Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge"

Transkript

1 Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1

2 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer i samfunnet skal bidra Retningsreform Forebygging Samhandling Samarbeid Likeverdig Hvorfor en samhandlingsreform? Tjenestene henger ikke godt nok sammen. Samhandling mellom enheter og behandlere er ikke god nok. Mange blir for syke før de blir fanget opp av helsetjenesten. Mange får sykdommer som kan forebygges. Vi blir flere eldre. Antall pasienter med kroniske lidelser øker. Behov for behandling der folk bor. Utfordring å rekruttere nok helse- og omsorgspersonell. Tjenestene må organiseres bedre. Ny teknologi og nye metoder krever mer spesialisering og sterke fagmiljøer. 2

3 Virkemidler i reformen Rettslige Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om folkehelsearbeidet Forskrifter Økonomiske Kommunal medfinansiering Kostnadsdekning for utskrivingsklare pasienter Faglige Nasjonale veiledere og retningslinjer Kompetansekrav og forskning Organisatoriske Oppgavefordeling Samhandling mellom tjenester og forvaltningsnivå IKT og omsorgsteknologi Lokalmedisinske sentre Overordnede utfordringer Forbruk av helsetjenester for stort Tilpassning til nye behov Svak kommuneøkonomi stor gjeld Flere eldre færre yrkesaktive Store forventninger Mangel på fagpersonell dårlig omdømme 3

4 Utfordringene Forebygging fremfor behandling Yngre brukere med nedsatt funksjons- og sosiale evner Sosiale og økonomiske ulikheter Medisinsk oppfølging Aktiv omsorg Flere eldre Samarbeid og koordinering Kompetanse Rekruttering og personell Tilrettelagte boliger Ny teknologi Økte kostnader Strategiene Bærekraftig utvikling Mindre forbruk av spesialisthelsetjenester Behandling på lavere nivå Forebygging fremfor behandling Økt kvalitet Bedre pasientsikkerhet 4

5 Endringer Lov om spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtaler med kommuner Koordinator Koordinerende enhet for hab/rehab Utskrivingsklare pasienter - avtale Sentrale hovedtrekk (1) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Felles lov for helse- og sosialtjenester Viderefører ansvaret og oppgavene fra utgående lovverk Tydeliggjøring/presisering av oppgaver/ansvar Kvalitet og pasientsikkerhet Kompetanse Planlegge, gjennomføre, systematisk evaluere, korrigering 5

6 Sentrale hovedtrekk (2) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Plikt til samarbeid og samhandling Mellom interne deltjenester og i andre nivå Kommunesamarbeid Behov for omfattende kommunesamarbeid Helsefremmende og forebyggende arbeid Forebygge for sykdom, skade og sosiale problem Kvalitet og pasientsikkerhet Systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Forskning Krav til forskning i samarbeid med andre Avtale med helseforetak Avtale som regulerer samarbeid og oppgavefordeling Sentrale hovedtrekk (3) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Øyeblikkelig hjelp Utvides til også å gjelde døgnopphold for helse- og omsorgstjenester (somatikk, rus og psykiatri) Pasient og brukers innflytelse Plikt til samarbeid med bruker, brukergrupper og pasientorganisasjoner Finansieringsansvar for utskrivingsklare pasienter Betalingsplikt fra dag en Medfinansiering av sykehusopphold Medfinansiering (20%) av medisinske behandlingsepisoder Hensikt å motivere til forebygging og behandling på lavere nivå 6

7 Sentrale hovedtrekk (1) Lov om folkehelsearbeidet Miljørettet helsevern Videreføring av gjeldene rett Økt krav til dokumentasjon Økt krav til uavhengighet Tvangsmulkt innføres Tilsyn Fylkesmannen skal føre tilsyn Kriterier endres for å ivareta bedre tilsyn av forebyggende virksomhet og folkehelsearbeid Sentrale hovedtrekk (2) Lov om folkehelsearbeidet Ansvar for forebygging Miljørettet helsevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, opplysningsvirksomhet Gjelder alle sektorer, innarbeides i planprosessen og behandles politisk Oversikt over helsetilstand og det som har innvirkning på helse og sosiale forhold Fastsette mål for tiltak og måle effekten av tiltak Folkehelsetiltak Fremme helse og forebygge for sykdom, ulykke og sosiale forhold Overordnede mål og strategier innarbeides i kommunens planprogram i full bredde, jmf plan og bygningslov Handlingsplan 7

8 Forventninger til spesialisthelsetjenesten Ikke ensidig fokus på behandling Være aktør i det forebyggende arbeid Kompetanse og rådgiving Samarbeidsavtaler og dialog Behandlingskjeder komplette Komplett vurdering av pasient og helhetlig behandling Forventninger til kommunene Økt behandling på lavere nivå Forebygging alle sektorer involveres Samhandling mellom alle sektorer og nivå Samarbeid mellom kommuner Frivillig sektor involveres Stimulere privat omsorg Aktivisering av alle grupper Ta i bruk ny teknologi Økt kompetanse Økt kommunal planlegging 8

9 Tiltak i prosess i Harstad kommune Helse- og omsorgsplan Forebygging av ulykker mange grupper Prosjekt elektronisk meldingsutveksling Forstudie lokalmedisinsk senter Forstudie Familiens hus Kompetanse- og ressursplan Konferanse Vi tar eldrebølgen Pårørendeskole for pårørende til personer med demens Multidose, system for medisinadministrering Økte legeressurs sykehjem Korttidsavdeling for utredning og rehabilitering Sykehjem og omsorgsboliger Dialog UNN og HiH Dialog kommunesamarbeid Sammenslåing med Bjarkøy Hvilke planer har Harstad kommune Strategi- og handlingsplan for det forebyggende og helsefremmende arbeidet Strategi- og handlingsplan for folkehelsearbeidet Bolig og institusjonsplan Samarbeidsavtaler med helseforetak og andre Etablere lokalmedisinsk senter Fullføre tiltak i Demensplan 2015 Styrke fag og ressurs i forebyggende tjenester Styrke hjemmebaserte tjenester Økt satsning på IKT-løsninger og omsorgsteknologi Styrke det medisinske tilbudet i institusjonsomsorgen Reversere vedtak om nedleggelse av sykehjemsplasser Finansiere full drift Bergsodden 9

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 10.01.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

od helse felles ansvar olkehelsemeldingen

od helse felles ansvar olkehelsemeldingen od helse felles ansvar olkehelsemeldingen Ambassadør Hotell 9.10.2013 Marianne H. Hillestad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Buskerud fmbumhh@fylkesmannen.no Folkehelsemeldingen er en samlet strategi for

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Tilpasning til samhandlingsreformen Mai 2014 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV.

HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV. VEDLEGG til sak om HØRING: FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV, OG NY FOLKEHELSELOV. 10/3741 Behandles i: Hovedutvalg for helse og sosial 12.01.2010, HHS-sak 1/11 Formannskapet 19.01.2010 Vedlegg

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD. Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD. Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011 008 Førsteutkast, juni 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING INNLEDNING... 3 «HELSE I ALT VI GJØR»... 3

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING STRATEGISKE FORUTSETNINGER... 3 1.2 Strategiens hensikt 3 1.3 Grunnlag 4 1.4 Nye behov og forventninger

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Høringsrunde 3, Del 1 - kortversjon Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Denne folderen inneholder første del av kommunedelplan

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11

Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 02.03.11-7/11 IS-1/2011 Rundskriv NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2011 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetak og fylkesmennene

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter. Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter

Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter. Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter Innhold 1.0 Bakgrunn 2.0 Sammendrag 3.0 Hovedmål 3.1 Delmål 3.2 Kvalitetsmål 3.3

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer