I Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S"

Transkript

1 I Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Pogtboks 6, 5034 Ytre Lksevåg. Telefon (05) Telex: nutec n. Telefax: (05) Rapport nr: 2-92 Dato: Prosjekt nr: P Rapportens tittel: Kontrollert av :/Ç/4 z 0.1. Molvær, 7 A. Hope Effekten av forhøyet partialrrykk av oksygen på lever- og beinmargsfunksjonen ved metningsdykking. Godkjent av: T. syversenj Klient/oppdragsgiver: FUDT (Norsk Hydro, Saga, Oljedirektoratet og Statoil) Klients/kontaktpersons referanse: C. Hordnes, H. Stang, J.A. Ask, M. Magnussen Arbeidet utført av: Rappor$rivers,signatur: for J.Hjelle J. Hjelle, E.H. Padbury ko Sammendrag: Det er tidligere påvist endret og redusert funksjon i lever og beinmarg hos dykkere etter metningsdykk. Formålet med denne studien var å bestemme betydningen av hyperoksi på endring i lever- og beinmargsfunksjonen etter et metningsdykk. Blodprøveanalyser ble utført før og etter et 28 dagers metningsdykk til 15 meter med en kammeratmosfære bestående av en blanding av oksygen, nitrogen og helium. Partialtrykket av oksygen var kpa i kammeratmosfæren og 75 kpa i korte perioder på BTBS første 14 dager. Åtte farsøkspersoner deltok. Dekompresjonshastigheten ble gjort meget langsom for å eliminere effekten av venøse bobler. Bobler ble heller ikke påviset ved Doppler ultralyd-monitorering. Det ble påvist signilikant reduksjon fra førdykks- til etterdykksprøvene av hemoglobin, EVF, reticulocytter, neutrofile granulocytter, alkalisk fosfatase, protein, Ci-inhibitor og IgM. Det ble samtidig funnet en signilikant stigning av ferritin, lymfocytter, albumin og TSH. Beinmargsfunksjonen synes å ha blitt påvirket etter noenlunde samme mønster som ved dype metningsdykk. Dette skulle tyde på at det er andre faktorer enn høyt trykk og bobler som er årsak til de endringene man har sett ved dype metningsdykk. Relevante faktorer kan være høyt partialtrykk av oksygen når det gjelder de røde blodlegemene/ferritin og kammermiljøet når det gjelder de hvite blodlegemene. Leverfunksjonen er ikke signifikant påvirket av dette dykket. Dette kan tyde på at høyt trykk i seg selv eller bobler er mer vesentlig enn oksygen for den reduserte leverfunksjonen man har sett ved tidligere metningsdykk. Emneord på engelsk: saturation diving oxygen toxicity hver function bone marrow function Emneord på norsk: metningsdykking oksygentoksisitet leverfunksjon beinmargsfunksjon ERKLÆRING VED FORDELING: x Fortrolig Fri Distribusjon Graderingen gjelder til: ISBN: Antall sider: 15

2 Rapport for FUDT.-delprosjekt: DEKOMPRESJON Aktivitet: LEVER- OG BEINMARGSFUNKSJON JOH/

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INNLEDNLNG METODE 2.1 FORSØKSPERSONENE 2.2 DYKKET 2.3 MONITORERING AV VENØSE GASSEMBOLIER 2.4 BLODPRØVEANALYSER 2.5 DATABEARBEIDELSE, STATISTIKK 3. RESULTAT 3.1 RØDE BLODLEGEMER 3.2 HViTE BLODLEGEMER 3.3 BLODPLATER 3.4 ENZYMER 3.5 SERIJMPROTEINER 3.6 IMMUNSYSTEMET 3.7 HORMONER 8 8 g DISKUSJON. 5. SAMMEN1RAG KONKLUSJONffILRÅDING TAKK REFERANSER 13 JOH/

4 INNLEDNING Formålet med denne studien var å bestemme betydningen av hyperoksi på endring i lever- og beinmargsfunksjonen etter et metningsdykk. Det er påvist endret og redusert funksjon i lever og beinmarg hos dykkere etter metningsdykk (1-4). Under dykk til 540 og 660 meter ble det funnet signifilcant økning av leverfunksjonstesten ALAT under og etter dykkene (1). Også tyreoideahormonet T4 Økte signifikant under disse dykkene. T4 Økte også signifikant i dykk til 61, 350 og 500 meter (2). Tyreoideastimulerende hormon (TSH) var signifilcant redusert etter Deep Ex II til 500 meter ved NUTEC (2). Tyreoideabindende globulin (TBG) var signifikant høyere etter dykkene til 540 og 660 meter (2). Endringene i disse tyreoideahormonene ble tolket som å være sekundært til en nedsatt leverfunksjon. I forbindelse med dykk til 360 meter på NUTEC i 1986 økte ferritin og alkalisk fosfatase (ALP) signifikant i løpet av dykket. Stigningen startet allerede i bunnfasen (3). Dette ble sett på som en reversibel skade av beinmargen. Det er også vist signifikante økninger av ferritin ved andre dype metningsdykk (4-5). De hvite blodlegemene har også vist signifikante endringer under dypdykk. Ved et dykk til 450 meter ble det etter dykket funnet en relativ og absolutt lymfocytose, dvs, en signifikant stigning av lymfocytter, både i forhold til antall lymfocytter før dykket og relativt i forhold til antall av de andre hvite blodlegemene (6). Betydningen av disse påviste endringene er ukjent. Årsaken til disse endringene er fremdeles usikker, men følgende muligheter er diskutert: - høyt trykk i seg selv? - bobledannelse under dekompresjonen som hindrer normal organsirkulasjon? Leverens spesielle blodsirkulasjon kan medføre at bobler som dreneres i venene fra tarmsystemet, setter seg fast i leveren og forårsaker sirkulasjons forstyrrelser og betennelsesreaksjoner - direkte toksisk effekt av hyperoksi på lever- eller beinmargscellene? Dette grunne dykket var en unik mulighet til å se på effekten av høyt partialtrykk av oksygen uten at trykket i seg selv eller bobler under dekompresjonen skulle vanskeliggjøre tollcningen av resultatene. JOH/- 4

5 2. METODER 2.1 FORSØKSPERSONENE Åtte forsøkspersoner i alderen år (median 24) deltok i studien. Syv kom fra Sjøforsvaret og hadde erfaring fra ubåttjeneste, mens en var nyutdannet profesjonell dykker. Alle forsøkspersonene gav skriftlig informert samtykke til å delta i studien, som var godkjent av Regional Komite for Medisinsk Forskningsetikk. Forsøkspersonenes høyde var (median 177) og vekt kg (median 76). To av personene var røykere. Alle tilfredstilte kravene til HelseundersØkelse av dykkere gitt av Helsedirektoratet (7). 2.2 DYKKET Forsøket ble gjennomført i trykkammeret ved Norsk Undervannsteknologisk Senter A/S høsten Varigheten av eksponeringen var 28 dager ved omgivelsestrykk tilsvarende 250 kpa. Atmosfæren var en blanding av oksygen, nitrogen og helium. Partialirykket av oksygen var 40 kpa de første 14 dagene, 50 kpa de neste 12 dagene og ble så gradvis redusert til 21 kpa gjennom de to siste dagene i dekompresjonsfasen. I løpet av de første 14 dagene ble oksygeneksponering en man har ved sjøøkter under reelle arbeidsdykking simulert ved at dykkerne pustet en gassblanding med partialtrykk på 75 kpa i to timer annenhver dag på Built in Breathing system (BIBS). Gasstettheten gjennom dykket varierte mellom gl 1. Dette er analogt med tettheten i luft på 5 m dyp, svarende til atmosfæren under den 28 døgn lange ISEMSI studien. Dekompresjonshastigheten var 5 kpa time med 8 timer nattstopp. Total dekompresjonstid inkludert nattstopp var 46 timer. JOH/- 5

6 c 2.3 MON1TORERING AV VEN0SE GASSEMBOLIER Gjennom dekompresjonen ble monitorering med tanke på venøse gassbobler utført med Doppler-ultralyd med samme metodikk som ved tidligere dype metningsdykk (8-9). Det ble ikke påvist bobler i sirkulasjonen hos noen av forsøkspersonene. 2.4 BLODPR0VEANALYSER I tabell i på side 7 er en opplisting av de ulike blodprøveanalysene som ble utført for å se på funksjonen i beinmarg (HG, EVF, blodplater, leukocytter, retikulocytter, ferritin), lever (totalprotein, albumin, ALP, ALAT, GT, T4, TSH, TBG, SHBG), muskel (CK) og immunsystem (Ig,C). BlodprØvene ble analysert på Haukeland sykehus ved Laboratorium for klinisk biokjemi, ved Avdeling for immunologi og mikrobiologi og ved Hormonlaboratoriet. Blodet ble behandlet og analysert i henhold til vanlig sykehusrutine (10). 2.5 DATABEARBEIDELSE, STATISTiKK Resultatene fra før- og etterdykksundersøkelsene er gitt som gjennomsnitt ± ett standardavvik for observasjonene. Gjennomsnitt for de individuelle differansene er angitt med standard.avvik for gjennomsnittet. Student s t-test, tosidig, er brukt for å teste hypoteser om endringer fra før til etter dykket. Siden det her er multiple tester på de samme personene, settes signifikansnivået til 0,01. Én av variabiene er angitt som normal/patologisk lav. For denne variablen ble Fishers eksakte test brukt til hypotesetest om ulilchet mellom før- og etterdykksundersøkelsene. JOH/ 6

7 Tabell 1. BlodprØveanalyser utført (S: serum. B: blod): Test Enhet Referanseområde B-Hemoglobin (Hb) g/di 13,2-16,6 B-Hematocrit (EVF) 1 0,39-0,48 B-Blodplater io/i B-Leukocytter i09/i 4,0-10,0 B-Leukocytt differensial-teffing - Neutrofile - Lymfocytter % % B-Retilculocytter 1012/1 0,030-0,100 S-Protein g/i S-Albumin g/i S-Ferritin pg/ S-Allcalisk fosfatase (ALP) U/l <270 S-Alanin-amino-transferase (ALAT) U/l <40 S-Gamma glutamyl transferase (GT) U/l 0-50 S-Creatin kinase (CK) U/l S-Immunoglobuliner -IgG g/i IgM - IgA g/i 0,3-2,5 gli 0,5-3,3 S-Komplement-faktorer - C3 - C4 - C3a g/i 0,6-1,28 g/i 0,15-0,41 g/i 0,1-0,45 - Ci-inhibitor g/i 0,15-0,40 T4 Tyreoideaharmon nm TSH Tyreoideastimulerende hormon me/l 0,3-5,0 TBG Tyreoideabindende globulin ug/l SHBG Kjønnshormonbindende globulin nm JOH/- 7

8 3. RESULTAT De gjennomsnittlige verdiene for de ulike blodprøveanalysene er vist i tabell 2 på side RØDE BLODLEGEMER Den gjennomsnittlige verdien av hemoglobin ble redusert fra 15,7 ± 0,4 til 14,0 ± 0,5 (p < 0,001). Alle verdiene var innenfor referanseområdet. Den gjennomsnittlige verdien av EVF (erytrocyttvolumfraksjon) ble redusert fra 0,46 ± 0,02 til 0,41 ± 0,02 (p = 0,001). En verdi var under grensen for referanseområdet etter dykket. Alle retikulocyttverdiene var normale før dykket. Etter dykket var seks verdier under grensen for referanseområdet. Ved bruk av Fisher eksakt sannsynlighetstest ble p = 0,0035. Den gjennomsnittlige verdien av ferritin Økte fra 95 ± 50 til 197 ± 48 (p < 0,00 1). Tre verdier var over grensen for referanseområdet etter dykket. 3.2 HVITE BLODLEGEMER Den gjennomsnittlige verdien av granulocytter ble redusert fra 0,56 ± 0,04 til 0,49 ± 0,03 (p = 0,003). Alle verdiene var innenfor referanseområdet. Den gjennomsnittlige verdien av lymfocytter Økte fra 0,34 ± 0,04 til 0,40 ± 0,04 (p = 0,005). En verdi var over grensen for referanseområdet etter dykket. De andre parametrene viste ingen signifikante endringer. 3.3 BLODPLATER Blodplatene viste ingen signilikant endring fra førdykks- til etterdykks-undersøkelsen. 3.4 ENZYMER Alkalisk fosfatase (ALP) ble redusert fra 181 ± 18 til 158 ± 19 (p <0,001). Alle verdiene var innenfor referanseområdet. Den gjennomsnittlige verdien av ALAT Økte fra 23 ± 4 til 40 ± 27 (p = 0,12, dvs, ingen signifikant endring). To verdier var over grensen for referanseområdet etter dykket. De andre parametrene (GT og CK) viste ingen signifikante endringer. JOH/- 8

9 Tabell 2. Gjennomsnittlige verdier (± ett standardavvik for observasjonene) for de ulike blodprøveanalysene før og etter metningsdykket. Differansen (før - etter) med standardfeil for gjennomsnittet. P-verdien angir om det er en signifikant endring fra før- til etter-dykksprøven. IS = ikke signifikant. * angir Fishers eksakte test, forøvrig er differansene testet med Student s t-test. Parameter Før dykk Etter dykk Differanse P-verdi Hemoglobin 15,7 ± 0,4 14,0 ± 0,5 1,7 ± 0,2 < EVF 0,46 ± 0,02 0,41 ± 0,02 0,05 ± 0,01 0,001 Reticulocytter alle normale 6 patologisk 0,0035* lave Ferritin 95 ± ± ± 8 < 0,001 Leukocytter 6,4 ± 1,2 6,9 ± 0,9-0,5 ± 0,4 IS Granulocytter 0,56 ± 0,04 0,49 ± 0,03 0,07 ± 0,01 0,003 Lymfocytter 0,34 ± 0,04 0,40 ± 0, ± 0,02 0,005 Blodplater 218 ± ± 46 6 ± 6 IS Alkalisk fosfatase 181 ± ± ± 3 < 0,001 (ALP) Protein 71 ± 3 68 ± 3 4 ± i 0,009 Albumin 44 ± 1 47 ± 2 3 ± 1 0,005 ALAT 23 ± 4 41 ± ± 10 IS GT 25±12 22±7 3±3 IS CK 147 ± ± 96 3 ± 71 IS IgG 13 ± 1 13 ± 2 0 ± 0,3 IS IgM 1,4 ± 0,4 1,2 ± 0,4 0,2 ± 0,03 0,001 IgA 2,8 ± 1,1 2,8 ± 1,1 0,1 ± 0,1 IS C3 0,75 ± 0,12 0,71 ± 0,10 0,05 ± 0,03 IS C4 0,21 ± 0,06 0,21 ± 0,06 0,00 ± 0,01 IS C3a 0,22 ± 0,06 0,21 ± 0,06 0,00 ± 0,02 IS Ci-inhibitor 0,34 0,29 0,05 ± 0,01 0,002 T4 112 ± ± 26 1 ± 4 IS TSH 2,0 ± 1,2 3,5 ± 2,3-1,5 ± 0,4 0,008 TBG 20±4 20±3 1±1 IS SHBG 23 ± ± 7 4 ± 2 IS JOH/- 9

10 3.6.1 ImmunoIobu1iner 4. DISKUSJON 0,009). En verdi var under grensen for referanseområdet etter dykket. Den JOH/- 10 c Den gjennomsnittlige verdien av totalprotein ble redusert fra 71 ± 3 til 68 ± 3 (p = 3.5 SERUMPROTEINER 3.7 HORMONER Komplementsystemet Alle verdiene var innenfor referanseområdet. De andre parametrene (C3, C4 og C3a) viste ingen signifikante endringer. Den gjennomsnittlige verdien av Ci-inhibitor ble redusert fra 0,34 til 0,29 (p = 0,002). IgA) viste ingen signifikante endringer. Den gjennomsnittlige verdien av IgM ble redusert fra 1,4 ± 0,4 til 1,2 ± 0,4 (p = Alle verdiene var innenfor referanseområdet. gjennomsnittlige verdien av albumin ble redusert fra 44 ± i til 47 ± 2 (p = 0,005). 3.6 IMMUNSYSTEMET Den gjennomsnittlige verdien av TSH Økte fra 2,0 ± 1,2 til 3,5 ± 2,3 (p = 0,008). En verdi var over grensen for referanseområdet etter dykket. De andre parametrene (T4, TBG og SHBG) viste ingen signifikante endringer. Hemoglobin som finnes i de røde blodlegemene, falt i gjennomsnitt 1,7 g/di fra produsert. Dette fører til en lavere produksjon av røde blodlegemer. Retikulocyttene førdykks- til etterdykksundersøkelsen. Dette var en betydelig og høyst signifikant reduksjon. Som ventet fulgtes hemoglobin-reduksjonen med en EVF-reduksjon. metningsdykk (li). Det er således høyst sannsynlig at det er det høye partialtrykket Reduksjonen var noenlunde tilsvarende det man har sett under noen dype 0,001). Alle verdiene var innenfor referanseområdet. De andre parametrene (IgG og stigningen av ferritin etter dykket kan nok også forklares ut fra en dempet erytropoiese. av oksygen i seg selv som påvirker erytropoiesen slik at mindre eryiropoitin blir som er forstadiet til de røde blodlegemene, blir dermed også redusert. Den signifikante

11 I denne studien fikk vi en relativ forskyvning i det hvite blodlegeme-bildet ved at de neutrofile granulocyttene ble redusert mens lymfocyttene Økte. Dette er samme mønster som tidligere er blitt observert ved ett dypt metningsdykk (6). Det kan tyde på at det er faktorer uavhengig av dybden og dekompresjonen som medvirker til denne endringen. En mulig forklaring kan være det endrede mikrobiologiske miljø som oppstår i et metningssystem. Blodplatene viste ingen signifikant endring i denne studien. Dette er i kontrast til tidligere studier i forbindelse med flere dype metningsdykk (12-13). Dette kan tyde på at de tidligere påviste blodplate-endringene skyldes trykket i seg selv eller sirkulatoriske bobler under dekompresjonen. Bobler er vist å være en kraftig blodplatestimulator (agonist) i in vitro-forsøk (14). Den signifikante reduksjon av ALP i denne studien står i kontrast til tidligere påviste forhøyde ALP-verdier etter dype metningsdykk (3-5). Mekanismen bak denne reduksjonen er ikke kjent. Det vanlige mønsteret ved sykdom eller funksjonsnedsettelse av lever/galleveisystemet er en stigning av ALP. Tendensen til ALAT-stigning etter dette dykket er mer i tråd med det en har sett under dype metningsdyl& og som er blitt tolket som en reduksjon av leverfunksjonen. Totalprotein i blodet viste signifikant reduksjon etter dykket. Dette er i overensstemmelse med studier under dype metningsdykk (15-20). Proteinreduksjonen kan skyldes en Økt proteinnedbrytning i kroppen. Mekanismen for denne nedbrylningen er ukjent, men ved tidligere studier har man tiltenkt det høye trykket i seg selv som en vesentlig faktor (17). Denne hypotesen støttes ikke av vår studie. En annen mulig forklaring er en økt proteinnedbrytning grunnet nedsatt fysisk aktivitet under dykket. Immunsystemet, både IgM og Ci-inhibitor, synes å ha blitt signifikant påvirket under dette dykket. Årsaken til dette er ukjent. En medvirkende årsak kan være den påvirkning dette systemet utsettes for i det lukkede kammermiljøet der det utvikles en spesiell mikrobiologisk flora, og der det er en Økt risiko for hudinfeksjoner. Soppinfeksjon i hud ble funnet hos to av forsøkspersonene. TSH ble i denne studien signiflkant Øket etter dykket. Dette er den motsatte utviklingen i forhold til det man fant under dypdykket til 500 meter (2). Årsaken til denne TSH-stigningen er ikke kjent. Den vanligste årsaken til en forhøyet TSH-verdi er redusert stoffskifte (primær hypotyrose) (21). TSH er også den mest følsomme JOH/- 11

12 parameter for nedsatt stoffskifte. Den TSH-reduksjonen som man fant ved Deep Ex 0 II dykket, ble vurdert til å være sekundær til redusert leverfunksjon. Det kan kanskje tenkes at et høyt partialtrykk av oksygen over lengre tid i seg selv kan føre til en respons tilsvarende det en ser ved nedsatt stoffskifte. 5. SAMMENDRAG Det er tidligere påvist endret og redusert funksjon i lever og beinmarg hos dykkere etter metningsdykk. Formålet med denne studien var å bestemme betydningen av hyperoksi på endring i lever- og beinmargsfunksjonen etter et metningsdykk. Blodprøveanalyser ble utført før og etter et 28 dagers metningsdykk til 15 meter med et partialirykk av oksygen på kpa. Åtte forsøkspersoner deltok. Dekompresjonshastigheten var meget langsom, og venøse bobler kunne ikke påvises ved Doppler ultralyd-monitorering. Det ble påvist signifilcant reduksjon fra førdykks- til etterdykksprøvene av hemoglobin, EVF, reticulocytter, neutrofile granulocytter, alkalisk fosfatase, protein, C1-inhibitor og IgM. Det ble samtidig funnet en signifikant stigning av ferritin, albumin, lymfocytter og TSH. Beinmargsfunksjonen (Hb, EVF, leukocytter, retikulocytter, ferritin) synes å ha blitt påvirket i noenlunde samme mønster som ved dype metningsdykk. Dette skulle tyde på at det er andre faktorer enn høyt trykk og bobler som er årsak til de endringene man har sett ved dype metningsdykk. Relevante faktorer kan være høyt partialtrykk av oksygen når det gjelder de røde blodlegemene/ferritin og kammermiljøet når det gjelder de hvite blodlegemene. Leverfunksjonen ble ikke signifikant påvirket av dette dykket. Dette kan tyde på at høyt trykk i seg selv eller bobler er mer vesentlig enn oksygen for den reduserte leverfunksjonen man har sett ved tidligere dype metningsdykk. 6. KONKLUSJONITILRÅDING Metningsdykking med partialtrykk av oksygen på kpa og med topper på 75 kpa synes å påvirke flere parametre i beinmargen. Betydningen av denne påvirkningen er ukjent. Likevel bør en sannsynligvis tilstrebe å gjennomføre metningsdykking med minst mulig endring av disse parametre. Dette kan muligens realiseres ved å redusere partialtrykket av oksygen. JOH/- 12

13 7. TAKK Vi er meget takknemlig for den positive innstillingen til deltagelse fra forsøkspersonenes side. Blodprøveanalysene ble utført på Haukeland sykehus ved Laboratorium for klinisk biokjemi, ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi og ved Hormonlaboratoriet på en fullt ut tilfredsstillende måte. 8. REFERANSER 1. Doran GR, Garrard MP: Alterations in protein metabolism in man during dives to a maximum of 660 msw and observations upon associated disturbances of liver function, muscle function, and thyroid hormone metabolism. In: Bachrach AJ, Matzen MM (eds): Proceedings of the eight symposium on underwater physiology; Undersea Medical Society, mc., Bethesda, Maryland, Doran GR, Chaudry L, Brubakk AO, Garrard MP. Hyperbaric liver dysfunction in saturation divers. Undersea Biomed Res 1985; 12(2): Ulvik RJ, Farstad M and Hjelle JO: Changes in s-ferritin in divers during deep cliving to 360 msw. In Proceedings of the European Tron Ciub Meeting, Glasgow, Gilman, S.C., W.L. Hunter, Jr. and L.W. Mooney. Changes in serum ferritin and other factors associated with iron metabolism during chronic hyperbaric exposure. Aviat Space Environ Med 50: ; March Gilman, S.C., R.J. Biersner and C. Piantadosi. Serum femtin increases during deep saturation dives. Aviat Space Environ Med 53(10): ; Klausen H, Ulvik R. Relative and absolute lymphocytosis during deep saturation diving. Undersea Biomed Res 1989;16(suppl): Sosialdepartementet. Retningslinjer for leger ved undersøkelse av dykkere gitt av Helsedirektoratet. Dokument Kode I TRE. Oslo Brubakk A. 0., R. Petterson, A., Grip, B. Holand, I. Onarheim, K. Segad.al, T.D. Kunkle, and S. Tønjum. Gas bubbies in the circulation of divers after ascending excursions from 300 to 250 msw. J. Appi. Physiol. 60(1): 45-51, JOH/ 13

14 9. Thorsen E, Hjelle J, Segadal K, Gulsvik A: Exercise tolerance and pulmonary gas exchange after deep saturation dives. J Appi Physiol. 1990;68: Stensland E. Lab-informasjon. Laboratorium for klinisk biokjemi. Sentrallaboratoriet. Haukeland sykehus. Oktober Hjelle JO, Hope A, Klausen H: Sirkulatoriske og medisinske aspekter ved dypdykking. NUTEC rapport 41-88, Andersen JC, Bennett PB. Hematologic change caused by deep trimix diving. The Atlantis II experience. Undersea Biomed Res 1981;8 (Suppl): Morild E, Paciorek J, Onarheim J, Romslo I, Thorsen T: Changes in hematology, plasma chemistry and erythrocyte morphology in Deep Ex 81. Hematology, plasma chemistry, membrane studies and red cell carbonic anhydrase activity. Nutec rapport 15A-82, Thorsen T, Øvsted.ai T, Vereide A, Holmsen H. Effects of platelet antagonists on the reduction in platelet density caused by microbubbles in vitro. Undersea Biomed Res 1986; 13(3): Carlyle RF, Florio J, Garrard MP, Hayes PA, Stock MJ. Basal metabolic rate and resting energy expenditure of man during two simulated saturation dives, 420 msw (43 bar) in helium - oxygen mixtures. J Physiol (London) 300:48 P Garrard NP, Mayes PA, Carlyle RF, Stock MJ. Metabolic and thermal status of divers during simulated dives to 55 bar. In: Underwater Physiology VII Eds. Bachrach AJ and Matzen MM. UMS mc. Bethesda Maryland. pp Garrard MP, Carlyle RF, Collis SA. A resumé of metabolic balances carried out during the current series of simulated saturation dives to 67 bar. App. Nutrition 1. Ed: E.C. Bateman, John Libby and Co Ltd. pp Andersen J, Bennen PB, Carlyle RF, Garrard MP. Thyroid hormone metabolism during simulated saturation dives to a maximum depth of 680 msw. J Physiol (London): 328, 47-48P JOH/- 14

15 19. Doran GR, Garrard MP. Alteration in protein metabolism in man during dives to () maximum 660 msw and observations upon associated disturbances of liver function, muscle function, and thyroid hormone metabolism. In: Bacbrach AJ, Matzen MM (ed.s): Underwater Physiology Vifi. Proc VII Symp Und Physiol. Maryland pp Helvik Larsen M, Garrard M. Comex onshore trial dive to 350 msw at NUTEC 1983; Divers nutrition. NUTEC Report 29-83, Femlund P, Hanson A, Laurell C-B, Lundh B: Klinisk kemi i praktisk medisin: Studentlitteratur, Lund JOH/- 15

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 47-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:l1110 revidert 24.02.91

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 47-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:l1110 revidert 24.02.91 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 47-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:l1110 revidert

Detaljer

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92

Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 46 - Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert 24.02.92 .-. Nutec NORSK UNDER VANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 46-91 Dato :15.12.91 Prosjekt nr:11110 revidert

Detaljer

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 3 1-92 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 15.09.92 P11221.1

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 3 1-92 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 15.09.92 P11221.1 G Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Po6tboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 3 1-92 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 15.09.92

Detaljer

Nutec. Rapport nr: 37-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 30.09.93 11310

Nutec. Rapport nr: 37-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 30.09.93 11310 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 37-93 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 30.09.93

Detaljer

I Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 50-91 Dato: Prosjekt nr: 17.03.1992 11120.1. Rapportens tittel: Kontrollert av:

I Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 50-91 Dato: Prosjekt nr: 17.03.1992 11120.1. Rapportens tittel: Kontrollert av: 17.03.1992 11120.1 Antall Sider: 9 C ERKLÆRING 7& T. Syversen I. Etablering av metoder for måling av intravaskulære J.0. Hjelle DEKOMPRESJON - LOKAL SIRKULASJON OG GASSBOBLER 0.1. Molvær Rapport nr: 50-91

Detaljer

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 45-91 a Dato :17.12.91 Prosjekt nr:l1110 Revidert 30.01.92

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 45-91 a Dato :17.12.91 Prosjekt nr:l1110 Revidert 30.01.92 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex : 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 45-91 a Dato :17.12.91 Prosjekt nr:l1110 Revidert

Detaljer

INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. oppsurnrnering

INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. oppsurnrnering INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Posiboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 39-93 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 15.11.93

Detaljer

Nutec //, _ NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94 11311

Nutec //, _ NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94 11311 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 41-93 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 02.05.94

Detaljer

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999

rwa ÅRsRAPP0wr 1999 DYKKERELATERT FoU INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 rwa ÅRsRAPP0wr 1999 INNHOLDSFORTEGNELSE IMPLEMENTERING NUI as Dykkeseminaret 1999 NUI as NORSOK U-100 Manned underwater operations Presentert i Dykkenytt nr.2 1999. NUI as NORSOK U-1O1 Diving Respiratory

Detaljer

NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S

NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 341600. Telex: 42892 nutec n Rapport nr.: 39-90 Rapportens tittel: Langtidsvirkning av dykking på lungefunksjon

Detaljer

OLJ1JW. Dekompresjon og omgivelses temperatur. Effekten av blod gjennomstrømning under dekompresjon på bobledannelse UNIMED

OLJ1JW. Dekompresjon og omgivelses temperatur. Effekten av blod gjennomstrømning under dekompresjon på bobledannelse UNIMED STF23 A959 Gradering: Åpen Dekompresjon og omgivelses temperatur. Effekten av blod gjennomstrømning under dekompresjon på bobledannelse 1995-6-3 OLJ1JW UNIMED Reinertsen, R.E., Koteng, S., Holmen, I.M.,

Detaljer

Volden, G.; Aarseth, EL: Diver s hand: a. skin disorder common in occupational. Vol. 55, No. 2, p. 141-143, 1998. Ahlén,

Volden, G.; Aarseth, EL: Diver s hand: a. skin disorder common in occupational. Vol. 55, No. 2, p. 141-143, 1998. Ahlén, Ahlén, NUI AS Dykkeseminaret 1998. IMPLEMENTERING Iversen, O.J.: R&D Environmental Control Pseudomonas NUI AS Gravdalsveien 245 Pb. 23 Ytre Laksevåg, NO-58 48 Bergen TIf.+ 47 55 94 28 00 Fax + 47 55 94

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN. Rapport: Deteksjon av intravaskulære gassbobler med uttralyd i våkne rotter etter ekskursjoner fra metningsdykk.

UNIVERSITETET I BERGEN. Rapport: Deteksjon av intravaskulære gassbobler med uttralyd i våkne rotter etter ekskursjoner fra metningsdykk. UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITY OF BERGEN FYSIOLOGISK INSTITUTT Årstadveien 19 59 BERGEN Tlf.: 55 2 6 Fax:552641 DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY Årstadveien 19 N-59 BERGEN, NORWAY Phone: 47 55 26 Fax: 47552641

Detaljer

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk

Statoil. Norsk Hydro. Saga Stolt Comex Seaway. Oceaneering. SubSea Dolphin. Rockwater. Stena Offshore SINTEF. Senter for yperbarmedisinsk Einar Svendsen Tom Smith Einar Lura Arvid Påsche Tjøstolv Lund Leif Aanderud Biblioteket Svein Eidsvik S. Shepard I. Haugland Norsk Hydro Haukeland Sykehus NUTEC Rockwater NUTEC Statoil Saga Stolt Comex

Detaljer

I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt. sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var

I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt. sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var tilleggstudier. U u formålene var soiii den gang å verifisere kvalitet på prosedyrer som trengs hvis det skulle bli nødvendig å ble anledningen benyttet for å verifisere kompetanse og oksmetniiigsdykk

Detaljer

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da denne boken gikk i trykken, hadde vi ikke mottatt sammendrag for følgende innlegg:

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da denne boken gikk i trykken, hadde vi ikke mottatt sammendrag for følgende innlegg: SAMMENDRAG AV FOREDRAGENE Da denne boken gikk i trykken, hadde vi ikke mottatt sammendrag for følgende innlegg: Sesjon 1: Kjemisk arbeidsmiljø Rune Djurhuus, NUTEC Personlig dykkeutstyr Arvid Påsche, SINTEF

Detaljer

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995

NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI. BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 I- NUTEC - FUDT SEMINAR INNEN DYKKETEKNOLOGI OG DYKKEMEDISIN/FYSIOLOGI BERGEN 21. og 22. NOVEMBER 1995 Organisasjons kom ité A.Brakstad, NUTEC Finansiering Redaktører Sekretariat 0. Lie, Oljedirektoratet,

Detaljer

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. )( Fri Distribusjon Antall sider 13 + vedlegg. 3. Hjelle, E.H. Padbury, E. Thorsen, B.K.

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. )( Fri Distribusjon Antall sider 13 + vedlegg. 3. Hjelle, E.H. Padbury, E. Thorsen, B.K. Potbob65O34YtiLaksevåg Telcfon(05)341600. Telex: 42892nmecn. Telefax: (05)344720 Rapport nr 51-91 Dato: Prosjekt nr Rapportens tittel: Kontrollert av: Dopplermonitorering ved en operasjonell dykkeoperasjon.

Detaljer

INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 19-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 15.01.96 21020.1

INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 19-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 15.01.96 21020.1 INutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 19-95 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 15.01.96

Detaljer

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20

Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER AS Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg Telefon (05) 34 16 00 Telex: 42892 nutec n Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 10-92 Dato: 300492 Prosjekt nr: Revidert 260592

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

Nutec. Rapport nr: 4-94 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 13.10.94 11320. Rapportens tittel : Kontrollert av E. Thorserr

Nutec. Rapport nr: 4-94 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 13.10.94 11320. Rapportens tittel : Kontrollert av E. Thorserr Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 4-94 Revisjon nr: 1 Dato : Prosjekt nr: 13.10.94

Detaljer

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi, protein

Detaljer

MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING RESPIRASJONSFYSIOLOGI/PUSTEUTSTYR

MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING RESPIRASJONSFYSIOLOGI/PUSTEUTSTYR MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING RESPIRASJONSFYSIOLOGI/PUSTEUTSTYR Ansvarhg: EinarThorsen NUTEC Arbeidet utført av: Bård Holand SINTEF Eirik Myrseth SINTEF Kåre Segadal NUTEC EinarThorsen NUTEC NUTEC,

Detaljer

Rapport: Blodplateaktivering hos gris ved hyperbar påvirkning

Rapport: Blodplateaktivering hos gris ved hyperbar påvirkning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITY OF BERGEN [NSTITUTT FOR BIOKJEMI DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Arstadveien 19 AND MOLECULAR BIOLOGY Årstadveien 19 5009 BERGEN N-5009 BERGEN, Norway Telefon:

Detaljer

FORORD... 1 INNLEDNING OG MÅLSETNING... 2 METODE... 3 RESULTATER... 6 DISKUSJON... 9 KONKLUSJON... 10 REFERANSER... 11

FORORD... 1 INNLEDNING OG MÅLSETNING... 2 METODE... 3 RESULTATER... 6 DISKUSJON... 9 KONKLUSJON... 10 REFERANSER... 11 Innhold FORORD... 1 INNLEDNING OG MÅLSETNING... 2 METODE... 3 RESULTATER... 6 DISKUSJON... 9 KONKLUSJON... 10 REFERANSER... 11 FORORD Denne studien er utført som et oppdrag for Petroleumstilsynet. Arbeidet

Detaljer

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon endring (p

Detaljer

Nutec. Nutec rapport 2-96. A. Hope, L. Aanderud, H. Sundland og A. Aakvaag. Væsketap ved dykking. Dykking med åpen varmtvannsdrakt i 1, 2 og 4 timer

Nutec. Nutec rapport 2-96. A. Hope, L. Aanderud, H. Sundland og A. Aakvaag. Væsketap ved dykking. Dykking med åpen varmtvannsdrakt i 1, 2 og 4 timer Nutec Nutec rapport 2-96 A. Hope, L. Aanderud, H. Sundland og A. Aakvaag Væsketap ved dykking. Dykking med åpen varmtvannsdrakt i 1, 2 og 4 timer * Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks

Detaljer

DYKKESEMINARET 2000 III, - et møtested for. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e

DYKKESEMINARET 2000 III, - et møtested for. innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e 0 III, DYKKESEMINARET 2000 - et møtested for innaskjærs og utaskjærs dykkebransj e Bergen Kongressenter, Bergen 28. og 29. november 2000 09.10 09.25 10.10 10.20 10.35 10.45 11.30 11.45 12.00 PROGRAM FOR

Detaljer

Nutec. Dykkeseminaret 28. - 29. oktober 1997 STATO IL OLJEDI REKTORATET

Nutec. Dykkeseminaret 28. - 29. oktober 1997 STATO IL OLJEDI REKTORATET I OLJEDI REKTORATET LI STATO IL 28. - 29. oktober 1997 1997 Dykkeseminaret Anne Gurd Lindrup, 9.00 - Helge F. Schjøtt,, Nutcc Cato Hordnes, Norsk Hydro 10.10-10.25 Åpning av seminaret Ordstyrere: Otto

Detaljer

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Mellominstrumentell kvalitetskontroll t k t ll Eksempler fra medisinsk biokjemi Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Bakgrunn Omfang Alle faggrupper og

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG. Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer)

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG. Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer) ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 2016 GRUNNLEGGENDE ERNÆRING 1 30 STUDIEPOENG Rev. 14.12.16 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Pensumbøker... 3 2.0 Artikler, rapporter og publikasjoner...

Detaljer

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 01,1 Dato: Prosjekt nr: 18.03.91 11450. Rapportens tittel: Godkjent av

Nutec I I NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 01,1 Dato: Prosjekt nr: 18.03.91 11450. Rapportens tittel: Godkjent av Rapport nr: 01,1 Dato: Prosjekt nr: Appendiks Rapportens tittel: Godkjent av Fri Distribusjon C. Hordnes (Norsk Hydro) Klientloppdragsgiver: Klientsilcontaktpersons referanse: dykng. / 7 18.03.91 11450

Detaljer

Nutec 7 HYDRO OLJEDIREKTORATET STATOIL PUBLISERING I FUDT PROSJEKTET 1988-1992 /

Nutec 7 HYDRO OLJEDIREKTORATET STATOIL PUBLISERING I FUDT PROSJEKTET 1988-1992 / 1988-1992 / PROSJEKTET PUBLISERING I FUDT 7 HYDRO OLJEDIREKTORATET STATOIL Nutec J Nutec FORORD FUDT - Forsknings- og utviklingsprosjekt i dykketeknologi - er et samarbeidsprosjekt mellom Statoil, Norsk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2-PROGRAMMET 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE ARBEIDSMILJØ NUTEC RAPPORTER NUTEC Rapport 17-94 NUTEC Rapport 23-94 Djurhuus, R., I. Roseth og H.A. Sundland: Rensemidler for pustegass-rør. Foreløpig

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE KLH3004 Medisinsk statistikk (Medical statistics) KLMED8004 Medisinsk statistikk, del I (Medical Statistics, Part I)

EKSAMENSOPPGAVE KLH3004 Medisinsk statistikk (Medical statistics) KLMED8004 Medisinsk statistikk, del I (Medical Statistics, Part I) Det medisinske fakultet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin EKSAMENSOPPGAVE KLH3004 Medisinsk statistikk (Medical statistics) KLMED8004 Medisinsk statistikk, del I (Medical Statistics, Part

Detaljer

CO2- forgi*ning og dybderus. pco2. Hyperkapni 14.04.15 1. Hyperkapni CO2- forgi*ning KARBONDIOKSID - CO2 KL LEGE SINDRE EKREN

CO2- forgi*ning og dybderus. pco2. Hyperkapni 14.04.15 1. Hyperkapni CO2- forgi*ning KARBONDIOKSID - CO2 KL LEGE SINDRE EKREN KARBONDIOKSID - CO2 Forbrenningsprodukt i cellene, skilles ut i lungene CO2- forgi*ning og dybderus KL LEGE SINDRE EKREN CO2- konsentrasjonen er vanligvis 0,04 % i lu*, men den slger Ll ca 5 % i alveolene

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 56 Oktober 2005 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 56 Oktober 2005 Innhold Avdelingen flytter nye adresser og telefonnummer...2 Nye referansegrenser i hematologi fra og med 8. oktober 2005...3

Detaljer

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke?

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Foto: Morten Rakke Photography Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Helle Borgstrøm Hager Avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet Sykehuset i Vestfold Vårmøte i medisinsk biokjemi 2017 Fordeling

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 60 September 2006

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 60 September 2006 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital LABNYTT Nr 60 September 2006 Innhold Erytrocytt-folat (ery-folat) tas av repertoaret 1. oktober 2006...2 Folat og vitamin B12 i serum nye referanseområder...2

Detaljer

Hyperbaroksygenbehandling

Hyperbaroksygenbehandling Hyperbaroksygenbehandling Lene Cecilie Mathisen Fagansvarlig overlege, hyperbarmedisin Avdeling for anestesiologi OUS, Ullevål Trykkammer i Norge Tromsø (UNN) (Trondheim) Bergen (Haukeland) Oslo (US) Indikasjoner

Detaljer

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi

201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi 201101012 Kravspesifikasjon kontroller til klinisk kjemi Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Innledning Sykehuset Innlandet HF (SI) avdeling for medisinsk biokjemi, skal kjøpe inn kontroller til klinisk kjemi,

Detaljer

Hvordan se systemer i de store prøvemengdene som tas fra pasienter i norske sykehus? Kan avanserte analyseverktøy hjelpe den menneskelige hjerne?

Hvordan se systemer i de store prøvemengdene som tas fra pasienter i norske sykehus? Kan avanserte analyseverktøy hjelpe den menneskelige hjerne? Medisinsk informasjonsrevolusjon, Førde, 2.-3. mai 2016 Hvordan se systemer i de store prøvemengdene som tas fra pasienter i norske sykehus? Kan avanserte analyseverktøy hjelpe den menneskelige hjerne?

Detaljer

C Arbeidet utført av:

C Arbeidet utført av: NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Poitbob 6, 5034 Ytre Lakev1g. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nutec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 25-94 Revisjon nr: i Dato: Prosjekt nr: 28.03-95 21045-1

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10.

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10. EKSAMENSOPPGAVE Emnekode: BIO016 Emnenavn: Medisinsk Biokjemi Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO Dato: 10.mars 2014 Eksamensform: Skriftlig Eksamenstid: 5 timer Antall eksamensoppgaver:

Detaljer

Analytisk og biologisk variasjon

Analytisk og biologisk variasjon Analytisk og biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjons- nivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING SIRKULASJON I MEDISIN

MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING SIRKULASJON I MEDISIN MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING SIRKULASJON I MEDISIN Ansvarlig: John 0. Hjelle NUTEC Arbeidet utført av: John 0. Hjelle NUTEC Arvid Hope NUTEC Hanne Klausen Universitetet i Bergen INNHOLD Side 7

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING INNLEDNING. Jens Smith-Sivertsen. NUTEC, 1803 88 JSS/EAJ m status

MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING INNLEDNING. Jens Smith-Sivertsen. NUTEC, 1803 88 JSS/EAJ m status MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING INNLEDNING Ansvarlig: Jens Smith-Sivertsen NUTEC, 1803 88 JSS/EAJ m status 1.3 ÅNDEDRETrET 3 1.2 KROPPSTEMPERATUREN 2 1.1 INNLEDNING INNHOLD Side 1.5 HØYTRYKKSNERVESYNDROMET

Detaljer

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11

NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 NKKS RAPPORTVEILEDER GENERELL DEL 8.03.11 Innhold Generelt om materialer som benyttes i ekstern kvalitetsvurdering... 2 Poolet normalmateriale eller pasientmateriale... 2 Flytende humant materiale tilsatt

Detaljer

HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING ved infeksjoner

HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING ved infeksjoner HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING ved infeksjoner Seksjon for hyperbarmedisin Oksygen og bakterier Strikt anaerobe Fakultativt anaerobe Strikt aerobe Oksygen og bakterier O 2 Anaerobe bakterier Metabolisme Toksiske

Detaljer

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar

Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Vårmøte for Helsesekretærer/Sekretærer 13/3-15 Nytt Lab-system i SØ Elektroniske rekvirering og svar Saratha Uthayakumar Anne Eide Nytt labdatasystem i SØ Vellykket oppstart av LVMS på SØHF 28/2 Medisinsk

Detaljer

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege

Barn påp. reise. 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Barn påp reise 8. sept. 2006 Harald Hauge overlege Risiko for alvorlig infeksjoner hos de minste barnna NORMENN PÅ REISE ÅR 2006 Ca. 1,2 mill. nordmenn dro ut av Norge juli med fly!! 1 av 3 blir syke på

Detaljer

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%]

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%] Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon S-AFP 9,5 87 ug/l 1, 15,5 PS-Alaninaminotransferase 10,6 4 U/l 18 0,9 PS-Albumin 3,0 44 g/l 3,1 4,3 PS-Alkalisk fosfatase 4, 74 U/l 6,4 7,7 PS-Amylase

Detaljer

Dekompresj onsforskning i Trondheim - Oppsummering

Dekompresj onsforskning i Trondheim - Oppsummering 19920728 STF23 A92034 Dekompresj onsforskning i Trondheim Oppsummering UNIMED N 7034 Egenvalgte Ekstrakt :orfatter Dekompresjonsforskning i Trondheim Antall sider og bilag Oppsummering 19920728 Telefon:

Detaljer

Analytisk og Biologisk variasjon

Analytisk og Biologisk variasjon Analytisk og Biologisk variasjon Ev. kontakt laboratoriet for oversikt over ulike kilders bidrag til usikkerhet i analysesvaret. Materiale Analytt Konsentrasjonsnivå Analytisk variasjonskoeffisient CVa

Detaljer

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl

Jst f LqkkL Godkjent av : Kåreegadl ftw NORSK UNDERVANNSINTERVENSJON AS Postboks 23, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon: 55 94 28 00 Telefaks: 55 94 28 04 Rapport nr: 15/98 Revisjon nr: i Dato: 14.09.98 Prosjekt nr: 8633 Rapportens tittel: Vurdering

Detaljer

Innledning om ERYTROPOIETISK PROTOPORFYRI

Innledning om ERYTROPOIETISK PROTOPORFYRI Atle Brun NAPOS Innledning om ERYTROPOIETISK PROTOPORFYRI Hvorfor gir lyset smerter i huden? Hva er det som er galt i kroppen ved denne sykdommen? Hvorfor gir lyset smerter i huden? Hvorfor kan jeg tåle

Detaljer

Biologiske referanseintervaller

Biologiske referanseintervaller Medisinsk serviceklinikk Avdeling for laboratoriemedisin Biologiske referanseintervaller ENDRINGSKONTROLL HEMATOLOGI KOAGULASJON BLODGASS MEDISINSK BIOKJEMI IMMUNOLOGI MEDIKAMENTER/TOKSIKOLOGI Analyser

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus

Ringegrenser i Norge. Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Ringegrenser i Norge Kristin M Aakre Lab for klinisk biokjemi Haukeland universitetssykehus Kvifor ringe? Sikre at klinikkarane får nødvendig informasjon raskt nok utilfredstillande elektronisk overføring

Detaljer

Velkommen. Rogaland legeforening. First Hotel Alstor 22. september 2015

Velkommen. Rogaland legeforening. First Hotel Alstor 22. september 2015 Velkommen Rogaland legeforening First Hotel Alstor 22. september 2015 Hemokromatose Kjell Sverre Galdal Overlege 2K Avdeling for blod- og kreftsykdommer Stavanger universitetssjukehus Kjært barn - mange

Detaljer

Kapittel 9 og 10: Hypotesetesting

Kapittel 9 og 10: Hypotesetesting Kapittel 9 og 1: ypotesetesting ypotesetesting er en standard vitenskapelig fremgangsmåte for å sjekke påstander. Generell problemstilling: Basert på informasjonen i data fra et tilfeldig utvalg ønsker

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015

Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 17112015 nr: 2002 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 4/2015 Vedlagt følger resultater

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Meldingsversjon: 1.3 datert 13.10.2003 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon 4 3. Case er 5 4.

Detaljer

Vurdering av analyseresultatet

Vurdering av analyseresultatet Bedriftsnavn: Sykehuset i Vestfold HF Kvalitetssystem Klinikknivå - Nivå 2 og analytisk. Gjelder for: Klinikk Medisinsk Diagnostikk\Sentrallaboratoriet Hovedområde: Brukerhåndbok Dokumenttype: Generell

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

SAMMENDRAG FOREDRAGENE

SAMMENDRAG FOREDRAGENE SAMMENDRAG AV FOREDRAGENE Da noen av de inviterte utstyrsprodusentene/foredragsholderne fikk kort tidsfrist, vil det for noen presentasjoner ikke foreligge sammendrag. SESJON 1: PRAKTISK ANVENDELSE AV

Detaljer

Lars Mørkrid NKK-MØTET

Lars Mørkrid NKK-MØTET Lars Mørkrid 13314 NKK-MØTET 1 Nokre målevariable er sterkt korrelerte Ofte kan dette forklarast ut frå biokjemi naboar i reaksjonsvegar: guanidinoacetat kreatin H + - CO (ph pco ) småmolekylær komponent-bindingsprotein:

Detaljer

Løsningsforslag Til Statlab 5

Løsningsforslag Til Statlab 5 Løsningsforslag Til Statlab 5 Jimmy Paul September 6, 007 Oppgave 8.1 Vi skal se på ukentlige forbruk av søtsaker blant barn i et visst område. En pilotstudie gir at standardavviket til det ukentige forbruket

Detaljer

Biologiske referanseintervaller

Biologiske referanseintervaller Medisinsk serviceklinikk Seksjon for laboratoriemedisin Biologiske referanseintervaller ENDRINGSKONTROLL HEMATOLOGI KOAGULASJON BLODGASS MEDISINSK BIOKJEMI MEDIKAMENTER/TOKSIKOLOGI Analyser diverse materialer:

Detaljer

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt.

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 08. mai 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag) OPPGAVESETTET

Detaljer

Vurdering av analyseresultatet

Vurdering av analyseresultatet Kvalitetssystem Overordnet nivå - Nivå 1 Dokumentnr:D07604 og analytisk. Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Laboratoriehåndbok Utarbeidet / revidert av: Kvalitetskoordinator

Detaljer

Kapittel 9 og 10: Hypotesetesting

Kapittel 9 og 10: Hypotesetesting Kapittel 9 og 1: Hypotesetesting Hypotesetesting er en standard vitenskapelig fremgangsmåte for å sjekke påstander. Generell problemstilling: Basert på informasjonen i data fra et tilfeldig utvalg ønsker

Detaljer

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on

UBA 90-400 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on STF23 F9515 Gradering: Fortrolig UBA 9-4 Pilotstudie - Kontroll av fuktighet/ mikrobiologisk kontaminasj on 1995-3-15 ..y. 11UEL UBA 9-4 - Pilotstudie - Kontroll kontaminasjon av fuktighet/mikrobiologisk

Detaljer

Norsk laboratoriekodeverk (NLK) Formål, bruksområde, kodeoppbygning

Norsk laboratoriekodeverk (NLK) Formål, bruksområde, kodeoppbygning Norsk laboratoriekodeverk (NLK) Formål, bruksområde, kodeoppbygning Formålet med Norsk laboratoriekodeverk Understøtte overordnede mål for IT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten, definert i Meld.

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012

Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Sykehuset Namsos Lab for medisinsk biokjemi v/kvalitetsansvarlig Marit M Johnsen Sykehusveien 1 7800 NAMSOS Bergen, 20032012 Noklus nr: 2003 NKK-nr: 2554 Resultatrapport hematologi, utsendelse 1/2012 Vedlagt

Detaljer

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008

RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN DSYS 2008 1 SAMMENDRAG I 2008 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 55.234 manntimer i metning. Dette er ca en halvering av aktivitetsnivået sammenlignet med 2007 (fig.

Detaljer

Albuminkorrigert serum kalsium ved Haukeland universitetssykehus

Albuminkorrigert serum kalsium ved Haukeland universitetssykehus Albuminkorrigert serum kalsium ved Haukeland universitetssykehus Øyvin Andre Solberg Eng, lege i spesialisering i medisinsk biokjemi Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus oyvin.andre.solberg.eng@helse-bergen.no

Detaljer

PHOTON TERAPI EFFEKTEN AV DEN INFRARØDE BIO-LEGERINGEN PHOTON (BIP) VARIABLER I BLODBILDET, BIOKJEMISK, HJERTE SIRKULATORISK OG HORMONELT

PHOTON TERAPI EFFEKTEN AV DEN INFRARØDE BIO-LEGERINGEN PHOTON (BIP) VARIABLER I BLODBILDET, BIOKJEMISK, HJERTE SIRKULATORISK OG HORMONELT PHOTON TERAPI EFFEKTEN AV DEN INFRARØDE BIO-LEGERINGEN PHOTON (BIP) VARIABLER I BLODBILDET, BIOKJEMISK, HJERTE SIRKULATORISK OG HORMONELT AVDELING FOR SPORT OG IDRETT UNIVERSITETET I GRANADA Professor

Detaljer

Statistikk, FO242N, AMMT, HiST 2. årskurs, 30. mai 2007 side 1 ( av 8) LØSNINGSFORSLAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Statistikk, FO242N, AMMT, HiST 2. årskurs, 30. mai 2007 side 1 ( av 8) LØSNINGSFORSLAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Statistikk, FO242N, AMMT, HiST 2. årskurs, 30. mai 2007 side 1 ( av 8) LØSNINGSFORSLAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI Matteknologisk utdanning Kandidatnr: Eksamensdato:

Detaljer

Romtemperatur: 24 t Skal ikke fryses benmargsaspirat m Heparin. Kjøleskap 2-8 C: 48 t Romtemperatur: 48 t

Romtemperatur: 24 t Skal ikke fryses benmargsaspirat m Heparin. Kjøleskap 2-8 C: 48 t Romtemperatur: 48 t Holdbarhet prøver til cytometri, immunologi og allergi Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Cytometri Prøvene kan ikke tas på fredag og sendes i post Absolutt tall lymfocytter 12618 K2-EDTA fullblod

Detaljer

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014

Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Sykehuset Levanger Avdeling for Laboratoriemedisin v/ragnhild Elgseter Kirkegata 2 A 7600 LEVANGER Bergen, 03072014 nr: 5237 NKK-nr: 2553 Resultatrapport hematologi, utsendelse 2/2014 Vedlagt følger resultater

Detaljer

1-' ) ~,...,~,. ~.. lß...,;:: 'l~'. ~, Lungefunksjon hos unge yrkesdykkere Rapport fra et toårig prosjekt HD 1064/96 FOU. \;i:~':r...;d!'.

1-' ) ~,...,~,. ~.. lß...,;:: 'l~'. ~, Lungefunksjon hos unge yrkesdykkere Rapport fra et toårig prosjekt HD 1064/96 FOU. \;i:~':r...;d!'. Lungefunksjon hos unge yrkesdykkere Rapport fra et toårig prosjekt Av Marit Skogstad -,.. ~.:,,;..':...~. '- ~~ -~,,:.~ ~..,.'.~,~. '..-'"...:::..'.'". -:-- -~~._.~.-~.~--- HD 1064/96 FOU '. ',. ::,.','.:~:.d::d:.:.~.

Detaljer

Presentasjon av kronisk nyresykdom

Presentasjon av kronisk nyresykdom Presentasjon av kronisk nyresykdom Protein og eller blod i urinen (tilfeldig funn) Forhøyet kreatinin, nedsatt egfr (tilfeldig funn) Forhøyet blodtrykk (renal hypertensjon) Uremi- urinforgiftning NYREFUNKSJONER

Detaljer

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Side 16 av 43 Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Del 1: I 20-årsalderen fikk han diagnosen Mb.Bechterew, dvs. en leddsykdom som bl.a. reduserer bevegeligheten av thorax. Bortsett fra dette har han vært frisk

Detaljer

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan?

Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Pasientnære analyser i sykehjem hva, hvorfor, hvordan? Ann Helen Kristoffersen Laboratorielege/PhD Noklus og Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus Hva 1 http://www.noklus.no/aktuelt/tabid/132/id/292/skal

Detaljer

Mer om hypotesetesting

Mer om hypotesetesting Mer om hypotesetesting I underkapittel 36 i læreboka gir vi en kort innføring i tankegangen ved hypotesetesting Vi gir her en grundigere framstilling av temaet Problemstilling Vi forklarer problemstillingen

Detaljer

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger Intro til hypotesetesting Analyse av kontinuerlige data 21. april 2005 Tron Anders Moger Seksjon for medisinsk statistikk, UIO 1 Repetisjon fra i går: Normalfordelingen Variasjon i målinger kan ofte beskrives

Detaljer

Repeterte målinger. Repeterte målinger. Eirik Skogvoll

Repeterte målinger. Repeterte målinger. Eirik Skogvoll Repeterte målinger Eirik Skogvoll Førsteamanuensis dr.med. Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF) Det medisinske fakultet, februar 2009 1 Repeterte målinger Mer eller mindre synonymt med... Repeated

Detaljer

ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY

ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY ESTIMATION OF PREANALYTICAL UNCERTAINTY IN CLINICAL CHEMISTRY Marit Sverresdotter Sylte NKK-møtet, Solstrand, 14. mars 2014 Hovedveileder: Statistiker: Bjørn J. Bolann Tore Wentzel-Larsen HOVEDMÅLET FOR

Detaljer

Gir ny ultralydmetode bedre avbilding av lungeveneblodstrøm hos nyfødte?

Gir ny ultralydmetode bedre avbilding av lungeveneblodstrøm hos nyfødte? Gir ny ultralydmetode bedre avbilding av lungeveneblodstrøm hos nyfødte? Høstmøte i ekkokardiografi 2009 Siri Ann Nyrnes Overlege/stipendiat Avd for barn og ungdom, StOlavs Hospital Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Prosjekt native sera II

Prosjekt native sera II Prosjekt native sera II Kristin M Aakre Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssjukehus Kva informasjon ligg i EKV

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk innlevering 3.

Løsningsforslag til obligatorisk innlevering 3. svar3.nb 1 Løsningsforslag til obligatorisk innlevering 3. Oppgave 1 * Vi skal sammenlikne to sensoere A og B. Begge har rettet den samme oppgaven. Hvis populasjonen er eksamensoppgavene, har vi altså

Detaljer