OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?"

Transkript

1 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. MDG vil prioritere ideelle aktører framfor kommersielle i anbudsrunder for kommunale helse- og sosialtjenester. Rødt er konsekvent mot all privatisering og konkurranseutsetting. Sp mener at frivillige organisasjoner gjør en viktig jobb i samarbeid med kommunes tjenester. Krf er ikke prinsipielt imot privatisering og konkurranseutsetting, og mener at en god balanse mellom kommunale, ideelle og private kan gi godt utbytte for alle parter på flere områder. KrF ønsker imidlertid ikke ytterligere konkurranse-utsetting av sykehjem eller barnehager. FrP er for å benytte private bedrifter og ideelle organisasjoner til å utføre kommunalt betalte tjenester i henhold til kommunens bestemmelser og ansvar når slike er konkurransedyktige på kvalitet og pris. Høyre mener det er kvaliteten på tjenestene som tilbys som er viktigst. Venstre mener det viktigste er at brukerne får et best mulig tilbud, ikke hvem som driver tilbudet.

2 2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig? MDG vil på sikt avvikle kommersiell drift av kommunale helse- og sosialtjenester. Rødt ønsker også å avvikle kommunale foretak og føre kommunal virksomhet som er privatisert eller organisert som foretak eller selskap tilbake til vanlig kommunal drift. Ansatte skal få tilbake tariff- og pensjonsrettighetene sine. Sp mener ja, i den grad det er overtatt av kommersielle aktører. Høyre mener det er kvaliteten på tjenestene som tilbys som er viktigst, og derfor vil de fleste lokale partiprogram fra Høyre ikke si nei til konkurranseutsetting, dersom dette fører til bedre tjenester. Venstre ønsker en blanding av privat og kommunal drift av de ulike tjenestene.

3 3. Vil dere/ditt parti iverksette prøveprosjekt for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i minst to etater i kommunen i samarbeid med fagbevegelsen? F! vil at alle offentlige virksomheter i Oslo kommune skal innføre 6-timersdag, og mener det har vært nok prøveprosjekter. Rødt vil innføre 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon for alle kommunalt ansatte Sv vil innføre sekstimersdag på utvalgte tjenestesteder i kommunen. Ap har tidligere vært positive til å prøve ut 6 timers dag i et forsøksprosjekt (bystyret 2011), og vil være positive til å vurdere det igjen MDG er for redusert arbeidstid, men uten lønnskompensasjon. Dette vil dog ikke være til hinder for å gjøre prøveprosjekter som er med på å skaffe kunnskap om effektene av redusert arbeidstid. Arbeidstakersiden har en naturlig plass i et slikt prosjekt. Sp mener det er interessant i forhold til å redusere sykefraværet i kommunen. Oslo Senterkvinner var med i prosjektet om innføring av 6-timersdag på 1990-tallet. Venstre vil at Oslo skal ha en god personalpolitikk overfor sine ansatte og samarbeide konstruktivt med arbeidstakerorganisasjonene. Venstre har ikke programfestet prøveprosjekt med sekstimersdag.

4 4. Vil dere/ditt parti iverksette obligatorisk seksualundervisning i skoler som inkluderer bevisstgjøring om porno og hvordan pornoen påvirker ungdommens syn på seksualitet? F! ønsker at elefanten i rommet, porno, skal drøftes og bli diskutert i et kritisk lys. Rødt arbeider for å bekjempe porno og i skolene ha obligatoriske temauker/ holdningskampanjer med fokus på god seksualitet og grensesetting, samt informasjon om seksuelle overgrep og om hvor man kan få hjelp. Ap er opptatt av at seksualundervisning starter så tidlig som mulig, men ønsker ikke å detaljstyre fagplanen. Frp er for obligatorisk seksualundervisning i skolen, men hvordan dette gjøres mener de bør være opp til profesjonelle. Krf har ikke programfestet innholdet i skolens seksualundervisning. MDG ønsker en seksualundervisning som vektlegger hva som er sunne seksuelle relasjoner. Alternativet til å gå grundig inn i dette i skolen, er å overlate unges informasjon om sex til pornoindustrien. Det ønsker ikke MDG. Sp har ikke vedtatt noe om å gjøre dette obligatorisk, men mener at synet på kvinnekroppen i forhold til bevisstgjøring av kvinners rett til å bestemme over egen kropp bør inn i undervisningen i flere fag, ikke bare i seksualundervisningen. SV mener seksualundervisningen i skolen skal omhandle kjønn, respekt og lyst, men ogsa maktbalansen i seksuelle relasjoner, grensesetting og viktigheten av aktivt samtykke. Venstre ønsker å styrke seksualundervisningen videre. Høsten 2008 gjorde Utdanningsetaten i Oslo kommune seksualundervisning obligatorisk for alle skoleelever, noe Venstre er veldig glad for. Høyre mener læreplanene legger grunnlag for undervisning om seksualitet i skolen, og at kommunen og skolene løser denne oppgaven ulikt.

5 5. Vil dere/ditt parti forby strippe-klubber? Ap har ikke politikk på akkurat dette KrF er sterkt kritiske til alle former for virksomhet som gjør kvinner til handelsvare Venstre ønsker heller god kontroll av arbeidsavtaler og arbeidsforhold, der det blir sikret at arbeidsmiljøloven blir overholdt, samt rettighetsopplysninger og intensiver som hjelper de som eventuelt ikke ønsker et yrke som stripper ut av yrket.

6 6. Vil dere/ditt parti iverksette holdningskampanjer om seksuell trakassering og voldtekt retta mot unge gutter? FrP er positive til å iverksette tiltak som forhindrer seksuell trakassering og voldtekt, dette skjer gjerne i samarbeid med andre aktører/partier. Om holdnings-kampanjer rettet mot unge gutter er tiltak som foreslås er vi positive til det. MDG støtter slike initiativer, og mener det er riktig at enheter i Oslo kommune, som når ut til ungdom, gjør dette Rødt mener menn må involvere seg og ta ansvar for menns vold mot kvinner. Rødt arbeider for tiltak mot seksuell trakassering og voldtekt. Rødt har ikke et konkret krav om holdningskampanjer om seksuell trakassering og voldtekt retta mot unge gutter, men det vil være naturlig for Rødt å støtte et slikt forslag. Venstre vil styrke arbeidet mot seksuelle overgrep, de vil ta initiativ til et prosjekt for kartlegging og behandling av unge som begår seksuelle overgrep mot andre barn og unge. Venstre vil at samarbeidsavtalen mellom Oslo krisesenter og barneverntjenestene i bydelene følges opp, og at bruk av urosamtalen fortsettes og utvikles. Høyre vil styrke politiet og domstolenes arbeid med disse voldtekts- og overgrepssakene.

7 7. Vil dere/ditt parti iverksette tiltak og/eller prioritere bevilgninger for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon? Frp mener de allerede gjør dette ved og blant annet gi midler til Maritastiftelsen og Maritakafeen Rødt mener sexkjøpsloven må forsvares og håndheves. Kvinner i prostitusjon må få stabile hjelpetiltak, prosjekter som Rosaprosjektet og Oslo-piloten må gjøres faste og få økte ressurser Sp vil styrke krisesentrene og PRO-senteret. Venstre vil sikre gode lavterskeltilbud for mennesker som lever av prostitusjon og god oppfølging av dem som vil ut av prostitusjon, blant annet gjennom et godt helse- og rådgivningstilbud. Høyre mener det er den økonomiske desperasjonen, rusproblematikken og andre psykiske lidelser som er hovedutfordringen i prostitusjon, og det er for å motvirke disse problemene Høyre retter sin politikk. Der kvinner selv ønsker å komme ut av prostitusjon, er Høyre opptatt av at ulike hjelpeog velferdstiltak arbeider koordinert og effektivt for å bistå kvinnene det gjelder.

8 8. Vil der/ditt parti fjerne og/eller gå i mot regjeringas forslag til å utvide grensa for sjølstendig oppholdstillatelse for ekteskapsinnvandrere til 5 år? F! vil fjerne botidskravet. Rødt vil også fjerne treårsregelen som finnes i dag og gebyrene for innvandrerkvinner som skal søke oppholdstillatelse Ap er kritiske til forslaget, fordi det er synliggjort mange negative konsekvenser. Ap vil ta endelig stilling til forslaget når det er fremmet for Stortinget

9 9. Vil dere/ditt parti forplikte dere til å gi kvinner i ufrivillig deltid større stillingsandel ved ledighet? Ap vil tilby flest mulig hele og faste stillinger, og fjerne ufrivillig deltid Rødt vil lovfeste retten til heltid Sp mener heltid er en rett og deltid en mulighet KrF har programfestet at ved utlysning av nye stillinger skal ansatte som allerede er ansatt i deltidsstillinger prioriteres slik at flest mulig kan få hele stillinger MDG har ikke tatt stilling til dette, men ønsker primært at folk skal ha fulle stillinger om de ønsker det. Venstre mener folk i ufrivillig deltid bør få større stillingsandel ved ledighet. FrP ønsker at alle som jobber ufrivillig deltid skal få mulighet til å jobbe heltid, men mener at forhandlinger skal gjøres lokalt i bedriften. Høyre mener at det på kommunalt nivå er viktig at personalpolitikken og turnuser utformes slik at en i størst mulig grad unngår ufrivillig deltid.

10 10. Vil dere/ditt parti innføre en minimumsgrense på 40 % for stillinger i helse og omsorgssektoren ved utlysing av nye stillinger? Rødt jobber for at alle deltidsstillinger erstattes med 100 % stillinger i kommunene ut fra prinsippet «heltid en rettighet, deltid en mulighet.» MDG har ikke tatt stilling til dette, men ønsker primært at folk skal ha fulle stillinger om de ønsker det SP har ikke tatt stilling til dette, men det er lite trolig de vil gå for en slik generell regel. SV har ikke vedtatt politikk på dette. SV ønsker å innføre rett til hele faste stillinger i Oslo kommune Høyre jobber for eksempel med kompetanseheving som også kan ha en effekt på hvordan en velger å jobbe Frp vil tilstrebe at alle skal få den stilling de helst ønsker seg og vil således ikke sette en grense i utlysningstekst.

11 OSLO Utarbeidet av: KVINNEFRONTEN -Kamp mot all kvinneundertrykking

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG VERSJON FOR RØDT.NO Forslagsnummer: 1 Sidenummer:3 Fra linjenummer: 84 85 "overutnyttelsen av stadig flere viktige naturressurser"

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 1. Arbeid til alle s. 3 2. Likestilling mellom kvinner og

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009?

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Svarene er rangert etter følgende skala: Fem poeng: Partiet støtter våre standpunkter (totalskåre: 33-40) Fire poeng:

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling

Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling 1 Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling E1 151-152 "en skikkelig velferdskommune og styrking av fellesskapet" endres til "en velferdskommune med kvalitet, medvirkning og politisk styring

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling

LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling LDO sin Kontroll av 50 kommuners redegjørelse har i 2007 kontrollert og vurdert 50 kommuners redegjørelser for likestilling. 2 Kontroll REPORT: av 50 kommuners redegjørelse for For likestilling equality

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer