Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov"

Transkript

1 Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009

2 Bedriftsundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SAMMENDRAG GYLDIGHET OG OMFANG AV UNDERSØKELSEN BESKRIVELSE AV UTVALGET MANGEL PÅ KOMPETANSE REKRUTTERING FREMTIDIG KOMPETANSEBEHOV... 12

3 Bedriftsundersøkelsen Innledning Naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse er en sentral del av det totale kompetansebehovet i et samfunn som er i dynamisk utvikling. En rekke undersøkelser de siste årene har vist at Norge har store utfordringer, både innenfor utdanningssystemet og i arbeidslivet, når det gjelder utdanning og rekruttering av personer med teknologi- og realfagskompetanse. Teorier for økonomisk vekst klargjør at teknologiske endringer er en forutsetning for å skape velstandsvekst på lang sikt. Studier som er utført viser også at etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft ikke er uavhengig av tilbudet. Økt tilgang på realfagsutdannede gjør det attraktivt å etablere virksomheter som bruker disse intensivt, og motsatt. Etterspørselen etter utdannet arbeidskraft samvarierer positivt med kapitalintensitet og introduksjon av ny teknologi. 1 Dette innebærer at en målrettet satsing på teknologi- og realfagskompetanse er viktig for å nå samfunnsmessige mål innenfor områder som miljø, infrastruktur og helse spesielt og for å fremme innovasjon og skape nye arbeidsplasser generelt. I samarbeid med Synovate har Tekna gjennomført en undersøkelse blant bedrifter og etater som har ansatte med høyere teknisk-vitenskapelig utdannelse, dvs. utdannelse på masternivå innenfor tekniske og naturvitenskapelige fag. Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om bedrifters holdninger til og erfaringer med rekruttering av denne type kompetanse. Deler av undersøkelsen ble også gjennomført i 2006 og vil bli presentert som sammenlikningsgrunnlag i denne rapporten. Undersøkelsen i 2006 ble gjennomført i en periode med stramt arbeidsmarked og hvor Norge nærmet seg toppen av en høykonjunktur. Årets undersøkelse er gjennomført i februar 2009, etter at den globale finanskrisen er i ferd med å utvikle seg med full tyngde. Selv om vi i skrivende stund ikke har sett alle konsekvensene av denne krisen gir undersøkelsen en beskrivelse av hvordan bedrifter vurderer utsiktene fremover med tanke på denne type kompetanse. Denne rapporten er en oppsummering av de viktigste resultatene. Undersøkelsen er utarbeidet av samfunnspolitisk seksjon i Tekna i samarbeid med Synovate. Anders Akselsen har stått for utarbeidelse av rapporten. 1 Hægeland, SSB: Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft -

4 Bedriftsundersøkelsen Sammendrag Resultatene fra undersøkelsen viser at bedriftene fortsatt opplever store utfordringer med rekruttering av personer med høyere teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Samtidig er det noen variasjoner mellom de ulike bransjene. Mer enn halvparten av bedriftene oppgir fortsatt mangel på relevant kompetanse. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom offentlig og privat sektor. Mangelen på kompetanse er størst innenfor olje og gass bransjen. 1 av 5 virksomheter i privat sektor har måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter som følge av mangel på kompetanse. Mer enn 70 % av virksomhetene oppgir å ha utfordringer med rekruttering. 60 % av virksomhetene vil opprettholde dagens behov for kompetanse mens 29 % oppgir økt behov. 42 % av bedriftene innenfor fornybar energi (annen kraftproduksjon) oppgir økt behov for å rekruttere teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Samme bransje satser også i større grad enn andre på rekruttering av nyutdannede og på forskning og utvikling. Bygg og anlegg vil satse mindre enn andre på nyutdannede og rekruttering fra utlandet. 1 av 4 bedrifter vil satse mindre på rekruttering av nyutdannede i 2009 sammenliknet med Forskning og utvikling oppgis som viktigste satsingsområde på sikt uavhengig av bransje. Når virksomheter sier de har behov for teknisk naturvitenskapelig kompetanse på tross av den økonomiske situasjonen kan det komme av at det fra før av er en relativt liten andel av arbeidsstyrken som besitter denne type kompetanse. I nedgangstider vil også bedrifter forsøke å beholde den kompetansen som er høyt verdsatt. Det ligger politiske føringer i satsingsområder gjennom f. eks klimaforliket som skaper behov for teknologi og realfagskompetanse. På kort sikt vil også krisepakken med satsing på bygg og anleggsprosjekter forsterke dette behovet.

5 Bedriftsundersøkelsen Gyldighet og omfang av undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført av Synovate på oppdrag fra Tekna i perioden februar Intervjuene er gjort med ledere(eller stedsfortredere) som har kunnskap om virksomhetens kompetanse og kompetansebehov. Tilsvarende undersøkelse er tidligere gjennomført i mai Det er noen avvik mellom de to undersøkelsene. Dette vil bli kommentert i tilknytning til figurene. Målgruppe/utvalg: Bedrifter og etater som har ansatte med teknisk naturvitenskaplig bakgrunn. Bedrifter med mer enn 10 ansatte. Private bedrifter i bransjene Olje/gass, bygg/anlegg, it-telekom, kraftproduksjon, leverandørindustri og tjenesteleveranse. Offentlig sektor: Helseforetak, direktorat og større kommuner. Utvalget er trukket fra offentlige registre og Teknas base over bedrifter med medlemmer. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju Antall intervju: Totalt i privat sektor og 117 i offentlig sektor. 21 i begge sektorer. I undersøkelsen fra mai 2006 ble 600 bedrifter intervjuet (100 i offentlig, 500 privat sektor) Tolkning av grafikken: Grafene viser totalresultater gjengitt i prosentandeler. Vesentlige forskjeller mellom undergrupper av virksomheter er kommentert i forbindelse med grafikken. Alle resultater i denne rapporten er beheftet med en viss statistisk usikkerhet som skyldes at vi kun har observert et utvalg av enheter og ikke hele populasjonen. Undersøkelsen dekker utvalgte bransjer og sier ikke noe om situasjonen i andre bransjer.

6 Bedriftsundersøkelsen Beskrivelse av utvalget Undersøkelsen har god treff på målgruppen i utvalget som vist i figur 1. Bare 2 % svarte at de ikke hadde ansatte med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse. I videre beregninger er disse bedriftene ekskludert. Figur 1 Andel av virksomhetens ansatte med høyere teknisk vitenskapelig utdannelse. Prosent Vet ikke % 50-74% 25-49% % Ingen Figur 2 viser fordeling av antall ansatte i bedriftene. Andelen små og mellomstore bedrifter noe høyere i 2009 sammenliknet med 2006 men viser god spredning. Figur 2 Antall ansatte i virksomheten. Prosent 1000 eller flere Under

7 Bedriftsundersøkelsen Figur 3. Virksomheter etter sektor, % 22 % Offentlig Privat Begge 74 % Figur 3 og 4 viser utvalgets fordeling etter henholdsvis sektor og bransjer. Sektor samsvarer med fordeling spesifisert for utvalget basert på 25/75 prosent fordeling mellom offentlig og privat virksomhet. 4 % har virksomhet i begge sektorer. Bransjeinndeling er gjort på bakgrunn av standard næringskode(nace). Undersøkelsen er utvidet med annen kraftproduksjon i Denne er tatt inn fordi den i hovedsak omfatter bedrifter innen fornybar energi (elektristitet-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning - eksklusive olje og gass). Annen uspesifisert/annen tjenesteyting omfatter blant annet konsulentselskaper som leverer tjenester til andre bransjer og kan i noen grad overlappe. Figur 4. Virksomheter etter bransje. Prosent. Annen uspesifisert Annen tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen leverandørindustri IT/Telekom Bygg- og anlegg Annen kraftprod. (el-, gass-, damp- og varmtvannsforsyvning) Olje og gass 9 12 Offentlig virksomhet

8 Bedriftsundersøkelsen Ansatte med relevant bakgrunn fordeler seg forholdsmessig over hele landet som vist i figur 5. Kategorien hele landet er virksomheter som opererer i flere regioner eller på landsbasis. Figur 5. Bedrifter etter region. Prosent. Usikker/Vet ikke 1 Nord-Norge 8 7 Midt-Norge 8 10 Vestlandet Østlandet for øvrig Oslo Hele landet Mangel på kompetanse Undersøkelsen viser at mer enn halvparten av virksomhetene oppgir fortsatt mangel på teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Det er ingen vesentlig forskjeller mellom offentlig og privat sektor. Fig 6. Opplever mangel på personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse, etter sektor Vet ikke 1 % Nei 49 % 47 % Ja, men i liten grad Ja, i noen grad 4 % 10 % 31 % 29 % Offentlig Privat Ja, i stor grad 16 % 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

9 Bedriftsundersøkelsen Tabellen nedenfor viser at det heller ikke har vært vesentlige endringer sammenliknet med Det er økning i andelen som svarer i stor grad men det er i første rekke de mindre offentlige virksomheter med under 30 ansatte skiller seg ut på dette spørsmålet med flere som sier i stor grad enn ellers. Tab 1. Opplever mangel på personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse, prosent. Offentlig sektor/begge. Prosent Ja, i stor grad Ja, i noen grad Ja, men i liten grad 8 14 Nei Vet ikke - 1 Figur 7 viser hvordan opplevd mangel på kompetanse fordeler seg etter bransje i Mangelen er størst innenfor olje- og gass sektoren med 68 % som opplever mangel i liten, noe eller stor grad. Det kan komme av at igangsatte prosjekter i denne næringen har relativt lang tidshorisont og derfor vil fortsette uavhengig av plutselige endringer i økonomien. Mange av de store selskapene har også økonomisk evne til å opptre langsiktig også i perioder hvor prisen på kort sikt går ned. 3 Over halvparten av bedriftene innenfor bygg og anlegg oppgir også mangel på relevant kompetanse til tross for at bransjen opplever nedgangstider. Dette kan være utrykk for at man reduserer bemanningen i andre deler av næringen først og at det er viktig å beholde høyere teknologi og realfagskompetanse som utgjør en mindre del av arbeidsstokken. Figur 7. Virksomheter som opplever mangel på personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse etter bransje Annen uspesifisert 41 % Annen tjenesteyting/tjenesteleverandør 52 % Annen leverandørindustri 54 % IT/Telekom 49 % Bygg og anlegg Annen kraftproduksjon(elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning) 56 % 58 % Olje og gass 68 % Offentlig virksomhet 52 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % 2 For 2006 har vi kun tall for offentlig sektor/begge. Andel av total 22% i % i SSB har anslått at prisen på olje vil øke til 80$ fatet i 2010 som vil gjøre denne type prosjekter lønnsomme.

10 Bedriftsundersøkelsen Mangelen på kompetanse har også hatt direkte konesekvenser for en del virksomheter. Resultatene nedenfor viser at 1 av 5 bedrifter har måttet utelate og engasjere seg, si fra seg eller utsette oppdrag grunnet mangel på relevant kompetanse i privat sektor/begge. 4 Tallene viser samtidig noe bedring sammenliknet med 2006 hvor 1 av 4 virksomheter oppga at dette var et problem. Brutt ned på bransje er det olje og gass som har størst utfordringer som vist i figur 9. Figur 8. Har din virksomhet måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i oppdrag grunnet mangel på personer med høyere teknisk vitenskapelig personell? Privat sektor/begge. Vet ikke 2 1 Nei Ja, har unnlatt å engasjere seg Ja, har måttet si fra seg Ja, har måttet utsette Figur 9. Virksomheter som har måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i oppdrag grunnet mangel på med høyere teknisk vitenskapelig personell etter bransje Annen uspesifisert Annen tjenesteyting/tjenestelevera 2 % 6 % 7 % 9 % 12 % Annen leverandørindustri 3 % 2 % 8 % IT/Telekom Bygg og anlegg Annen kraftproduksjon % 4 % 9 % 8 % 11 % 11 % Ja, har unnlatt å engasjere seg Ja, har måttet si fra seg Ja, har måttet utsette Olje og gass 13 % % Offentlig virksomhet 1 % 5 % 10 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 4 For 2006 har vi kun tall for privat sektor/begge. Andel av total 78 %. I 2006 ble det spurt om situasjonen siste 3-5 år mens årets undersøkelse brukte siste året.

11 Bedriftsundersøkelsen Fordelt på region viser tabell 2 at det er en signifikant større andel i Oslo som har måttet si fra seg oppdrag mens bedrifter som opererer i hele landet i større grad enn andre har unnlatt å engasjere seg som følge av manglende kompetanse. Noe av dette kan forklares med at en rekke virksomheter har avdelinger sammen med hovedkontor i Oslo. Tab 2. Virksomheten som har måtte utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i oppdrag grunnet mangel på personer med høyere teknisk vitenskapelig personell etter region. 5 Hele landet Oslo Østlandet for øvrig Vestlandet Midt- Norge Nord- Norge Ja, har måttet utsette 16 % 9 % 6 % 11 % 4 % 3 % Ja, har måttet si fra seg 9 % 11 % 6 % 3 % 4 % 3 % Ja, har unnlatt å engasjere seg 11 % 6 % 7 % 4 % 6 % 3 % Nei 70 % 74 % 81 % 81 % 86 % 86 % Vet ikke 4 % 3 % 3 % 1 % 4 % 6 % 6. Rekruttering Mangel på teknisk- naturvitenskapelig kompetanse henger nødvendigvis sammen med mulighetene for rekruttering. Resultatene viser at mange virksomheter fortsatt har betydelige rekrutteringsutfordringer. Figur 11 viser noe nedgang i andelen med store utfordringer i rekruttering, men fortsatt har over 70 % av bedriftene noen eller store utfordringer med å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Figur 11. Hvor store utfordringer vil du si virksomheten har med rekruttering av personer med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdannelse? Prosent. Vet ikke 2 1 Ingen utfordringer Noen utfordringer Store utfordringer Utfordringene knyttet til rekruttering gjelder i alle deler av landet. Oslo skiller seg noe ut med mindre utfordringer enn andre med 32 % som oppgir ingen utfordringer. Midt-Norge skiller seg også ut med en lavere andel som oppgir at de har store utfordringer mens denne andelen er størst for Vestlandet. 5 Respondentene har kunnet oppgi flere svar

12 Bedriftsundersøkelsen Fig 12. Hvor store utfordringer vil du si virksomheten har med rekruttering av personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse? Prosent Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet for øvrig Oslo Hele landet Vet ikke Ingen utfordringer Noen utfordringer Store utfordringer Sammenliknet med 2006 er det relativt stor stabilitet i utfordringer med rekruttering som vist i figur 13. Fordelt på ulike bransjer er det også her oljesektoren som opplever størst utfordringer. Leverandørindustrien har størst tilbakegang med 8 % mens IT/Telekom og offentlig sektor har økt med 4 %. Figur 13. Andel bedrifter per bransje som opplever utfordringer med rekruttering av personer med høyere teknisk naturvitenskapelig utdannelse. Opplever utfordringer 06 Opplever utfordringer 09 Annen uspesifisert Annen tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen leverandørindustri IT/Telekom Bygg og anlegg Annen kraftproduksjon 76 % 70 % 68 % 68 % 84 % 76 % 81 % 85 % 77 % 73 % 81 % Olje og gass 97 % 98 % Offentlig virksomhet 78 % 82 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

13 Bedriftsundersøkelsen Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon ble bedriftene også spurt om utfordringene med å rekruttere teknisk naturvitenskapelig har endret seg siste år. Bare 3 % oppgir at rekruttering er blitt vanskeligere mens 25 % opplever at rekruttering er blitt lettere. 61 % oppgir at situasjonen fortsatt er uendret. 11 % oppgir at de ikke vet og kan være utrykk for usikkerhet om hvordan situasjonen vil utvikle seg. 7. Fremtidig kompetansebehov Virksomhetene er også spurt hvordan de vurderer utsiktene for å rekruttere relevant kompetanse på kort sikt og hva de vurderer som viktige satsingsområder på lengre sikt. Figur 14. Virksomhetens behov for å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse et år frem i tid. Annet Vet ikke Redusert behov Uendret behov 4 % 8 % 0 60 % Økende behov 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Figuren over viser at nærmere 90 % av bedriftene mener det vil være uendret eller økende behov for å rekruttere teknisk naturvitenskapelig kompetanse til sin virksomhet. På tross av finanskrisen er det bare 8 % som oppgir at de forventer et redusert behov for denne type kompetanse. Selv om vi ikke har sett de fulle konsekvensene av denne krisen må det også ses på bakgrunn av at det har vært underdekning på denne type kompetanse innfor en rekke bransjer over en periode. For å opprettholde status quo vil det fortsatt være behov for å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse. Tabell 3 viser rekrutteringsbehov etter bransje. Oljebransjen utmerker seg med en større spredning enn de andre bransjene. Annen kraftproduksjon viser at over 42 % oppgir et økende behov rekruttering. Dette kan ses i sammenheng med en betydelig satsing på fornybar energi men også fordi bransjen har utfordringer med høy gjennomsnittsalder og hvor store grupper etter hvert når pensjonsalder. Tab 3. Virksomhetens behov for å rekruttere personer med teknisk naturvitenskapelig kompetanse et år frem i tid etter bransje Økende Uendret Redusert Vet Annet behov behov behov ikke Offentlig virksomhet 29 % 66 % - 4 % 1 % Olje og gass 32 % 45 % 17 % 6 % - Annen kraftproduksjon 42 % 50 % 8 % - - Bygg og anlegg 28 % 55 % 16 % 2 % - IT/Telekom 39 % 50 % 9 % 2 % - Annen leverandørindustri 21 % 61 % 11 % 5 % 2 % Annen 26 % 65 % 2 % 7 % - tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen uspesifisert 26 % 65 % 7 % 2 % -

14 Bedriftsundersøkelsen Hvordan vil bedriftene selv møte utfordringene med ivareta teknisk naturvitenskapelig kompetanse? 68 % 6 av bedriftene vil opprettholde satsingen kompetanseutvikling for ansatte og 21 % vil satse mer på egenkompetanse. 1 av 4 bedrifter vil satse mindre på rekruttering av nyutdannede i 2009 sammenliknet med Bygg og anlegg vil satse signifikant mindre enn andre bransjer med 39 % mens annen kraftproduksjon og offentlig virksomhet er i den andre enden av skalaen med hhv 8 % og 9 %. Annen kraftproduksjon er også den bransjen hvor størst andel vil satse mer på rekruttering av nyutdannede med 27 %. Fig 15. Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon, vil din bedrift fremover satse mer, mindre eller like mye på følgende områder sammenlignet med 2008? Prosent. Rekruttering fra utlandet Rekruttering av nyutdannede Ikke relevant Vet ikke FoU Mindre Like mye Mer Kurs/kompetanseutvikling for ansatte I de bedriftene det er relevant med rekruttering fra utlandet er det bygg og anlegg sammen med oljesektoren som skiller seg ut, 38 % oppgir at de vil satse mindre på rekruttering fra utlandet. 59 % av virksomhetene vil opprettholde satsing på forskning og utvikling i 2009 mens 16 % oppgir økt satsing. Fordelt på bransje er det også her annen kraftproduksjon som har størst andel med 27 % og deretter olje og gass med 21 %. Av offentlige virksomheter er det bare 2 % som oppgir at de vil satse mindre på forskning og utvikling mens leverandørindustrien og annen uspesifisert oppgir 11 %. Resultatene indikerer at virksomhetene i hovedsak viderefører eller øker satsingen på dagens nivå men at det i større grad satses på intern kompetanse og FoU tjenester og mindre på rekruttering fra utlandet og av nyutdannede. 6 Andelene er her av total inkludert de som svarer ikke relevant.

15 Bedriftsundersøkelsen Respondentene ble bedt om å oppgi hvilke områder som er viktigst å prioritere når oljeinntektene reduseres. Figur 16. Dersom landet skal sikre framtidig vekst når oljeinntektene reduseres, hvilke av disse bidragene mener du er viktigst å prioritere? 2009 Umulig å si 6 % Ingen av disse Begrense offentlige utgifter 1 % 2 % Mer kvalitet i utdanningen 12 % Mer satsing på forskning og innovasjon 53 % Mer forutsigbare rammevilkår 21 % Lavere skatter og avgifter 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Mer enn halvparten oppgir forskning og innovasjon som viktigste satsingsområde som vist i figur16 7 Dette indikerer at bedriftene mener at kvalitet på det de gjør er viktigere enn kostnadsnivået. FoU gir kvalitative forsprang mens skatt reduserer kostnadene. Norge er uansett et høykostland, det kan derfor være rasjonelt for bedriftene å satse på kunnskap. Tab 4. Dersom landet skal sikre framtidig vekst når oljeinntektene reduseres, hvilke av disse bidragene mener du er viktigst å prioritere? Bransje, 2009 Lavere skatter og avgifter Mer forutsigbare rammevilkår Mer satsing på forskning og innovasjon Mer kvalitet i utdanningen Begrense offentlige utgifter Ingen av disse Umulig å si Offentlig virksomhet - 15 % 57 % 13 % 1 % 2 % 12 % Olje og gass 4 % 21 % 60 % 4 % 4 % - 6 % Annen kraftproduksjon 15 % 27 % 50 % 4 % - 4 % - Bygg og anlegg 3 % 17 % 55 % 19 % - 2 % 5 % IT/Telekom 7 % 26 % 54 % 9 % 4 % - - Annen leverandørindustri 5 % 21 % 56 % 11 % % Annen 2 % 23 % 45 % 15 % 1 % 3 % 9 % tjenesteyting/tjenesteleverandør Annen uspesifisert 10 % 21 % 49 % 11 % 3 % - 5 % 7 Tall fra 2004 og 2005(MMI næringsliv omnibus) viser h.h.v 31 og 39 %

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017 Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017 Innhold Forord... 3 1. Sammendrag... 5 2. Nedgangen i ferd med å flate ut, men krisen er langt fra over... 6 Ledigheten lavere, men fortsatt

Detaljer

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017 Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 3/2017 Innhold Forord... 3 1. Sammendrag... 5 2. Nedgangen i ferd med å flate ut, men krisen er langt fra over... 6 Ledigheten lavere, men fortsatt

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører

Fremtidig behov for ingeniører Fremtidig behov for ingeniører - 2015 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Dato: 22. januar 2015 Nobody s Unpredictable Prosjektinformasjon 2 Bakgrunn Denne undersøkelsen

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Marit Warncke Bergen Næringsråd

Marit Warncke Bergen Næringsråd Økonomisk utvikling i næringslivet i regionen Spørreundersøkelse i august 2016. 340 respondenter fra Bergensregionen Utviklingen går riktig vei April: 75 % definerte situasjonen som «krise» August: 46

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400

KOMPETANSEKARTLEGGING BERGEN NÆRINGSRÅD HØST 2016 KOMPETANSEKARTLEGGING HØST 2016 N = 400 BERGEN NÆRINGSRÅD Om undersøkelsen: Gjennomført 20.10.16 05.11.16 Respondenter: 400 17 % = + 500 ansatte 22 % = 101 500 ansatte 38 % = 11 50 ansatte 21 % = 1 10 ansatte God bransjespredning blant respondentene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Vestlandsundersøkelse 2015 Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen

Detaljer

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge Seniorrådgiver Anders Fyhn Enhet for analyse og tilskudd, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 1 Rapporter på temaet arbeidsinnvandring i IMDis

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Det forskningsintensive næringslivet

Det forskningsintensive næringslivet Det forskningsintensive næringslivet En undersøkelse gjennomført av Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret 16. august 2005 Patentstyret Innhold Hovedfunn Om undersøkelsen side 2 Hovedfunn: side 3 Varemerkebeskyttelse

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Utvikling de siste årene Sterk oppgangsperiode fra våren 2004 til høsten 2008, sterkt fallende ledighet September 2008: «Finanskrise» Bråbrems i arbeidsmarkedet,

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Situasjonen i norsk oljeog gassvirksomhet

Situasjonen i norsk oljeog gassvirksomhet Situasjonen i norsk oljeog gassvirksomhet TEKNA-RAPPORT 2/2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet Tekna-rapport 2/2015 1 Forord Denne rapporten er skrevet

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017 NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL Næringspolitisk undersøkelse 1488 medlemmer fra næringsforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen (Hordaland), Trondheim og Tromsø Tidsrom:

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Bedrift NB H og S høst 2010

Bedrift NB H og S høst 2010 Bedrift NB H og S høst 2010 Bedriftsundersøkelse høsten 2010 Veiledning: Dersom virksomheten er del av en større organisasjon med aktivitet og resultatenheter flere steder - vennligst besvar spørsmålene

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Knut Vareide 29.11.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Utvikle kompetansestrategi Endret utdanningssystem De

Detaljer

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort?

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Faktaark «Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Adecco Kun ledere med personalansvar har svart på

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016

STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING. Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 STATUS LOKAL PETROLEUMSNÆRING Thomas Vekve og Helge Bremnes Rundebordskonferansen 20. juli 2016 INTRODUKSJON Oppdraget Status Konsekvenser Tiltak Om undersøkelsen Totalt: 41 bedrifter Fabrikasjon: 12 bedrifter

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo,

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo, Rapport Kopiering av opphavsbeskyttet innhold Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold Utarbeidet for: Norwaco Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen Oslo, 30.09.2005. Side 2 Innholdsfortegnelse 1 OM UNDERSØKELSEN...

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017

Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017 Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017 Bakgrunn og metode Norstat har på oppdrag fra IMDi gjennomført en kvantitativ undersøkelse blant næringslivsledere om integrering av flyktninger

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Forenklingsundersøkelsen 2016

Forenklingsundersøkelsen 2016 Forenklingsundersøkelsen 2016 Gjennomført for Revisorforeningen, NHO og Regnskap Norge 09.09.2016 Reidar Dischler Om utvalget Prosent 1 til 4 5 til 19 20 eller flere 17,6 23,3 59,1 Primær Industri etc.

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Bergensregionen mot Norge Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer