MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING INNLEDNING. Jens Smith-Sivertsen. NUTEC, JSS/EAJ m status

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING INNLEDNING. Jens Smith-Sivertsen. NUTEC, 1803 88 JSS/EAJ m status"

Transkript

1 MENNESKELIGE ASPEKTER VED DYPDYKKING INNLEDNING Ansvarlig: Jens Smith-Sivertsen NUTEC, JSS/EAJ m status

2 1.3 ÅNDEDRETrET KROPPSTEMPERATUREN INNLEDNING INNHOLD Side 1.5 HØYTRYKKSNERVESYNDROMET ØRET. HØRSELOGLIKEVEKTSANS SIRKULASJON, TRYKKFALLSYKE OG ANDRE HELSEASPEKTER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 7 NUTEC, JSS/EAJ m Status 1.4 KJEMISKMIUØ 4

3 øret - et eksperimentelt dykk i Canada til 360 m. det vært utført et bemannet sveisekvalifiseringsdykk til 150 m. Videre vannfylit del av kammeranlegget og sveising i tørt habitat. I tillegg har har NUTEC personell deltatt i 2 sjødykk til 300 m, ett sjødykk til 160 m og metningsdykk i kammer til trykk svarende til vanndybder fra 300 til 500 meter. Under disse dykkene har det vært foretatt både våtdykk i Ved NUTEC har det perioden 1980 til 1986 vært gjennomført 8 konsekvenser. Ånded rett, arbeidskapasitet og pusteutstyr Opprettholdelse av normal kroppstemperatur hverandre og med resultater fra dypdykking foretatt andre steder. - samlet gjennom disse prosjektene foreligger som interne NUTEC rapporter og som vitenskapelige artikler. Det er imidlertid gjort lite 1.1 INNLEDNING Den store mengde medisinske, fysiologiske og psykologiske data som er med tanke på å sette resultatene fra enkeltdykkene i sammenheng med av the state of the art innen for områdene: Kjemiske forurensninger og deres giftighet Kompresjon og høytrykks nervesyndromet (HPNS) Hørsel og Likevektsans Sirkulasjon, nevrologi og andre helseaspekter forskningsresultater fra hyperbar medisinsk/-fysiologisk/-psykologisk forskning ved NUTEC og andre institusjoner med tanke på å gi et bilde Denne rapporten tar sikte nettopp på å oppsummere og vurdere Rapporten vil, så langt det er mulig ut fra dagens kunnskapsnivå tiltak og utviktingsprogrammer som kan implementeres idag for å bedre dagens dykkeoperasjoner. Den vil også gi anbefalinger om konkrete dykkernes miljø-, helse- og sikkerhetsforhold og gjøre dykke identifisere områder hvor vare kunskaper bør få konsekvenser for fordi avbrudd i dykkeoperasjonene lett får enorme økonomiske dykkevirksomheten fremtrer dette klarere enn i mange andre bransjer, operasjonene mer effektive. Det er idag økende forståelse for at det ikke finnes noen motsetning mellom personsikkerhet og effektivitet, I NUTEC JSS/EAJ m status

4 avgjørende betydning. Enten dykkeren befinner seg under trykk i et egenvarme og ledningsevne som er høyere enn luftens ved vanlig atmosfæretrykk. Ikke bare vil varmevekslingen over kroppsoverfiaten trykkammer, eller ute i vannet, vil mediet som omgir han ha en tetthet, dykkeren har for å opprettholde normal kroppstemperatur, av Ved dykking er hensynet til temperaturreguleringen, muligheten 12 KROPPSTEMPERATUREN 2 NUTEC, JSS/EAJ mstatus større betydning for varmehusholdningen jo dypere man dykker. øke, men også pustemediet (gassen dykkeren puster) vil få større og teknisk sett ikke noe problem, men det har hittil ikke vært lett å finne symptomfri nedkjøling og gjenoppvarming av nedkjølt dykker fokusert. (varmedrakt, pustegassforvarmere), nød-varmesystemer, faren fof frem til et system som er akseptabelt for dykkeren når det gjelder I kapitlet om termiske problemer i forbindelse med dykking blir tem peraturovervåking av dykkeren, evaluering av oppvarmingssystemer Overvåking av dykkerens kroppstemperatur (kjernetemperaturen) er temperaturen i inn- og utåndingsgassen i nese-munnmasken hensynene til bevegelsesfrihet, hygiene og komfort, eventuelt også (innermasken) med raskt responderende temperaturfølere. bluferdighet (rektalprobe). Løsningen synes å ligge i måling av drakten til dykkeren. Det er nemlig ingen garanti for normal i henholdsvis inn- og utåndingsgassen. Det forutsetter også at man har Dette forutsetter imidlertid at det etableres normer og grenseverdier mulighet for å regulere temperaturen i såvel innåndingsgassen som i både for de absolutte verdiene og for forholdet mellom temperaturene følelse eller stimulering av temperaturreguleringen i kroppen. Denne symptomfrie nedkjølingen kan være en alvorlig trussel mot dykkernes kroppstemperatur at dykkeren selv føler seg komfortabel og ikke fryser. sikkerhet, og den må derfor taes hensyn til ved utvikling av personlig En behagelig varme i drakten, kombinert med kald pustegass, kan dykkeutstyr. Den nødvendiggjør også krav om puste-gassforvarming under dykking føre til nedkjøling av dykkeren uten at han får kulde ved dypdykking.

5 utstyret dykkeren bærer på seg og selve oppholdet i vann påvirke en ekstra belastning på pustearbeidet. I tillegg vil drakt, seletøy, dykkeren skal i vannet, kommer pustemotstanden i pusteventilen som strømningsmotstanden i luftveiene og det blir tyngre å puste. Når gasstettheten i pustemediet øker med økende dybde, øker samtidig Hos friske personer er det sirkulasjonsorganene, dvs, blodet, blodårene 1.3 ÅNDEDRETrET 3 NUTEC, JSS/EAJ m status åndedrettet. På store dyp, og spesielt når dykkeren oppholder seg i vannet, kan åndedrettet bli begrensende faktor for hva dykkeren krav til fremtidig utstyr, samt hva som må overvåkes under dykket for å sikre at dykkeren ikke utsettes for fare på grunn av pustemediets makter av fysisk arbeid. stor reservekapasitet. Under dykkrng endrer dette forhold seg. Når (brystkassen,lungene og pustemuskiene) har under normale forhold og hjertet, som er begrensende for fysisk ytevne. Selve pusteorganene arbeidskapasiteten (maksimalt oksygenopptak under arbeids første ukene etter dykket, men dette er noe man må ta hensyn til når Målinger før og etter dype metningsdykk av lungekapasiteten, (inklusive diffusjonskapasiteten for gass mellom lunger og blod) og belastning) viser et klart fall. Forholdene normaliserer seg i løpet av de Årsaken til nedsatt lungefunksjon og arbeidskapasitet etter dykk kan delvis være å finne i dekompresjonsfasen. Høyt 02-partialtrykk og man skal fastsette grenser for minste tillatte overflatetid mellom dykk. sirkulerende venøse bobler som filtreres av ungene vil kunne svekke som man finner i lungefunksjonen under og etter dypdykk, virkninger gassutvekslingen mellom blodet og lungeblærene (alveolene). av sveising, vurdering av det pusteutstyret som idag er på markedet, I kapitlet om respirasjonfysiologi/pusteutstyr gjennomgåes de endringer sammensetning eller funksjonssvikt i pusteutstyret. forutsatt at pusteutstyret holder mål bl.a. med hensyn til dykkere ned til ca 400 meters dybde uten alvorlige pusteproblemer, Det konkluderes bl.a. med at lett og moderat arbeid kan utføres av pustemotstand, men det trengs en videreutvikling av dagens pusteutstyr skal dette kravet innfries.

6 1.4 KJEMISKMIUØ gassdiffusjonen mellom lungeblærene og blodet. eventuelle hemmende effekt pä respirasjons-reguleringen og på Bruk av hydrogen er interessant ut fra hensynet til lav stromningsmotstand, men man kjenner foreløpig for lite til gassens situasjonen dykkerne er i. kunnskaper om stoffers giftighet under normale forhold (i luft ved Metningsdykkingsanlegg er et lukket miljø hvor alle stoffer, ønskede eksponeringsnivå på grunn av det høye totaltrykket i kammeranlegget. 4 såvel som uønskede, blir værende medmindre de taes hånd om av et rensesystem eller ned brytes naturlig. Lave relative konsentrasjoner målt i prosent, promille eller paris pr. million (ppm) kan lett gi faretruende Vi vet ikke nok om ulike stoffers giftighet under hyperbare forhold Trykk og sammensetningen av pustegassen, bl.a. partialtrykket av 2 vil f.eks kunne ha innflytelse på giftigheten av gasser og damper. Våre vanlig atmosfæretrykk) kan derfor ikke uten videre overføres til den Vi vet også for lite om hvilke kjemisk miljø vi egentlig har med å gjøre i og limprodukter, rengjøringsmidler, toalettsaker, batterier, sveisegasser (i sveisehabitet) osv. 1.5 HØYTRYKKS NERVESYNDROMET Rask kompresjon til dybder større enn 180 meter gir ofte en rekke NUTEC, JSS/EAJ m status funksjonsforstyrrelser i sentralnervesystemet kjent som høytrykks cellekulturer bør få høy prioritet. vedlikeholdsfasen og under operative forhold. Etablering av overvåking og rensing av disse. Videre understrekes behovet for en forurensninger: utsondringer fra dykkerne selv, løsemidler fra maling et metningsdykking-kammerkompleks. Det er mange muligheter for strengere kontroll med hva som bringes i kammeranlegget, både under grenseverdier basert på litteraturstudier, dyreforsøk og forsøk med Kapitlet tar for seg kjente forurensningskilder, samt giftighet,

7 5 n.ervesyndromet (HPNS): Skjelving, forandringer i bevissthetsnivået (konsentrasjonsvansker og mikrosøvn ), svimmelhet, ustøhet, forandringer i elektroencephalogrammet mm. Graden og varigheten av HPNS varierer sterkt fra individ til individ og fra dykk til dykk hos samme individ. Den påvirkes også av kompresjonshastighet og av gasssammensetn ing i pustemediet, samt av om dykkeren oppholder seg i vann eller i tørre omgivelser. HPNS er en trussel mot sikkerheten ved dyp dykking fordi den både påvirker dykkerens evne til å utføre arbeid (fin motorikk) og hans adferd og reaksjonsevne. Problemene øker med økende dybde. Forebyggende tiltak, måter å svekke eller omgå HPNS virkningen på, må derfor vies stor oppmerksomhet ved fremtidig utvikling mot større dykkedybder. Kapitlet tar i særlig grad for seg de erfaringer man hittil har gjort ved NUTEC m.h.t HPNS ved dypdykking i kammer og vann. Basert på dette diskuteres seleksjonskriterier for dyp dykkere og sjekk-liste/mlnl-hpns-test for bruk i operativ dykking. 1.6 ØRET. HØRSEL OG LIKEVEKTSSANS Lite er kjent om hvilken støyeksponering dykkerne utsettes for. Energitapet ved overføring av lydbølger fra vann til gass er så stort at undervannsverden en fortoner seg som Den tause verden for den frittsvømmende froskemann, dette til tross for at lydmålinger viser alt annet enn stillhet. Likevel viser både tverrsnittsundersøkelser og hørselmålinger av dykkere over tid at hørselen taper seg fortere hos dykkere enn hos en norsk standardbefolkning, og at hørseltapet har karakter av larmskade. Det er hevet over tvil at spesielt hjelmdykkere utsettes for høye støynivåer. Støymålinger i kammeranlegg viser også uakseptable verdier, I tillegg kommer larmpåvirkning fra undervannsverktøy, sonar, seismikk mm. Den konklusjon man kan trekke ut fra dagens kunnskap om dykkerns yrkesmessige støydisponering er at arbeidsmiljøet er uakseptabelt både m.h.t. faren for larmskade og når det gjelder støy som årsak til søvnvansker, kommunikasjonsproblemer og stress. NUTEC, JSS/EAJ m status

8 6 Det er nødvendig med en nærmere kartlegging av støynivået ved de ulike former for dykking og arbeidsoperasjoner under vann. Paralleilt med dette må forsøk og utvikling med tanke på støyreduserende og beskyttende tiltak intensiveres, og kriterier og administrative normer for støy i dykkernes arbeids- og bomiljø utarbeides. Også likevektsorganet i øret kan skades/påvirkes av dykking. Trykkskader, trykkfallsyke, motdiffusjon ved skifte av pustemedium, avkjøling av de ytre deler av buegangene, trykkforskjeller i mellomøret på de to sidene mm kan medføre forbigående eller varige funksjonsforandringer i likevektsorganet og gi symptomer som svimmelhet, sjøsyke, problemer med retningssans, ustøhet, ufrivillige øyebevegelser (nystagmus) m.m. Kapitlet omfatter også en omtale av øregangsinfeksjoner og forslag til forebygging og behandling av disse. Slike relativt ufarlige infeksjon fører lett til avbrudd i dykkeoperasjonene og kan følgelig få store økonomiske konsekvenser. 1.7 SIRKULASJON, TRYKKFALLSYKE OG ANDRE HELSEASPEKTER Rapportens siste del tar for seg flere ulike problemstillinger og helseeffekter av dykking, spesielt forhold knyttet til dekompresjon og bobledannelse, til sirkulasjon og nevrologi. Med moderne teknologi kan man uten å stikke eller åpne (non-invasivt) pävise sirkulerende gassbobler i blodårene. (Doppler-teknikk basert på ultralyd). Slike bobler kan påvises under og etter dekompresjonen også hos dykkere som ikke har symptomer på trykkfallsyke, men det er klar sammenheng mellom mengden av sirkulerende bobler og san synligheten for å utvikle trykkfallsyke. Lenge før slike moderne hjelpemidler ble tatt i bruk har man vært klar over at det er en sammenheng mellom trykkfallsyke og bobledannelse. Man har forsøkt å forklare trykkfallsykens mangeartede symptombilde ut fra boblers mekaniske virkning i organismen, i og utenfor blodsirkulasjonen. Men boblene er ofte bare det som setter andre prosesser igang. Bl.a. kan sirkulerende bobler utløse blodets levrings NUTEC, JSS/EAJ m statu5

9 - videreutvikling 7 mekanismer og gi opphav til klumper av blodplater og blodlegemer som i sin tur kan forstyrre den normale blodgjennomstrømningen i vevene. Forandringer i blodplatenes antall og utseende, samt endringer i blodets øvrige sammensetning, er tegn på dette. Dykking påvirker også kroppens vannhusholdning. Urinvolumet øker og det oppstår lett en negativ væskebalanse som kan ha betydning for dykkerens sikkerhet og arbeidsførhet. I tillegg vil økt stoffskifte og manglende appetitt kunne føre til underernæring under langvarige metningsdykk. Dette er forhold som trenger nærmere utredning og som det skulle være enkelt å sette iverk forebyggende tiltak mot, dersom det viser seg å være et problem. Kapitlet omtaler ellers endel spesielle medisinske problemer, bl.a. medisinsk beredskap i forbindelse med operasjonell metningsdykking lnfeksjoner og forholdet til HIV-bærere blir også drøftet. 1.8 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Hvert enkelt kapitel i denne rapporten munner ut i konklusjoner og anbefalinger som dels går på behov for videre kartlegging og utredning, dels på hva vi ut fra vår viten idag kan iverksette av tiltak innenfor operasjonell dykking på kort og lengre sikt. Dette omfatter tiltak som: - opplæring - etablering - behandling - videreutvikling - trygging - medisinsk - bedre - rutiner og spredning av informasjon av kriterier og administrative normer for personellkvalifikasjoner, utstyr og prosedyrer av drakt og pusteutstyr og forebygging av infeksjoner av dykkemedisinsk beredskap av kjernetemperatur hos dykkere i vann vurdering og overvåking av metningdykkere, før, under og etter dykk dykkernes arbeidsforhold m.h.p. støypåvirkning for kontroll med kjemiske forurensninger. NUTEC, JSS/EAJ m status

10 8 NUTEC takker Statoil for oppdraget med å utarbeide denne rapporten. Arbeidet har i høy grad bidradd til intern kompetanseoppbygging, og det er vårt håp og vår tro at rapporten også skal bli et viktig instrument i formidling av kunnskap til andre. NUTEC, JSS/EAJ m status

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Arne Lyng. Personskader etter dykking i Nordsjøen

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Arne Lyng. Personskader etter dykking i Nordsjøen OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Avsagt: 09.09.2008 Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Arne Lyng Personskader etter dykking i Nordsjøen Rolf Guttorm Engebretsen sak nr 06-052389 Tom Henry Engh sak nr

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Dykkerhender - En oppsummering

Dykkerhender - En oppsummering STF23 A92026 Dykkerhender - En oppsummering 1992-04-09 UNIMED UULs1 RAPPORT Stittelsen for ndustriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole L STF23 A92026 Gradering Åpen N - 7034 Trondh&m Telefon:

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Røykdykking

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Røykdykking Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Røykdykking Innhold Kap. 1 Røykdykking i industrivernet...5 1.1 Innledning...5 1.2 Regelverk... 6 1.3 Opplæring...7 1.4

Detaljer

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag 1 RAPPORT Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag.

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag. SAMMENDRAG AV FOREDRAGENE Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag. SESJON 1: SIKKERHET OG BEREDSKAP Ordstyrere: Olav Hauso, Oljedirektoratet

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

MOBILTELEFON OG HELSE

MOBILTELEFON OG HELSE MOBILTELEFON OG HELSE Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Helsedepartementet Oslo 1. april 2003. Mobiltelefon og helse. Dato: 02.05.03 Side 1 av totalt 58 Mobiltelefon og helse. Dato:

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Stortingets kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen

Stortingets kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen 1 Stortingets kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen Forfattere av rapporten og medlemmer i Nemnd for pionerdykkerne: Kari Todnem, overlege, dr. med. Avdeling for Nevrologi

Detaljer

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema:

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema: Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet sitt fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 2-2010 Les også: Når alarmen går! - Personlig beredskap Førstehjelp på fest Ungdom

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer