Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov"

Transkript

1 Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009

2 Bedriftsundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SAMMENDRAG GYLDIGHET OG OMFANG AV UNDERSØKELSEN BESKRIVELSE AV UTVALGET MANGEL PÅ KOMPETANSE REKRUTTERING FREMTIDIG KOMPETANSEBEHOV... 12

3 Bedriftsundersøkelsen Innledning Naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse er en sentral del av det totale kompetansebehovet i et samfunn som er i dynamisk utvikling. En rekke undersøkelser de siste årene har vist at Norge har store utfordringer, både innenfor utdanningssystemet og i arbeidslivet, når det gjelder utdanning og rekruttering av personer med teknologi- og realfagskompetanse. Teorier for økonomisk vekst klargjør at teknologiske endringer er en forutsetning for å skape velstandsvekst på lang sikt. Studier som er utført viser også at etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft ikke er uavhengig av tilbudet. Økt tilgang på realfagsutdannede gjør det attraktivt å etablere virksomheter som bruker disse intensivt, og motsatt. Etterspørselen etter utdannet arbeidskraft samvarierer positivt med kapitalintensitet og introduksjon av ny teknologi. 1 Dette innebærer at en målrettet satsing på teknologi- og realfagskompetanse er viktig for å nå samfunnsmessige mål innenfor områder som miljø, infrastruktur og helse spesielt og for å fremme innovasjon og skape nye arbeidsplasser generelt. I samarbeid med Synovate har Tekna gjennomført en undersøkelse blant bedrifter og etater som har ansatte med høyere teknisk-vitenskapelig utdannelse, dvs. utdannelse på masternivå innenfor tekniske og naturvitenskapelige fag. Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om bedrifters holdninger til og erfaringer med rekruttering av denne type kompetanse. Deler av undersøkelsen ble også gjennomført i 2006 og vil bli presentert som sammenlikningsgrunnlag i denne rapporten. Undersøkelsen i 2006 ble gjennomført i en periode med stramt arbeidsmarked og hvor Norge nærmet seg toppen av en høykonjunktur. Årets undersøkelse er gjennomført i februar 2009, etter at den globale finanskrisen er i ferd med å utvikle seg med full tyngde. Selv om vi i skrivende stund ikke har sett alle konsekvensene av denne krisen gir undersøkelsen en beskrivelse av hvordan bedrifter vurderer utsiktene fremover med tanke på denne type kompetanse. Denne rapporten er en oppsummering av de viktigste resultatene. Undersøkelsen er utarbeidet av samfunnspolitisk seksjon i Tekna i samarbeid med Synovate. Anders Akselsen har stått for utarbeidelse av rapporten. 1 Hægeland, SSB: Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft -

4 Bedriftsundersøkelsen Sammendrag Resultatene fra undersøkelsen viser at bedriftene fortsatt opplever store utfordringer med rekruttering av personer med høyere teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Samtidig er det noen variasjoner mellom de ulike bransjene. Mer enn halvparten av bedriftene oppgir fortsatt mangel på relevant kompetanse. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom offentlig og privat sektor. Mangelen på kompetanse er størst innenfor olje og gass bransjen. 1 av 5 virksomheter i privat sektor har måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter som følge av mangel på kompetanse. Mer enn 70 % av virksomhetene oppgir å ha utfordringer med rekruttering. 60 % av virksomhetene vil opprettholde dagens behov for kompetanse mens 29 % oppgir økt behov. 42 % av bedriftene innenfor fornybar energi (annen kraftproduksjon) oppgir økt behov for å rekruttere teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Samme bransje satser også i større grad enn andre på rekruttering av nyutdannede og på forskning og utvikling. Bygg og anlegg vil satse mindre enn andre på nyutdannede og rekruttering fra utlandet. 1 av 4 bedrifter vil satse mindre på rekruttering av nyutdannede i 2009 sammenliknet med Forskning og utvikling oppgis som viktigste satsingsområde på sikt uavhengig av bransje. Når virksomheter sier de har behov for teknisk naturvitenskapelig kompetanse på tross av den økonomiske situasjonen kan det komme av at det fra før av er en relativt liten andel av arbeidsstyrken som besitter denne type kompetanse. I nedgangstider vil også bedrifter forsøke å beholde den kompetansen som er høyt verdsatt. Det ligger politiske føringer i satsingsområder gjennom f. eks klimaforliket som skaper behov for teknologi og realfagskompetanse. På kort sikt vil også krisepakken med satsing på bygg og anleggsprosjekter forsterke dette behovet.

5 Bedriftsundersøkelsen Gyldighet og omfang av undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført av Synovate på oppdrag fra Tekna i perioden februar Intervjuene er gjort med ledere(eller stedsfortredere) som har kunnskap om virksomhetens kompetanse og kompetansebehov. Tilsvarende undersøkelse er tidligere gjennomført i mai Det er noen avvik mellom de to undersøkelsene. Dette vil bli kommentert i tilknytning til figurene. Målgruppe/utvalg: Bedrifter og etater som har ansatte med teknisk naturvitenskaplig bakgrunn. Bedrifter med mer enn 10 ansatte. Private bedrifter i bransjene Olje/gass, bygg/anlegg, it-telekom, kraftproduksjon, leverandørindustri og tjenesteleveranse. Offentlig sektor: Helseforetak, direktorat og større kommuner. Utvalget er trukket fra offentlige registre og Teknas base over bedrifter med medlemmer. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju Antall intervju: Totalt i privat sektor og 117 i offentlig sektor. 21 i begge sektorer. I undersøkelsen fra mai 2006 ble 600 bedrifter intervjuet (100 i offentlig, 500 privat sektor) Tolkning av grafikken: Grafene viser totalresultater gjengitt i prosentandeler. Vesentlige forskjeller mellom undergrupper av virksomheter er kommentert i forbindelse med grafikken. Alle resultater i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikkerhet som skyldes at vi kun har observert et utvalg av enheter og ikke hele populasjonen. Undersøkelsen dekker utvalgte bransjer og sier ikke noe om situasjonen i andre bransjer.

6 Bedriftsundersøkelsen Beskrivelse av utvalget Undersøkelsen har god treff på målgruppen i utvalget som vist i figur 1. Bare 2 % svarte at de ikke hadde ansatte med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse. I videre beregninger er disse bedriftene ekskludert. Figur 1 Andel av virksomhetens ansatte med høyere teknisk vitenskapelig utdannelse. Prosent Vet ikke % 50-74% 25-49% % Ingen Figur 2 viser fordeling av antall ansatte i bedriftene. Andelen små og mellomstore bedrifter noe høyere i 2009 sammenliknet med 2006 men viser god spredning. Figur 2 Antall ansatte i virksomheten. Prosent 1000 eller flere Under

7 Bedriftsundersøkelsen Figur 3. Virksomheter etter sektor, % 22 % Offentlig Privat Begge 74 % Figur 3 og 4 viser utvalgets fordeling etter henholdsvis sektor og bransjer. Sektor samsvarer med fordeling spesifisert for utvalget basert på 25/75 prosent fordeling mellom offentlig og privat virksomhet. 4 % har virksomhet i begge sektorer. Bransjeinndeling er gjort på bakgrunn av standard næringskode(nace). Undersøkelsen er utvidet med annen kraftproduksjon i Denne er tatt inn fordi den i hovedsak omfatter bedrifter innen fornybar energi (elektristitet-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning - eksklusive olje og gass). Annen uspesifisert/annen tjenesteyting omfatter blant annet konsulentselskaper som leverer tjenester til andre bransjer og kan i noen grad overlappe. Figur 4. Virksomheter etter bransje. Prosent. Annen uspesifisert Annen tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen leverandørindustri IT/Telekom Bygg- og anlegg Annen kraftprod. (el-, gass-, damp- og varmtvannsforsyvning) Olje og gass 9 12 Offentlig virksomhet

8 Bedriftsundersøkelsen Ansatte med relevant bakgrunn fordeler seg forholdsmessig over hele landet som vist i figur 5. Kategorien hele landet er virksomheter som opererer i flere regioner eller på landsbasis. Figur 5. Bedrifter etter region. Prosent. Usikker/Vet ikke 1 Nord-Norge 8 7 Midt-Norge 8 10 Vestlandet Østlandet for øvrig Oslo Hele landet Mangel på kompetanse Undersøkelsen viser at mer enn halvparten av virksomhetene oppgir fortsatt mangel på teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Det er ingen vesentlig forskjeller mellom offentlig og privat sektor. Fig 6. Opplever mangel på personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse, etter sektor Vet ikke 1 % Nei 49 % 47 % Ja, men i liten grad Ja, i noen grad 4 % 10 % 31 % 29 % Offentlig Privat Ja, i stor grad 16 % 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

9 Bedriftsundersøkelsen Tabellen nedenfor viser at det heller ikke har vært vesentlige endringer sammenliknet med Det er økning i andelen som svarer i stor grad men det er i første rekke de mindre offentlige virksomheter med under 30 ansatte skiller seg ut på dette spørsmålet med flere som sier i stor grad enn ellers. Tab 1. Opplever mangel på personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse, prosent. Offentlig sektor/begge. Prosent Ja, i stor grad Ja, i noen grad Ja, men i liten grad 8 14 Nei Vet ikke - 1 Figur 7 viser hvordan opplevd mangel på kompetanse fordeler seg etter bransje i Mangelen er størst innenfor olje- og gass sektoren med 68 % som opplever mangel i liten, noe eller stor grad. Det kan komme av at igangsatte prosjekter i denne næringen har relativt lang tidshorisont og derfor vil fortsette uavhengig av plutselige endringer i økonomien. Mange av de store selskapene har også økonomisk evne til å opptre langsiktig også i perioder hvor prisen på kort sikt går ned. 3 Over halvparten av bedriftene innenfor bygg og anlegg oppgir også mangel på relevant kompetanse til tross for at bransjen opplever nedgangstider. Dette kan være utrykk for at man reduserer bemanningen i andre deler av næringen først og at det er viktig å beholde høyere teknologi og realfagskompetanse som utgjør en mindre del av arbeidsstokken. Figur 7. Virksomheter som opplever mangel på personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse etter bransje Annen uspesifisert 41 % Annen tjenesteyting/tjenesteleverandør 52 % Annen leverandørindustri 54 % IT/Telekom 49 % Bygg og anlegg Annen kraftproduksjon(elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning) 56 % 58 % Olje og gass 68 % Offentlig virksomhet 52 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % 2 For 2006 har vi kun tall for offentlig sektor/begge. Andel av total 22% i % i SSB har anslått at prisen på olje vil øke til 80$ fatet i 2010 som vil gjøre denne type prosjekter lønnsomme.

10 Bedriftsundersøkelsen Mangelen på kompetanse har også hatt direkte konesekvenser for en del virksomheter. Resultatene nedenfor viser at 1 av 5 bedrifter har måttet utelate og engasjere seg, si fra seg eller utsette oppdrag grunnet mangel på relevant kompetanse i privat sektor/begge. 4 Tallene viser samtidig noe bedring sammenliknet med 2006 hvor 1 av 4 virksomheter oppga at dette var et problem. Brutt ned på bransje er det olje og gass som har størst utfordringer som vist i figur 9. Figur 8. Har din virksomhet måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i oppdrag grunnet mangel på personer med høyere teknisk vitenskapelig personell? Privat sektor/begge. Vet ikke 2 1 Nei Ja, har unnlatt å engasjere seg Ja, har måttet si fra seg Ja, har måttet utsette Figur 9. Virksomheter som har måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i oppdrag grunnet mangel på med høyere teknisk vitenskapelig personell etter bransje Annen uspesifisert Annen tjenesteyting/tjenestelevera 2 % 6 % 7 % 9 % 12 % Annen leverandørindustri 3 % 2 % 8 % IT/Telekom Bygg og anlegg Annen kraftproduksjon % 4 % 9 % 8 % 11 % 11 % Ja, har unnlatt å engasjere seg Ja, har måttet si fra seg Ja, har måttet utsette Olje og gass 13 % % Offentlig virksomhet 1 % 5 % 10 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 4 For 2006 har vi kun tall for privat sektor/begge. Andel av total 78 %. I 2006 ble det spurt om situasjonen siste 3-5 år mens årets undersøkelse brukte siste året.

11 Bedriftsundersøkelsen Fordelt på region viser tabell 2 at det er en signifikant større andel i Oslo som har måttet si fra seg oppdrag mens bedrifter som opererer i hele landet i større grad enn andre har unnlatt å engasjere seg som følge av manglende kompetanse. Noe av dette kan forklares med at en rekke virksomheter har avdelinger sammen med hovedkontor i Oslo. Tab 2. Virksomheten som har måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i oppdrag grunnet mangel på personer med høyere teknisk vitenskapelig personell etter region. 5 Hele landet Oslo Østlandet for øvrig Vestlandet Midt- Norge Nord- Norge Ja, har måttet utsette 16 % 9 % 6 % 11 % 4 % 3 % Ja, har måttet si fra seg 9 % 11 % 6 % 3 % 4 % 3 % Ja, har unnlatt å engasjere seg 11 % 6 % 7 % 4 % 6 % 3 % Nei 70 % 74 % 81 % 81 % 86 % 86 % Vet ikke 4 % 3 % 3 % 1 % 4 % 6 % 6. Rekruttering Mangel på teknisk- naturvitenskapelig kompetanse henger nødvendigvis sammen med mulighetene for rekruttering. Resultatene viser at mange virksomheter fortsatt har betydelige rekrutteringsutfordringer. Figur 11 viser noe nedgang i andelen med store utfordringer i rekruttering, men fortsatt har over 70 % av bedriftene noen eller store utfordringer med å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Figur 11. Hvor store utfordringer vil du si virksomheten har med rekruttering av personer med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdannelse? Prosent. Vet ikke 2 1 Ingen utfordringer Noen utfordringer Store utfordringer Utfordringene knyttet til rekruttering gjelder i alle deler av landet. Oslo skiller seg noe ut med mindre utfordringer enn andre med 32 % som oppgir ingen utfordringer. Midt-Norge skiller seg også ut med en lavere andel som oppgir at de har store utfordringer mens denne andelen er størst for Vestlandet. 5 Respondentene har kunnet oppgi flere svar

12 Bedriftsundersøkelsen Fig 12. Hvor store utfordringer vil du si virksomheten har med rekruttering av personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse? Prosent Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet for øvrig Oslo Hele landet Vet ikke Ingen utfordringer Noen utfordringer Store utfordringer Sammenliknet med 2006 er det relativt stor stabilitet i utfordringer med rekruttering som vist i figur 13. Fordelt på ulike bransjer er det også her oljesektoren som opplever størst utfordringer. Leverandørindustrien har størst tilbakegang med 8 % mens IT/Telekom og offentlig sektor har økt med 4 %. Figur 13. Andel bedrifter per bransje som opplever utfordringer med rekruttering av personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse. Opplever utfordringer 06 Opplever utfordringer 09 Annen uspesifisert Annen tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen leverandørindustri IT/Telekom Bygg og anlegg Annen kraftproduksjon 76 % 70 % 68 % 68 % 84 % 76 % 81 % 85 % 77 % 73 % 81 % Olje og gass 97 % 98 % Offentlig virksomhet 78 % 82 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

13 Bedriftsundersøkelsen Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon ble bedriftene også spurt om utfordringene med å rekruttere teknisk naturvitenskapelig har endret seg siste år. Bare 3 % oppgir at rekruttering er blitt vanskeligere mens 25 % opplever at rekruttering er blitt lettere. 61 % oppgir at situasjonen fortsatt er uendret. 11 % oppgir at de ikke vet og kan være utrykk for usikkerhet om hvordan situasjonen vil utvikle seg. 7. Fremtidig kompetansebehov Virksomhetene er også spurt hvordan de vurderer utsiktene for å rekruttere relevant kompetanse på kort sikt og hva de vurderer som viktige satsingsområder på lengre sikt. Figur 14. Virksomhetens behov for å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse et år frem i tid. Annet Vet ikke Redusert behov Uendret behov 4 % 8 % 0 60 % Økende behov 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Figuren over viser at nærmere 90 % av bedriftene mener det vil være uendret eller økende behov for å rekruttere teknisk naturvitenskapelig kompetanse til sin virksomhet. På tross av finanskrisen er det bare 8 % som oppgir at de forventer et redusert behov for denne type kompetanse. Selv om vi ikke har sett de fulle konsekvensene av denne krisen må det også ses på bakgrunn av at det har vært underdekning på denne type kompetanse innfor en rekke bransjer over en periode. For å opprettholde status quo vil det fortsatt være behov for å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Tabell 3 viser rekrutteringsbehov etter bransje. Oljebransjen utmerker seg med en større spredning enn de andre bransjene. Annen kraftproduksjon viser at over 42 % oppgir et økende behov rekruttering. Dette kan ses i sammenheng med en betydelig satsing på fornybar energi men også fordi bransjen har utfordringer med høy gjennomsnittsalder og hvor store grupper etter hvert når pensjonsalder. Tab 3. Virksomhetens behov for å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse et år frem i tid etter bransje Økende Uendret Redusert Vet Annet behov behov behov ikke Offentlig virksomhet 29 % 66 % - 4 % 1 % Olje og gass 32 % 45 % 17 % 6 % - Annen kraftproduksjon 42 % 50 % 8 % - - Bygg og anlegg 28 % 55 % 16 % 2 % - IT/Telekom 39 % 50 % 9 % 2 % - Annen leverandørindustri 21 % 61 % 11 % 5 % 2 % Annen 26 % 65 % 2 % 7 % - tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen uspesifisert 26 % 65 % 7 % 2 % -

14 Bedriftsundersøkelsen Hvordan vil bedriftene selv møte utfordringene med ivareta teknisk naturvitenskapelig kompetanse? 68 % 6 av bedriftene vil opprettholde satsingen kompetanseutvikling for ansatte og 21 % vil satse mer på egenkompetanse. 1 av 4 bedrifter vil satse mindre på rekruttering av nyutdannede i 2009 sammenliknet med Bygg og anlegg vil satse signifikant mindre enn andre bransjer med 39 % mens annen kraftproduksjon og offentlig virksomhet er i den andre enden av skalaen med hhv 8 % og 9 %. Annen kraftproduksjon er også den bransjen hvor størst andel vil satse mer på rekruttering av nyutdannede med 27 %. Fig 15. Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon, vil din bedrift fremover satse mer, mindre eller like mye på følgende områder sammenlignet med 2008? Prosent. Rekruttering fra utlandet Rekruttering av nyutdannede Ikke relevant Vet ikke FoU Mindre Like mye Mer Kurs/kompetanseutvikling for ansatte I de bedriftene det er relevant med rekruttering fra utlandet er det bygg og anlegg sammen med oljesektoren som skiller seg ut, 38 % oppgir at de vil satse mindre på rekruttering fra utlandet. 59 % av virksomhetene vil opprettholde satsing på forskning og utvikling i 2009 mens 16 % oppgir økt satsing. Fordelt på bransje er det også her annen kraftproduksjon som har størst andel med 27 % og deretter olje og gass med 21 %. Av offentlige virksomheter er det bare 2 % som oppgir at de vil satse mindre på forskning og utvikling mens leverandørindustrien og annen uspesifisert oppgir 11 %. Resultatene indikerer at virksomhetene i hovedsak viderefører eller øker satsingen på dagens nivå men at det i større grad satses på intern kompetanse og FoU tjenester og mindre på rekruttering fra utlandet og av nyutdannede. 6 Andelene er her av total inkludert de som svarer ikke relevant.

15 Bedriftsundersøkelsen Respondentene ble bedt om å oppgi hvilke områder som er viktigst å prioritere når oljeinntektene reduseres. Figur 16. Dersom landet skal sikre framtidig vekst når oljeinntektene reduseres, hvilke av disse bidragene mener du er viktigst å prioritere? 2009 Umulig å si 6 % Ingen av disse Begrense offentlige utgifter 1 % 2 % Mer kvalitet i utdanningen 12 % Mer satsing på forskning og innovasjon 53 % Mer forutsigbare rammevilkår 21 % Lavere skatter og avgifter 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Mer enn halvparten oppgir forskning og innovasjon som viktigste satsingsområde som vist i figur16 7 Dette indikerer at bedriftene mener at kvalitet på det de gjør er viktigere enn kostnadsnivået. FoU gir kvalitative forsprang mens skatt reduserer kostnadene. Norge er uansett et høykostland, det kan derfor være rasjonelt for bedriftene å satse på kunnskap. Tab 4. Dersom landet skal sikre framtidig vekst når oljeinntektene reduseres, hvilke av disse bidragene mener du er viktigst å prioritere? Bransje, 2009 Lavere skatter og avgifter Mer forutsigbare rammevilkår Mer satsing på forskning og innovasjon Mer kvalitet i utdanningen Begrense offentlige utgifter Ingen av disse Umulig å si Offentlig virksomhet - 15 % 57 % 13 % 1 % 2 % 12 % Olje og gass 4 % 21 % 60 % 4 % 4 % - 6 % Annen kraftproduksjon 15 % 27 % 50 % 4 % - 4 % - Bygg og anlegg 3 % 17 % 55 % 19 % - 2 % 5 % IT/Telekom 7 % 26 % 54 % 9 % 4 % - - Annen leverandørindustri 5 % 21 % 56 % 11 % % Annen 2 % 23 % 45 % 15 % 1 % 3 % 9 % tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen uspesifisert 10 % 21 % 49 % 11 % 3 % - 5 % 7 Tall fra 2004 og 2005(MMI næringsliv omnibus) viser h.h.v 31 og 39 %

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENTBRANSJEN 1 FORORD «DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT- BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS- KRAFT,

Detaljer

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien nilf-rapport 2014 2 Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien anne s. prestvik per christian rålm NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner: «Driftsgranskingar

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31 7/31 Notater Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm Notater Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd

Detaljer

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr.

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr. Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer NIFU skriftserie nr. 10/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer