I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt. sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt. sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var"

Transkript

1 tilleggstudier. U u formålene var soiii den gang å verifisere kvalitet på prosedyrer som trengs hvis det skulle bli nødvendig å ble anledningen benyttet for å verifisere kompetanse og oksmetniiigsdykk på moderate dyp kan utvides. Videre data for å vurdere om ekskursjonsgrensene for heli mnottak av evakuerte dykkere, samt at det skulle skaffes både personell og anlegg med hensyn på hyperbari en oppfolging av Hiindremeterdykket i Hoved dykke dypere enn 180 mnsv og det ble gjort en del Lfjvzi 6 DYKKENYTT NR l0msw/min og i tillegg ble det metningsdekompresjon fra dyp større registrert bobler etter dekompresjonen gjennomført ekskursjoner fra 111 til gjennomført 48 til 40 msw ekskur betydning ble prosedyrer utviklet for msv. For to av disse dykkerne ble det fra store dyp disse faktorene får størst I desember 1995 ble det også gjort rotter, griser og beregningsmodeller i tillegg til forsøk med mennesker. resjon direkte til overfiatetrykk etter 16 nere enn ca 40 msv. Det har vært be pleks; åtte dykkere foretok dekomp lavere enn operasjonell praksis. Ved Dy2K ble tilsvarenede ekskursjoner både eksponering til venøse bobler og rekke er ved langvarig dekompresjon til redusert lungefunksjon. Det er derfor gjort med operasjonell hastighet sjoner. Dette kan danne grunnlag for å forhøyet oksygenpartialtrykk kan føre I langtidsvirkningsprosjektet ble det Dekompresjonsprosedyrer i det grunne dybdeområdet med tilreds si om ekskursjonsgrensene kan utvides 100 msv med dekompresjonshastighet fra 5 msv. Hundremeterdykket ble det ekskursjonsmulighetene ved helium metningsdykking i dybdeområdet grun human-forsøk i NUIs kammerkom matisk arbeid med formål å utvide de snevre begrensningene som er lagt på nyttet modeller med fritt bevegelige stillende sikkerhet. påvist sammenhenger som tilsier at dyrer som skal redusere begge disse uheldige faktorene. Da det i første Det er i gang et langsiktig og syste timers opphold (metning) på 3 og 5 laget metningsdekompresjonsprose anvendt ved Hundremeterdykket. Det utføre mottak sikkert og effektivt. dypere enn 180 msv, er det spesielle krav og prosedyrer som trer i funksjon. søkelser. sivert monitorering. For å evaluere annede undervannsoperasjoner ble rensemetoder med mulighet for inten metodikk for overvåking av kjemisk NORSOK-standard U- 100: Bem 1988 tyder på at det er gunstig å vi benytte muligheten for å prøve ut 1987 nettopp for dette formålet. Det 5 og 6 ble installert i kammeranlegget i i mot dykkere som mot formodning må Evakuerings-/mottaksapparat daglig fysisk trening og kontrollert god både subjektivt rapportert av dykkerne NUI er stadig i beredskap for å kunne ta samt medisinske før- og etterunder Hvis det skulle bli nødvendig å dykke Annet eks hvert annet år. Bakgrunn variabelt oksygenpartialtrykk, lavt væskebalanse. Disse prosedyrene ble ble ikke påvist noen bobler og ettereffekter var bemerkelsesmessig små, evakuere med hyperbar livbåt. Kammer utføres jevnlige øvelser for å holde personell og utstyr parat for å kunne fornuftig å prøve HPNS-batteriet Med bakgrunn i en intens opp langsommere oppstigning, redusert og nitrogenpartialtrykk, noe høyere CO,, Erfaringen fra Hundremeterdykket i gjennomføre en øvelse med et skikkelig metningsdykk med jevne mellomrom, f merksomhet rundt problematikken med kjemisk forurensing av pustegass ville forurensing av gassen, ble det også planlagt en interlaboratoriekontroll. Kåre Segadal, NUI Ved denne anledning fant vi det enn 180 msv. Prosedyrene skiller seg fra tidligere praksis ved bl.a noe og ved objektive mål. søkelser/balansetester samt blod og urinundersokelser gjennom hele dykket delprosjekter er vist i tabell. personer/dykkere. Fire hadde lang, to kvalifisert dykkersykepleier var uten var to erfarne dykkere på hvert lag. Alle medisinske forundersøkelser. Begge lag Metningsdekompresjonen fra 100 kompresjonen ble P0, brakt opp til 50 da denne ikke var tilgjengelig. Det ble og et akuttmedisinsk scenario. Det var studier og det ble utført øreunder omtrent som i Hundremeterdykket. I nødrakttest, mikrobiologiundersøkelser tidligere dykkeerfaring og en dykkelege på ressurser. En oversikt over planlagte Åtte norske menn deltok som forsøks Gjennomføring Det ble invitert til å foreslå tilleggs Tilleggsstudier offshore. med hyperbar livbåt som måtte utsettes denne ble ikke gjennomført pga mangel noe kortere offshoredykkeerfaring, en De ble inndelt i lag A (inkluderte gikk gjennom familiarisering og msv tok 5,7 døgn. Det var innlagt natt stopp kl til For start av de to oppgadgående ekskursjondekomp 100 msv. resjoner til 40 msv ble det komprimert legen) og lag B (med sykepleier). Det ble først komprimert til 48 msv og etter meterdykket. et forenklet dykk før implementering at han også deltok i Hundre utgitt høsten 1999, men hadde ikke vært i bruk tidligere. Vi ville nytte sjansen til å prøvekjore denne under tillegg ble det i årets dykk utført en også planlagt en evakueringsovelse også forberedt en respiratortest, men hadde kun sportsdykkererfaring foruten videre til lii msv og gjort to oppadgående ekskursjondekompresjoner til sinwlert metningsdykk i NUIs kammersystem. Dette var I tretten dager i iiiars ble det gjennomført et tørt

2 22. mars- passering 15 msv) ble det kl. 15, torsdag 23. Det ble utført diverse kjørt med konstant P0 praksis og brannfarehensyn. Alle dyk tredemølle. Dykkerne ankom overflaten kerne gjennomførte daglig fysisk trening på ergometersykkel eller holdt på 21%, i henhold til vanlig resterende tiden ble oksygenprosenten 2 på 50 kpa. Den nådd. Fra da til nest siste dag (onsdag like før tredje nattstopp, da 60 msv var kpa. Denne vekslingen ble fortsatt til 2 Ultralydmonitorering (del av AlfBrubakk NTNU 6 Kompresjonsovervåking Ragnar Værnes Nutec 7 Evakueringsøvelse A1fH Schønhardt NUI 3 Medisinske før-/etterundersøkelser Jan Risberg NUI 5 Væskebalanse (del av hovedstudie) Arvid Hope NUI hovedstudie) hovedstudie) 4 Arbeidsbelastning (del av Arvid Hope NUI (del av hovedstudie) i Dekompresjon (hovedstudie) Kåre Segadal NUI DYKKE NYTT NR Din essen og RudofBrekken. Sittende fra venstre; Garn Ward, Pål Bildet viser deltagerne under dvkket. og Mark Firth. Ekstedt, Jan Risberg, Johan Bjørneseth Stående fra venstre; Geir Knag, Mikael og prosedyrer beregnet for dypere svært nyttig å gjennomføre en slik øvelse. Også anvendelse av kompetanse det gode samarbeidet mellom repre tater er vist i egen oversikt. Det var Resultater etter fysisk trening siste dag og på overflaten. For detaljert dag-til-dag oversikt over enkelte foreløpige resul dykking må sies å ha vært nyttig og Statens dykkeskole, Joint Venture/Stolt Comex og selvfølgelig oppdrags ultralyd scanner og doppler etter alle under metningsdekompresjonen, samt program se egen oversikt Bearbeiding av resultatene er ferdig for pågår dette fortsatt. En stikkordsmessig vellykket. Dy2K ble dekket av NRK; Vest sending kl.22, torsdag 23. mars. Den giverne, Hydro, Statoil og Esso, samt monitorert for venøse bobler med landsrevyen og riksdekkende kveids vellykkete gjennomføringen av dette sentanter fra følgende organisasjoner: Sintef-Unimed, Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus, Sjøforsvaret, både før, under og etter dykket. Det ble noen delprosjekt, men for de fleste medisinsk/fysiologiske undersøkelser ekskursjonsdekompresjoner, hver kveld prosjektet hadde ikke vært mulig uten Oljedirektoratet. Oversikt over de/prosjekter 20 NORSOK U- 100 Roar Jørgensen NUI 9 Atmosfærerensing Bjarne Malvik Sintef 10 Interlaboratoriekontroll Bjarne Malvik Sintef 16 Blodprøvekoordinering Arvid Hope NUI 19 Nevrotransmittorer og stresshormoner Finn Jellestad UiB 14 Respirator-test Jan Risberg NUI 12 Nøddrakt-test Arvid Påsche Thelma 13 Akuttmedisinsk scenario Jan Risberg NUI 15 Balansetesting Stein H G Nordal UiB 17 Benmarg- & leverfunksjon Rune Ulvik UiB 18 Lungeendotelundersøkelse Linda B Stuhr UiB I I Mikrobiologi Catrine Ahien Sintef 8 Kjemisk overvåking Ingrid Roseth NUI neste dag og holdt der til morgenen etter da det igjen ble brakt opp til 50 Tittel Ansvarlig Tilhorighet kpa. Det ble så pustet ned til 40 kpa

3 Dykkprofilenfor lag A Døgn Dvkkprofllen for lag B Døgn Fra kaninierkontrollen 8 DYKKENYTTNR2 2000

4 Onsdag 15 mars Noen av blodprøvene ble dekomprimert for hurtig. En av forsøkspersonene i lag Å oppholdt seg I time Fredag 10 mars Lag A startet kompresjon i karnmer 2 kl Nådde 48 msw kl Søndag 12 mars Lag B ekskursjonsdekompresjon fra 48 til 40 msw. Mandag 13 mars Lag A ekskursjonsdekompresjon fra 48 til 40 msw. Tirsdag 14 mars Lag B ekskursjonsdekompresjon fra 48 til 40 msw. Mikrobiologiprøvetaking K213 og K6. En av fire forsøkspersoner hadde boblegrad i etter bevegelse, de andre 3 viste ingen bobler. Lag B startet kompresjon i kammer 6 kl installert i kammer 6 på 48 msw. Lag kornprimert fra 40 msw på I 11 msw kl Lørdag i I mars Lag A ekskursjonsdekompresjon fra 48 til 40 msw. DYKKENYTTNR j i. % _ * -, Lag B ekskursjonsdekompresjon fra I li til 100 msw kl ingen bobler registrert. Interlaboratoriekontroll: Tenaxprøvetaking utført for 5 laboratorier. Mikrobiologiprøvetaking det 2 gule varmtvannsdrakter (transferdrakter) i stedet for I varmtvannsdrakt og I isolert kjeledress med ble testen vellykket gjennomført. Klargjøring for nøddrakttest startet nedkjøling av kammer mot 10 grader C. innlagte varmetråder. Etter litt forsinkelse ble forsøket startet med en forsøksperson fullt oppdresset Begge lag startet metningsdekomp kl nattstopp på 98 msw. dokumentert ved hyppige CO-målinger i K6 i løpet av dagen. Torsdag 16 mars Lag A ekskursjonsdekompresjon fra 111 til 100 msw kl med systemet. Begge forsøkspersonene benyttet også systemets nødscrubber. Med dette utgangspunktet Det ble lagt inn gassrensemidler (kull og katalytt) i K6 og K2. Katalyttens effektive funksjon ble godt Mandag 20 mars Statusmøte kl Ultralydsovervåking kl ca.42 msw. Tirsdag 21 mars Kjemisk overvåking. Ultralydsovervåking kl ca.2300 msw. Onsdag 22 mars Mikrobiologiprøvetaking. Ultralydsovervåking kl ca.8 msw. Fredag 23 mars Debriefing i styrerommet NUI kl Startet postmed undersøkelser. Siste ultralydsovervåking kl Bendsvakt. Videre postmed Torsdag 23 mars Ultralydsovervåking kl ca.l msw. 0 msw kl NRK Hordaland gjort TV-opptak. Ukralydsovervåking kl ca. 62 msw. Lag A ekskursjonsdekompresjon fra 111 til 100 msw kl Lag 13 ekskursjonsdekompresjon fra I 1 1 til 100 msw kl Fredag 17 mars Nøddrakttest (laga): Da forsøkspersonene åpnet de enkelte pakkene viste det seg at i det ene settet var som planlagt, mens en annen forsøksperson brukte en vanlig termodress, samt soveposen som fulgte Lørdag 18 mars Ultralydsovervåking kl ca. 82 msw. Søndag 19 mars Akuttmedisinsk scenario ble gjennomført kl Varsling, diagnose, beslutninger gikk greit undersøkelser. personell som var tenkt å rykke ut kunne ikke prioritere øvelsen, men ville rykke ut til reell situasjon. en time med 50 kpa før ekskursjonsdekompresjon også for ham. i feil kammer med P02 40 kpa istedenfor 50 kpa. Oppholdet på I I I msw ble forlenget slik at det ble Tidspunkt Aktivitet/hendelse Dykket fra dag til dag

5 Bærbar ultralyd-scanner Som prototyp var testen vellykket og opplæringen av dykkerne gikk utmerket. Videre arbeide bør være utvikling til feltmodell, installering i dykkesystem og henting av operasjonelle data. 100 msw. Et tilfelle av boblegrad I (etter bevegelse) på 16 mann-ekskursjoner fra 48 til 40 lanse og tran. 16 mann-dekompresjoner. Ingen bobler registrert, omtrent fritt for ettereffekter. Metningsdekompresjon Nye dypdykkprosedyrer. Rater for 02, CO7, N2. døgnrytme, aktivitet, temperatur, væskeba Ekskursjoner 16 timers varighet, full hastighet. Ingen bobler registrert på 16 mann-ekskursjoner fra 111 til msw. Dette gir grunnlag for å utvide grensene i det grunne området. Undersøkelse Observasjoner Simulerte_dykk_bør_gjennomføres_hvert_2._år. Thelma, Helly Hansen (FCO). kammerpersonell, helsepersonell, forskere, SRJV (PRS), HS, SDS, UiB, NTNU, Sintef, Kompetanseoverføring Involverte personell med forskjellig bakgrunn og tilhørighet; f.eks. Offshore-dykkere, sykepleier, Kompetanse Styrket kompetanse for evakueringsmottak. Atmosfærerensing Fjerning av CO med platinakatalytt ble effektiv demonstrert. Det ble og demonstrert at bruk av aktivt kull fjerner relativt høye konsentrasjoner av organiske løsemidler, f.eks benzen. Disse resultatene har allerede fått operasjonell anvendelse. Akuttmedisinsk scenario Simulert tarmslyng under dekomp 80 msw (Seaway Pelican, Oseberg). Nyttig Øvelse. Hvis Plattform for grunnforskning. og klar for virkeligheten. Nytte av simulerte dykk: Gir operasjonelt anvendbare resultater. NORSOK standard U-100 Bemanriede undervannsoperasjoner. Prøvekjøring i simulert, tørt dykk. Samsvars Nddrakttest Simulert lost bell for 2 dykkere. To overlevingspakker (Helly HansenIFCO) supplert fra heldig utfall. øvelsen avdekket behov for bedre instrukser og opplæring i sykehussystemet. reelt JV/Stolt. En pakke var svært mangelfull (årsaken bør klareres mellom Stolt og HR). En pakke måling viste 48 avvik (stort sett gamle ) som ble fraviksbehandlet. Standarden synes brukbar Styrker kompetanse og bygger miljø. Trimmer evakueringsmottaks-apparatet. var komplett, i god stand og fungerte bra. sannsynligvis Sammendrag av resultater