MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: Tid: 18:30.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: 29.01.2014 Tid: 18:30."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: FORMANNSKAPET Kommuenstyresalen, Hobøl kommunehus Møtedato: Tid: 18:30 Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes til servicekontoret, tlf eller til e-post: Tillegg SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 14/13 14/74 NY KOMMUNAL BARNEHAGE HAUGENVEIEN, KNAPSTAD Hobøl, 20. januar 2014 Håvard W. Osflaten leder l

2 Saksbehandler: Sak nr. l 14/13 14/9 14/13 SAKSFRAMLEGG Solveig Fredriksen Utvalg Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for plan og utvikling Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Arkiv: A10 Møtedato Sak 14/13-14/74 NY KOMMUNAL BARNEHAGE HAUGENVEIEN, KNAPSTAD Rådmannens innstilling: Rådmannen gis i oppdrag å iverksette omgjøring av Haugenveien l til barnehage snarest mulig. Saksutredning: Hobøl kommune er i sterkt behov av nye barnehageplasser. Per dags dato er det 35 barn på venteliste, frist for søknad til hovedopptak er l.mars. I tillegg plikter kommunen å refundere kostnader per barnehageplass når kommunens barn benytter plass i privat barnehage i andre kommuner. Dette beløpet utregnes på grunnlag av nasjonale satser. Refusjonskrav fra andre kommuner utgjorde til sammen 2,2 mill i Lovfestet rett til barnehageplass. Barnehageloven gir kommunen ansvar for å tilby barnehageplass til barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Det vil si at kommunen har ansvaret for å løse etterspørselsvariasjonen fra år til år, slik at den lovfestede retten til barnehageplass blir innfridd. Private barnehager kan selv bestemme egne vedtekter, med egen opptakskrets og opptakskriterier, dette er hjemlet i barnehageloven. Private barnehager har ikke ansvar for å innfri den lovfestede retten til barnehageplass, selv om opptaksprosessen er samordnet. I praksis kan private barnehager ta inn barn uten rett til plass i kommunen,jør barn med lovfestet rett. Ny barnehage Knapstad - Haugenveien Haugenveien l er tidligere klarert for mulig barnehagedrift. Med bakgrunn i angitte behov ønsker administrasjonen å starte med omgjøring av dette bygget til barnehage allerede nå. Teknisk setter i gang med behandling av regulering/bruksendring umiddelbart ved vedtak om dette. Estimert oppstart vil bli om minimum l år, dvs februar Reguleringsmessige forhold Haugenveien l er i dag registrert til «offentlig formål institusjon». Her må det en mindre reguleringsendring til slik at reguleringsformål blir «offentlig område barnehage». I tillegg blir det nødvendig med en plan over uteområdet. Når det gjelder parkeringsarealet vil det kunne være aktuelt å se hele området med barnehage og skole under ett for å få til en helhetlig løsning. Det må også søkes om bruksendring.

3 Beskrivelse av bygget og området ved Haugenveien: Opparbeidet tomt med bygning er i dag på 5030 kvm. Etter eksisterende areal på bygget, 515 kvm, kan dette omgjøres til en 4-avdelings barnehage, 2 småbarnsavdelinger med til sammen 18 barn, og to storbarnsavdelinger med til sammen 48 barn. Aktuelt areal for uteområdet vurderes til 4000 kvm Eiendommen har sammenhengende uteområder med SFO/-skole og kan dermed bli en naturlig del av et «oppvekstsenter» på Knapstad. I tillegg anses øvrige krav til å tilfredsstille barnehagedrift som oppfylt. Økonomiske vurderinger Private barnehager får tilskudd etter gjennomsnittlig kostnader per. produserte plass på drift/kapital i kommunal sektor. Det betyr at likeverdig behandling tar utgangpunkt i utgifter knyttet til drift av kommunale barnehager per produserte plass. Det har altså ingen betydning for utregning av satser til likeverdig behandling om kommunen har få eller mange plasser til disposisjon; Økte utgifter til kommunal drift pga økt kapasitet vil ikke påvirke satsene til likeverdig behandling. Dette fordi utgifter i kommunal drift alltid fordeles på antall barn, små og store, og tar hensyn til økt brukerbetaling. Dette gir en gjennomsnittlig kostnad per produserte plass. Fra rammefinansieringen i 2011 har satsene i Hobøl kommune vært på l 00% av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt mottar i finansiering. Den lokale satsen i Hobøl ligger under den nasjonale satsen både for drift og kapital. Nasjonal sats må benyttes dersom kommunen ikke har kommunale barnehager. Kapitalsatsen er utregnet til lavere enn den nasjonale satsen for barnehageåret Det gjøres oppmerksom på at det er kommunestyret som vedtar om de vil benytte nasjonal kapitalsats. Kommunen kan velge om den benytter lokal sats eller nasjonal sats uavhengig av om nasjonal sats er lavere eller høyere enn lokal sats. Satser for tilskudd: Hobøl kommunes satser er foreløpige 2014-satser. Endelige satser utregnes etter års-rapportering BASIL og vedtas i kommunestyret 24.februar. Små barn - drift Store barn- drift Kapitaltilskudd Totalt Nasjonale satser , , ,- Små barn: ,- Store barn: ,- Hobøl kommunes , , ,- Små barn: satser ,- Store barn: ,-

4 Eksempel: privat barnehage kan motta følgende tilskudd til likeverdig behandling: Eksempel: 60 barn hvorav 12 små og 48 store: 12 X X X = = ,- per år Eksempelet viser et kapitaltilskudd på ,- Ved oppføring av kommunal barnehage i Haugenveien vil kommunen ha følgende omtrentlige utgifter i forhold til lån (kapitalkostnader): Lån (siden vi får kompensert momsen på l mill.) l pr år i 40 år i renteutgifter. Disse synker imidlertid med 3000,- per år ettersom gjelden minsker pr år totale kapitalkostnader per år. Mal for utregning av kapitalsats: Totale kapitalkostnader i kommunale barnehager l antall barn i kommunale barnehager= kapitalsats per l 00% plass per år Kapitalsatsen blir så en del av tilskuddet til de private barnehagene og utbetales som tilskudd per hele plass. Ved privat utbygging vil kapitalsatsen forbli uendret, men utbetales på grunnlag av et større rapportert antall hele plasser. Total utbetaling vil altså øke. Ved kommunal utbygging vil totale kapitalkostnader økes, men så deles på et større antall barn i kommunale barnehager noe som resulterer i at satsen holdes uendret. Ved å bruke eksisterende bygg i Haugenveien blir estimerte kostnader lave (5 mill). Dette resulterer i en minimal økning i totale kapitalkostnader som vil holde kapitalsatsen til de private barnehagene på samme nivå som i dag. Dette fordi kapitalkostnadene fordeles på flere kommunale plasser. Til sammenligning vil det koste kommunen mange millioner å bygge helt ny barnehage (20-30 mill) noe som vil utgjøre en dramatisk økning i kommunens kapitalkostnader. Kommunen vil da sitte med stor gjeld og vil måtte bruke nasjonale satser for kapitaltilskudd til fordeling til de private. Eks l Totale kap.kostnader komm.bhg (uten Haugenvn) /160 (antall barn i komm.bhg) = 6.455, Ved privat utbygging vil kommunen måtte yte kapitaltilsatsen som tilskudd per l 00% plass Per i dag yter kommunen tilskudd til 120 hele plasser= ,- Dersom private barnehager bygger ut 66 nye plasser utgjør det en økning i 2014-tall på , Dette er et samlet kap.tilskudd til de private 186 plassene på kr ,- Eks2 Totale kap.kostnader m/haugenv /226 (antall i komm bhg øker m/66) = 5.544, Det vil utgjøre et samlet kapitaltilskudd til de private 120 plassene på kr ,-

5 ' Budsjett for drift av ny barnehage i Haugenveien: Vi anser det for sannsynlig at vi vil måtte drifte to avdelinger fra høsten 2015, for så å øke driften ved behov. Antall årsverk: 7. I tillegg vil det måtte økes i ledelsesressurs, og følgende deling vil være naturlig:!00% styrer Bekkeblomen på Knapstad, 100% styrer Ringvoll, 100%styrer Symrelunden(Tomter)/Haugenveien, totalt 300% styrerressurs i kommunale barnehager. Utgifter Sum personalkostnader: Driftskostnader l Inntekter: Foreldrebetaling økte årlig driftsutgifter strøm, div ca l Rådmannens vurdering Med bakgrunn i foreliggende situasjon hvor behovet for barnehageplasser har økt langt utover prognoser, anser Rådmannen det som viktig å få etablert plasser som dekker det reelle behovet så snart som mulig. Det har vært privat initiativ til vurdering på Knapstad i form av ny barnehage med økt kapasitet. Da det ikke har kommet en endelig presentasjon av et helhetlig prosjekt med dokumentert finansiering kan ikke rådmannen anbefale at man venter ytterligere med å løse barnehagesituasjonen. Vedlegg: Kartutskrift Utskrift til:

6 GIS/LINE Weblnnsyn ø Kartutskrift Pagc l of l ~o \ \ ":!t \ \ i ~ -:: t ! l -.. i l! \ l \i l,! l t ~ ' = i ) : ; ij ~ ( : : ; :,1 l li.::[ -, Ho bo-l kommtme Grunn kart Mlilestokk: 1:2 615 Dato Tiltak (Avgjørelserienkeltsa Tiltak, Kartlagt Tiltak_ Omriss, Karl ~~.;/,..-/h: Godkj. Nyb ygg ~ Godkj. Tilbygg -~ Omriss Tiltak Eiendomsinformasjon Eiendom j, ' Høydeinformasjon Høydekurve sm u si Høydekurve lm u si Høydekurve lm Innsjøer og vassdrag Innsjø ~ _ _ Innsjøkant Bygninger ( \.., , , -- Taksprang Bunn Boligbygg Andre bygg Bygning punkt Bygningsdelelinje Annen bygning Takoverbygg Takoverbygg kant Trapp inntil bygg, /kart.smaalensveven.no/gislinewebmapexplorer_ smaalen/ AdvancedPrintCompon O

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 20.08.2015 Svar på høring - Finansiering

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 28/2012 Tittel: Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Undertittel: Tillegg til TF-rapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.05.2008 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - SOLA KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rune.moen@sola.kommune.no Innsendt av: RUNE MOEN Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 25.06.2015 Rune Natrud 15/829-2 Page 1 of 5 Utdanningsdirektoratet Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. Rune Natrud 15/829-2 Høring - finansiering av private barnehager Høringssvar fra Trøgstad kommune Vedlagt følger vedtak. Vennlig

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer