Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37. Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips"

Transkript

1 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER Rapportnummer (kode i tilsynsplanen) 30N37 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte lag Aktørlag som skal ha rapporten ConocoPhillips Deltakere i revisjonslaget JAA, ØL Saksbehandler ØL Signatur revisjonslag 1 Innledning Denne rapporten beskriver resultater etter utført tilsyn med bemannede undervannsoperasjoner utført fra fartøyene DSND Pelican og Seaway Osprey, under operasjon for ConocoPhillips. Tilsynsaktiviteten ble utført i perioden for DSND Pelican, og i perioden for Seaway Osprey. Det er også gjennomført et oppfølgingsmøte hos Petroleumstilsynet (Ptil) Bakgrunn Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og beredskap. Og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdi for samfunnet. Ptil skal bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene, samt å følge opp samspillet menneske-teknologi-organisasjon i HMS-kritiske aktiviteter. 3 Mål Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere samsvar med regelverkskrav for bemannede undervannsoperasjoner. 4 Resultat Det ble gjort observasjoner av både arbeidsmiljømessig, teknisk, operasjonell og organisatorisk art ved gjennomføring av tilsynet. Blant de funn som ble gjort er det enkelte områder som er gjennomgående for begge fartøyer. Det kan her nevnes forhold vedrørende: Organisering Familiarisering

2 2 Trening og øvelser Arbeidsmiljø Nærmere detaljer vedrørende disse områder er beskrevet nedenfor. 5 Observasjoner 5.1 Seaway Osprey Administrative forhold Oppdatert organisasjonskart Avvik Det presenterte Offshore Organisation Chart, rev 1, reflekterer ikke situasjonen om bord. Chief Engineer vises ikke på kartet. Det gjør heller ikke de 3 dykketeknikere som rapporterer til ham. Det som vises på organisasjonskartet er en boks som benevnes Dive Technician, med rapporteringslinje til Dive Supervisor. Det framkommer ingen rapporteringslinjer for Medic. Her angis kun en stiplet kommunikasjonslinje til Offshore Manager. Det er ikke angitt noen rapporteringslinje for DP-operatør, ei heller for kranfører. Kravreferanse: Styringsforskriften (SF) 3 Styring av helse miljø og sikkerhet Entydig definering av ansvar og myndighet Stillingsinstrukser er ikke implementert. Nøkkelpersonell er ukjent med sin stillingsinstruks. Kravreferanse: SF 3 Styring av helse, miljø og sikkerhet. SF 11 Bemanning og kompetanse Trening og øvelser Personell med sikkerhetskritiske oppgaver og ansvar er satt til selvstendig arbeide uten å ha gjennomgått tilfredsstillende familiarisering. Dette gjelder i hovedsak Medic og en av DP-operatørene. Det gjelder til dels også kapteinen om bord.

3 3 Kravreferanse: Aktivitetsforskriften (AF) 21Trening og øvelser Overholdelse av tidsbestemmelser Tidsbestemmelser overholdes ikke. Flere av de utførte dykk, det nevnes her dykk nr 11,12,15,og 19 var utført med overskridelse av opptil 1t 33min utover dykkernes oppsatte skiftplan. Etter det som framkom var ingen av disse tilfeller underlagt avviksbehandling. Under utførelse av dykk nr 23 var obligatorisk pause mellom 3-4 time utelatt. Kravreferanse: AF 85 Tidsbestemmelser Operasjonelt Avviksbehandling av interne krav Ptil har registrert at minsteavstanden mellom fartøyet og fast installasjon ved DP-operasjoner, er satt til 10m for nearest point of contact. Denne avstanden kan imidlertid reduseres etter kapteinens tillatelse. Denne tillatelsen angir ikke noen tidsbegrensning hva angår gyldighet og trenger heller ikke noen fornyelse etter forflytning til ny nærliggende posisjon. Kravreferanse: SF 20 Avviksbehandling. og 12 Informasjon Teknisk Låsemekanismer Mangelfull låsemekanisme for medical-lock. Under en omvisning på fartøyet, inklusive dykkeanlegget, ble det påpekt at det manglet en sikring på en ventil for trykklinje til interlocksystemet for medical-lock. Kravreferanse: Innretningsforskriften (IF) 9 Anlegg, systemer og utstyr. Samt Norsok U- 100, kapittel Låsemekanismer Intern varsling og kommunikasjon Utilstrekkelig intern varsling og kommunikasjon ved faresituasjoner.

4 4 Det framkom at personell i nivå 2-lugarer, ved 2 anledninger ikke hadde hørt alarmanlegget. Kravreferanse: AF 71 Kommunikasjon Hyperbar evakuering Anlegg, utstyr og prosedyrer for hyperbar evakuering. I prosedyrene som er utarbeidet for hyperbar evakuering er det angitt flere alternativer for å assistere og sikre hyperbar livbåt etter en eventuell sjøsetting. De nevnte alternativer har sine svakheter og industrien har i lengre tid arbeidet med å forbedre konseptet hyperbar evakuering. Dette kan nå synes å ha fått et nytt og forbedret alternativ for fase 3 i hyperbar evakuering, representert ved fartøyet Havilla Troll. Etter det vi forstår er imidlertid dette alternativ ikke evaluert av COPNO. Kravreferanse: IF 9 Anlegg, systemer og utstyr. 43 Evakueringsmidler. Norsok U-100 Kapittel 7.1, 3.avsnitt. Kapittel 7.4 Hyperbar evakueringsenhet og kapittel 9.3 Hyperbar evakuering Termiske evalueringer Termiske evalueringer av dykkeklokker og hyperbar livbåt er ikke oppdatert. I forbindelse med 20-års klassing av fartøy inklusive dykkeanlegg er dykkeklokkenes varmeisolasjon utskiftet for den ene klokka og omfattende modifisert eller reparert for den andre klokka. Etter det vi kan se er ikke hypotermitest eller evaluering utført etter dette. Dersom nåværende evaluering av klokkenes isolasjonsevne fortsatt anses som gyldig, vil vi be om at det oversendes en kvalifisert bekreftelse på dette. Situasjonen bør ses i sammenheng med det nødutstyr som benyttes i dykkeklokkene. Tilsvarende gjelder for hyperbar livbåt hva angår hypertermitest. Jamfør IF 9 Anlegg, systemer og utstyr. NorsokU-100 kapittel Dykkeklokke. Og kapittel 7.4 Hyperbar evakueringsenhet Familiarisering og øvelser Kunnskap om krav

5 5 Mangelfull kjennskap til gjeldende krav i virksomheten. Flere av det personell vi hadde samtaler med om bord, inklusive nøkkelpersonell/ledende personell var ukjent, eller lite kjent med relevante norske forskrifter, inklusive aktuelle Norsok standarder. Kravreferanse: AF 19 Kompetanse Familiarisering Det er registrert mangelfull familiarisering av personell. Hovedinntrykket hva gjelder familiarisering er at denne til dels har vært svært begrenset, ned til 1 og 1 ½ time for enkelte. For avløsningspersonell er det tilfeller hvor det ikke er gitt noen familiarisering. Dette gjelder blant annet for nøkkelpersonell med stort sikkerhetsmessig ansvar. Kravreferanse: AF 19 Kompetanse. Norsok U-100 kapittel 6.1 Generelt Trening og øvelser Trening og øvelser gjennomføres ikke på en systematisk måte. Program for øvelser innen enkelte områder er ikke utarbeidet. Etablerte øvelsesprogram beskriver i enkelte tilfeller en lav (årlig) frekvens for gjennomføring av øvelser. Etter det som framkom er det ikke etablert et system som sikrer at alt relevant personell gjennomgår nødvendig trening. Det tenkes i dette siste tilfellet spesielt på øvelser som gjennomføres med lav frekvens. Kravreferanse: AF 21 Trening og øvelser Opplæring av kranførere Kranførere har ikke opplæring i spesielle forhold tilknyttet løfting under vann. Kranførere som vi hadde samtale med synes å være godt kvalifisert, men hadde imidlertid ikke fått opplæring i undervannsløfting og tilhørende dynamiske påkjenninger. Kravreferanse: AF 19 Kompetanse

6 Opplæring i bruk av nyinstallert utstyr Det var ikke gitt noen opplæring i bruk av nyinnstallert brannslukningsanlegg. Retningslinjer for bruk og operasjon av nyinnstallert brannslukkingsanlegg var lite kjent blant relevant personell. Etter det som framkom var det ikke gitt noen familiarisering eller opplæring i bruk av anlegget. Det var også uklart om anlegget var operativt, da en sentral ventil som sto i direkte forbindelse med vannpumpa var avstengt. Kravreferanse: AF 19 Kompetanse. Norsok U-100 Kapittel 6.1 Generelt 5. avsnitt Bruk av nødutstyr Dykkere hadde mangelfull kjennskap til bruk av nødutstyr. Etter det som framkom under samtaler, var det uklart om alle dykkerne i tilstrekkelig grad var kjent med og hadde fått anledning til å prøve og øve med nødutstyr som SLS (Secondary Life Support) og overlevelsesdrakt i klokka, FCO-suit. Kravreferanse: AF 19 Kompetanse og 21 Trening og øvelser Arbeidsmiljø Kjennskap til arbeidsmiljøprogram Det var begrenset kjennskap til arbeidsmiljøprogram og resultater fra arbeidsmiljøevalueringer. Det var etablert et arbeidsmiljøprogram for 2003/2004 for Seaway Osprey. Det var liten kjennskap til dette programmet blandt ledende personell og verneombud. Dette var også tilfelle for resultater fra arbeidsmiljøevalueringer. Ovennevnte arbeidsmiljøprogram inneholdt aksjoner uten angivelse av dato. Kravreferanse: SF 12 Informasjon Ventilasjon

7 7 Ventilasjonen av verkstedet for dykketeknikker var utilfredstillende. Utbedring av dette forholdet var et av aksjonspunktene i i nevnte arbeidsmiljøprogram. Under revisjonen fremkom det motstridende opplysninger om denne aksjonen var lukket. Kravreferanse: IF 13 Ventilasjon og inneklima Kjemisk helsefare Ptil fikk inntrykk av at det var i den senere tid gjort et omfattende arbeid med å få oversikt over kjemikalier og tilhørende datablad om bord. Det fremkom imidlertid at det var liten kjennskap til kjemikalienes helsefare og lokalisering av datablad for kjemikalier i de forskjellige områder om bord. Kravreferanse: AF 34 Kjemisk helsefare Hyperbar atmosfære Ptil fikk opplysninger om at det var gjennomført regelmessige analyser med hensyn på forurensing av pusteatmosfæren i bokammer og klokker over flere sesonger om bord. Resultatene fra disse analysene sies å vise at forurensingen er innenfor grenseverdier for de enkelte stoffer. Ptil etterlyser resultater for disse analysene de siste 12 måneder. Kravreferanse: AF 34 Kjemisk helsefare Opplæring av verneombud Verneombud har ikke gjennomgått opplæring som verneombud. Bevis Enkelte ledende personell mangler opplæring som verneombud. Det framkommer også at det er rom for forbedring hva gjelder verneombudssystemet om bord. Kravreferanse: Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (FVA) 12 Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. 4 Verneombudets oppgaver Involvering av verneombud Manglende involvering av verneombud.

8 8 Etter det vi forstår er de begrensninger som gjelder ekskursjoner endret etter aksept fra Stolt Offshores dykkemedisinske ansvarlige lege Dr Alf Brubak. Vi kunne ikke se at Epic Joint Ventures dykkeansvarlige lege Dr John Hjelle, hadde vært involvert i denne saken. Tilsvarende gjaldt også for COPNOs dykkeansvarlige lege, Dr Otto I. Molvær. På denne bakgrunn anmodet Ptil om en oppfølging av tilsynet i form av et møte med nevnte leger. Dette møtet ble gjennomført hos Ptil. I møtet ble det gjennomgått de gjeldende grenser for ekskursjoner, beskrivelse av foretatte endringer, saksgang ifm endringer og bakgrunn og vurderinger ifm endringene. Redegjørelsen var klargjørende og det synes som om endringene er håndtert tilfredsstillende. Imidlertid framkom det at verneombudstjenesten ikke var involvert i endringsprosessen, men ble kun orientert i ettertid, om beslutningen som var fattet. Kravreferanse: SF 12 Informasjon. 5.2 DSND Pelican Administrative forhold Oppdatert organisasjonskart Det presenterte Offshore Organisation Chart, rev 1, reflekterer ikke situasjonen om bord. Chief Engineer vises ikke på kartet. Det gjør heller ikke de 3 dykketeknikere som rapporterer til ham. Det som vises på organisasjonskartet er en boks som benevnes Dive Technician, med rapporteringslinje til Dive Supervisor. Det framkommer ingen rapporteringslinjer for Medic. Her angis kun en stiplet kommunikasjonslinje til Offshore Manager. Det er ikke angitt noen rapporteringslinje for DP-operatør, ei heller for kranfører. Kravreferanse: Styringsforskriften (SF) 3 Styring av helse miljø og sikkerhet Helsemessige forhold I forbindelse med helsemessige undersøkelser var det blant annet foretatt en undersøkelse utført av Cathrine Ahlen i perioden 5-8 april I påfølgende rapport er det gitt flere anbefalinger som bla omfatter vannforsyning til kammersystemet, røropplegg og toalettspyling. Etter det vi kunne registrere var det utført svært få tiltak etter anbefalingene i rapporten. Kravreferanse: AF 10 Smittevern. Norsok U-100. Kapittel Hygieniske forhold.

9 Implementering av stillingsinstrukser Stillingsinstrukser er ikke implementert. Enkelte nøkkelpersonell er ukjent med sin stillingsinstruks. Kravreferanse: SF 11 Bemanning og kompetanse Operasjonelt Kjennskap til bruk av nødutstyr Dykkere hadde mangelfull kjennskap til bruk av nødutstyr. Det framkom gjennom samtaler at de flere av dykkerne er lite kjent med SLS-systemet, samt at dette systemet har begrenset tillit hos dykkerne. Systemet kan ikke testes forut for dykk og dykkerne så behov for jevnlig aktivering, for å bedre tilliten til systemet. Videre, framkom det også at dykkerne var lite tilfreds med SLS-utstyret. Dette var for tungt i vann, noe som førte til unødige belastninger, spesielt ved arbeide i midtvann. Kravreferanse: AF 21 Trening og øvelser og 32 Ergonomiske forhold Kjennskap til prosedyre for hyperbar evakuering Det ble registrert mangelfull kjennskap til prosedyre for hyperbar evakuering. Fase III, HLB etter sjøsetting. Nøkkelpersonell med ansvar for hyperbar evakuering var lite kjent med prosedyren for HLB etter sjøsetting. Dette inkluderte kapteinen om bord og HLB båtfører. For dem var det ukjent hvilke tiltak og prosedyrer som gjaldt for HLB etter sjøsetting (eks sleping, løfting, hvor og hvorledes). Kravreferanse: AF 64 Beredskapsetablering, 68 Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

10 Kjennskap til løfteprosedyre Det ble registrert mangelfull kjennskap til etablerte prosedyrer for løfting. Etter det vi ble fortalt av dykkeledere, var prosedyren for løfting og utsetting av last som plater, rør og lignende slik, at lasten først skulle føres utover akterstevnen og låres til en nærmere bestemt dybde, før den ble svingt inn mot arbeidsstedet der dykkerne oppholder seg. Denne prosedyren var ikke velkjent av kranfører, som hadde en avvikende oppfatning av hvorledes slik last ble håndtert. Kravreferanse: AF 22 Prosedyrer Tiltak mot smitte I samtale med en gruppe dykkere framkom det at dykkerne delte oral-nasal og nose-pad ved at disse ikke ble skiftet eller desinfisert ved bytte av hjelm/dykker. Dykkerne var ikke tilfreds med denne situasjonen og ønsket at hver dykker hadde sitt sett eller at disse ble desinfisert mellom hvert bytte. Kravreferanse: RF 12 Helsemessige forhold. Norsok U-100 Kapittel 5 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Teknisk Operasjonell beredskap I forbindelse med pågående reparasjonsarbeide på styrbord dykkeklokke, var denne ikke tilgjengelig for dykking i en periode. Da dykkeklokka som er på overflaten representerer en beredskap for klokka i vann, ble det stilt spørsmål til hvor lang tid det ville ta før klokka kunne tas i bruk i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå. Først og formelt, ble det fra dykkeledelsen opplyst at dette ville ta 1 time. Senere, da samme spørsmål ble stilt til de som arbeidet med reparasjonsarbeidet på klokka, ble det opplyst at det mest sannsynlig ville ta om lag 12 timer å gjøre klokka klar til bruk, om en nødsituasjon skulle oppstå. Vårt spørsmål ble gjentatt, utdypet og situasjonen nøye belyst, for å unngå eventuelle misforståelser. Kravreferanse: AF 67 Beredskapsplaner Hyperbar evakuering

11 11 Et av de tilgjengelige alternativer for assistanse til HLB etter sjøsetting er sleping. Det kunne ikke framvises resultater etter utført slepetest, eller hvilke modifikasjoner som eventuelt var utført på HLB etter utført test. Kravreferanse: AF 67 Beredskapsplaner. Jamfør også Norsok standard U-100, kapittel Vedlikehold av utstyr Vedlikehold av 3.parts utstyr / innleid utstyr uten personell ble oppgitt å være sitat: a grey area, to put it mildly. Kravreferanse: AF 42 Vedlikehold Familiarisering og øvelser Familiarisering av personell Det er registrert gjennomgående mangelfull familiarisering av personell ombord. Mangelfull familiarisering omfatter flere relevante personellkategorier. Kjennskap til aktuelt regelverk og relevante standarder er begrenset også blant ledende personell. Deler av den opplæring som er gitt, er basert på utdelt dokumentasjon for selvstudie. Personellet selv oppfatter dette til ikke å være tilstrekkelig. Det er også avsatt begrenset tid til familiarisering. Det foretas heller ikke noen kontroll på om kunnskap er tilegnet hos den enkelte. Kravreferanse: AF 19 Kompetanse Bruk av nødutstyr Dykkere er utilstrekkelig kjent med bruken av nødutstyr. Når det gjelder nødutstyr som Thermosave drakt, som er kritisk for overlevelse i en gitt nødsituasjon, ble det fra samtlige av de dykkere vi hadde samtale med, uttrykt at de var ukjent med utstyret og at de ikke hadde øvd på å iføre seg dette utstyret. Only watched a bad movie var omkvedet. Dykkelederne som eventuelt skal forsøke å instruere dykkerne i en nødsituasjon om hvorledes drakten skal brukes, hadde selv heller ikke prøvd drakten, men syntes dette var en god ide. Kravreferanse: AF 21Trening og øvelser

12 Trening og øvelser - nødutstyr Det foretas ingen systematisert trening eller øvelse i operasjon av dykkeklokkenes håndteringsanlegg i nødmodus. Etter det som framkom under samtaler, var det ikke etablert et øvelses-program for håndtering av dykkeklokkene i nød-modus. Dette ble oppgitt å være tilfeldig og forekom som regel ifm operatørs eller klasseselskaps verifikasjon av fartøyet. Dette sikrer heller ikke at alt relevant personell får nødvendig trening da det kun er det personell som er om bord på det aktuelle tidspunkt som involveres. Kravreferanse: AF 21 Trening og øvelser Opplæring nytt eller modifisert utstyr Det er ikke etablert et system som sikrer at personell gis tilstrekkelig opplæring i nytt eller modifisert utstyr. Når det gjelder nyinstallert utstyr eller modifisert utstyr, framkom det at det ikke gis tilstrekkelig opplæring i bruk og vedlikehold av slikt utstyr. Det kan her nevnes forhold tilknyttet kompressorer og brannslukningsutstyr. Kravreferanse: SF 3 Styring av helse, miljø og sikkerhet. Jf AF 19 Kompetanse Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøvurderinger Det var foretatt flere evalueringer av arbeidsmiljøet om bord. Det var liten kjennskap til resultatene fra disse evalueringene blant ledende personell og verneombud ombord. Det var også uklarheter med hensyn på ansvarsforhold med hensyn på oppfølging av tiltak fra arbeidsmiljøvurderingene. Kravreferanse: SF 12 Informasjon Analyser av hyperbar atmosfære

13 13 Ptil fikk opplysninger om at det var gjennomført regelmessige analyser med hensyn på forurensing av pusteatmosfæren i bokammer og dykkeklokker over flere sesonger om bord. Resultatene fra disse analysene sies å vise at forurensingen er innenfor grenseverdier for de enkelte stoffer. Resultater etter analyser utført de siste 12 måneder kunne ikke framvises. Kravreferanse: AF 34 Kjemisk helsefare Rensing av kammeratmosfære Det fremkom at scrubber systemet for rensing av pustegassen for potensiell forurensing ikke inneholdt aktivt kull. Det var derfor uklart hvordan eventuell forurensing av blant annet hydrokarboner ble fjernet i kammeratmosfæren. Kravreferanse: AF 34 Kjemisk helsefare Opplæring av verneombud Det er registrert mangelfull opplæring av verneombud. Etter det som framkom var verneombudstjenesten et nytt og relativt ukjent område for de valgte verneombud (VO). Det var gjennomført 2 VO-møter. Kun 2 VOer hadde gjennomgått opplæring som VO. Det var ikke gitt noen opplæring i regelverk utover det som de 2 nevnte VO hadde gjennomgått under VO-kurs. De var ikke klar over sin rolle som VO ifm hendelser og rapportering. Medlemmene uttalte at verneombudstjenesten ennå ikke hadde funnet sin form og at det var rom for forbedring. De uttrykte også et behov for å komme skikkelig i gang og var av den oppfatning at det ikke var tilstrekkelig kun med en manual som beskrev VOtjenestens oppgaver. Kravreferanse: Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (FVA) 12 Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. 4 Verneombudets oppgaver Bemanning VO-tjenesten tok opp det forhold at to avdelinger om bord klart hadde uttrykt et behov for øket bemanning. Dette gjelder bro og teknisk. Kravreferanse: SF 11 Bemanning og kompetanse 6 Deltakere fra Petroleumstilsynet

14 14 John Arne Ask, sjefingeniør Øivind Lie, sjefingeniør (oppgaveleder) 7 Deltakere Observatør under tilsynsaktiviteten har vært Thor Egil Aanonsen. Han har deltatt under alle møter og samtaler, bortsett fra møter med verneombudstjenesten. Se ellers oversikt vedlegg 1. 8 Dokumenter Se oversikt vedlegg 2. Vedlegg 2 Dokumentoversikt Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og utføringen av tilsynet: Samtykkesøknad med underliggende dokumentasjon Operasjonell og teknisk dokumentasjon som ble gjort tilgjengelig under opphold om bord Avvikslister Stillingsinstrukser Organisasjonskart Dykkelogger Evalueringsrapport Samsvarsmålinger

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - logistikk og konstruksjonssikkerhet Songa Dee 415001001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Arnt-Heikki Steinbakk

Begrenset Fortrolig. T-1 Arnt-Heikki Steinbakk Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - Åsgard B - beredskap 001094009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T1-Statoil Deltakere i revisjonslaget RS, JSS, AEl

Begrenset Fortrolig. T1-Statoil Deltakere i revisjonslaget RS, JSS, AEl Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Troll B 001085011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Visund FPDU Aktivitetsnummer 001120022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Tommy Bugge Hansen, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Tommy Bugge Hansen, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Troll A, uke 21 001054021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Tambar 010065004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-F Deltakere i revisjonslaget Kjell-G Dørum

Begrenset Fortrolig. T-F Deltakere i revisjonslaget Kjell-G Dørum Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med vedlikeholdsstyring på Floatel Superior 420001002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Gullfaks B 001050044 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eva Hølmebakk, Trond Sigurd Eskedal 17.3.

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eva Hølmebakk, Trond Sigurd Eskedal 17.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Nyhamna - Oppfølging av funn fra tidligere tilsyn innen arbeidsmiljø og løfteoperasjoner Aktivitetsnummer 005921022 Gradering Offentlig

Detaljer

T-3 Sigurd Robert Jacobsen

T-3 Sigurd Robert Jacobsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Ekofisk 14. - 17.9.2009 009018004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter logistikk- og beredskapstilsyn på Scarabeo 5 401000001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med vedlikeholdsstyring, konstruksjonssikkerhet og beredskap på Embla 2/7-D Aktivitetsnummer 009018603 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Borgland Dolphin SUT-oppfølging 403002001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Norne FPSO, uke 14 2014 Aktivitetsnummer 001128012 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av beredskap og konstruksjonssikkerhet på Statfjord A Aktivitetsnummer 001037025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim 13.5-16.5.2013

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim 13.5-16.5.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn Aril Kalberg. Sigmund Andreassen og Bryn Aril Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn Aril Kalberg. Sigmund Andreassen og Bryn Aril Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Mongstad - Oppfølging av hendelser 8. og 11.6.2016 Aktivitetsnummer 001902036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap og boring på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

T-1 StatoilHydro Arnt-Heikki Steinbakk

T-1 StatoilHydro Arnt-Heikki Steinbakk Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - StatoilHydro - Njord A - konsernberedskapsøvelsen 2009 Aktivitetsnummer 001107004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling. Deltakere i revisjonslaget John Arne Ask, Ola Kolnes, Harald Olstad, Henrik Meling 15.12.

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling. Deltakere i revisjonslaget John Arne Ask, Ola Kolnes, Harald Olstad, Henrik Meling 15.12. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med ivaretakelse av arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet i tidlig design av 2/4 L Aktivitetsnummer 009018049 Gradering Offentlig

Detaljer

T-2 Oddvar Øvestad. Deltakere i revisjonslaget Oddvar Øvestad og Reidar Sune

T-2 Oddvar Øvestad. Deltakere i revisjonslaget Oddvar Øvestad og Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med gjennomføring av materialhåndtering og løfteoperasjoner - Gjøa Aktivitetsnummer 027153014 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap ifm. SUT søknad for Deepsea Stavanger 14. - 16.2.2017 - Oppgave 405006002 Aktivitetsnummer 405006002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Deltakere i revisjonslaget Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Deltakere i revisjonslaget Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på Transocean Barents 402009003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Baker Hughes Norge Aktivitetsnummer 350000004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr,

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr, Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn - Statoils bruk av totalrisikoanalyser 001000117 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Per Endresen, Eivind Sande, Torleif Husebø og Einar Ravnås 4.7.2013

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Per Endresen, Eivind Sande, Torleif Husebø og Einar Ravnås 4.7.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med Hammerfest LNG, elektro og barrierestyring 001901021, 001901020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger Norge AS (Schlumberger).

1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger Norge AS (Schlumberger). Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring med vedlikehold i Schlumberger Norge AS 353000003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Olav Hauso og Reidar Sune

Deltakere i revisjonslaget Sigurd Førsund, Olav Hauso og Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Troll A samtidig drift og modifikasjon - materialhåndtering (aktivitet nr. 001085007) Aktivitetsnummer 001085007 Gradering Offentlig o Unntatt

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. 1 Innledning

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet. 1 Innledning Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med ConocoPhillips og Subsea 7 vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer 009018002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med radio og telekommunikasjonssystemer på Ekofisk 2/4-H og med beredskap på Ekofisk 2/4-H, 2/4-Q, 2/4-C og 2/4-FTP. Aktivitetsnummer

Detaljer

T-3 Ola Kolnes. Vi har undersøkt hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper.

T-3 Ola Kolnes. Vi har undersøkt hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper. Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper på Eldfisk Aktivitetsnummer 009018027 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Lotos Exploration & Production Norge AS sin planlegging og gjennomføring av boring av brønn 7/8-7 S Skagen med bruk av Mærsk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Grete Irene Løland. Deltakere i revisjonslaget Grete I. Løland, Jon Erling Heggland og Inger H. Førland 24.6.

Begrenset Fortrolig. T-3 Grete Irene Løland. Deltakere i revisjonslaget Grete I. Løland, Jon Erling Heggland og Inger H. Førland 24.6. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med kontrollromfunksjoner på Valhall PH Aktivitetsnummer 010006072 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer Aktivitetsnummer 411002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Hilde Heber Deltakere i revisjonslaget Hilde Heber, Anne Gro Løkken, Ola Kolnes, Oddvar Øvestad og Sigurd Robert Jacobsen.

Begrenset Fortrolig. T-2 Hilde Heber Deltakere i revisjonslaget Hilde Heber, Anne Gro Løkken, Ola Kolnes, Oddvar Øvestad og Sigurd Robert Jacobsen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med ivaretakelse av arbeidsmiljø, materialhåndtering og beredskap i tidlig design av Goliat. Aktivitetsnummer 014229013 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig

Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Gransking av hendelse på DSV Skandi Arctic 015203026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Under

Detaljer

Revisjonsrapport. Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B. T-1 Rune Schwebs. Offentlig Unntatt offentlighet

Revisjonsrapport. Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B. T-1 Rune Schwebs. Offentlig Unntatt offentlighet Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B Aktivitetsnummer 001057012 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs,

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs, Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport innen beredskap samt boring og brønnteknologi i forbindelse med SUT verifikasjon for Maersk Reacher Aktivitetsnummer 400008002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Sigurd Robert Jacobsen

Begrenset Fortrolig. T-2 Sigurd Robert Jacobsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med tilrettelegging av evakuering fra alle permanent plasserte innretninger utstyrt med livbåter Aktivitetsnummer 009000018 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. 1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Seawell AS (Seawell).

Begrenset Fortrolig. 1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Seawell AS (Seawell). Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Seawell AS 364000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget IF, SRJ, GRL, SK 10.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget IF, SRJ, GRL, SK 10.12.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport med beredskap og endringsprosesser på Gyda 013019007 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Temalister og spørsmål var sendt ut i forkant av intervjuene på innretningen.

Begrenset Fortrolig. Temalister og spørsmål var sendt ut i forkant av intervjuene på innretningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av kapasitet og kompetanse i Statoil på Gullfaks B rev 2; 7.7.2010 Aktivitetsnummer 001050008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Per Endresen. Jorun Bjørvik, Espen Landro, Arne Johan Thorsen, Per Endresen

Begrenset Fortrolig. Per Endresen. Jorun Bjørvik, Espen Landro, Arne Johan Thorsen, Per Endresen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med teknisk sikkerhet på Mongstad 001902028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Ola Heia, Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Ola Heia, Kristen Kjeldstad Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter SUT verifikasjon innen Boring og brønnteknologi ombord på Deepsea Stavanger Aktivitetsnummer 405006002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Deltakere i revisjonslaget Semsudin Leto, Bente Hallan, Else Riis Rasmussen

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Deltakere i revisjonslaget Semsudin Leto, Bente Hallan, Else Riis Rasmussen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter storulykketilsyn og tilsyn med vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr på Slagentangen. Aktivitetsnummer 007931014, 007931018 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap og arbeidsmiljø på Valhall Flanke Nord Aktivitetsnummer 010006054 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10.

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn tekniske og operasjonelle barrierer Martin Linge PU Aktivitetsnummer 011040017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget

Begrenset Fortrolig. T-1 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Åsgard B Aktivitetsnummer 001000083 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Solheim Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Bjarte Rødne, Sigurd R. Jacobsen og Arne Kvitrud

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Solheim Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Bjarte Rødne, Sigurd R. Jacobsen og Arne Kvitrud Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med tilrettelegging for evakuering fra Aker BPs innretninger Aktivitetsnummer 054000004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia

Deltakere i revisjonslaget Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i DeepWell AS 17032010-18032010 Aktivitetsnummer 362000002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med E.on Ruhrgas Norges (ERN) planlegging av brønn 31/8-1 Breiflabb. Aktivitetsnummer 026000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Jorunn Stornes Stålesen, Aina Eltervåg og Rune Solheim

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Jorunn Stornes Stålesen, Aina Eltervåg og Rune Solheim Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med beredskap - Snorre A 001057011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe T1-Statoil

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Aker Well Service AS 354000004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig

Detaljer

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Petro-Canada Norge AS forberedelser til boring av letebrønn 34/4-11 Aktivitetsnummer 025338003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Erik Hörnlund. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker og Erik Hörnlund

Begrenset Fortrolig. T-2 Erik Hörnlund. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker og Erik Hörnlund Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med selskapets egen oppfølging i Lundin 025000005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap og radio og telekommunikasjonssystemer på Brage 17112014-19112014 Aktivitetsnummer 028055004 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Hammerfest LNG - Logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. Aktivitetsnummer 001901011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigurd Førsund og Reidar Sune 18-21.10.2011

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigurd Førsund og Reidar Sune 18-21.10.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen logistikk, materialhåndtering og løfteutstyr på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Grete Irene Løland. Deltakere i revisjonslaget Grete I. Løland, Anne Sissel Graue og John A. Ask 24.6.

Begrenset Fortrolig. T-3 Grete Irene Løland. Deltakere i revisjonslaget Grete I. Løland, Anne Sissel Graue og John A. Ask 24.6. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljø på Skarv Aktivitetsnummer 010212039 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - Statoil Brage - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 001055006 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Arne Mikal Enoksen

Begrenset Fortrolig. T-3 Arne Mikal Enoksen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Idemitsu Petroleum Norge - brønn 35/7-1 S 030377003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Asbjørn Ueland

Begrenset Fortrolig. T-2 Asbjørn Ueland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med instrumenterte sikkerhetssystemer Gjøa 027153021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Jorunn E. Tharaldsen, Odd Tjelta, Rolf H.

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Jorunn E. Tharaldsen, Odd Tjelta, Rolf H. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsynsaktivitet med styring av vedlikehold på Statfjord C uke 45 2011 Aktivitetsnummer 001037014 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Amir Gergerechi

Begrenset Fortrolig. T-1 Amir Gergerechi Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold - Statfjord B 001037022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold på Brage 001055005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med styring av beredskap på Stena Don Aktivitetsnummer 407003006 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Brit Gullesen. Brit Gullesen, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen 27.6.2014

Begrenset Fortrolig. Brit Gullesen. Brit Gullesen, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen 27.6.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia 408001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Arne Kvitrud

Begrenset Fortrolig. T-1 Arne Kvitrud Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel 001052007 - Rapport etter tilsyn med flyteevne stabilitet og ballastering for Veslefrikk B 19.10.2011 og 20.10.2011 Aktivitetsnummer 001052007 Gradering Offentlig

Detaljer

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Rapporttittel Tilsyn med beredskap og radio- og telekommunikasjonssystemer på Ula innretningen Aktivitetsnummer 010019015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer - Kristin Aktivitetsnummer 001199004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Trond Sigurd Eskedal, Grete-Irene Løland 9.5.

Begrenset Fortrolig. Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Trond Sigurd Eskedal, Grete-Irene Løland 9.5. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning i Kaefer Energy AS Aktivitetsnummer 992459 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Aktivitetsnummer 009018104 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Roar Sognnes, Ola Heia, Rune Schwebs, Jan Erik Jensen 7.11.2014

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Roar Sognnes, Ola Heia, Rune Schwebs, Jan Erik Jensen 7.11.2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med beredskap, boring og brønnteknologi på West Venture Aktivitetsnummer 404005003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører hovedinntrykk fra tilsynsserie Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie Bakgrunn

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Arne J. Thorsen, Semsudin Leto 26.10.2011

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Arne J. Thorsen, Semsudin Leto 26.10.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med vedlikeholdsstyring på Mongstad 001902019 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 IF Deltakere i revisjonslaget IF, SRJ, Per Wilhemsen (LT) 07.juni 2010

Begrenset Fortrolig. T-3 IF Deltakere i revisjonslaget IF, SRJ, Per Wilhemsen (LT) 07.juni 2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med beredskap og helikopterdekk på Yme 013316010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie, Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie, Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter beredskapstilsyn Safe Scandinavia 408002004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. T-2 Reidar Sune Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Oppfølging av tilsyn innen logistikk, med tillegg av arbeidstakermedvirkning på Goliat Aktivitetsnummer 014229051 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Hilde Nilsen, Per Endresen, Anne Mette Eide, Åse Ohrstrand Larsen 21.6.2011

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Hilde Nilsen, Per Endresen, Anne Mette Eide, Åse Ohrstrand Larsen 21.6.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet på Tjeldbergodden med styring av arbeidsmiljø og sikkerhetskritiske barrierer som skal redusere risiko Aktivitetsnummer 001904007 001904008 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Asbjørn Ueland. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Espen Landro og Asbjørn Ueland 9.10.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med instrumenterte sikkerhetssystemer Gullfaks A Aktivitetsnummer 001050024 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Roar Sognnes

Begrenset Fortrolig. Roar Sognnes Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Statoil og Maersk Drilling Norge vedrørende HPHT boreoperasjoner på Romeo og Julius letebrønner med Mærsk Gallant Aktivitetsnummer 001146005

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Reidar Hamre. Deltakere i revisjonslaget Eigil Sørensen, Nina Ringøen, Eivind Hovland, Reidar Hamre

Begrenset Fortrolig. T-2 Reidar Hamre. Deltakere i revisjonslaget Eigil Sørensen, Nina Ringøen, Eivind Hovland, Reidar Hamre Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med permanent plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4 Alpha - oppgave 009018134 Aktivitetsnummer 009018134 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer