Salg av kommunale barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salg av kommunale barnehager"

Transkript

1 Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012

2 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av et vedtak fattet i forbindelse med byrådssak 102 av Utredningen skal inngå i byrådets arbeid med budsjettfremlegget for 2013 og er utført i perioden september oktober Utredningen gir en god oversikt over strategiske alternativ og gir et godt grunnlag for videre diskusjon og arbeid. Utredningen synliggjør et mulighetsrom og sannsynlige utfall av alternative valg. Det har imidlertid ikke vært hensikten å gi et fullstendig bilde av utfordringer knyttet til gjennomføringen av salg av barnehager. Arbeidet er utført av et PwC team ledet av Ivar Strand, sammen med Paal Wangsness og Helge Dønnum. Oslo, 30. oktober 2012 PricewaterhouseCoopers AS Roger Mortensen Partner ii

3 Sammendrag Bakgrunn og utviklingstrekk Handlingsrommet for Oslo kommune til å etablere en hensiktsmessig struktur på barnehagesektoren er definert av: En voksende etterspørsel etter barnehagekapasitet og en lovfestet forpliktelse til å møte denne, og Statlig regulerte rammebetingelser både med hensyn til leveransestandarder og finansieringsordninger Det innebærer at kommunen har begrenset handlingsrom til å påvirke den kostnadsøkning som er observert i sektoren over de siste år, inkludert at sektoren konsumerer en større andel av kommunens driftsbudsjett. Barnehagers andel av kommunens brutto driftsutgifter har økt fra ca. 8 % i 2004 til ca. 13 % i Brutto kostnadene er om lag 5 milliarder kroner i Det har vært en betydelig kostnadsøkning i barnehagesektoren. Økningen er drevet av en ekspansjon av antallet plasser, men det er også en betydelig økning i kostnaden per barn. Oslo kommune har siden 2004 hatt en sterk vekst i barn i barnehagealder, samtidig som andelen av disse barna som får barnehageplass (dekningsgraden) har vokst fra 72 % til 85 %. Antallet kommunale barnehageplasser har økt mer enn i private, og p.t. er fordelingen mellom dem henholdsvis 62 % 0g 38 %. Behovet for barnehageplasser i Oslo kommune vil fortsette å øke i de nærmeste årene, og for å opprettholde dagens dekningsgrad behøves mellom 6000 og flere barnehageplasser i 2030 enn i dag. Strukturendring kan være nødvendig for å håndtere kostnadsøkning Innsatsfaktor Leveransesystem Resultat Kostnadene mer enn fordoblet siden 2004 Figur A: Bruttodriftskostnader barnehager Oslo kommune Mrd kr. (2011) 5 Flest barn i kommunale barnehager og dette øker raskest Figur B: Antall barn og barnehager per offentlig og private Barn % p.a Barnehager Dekningsgraden økt, men kostnadene øker raskere Figur C: Barnehagedekning alderen 1-5 år Oslo kommune Dekningsgrad % Kommunale % p.a Ikke-kommunale Kilde: Kommuneregnskap, KOSTRA, SSB iii

4 Omfang av analysen Oslo kommune har skissert tre hovedalternativ for salg som vil analyseres i denne rapporten. Flere kombinasjoner av de ulke strategiene er også mulig. Følgende tre alternativ er analysert: 1. Alternativ A: Salg av barnehagebygget. Dette innebærer at kommunen selger barnehagebygg til private aktører og leier dem tilbake for å drive barnehagedrift. Den finansielle effekten er at Oslo kommune får frigjort kapital lik salgsinntektene fra barnehagene mot at de forplikter seg til en husleie overfor investoren som kjøpte bygget. Investor på sin side er forpliktet til å opprettholde en avtalt standard på bygget. 2. Alternativ B: Konkurranseutsette driften av barnehagen. Det forutsettes her at modellen for konkurranseutsetting i grove trekk vil være at barnehagen forblir kommunal, men driften av barnehagen konkurranseutsettes til private aktører. Det er denne modellen som er gjennomført for Sørenga barnehage, hvor en privat aktør skal drifte barnehagen på vegne av bydel Gamle Oslo. Kommunene vil kunne sette betingelser for driften gjennom kontrakter. 3. Alternativ C: Virksomhetsoverdragelse inkludert salg av barnehagebygget. Dette innebærer at den enkelte barnehagevirksomhet, inkludert bygg og driftsorganisasjonen legges ut for salg. Den private aktøren vil overta eiendomsretten til bygget, samt eierskapet til driftsorganisasjonen inkludert de ansatte. Oslo kommunes forpliktelser overfor den private aktøren vil være definert av reglene for tilskuddsordninger. Etter dagens regler vil en privat aktør ha rett til tilskudd for barnehagedrift etter nærmere definerte satser. Vi beregner det finansielle gevinstpotensialet for hele barnehageporteføljen og drøfter andre effekter. Dette muliggjør en sammenligning av gevinstpotensialet og andre effekter mellom løsningene. De prissatte effektene er basert på beregninger av de ulike alternativene, hver under tre ulike scenarioer. Scenarioene i hvert alternativ tar for seg i hvilken grad barnehageporteføljen berøres av tiltakene i alternativene; lav, middels og høy grad. Alle scenarioene tar for seg at tiltakene gjennomføres over en tiårsperiode. iv

5 Alternativ A: Salg av barnehagebygg Salg av barnehagebyggene vil ikke være lønnsomt. Det frigjør betydelige mengder kapital i salgsperioden. Deretter vil leiekostnadene overstige salgsverdien og etter 16 år vil Oslo kommune ha betalt mer i leie enn det som er frigjort ved salget. For hvert bygg som selges vil det løpe nye leiekostnader hvert år, og ettersom flere bygg selges, øker de årlige leiekostnadene. Dette er den viktigste delen av kostnadene. I alle scenarioene vil de løpende kostnadene fra leie gjøre at akkumulerte kostnader av tiltaket overstiger akkumulerte gevinster etter ca 16 år. Dette kan sammenlignes med en årlig kapitalkostnad for kommunen på om lag 9 prosent. Det vil være gunstigere å låne kapital i markedet hvor Oslo kommune får bedre betingelser. I tilegg er følgende ikke-prissatte effekter vurdert til å ha en moderat effekt: Kvalitet i vedlikehold av barnehagebygninger. Dette er vurdert å ha en liten positiv konsekvens. Dette skyldes at private aktører legger stor vekt på å i vareta eiendomskapitalen. Redusert kontroll over barnehageporteføljen. Om kommunen velger å selge barnehagebygningene, vil man ikke lenger ha fullstendig kontroll over bygningene. Muligheten til å optimalisere porteføljen av barnehagebygninger. Arbeidet med å planlegge salg av barnehagebygninger forsterke behovet for å gå gjennom barnehageporteføljen og avgjøre hvilke som egner seg for salg, og hvilke er mindre egnet. Salg av bygg frigjør mye penger på kort sikt, men kostnader overstiger gevinster etter 16 år Figur D: Akkumulerte gevinster og kostnader ved salg av barnehagebygg 20% solgt 50% solgt 80% solgt Millioner kr Inntekter/besparelser Kostnader Nettogevinst År År År 21 Årlig gjennomsnitt første 10 år 18 mill. kr 44 mill. kr 71 mill. kr Akkumulert 20 år -125 mill. kr -317 mill. kr -555 mill. kr 0 v

6 Alternativ B: Konkurranseutsette driften av barnehagen Dette er samlet sett det mest attraktive alternativet og gir størst besparelser for kommunen. Konkurranseutsetting vil være lønnsomt for en del av porteføljen. Omfanget av besparelsene vil øke raskere enn kostnadene. Om lag 60 prosent av store barnehager kan konkurranseutsettes. Oslo kommune har også barnehager som drives svært effektivt og disse er det ikke gunstig å konkurranseutsette. De største besparelsene hentes inn i de første årene mens kommunale barnehager med relativt høye driftskostnader konkurranseutsettes. Ettersom antall konkurranseutsatte barnehager øker, øker også differansen mellom hva kommunen betaler i årlige kontraktsbeløp og hva det hadde kostet kommunen å drive barnehagene i egen regi. I tillegg oppnår kommunen indirekte besparelser ved at tilskuddsatser til ikke-kommunale barnehager kan reduseres noe. Besparelsene forutsetter at private aktører drifter på kontraktsbeløp som er tilsvarende hva tilskuddsatsene ville vært for en tilsvarende privat barnehage. I tillegg er følgende ikke-prissatte effekter samlet er disse vurdert å ha moderate konsekvenser for Oslo kommune. Det er ikke forventet en endring i kvalitet i barnehagetjenestene Styringsmuligheter over barnehageporteføljen vil endres til å styres ved kontrakter. Dette har ikke effekt sammenlignet med styringsmuligheter for kommunale, men har effekt sammenlignet med styringsmuligheter for private aktører under den generelle tilskuddsordningen. Det er mulige fordelingseffekter knyttet til ansattes vilkår som kan reduseres noe Konkurranseutsetting er lønnsomt inntil man konkurranseutsetter de mest effektive barnehagene Figur E: Akkumulerte gevinster og kostnader ved konkurranseutsetting av drift 20% 50% 80% Millioner kr Inntekter/besparelser Kostnader Nettogevinst: Årlig gjennomsnitt første 10 år år år år 18 mill. kr 29 mill. kr 16 mill. kr 0 Akkumulert 20 år 511 mill. kr 723 mill. kr -509 mill. kr vi

7 Alternativ C: Virksomhetsoverdragelse inkludert salg av bygg Dette vil være lønnsomt for en del av porteføljen. Det frigjør kapital i salgsperioden og at det oppnås tilsvarende besparelser som ved konkurranseutsetting. Den største kostnadsposten blir kapitaltilskudd til de privatiserte barnehagene. På samme måte som ved konkurranseutsetting vil kommunen oppnå besparelser ved å selge deler av porteføljen. Dette vil fortsette å løpe etter salgsperioden. I lavscenariet er disse besparelsene høyere enn de løpende kostnadene. I middelscenariet vil de løpende kostnadene være noe høyere enn besparelsene, og på lang sikt (over 60 år) vil de akkumulerte kostnadene overstige de akkumulerte gevinstene. I høyscenariet er besparelsene etter salgsperioden negative, som ved konkurranseutsetting, og akkumulerte kostnader vil overstige akkumulerte gevinster under ti år etter salgsperioden. I dette alternativet selges barnehagebygningene og barnehagedriften. I praksis innebærer dette at alternativet vil ha lignende ikke prissatte effektene som i alternativ A og B. Imidlertid vil det være noen særtrekk med alternativ C som vi ønsker å trekke frem. Det er særlig knyttet til risiko i gjennomføringsprosessen. Den viktigste årsaken er at det vurderes som mer komplekst å selge både bygning og barnehagedrift. Dette krever potensielle kjøpere som har en stor nok kapitalbase til å kjøpe bygninger, samtidig som de er dyktige på å drifte barnehager. Vår vurdering er at dagens marked ikke har tilstrekkelig antall aktører som tilfredsstiller disse to kriteriene, dersom alternativ C skal gjennomføres i stor skala. Slik gjennomføring kan lede til strukturendringer blant dagens private aktører og/eller at de knytter til seg et eiendomsselskap der de har ansvar for hver sin del. Dette kan begrense kommunens muligheter for gevinstoppnåelse. Virksomhetsoverdragelse med salg av bygg frigjør kapital og er lønnsomt for en del av porteføljen, men nettogevinsten avtar over tid Figur F: Akkumulerte gevinster og kostnader ved virksomhetsoverdragelse inkludert bygg 20% 50% 80% Millioner kr Inntekter/besparelser Kostnader Nettogevinst Årlig gjennomsnitt første 10 år år år år 53 mill. kr 112 mill. kr 161 mill. kr 0 Akkumulert 20 år 492 mill. kr 656 mill. kr -593 mill. kr vii

8 Oppsummerende diskusjon Konkurraneutsetting (Alternativ B) fremstår som det mest attraktive alternativet. Fra et økonomisk ståsted kommer det fram at salg av bygninger (alternativ A) ikke virker som et lønnsomt alternativ for Oslo kommune. I sammenligningen mellom konkurranseutsetting (alternativ B) og virksomhetsoverdragelse med slag av bygg (alternativ C) kommer det fram at begge kan være økonomisk fordelaktige så lenge kommunen beholder en tilstrekkelig stor andel av de kostnadseffektive barnehagene i porteføljen sin. I sammenligningen mellom lavog middelscenariet for alternativ B og alternativ C på lengre sikt (etter ca. 20 år) vil akkumulerte nettogevinster være høyere for alternativ B. Dette på grunn av kostnadene knyttet til kapitaltilskuddene. Uavhengig om Oslo kommune velger å gjennomføre alternativ B, C eller en kombinasjon vil det være hensiktsmessig å først gjennomføre noen få forsøk for å så vurdere kostnader og gevinster. Etter at man har et større erfaringsgrunnlag er forutsetningene langt bedre for å vurdere hvorvidt man vil gjennomføre noen av tiltakene i større skala. For alternativ B vil snart relevant erfaring fra Sørenga barnehage gi en pekepinn på hvorvidt konkurranseutsetting er hensiktsmessig. Det er også viktig å understreke viktigheten med å være godt forberedt på prosessen med virksomhetsoverdragelse. Prosessen er i stor grad lovregulert, men tidlig samarbeid mellom kommunen, fagorganisasjonene og andre berørte parter vil være viktig for at den praktiske gjennomføringen skal være effektiv. viii

9 Innhold Forord... ii Sammendrag... iii 1 Omfang av analysen Bakgrunn og utviklingstrekk Strategiske alternativ Alternativ A: Salg av barnehagebygget Alternativ B: Konkurranseutsette drift av barnehagen Alternativ C: Virksomhetsoverdragelse inkludert bygg Risiko i gjennomføringsprosessen Oppsummerende diskusjon Vedlegg Vedlegg A: Detaljerte data Vedlegg B: Metode ix

10 1 Omfang av analysen Oslo kommune ønsker å utrede alternativ for mulig salg av kommunale barnehager. Det ble fattet vedtak om utredningen i forbindelse med byrådssak 102 av Oslo kommune har skissert tre hovedalternativ for salg som vil analyseres i denne rapporten. Flere kombinasjoner av de ulke strategiene er også mulig. Følgende tre alternativ er analysert: 1. Salg av barnehagebygget 2. Konkurranseutsette driften av barnehagen 3. Salg av Barnehagebygget og finansiering av drift over tilskuddsordningene Et fjerde alternativ som også vært diskutert er å kombinere barnehagebygget, driften av barnehagen og tomten i forbindelse med salget. Dette alternativet vil i praksis være svært likt alternativ 3, så lenge kommunen opprettholder at tomten skal være regulert for barnehage. I de aller fleste tilfeller vil kommunen ikke akseptere en omregulering. Ut fra dette vurderes et alternativ der barnehagebygget, driften av barnehagen og tomten inkluderes i forbindelse med salget som lite aktuelt. For de ulike alternativene har vi: - Vurdert gevinstpotensialet for Oslo kommune 1 - Vurdert konsekvensene for Oslo kommunes behov for styring av bl.a. kapasitet - Drøftet øvrige konsekvenser inkludert for struktur på leverandørmarkedet Handlingsrommet ved et eventuelt barnehagesalg er begrenset av regulatoriske og finansielle rammer. Viktigst blant disse er Barnehageloven som fastsetter kommunens ansvar for å innfri retten til barnehageplass til alle barn bosatt i kommunen og kommunens finansieringsansvar for all barnehagevirksomhet i kommunen. Kommunen er forpliktet til også å finansiere ikke-kommunale barnehager. Reglene for finansiering av ikke-kommunale barnehager er fastsatt av Staten. 1 I dette har vi hensyntatt alle relevante kostnader ved salg, Oslo kommunes forpliktelser overfor kommunalt ansatte i barnehagene ved en eventuell virksomhetsoverdragelse og andre relevante faktorer. Metoden er beskrevet i detalj i vedlegg B. 10

11 2 Bakgrunn og utviklingstrekk 2.1 Problemstillingen Oslo kommunes handlingsrom til å etablere en hensiktsmessig struktur på barnehagesektoren er definert av: - En voksende etterspørsel etter barnehagekapasitet og en lovfestet forpliktelse til å møte denne, og - Statlig regulerte rammebetingelser både med hensyn til leveransestandarder og finansieringsordninger Det innebærer at kommunen har begrenset handlingsrom til å påvirke den kostnadsøkning som er observert i sektoren over de siste år, inkludert at sektoren konsumerer en større andel av kommunens driftsbudsjett. Kommunens muligheter for å effektivisere driften kan være knyttet til strukturelle grep. Dette inkluderer å selge eller å konkurranseutsette driften av barnehagene. Strukturelle grep er mulig innenfor de statlige reglene selv om finansieringsordningene er regulert og dette setter noen begrensninger på handlingsalternativene. Oslo kommune har desember 2011 omlag barn i barnehager. Om lag 62 % av disse barna går i kommunale barnehager mens 38 % av dem er i private barnehager. I 2004 var det en jevnere fordeling av barna mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager. Til sammenligning er fordelingen av barn mellom henholdsvis kommunale og private barnehager ca 51 % og 49 % på landsbasis utenom Oslo (SSB). Antall barn i kommunale barnehager har vokst raskere enn antallet i ikke-kommunale barnehager Figur 1: Antall barn i barnehager Kommunale Ikke-kommunale # barn i barnehager Samlet vekst i barn i barnehage har økt med 5,6 % i snitt per år mellom 2004 og Antallet barn i kommunale barnehagene har vokst raskest. Siden 2004 har antall barn i kommunale barnehager hatt en årlig snittvekst på ca. 7 %, men tilsvarende for ikke-kommunale har vært ca. 3,5 %. Denne utviklingen vises i figuren til høyre Kilde: Oslo kommune

12 Når det gjelder antallet barnehager så har Oslo kommune 356 kommunale barnehager og 442 private barnehager. Det er i snitt færre barn per private barnehage og dette kommer bl.a. at en del av de private barnehagene er små familiebarnehager. Den årlige snittveksten i antall barnehager mellom 2004 og 2011 har vært betydelig, på ca. 2,9 %. Mellom 2004 og 2009 var veksten i antall private barnehager spesielt høy, på ca 5,7 %, men siden da har antallet private barnehager falt. Antallet kommunale barnehager vokste mellom 2004 og 2009 med 5,3 % årlig, men har stått på stedet hvil siden Denne utviklingen vises i figuren til høyre. Vekst i antall barnehager fram til 2009, spesielt blant ikke-kommunale, stagnasjon etter 2009 Figur 2: Antall barnehager Kilde: SSB Kommunale Ikke-kommunale # barn i barnehager I perioden 2004 til 2011 har dekningsgraden i barnehagene økt siden veksten antall barnehager og barn i barnehager har vært raskere enn antall barn i alderen 1-5 år. Veksten i antall barn i denne alderen i Oslo har i perioden vært på 3,2 % i snitt, som er betydelig lavere enn snittveksten i antall barn i barnehage som har vært på 4,9 %. Dekningsgraden i Oslo har dermed økt fra ca. 72 % i 2004 til ca 85 % i Utviklingen i dekningsgrad mellom 2004 og 2011 vises i figuren til høyre. Til sammenligning har dekningsgraden på landsbasis utenom Oslo økt fra ca 72 % til ca 90 % i perioden 2004 til 2011 (SSB). Vekst i dekningsgrad fra 2004 til 2011 Figur 3: Dekningsgrad i Oslo kommune, barn 1-5 år (%-andel) Kilde: KOSTRA Dekningsgrad (%)

13 Oslo kommune brukte ca. 5,3 mrd. NOK i 2011 på drift av barnehager. Dette inkluderer både drift av kommunale og tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. De reelle brutto driftsutgiftene har siden 2004 hatt en årlig snittvekst på 11,4 %, og dermed mer enn doblet seg på åtte år. Dette kommer fram i figuren til høyre. Legg også merke til at denne kostnadsveksten har vært raskere enn veksten i antall barn i barnehage, noe som innebærer en økning i kostnader per barnehageplass. Vekst i kommunens driftsutgifter til barnehage Figur 4: Kommunens brutto driftsutgifter til barnehage, 2004 til 2011 (2011 MNOK) Reelle brutto driftsutgifter 2011 MNOK Kilde: Kommuneregnskapet 0 Driftsutgiftene til barnehager har økt raskere enn kommunens totale driftsutgifter i perioden 2004 til Dette har resultert i at barnehagers andel av de totale driftsutgiftene har økt. I 2004 var denne andelen på 8,2 %, mens den siden da har økt hvert år og var i 2011 på 13 %. Dette kommer fram i figuren høyre. De mest sentrale kostnadene for barnehagedrift er personalkostnader (lønn og sosiale ytelser), og utgjør som regel over 80 % av barnehagens totale kostnader. 2 Sterk vekst i barnehagens andel av kommunens totale driftsutgifter Figur 5: Barnehager andel av kommunens totale brutto driftsutgifter (%), 2004 til 2011 Andel (%) Kilde. KOSTRA 0 2 Dette kommer fram i bl.a. Telemarksforskningsrapporten Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Utredning av nasjonale satser. 13

14 Det fremtidige behovet vil øke i takt med befolkningsøkningen. Oslo har opplevd en sterk befolkningsvekst på de siste ti årene, ikke minst i aldersgruppen 1-5 år. Siden 2004 har årlig snittvekst i aldersgruppen 1-5 år vært ca. 3,2 %. Veksten er imidlertid forventet å avta noe og ifølge mellomalternativet i befolkningsframskrivningene til Oslo kommune vil antallet i denne aldergruppen ha en årlig snittvekst på ca. 1,4 % fram til år Årlig snittvekst er satt til 1 % og 2,3 % for henholdsvis lav og høyalternativet. Dette resulterer i et behov i 2030 for ca flere barnehageplasser, for å opprettholde dagens dekningsgrad. For henholdsvis lav og høyalternativet er tilsvarende behovsøkning i 2030 ca og barnehageplasser. Dette innebærer en årlig økning på mellom 300 til 900 plasser i året. De siste åtte årene har antall barnehageplasser vokst med mellom 900 og 1800 årlig. Befolkningsframskrivningenes mellom-, lav- og høyalternativ skisseres i figuren under. Mellom 8000 og flere barn i alderen 1-5 i 2030 Figur 6: Befolkningsframskrivinger for antall barn 1-5 år i Oslo kommune Mellomalternativet Lavalternativet Fakstisk antall barn 1-5 år i kommunen Høyalternativet Antall barn 1-5 år Kilde: Oslo kommune, Utviklings og kompetanseetaten, Fagenhet statistikk og analyse 14

15 2.2 Statlig definerte rammebetingelser Rett til barnehageplass Blant de viktigste rammebetingelsene for å drive barnehager er Lov om barnehager (barnehageloven). I denne loven stadfestes blant annet barnehagens formål og innehold, barnehageeiers ansvar, kommunens ansvar, barnehagemyndighets generelle oppgaver (for eksempel godkjenning, opptakssystem og tilsyn) og krav til personal. Retten til plass i barnehage innebærer at barn som fyller ett år senest innen utgangen av august i det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barnet har samtidig rett til plass i barnehage i den kommune der det er bosatt. Kommunen har ansvar for å skaffe tilstrekkelig antall barnehageplasser slik at den lovfestede retten til banehage blir innfridd. Den lovfestede retten til barnehageplass begrenser seg til barn bosatt i kommunen. Finansiering er regulert Kommunen er ansvarlig for at den lovfestede retten innfris, men denne retten kan innfris både med bruk av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Godkjente ikke-kommunale barnehager skal etter barnehageloven behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Dette innebærer at tilskuddene til ordinær drift av ikke-kommunale barnehager enten skal være de nasjonale tilskuddsatsene eller tilskuddsatser basert på de gjennomsnittlige driftskostnadene i kommunale barnehager. For 2012 er tilskuddsatsene i Oslo kommune for ordinære barnehager: Driftstilskuddssats Per heltidsplass/år, NOK (inkl admin-påslag) Ordinære barnehager små barn Ordinære barnehager store barn Kapitaltilskuddssats Per heltidsplass- per år, NOK Byggeår 2003 eller tidligere Byggeår 2004, 2005 og Byggeår 2007, 2008, 2009 og Byggeår2011 og Til sammenligning er de nasjonale satsene for driftstilskudd per heltidsplass: Ordinære barnehager små barn: NOK Ordinære barnehager store barn: NOK Kapitaltilskudd: NOK Oslo kommune opererer i 2012 med 0,9 % og 1,5 % lavere satser på driftstilskudd for henholdsvis små og store barn enn de nasjonale satsene. Dersom kommunen ikke hadde hatt noen kommunale barnehager å beregne gjennomsnittlige driftskostnader fra, er det de nasjonale satsene som vil danne minimum for tilskuddene. For øvrig opererer Oslo kommune med differensierte kapitaltilskuddene ut fra barnehagenes byggeår, slik at de store kapitalkostnadene barnehagebygget har i de første årene etter bygging i større grad blir imøtekommet. 15

16 Per oktober 2012 mottar ikke-kommunale barnehager i Oslo som hovedregel 92 % av tilskuddsatsen, som er satt som minimumsandel. Denne minimumsandelen er vedtatt å øke til 94 % ved starten av barnehageåret august Den foreliggende planen er at andelen skal øke til 100 % ved starten av barnehageåret august Kvalitetsstandarder er definert Barnehageloven lovfester kravet til den samlede bemanningen i den enkelte barnehage med teksten bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Barnehageloven og forskrifter fra Kunnskapsdepartementet regulerer i praksis størrelse og sammensetning av personalet i en barnehage, noe som begrenser mulighetsrommet for å redusere driftskostnader og samtidig opprettholde drift i henhold til forskriftene. I 1 i forskrift om pedagogisk bemanning står det: Det skal være minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. 16

17 3 Strategiske alternativ 3.1 Tre strategiske alternativ Vi tar utgangspunkt i tre typer løsninger og drøfter effekter innenfor disse. Vi beregner det finansielle gevinstpotensialet for hele barnehageporteføljen og drøfter andre effekter. Dette muliggjør en sammenligning av gevinstpotensialet og andre effekter mellom løsningene. Løsningene er prinsipielt forskjellige, omfatter det som er realistisk, og er gjensidig ekskluderende for hver enkelt barnehage. De tre løsningene er: A. Alternativ A: Salg av barnehagebygget. Dette innebærer at kommunen selger barnehagebygg til private aktører og leier dem tilbake for å drive barnehagedrift. Den finansielle effekten er at Oslo kommune får frigjort kapital lik salgsinntektene fra barnehagene mot at de forplikter seg til en husleie overfor investoren som kjøpte bygget. Investor på sin side er forpliktet til å opprettholde en avtalt standard på bygget. Det forutsettes at bygget forblir regulert til barnehageformål. Denne forutsetningen er rimelig siden enhver omregulering vil måtte vedtas av Bystyret. Dersom en omregulering vil hindre kommunen og innfri den lovfestede retten til barnehageplass er det rimelig å forvente at en omregulering ikke vil bli vedtatt. B. Alternativ B: Konkurranseutsette driften av barnehagen. En måte å konkurranseutsette driften på der gjennom tjenestekjøp av drift. Dette innebærer i grove trekk at barnehagen forblir kommunal, men driften av barnehagen overlates til private aktører. Det er denne modellen som er gjennomført for Sørenga barnehage, hvor en privat aktør skal drifte barnehagen på vegne av bydel Gamle Oslo. Betalingen for driften er en fast kontraktssum bestemt ut fra forventet antall barn i barnehagen. Ved lavere antall barn, vil betalingen per barn bli høyere. Det er åpent for å nedjustere utbetalingene på sikt dersom det skulle bli vedvarende færre barn enn forventet. I denne utredningen forutsettes det at Alternativ B vil bli gjennomført med tjenestekjøp av drift slik som det gjøres på Sørenga barnehage. C. Alternativ C: Virksomhetsoverdragelse inkludert barnehagebygget. Dette innebærer at den enkelte barnehagevirksomhet, inkludert bygg og driftsorganisasjonen legges ut for salg. Den private aktøren vil overta eiendomsretten til bygget, samt eierskapet til driftsorganisasjonen inkludert de ansatte. Det forutsettes at bygget forblir regulert til barnehageformål. Oslo kommunes forpliktelser overfor den private aktøren vil være definert av reglene for tilskuddsordninger. Etter dagens regler vil en privat aktør ha rett til tilskudd for barnehagedrift etter nærmere definerte satser. Det er denne inntektsstrømmen som vil finansiere kjøp av bygget og videre barnehagedrift. Analysen foretas på porteføljenivå. Barnehagene varierer betydelig i størrelse, bygningsverdi og driftskostnader slik at det ikke er hensiktsmessig å drøfte for eksempel gjennomsnittsgevinster per barnehage. Det er mer hensiktsmessig å gjennomføre analysen på porteføljenivå slik at alle de individuelle forskjellene ivaretas og er del av beregningsgrunnlaget. For porteføljeanalysen er det presentert tre scenarier for omfanget av salg, konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse: I lavscenariet berøres 20 % av barnehageporteføljen, i middelscenariet berøres 50 % av porteføljen og i høyscenariet berøres 80 % av porteføljen 3. 3 Her menes den delen av porteføljen som foreliggende data tilsier skulle være tilgjengelige for salg. Dette ekskluderer barnehager som er midlertidige/paviljonger, hvor bygg leies av ikke-kommunale aktører og hvor det ikke foreligger tilstrekkelig 17

18 Vi beregner effekter med grunnlag dagens portefølje av barnehager. Det innebærer at vi beregner effekter av å selge for eksempel 20 % av dagens barnehager. Etter en salgsperiode vil imidlertid dette kunne utgjøre mindre enn tjue prosent av porteføljen da antallet barnehager er forventet å øke i perioden. Dette er imidlertid realistisk da det er et erklært mål for Oslo kommune at vekst i antallet barnehager skal komme fra ikke-kommunale. Videre forenkler det fremstillingen og sammenligningen mellom alternativene. Det fjerner også usikkerhet som ville oppstått i forbindelse med modellering av fremtidig behov, dekning og forhold rundt dette. Vi tar videre utgangspunkt i at et eventuelt salg går lineært over en tiårsperiode og beregner årlige effekter i denne perioden. I enkelte sammenhenger vil imidlertid effektene kunne endre seg over et lengre tidsrom og det er hensiktsmessig å benytte et lengre tidsperspektiv. Vi drøfter det nedenfor hvor det er nødvendig. Denne utredningen gir nødvendig faktakunnskap både for å kunne diskutere effekter av hovedløsningene samt å danne et grunnlag for å kunne diskutere kombinasjoner av disse. Beregningene er foretatt på basis av detaljerte opplysninger om hver enkelt barnehage i Oslo kommune. Tekniske forhold omkring metode og beregningsgrunnlag er diskutert i eget vedlegg. byggteknisk data. For alternativ B og C ekskluderes også barnehager som ikke er med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 18

Privatisering av barnehager - Oslo

Privatisering av barnehager - Oslo Rapport 4: 2013 Stein Stugu Privatisering av barnehager - Oslo Lønner det seg? Forord 2 RAPPORT 4:2013 PRIVATISERING AV BARNEHAGER - OSLO 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER... 4 2 REGLENE FOR STØTTE TIL PRIVATE

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Søknadskontoret, barnehage

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Søknadskontoret, barnehage Oslo kommune Bydel Nordre Aker Søknadskontoret, barnehage Andromeda barnehage Langåsveien 22 0880 OSLO Dato: 21.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201600362-110 Lasse Settem, 48042818

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Arendal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tone.trydal@arendal.kommune.no Innsendt av: Tone Fjeldstrøm Trydal

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nystrand barnehage as Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@nystrandbarnehage.no Innsendt av: Elin Aasheim

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Frosta Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: elin.stromsholm@frosta.kommune.no Innsendt av: Elin Mari Strømsholm

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Nytt finansieringssystem for ikkekommunale

Nytt finansieringssystem for ikkekommunale Nytt finansieringssystem for ikkekommunale barnehager Rammefinansiering fra 2011 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stokke Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: elisabeth.joranlid@stokke.kommune.no Innsendt av: Elisabeth Jøranlid

Detaljer

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL ordningen: Rammefinansiering for barnehagene ble innført i 2011, og og kommunen skulle i

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Virksomhetsområde barnehage

Virksomhetsområde barnehage Virksomhetsområde barnehage FSK 29.09.2016 Mona Mikalsen 1 Barnehagesjef Konsulent 7 kommunale barnehager Spesialpedagogisk team 9 Private barnehager 2 Styringsdokumenter: Barnehageloven Rammeplanen for

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandefjord kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kerstin.skofteland@sandefjord.kommune.no Innsendt av: Kerstin

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Asker kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kathrine.bolso.evjen@asker.kommune.no Innsendt av: Kathrine

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillehammer Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bjorn.brandvold@lillehammer.kommune.no Innsendt av: Bjørn Brandvold

Detaljer

Analyser av kostnader i barnehager 2010

Analyser av kostnader i barnehager 2010 Analyser av kostnader i barnehager 2010 Presentasjon av prosjektresultater 11.10.2012 Trond Erik Lunder Telemarksforsking Tema Tredelt prosjekt for Kunnskapsdepartementet, høsten 2011 Kostnadsanalyser

Detaljer

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Nord- og Sør-Trøndelag 16.1.2013 Trond Erik Lunder sitt arbeid med

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hvaler kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: asen@hvaler.kommune.no Innsendt av: Astri Engblad Innsenders

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Oppegård kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eva.myhre@oppegard.kommune.no Innsendt av: Eva Myhre Innsenders

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bø Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: beate.darrud@bo.kommune.no Innsendt av: Beate Darrud Innsenders e-post:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 FORSLAG Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil

Detaljer

SAMSKIPNADSRÅDET Samarbeidsorganet for studentsamskipnader i Norge

SAMSKIPNADSRÅDET Samarbeidsorganet for studentsamskipnader i Norge SAMSKIPNADSRÅDET Samarbeidsorganet for studentsamskipnader i Norge Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 30.07.10 Høringssvar om forslag til forskrifter til ny lov om finansiering av

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Det Kongelige Kunnskapsdepartement postmottak@kd.dep.no Dato: 21.07.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201001924-17 Bente Borgen Wold,

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/25172 Tittel: HØRINGSUTTALELSE TIL: NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/25172 Tittel: HØRINGSUTTALELSE TIL: NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.06.2010 Sak: 189/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/25172 Tittel: HØRINGSUTTALELSE TIL: NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune Notat Til: Barnehagesjef Mona Mikalsen, Gran kommune Kopi: Fra: Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang AS Dato: 21.8.2013 Emne: Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune 1 Problemstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 18.10.2017 Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 20.11.2017 NEDLEGGING

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rauma kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mette.rye@rauma.kommune.no Innsendt av: Mette Rye Innsenders

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10572-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Høring om endringer i barnehageloven - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rissa kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no Innsendt av: Finn Yngvar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/4457 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015 NY BARNEHAGE SONE 4 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager

Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Oslo og Akershus 22.1.2013 Trond

Detaljer

Eidsvoll kommune Eiendomsforvaltningen

Eidsvoll kommune Eiendomsforvaltningen Eidsvoll kommune Eiendomsforvaltningen Arkivsak: 2017/3153-1 Arkiv: Saksbehandler: Erik Lunde Dato: 04.09.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Kjøp av Ankertunet barnehage

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nes, Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no Innsendt av: Stine Hofseth Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE

SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 18.10.2017, saksnr. 38/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement KD 12 JUL2010 PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 2010/01965 Vår ref.: 10/224921TM Dato: 09.07.2010 Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 05/ Ann-lren Larsen / Al

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 05/ Ann-lren Larsen / Al 'ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for tjenester Barnehageavdelingen Kleppesto 11.06.2010 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 02 JULi 2010 00/q6,5 Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03.

NOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03. Vedlegg 1 NOTAT Til: Fra: Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet Drammen Eiendom KF Dato: 8.03.06 Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Bakgrunn Drammen kommune og Foreningen Drammen Teater etablerte

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

j,,(-anne Dorothea Bergh

j,,(-anne Dorothea Bergh Hamar kommune KE) o9 JULI 2010 LZPj_00195---_ HAMAR KOMMUNE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Oversender

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HUSLEIEORDNING FOR DE PRIVATE BARNEHAGENE I

SAKSFRAMLEGG HUSLEIEORDNING FOR DE PRIVATE BARNEHAGENE I SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 614 &52 Arkivsaksnr.: 16/3601 HUSLEIEORDNING FOR DE PRIVATE BARNEHAGENE I 2017-2019 Rådmannens forslag til vedtak: Under prøveperioden

Detaljer