Privatisering av barnehager - Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privatisering av barnehager - Oslo"

Transkript

1 Rapport 4: 2013 Stein Stugu Privatisering av barnehager - Oslo Lønner det seg?

2 Forord 2 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

3 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER REGLENE FOR STØTTE TIL PRIVATE BARNEHAGER DRIFTSKOSTNADER Ansiennitet Beregning av pensjonskostnader Store forskjeller i kvalitet på pensjon ADMINISTRASJONSTILSKUDD TILSKUDD TIL KAPITALKOSTNADER KONSEKVENSER AV TILSKUDDORDNINGEN KOMMUNEN DEN PRIVATE BARNEHAGEEIEREN DE ANSATTE LITT MER OM FORSKJELL PÅ PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER LAVERE BEMANNING I PRIVATE BARNEHAGER FLERE BARN MED BEHOV FOR SÆRSKILTE TILTAK I KOMMUNALE BARNEHAGER PRIVATE BARNEHAGER KOSTER MINDRE ENN OFFENTLIGE HVEM EIER DE PRIVATE BARNEHAGENE? OSLO KOMMUNES TILSKUDDSATSER PWCS RAPPORT LØNNER DET SEG Å PRIVATISERE HVIS PWCS BEREGNINGER AKSEPTERES? PWC OM VILKÅR FOR ANSATTE OPPSUMMERING PWC OSLO KOMMUNES VEDTAK, BUDSJETT SVAKHETER I PWCS BEREGNINGER INDEKSREGULERING AV PENSJONSFORPLIKTELSER/KOSTNADER VED OPPSATT RETT ELDRE ANSATTE SØKER SEG TILBAKE TIL KOMMUNEN KOMMUNENS LØNNSKOSTNADER KAN ØKE ANDRE FORHOLD Avtalefestet pensjon (AFP) Etterslep på vedlikeholdsinvesteringer Private ønsker bedre betingelser Grunnbemanningsavtalen PRIVATISERING LØNNER SEG IKKE HVEM ER DE PRIVATE AKTØRENE? ESPIRA NORLANDIA CARE TRYGGE BARNEHAGER (FUS) ULNA AS KANVAS LITT OM KVALITET HVA BLIR KONSEKVENSENE? LITTERATURLISTE RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 3

4 1 Oppsummering og konklusjoner 1. Stønader til barnehager i Norge er nå inne i en opptrappingsplan med målsetting om formell økonomisk likebehandling av kommunale og private (ikke-kommunale) barnehager Det er nå vedtatt at driftsstøtten til private barnehager skal trappes opp til minimum 96 % av sammenliknbare driftskostnader i kommunale barnehager. Dette er gjort gjeldende fra høsten 2013 som et skritt på veien mot 100 % tilskudd, dvs. full formell likebehandling. 3. Det er store forskjeller på personalkostnader i kommunale og private barnehager. I 2011 var registrerte personalkostnader pr. årsverk i kommunale barnehager kroner, mens tilsvarende kostnader i ikkekommunale barnehager var kroner. 4. Viktigste årsaker til disse forskjellene er: a. Lønn, trolig i stor grad på grunn av forskjeller i ansiennitet mellom ansatte i private og kommunale barnehager. b. Måten pensjonskostnader beregnes i kommunene, der kommunene (med unntak av Oslo) vanligvis beregner pensjonskostnader ved å legge et likt prosentvis påslag på lønn. Vanligvis vil det gi høyere påslag for barnehageansatte enn den reelle kostnaden de utløser. c. Forskjeller i kvalitet på pensjonsordningene i kommunen sammenliknet med private pensjonsordninger. 5. I private barnehager disponeres 23,6 % av samlede kostnader til annet enn personale. Tilsvarende andel i kommunale barnehager er 14,7 %. Allerede før formell likebehandling er gjennomført har således private barnehager i praksis et større økonomisk handlingsrom enn kommunale barnehager. 6. Bemanningstettheten er lavere i private barnehager enn kommunale, mellom 5 og 6 % på landsbasis, i Oslo ca. 4 %. Dette til tross for at de private har større økonomisk handlingsrom. 7. En viktig forskjell mellom barnehagene er at det er flere barn med behov for spesiell tilrettelegging i kommunale barnehager enn i private. 8. I de private barnehagene er aksjeselskap en voksende eierform. 36 % av barnehagene er nå aksjeselskap. 52 % av plassene i private barnehager er eid av aksjeselskap. 9. PwC la høsten 2012 fram en rapport der de mente det ville være lønnsomt for Oslo Kommune å privatisere en andel av kommunens barnehager. 4 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

5 10. PwC - rapportens hovedkonklusjoner var følgende: a. Salg av barnehagebygg er ikke lønnsomt b. Konkurranseutsetting av drift var lønnsomt hvis 20 eller 50 % av barnehagene ble konkurranseutsatt. Hvis 80 % konkurranseutsettes er det ikke lønnsomt. c. Virksomhetsoverdragelse inklusive salg av barnehagebygg er omtrent like lønnsomt for kommunen som konkurranseutsetting 11. Også etter PwCs beregninger er det relativt lite å spare på privatisering av barnehager. I et 20-års perspektiv under 1 % av samlede utgifter til barnehage. Beregningene er således svært usikre hvis en skal vurdere om privatisering lønner seg for kommunen. 12. Oslo kommunen vedtok høsten 2012 å konkurranseutsette 7 barnehager samt selge 10 barnehager i løpet av 2013 og Det kan således se ut som kommunen følger opp PwCs konklusjoner. Samtidig vedtok kommunen at nye barnehager skulle bygges i privat regi. 13. Trolig er det direkte ulønnsomt for kommunen å bygge nye barnehager i privat regi i stedet for i egen regi. Årsaken er at nye barnehager normalt har lavere driftskostnader enn eldre barnehager. 14. PwCs beregninger har store svakheter. PwC ser bort fra at betydelige pensjonskostnader blir igjen i kommunen også etter privatisering. De tar heller ikke hensyn til at med en utvikling der kommunens barnehager blir eldre, så vil med all sannsynlighet også gjennomsnittlig ansiennitet blant de ansatte gå opp. Dette vil øke både lønnskostnadene for kommunen og stønadsbeløpet til de private barnehagene ut over det nivå PwC har lagt til grunn. 15. Tas det hensyn til disse faktorene vil privatisering av barnehager føre til betydelige ekstrautgifter for kommunen. Med samme måte å beregne på som PwC vil dette over et 20 års perspektiv koste 705 millioner kroner (2011) ved konkurranseutsetting av 20 %, millioner hvis 50 % konkurranseutsettes. I alternativet med virksomhetsoverdragelse er tilsvarende kostnad 724 millioner hvis 20 % privatiseres, millioner hvis 50 % privatiseres. 16. Med de nåværende rammebetingelser for barnehagesektoren er ikke privatisering lønnsomt. 17. Det er flere andre momenter som sannsynligvis vil øke kostnadene ved privatisering for kommunen, men som denne rapporten ikke har kvantifisert: a. Ansattes rett til avtalefestet pensjon hvis den private barnehagen ikke har tariffavtale med afp tilsvarende afp i offentlig sektor. b. Vedlikeholdsetterslep på kommunens barnehager. c. Privates ønsker om bedre betingelser for overtakelse enn PwCs anslag, spesielt ved privatisering av dyre og/eller tungdrevne barnehager. d. At kommunen igjen har innført en grunnbemanningsavtale, en avtale byrådet vedtok å fjerne høsten RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 5

6 18. De Factos hovedkonklusjoner er at privatisering etter PwCs modell fører til følgende: a. Økte utgifter for Oslo Kommune. b. Bare marginale endringer i tilskuddene til de private barnehagene, litt varierende avhengig av etter hvilken modell kommunen velger å privatisere barnehager. c. Stor usikkerhet for de ansatte som er direkte berørt, spesielt planene om ny konkurranseutsetting hvert 6- år vil erfaringsmessig skape uro, en uro som også vil ramme foreldre og barn. d. Ansatte i berørte barnehager får dårligere pensjonsvilkår. Selv om den tariffestede pensjonsordningen i private barnehager er en relativt god ytelsesording, er den betydelig dårligere enn offentlig tjenestepensjon. e. Press på barnehagenes bemanning. Private barnehager har lavere bemanning i forhold til antall barn enn kommunale barnehager. f. Økte skiller mellom private og offentlige barnehager. Allerede i dag er det relativt sett flere barn med behov for spesiell tilrettelegging i offentlige barnehager enn i private. Med en storstilt privatisering er det stor risiko for at dette forholdet vil bli forsterket. g. Flere foreldre vil oppleve økt usikkerhet for plassen i barnehage ved at private barnehager kan gå konkurs eller skifte eier. Kommunale barnehager oppleves ofte som tryggere. 6 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

7 2 Reglene for støtte til private barnehager 2.1 Driftskostnader RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 7

8 1. Sammensetning av og ansiennitet i arbeidsstokken. 2. Metoden som anvendes for å beregne pensjonskostnadene i kommunale barnehager. 3. Reelle forskjeller i pensjonskostnader knyttet til kvalitet på pensjonsordningene for den enkelte. 8 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

9 2.1.1 Ansiennitet Tabell 2.1: Ansattes alder, private og offentlige barnehager. Kilde: Iris, 2011 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 9

10 Tabell 2.2: Lønnsrammer og lønnsplassering kommunale barnehager i Oslo. Kilde: Fagforbundet og Utdanningsforbundet Tabell 2.3: Lønn, private barnehager som er omfattet av tariffavtale med PBL. Minstelønn fra 1/ RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

11 2.1.2 Beregning av pensjonskostnader Store forskjeller i kvalitet på pensjon RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 11

12 Privat ytelsespensjon bruker folketrygden kun som et beregningsteknisk underlag for pensjon. Hvis den ansatte ikke har full opptjening i folketrygden får ikke dette noen konsekvenser for pensjonsytelsen fra tjenestepensjon, den blir uansett beregnet som om den ansatte har full opptjening med utgangspunkt i sluttlønn. Offentlig tjenestepensjon kompenserer etter nærmere regler delvis ansatte som ikke har full opptjening i folketrygden, avhengig av opptjeningstid i tjenestepensjonsordningen. Selv om utbetaling fra den offentlige tjenestepensjonen og en privat ytelsespensjon kan være lik det året du blir pensjonist, vil utbetalingen fra offentlig tjenestepensjon reguleres bedre enn pensjon fra en privat ytelsespensjon. Selv med pensjonsforlikets bestemmelser om at folketrygden (og derved også offentlig tjenestepensjon) skal reguleres med beregnet lønnsvekst minus 0,75 % er dette vesentlig bedre enn oppregulering av pensjon fra private ytelsespensjonsordninger, som i dag ofte reguleres svært dårlig. Som eksempel kan nevnes at Norlandia 8 oppregulerte sine pensjoner under utbetaling med 0,2 % i 2012 og 0,1 % i Tilsvarende regulering av offentlig tjenestepensjon var 3,94 % i 2011 og 2,89 % i Hvis du slutter i offentlig sektor får du med deg en såkalt oppsatt rett. (Fripolise fra privat ytelsespensjon). Den oppsatte retten beregnes med utgangspunkt i antall år du har vært ansatt delt på antall år fram til pensjonsalder, begrenset til 40 år. I private ytelsespensjonsordinger finnes ikke begrensningen på 40 år. Oppsatt rett er således ofte bedre, og dyrere for arbeidsgiver, enn fripolise. Oppsatt rett reguleres bedre enn fripolise. Mens dine rettigheter fra den offentlige tjenestepensjon oppreguleres i tråd med lønnsutviklingen, blir en fripolise bare oppregulert med avkastning på pensjonsmidlene utover en 12 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

13 såkalt grunnlagsrente, noe som gir en mye dårligere regulering av pensjonsgrunnlaget. 2.2 Administrasjonstilskudd RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 13

14 2.3 Tilskudd til kapitalkostnader 2.4 Konsekvenser av tilskuddordningen 2.5 Kommunen 14 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

15 2.6 Den private barnehageeieren 2.7 De ansatte RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 15

16 16 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

17 3 Litt mer om forskjell på private og kommunale barnehager 3.1 Lavere bemanning i private barnehager Figur 3.1: Andel kostnader (%) som disponeres til annet enn personale i private barnehager sammenliknet med kommunale, 2011 (Kilde: Telemarkforskning, side 46) 23, Kommunal 14,7 Privat, ordinær RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 17

18 3.2 Flere barn med behov for særskilte tiltak i kommunale barnehager Tabell 3.1: Funksjonshemmede og minoritetsspråklige barn i kommunale og ordinære, private barnehager 2011, %. Telemarksforskning, kostnader i barnehager 2011 (side 46) 18 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

19 3.3 Private barnehager koster mindre enn offentlige RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 19

20 Tabell 3.2: Sammenlikning kostnader kommunal og privat barnehage. Grunnlag for tilskudd. Barnehage 16 årsverk. 3.4 Hvem eier de private barnehagene? 20 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

21 Tabell 3.3: Barnehager av private eller av andre fordelt etter eierform, 2008 og (antall i utvalg hhv. 327 og 332) Eierform Forening 12 % 9 % Aksjeselskap 31 % 36 % Stiftelse 10 % 12 % Ansvarlig selskap 4 % 3 % Samvirke/andelslag 25 % 24 % Eneeierforetak 5 % 8 % Annet/ubesvart 13 % 9 % RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 21

22 4 Oslo kommunes tilskuddsatser Ordinære barnehager, små barn kr Ordinære barnehager, store barn kr Kapitaltilskudd kr pr. heltidsplass Små barn, 0,9 % lavere, kr Store barn, 7,9 % lavere, kr Kapitaltilskudd varierer med barnehagenes byggeår, og er høyere hvis bygget er nytt. Begrunnelse å imøtekomme de store kapitalutgiftene i byggets første år etter bygging. Oslo kommune yter et kapitaltilskudd på kr. for barnehager bygget i 2003 eller tidligere, kr. for barnehager bygget , kr. for barnehager bygget og kr. for barnehager med byggeår 2011 og fremover. 22 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

23 5 PwCs rapport 1. Salg av barnehagebygg. Alternativet innebar at kommunen skulle selge barnehagebygg til private aktører for så å leie byggene tilbake for å drive barnhagedrift. 2. Konkurranseutsette drift av barnehage. Under denne modellen var forutsetningene at barnehagen fortsatt skulle være i kommunal eie, men driften settes ut til private aktører. 3. Virksomhetsoverdragelse inkludert salg av barnehagebygg. Den enkelte barnehage skulle i dette tilfellet legges ut for salg, inkludert barnehagebygg og driftsorganisasjon, inkludert de ansatte. Tomt skal fortsatt være regulert til barnehageformål. RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 23

24 20 % solgt, tap over 20 år 125 mill. NOK 50 % solgt, tap over 20 år 317 mill. NOK 80 % solgt, tap over 20 år 555 mill. NOK Tabell 5.1: Antatte årlige besparelser og akkumulert besparelse over 20 år ved konkurranseutsetting, PwC 24 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

25 Tabell 5.1: Antatte årlige besparelser og akkumulert besparelse over 20 år ved virksomhetsoverdragelse inklusive salg av bygg, PwC 5.1 Lønner det seg å privatisere hvis PwCs beregninger aksepteres? RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 25

26 5.2 PwC om vilkår for ansatte 5.3 Oppsummering PwC 26 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

27 6 Oslo kommunes vedtak, budsjett 2013 Forsøksprosjekt salg av kommunale barnehager RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 27

28 28 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

29 7 Svakheter i PwCs beregninger 7.1 Indeksregulering av pensjonsforpliktelser/kostnader ved oppsatt rett RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 29

30 30 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

31 Tabell 7.1: Kostnader ved oppsatt rett (indeksregulering) som blir igjen i kommunen ved privatisering etter PwCs modell, millioner kr. 7.2 Eldre ansatte søker seg tilbake til kommunen RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 31

32 7.3 Kommunens lønnskostnader kan øke 32 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

33 Tabell 7.2: Økte kostnader for Oslo kommune som en følge av ekstraordinær økt ansiennitet og derved lønn i kommunale barnehager, millioner kroner. År 10, 20 % privatisert År 10, 50 % privatisert Akkumulert 20 år, 20 % privatisert Akkumulert 20 år, 50 % privatisert Økte kostnader egne barnehager Økt tilskudd til private Sum Andre forhold Avtalefestet pensjon (AFP) RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 33

34 34 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

35 7.4.2 Etterslep på vedlikeholdsinvesteringer Private ønsker bedre betingelser RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 35

36 7.4.4 Grunnbemanningsavtalen 36 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

37 8 Privatisering lønner seg ikke Tabell 8.1: Gevinst/kostnad for kommunen ved å konkurranseutsette 20 eller 50 % av kommunens barnehager (PwC alternativ 2). Rød tall utgift for Oslo kommune. Mill.kr. Tabell 8.2: Gevinst/kostnad for kommunen ved å virksomhetsoverdra 20 eller 50 % av kommunens barnehager (PwC alternativ 3) Rød tall utgift for Oslo kommune. Mill.kr. RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 37

38 Tabell 8.3: Konkurranseutsetting av drift. Årlig gjennomsnitt første 10 år. PwCs beregninger i svart, De Factos tilleggsberegninger i rødt. Mill.kr. 20 % 50 % Inntekter/besparelser Differanse mellom kommunale driftskostnader og (PwC) kontraktssum for konkurranseutsatte barnehager Besparelse fra reduksjon av tilskudd Kostnader (PwC) Transaksjonskostnader 1 2 Overtallighetskostnader 1 3 Kontraktsoppfølging 2 4 Gevinst (PwC) Kostnader (De Facto) Pensjonsforpliktelser som blir igjen i kommunen Ansatte med lang ansiennitet blir igjen 3 7 Færre kommunale barnehager gir høyere lønn Tap for Oslo kommune Årlig gjennomsnittlig tap første 10 år Tabell 8.4: Virksomhetsoverdragelse. Årlig gjennomsnitt første 10 år. PwCs beregninger i svart, De Factos tilleggsberegninger i rødt. Mill.kr. 20 % 50 % Inntekter/besparelser Differanse mellom kommunale driftskostnader og (PwC) kontraktssum for konkurranseutsatte barnehager Salgsinntekt Besparelse fra reduksjon av tilskudd Kostnader (PwC) Transaksjonskostnader 2 4 MVA-tap 1 4 Overtallighetskostnader 1 3 Økte kapitaltilskudd Gevinst (PwC) Kostnader (De Facto) Pensjonsforpliktelser som blir igjen i kommunen Ansatte med lang ansiennitet blir igjen 3 7 Færre kommunale barnehager gir høyere lønn Tap for Oslo kommune Årlig gjennomsnittlig tap første 10 år RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

39 9 Hvem er de private aktørene? Andel private barnehager drevet av ideelle og foreldre ble redusert fra 50 til 37 % Andelen foreldredrevne barnehager gikk ned fra 36 til 26 % Andelen private barnehager drevet av aksjeselskap gikk opp fra 12 til 20 % RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 39

40 Tabell 9.1: Noen større private aktører innenfor barnehage i Oslo 9.1 Espira 40 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

41 9.2 Norlandia Care 9.3 Trygge barnehager (FUS) 9.4 Ulna AS RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 41

42 9.5 Kanvas 9.6 Litt om kvalitet 42 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

43 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 43

44 10 Hva blir konsekvensene? 1. Økte utgifter for Oslo Kommune. 2. Bare marginale endringer i tilskuddene til de private barnehagene, litt avhengig av hvor mange barnehager som privatiseres. 3. Stor usikkerhet for de ansatte som er direkte berørt, spesielt planene om ny konkurranseutsetting hvert 6- år vil erfaringsmessig skape uro, en uro som også vil ramme foreldre og barn. 4. Ansatte i berørte barnehager får dårligere pensjonsvilkår. Selv om den tariffestede pensjonsordningen i private barnehager er en relativt god ytelsesording, er den betydelig dårligere enn offentlig tjenestepensjon. 5. Press på barnehagenes bemanning. Private barnehager har lavere bemanning i forhold til antall barn enn kommunale barnehager. 6. Økte skiller mellom private og offentlige barnehager. Allerede i dag er det relativt sett flere barn med behov for spesiell tilrettelegging i offentlige barnehager enn i private. Med en storstilt privatisering er det stor risiko for at dette forholdet vil bli forsterket. 7. Flere foreldre vil oppleve økt usikkerhet for plassen i barnehage ved at private barnehager kan gå konkurs eller skifte eier. Kommunale barnehager oppleves ofte som tryggere. 44 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO

45 LITTERATURLISTE RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 45

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Finansiering for likeverd og kvalitet?

Finansiering for likeverd og kvalitet? Finansiering for likeverd og kvalitet? endringer i finansieringen av private barnehager Temanotat 1/2016 Finansiering for likeverd og kvalitet? endringer i finansieringen av private barnehager Temanotat

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon ASVLs Årsmøte Trondheim 30. mai 2013 Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse,

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon under press?!

Offentlig tjenestepensjon under press?! Offentlig tjenestepensjon under press?! Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver Pensjonspolitisk sekretariat i Fagforbundet Sterkere med enn uten - Fagforbundet LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer.

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det?

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? Notat 7:2012 Stein Stugu Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? 1 Hvorfor dette notatet? 2 Tjenestepensjonsordninger i privat sektor NOTAT 7:2012 NYE FORSLAG TIL TJENESTEPENSJON 2 2.1

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hjellbakkane barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fraber@udf.no Innsendt av: Frank Bergli Innsenders

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Myter om offentlig tjenestepensjon

Myter om offentlig tjenestepensjon Stein Stugu Myter om offentlig tjenestepensjon Februar 2013 Om notatet Dette notatet er skrevet etter avtale med Forsvar Offentlig Pensjon. Foranledningen er at det i januar 2013 kom nye angrep på offentlig

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hakkebakkeskogen Familiebarnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: raymond@familiebarnehage.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Aktuelle pensjonspolitiske tema for Fagforbundet Pensjonsreformen så langt Ny uføretrygd Pensjon i privat sektor Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag Pensjonspolitisk

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL Pensjon Den nye regjeringens

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013 Ny pensjonsordning for folkevalgte Regnskapsseminar 27. november 2013 Dagens tema Ny pensjonsordning for folkevalgte De ulike ordningene Regnskapsføring Økonomiske betraktninger 2 Kommuneloven 43 Kommunestyret

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Finansiering av private barnehager. Høring finansiering av private barnehager

Finansiering av private barnehager. Høring finansiering av private barnehager Finansiering av private barnehager Høring finansiering av private barnehager Utdanningsforbundets politikk Alle barn skal ha likeverdig tilbud uavhengig av bosted og eier av barnehagen Pengene må komme

Detaljer

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014 Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Morten Gjelstad Næringspolitikk og analyse Pensjonsutfordringer Pensjonspremie og kostnader

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015

Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015 Innledning FOP-konferanse 14. januar 2015 FRAMTIDAS TJENESTEPENSJON Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag pensjonspolitisk sekretariat i Fagforbundet Sterkere med enn uten - Fagforbundet LOs største forbund,

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Privat pensjon er konkurransedyktig. Hovedfunn i analysen til Norwegian Insurance Partner (NIP)

Privat pensjon er konkurransedyktig. Hovedfunn i analysen til Norwegian Insurance Partner (NIP) Privat pensjon er konkurransedyktig Hovedfunn i analysen til Norwegian Insurance Partner (NIP) Kort om analysen Utført av pensjonsekspert i Norwegian Insurance Partner (NIP) på oppdrag fra NHO Service.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Unio Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ao@unio.no Innsendt av: Åshild Olaussen Innsenders e-post: ao@unio.no

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Hva står kampen seg om?

Hva står kampen seg om? Hva står kampen seg om? Pensjonsreformen og offentlig tjenestepensjon Hva kan tapes? Hvem kan tape, og er det noen vinnere? Utdanningsforbundet Akershus 14/6 2016 Stein Stugu Ny pensjon Lina? (født 1973)

Detaljer

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Nord- og Sør-Trøndelag 16.1.2013 Trond Erik Lunder sitt arbeid med

Detaljer

Budsjettarbeid 2010 Ny finansieringsordning. Finansiering av barnehager Nina Beate Jensen

Budsjettarbeid 2010 Ny finansieringsordning. Finansiering av barnehager Nina Beate Jensen Budsjettarbeid 2010 Ny finansieringsordning Finansiering av barnehager Nina Beate Jensen Stor omlegging 28,1 milliarder kroner skal fordeles på en ny måte Barnehagen blir den 3. største sektoren mht økonomi

Detaljer

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu Innledning Angrepene på offentlig tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon Mandag 10/5 2010 Stein Stugu Viktigste innvendinger til høringsutkastet, hva skjedde? Pensjonsgrunnlag skal oppreguleres med

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Disposisjon og konklusjon 1. Problemstilling: Ved en skillevei 2016 og 2017 2. Historisk

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

barnehager Vurdering av treffsikkerhet ny forenklet modell

barnehager Vurdering av treffsikkerhet ny forenklet modell www.pwc.no Treffsikkerhet ny forenklet modell 18. februar 2015 Tilleggsoppdrag- Ny finansiering av ikkekommunale barnehager Vurdering av treffsikkerhet ny forenklet modell Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres?

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Forsikringskonferansen 24. Januar 2017 Jan Otto Risebrobakken Direktør for næringspolitikk Pensjon er egentlig ganske enkelt Sparing + Avkastning = Årlig pensjon

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Innlegg om PENSJON medlemsmøte Sauda 28. oktober 2015

Innlegg om PENSJON medlemsmøte Sauda 28. oktober 2015 Innlegg om PENSJON medlemsmøte Sauda 28. oktober 2015 ET APROPOS.. Ifølge Dagens Næringliv 28. oktober: Bevisstheten rundt PENSJON er sterkt økende blant norske arbeidstakere. 2015: 36 % prioriterer pensjon

Detaljer

Kunnskapsdepartementet, Barnehageavdelingen. Fra: Bråten barnehage BA, Seterliveien 5, 1162 OSLO

Kunnskapsdepartementet, Barnehageavdelingen. Fra: Bråten barnehage BA, Seterliveien 5, 1162 OSLO Til: Kunnskapsdepartementet, Barnehageavdelingen postmottak@kd.dep.no Fra: Bråten barnehage BA, Seterliveien 5, 1162 OSLO Organisasjonsnr. 871 544 492 Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om likeverdig

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014 009/14 Kommunestyret 19.02.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-084 13/1147 14/101 Anne Haugberg 30.01.2014 Ny pensjonsordning for folkevalgte Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 12.02.2014

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Melhus kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.bjornbeth@melhus.kommune.no Innsendt av: Monica Bjørnbeth

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader. Note 24 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II

FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II Mange synspunkt AFP er en del av det norske tariff-baserte arbeidsmarkedet Partene bestemmer! Fordelene som følger med jobben

Detaljer

Status. Pensjonspolitisk

Status. Pensjonspolitisk Status. Pensjonspolitisk Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. og 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Offentlig tjenestepensjon Uførepensjon Alderspensjon

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Notat Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS

Notat Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS Notat Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS Dato: 4. juli 2017 Til: Monica Feldt, Private Barnehagers Landsforbund Kopi: Emne: Sammenlikning pensjonsdekning i PBL og KS 1. Beskrivelse av oppdraget Oppdraget

Detaljer

Ot.prp. nr. 64 ( )

Ot.prp. nr. 64 ( ) Ot.prp. nr. 64 (1999-2000) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 2. juni 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014 Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Agenda Folketrygd - innskuddspensjon Eksempler Tjenestepensjonsloven Hybrid Uføretrygd

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Veslefrikk Steinerbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: veslefrikk@steinerbarnehage.no Innsendt av: Therese

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østre Toten kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ane-kristin.naerboe@ostretoten.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

i offentlig sektor 4. juni 2009

i offentlig sektor 4. juni 2009 Tjenestepensjon j og AFP i offentlig sektor 4. juni 2009 Begrunnelsen for pensjonsreformen Bærekraftig pensjonssystem Mer valgfrihet for den enkelte Mer sosialt rettferdig 2 Antall yrkesaktive kti pr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Høringssvar - finansiering av private barnehager

Høringssvar - finansiering av private barnehager Fylkesmannen i Vestfold Utdanningsdirektoratet Juridisk avdeling 2 Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lene Hove 2015/4650 19.08.2015 33 37 24 40 Arkivnr: 610 Høringssvar

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gran kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mona.mikalsen@gran.kommune.no Innsendt av: Mona Mikalsen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune Spørsmål 1 6 er behandlet politisk og bystyret vedtok enstemmig Askim kommunes uttalelse på disse spørsmålene i sak 55/15. Øvrige spørsmål er

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Grunnlovsvernet, levealderjustering og delingstall/forholdstall.

Grunnlovsvernet, levealderjustering og delingstall/forholdstall. arbeids- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 dept 0030 Oslo M OTTATT 13 JAN2010 ARBEIDSDEPARTEMENT Trondheim 12.01.10 HØRINGSSVAR FRA NTL SENTRALFORVALTNINGEN OPPFØLGING AV AVTALE OM OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fanatunet barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@fanatunet.no Innsendt av: Kari Hage Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Soltun Barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vigdis@soltunbh.no Innsendt av: Vigdis Torgvær Innsenders

Detaljer