremtidige boligbehov. At våre medlemmer blir kjent med støtteordninger for å tilpasse egen bolig. At eldre som oppfyller kriteriene for bostøtte blir kjent med ordningen.

30 Tilgjengelighet og trafikk Forbundet mener at: Eldre skal kunne ferdes i nærmiljøet og delta i samfunnslivet på lik linje med andre. Alle offentlige fellesarealer, bygninger og transportmidler bør være universelt utformet. Alle kommuner må gjennomføre en tilgjengelighetskartlegging. Oppfriskningskurset for bilførere, 65+, bør være gratis. Fastlegen skal beholde ansvaret for å utstede helseattest i forbindelse med forlengelse av førerkort etter fylte 75 år. Fornyelse av førerkort etter fylte 75 år bør være gratis. Offentlige myndigheter må sørge for at den IT-baserte hverdagen tilpasses eldre.

31 Tilgjengelighet og trafikk Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: At eldrerådene blir en pådriver for universell utforming i sin kommune. Å informere medlemmene om gjenoppfriskningskurset 65+.

32 Omsorgsboliger Forbundet mener at: Kommunene må få tilstrekkelige midler til å opprette og drive nødvendig antall omsorgsboliger. De økonomiske insentivene kommunene har til å velge omsorgsbolig fremfor sykehjem, må bli fjernet. Omsorgsboliger må bli et supplement til, og ikke en erstatning for, sykehjemsplasser. Øke Husbankens investeringstilskudd. Omsorgsboliger må bli bygget i nærheten av øvrig tjenestetilbud og samfunnsliv. Omsorgsboliger må ha fellesrom tilrettelagt for sosialt samvær. Omsorgsboliger må være i samme risikogruppe som institusjoner med tanke på brannsikkerhet.

33 Omsorgsboliger Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å involvere eldrerådene i lokale planprosesser om behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Å etablere tilsynsutvalg for heldøgns pleie- og omsorgsboliger.

34 Velferdsteknologi Forbundet mener at: Eldre med behov for helse- og omsorgstjenester kan bo lenger hjemme, ved aktiv bruk av velferdsteknologi. Flere må få tilbud om velferdsteknologi. Bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenestene må være basert på samtykke og ikke innebære unødvendige eller uforholdsmessige inngrep i brukerens og pårørendes personvern og privatliv. Det må komme økte bevilgninger til utvikling og implementering av velferdsteknologi i statsbudsjettet. Retten til tildeling av hjelpemidler og velferdsteknologi må forbedres. Brukerperspektivet er sentralt i utvikling og implementeringen av velferdsteknologi. Individuelle behov må blir ivaretatt i større grad enn i dag. Kommunene må øke bruken av velferdsteknologi som ivaretar og pasientsikkerhet, for eksempel trygghetsalarmer. Kommunene må legge til rette for bruk av GPS, som kan bidra til å gjøre hverdagen tryggere for mennesker med demens og deres pårørende.

35 Velferdsteknologi Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å bidra til mer kunnskap om og opplæring i gode hjelpemidler. Å gi informasjon om velferdsteknologiske løsninger som kan lette hverdagen.

36 Økonomi og arbeidsliv Hovedsatsning: Et økonomisk krafttak for dem som har minst blant aldersog uførepensjonister. Pensjonistforbundet vil jobbe for en rettferdig beskatning. Som pensjonist har vi lavere inntekt enn yrkesaktive og det må bli reflektert i en riktigere beskatning av pensjonsinntekter. Samtidig prioriterer Pensjonistforbundet velferd, helse og trygghet i alderdommen fremfor lavere skatt for den enkelte. Heldigvis er det slik at de fleste alderspensjonister i Norge har en god økonomi. Samtidig er enslige minstepensjonister overrepresentert i lavinntektsgruppen i Norge og blant de eldste er det fortsatt pensjonister som sliter økonomisk. Pensjonistforbundet vil i landsmøteperioden jobbe for at pensjonister som er økonomisk vanskeligstilt får et løft over statsbudsjettet.

37 Pensjon Forbundet mener at: Avkortningen på 0,75 prosent ved regulering av løpende pensjon fjernes. Enslige minstepensjonister og minstepensjonsektepar må få et løft over statsbudsjettet Pensjonister skal få tilbake forhandlingsretten over pensjon. Pensjonister skal ha samme lønnsvekst som yrkesaktive. Avkortning av grunnpensjon for gifte og samboende må fjernes.

38 Pensjon Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å identifisere tiltak for økonomisk vanskeligstilte pensjonister. Å heve kompetansen om pensjon og arbeidsliv for seniorer.

39 Uføretrygd Forbundet mener at: Mennesker som ikke kan arbeide skal sikres en trygg, forutsigbar og god økonomisk situasjon. Uføres mulighet til å delta i arbeidslivet må bli styrket, slik at de som kan arbeide noe får muligheten til det, uten at det fører til avkortning av trygd/inntekt

40 Uføretrygd Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å bedre holdninger i samfunnet og arbeidsgivere til arbeidstaker med nedsatt arbeidsevne.

41 Arbeidsliv Forbundet mener at: Eldre bør få stå lenger i arbeid. Styrket innsats mot aldersdiskriminering. Flere og bedre seniorpolitiske tiltak.

42 Arbeidsliv Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med: Å stimulere og motivere eldre til å bli lenger i arbeidslivet. Å få flere seniorpolitiske tiltak i kommunene. Bedre de eldres omdømme i arbeidslivet.

43 Skatter og avgifter Forbundet mener at: Økt velferd, helse og trygghet i alderdommen er viktigere enn skattekutt. Arbeidstakere og pensjonister skal ha samme minstefradrag. Skattesatsene må sikre en sosial profil på pensjons- og uførebeskatningen. Pensjonistbeskatningen må ha en sosial og utjevnende profil.

44 Vi er klar for innsats sammen med titusen tillitsvalgte rundt om i landet Sammen er vi sterke

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Vedtatt oversendt fra landsmøte 8. 11.6 2015, med endelig godkjenning i sentralstyret 13.8 2015. 2 Pensjonistforbundet Lilletorget 1 0184 Oslo Ny adresse fra januar 2016: Hammersborggata

Detaljer

Handlingsprogram 2016 2018

Handlingsprogram 2016 2018 Handlingsprogram 2016 2018 Handlingsprogrammet til Vestnes Pensjonistlag tek utgangspunkt i Pensjonistforbundet sitt program for landsmøteperioden 2015 2018. 1. Innleiing Som Pensjonistforbundet skriv

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

6. Det er viktig at organisasjoner som Pensjonistforbundet har rammer til å drive viktig likepersonsarbeid. Enig

6. Det er viktig at organisasjoner som Pensjonistforbundet har rammer til å drive viktig likepersonsarbeid. Enig Dette svarer partiene på våre seks krav Våre seks krav er 1. forhandlingsrett for pensjon, 2. en kommuneøkonomi som sikrer god eldreomsorg, 3. "slippen" tilbake, 4. Enerom på sykehjem, 5. Økt satsing på

Detaljer

Alderdom er rikdom og sykdom. Ingvild Kjerkol Stortingets helse- og omsorgskomité Arbeiderpartiet Trondheim 6 mars 2017

Alderdom er rikdom og sykdom. Ingvild Kjerkol Stortingets helse- og omsorgskomité Arbeiderpartiet Trondheim 6 mars 2017 Alderdom er rikdom og sykdom Ingvild Kjerkol Stortingets helse- og omsorgskomité Arbeiderpartiet Trondheim 6 mars 2017 En ny eldrepolitikk! Stort.melding: Morgendagens omsorg Målet er å gi den enkelte

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 2 Forbundets formålsparagraf legger føringen for hvilke mål som skal nedfelles i handlingsplanen. Formålsparagrafen er gjengitt

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2012 2015

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2012 2015 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2012 2015 2 Forbundets formålsparagraf legger føringen for hvilke mål som skal nedfelles i handlingsplanen. Formålsparagrafen er gjengitt

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND

POSTENS PENSJONISTFORBUND POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 Overordnet mål er fastsatt i Postens Pensjonistforbunds

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Eldreomsorg i Norden. Oslo 4.juni. Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

Eldreomsorg i Norden. Oslo 4.juni. Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Eldreomsorg i Norden Oslo 4.juni Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen "ELDREOMSORG" Begreper er viktige og vanskelige Juridisk og faglig ikke noe som heter eldreomsorg i Norge retten

Detaljer

På vei mot fremtidens eldrepolitikk

På vei mot fremtidens eldrepolitikk På vei mot fremtidens eldrepolitikk På vei mot fremtidens eldrepolitikk Fremtidens eldre blir flere, lever lengre og har behov for tjenester og tilbud som gjør dem i stand til å leve de livene de selv

Detaljer

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Husbankens betraktning med utgangspunkt i «morgendagens omsorg». v/ Seniorrådgiver Marit Iversen «Morgendagens omsorg» st.meld.29 «Tilgjengelighet

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør «Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing Bård Øistensen, administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere 1. Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken. Arne Backer Grønningsæter Bolig og helse Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken Arne Backer Grønningsæter Oversikt Kontekst annen relevant forskning Bolig og tjenester Bolig og helse Funn fra en undersøkelse om samhandlingsreformens

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk

Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk Helga Katharina Haug fung. avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse om førebyggande heimebesøk til eldre Sogn og Fjordane, 30. mai 2013 1

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering En ny måte å tenke på? En ny måte å jobbe på? Hverdagsmestring «Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den

Detaljer

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ):

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ): Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015): 5.5 Pleie- og omsorgstjenester Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten alene. De må løses ved å involvere

Detaljer

Eldre, tenner, kropp og hode

Eldre, tenner, kropp og hode Statssekretær Kjell Erik Øie Stjørdal 28. mai 2013 Disposisjon for foredraget: Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34) Morgendagens omsorg (Meld. St. 29) God kvalitet trygge tjenester (Meld. St. 10) Tannhelse

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( )

Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet. Meld. St 26 ( ) Fremtiden primærhelsetjeneste -nærhet og helhet Meld. St 26 (2014-2015) St.m. Kommunereformen Meld.St.14 (2014-2015) «Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner» er det tre temaer som vi finner som

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten fremover

Helse og omsorgstjenesten fremover Helse og omsorgstjenesten fremover St. melding om fremtidens primærhelsetjeneste St. melding om folkehelse St. melding om oppgaveoverføring Regjeringens plan for omsorg og demens 2020 Legemiddelmeldingen

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Hverdagsrehabilitering Råde kommune. - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten

Hverdagsrehabilitering Råde kommune. - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten Hverdagsrehabilitering Råde kommune - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten Hva er hverdagsrehabilitering? Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Kick off for arbeidet med ny folkehelsestrategi i Telemark 07.03.2013. Tone Bye 1

Kick off for arbeidet med ny folkehelsestrategi i Telemark 07.03.2013. Tone Bye 1 Tone Bye 1 Tydelig sterk engasjerende Over 210.000 medlemmer. Finnes over hele landet, med nesten 900 lokalforeninger i alle fylker. Eneste pensjonistorganisasjon med drøftingsrett overfor regjeringen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Omsorg hvor står vi hvor går vi?

Omsorg hvor står vi hvor går vi? Helse- og omsorgsdepartementet Omsorg 2020 - hvor står vi hvor går vi? 2. November 2016 Kristin Løkke "Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden"

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

GRUPPEARBEID HANDLINGSPROGRAM 2015 2018

GRUPPEARBEID HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRUPPEARBEID HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 Dere har alle fått utdelt/tilsendt Handlingsprogrammet fra Pensjonistforbundet for perioden 2015 2018. I tillegg har Pensjonistforbundet Buskerud utarbeidet et tillegg

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen

Helse og omsorg Sosiale tjenester. Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Helse og omsorg Sosiale tjenester Kari Riiser, seniorrådgiver Helse og sosialavdelingen Nasjonale føringer Omsorg 2020 Omsorgssektoren dekker i dag hele livsløpet, og har brukere og pasienter i alle aldersgrupper

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Temaplan for eldre, Eldreplan

Temaplan for eldre, Eldreplan Foto: Carl Erik Eriksson Rådmannen Temaplan for eldre, Eldreplan 2016-2026 Satsingsområder 1. Bruker- og pårørendeperspektivet 2. Tidlig innsats 3. Aktiv aldring med fokus på kultur og aktivitet 4. Velferdsteknologi

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen 36 Personaltjen2.potx Foto: Helén Eliassen INFOSENTERET FOR SENIORER Enhet for ergoterapitjeneste Våren 2011 Foredragets

Detaljer

ELDREPOLITISK DOKUMENT

ELDREPOLITISK DOKUMENT ELDREPOLITISK DOKUMENT Bakgrunn Hensikten med det eldrepolitiske dokumentet er å klargjøre forbundets syn på sentrale områder innen eldrepolitikken til gagn for både nåværende og fremtidige eldregenerasjoner.

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken

Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken Vi blir heldigvis eldre! 2 78% over 80 år bor i boliger som ikke er universelt utformet 3 4 Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for for innbyggerne - at innbyggerne skal kunne bo lengst

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 Til stede: Inger-Johanne Knudsen Arne Gunnar Trædal Einar Drageland

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Heldøgns omsorg og boligbehov KS-konferanse. Strategidirektør i Husbanken Bjørn Johan Pedersen 16.Februar 2017

Heldøgns omsorg og boligbehov KS-konferanse. Strategidirektør i Husbanken Bjørn Johan Pedersen 16.Februar 2017 Heldøgns omsorg og boligbehov KS-konferanse Strategidirektør i Husbanken Bjørn Johan Pedersen 16.Februar 2017 Tenker vi feil? Først tenke bolig, så omsorg? Folk vil bo hjemme så lenge som mulig De vil

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Verdal kommune. Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030

Verdal kommune. Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 Verdal kommune Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 FORMÅLET MED KOMMUNEDELPLAN HELSE, OMSORG OG VELFERD Kommunedelplan helse, omsorg og velferd er et redskap for å sikre

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Trondheim, eldre og bolig

Trondheim, eldre og bolig Trondheim, eldre og bolig 9. 10. september 2008 Tor Åm Trondheim; Eldre og bolig Kommunaldirektør Tor Åm, 9. september 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenestetilbudet Udekkede

Detaljer

Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen. Fagsjef Vibeke Johnsen

Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen. Fagsjef Vibeke Johnsen Tidlig innsats for personer med demens i lys av samhandlingsreformen Fagsjef Vibeke Johnsen Fire hovedbudskap Demens kan forebygges Lønnsomt med tidlig intervensjon Frivillige som viktig supplement Delta

Detaljer

«Mestring hele livet» Fagdag på Helsehuset 24. januar 2017: Innspill til kommunedelplan for helse og omsorg

«Mestring hele livet» Fagdag på Helsehuset 24. januar 2017: Innspill til kommunedelplan for helse og omsorg «Mestring hele livet» Fagdag på Helsehuset 24. januar 2017: Innspill til kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2027 Spørsmål 1: Statlige føringer og fremtidige utfordringer forutsetter at mestringsperspektiv

Detaljer

AVTALE OM DRØFTINGER MELLOM REGJERINGEN OG PENSJONISTENES. Statsbudsjettet 2019 krav fra Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene.

AVTALE OM DRØFTINGER MELLOM REGJERINGEN OG PENSJONISTENES. Statsbudsjettet 2019 krav fra Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene. STATSRÅD ANNIKEN HAUGLIE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET POSTBOKS 8019 DEP. 0030 OSLO 30.11.2017 AVTALE OM DRØFTINGER MELLOM REGJERINGEN OG PENSJONISTENES ORGANISASJONER Statsbudsjettet 2019 krav fra Pensjonistforbundet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne - at innbyggerne skal

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE 21. MAI 2015 MANDAT FOR MULIGHETSSTUDIEN Mulighetsstudien skal undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig med en samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune.

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Velkommen. til opplæring i helse- og omsorgslovene

Fylkesmannen i Telemark. Velkommen. til opplæring i helse- og omsorgslovene Velkommen til opplæring i helse- og omsorgslovene Dagen i dag Rettsområdet, bakgrunnen for endringene Fylkesmannens rolle Nytt lovverk: -pasient/brukers rettigheter -kommunens plikter Samtykke som vilkår

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, Levanger rådhus Dato: 18.02.2009 Tid: 10:00 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer