SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:"

Transkript

1 SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet foreslått en egen jobbstrategi for personer med nedsatt arbeidsevne. Samarbeidet mellom attførings- og vekstbedriftene og det ordinære arbeidslivet må styrkes. Videre vil FrP legge til rette for at flere aktører kan godkjennes og tilby arbeidsmarkedstiltak. FrP vil forenkle og avbyråkratisere dagens tiltaksstruktur. 2. Fremskrittspartiet vil opprettholde dagens ordning med dagpenger for dem som av forskjellige grunner blir arbeidsledige i en periode, men er mer opptatt av FrPs mange tiltak som får ledige tilbake i jobb raskere. FrP ønsker å lovfeste retten til permittering, samt sørge følge situasjonen i arbeidsmarkedet nøye slik at blant annet permitteringsordningen og lønnsgarantiordningen, kan tilpasses situasjonen for den enkelte og arbeidsmarkedet. 3. FrP er ikke avvisende til et slikt prinsipp. Da forslaget, slik det var forelagt Stortinget, fremsto som et mindre godt utredet valgkamputspill var FrPs syn at regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med en evaluering av virkningen av arbeidsmiljøloven 14-3 om fortrinnsrett for deltidsansatte og konsekvensene ved å innføre en regel om lovfestet rett til heltid, herunder løsninger som går ut over 12 måneder måleperiode. FrP vil videre vise til representantforslag fra Siv Jensen jf. Dokument nr 8:99 ( ) om sikring av økt lønn i kvinnedominerte lavtlønnsyrker og endringer i arbeidstidsbestemmelsene. Her fremmet FrP flere forslag for å få intensivert arbeidet mot ufrivillig deltid. 4. Frp har vært tydelige på at tettere, raskere og mer individuell oppfølging av den enkelte skal styrkes for å kartlegge motivasjon, erfaring, ferdigheter, arbeidsevne og talent for å få flere ut i aktivitet eller arbeid. Krav til aktivitet må ligge i bunn, og oppgavene må løses av personer som har veilederbakgrunn. Unge mennesker skal ikke henstilles til passive ytelser, det har til nå ikke fått noen ut i aktivitet. FrP konstaterer at den tidligere ungdomsgarantien ikke har vært vellykket og at det derfor er andre virkemidler som man bør ta i bruk. Trygg pensjon 5. Slik ny AFP i privat sektor har blitt innrettet vil Frp innføre like rettigheter til AFP for alle, uavhengig av en tariffavtale eller ikke. Dette innebærer at staten bidrar med det samme til alle. I tillegg konstaterer FrP at det pågår en debatt internt i LO om at Ny AFP i privat sektor kan oppfattes usosial, da den ikke lenger når sliterne som den var tiltenkt. FrP vil være imøtekommende ovenfor LO hvis det tas initiativ om å lage en ny AFP som i varetar det opprinnelige formålet, nemlig å gi sliterne en verdig utgang av arbeidslivet.

2 Sykelønn 6. Dagens sykelønnsordning blir ikke endret med Frp i regjering. Gjennom flere gode og målrettede tiltak for at flere blir sykmeldt kortere tid, og kommer raskere tilbake i jobb, vil det være naturlig at også utgiftene reduseres. FrP vil dessuten: at pårørende som er i arbeid får opprettholdt sine rettigheter om tidsbegrenset sykelønn når de pleier sin nærmeste som er alvorlig syk åpne for en utvidet sykelønnsordning for alvorlig sykdom utrede en tidskontoordning som kan bidra til at mennesker med alvorlig diagnose har bedre muligheter til å komme tilbake til arbeid Legge til rette for at gradert sykemelding i større grad kan tas i bruk. Dette forplikter blant annet at er villig til å satse mer på tilrettelegging på for den enkelte på den enkelte arbeidsplass. 7. Frp støtter IA-avtalen og videreføring av den. De tiltak som ikke fungerer i nåværende avtale må gjennomgås og revurderes, slik at man får en god og målrettet avtale for å redusere antallet som faller utenfor arbeidslivet. Konkurranseutsetting og privatisering 8. FrP har ikke konkrete planer om å reversere det som er gjennomført av den rødgrønne regjeringen på dette området. Konkurranse mellom seriøse aktører er positivt, også innenfor områder der både det offentlige og det private konkurrerer om å levere samme tilbud. Det fører til kvalitetsheving både for de private og offentlige tilbyderne. Det er ikke slik at det nødvendigvis er de private som vinner anbudskonkurransen, også kommuner vinner anbudsrunder og dokumenterer at de er best på det som etterspørres. Dette viser igjen at konkurranse fungerer som kvalitetsverktøy, hvilket er hovedhensikten ved konkurranse, sammen med kostnadskontroll. 9. FrP mener ikke at OPS er løsningen for utbygging av infrastrukturen i Norge. FrP mener at infrastruktur skal finansieres ved å omplassere noe mer av vår finansielle formue i utlandet, til samfunnsøkonomisk lønnsomme realverdier i Norge. FrP vil derfor skille forbruk og investeringer i statsbudsjettet. Samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer skal finansieres med oljepenger, og gjennomføres når det er ledig kapasitet i økonomien. Det vil øke produktiviteten i økonomien, altså øke verdien av vår arbeidskraft. Frp sier ikke nei til OPS som prinsipp, der dette er formålstjenlig. 10. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er tydelig ivaretatt i arbeidsmiljøloven. Det er en grunn til at anbudsregler er innført, men rigide og vanskelige regler gjør at mange offentlige virksomheter ikke har kompetanse og kunnskap nok til å føre gode anbudsrunder som i tilstrekkelig grad ivaretar leveransekvalitet. Det har også rapporten fra Riksrevisjonen vist. 11. LO synes gjennom dette spørsmålet å forutsette at de som vinner en anbudsrunde i offentlig sektor ikke innehar en tariffavtale. Dette er ikke gitt, og

3 også det offentlige selv er med i anbudskonkurranser. Pensjon i privat sektor er en forhandlingssak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og i flere tilfeller får ansatte i privat sektor tilsvarende eller bedre pensjonsrettigheter enn i det offentlige. Vi legger også til grunn at det finnes langt flere parametere å konkurrere på enn ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsmiljøloven 12. Frp er for en sterk arbeidsmiljølov på områdene helse, miljø og sikkerhet. Vi har ikke vedtatt at varehandelen skal inngå i reglene i arbeidsmiljøloven om nattog helgearbeid. 13. Frp er sterkt for den lokale medbestemmelsesretten, og ønsker å styrke denne. Det betyr at det er de lokale partene som best er i stand til å legge til rette for gode og fleksible løsninger for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstilsynet bør være den instansen som godkjenner alternative turnusordninger/arbeidsordninger, og Frp har også styrket bevilgningene til tilsynsmyndighetene i sine alternative budsjetter. 14. FrP gikk i mot ordningen om regionale verneombud. FrP registrerer at ordningen i dag er lagt under Arbeidstilsynet. FrP mener det derfor vil være bedre å styrke tilsynsfunksjonen og kompetansen i arbeidstilsynet. 15. Frp mener at hovedregelen er og skal være fast ansettelse. Mange bedrifter er utsatt for konjunktur- og sesongsvingninger som gjør at behovet for midlertidig ansettelse er til stede. Frp er for å beholde 4-årsregelen, som i dag. Flere grupper står uten jobb, og sliter med å komme inn i det ordinære arbeidslivet. For å styrke arbeidslinja, er det viktig at også de som står utenfor, får en mulighet til å komme i arbeidstrening, få erfaring og bygge CV mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker å komme i arbeid, av disse er å anse som arbeidsledige. Det er en vinn-vinn situasjon å få flere av disse i arbeid, slik at de blir økonomisk selvhjulpne. Å starte i en midlertidig ansettelse kan gi disse den muligheten de aldri ville få med krav til fast ansettelse fra start. Videre konstaterer vi at det største problemet knyttet til midlertidighet er i statlig sektor. Her har FrP foreslått at man må få samme regler som er nedfelt i arbeidsmiljøloven slik at man unngår at enkelte blir gående i over ti år i midlertidig stilling. Vi konstaterer at Regjeringen ikke har noe ønske om å imøtekomme FrP når det gjelder midlertidighet i statlig sektor. Sosial dumping og seriøsitet i arbeidslivet 16. Så lenge en virksomhet er under norsk flagg, så er det norske lover og regler som gjelder. 17. Frp er i mot utnyttelse av arbeidskraft. Frp er for treparts bransjeprogrammer for å styrke den seriøse delen av næringslivet og motvirke den useriøse delen. Det er viktigere å styrke bransjerettet trepartssamarbeid for å motvirke useriøse og uryddige forhold, enn å påføre hele arbeidslivet stadig nye regler og reguleringer.

4 18. Det er mange måter å bekjempe utnytting av arbeidskraft på. Frp har støttet 19 av 24 tiltak som er lagt fram fra regjeringen siden Solidaransvar er ikke et av tiltakene som Frp støtter. Frp ønsker gode og trygge arbeidsplasser, og mener at innføringen av solidaransvar fører til at mange små bedrifter får store administrative kostnader, og at bedriftene vil tape i konkurransen om oppdrag med tapte arbeidsplasser som resultat. For å ta useriøse bedrifter, rammer man en hel næring. Små bedrifter må stille bankgaranti og kan få problemer med sin finansiering. Det vil kunne medføre at man får dårligere arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. I verste fall kan det føre til oppsigelser. Dette vil ramme de minste bedriftene som ikke har tariffavtaler og enkeltmannsforetak. 19. Frp mener at ordningen med kollektiv søksmålsrett er et alvorlig brudd med flere av de grunnleggende prinsippene som i dag ligger til grunn for sivilrettslige søksmål, ikke minst at den enkelte selv skal samtykke til at egen sak reises. Dette støttes også av de juridiske høringsinstansene som uttalte seg da saken ble behandlet i Stortinget i år. 20. Allmenngjøring er ikke et godt tiltak for å bekjempe svart arbeid og misbruk av arbeidskraft, fordi det er kun de store virksomhetene med et stort administrativt apparat som klarer å følge opp alle kravene som ligger i allmengjøringsordningen. Dette har også regjeringen vist til i «Arbeidslivsmeldingen». Frp mener konkurranseforholdet mellom bedriftene i Norge forrykkes ved at en allmenngjøring av èn rådende tariffavtale hindrer fleksibilitet og ulike tilpasninger ut fra den enkelte bedriftsøkonomiske og organisatoriske situasjon. FrP mener man bør utrede om nasjonale eller bransjevis minstelønn kan være et alternativ til dagens allmenngjøring. Med tanke på at 50 pst av arbeidslivet er uorganisert mener FrP det også er viktig å finne gode løsninger som sikrer arbeidstakere i uorganiserte bedrifter et vern mot uanstendige lønns og arbeidsvilkår. 21. Frp er for et ryddig og seriøst arbeidsliv, men er i mot at arbeidslivet skal reguleres slik at det skaper mer byråkrati og flere lovbrudd fordi reglene er vanskelige å overholde. 22. Ettersom Frp har stemt mot allmenngjøring med de argumenter som er gitt i foregående spørsmål, så anses dette spørsmålet også som besvart. 23. Frp har fremmet forslag om å utrede en nasjonal minstelønn, som et alternativ til allmenngjøring, da vi ønsker belyst problemstillingene nærmere. 24. De samme reglene for arbeidsliv skal gjelde for byråer som leier inn og ut arbeidstakere, på lik linje som det offentlige og statlige, som leier inn vikarer og midlertidig ansatte. 25. Bemanningsbransjen gir mange en mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Mange arbeidstakere ønsker å arbeide i kortere og lengre perioder, uten å ha fast ansettelse. En ryddig bemanningsbedrift kan være en viktig inngangsport til arbeidslivet, og til at seniorer, som kombinerer arbeid og pensjon, vil kunne fortsette med en viktig deltakelse i arbeidslivet som vikarer. I tillegg vil en ryddig og anstendig bemanningsbransje kunne være en inngangsport til

5 arbeidslivet også for mange ungdommer, innvandrere og funksjonshemmede. Undersøkelser viser at en tredjedel av de ansatte i norsk bemanningsbransje kommer fra arbeidsledighet. 26. En styrket tilsynsmyndighet har fått tilført nye oppgaver med å følge opp at arbeidslivets spilleregler etterfølges, og Frp har styrket bevilgninger til tilsynene med 40 mill. kroner mer enn regjeringen for 2013, slik at man kan få bedre og mer målrettet tilsyn mot uønskede lønns- og arbeidsforhold i det norske arbeidsmarkedet. Dersom bemanningsselskaper skal slettes fra registeret, bør det samme gjelde for offentlige og statlige etater som også bryter arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse og vikarbruk, og tilsvarende står for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 27. FrP vil videreføre Husbankens rolle. FrP mener for øvrig at det mest sosiale man kan gjøre i boligpolitikken er å legge til rette for at boliger kan bygges. Fremskrittspartiet ønsker en sosial boligpolitikk, og en undersøkelse fra OBOS i 2011 viste at Fremskrittspartiet var det partiet i Oslo bystyre som hadde gått inn for bygging av flest nye boliger i Oslo. Det er usosialt overfor svake grupper å innføre egenkapitalkrav på 15 prosent for utlån fra de kommersielle bankene, og å innføre stadig nye, fordyrende krav til nye boliger, som reduserer byggetakten. Dette vil FrP endre. Kollektive avtaler og streikeretten 28. FrP vil respekter alle inngåtte avtaler mellom parter i arbeidslivet. Frp er for organisasjonsfrihet, og mener at de som ikke er organisert skal bli like godt ivaretatt i arbeidslivet som de som er omfattet av en tariffavtale. Dersom noen ønsker å stå utenfor arbeidstakerorganisasjonene, skal det respekteres, og disse må ha lov til å fremforhandle egne avtaler med arbeidsgiver. Likeså mener vi lokale arbeidsgiver- og arbeidstakerparter skal kunne forhandle om lokalt tilpassede avtaler. 29. Fremskrittspartiet mener at et godt og velfungerende trepartssamarbeid forutsetter at alle berørte parter blir hørt og behandlet som likeverdige aktører i samarbeidet. Vi vil imidlertid arbeide for å justere det kollektive avtalesystemet da det ikke ivaretar nyansene i arbeidslivet, nyanser en lettest kan se og løse ved lokale forhandlinger. Nyanser i denne sammenhengen er blant annet geografi, belastninger, konkurransen i arbeidsmarkedet samt det å ivareta utsatte næringer. Sentrale forhandlinger tar ikke alltid slike hensyn, og den sentrale potten må reduseres for å kunne øke andelen til lokale forhandlinger. 30. Streikeretten og lockoutretten skal bevares som virkemidler i en konflikt mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Likevel ønsker vi å invitere partene til en diskusjon for å finne andre mekanismer for å komme til enighet. Streik påfører i stor grad uskyldig tredjepart store belastninger. 31. Frp vil avvikle fagforeningsfradraget og erstatte dette med en generell skattelette for alle, basert i hovedsak på sterkt økte bunnfradrag.

6 32. Dagens regjering har en ordning som gjør at de som velger en privat skole for sitt barn, må betale en egenandel. FrP ønsker ikke lenger at det skal være en skole for de rike og en annen skole for de andre, og vil derfor likebehandle alle. Frp vil styrke den offentlige skolen. Det har vi gjort i alle budsjetter, blant annet gjennom økte midler til kvalitetstiltak i grunnskolen og ved å bevilge 200 millioner mer enn Stoltenberg-regjeringen til etter- og videreutdanningstiltak til lærere. Samtidig legger Frp vekt på foreldre og elevers valgfrihet. Frp vil derfor ha fritt skolevalg og myke opp privatskoleloven. I tillegg vil Frp styrke finansieringen av sektoren, slik at man ikke er avhengig av en «fet lommebok» for å la sitt barn gå på en privatskole. 33. Frp har i en rekke budsjettbehandlinger foreslått å styrke lærlingordningen, blant annet gjennom økte lærlingtilskudd til bedriftene, ved å pålegge offentlig sektor å ansette flere lærlinger og gjennom å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlingplasser. Frp har større tro på incentiver enn lovfesting når det kommer til utdanning og verdiskaping. 34. Frp vil ha en bedre studiefinansiering. FrP vil gi studielån for 11 måneder, følge utviklingen i folketrygdens grunnbeløp og øke studiestøtten med 10 prosent over en fireårsperiode, altså med 2,5 % pr år. I tillegg vil vi innføre studiestøtte også for freshman-year i USA. 35. FrP trenger ikke å innføre en slik ordning, da sittende regjering har brukt en slik ordning gjennom åtte år. FrP vil bruke dette noe mer, for å få ned ventetider og køer. Dagens finansieringssystem har vist at det bevarer og øker helsekøene, samtidig som det finnes ledig kapasitet i den private sektoren. FrP mener det blir feil at ikke arbeidstakere flest, men kun de med stor nok lommebok, eller private helseforsikringer, kan få behandling når de trenger det ved å ta i bruk den private kapasiteten. FrP ønsker derfor å øke bevilgningene slik at flere kan behandles på private sykehus med statlig stykkprisfinansiering uten å redusere innsatsen i det offentlige helsevesenet. 36. Ja. Fremskrittspartiet foreslår å styrke kommuneøkonomien med 2,5 mrd. kroner mer i 2014 enn det den rødgrønne regjeringen foreslår. Dette vil legge til rette for at kommunene kan gi gode tjenester til innbyggerne. 37. Historikken med de regionale helseforetakene er ingen suksesshistorie, og Fremskrittspartiet ønsker å erstatte disse med sterkere statlig styring og mer makt til det enkelte sykehus. Dette vil føre til store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene knyttet til grad og kvalitet av behandling den enkelte mottar, blir fjernet. 38. Ja. FrP foreslo i sitt alternative statsbudsjett en vesentlig styrking av kommunehelsetjenesten. 39. FrP er opptatt av at selskaper der hovedkontor ligger i Norge, også forankrer tilhørende hovedkontorfunksjoner, som for eksempel FoU-aktiviteter, innovasjon og teknologiutvikling her i landet. Dette for å bidra til en positiv utvikling og viktig kompetanse i Norge. FrP vil i den forbindelse påpeke at det ikke er aktuelt å selge seg ut av selskaper som er strategisk viktige for Norge,

7 slik som Statkraft, Statoil og Telenor eksempelvis er. Generelt ønsker FrP å redusere eller avslutte statens eierandel i selskaper kategorisert som «Kategori 1 Selskaper med forretningsmessige mål», men opprettholde eierandeler som sikrer hovedkontorfunksjoner og kompetanseutvikling nasjonalt. Samtidig vil FrP være med på å styrke det private eierskapet, gjennom blant annet statlig nedsalg, samt endring av skatte- og avgiftsregelverket knyttet til formueskatt, arveavgift etc. Det vises til FrPs merknader til Meld St 13 ( ) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi, hvor FrP vil redusere det offentlige eierskapet i næringslivet. 40. FrP har IKKE noe mål om å privatisere eller selge ut vannkraften. FrP vil tvert imot sikre nasjonal kontroll over energiressursene for å sikre at arbeidsplasser, hovedkontor og utviklingsarbeid ligger i Norge. Norsk industri har eid kraftverk i 100 år, og derved sikret arbeidsplasser, bosetting og verdiskaping rundt i landet. Når det gjelder Statnett SF vil FrP opprettholde eierskapet, og ha en egen sak om kapitaltilførsel til selskapet på bakgrunn av behovet for investeringer i bygging av kraftnettet. Når det gjelder Statkraft viser FrP til den positive utviklingen andre heleide statlige selskaper, som f.eks. Statoil har hatt etter børsnotering og delprivatisering. At det åpnes for private mindretallsaksjonærer på eiersiden vil ikke utløse rettigheter knyttet til vannkraftressursene. 41. FrP viser til at Statoil ASA ble delprivatisert og børsnotert i Oslo og New York i 2001, av regjeringen Stoltenberg I. Det vises til den gode utviklingen selskapet har hatt etter at selskapet ble børsnotert, og FrP mener den utviklingen bør fortsette, men med minimum 51% statlig eierandel. 42. FrP ønsker en profesjonell avdeling for eierskapsforvaltning under NHD og videre en styrking av rammevilkårene for at private norske eiere skal få kunne eie norsk næringsliv på like vilkår som utenlandske eiere. 43. Ja. FrP fremmet senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 å få på plass en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for norske sjøfolk. Frem til en slik ordning er på plass, ønsket FrP en indeksregulering av dagens refusjonstak på kroner pr person pr år fra og med justeringen 1.juli 2008 til og med lønnsoppgjørene våren Forslagene ble avvist av stortingsflertallet. 44. FrP er skeptisk til å løse enhver problemstilling som dukker opp med å kun fremme forslag om ny lovgivning. For FrP er det i slike tilfelle viktig at alle parter blir hørt, og at en ikke minst sikrer at en fremdeles får et reelt marked med reell konkurranse og forbrukermakt 45. FrP støtter mange av tiltakene i klimaforliket, og var også det partiet som spilte inn flere av momentene. FrP er motstander av tiltak som mest har symbolverdi, og som svekker norsk industri og norske arbeidsplasser til fordel for andre land.

8 Det passet imidlertid andre partier dårlig å ha FrP med i klimaforliket uavhengig av vår vilje til å støtte gode tiltak.

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 1 Forslag til uttalelse fra Brit Fredriksen (Frogn SV) Regjeringen bestående av Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre har i

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE 20 å 1992 2 VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE VI ER SMÅBEDRIFTSEIERE På 50/60-tallet beklaget en embedsmann, som senere ble statsråd, at han ikke kunne forby småbedriftene, men måtte nøye seg med

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer