Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013"

Transkript

1 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller komme tilbake til arbeid. Altfor mange mennesker står i dag utenfor arbeidsmarkedet, men mange av disse ønsker å komme i arbeid. Her trengs det forsterket innsats. Mennesker som trenger assistanse fra NAV er forskjellige og kan ha behov for ulike løsninger selv om de opplever samme utfordring. For å åpne opp for at folk får den hjelpen de har behov for, bør NAV få noe mer fleksibilitet i hvilke tiltak som settes inn for hver enkelt. KrF ønsker å prøve ut en ordning der NAV-kontorer har en eller flere rådgivere som kun har fokus på å hjelpe dem som har mulighet til å komme inn igjen på arbeidsmarkedet. Disse rådgiverne skal ikke være knyttet til saksbehandlingen på kontorene, men ha en slags coaching-rolle og hjelpe til med å avdekke evner, motivasjon og ambisjoner hos hver enkelt som har behov for det. KrF vil ha et arbeidsliv der alle som har mulighet til å arbeide, kan delta, og hvor det føres en aktiv innsats for å inkludere alle, og for å forhindre utstøting. Vi vil utvide muligheten for at flere som har nedsatt arbeidsevne skal få tilbud om tidsubestemt lønnstilskudd. KrF vil sikre retten til hjelpemidler i folketrygden for å bidra til et inkluderende arbeidsliv, og vi vil styrke tilretteleggingsgarantien slik at dette blir en reell garanti fra NAV til arbeidsgivere om at de enkelt vil få den nødvendige tilretteleggingen innen rimelig tid. Vi vil også prioritere langt flere arbeidsmarkedstiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne enn i dag. 2. Øke dagpengesatsen for de ledige? KrF har ikke tatt til orde for dette. Men vi har programfestet at det skal være summen man tjener, og ikke antall timer man jobber, som skal danne grunnlaget for graderingen av dagpenger dersom man er delvis arbeidsledig. 3. Arbeide for en heltidskultur i arbeidslivet ved å støtte og sikre vedtaket om at deltidsansatte har krav på ansettelse etter hvor mye de faktisk har arbeidet i det siste året? KrF vil jobbe aktivt for å begrense ufrivillig deltid. Blant annet må unntaksregelen som sier at økt stilling kan nektes dersom dette vil medføre vesentlig ulempe for virksomheten, tolkes strengt. KrF har også vært med på å fremme forslag i Stortinget om å innføre en rett til å kreve fast stilling tilsvarende reell arbeidstid, men med en beregningsperiode på over 12 måneder. Bakgrunnen for det er at man vil prøve å unngå at den utvidede stillingen kun skal inneholde ubekvemme vakter for arbeidstakeren. 4. Sikre at alle under 25 år får tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder? Trygg pensjon 5. Garantere at staten fortsatt skal være med på spleiselaget i den tariffestede AFP-ordningen? KrF vil at staten fortsatt skal bidra til AFP-ordningen på linje med i dag. Sykelønn

2 6. Beholde dagens sykelønnsordning uendret? KrF vil ikke endre dagens sykelønnsordning. 7. Videreføre og forsterke IA-avtalen?, KrF vil videreføre og fornye en avtale om inkluderende arbeidsliv. Dette skal gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet. Konkurranseutsetting og privatisering 8. Si nei til konkurranseutsetting, anbud og privatisering av offentlige velferdstjenester? KrF ønsker gode offentlige velferdstjenester. Samtidig kan private og ideelle virksomheter være gode supplementer som fyller ut det offentlige på en god måte. KrF er særlig opptatt av vilkårene for de ideelle virksomhetene innenfor helse, omsorg, rusbehandling osv. Her har vi sett de siste årene at nettopp på grunn av en rigid anbudspolitikk fra de rødgrønne har ideelle institusjoner innenfor rus og psykiatri med god kvalitet blitt lagt ned, samtidig som det offentlige ikke klarer å tilby nok behandling til alle de rusavhengige som fortsatt står og venter i kø på et tilbud. I dag skvises de ideelle aktørene mellom på den ene siden den holdningen det offentlige skal sørge for alt selv, og på den andre siden økonomisk rasjonalitet og anbuds- og konkurransetenkning. Begge holdningene truer de ideelle aktørene i dag. Konkurranser kan medføre at pris blir prioritert fremfor kvalitet, og kortsiktighet i stedet for langsiktighet. KrF ønsker å sikre ideelle aktører innen helse- og omsorgssektorene stabile rammevilkår, blant annet gjennom løpende avtaler med det offentlige. 9. Si nei til OPS (offentlig-privat samarbeid) ved utbygging av vei, jernbane, sykehus mv? KrF mener at OPS i en del tilfeller kan være positivt, ikke minst for å kople investering og drift. Særlig kan dette være aktuelt i transportsektoren der en hovedgevinst ved OPS på veiutbygging er nettopp at denne metoden gir insentiver for god kvalitet på både bygging og drift av veien. Det betyr ikke at man alltid bør bruke OPS, men det er ett av flere virkemidler for mer effektiv utbygging av for eksempel vei og jernbane. Andre nødvendige tiltak innen samferdsel er en mer forutsigbar finansiering med forpliktende budsjettvedtak for hele prosjekter, og også en omorganisering av Jernbaneverket og Statens vegvesen til statlige selskaper slik at de får en friere rolle og kan planlegge mer helhetlig og langsiktig enn i dag. 10. At alle anbudsutsettelser skal omfattes av reglene for virksomhetsoverdragelse? KrF støtter gjeldende arbeidsmiljølovs bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. 11. Motvirke at bruk av anbud i offentlig sektor svekker ansattes pensjonsvilkår? KrF vil sikre at samarbeidsavtalen med ideelle aktører innenfor helse- og velferdstjenester faktisk bedrer de ideelles vilkår, og arbeide for at avtalen utvides slik at den løser pensjonsutfordringene for de ideelle aktørene. Arbeidsmiljølovgivningen 12. Forsterke dagens arbeidsmiljølov, slik at vernet mot natt- og helgearbeid også vil omfatte varehandelen?. 13. Sikre arbeidsmiljølovens bestemmelser, som forutsetter at de mest avvikende arbeidstidsordningene krever avtale med fagforeninger med innstillingsrett?

3 KrF mener at fagforeninger med innstillingsrett eller Arbeidstilsynet skal godkjenne avtaler om alternative arbeidstidsordninger. 14. Utvide ordningen med regionale verneombud? KrF mener at regionale verneombud kan være et godt virkemiddel i kampen mot sosial dumping, og at det kan vurderes om ordningen skal utvides om det foreligger forhold som tilsier dette. 15. Beholde dagens vilkår for adgangen til midlertidige tilsettinger? KrF mener at hovedregelen for ansettelsesforhold skal være faste ansettelser. Det er viktig å sikre at terskelen inn i arbeidslivet er lav, ikke minst for grupper som kan ha problemer med å komme inn i arbeidslivet. Ifølge dagens lovgivning er det forskjell mellom tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven hva angår midlertidig ansettelse. KrF har gått inn for å likestille lovene på dette punkt. En slik åpning må følges nøye, og Arbeidstilsynet må derfor påse at reglene følges. Enhver åpning for økt bruk av midlertidig ansettelse må kombineres med et sterkt og klart vern som sikrer at arbeidstakere ikke blir gående som midlertidig ansatte på ubestemt tid. KrF ønsker derfor å redusere tiden man kan gå midlertidig fra 4 år til 2 år. Det skal ikke være tillatt å si opp en midlertidig ansatt når fristen for fast ansettelse nærmer seg og ansette en ny midlertidig i samme stilling («serieansettelse» i midlertidige stillinger). I tillegg til at loven må ha tydelige rammer for når en ansatt har rett til fast stilling, er det viktig at midlertidig ansettelse kun brukes om behovet er midlertidig og ikke fast. Sosial dumping og seriøsitet i arbeidslivet 16. At norske lønns- og arbeidsforhold legges til grunn for alt arbeid som utføres i Norge, herunder i luftfarten, på norsk sokkel og i norsk territorialfarvann? KrF mener at alle som arbeider i Norge skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår som gjenspeiler det alminnelige kostnadsnivået knyttet til å leve og bo i Norge. 17. Videreføre bransjeprogrammene for å bekjempe sosial dumping? KrF mener at det er viktig å ha bransjevis tilnærming for å bekjempe sosial dumping for på den måten å sikre treffsikre tiltak. For å bekjempe sosial dumping er det viktig at dette gjøres i samspill med partene i arbeidslivet. Bransjeprogrammene er da en viktig faktor i dette arbeidet. 18. Støtte ordningen med solidaransvar? KrF støttet ordningen med solidaransvar i allmenngjøringsloven, men gikk imot solidaransvar ved behandlingen av tiltakspakken i forbindelse med vikarbyrådirektivet. 19. Støtte ordningen med kollektiv søksmålsrett? KrF har gått imot ordningen med kollektiv søksmålsrett fordi det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger grunnlag for å kunne vedta at dette tiltaket er nødvendig for å kunne bekjempe sosial dumping. I tillegg vil en slik ordning være et brudd på sivilrettslige prinsipper om at den enkelte skal samtykke til at egen sak reises. Før en slik ordning lovfestes må den drøftes grundigere for å avgjøre hvorvidt den er i strid med EMK art Forsvare allmenngjøringsordningen?, KrF mener at ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler må fortsette. 21. At dokumentasjonskravene for allmenngjøring må gjøres enklere? KrF har ikke tatt stilling til om dokumentasjonskravene for allmenngjøring må gjøres enklere. 22. At allmenngjøringsvedtakene må få lengre varighet enn to år om gangen? KrF har ikke tatt stilling til dette spørsmålet. 23. Si nei til nasjonal minstelønn? KrF ønsker ikke noen nasjonal minstelønn. 24. Forsterke godkjenningsordningen for bemanningsselskaper? KrF har ikke tatt stilling til om det er behov for dette.

4 25. Innføre strengere kontroll med bemanningsselskaper? KrF har i sine alternative budsjett bevilget mer penger enn regjeringens forslag til Arbeidstilsynet i deres arbeid for å bekjempe sosial dumping, og streng kontroll av bemanningsselskaper vil da være en viktig del av dette arbeidet. 26. At bemanningsselskaper som gjentatt eller grovt bryter reglene, skal slettes fra registeret? KrF har ikke tatt stilling til dette spørsmålet. Bolig til alle 27. Ytterligere styrke Husbankens rolle som et virkemiddel som et virkemiddel i den sosiale boligbyggingen?, KrF mener Husbanken er statens fremste virkemiddel for en god boligforsyning, og i samarbeid med private utbyggere og kommuner spiller den en viktig rolle for norsk boligbygging. KrF ønsker å styrke Husbankens rolle i den sosiale boligpolitikken. Sentrale boligvirkemidler for de mest vanskeligstilte på boligmarkedet, som bostøtte, startlån og boligtilskudd, må gjøre det mulig både å skaffe seg og beholde sin egen bolig. KrF vil at botilskuddet skal økes og gis til flere som trenger økonomisk tilskudd. Videre vil KrF opprette en «leie-før-eie»-ordning under Husbanken for unge førstegangsetablerere. Det vil fungere slik at leien til Husbanken fungerer som avdrag på egen bolig, slik at en kan kjøpe ut boligen når en har spart opp egenkapital og kan få lån. Det finnes mange unge som har betalingsevne nok til å betjene husleie/låneavdrag, men som mangler den nødvendige egenkapitalen for å få et boliglån. Dette vil være en effektiv metode for å hjelpe dem inn på boligmarkedet. Kollektive avtaler og streikeretten 28. Forsvar landsomfattende tariffavtaler?, KrF vil fremdeles forsvare landsomfattende tariffavtaler. 29. Forsvare den sentrale lønnsdannelsen? KrF ønsker fremdeles å videreføre dagens ordninger med en kombinasjon av sentrale og lokale forhandlinger, hvor de sentrale lønnsforhandlingene både vedtar profil og setter en samlet ramme for oppgjørene. 30. Gå imot begrensninger i streikeretten? KrF anser det ikke som aktuelt å begrense streikeretten. 31. Utvide fagforeningsfradraget? KrF har ikke planer om å gjøre endringer i fradraget for fagforeningskontingent. Utdanning 32. Beholde dagens privatskolelov og styrke den offentlige fellesskolen? KrF vil ha en formålsstyrt friskolelov som legger til rette for skoler med alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag, slik som i dag. KrF ønsker ikke å åpne for friskoler basert på kommersiell drift. KrF vil ha en sterk og god offentlig skole som formidler kunnskap og verdier og utruster barn til å møte livet på en god måte. Blant annet vil vi ha en solid satsing på flere og bedre lærere i skolen, fremfor en heldagsskole med flere timer som er de rødgrønnes svar. Læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring, og da er det helt avgjørende at vi har nok lærere til å følge opp hver enkelt og gi tilpasset undervisning, og også at lærerne får jevnlig faglig påfyll gjennom mer etter- og videreutdanning. 33. Støtte kravet om lovfestet rett til læreplass?

5 34. Støtte kravet om bedre studiefinansiering? Velferd 35. Ikke innføre ordninger for direkte statlig stykkprisfinansiering ved kommersielle, private sykehus? Nei, vi støtter ikke stykkpristankegangen. 36. Styrke kommuneøkonomien? 37. Sikre folkevalgt innflytelse lokalt og regionalt på sykehusene?, den folkevalgte styringen av sykehusene må strykes og bli mer reell. Det bør i første omgang skje ved at Stortinget årlig får seg forelagt en sykehusproposisjon. 38. Styrke kommunehelsetjenesten? Næringspolitikk 39. Opprettholde det statlige eierskapet på dagens nivå? Det statlige eierskapet bør være slik at staten får ivaretatt sine hensyn med eierskapet. Vi vil ikke løse det til et bestemt nivå. På noen sektorer kan det være aktuelt å redusere det. 40. Sikre det sterke offentlige eierskapet til vannkraften og 100 prosent statlig eie av Statnett og Statkraft? Vi vil ikke svekke det offentlige eierskapet til vannkraften. Vi har ikke tatt til orde for privatisering av Statnett og Statkraft. 41. Beholde dagens eierandel i Statoil? Det aller viktigste er at staten bruker sitt eierskap, blant annet til å trekke selskapet utav av oljesandvirksomheten i Canada. Vi ser ikke for oss vesentlige endringer i eierandeler, men har ikke et dogmatisk forhold til dette. 42. Støtte etablering av et nytt statlig strategisk eierskapsinstrument som kan bidra til å sikre norsk eierskap i eksisterende bedrifter? Det har vi ikke avklart i partiet. 43. Forsvare og forsterke nettolønnsordningen for sjøfolk for å hindre utflagging? 44. Støtte innføring av en ny lov om god handelsskikk i varehandelen? Det har vi ikke drøftet i partiet, men det høres i utgangspunktet ut som et godt forslag. Klima 45. Støtte klimaforliket?, og videreutvikle klimapolitikken for å nå de nødvendige målsettingene.

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Fagligpolitisk regnskap Mai 2009 I Soria Moria-erklæringen ble kampen mot arbeidsledighet og for et inkluderende arbeidsliv framhevet som et av flertallsregjeringens viktigste

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 1 Forslag til uttalelse fra Brit Fredriksen (Frogn SV) Regjeringen bestående av Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre har i

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE 20 å 1992 2 VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE VI ER SMÅBEDRIFTSEIERE På 50/60-tallet beklaget en embedsmann, som senere ble statsråd, at han ikke kunne forby småbedriftene, men måtte nøye seg med

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE Samfunnspolitisk avdeling FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv 1. Holdningen til sosial ulikhet er grunnleggende 2. Maktbalansen i samfunnet -den klareste

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer