SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:"

Transkript

1 SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet foreslått en egen jobbstrategi for personer med nedsatt arbeidsevne. Samarbeidet mellom attførings- og vekstbedriftene og det ordinære arbeidslivet må styrkes. Videre vil FrP legge til rette for at flere aktører kan godkjennes og tilby arbeidsmarkedstiltak. FrP vil forenkle og avbyråkratisere dagens tiltaksstruktur. 2. Fremskrittspartiet vil opprettholde dagens ordning med dagpenger for dem som av forskjellige grunner blir arbeidsledige i en periode, men er mer opptatt av FrPs mange tiltak som får ledige tilbake i jobb raskere. FrP ønsker å lovfeste retten til permittering, samt sørge følge situasjonen i arbeidsmarkedet nøye slik at blant annet permitteringsordningen og lønnsgarantiordningen, kan tilpasses situasjonen for den enkelte og arbeidsmarkedet. 3. FrP er ikke avvisende til et slikt prinsipp. Da forslaget, slik det var forelagt Stortinget, fremsto som et mindre godt utredet valgkamputspill var FrPs syn at regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med en evaluering av virkningen av arbeidsmiljøloven 14-3 om fortrinnsrett for deltidsansatte og konsekvensene ved å innføre en regel om lovfestet rett til heltid, herunder løsninger som går ut over 12 måneder måleperiode. FrP vil videre vise til representantforslag fra Siv Jensen jf. Dokument nr 8:99 ( ) om sikring av økt lønn i kvinnedominerte lavtlønnsyrker og endringer i arbeidstidsbestemmelsene. Her fremmet FrP flere forslag for å få intensivert arbeidet mot ufrivillig deltid. 4. Frp har vært tydelige på at tettere, raskere og mer individuell oppfølging av den enkelte skal styrkes for å kartlegge motivasjon, erfaring, ferdigheter, arbeidsevne og talent for å få flere ut i aktivitet eller arbeid. Krav til aktivitet må ligge i bunn, og oppgavene må løses av personer som har veilederbakgrunn. Unge mennesker skal ikke henstilles til passive ytelser, det har til nå ikke fått noen ut i aktivitet. FrP konstaterer at den tidligere ungdomsgarantien ikke har vært vellykket og at det derfor er andre virkemidler som man bør ta i bruk. Trygg pensjon 5. Slik ny AFP i privat sektor har blitt innrettet vil Frp innføre like rettigheter til AFP for alle, uavhengig av en tariffavtale eller ikke. Dette innebærer at staten bidrar med det samme til alle. I tillegg konstaterer FrP at det pågår en debatt internt i LO om at Ny AFP i privat sektor kan oppfattes usosial, da den ikke lenger når sliterne som den var tiltenkt. FrP vil være imøtekommende ovenfor LO hvis det tas initiativ om å lage en ny AFP som i varetar det opprinnelige formålet, nemlig å gi sliterne en verdig utgang av arbeidslivet.

2 Sykelønn 6. Dagens sykelønnsordning blir ikke endret med Frp i regjering. Gjennom flere gode og målrettede tiltak for at flere blir sykmeldt kortere tid, og kommer raskere tilbake i jobb, vil det være naturlig at også utgiftene reduseres. FrP vil dessuten: at pårørende som er i arbeid får opprettholdt sine rettigheter om tidsbegrenset sykelønn når de pleier sin nærmeste som er alvorlig syk åpne for en utvidet sykelønnsordning for alvorlig sykdom utrede en tidskontoordning som kan bidra til at mennesker med alvorlig diagnose har bedre muligheter til å komme tilbake til arbeid Legge til rette for at gradert sykemelding i større grad kan tas i bruk. Dette forplikter blant annet at er villig til å satse mer på tilrettelegging på for den enkelte på den enkelte arbeidsplass. 7. Frp støtter IA-avtalen og videreføring av den. De tiltak som ikke fungerer i nåværende avtale må gjennomgås og revurderes, slik at man får en god og målrettet avtale for å redusere antallet som faller utenfor arbeidslivet. Konkurranseutsetting og privatisering 8. FrP har ikke konkrete planer om å reversere det som er gjennomført av den rødgrønne regjeringen på dette området. Konkurranse mellom seriøse aktører er positivt, også innenfor områder der både det offentlige og det private konkurrerer om å levere samme tilbud. Det fører til kvalitetsheving både for de private og offentlige tilbyderne. Det er ikke slik at det nødvendigvis er de private som vinner anbudskonkurransen, også kommuner vinner anbudsrunder og dokumenterer at de er best på det som etterspørres. Dette viser igjen at konkurranse fungerer som kvalitetsverktøy, hvilket er hovedhensikten ved konkurranse, sammen med kostnadskontroll. 9. FrP mener ikke at OPS er løsningen for utbygging av infrastrukturen i Norge. FrP mener at infrastruktur skal finansieres ved å omplassere noe mer av vår finansielle formue i utlandet, til samfunnsøkonomisk lønnsomme realverdier i Norge. FrP vil derfor skille forbruk og investeringer i statsbudsjettet. Samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer skal finansieres med oljepenger, og gjennomføres når det er ledig kapasitet i økonomien. Det vil øke produktiviteten i økonomien, altså øke verdien av vår arbeidskraft. Frp sier ikke nei til OPS som prinsipp, der dette er formålstjenlig. 10. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er tydelig ivaretatt i arbeidsmiljøloven. Det er en grunn til at anbudsregler er innført, men rigide og vanskelige regler gjør at mange offentlige virksomheter ikke har kompetanse og kunnskap nok til å føre gode anbudsrunder som i tilstrekkelig grad ivaretar leveransekvalitet. Det har også rapporten fra Riksrevisjonen vist. 11. LO synes gjennom dette spørsmålet å forutsette at de som vinner en anbudsrunde i offentlig sektor ikke innehar en tariffavtale. Dette er ikke gitt, og

3 også det offentlige selv er med i anbudskonkurranser. Pensjon i privat sektor er en forhandlingssak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og i flere tilfeller får ansatte i privat sektor tilsvarende eller bedre pensjonsrettigheter enn i det offentlige. Vi legger også til grunn at det finnes langt flere parametere å konkurrere på enn ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsmiljøloven 12. Frp er for en sterk arbeidsmiljølov på områdene helse, miljø og sikkerhet. Vi har ikke vedtatt at varehandelen skal inngå i reglene i arbeidsmiljøloven om nattog helgearbeid. 13. Frp er sterkt for den lokale medbestemmelsesretten, og ønsker å styrke denne. Det betyr at det er de lokale partene som best er i stand til å legge til rette for gode og fleksible løsninger for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstilsynet bør være den instansen som godkjenner alternative turnusordninger/arbeidsordninger, og Frp har også styrket bevilgningene til tilsynsmyndighetene i sine alternative budsjetter. 14. FrP gikk i mot ordningen om regionale verneombud. FrP registrerer at ordningen i dag er lagt under Arbeidstilsynet. FrP mener det derfor vil være bedre å styrke tilsynsfunksjonen og kompetansen i arbeidstilsynet. 15. Frp mener at hovedregelen er og skal være fast ansettelse. Mange bedrifter er utsatt for konjunktur- og sesongsvingninger som gjør at behovet for midlertidig ansettelse er til stede. Frp er for å beholde 4-årsregelen, som i dag. Flere grupper står uten jobb, og sliter med å komme inn i det ordinære arbeidslivet. For å styrke arbeidslinja, er det viktig at også de som står utenfor, får en mulighet til å komme i arbeidstrening, få erfaring og bygge CV mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker å komme i arbeid, av disse er å anse som arbeidsledige. Det er en vinn-vinn situasjon å få flere av disse i arbeid, slik at de blir økonomisk selvhjulpne. Å starte i en midlertidig ansettelse kan gi disse den muligheten de aldri ville få med krav til fast ansettelse fra start. Videre konstaterer vi at det største problemet knyttet til midlertidighet er i statlig sektor. Her har FrP foreslått at man må få samme regler som er nedfelt i arbeidsmiljøloven slik at man unngår at enkelte blir gående i over ti år i midlertidig stilling. Vi konstaterer at Regjeringen ikke har noe ønske om å imøtekomme FrP når det gjelder midlertidighet i statlig sektor. Sosial dumping og seriøsitet i arbeidslivet 16. Så lenge en virksomhet er under norsk flagg, så er det norske lover og regler som gjelder. 17. Frp er i mot utnyttelse av arbeidskraft. Frp er for treparts bransjeprogrammer for å styrke den seriøse delen av næringslivet og motvirke den useriøse delen. Det er viktigere å styrke bransjerettet trepartssamarbeid for å motvirke useriøse og uryddige forhold, enn å påføre hele arbeidslivet stadig nye regler og reguleringer.

4 18. Det er mange måter å bekjempe utnytting av arbeidskraft på. Frp har støttet 19 av 24 tiltak som er lagt fram fra regjeringen siden Solidaransvar er ikke et av tiltakene som Frp støtter. Frp ønsker gode og trygge arbeidsplasser, og mener at innføringen av solidaransvar fører til at mange små bedrifter får store administrative kostnader, og at bedriftene vil tape i konkurransen om oppdrag med tapte arbeidsplasser som resultat. For å ta useriøse bedrifter, rammer man en hel næring. Små bedrifter må stille bankgaranti og kan få problemer med sin finansiering. Det vil kunne medføre at man får dårligere arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. I verste fall kan det føre til oppsigelser. Dette vil ramme de minste bedriftene som ikke har tariffavtaler og enkeltmannsforetak. 19. Frp mener at ordningen med kollektiv søksmålsrett er et alvorlig brudd med flere av de grunnleggende prinsippene som i dag ligger til grunn for sivilrettslige søksmål, ikke minst at den enkelte selv skal samtykke til at egen sak reises. Dette støttes også av de juridiske høringsinstansene som uttalte seg da saken ble behandlet i Stortinget i år. 20. Allmenngjøring er ikke et godt tiltak for å bekjempe svart arbeid og misbruk av arbeidskraft, fordi det er kun de store virksomhetene med et stort administrativt apparat som klarer å følge opp alle kravene som ligger i allmengjøringsordningen. Dette har også regjeringen vist til i «Arbeidslivsmeldingen». Frp mener konkurranseforholdet mellom bedriftene i Norge forrykkes ved at en allmenngjøring av èn rådende tariffavtale hindrer fleksibilitet og ulike tilpasninger ut fra den enkelte bedriftsøkonomiske og organisatoriske situasjon. FrP mener man bør utrede om nasjonale eller bransjevis minstelønn kan være et alternativ til dagens allmenngjøring. Med tanke på at 50 pst av arbeidslivet er uorganisert mener FrP det også er viktig å finne gode løsninger som sikrer arbeidstakere i uorganiserte bedrifter et vern mot uanstendige lønns og arbeidsvilkår. 21. Frp er for et ryddig og seriøst arbeidsliv, men er i mot at arbeidslivet skal reguleres slik at det skaper mer byråkrati og flere lovbrudd fordi reglene er vanskelige å overholde. 22. Ettersom Frp har stemt mot allmenngjøring med de argumenter som er gitt i foregående spørsmål, så anses dette spørsmålet også som besvart. 23. Frp har fremmet forslag om å utrede en nasjonal minstelønn, som et alternativ til allmenngjøring, da vi ønsker belyst problemstillingene nærmere. 24. De samme reglene for arbeidsliv skal gjelde for byråer som leier inn og ut arbeidstakere, på lik linje som det offentlige og statlige, som leier inn vikarer og midlertidig ansatte. 25. Bemanningsbransjen gir mange en mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Mange arbeidstakere ønsker å arbeide i kortere og lengre perioder, uten å ha fast ansettelse. En ryddig bemanningsbedrift kan være en viktig inngangsport til arbeidslivet, og til at seniorer, som kombinerer arbeid og pensjon, vil kunne fortsette med en viktig deltakelse i arbeidslivet som vikarer. I tillegg vil en ryddig og anstendig bemanningsbransje kunne være en inngangsport til

5 arbeidslivet også for mange ungdommer, innvandrere og funksjonshemmede. Undersøkelser viser at en tredjedel av de ansatte i norsk bemanningsbransje kommer fra arbeidsledighet. 26. En styrket tilsynsmyndighet har fått tilført nye oppgaver med å følge opp at arbeidslivets spilleregler etterfølges, og Frp har styrket bevilgninger til tilsynene med 40 mill. kroner mer enn regjeringen for 2013, slik at man kan få bedre og mer målrettet tilsyn mot uønskede lønns- og arbeidsforhold i det norske arbeidsmarkedet. Dersom bemanningsselskaper skal slettes fra registeret, bør det samme gjelde for offentlige og statlige etater som også bryter arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse og vikarbruk, og tilsvarende står for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 27. FrP vil videreføre Husbankens rolle. FrP mener for øvrig at det mest sosiale man kan gjøre i boligpolitikken er å legge til rette for at boliger kan bygges. Fremskrittspartiet ønsker en sosial boligpolitikk, og en undersøkelse fra OBOS i 2011 viste at Fremskrittspartiet var det partiet i Oslo bystyre som hadde gått inn for bygging av flest nye boliger i Oslo. Det er usosialt overfor svake grupper å innføre egenkapitalkrav på 15 prosent for utlån fra de kommersielle bankene, og å innføre stadig nye, fordyrende krav til nye boliger, som reduserer byggetakten. Dette vil FrP endre. Kollektive avtaler og streikeretten 28. FrP vil respekter alle inngåtte avtaler mellom parter i arbeidslivet. Frp er for organisasjonsfrihet, og mener at de som ikke er organisert skal bli like godt ivaretatt i arbeidslivet som de som er omfattet av en tariffavtale. Dersom noen ønsker å stå utenfor arbeidstakerorganisasjonene, skal det respekteres, og disse må ha lov til å fremforhandle egne avtaler med arbeidsgiver. Likeså mener vi lokale arbeidsgiver- og arbeidstakerparter skal kunne forhandle om lokalt tilpassede avtaler. 29. Fremskrittspartiet mener at et godt og velfungerende trepartssamarbeid forutsetter at alle berørte parter blir hørt og behandlet som likeverdige aktører i samarbeidet. Vi vil imidlertid arbeide for å justere det kollektive avtalesystemet da det ikke ivaretar nyansene i arbeidslivet, nyanser en lettest kan se og løse ved lokale forhandlinger. Nyanser i denne sammenhengen er blant annet geografi, belastninger, konkurransen i arbeidsmarkedet samt det å ivareta utsatte næringer. Sentrale forhandlinger tar ikke alltid slike hensyn, og den sentrale potten må reduseres for å kunne øke andelen til lokale forhandlinger. 30. Streikeretten og lockoutretten skal bevares som virkemidler i en konflikt mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Likevel ønsker vi å invitere partene til en diskusjon for å finne andre mekanismer for å komme til enighet. Streik påfører i stor grad uskyldig tredjepart store belastninger. 31. Frp vil avvikle fagforeningsfradraget og erstatte dette med en generell skattelette for alle, basert i hovedsak på sterkt økte bunnfradrag.

6 32. Dagens regjering har en ordning som gjør at de som velger en privat skole for sitt barn, må betale en egenandel. FrP ønsker ikke lenger at det skal være en skole for de rike og en annen skole for de andre, og vil derfor likebehandle alle. Frp vil styrke den offentlige skolen. Det har vi gjort i alle budsjetter, blant annet gjennom økte midler til kvalitetstiltak i grunnskolen og ved å bevilge 200 millioner mer enn Stoltenberg-regjeringen til etter- og videreutdanningstiltak til lærere. Samtidig legger Frp vekt på foreldre og elevers valgfrihet. Frp vil derfor ha fritt skolevalg og myke opp privatskoleloven. I tillegg vil Frp styrke finansieringen av sektoren, slik at man ikke er avhengig av en «fet lommebok» for å la sitt barn gå på en privatskole. 33. Frp har i en rekke budsjettbehandlinger foreslått å styrke lærlingordningen, blant annet gjennom økte lærlingtilskudd til bedriftene, ved å pålegge offentlig sektor å ansette flere lærlinger og gjennom å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlingplasser. Frp har større tro på incentiver enn lovfesting når det kommer til utdanning og verdiskaping. 34. Frp vil ha en bedre studiefinansiering. FrP vil gi studielån for 11 måneder, følge utviklingen i folketrygdens grunnbeløp og øke studiestøtten med 10 prosent over en fireårsperiode, altså med 2,5 % pr år. I tillegg vil vi innføre studiestøtte også for freshman-year i USA. 35. FrP trenger ikke å innføre en slik ordning, da sittende regjering har brukt en slik ordning gjennom åtte år. FrP vil bruke dette noe mer, for å få ned ventetider og køer. Dagens finansieringssystem har vist at det bevarer og øker helsekøene, samtidig som det finnes ledig kapasitet i den private sektoren. FrP mener det blir feil at ikke arbeidstakere flest, men kun de med stor nok lommebok, eller private helseforsikringer, kan få behandling når de trenger det ved å ta i bruk den private kapasiteten. FrP ønsker derfor å øke bevilgningene slik at flere kan behandles på private sykehus med statlig stykkprisfinansiering uten å redusere innsatsen i det offentlige helsevesenet. 36. Ja. Fremskrittspartiet foreslår å styrke kommuneøkonomien med 2,5 mrd. kroner mer i 2014 enn det den rødgrønne regjeringen foreslår. Dette vil legge til rette for at kommunene kan gi gode tjenester til innbyggerne. 37. Historikken med de regionale helseforetakene er ingen suksesshistorie, og Fremskrittspartiet ønsker å erstatte disse med sterkere statlig styring og mer makt til det enkelte sykehus. Dette vil føre til store effektiviseringsgevinster, samtidig som de geografiske forskjellene knyttet til grad og kvalitet av behandling den enkelte mottar, blir fjernet. 38. Ja. FrP foreslo i sitt alternative statsbudsjett en vesentlig styrking av kommunehelsetjenesten. 39. FrP er opptatt av at selskaper der hovedkontor ligger i Norge, også forankrer tilhørende hovedkontorfunksjoner, som for eksempel FoU-aktiviteter, innovasjon og teknologiutvikling her i landet. Dette for å bidra til en positiv utvikling og viktig kompetanse i Norge. FrP vil i den forbindelse påpeke at det ikke er aktuelt å selge seg ut av selskaper som er strategisk viktige for Norge,

7 slik som Statkraft, Statoil og Telenor eksempelvis er. Generelt ønsker FrP å redusere eller avslutte statens eierandel i selskaper kategorisert som «Kategori 1 Selskaper med forretningsmessige mål», men opprettholde eierandeler som sikrer hovedkontorfunksjoner og kompetanseutvikling nasjonalt. Samtidig vil FrP være med på å styrke det private eierskapet, gjennom blant annet statlig nedsalg, samt endring av skatte- og avgiftsregelverket knyttet til formueskatt, arveavgift etc. Det vises til FrPs merknader til Meld St 13 ( ) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi, hvor FrP vil redusere det offentlige eierskapet i næringslivet. 40. FrP har IKKE noe mål om å privatisere eller selge ut vannkraften. FrP vil tvert imot sikre nasjonal kontroll over energiressursene for å sikre at arbeidsplasser, hovedkontor og utviklingsarbeid ligger i Norge. Norsk industri har eid kraftverk i 100 år, og derved sikret arbeidsplasser, bosetting og verdiskaping rundt i landet. Når det gjelder Statnett SF vil FrP opprettholde eierskapet, og ha en egen sak om kapitaltilførsel til selskapet på bakgrunn av behovet for investeringer i bygging av kraftnettet. Når det gjelder Statkraft viser FrP til den positive utviklingen andre heleide statlige selskaper, som f.eks. Statoil har hatt etter børsnotering og delprivatisering. At det åpnes for private mindretallsaksjonærer på eiersiden vil ikke utløse rettigheter knyttet til vannkraftressursene. 41. FrP viser til at Statoil ASA ble delprivatisert og børsnotert i Oslo og New York i 2001, av regjeringen Stoltenberg I. Det vises til den gode utviklingen selskapet har hatt etter at selskapet ble børsnotert, og FrP mener den utviklingen bør fortsette, men med minimum 51% statlig eierandel. 42. FrP ønsker en profesjonell avdeling for eierskapsforvaltning under NHD og videre en styrking av rammevilkårene for at private norske eiere skal få kunne eie norsk næringsliv på like vilkår som utenlandske eiere. 43. Ja. FrP fremmet senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 å få på plass en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for norske sjøfolk. Frem til en slik ordning er på plass, ønsket FrP en indeksregulering av dagens refusjonstak på kroner pr person pr år fra og med justeringen 1.juli 2008 til og med lønnsoppgjørene våren Forslagene ble avvist av stortingsflertallet. 44. FrP er skeptisk til å løse enhver problemstilling som dukker opp med å kun fremme forslag om ny lovgivning. For FrP er det i slike tilfelle viktig at alle parter blir hørt, og at en ikke minst sikrer at en fremdeles får et reelt marked med reell konkurranse og forbrukermakt 45. FrP støtter mange av tiltakene i klimaforliket, og var også det partiet som spilte inn flere av momentene. FrP er motstander av tiltak som mest har symbolverdi, og som svekker norsk industri og norske arbeidsplasser til fordel for andre land.

8 Det passet imidlertid andre partier dårlig å ha FrP med i klimaforliket uavhengig av vår vilje til å støtte gode tiltak.

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Venstres svar på spørsmål fra LO

Venstres svar på spørsmål fra LO Venstres svar på spørsmål fra LO Spm. nr. 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken? 2. Øke dagpengesatsen for de ledige? 3. Arbeide for en heltidskultur i arbeidslivet ved å støtte og sikre vedtaket om at

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Fagligpolitisk regnskap Mai 2009 I Soria Moria-erklæringen ble kampen mot arbeidsledighet og for et inkluderende arbeidsliv framhevet som et av flertallsregjeringens viktigste

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

Arbeid til alle. Trygg pensjon. Sykelønn. Konkurranseutsetting og privatisering. 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken? Ja.

Arbeid til alle. Trygg pensjon. Sykelønn. Konkurranseutsetting og privatisering. 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken? Ja. Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken? 2. Auke dagpengesatsen for de ledige? Til vurdering. Vi vil sørgje for overordna regelverk som gjev gode vilkår for arbeidstakarar og hindrar sosial

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen

Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Tiltak mot sosial dumping: Utfordringer for renholdsbransjen Line Eldring, Fafo Ren Utviklingskonferansen, Fra skitten vask til ren idyll Oslo Konserthus, 26. januar 2011 To viktige spørsmål Hva kjennetegner

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand «KS-timen» HMS- samarbeidsforum Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand Oppfølging Arbeidsmiljømeldingen FoU om anskaffelser og sosial dumping Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aktuelle saker Meld. St.

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING Forskjellene mellom rødgrønt og blått En gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Konklusjonen er basert på en gjennomgang av

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Svar på spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Svar på spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Landsorganisasjonen i Norge Torggata 12 0181 Oslo Vår ref.: [Referanse] Deres ref.: 17/1193-1/OIHA Dato: 30.05.2017 Svar på spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Start

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson OM PRESENTASJONEN STATUS OG UTFORDRINGER HVORDAN FORBEDRE TILTAKSSYSTEMET

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

KrFs svar på spørsmål fra LO

KrFs svar på spørsmål fra LO KrFs svar på spørsmål fra LO Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? KrF er opptatt av at de som blir langtidsledige utover 52 uker skal gis en økonomisk mulighet til å ta

Detaljer

Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB

Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB Høyt sykefravær i Norge! Sykelønnsordningen er en viktig ingrediens

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Deres ref. Vår ref.: Dato: /EMJ 225/710/ mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf

Deres ref. Vår ref.: Dato: /EMJ 225/710/ mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref.: Dato: 20067535-/EMJ 225/710/06 22. mars 2007 Saksbehandler: Ørnulf Kastet Tlf. 21 01 38 13 e-mail:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv

Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 17/1884 17/00227-2 19.12.2017 Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Vår rolle AID utredet muligheten for å innføre et solidaransvar der oppdragsgiver hefter direkte for

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Deres ref. Vår ref. Dato 16/00054-2 16.09.2016 Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Kunnskapsdepartementet Regelrådets

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 7. februar 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer