Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov"

Transkript

1 Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009

2 Bedriftsundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SAMMENDRAG GYLDIGHET OG OMFANG AV UNDERSØKELSEN BESKRIVELSE AV UTVALGET MANGEL PÅ KOMPETANSE REKRUTTERING FREMTIDIG KOMPETANSEBEHOV... 12

3 Bedriftsundersøkelsen Innledning Naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse er en sentral del av det totale kompetansebehovet i et samfunn som er i dynamisk utvikling. En rekke undersøkelser de siste årene har vist at Norge har store utfordringer, både innenfor utdanningssystemet og i arbeidslivet, når det gjelder utdanning og rekruttering av personer med teknologi- og realfagskompetanse. Teorier for økonomisk vekst klargjør at teknologiske endringer er en forutsetning for å skape velstandsvekst på lang sikt. Studier som er utført viser også at etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft ikke er uavhengig av tilbudet. Økt tilgang på realfagsutdannede gjør det attraktivt å etablere virksomheter som bruker disse intensivt, og motsatt. Etterspørselen etter utdannet arbeidskraft samvarierer positivt med kapitalintensitet og introduksjon av ny teknologi. 1 Dette innebærer at en målrettet satsing på teknologi- og realfagskompetanse er viktig for å nå samfunnsmessige mål innenfor områder som miljø, infrastruktur og helse spesielt og for å fremme innovasjon og skape nye arbeidsplasser generelt. I samarbeid med Synovate har Tekna gjennomført en undersøkelse blant bedrifter og etater som har ansatte med høyere teknisk-vitenskapelig utdannelse, dvs. utdannelse på masternivå innenfor tekniske og naturvitenskapelige fag. Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om bedrifters holdninger til og erfaringer med rekruttering av denne type kompetanse. Deler av undersøkelsen ble også gjennomført i 2006 og vil bli presentert som sammenlikningsgrunnlag i denne rapporten. Undersøkelsen i 2006 ble gjennomført i en periode med stramt arbeidsmarked og hvor Norge nærmet seg toppen av en høykonjunktur. Årets undersøkelse er gjennomført i februar 2009, etter at den globale finanskrisen er i ferd med å utvikle seg med full tyngde. Selv om vi i skrivende stund ikke har sett alle konsekvensene av denne krisen gir undersøkelsen en beskrivelse av hvordan bedrifter vurderer utsiktene fremover med tanke på denne type kompetanse. Denne rapporten er en oppsummering av de viktigste resultatene. Undersøkelsen er utarbeidet av samfunnspolitisk seksjon i Tekna i samarbeid med Synovate. Anders Akselsen har stått for utarbeidelse av rapporten. 1 Hægeland, SSB: Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft -

4 Bedriftsundersøkelsen Sammendrag Resultatene fra undersøkelsen viser at bedriftene fortsatt opplever store utfordringer med rekruttering av personer med høyere teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Samtidig er det noen variasjoner mellom de ulike bransjene. Mer enn halvparten av bedriftene oppgir fortsatt mangel på relevant kompetanse. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom offentlig og privat sektor. Mangelen på kompetanse er størst innenfor olje og gass bransjen. 1 av 5 virksomheter i privat sektor har måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter som følge av mangel på kompetanse. Mer enn 70 % av virksomhetene oppgir å ha utfordringer med rekruttering. 60 % av virksomhetene vil opprettholde dagens behov for kompetanse mens 29 % oppgir økt behov. 42 % av bedriftene innenfor fornybar energi (annen kraftproduksjon) oppgir økt behov for å rekruttere teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Samme bransje satser også i større grad enn andre på rekruttering av nyutdannede og på forskning og utvikling. Bygg og anlegg vil satse mindre enn andre på nyutdannede og rekruttering fra utlandet. 1 av 4 bedrifter vil satse mindre på rekruttering av nyutdannede i 2009 sammenliknet med Forskning og utvikling oppgis som viktigste satsingsområde på sikt uavhengig av bransje. Når virksomheter sier de har behov for teknisk naturvitenskapelig kompetanse på tross av den økonomiske situasjonen kan det komme av at det fra før av er en relativt liten andel av arbeidsstyrken som besitter denne type kompetanse. I nedgangstider vil også bedrifter forsøke å beholde den kompetansen som er høyt verdsatt. Det ligger politiske føringer i satsingsområder gjennom f. eks klimaforliket som skaper behov for teknologi og realfagskompetanse. På kort sikt vil også krisepakken med satsing på bygg og anleggsprosjekter forsterke dette behovet.

5 Bedriftsundersøkelsen Gyldighet og omfang av undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført av Synovate på oppdrag fra Tekna i perioden februar Intervjuene er gjort med ledere(eller stedsfortredere) som har kunnskap om virksomhetens kompetanse og kompetansebehov. Tilsvarende undersøkelse er tidligere gjennomført i mai Det er noen avvik mellom de to undersøkelsene. Dette vil bli kommentert i tilknytning til figurene. Målgruppe/utvalg: Bedrifter og etater som har ansatte med teknisk naturvitenskaplig bakgrunn. Bedrifter med mer enn 10 ansatte. Private bedrifter i bransjene Olje/gass, bygg/anlegg, it-telekom, kraftproduksjon, leverandørindustri og tjenesteleveranse. Offentlig sektor: Helseforetak, direktorat og større kommuner. Utvalget er trukket fra offentlige registre og Teknas base over bedrifter med medlemmer. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju Antall intervju: Totalt i privat sektor og 117 i offentlig sektor. 21 i begge sektorer. I undersøkelsen fra mai 2006 ble 600 bedrifter intervjuet (100 i offentlig, 500 privat sektor) Tolkning av grafikken: Grafene viser totalresultater gjengitt i prosentandeler. Vesentlige forskjeller mellom undergrupper av virksomheter er kommentert i forbindelse med grafikken. Alle resultater i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikkerhet som skyldes at vi kun har observert et utvalg av enheter og ikke hele populasjonen. Undersøkelsen dekker utvalgte bransjer og sier ikke noe om situasjonen i andre bransjer.

6 Bedriftsundersøkelsen Beskrivelse av utvalget Undersøkelsen har god treff på målgruppen i utvalget som vist i figur 1. Bare 2 % svarte at de ikke hadde ansatte med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse. I videre beregninger er disse bedriftene ekskludert. Figur 1 Andel av virksomhetens ansatte med høyere teknisk vitenskapelig utdannelse. Prosent Vet ikke % 50-74% 25-49% % Ingen Figur 2 viser fordeling av antall ansatte i bedriftene. Andelen små og mellomstore bedrifter noe høyere i 2009 sammenliknet med 2006 men viser god spredning. Figur 2 Antall ansatte i virksomheten. Prosent 1000 eller flere Under

7 Bedriftsundersøkelsen Figur 3. Virksomheter etter sektor, % 22 % Offentlig Privat Begge 74 % Figur 3 og 4 viser utvalgets fordeling etter henholdsvis sektor og bransjer. Sektor samsvarer med fordeling spesifisert for utvalget basert på 25/75 prosent fordeling mellom offentlig og privat virksomhet. 4 % har virksomhet i begge sektorer. Bransjeinndeling er gjort på bakgrunn av standard næringskode(nace). Undersøkelsen er utvidet med annen kraftproduksjon i Denne er tatt inn fordi den i hovedsak omfatter bedrifter innen fornybar energi (elektristitet-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning - eksklusive olje og gass). Annen uspesifisert/annen tjenesteyting omfatter blant annet konsulentselskaper som leverer tjenester til andre bransjer og kan i noen grad overlappe. Figur 4. Virksomheter etter bransje. Prosent. Annen uspesifisert Annen tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen leverandørindustri IT/Telekom Bygg- og anlegg Annen kraftprod. (el-, gass-, damp- og varmtvannsforsyvning) Olje og gass 9 12 Offentlig virksomhet

8 Bedriftsundersøkelsen Ansatte med relevant bakgrunn fordeler seg forholdsmessig over hele landet som vist i figur 5. Kategorien hele landet er virksomheter som opererer i flere regioner eller på landsbasis. Figur 5. Bedrifter etter region. Prosent. Usikker/Vet ikke 1 Nord-Norge 8 7 Midt-Norge 8 10 Vestlandet Østlandet for øvrig Oslo Hele landet Mangel på kompetanse Undersøkelsen viser at mer enn halvparten av virksomhetene oppgir fortsatt mangel på teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Det er ingen vesentlig forskjeller mellom offentlig og privat sektor. Fig 6. Opplever mangel på personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse, etter sektor Vet ikke 1 % Nei 49 % 47 % Ja, men i liten grad Ja, i noen grad 4 % 10 % 31 % 29 % Offentlig Privat Ja, i stor grad 16 % 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

9 Bedriftsundersøkelsen Tabellen nedenfor viser at det heller ikke har vært vesentlige endringer sammenliknet med Det er økning i andelen som svarer i stor grad men det er i første rekke de mindre offentlige virksomheter med under 30 ansatte skiller seg ut på dette spørsmålet med flere som sier i stor grad enn ellers. Tab 1. Opplever mangel på personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse, prosent. Offentlig sektor/begge. Prosent Ja, i stor grad Ja, i noen grad Ja, men i liten grad 8 14 Nei Vet ikke - 1 Figur 7 viser hvordan opplevd mangel på kompetanse fordeler seg etter bransje i Mangelen er størst innenfor olje- og gass sektoren med 68 % som opplever mangel i liten, noe eller stor grad. Det kan komme av at igangsatte prosjekter i denne næringen har relativt lang tidshorisont og derfor vil fortsette uavhengig av plutselige endringer i økonomien. Mange av de store selskapene har også økonomisk evne til å opptre langsiktig også i perioder hvor prisen på kort sikt går ned. 3 Over halvparten av bedriftene innenfor bygg og anlegg oppgir også mangel på relevant kompetanse til tross for at bransjen opplever nedgangstider. Dette kan være utrykk for at man reduserer bemanningen i andre deler av næringen først og at det er viktig å beholde høyere teknologi og realfagskompetanse som utgjør en mindre del av arbeidsstokken. Figur 7. Virksomheter som opplever mangel på personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse etter bransje Annen uspesifisert 41 % Annen tjenesteyting/tjenesteleverandør 52 % Annen leverandørindustri 54 % IT/Telekom 49 % Bygg og anlegg Annen kraftproduksjon(elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning) 56 % 58 % Olje og gass 68 % Offentlig virksomhet 52 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % 2 For 2006 har vi kun tall for offentlig sektor/begge. Andel av total 22% i % i SSB har anslått at prisen på olje vil øke til 80$ fatet i 2010 som vil gjøre denne type prosjekter lønnsomme.

10 Bedriftsundersøkelsen Mangelen på kompetanse har også hatt direkte konesekvenser for en del virksomheter. Resultatene nedenfor viser at 1 av 5 bedrifter har måttet utelate og engasjere seg, si fra seg eller utsette oppdrag grunnet mangel på relevant kompetanse i privat sektor/begge. 4 Tallene viser samtidig noe bedring sammenliknet med 2006 hvor 1 av 4 virksomheter oppga at dette var et problem. Brutt ned på bransje er det olje og gass som har størst utfordringer som vist i figur 9. Figur 8. Har din virksomhet måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i oppdrag grunnet mangel på personer med høyere teknisk vitenskapelig personell? Privat sektor/begge. Vet ikke 2 1 Nei Ja, har unnlatt å engasjere seg Ja, har måttet si fra seg Ja, har måttet utsette Figur 9. Virksomheter som har måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i oppdrag grunnet mangel på med høyere teknisk vitenskapelig personell etter bransje Annen uspesifisert Annen tjenesteyting/tjenestelevera 2 % 6 % 7 % 9 % 12 % Annen leverandørindustri 3 % 2 % 8 % IT/Telekom Bygg og anlegg Annen kraftproduksjon % 4 % 9 % 8 % 11 % 11 % Ja, har unnlatt å engasjere seg Ja, har måttet si fra seg Ja, har måttet utsette Olje og gass 13 % % Offentlig virksomhet 1 % 5 % 10 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 4 For 2006 har vi kun tall for privat sektor/begge. Andel av total 78 %. I 2006 ble det spurt om situasjonen siste 3-5 år mens årets undersøkelse brukte siste året.

11 Bedriftsundersøkelsen Fordelt på region viser tabell 2 at det er en signifikant større andel i Oslo som har måttet si fra seg oppdrag mens bedrifter som opererer i hele landet i større grad enn andre har unnlatt å engasjere seg som følge av manglende kompetanse. Noe av dette kan forklares med at en rekke virksomheter har avdelinger sammen med hovedkontor i Oslo. Tab 2. Virksomheten som har måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i oppdrag grunnet mangel på personer med høyere teknisk vitenskapelig personell etter region. 5 Hele landet Oslo Østlandet for øvrig Vestlandet Midt- Norge Nord- Norge Ja, har måttet utsette 16 % 9 % 6 % 11 % 4 % 3 % Ja, har måttet si fra seg 9 % 11 % 6 % 3 % 4 % 3 % Ja, har unnlatt å engasjere seg 11 % 6 % 7 % 4 % 6 % 3 % Nei 70 % 74 % 81 % 81 % 86 % 86 % Vet ikke 4 % 3 % 3 % 1 % 4 % 6 % 6. Rekruttering Mangel på teknisk- naturvitenskapelig kompetanse henger nødvendigvis sammen med mulighetene for rekruttering. Resultatene viser at mange virksomheter fortsatt har betydelige rekrutteringsutfordringer. Figur 11 viser noe nedgang i andelen med store utfordringer i rekruttering, men fortsatt har over 70 % av bedriftene noen eller store utfordringer med å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Figur 11. Hvor store utfordringer vil du si virksomheten har med rekruttering av personer med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdannelse? Prosent. Vet ikke 2 1 Ingen utfordringer Noen utfordringer Store utfordringer Utfordringene knyttet til rekruttering gjelder i alle deler av landet. Oslo skiller seg noe ut med mindre utfordringer enn andre med 32 % som oppgir ingen utfordringer. Midt-Norge skiller seg også ut med en lavere andel som oppgir at de har store utfordringer mens denne andelen er størst for Vestlandet. 5 Respondentene har kunnet oppgi flere svar

12 Bedriftsundersøkelsen Fig 12. Hvor store utfordringer vil du si virksomheten har med rekruttering av personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse? Prosent Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet for øvrig Oslo Hele landet Vet ikke Ingen utfordringer Noen utfordringer Store utfordringer Sammenliknet med 2006 er det relativt stor stabilitet i utfordringer med rekruttering som vist i figur 13. Fordelt på ulike bransjer er det også her oljesektoren som opplever størst utfordringer. Leverandørindustrien har størst tilbakegang med 8 % mens IT/Telekom og offentlig sektor har økt med 4 %. Figur 13. Andel bedrifter per bransje som opplever utfordringer med rekruttering av personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse. Opplever utfordringer 06 Opplever utfordringer 09 Annen uspesifisert Annen tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen leverandørindustri IT/Telekom Bygg og anlegg Annen kraftproduksjon 76 % 70 % 68 % 68 % 84 % 76 % 81 % 85 % 77 % 73 % 81 % Olje og gass 97 % 98 % Offentlig virksomhet 78 % 82 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

13 Bedriftsundersøkelsen Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon ble bedriftene også spurt om utfordringene med å rekruttere teknisk naturvitenskapelig har endret seg siste år. Bare 3 % oppgir at rekruttering er blitt vanskeligere mens 25 % opplever at rekruttering er blitt lettere. 61 % oppgir at situasjonen fortsatt er uendret. 11 % oppgir at de ikke vet og kan være utrykk for usikkerhet om hvordan situasjonen vil utvikle seg. 7. Fremtidig kompetansebehov Virksomhetene er også spurt hvordan de vurderer utsiktene for å rekruttere relevant kompetanse på kort sikt og hva de vurderer som viktige satsingsområder på lengre sikt. Figur 14. Virksomhetens behov for å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse et år frem i tid. Annet Vet ikke Redusert behov Uendret behov 4 % 8 % 0 60 % Økende behov 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Figuren over viser at nærmere 90 % av bedriftene mener det vil være uendret eller økende behov for å rekruttere teknisk naturvitenskapelig kompetanse til sin virksomhet. På tross av finanskrisen er det bare 8 % som oppgir at de forventer et redusert behov for denne type kompetanse. Selv om vi ikke har sett de fulle konsekvensene av denne krisen må det også ses på bakgrunn av at det har vært underdekning på denne type kompetanse innfor en rekke bransjer over en periode. For å opprettholde status quo vil det fortsatt være behov for å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Tabell 3 viser rekrutteringsbehov etter bransje. Oljebransjen utmerker seg med en større spredning enn de andre bransjene. Annen kraftproduksjon viser at over 42 % oppgir et økende behov rekruttering. Dette kan ses i sammenheng med en betydelig satsing på fornybar energi men også fordi bransjen har utfordringer med høy gjennomsnittsalder og hvor store grupper etter hvert når pensjonsalder. Tab 3. Virksomhetens behov for å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse et år frem i tid etter bransje Økende Uendret Redusert Vet Annet behov behov behov ikke Offentlig virksomhet 29 % 66 % - 4 % 1 % Olje og gass 32 % 45 % 17 % 6 % - Annen kraftproduksjon 42 % 50 % 8 % - - Bygg og anlegg 28 % 55 % 16 % 2 % - IT/Telekom 39 % 50 % 9 % 2 % - Annen leverandørindustri 21 % 61 % 11 % 5 % 2 % Annen 26 % 65 % 2 % 7 % - tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen uspesifisert 26 % 65 % 7 % 2 % -

14 Bedriftsundersøkelsen Hvordan vil bedriftene selv møte utfordringene med ivareta teknisk naturvitenskapelig kompetanse? 68 % 6 av bedriftene vil opprettholde satsingen kompetanseutvikling for ansatte og 21 % vil satse mer på egenkompetanse. 1 av 4 bedrifter vil satse mindre på rekruttering av nyutdannede i 2009 sammenliknet med Bygg og anlegg vil satse signifikant mindre enn andre bransjer med 39 % mens annen kraftproduksjon og offentlig virksomhet er i den andre enden av skalaen med hhv 8 % og 9 %. Annen kraftproduksjon er også den bransjen hvor størst andel vil satse mer på rekruttering av nyutdannede med 27 %. Fig 15. Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon, vil din bedrift fremover satse mer, mindre eller like mye på følgende områder sammenlignet med 2008? Prosent. Rekruttering fra utlandet Rekruttering av nyutdannede Ikke relevant Vet ikke FoU Mindre Like mye Mer Kurs/kompetanseutvikling for ansatte I de bedriftene det er relevant med rekruttering fra utlandet er det bygg og anlegg sammen med oljesektoren som skiller seg ut, 38 % oppgir at de vil satse mindre på rekruttering fra utlandet. 59 % av virksomhetene vil opprettholde satsing på forskning og utvikling i 2009 mens 16 % oppgir økt satsing. Fordelt på bransje er det også her annen kraftproduksjon som har størst andel med 27 % og deretter olje og gass med 21 %. Av offentlige virksomheter er det bare 2 % som oppgir at de vil satse mindre på forskning og utvikling mens leverandørindustrien og annen uspesifisert oppgir 11 %. Resultatene indikerer at virksomhetene i hovedsak viderefører eller øker satsingen på dagens nivå men at det i større grad satses på intern kompetanse og FoU tjenester og mindre på rekruttering fra utlandet og av nyutdannede. 6 Andelene er her av total inkludert de som svarer ikke relevant.

15 Bedriftsundersøkelsen Respondentene ble bedt om å oppgi hvilke områder som er viktigst å prioritere når oljeinntektene reduseres. Figur 16. Dersom landet skal sikre framtidig vekst når oljeinntektene reduseres, hvilke av disse bidragene mener du er viktigst å prioritere? 2009 Umulig å si 6 % Ingen av disse Begrense offentlige utgifter 1 % 2 % Mer kvalitet i utdanningen 12 % Mer satsing på forskning og innovasjon 53 % Mer forutsigbare rammevilkår 21 % Lavere skatter og avgifter 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Mer enn halvparten oppgir forskning og innovasjon som viktigste satsingsområde som vist i figur16 7 Dette indikerer at bedriftene mener at kvalitet på det de gjør er viktigere enn kostnadsnivået. FoU gir kvalitative forsprang mens skatt reduserer kostnadene. Norge er uansett et høykostland, det kan derfor være rasjonelt for bedriftene å satse på kunnskap. Tab 4. Dersom landet skal sikre framtidig vekst når oljeinntektene reduseres, hvilke av disse bidragene mener du er viktigst å prioritere? Bransje, 2009 Lavere skatter og avgifter Mer forutsigbare rammevilkår Mer satsing på forskning og innovasjon Mer kvalitet i utdanningen Begrense offentlige utgifter Ingen av disse Umulig å si Offentlig virksomhet - 15 % 57 % 13 % 1 % 2 % 12 % Olje og gass 4 % 21 % 60 % 4 % 4 % - 6 % Annen kraftproduksjon 15 % 27 % 50 % 4 % - 4 % - Bygg og anlegg 3 % 17 % 55 % 19 % - 2 % 5 % IT/Telekom 7 % 26 % 54 % 9 % 4 % - - Annen leverandørindustri 5 % 21 % 56 % 11 % % Annen 2 % 23 % 45 % 15 % 1 % 3 % 9 % tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen uspesifisert 10 % 21 % 49 % 11 % 3 % - 5 % 7 Tall fra 2004 og 2005(MMI næringsliv omnibus) viser h.h.v 31 og 39 %

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Vestlandsundersøkelse 2015 Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen

Detaljer

Det forskningsintensive næringslivet

Det forskningsintensive næringslivet Det forskningsintensive næringslivet En undersøkelse gjennomført av Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret 16. august 2005 Patentstyret Innhold Hovedfunn Om undersøkelsen side 2 Hovedfunn: side 3 Varemerkebeskyttelse

Detaljer

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Utvikling de siste årene Sterk oppgangsperiode fra våren 2004 til høsten 2008, sterkt fallende ledighet September 2008: «Finanskrise» Bråbrems i arbeidsmarkedet,

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Situasjonen i norsk oljeog gassvirksomhet

Situasjonen i norsk oljeog gassvirksomhet Situasjonen i norsk oljeog gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 2/2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet Tekna-rapport 2/2015 1 Forord Denne rapporten er skrevet

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge Seniorrådgiver Anders Fyhn Enhet for analyse og tilskudd, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 1 Rapporter på temaet arbeidsinnvandring i IMDis

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter Tall fra NHOs kompetansebarometer

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015 Espen Solberg og Pål Børing NHO-bedrifter har stor tro på samarbeid om høyere utdanning Tall fra NHOs kompetansebarometer 2015 viser at mer enn 8 av 10 NHO-bedrifter

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015

Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015 Bemanningsbransjens utvikling Nedturen fortsetter Bemanningsbransjen er kraftig preget av nedgangen i norsk økonomi. Både innenfor bygg og merkantile

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/2014 BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi 1. Arbeidsløsheten stabil på et høyere nivå 2. Nedgang i sysselsettingsrater i hele

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverpolitikk Det store heltidsvalget Hva er partene enige om? Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1)

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Kåre Hansen Økt satsing på markedsbasert produktutvikling vil være en viktig fremtidig strategi for økt verdiskaping i norsk

Detaljer

Framtidsplaner for produsenter av rødt kjøtt og melk

Framtidsplaner for produsenter av rødt kjøtt og melk L a n d b r u k e t s Utredningskontor Framtidsplaner for produsenter av rødt kjøtt og melk Hanne Eldby Torbjørn Tufte RAPPORT 1 28 Forord Landbrukets evne til å forsyne det norske markedet med rødt kjøtt

Detaljer

Livskraftige kystsamfunn

Livskraftige kystsamfunn NIBR-UMB-prosjektet (2010-2013): Livskraftige kystsamfunn Forskerne: Knut Onsager (NIBR) pl. Lene Schmidt (NIBR) Guri Mette Vestby (NIBR) Knut Bjørn Stokke (UMB) Internasjonal ekspertgruppe : Ruben C Lois

Detaljer

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK KRISINO 2015 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK Medutgiver: Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Utvalget består av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet,

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE FEBRUAR 2015 Hovedfunn Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet II (oktober) TEKNA-RAPPORT 5/2015

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet II (oktober) TEKNA-RAPPORT 5/2015 Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet II (oktober) TEKNA-RAPPORT 5/2015 Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet II Rapport høsten 2015 Tekna-rapport 5/2015 Forord Denne rapporten er skrevet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010 2010 Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser Abelia 07.06.2010 Innledning Sysselsetting og rammebetingelser for kunnskapsintensivt næringsliv Kunnskapsintensivt næringsliv sysselsetter ca 500

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen -

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen Hovedpunkter: Kunnskapsnæringen er den største sysselsetteren i privat sektor.

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer