Status barnehagesektoren økonomi/drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift"

Transkript

1 Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet /8 Komitè for levekår /80 Bystyret Status barnehagesektoren økonomi/drift Forslag til innstilling Saken tas til orientering, og sees i sammenheng med 1.tertialrapport. Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Saken tas til orientering, og sees i sammenheng med 1.tertialrapport. Komitè for levekårs behandling i møte den : Enstemmig tatt til orientering Sammendrag I økonomiplan ble det vedtatt flere store og omfattende endringer på barnehageområdet, oppsummert i denne tabell: Navn på tiltak Ant. Side72

2 Årsverk Stillingsreduksjon bhg-kontoret ,0 Bodøgarantien ,0 Kveldsåpent vestbyen ,0 Områdeledelse ,0 Legge ned mottaksbarnehagen ,0 Innstranda barnehage ,6 Bodøsjøen barnehage ,5 Sum I tillegg var det et ikke-effektivisert innsparingskrav tilknyttet renhold i de kommunale barnehagene i størrelsesorden 3 mill kr. I denne saken er hvert enkelt tiltak gjennomgått for å gi en oppdatert statusrapport for årets budsjett. Oppsummert har sektoren god kontroll på de endringene som er blitt vedtatt, men det er usikkerhet knyttet til effektuering av områdeledelse. Saksopplysninger I de siste års økonomiplaner har det blitt vedtatt store endringer i barnehagesektoren. De aller fleste av disse vedtakene har blitt effektuert fortløpende. Eksempler her er sammenslåing av små barnehager og endring av bemanningsnormen. I økonomiplan ble det vedtatt ytterligere nedtrekk knyttet til Bodøgarantien, områdeledelse og noen enkelttiltak. Renholdet har også per april 2014 blitt privatisert. Slike endringsprosesser er krevende og i den videre tekst gis det en oppdatert status på hvert enkelt tiltak. Navn på tiltak Ant. Årsverk Stillingsreduksjon bhg-kontoret ,0 Bodøgarantien ,0 Kveldsåpent vestbyen ,0 Områdeledelse ,0 Legge ned mottaksbarnehagen ,0 Innstranda barnehage ,6 Bodøsjøen barnehage ,5 Sum Tabell 1: Oversikt innsparingstiltak i ØP Stillingsreduksjon bhg-kontoret Barnehagekontoret har per i dag 3 ansatte i hele årsverk. Med dette tiltaket reduseres antallet til 2. Effektuering er tenkt ved at seniorrådgiver går av med pensjon. Siden barnehagesjefen har sagt opp sin stilling, kan det være at det trengs en periode med overlapping og dermed utsette effektueringen i noen måneder. Redusering fra 3 til 2 ansatte vil uansett være krevende. Bodøgarantien Nedleggelse av Bodøgarantien er det største og mest omfattende tiltaket i 4-års perioden. Det viser seg derimot at å legge ned kapasitet er riktig, da fødselstallene har vært lave de siste år (for mer info angående kapasitet, se perspektivmeldingen). Tiltaket er uansett krevende å gjennomføre, da det er snakk om opp mot 6 avdelinger som legges ned (2-3 barnehager) i Side73

3 Det er viktig at tilbudet i den enkelte bydel avspeiler etterspørselen i bydelen på lengre sikt, samtidig som at det må tas hensyn til enkeltvurderinger på barnehagenes byggetekniske tilstand, samt andre momenter. Her kan nevnes brakkeriggen på Engmark barnehage, som er en dyr midlertidig løsning der kontrakten går ut i I tillegg ses det på muligheten for å legge ned noen avdelinger på Rensåsen, samt at det knyttes usikkerhet til videre drift i de private barnehagene Trollhula og Hestehoven. Disse spørsmålene planlegges avklart til rullering av økonomiplan. Kveldsåpent Vestbyen Kveldsåpent tilbud i Vestbyen barnehage ble vedtatt nedlagt fra og med nytt barnehageår. Her er det utarbeidet plan for gjennomføring, og vedtaket blir effektuert etter budsjett. Områdeledelse I tiltaket var det i utgangspunktet to elementer: nemlig en innføring av 3 områder av barnehager, samt opprettelse av to oppvekstsentre i Misvær og Saltstraumen. Utregningen var som følger: Områdeledelse Høsten Kommunal Ikke-kommunal Totalt 2014 Kommunal Ikke-kommunal Totalt 2015 Mørkved Sentrum Tverlandet Etablere 2 oppveksts Samlet innsp Tabell 2: Oversikt vedtatte innsparinger tiltak Områdeledelse Som følge av en misforståelse ble det samtidig vedtatt at det ikke skulle opprettes oppvekstsenter i Saltstraumen. Dette innebærer at innsparingen tilknyttet oppvekstsentre ikke kan realiseres. Videre kan vedtaket om områdeledelse ikke gjennomføres på grunn av saksbehandlingsfeil ved at vedtaket ikke er utredet eller begrunnet nok. Hovedargumentasjonen til Fylkesmannen er at det er kommunens oppgave å «vurdere om organiseringen medfører at barnehagene i Bodø kommune har forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse», altså gjøre en forsvarlighetsvurdering før forslaget blir vedtatt i politiske organer. Dermed finner Fylkesmannen at kommunens begrunnelse ikke er tilfredsstillende. Med bakgrunn i Fylkesmannens vurdering er det opprettet en egen gruppe som ser på tiltaket og de ulike aspektene ved forslaget. Gruppen består av barnehagesjef, 2 styrere, samt representanter fra organisasjonene. Økonomirådgiver samt juridisk kompetanse blir innkalt ved behov. Per mai er konklusjonen ikke klar, men det planlegges å oversende dokumentasjon til Fylkesmannen før sommeren. Her vurderes samtidig muligheter for å opprette flere områder, og andre mulige løsninger for å etterkomme lovens krav. Det vil uansett være svært vanskelig å få gjennomført en eventuell effektuering i Det finnes heller ikke noen gode alternative løsninger for å spare inn vedtatt nedtrekk. Nedleggelse av mottaksbarnehagen Tiltaket innebærer nedleggelse av avdeling Regnbuen i Barnas hus barnehage (totalt 3 avdelinger), med samme styrer i alle tre avdelinger. Avdelingen har per i dag rundt 15 barn og retter seg spesielt mot å gi et godt tilbud til nyankomne flyktningbarn. I tillegg til den regulære bemanningen, er det to morsmålslærere som er til disposisjon. Alternativet til mottaksbarnehagen er å ta inn disse barna i andre vanlige barnehager. En nedleggelse påvirker dermed antall barnehageplasser i sentrum, samt innebærer at Barnas hus kun får to avdelinger. En slik løsning vil være lite effektiv, da styrerlønnen blir fordelt på færre barn med påfølgende økning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Side74

4 I PS 14/18 ble det vedtatt at «driften av Regnbuen barnehage skulle opprettholdes dersom en analyse av barnehagekapasiteten tilsier behov for disse barnehageplassene, eller dersom en i 1.tertial finner rom for videre drift av barnehagen». Ved opptak 2014, og i tidligere års opptak, er sentrum et pressområde med noe lav kapasitet i forhold til antall søkere. Det er dermed behov for kapasiteten til denne barnehagen i sentrum, og barn er tatt opp i avdelingen fra høst Det er derimot lagt ned kapasitet ved Tverlandet, samt i Skivik barnehage som kan dekke noe av den tenkte besparelsen ved å legge ned Regnbuen. Her er ikke tallene klare på dette tidspunkt. Det er ikke kommet endelig svar på henvendelsen til Fylkesmannen angående lovlighetsklagen. Nedleggelse av Innstranda og Bodøsjøen barnehage Innstranda og Bodøsjøen barnehage er små barnehager, og nedleggelse av disse inngår som trinn 1 og 2 i nedleggelse Bodøgarantien. Barna i barnehagene er omplasserte fra høst 2014, og selve avviklingen utføres etter vedtak. Det kan komme noen engangskostnader i forbindelse med avviklingen, men det er ikke snakk om store summer. Barnehagekontoret er i dialog med Eiendomskontoret for å sikre god etterbruk av arealene. Bodøsjøen barnehages arealer er for eksempel tenkt utviklet i sammenheng med Bodøsjøen skole. Innsparing renhold Dette tiltaket ble vedtatt tilbake i 2012, og var basert på en intern vurdering for mulighetene til å spare på renholdet i de kommunale barnehagene. Etter flere interne prosesser gikk det ut et anbud på renholdet i kommunale barnehager tidlig i 2014, og renholdet i de kommunale barnehagene ble privatisert fra og med 1.april Forutsetningen til privatisering av renholdet var å spare rundt 1,3 mill kroner årlig i de kommunale barnehagene (3 mill totalt inkludert tilskudd til private barnehager). Det vinnende anbudet har derimot en kostnad som er rundt 0,8 mill kr lavere enn det kommunale renholdet. Dette skaper en underdekning i budsjettet på omkring 0,5 mill kroner årlig fra og med 2015 (1,2 mill inkl tilskudd). I 2014 innebærer den tapte innsparingen en underdekning på om lag 0,7 mill kr (1,5 mill kr inkl tilskudd), da privatiseringen ikke skjedde før 1.april. Overtallighet som følge av effektivisering Det var 4 pedagoger og 11 assistenter som ble overtallige. Alle de overtallige har hatt omstillingssamtaler med sine ledere og er nå plassert i nye stillinger fra Alle er nå plassert etter ansiennitet og ønske. Organisasjonene deltok i plasseringsprosessen. Alle pedagoger ble plassert i faste stillinger. En del av assistentene blir i første omgang plassert i vikariater da vi ikke har faste ledige stillinger nok. Disse vil få fast plassering etter hvert som det er ledige stillinger. De to overtallige styrerne er enda ikke plassert, men prosessen er i gang. Vurderinger Totalstatus for tjenesten per juni 2014 De aller fleste tiltak er effektuert eller har plan for effektuering. Dette gjelder reduksjon av ett årsverk på barnehagekontoret, nedleggelse av Bodøgarantien, samt nedleggelse av kveldsåpent på Vestbyen. Her forventes det innsparing etter budsjett. Renholdet i de kommunale barnehagene er også privatisert, selv om innsparingen er noe lavere enn budsjettert. Tiltaket områdeledelse er ikke effektuert, og vil mest sannsynlig ikke bli effektuert tidligst før Regnbuen mottaksbarnehage legges ikke ned fra høsten, da det er behov for disse plassene i sentrum. Det er derimot lagt ned 1 avdeling i Engmark barnehage, samt noen plasser i Skivik barnehage. Dette skal være tilstrekkelig for å dekke kostnadene ved å holde avdeling Regnbuen åpen. Side75

5 Totalt sett er det beregnet en underdekning på barnehagenes budsjett på om lag 1,25 mill kroner i Hele beløpet gjelder ikke-effektuering av tiltaket områdeledelse. Et underskudd vil føre med seg økte tilskuddsutbetalinger til ikke-kommunale barnehager i Besparelse tilknyttet renhold følges opp videre, men det kan bli utfordrende å spare inn tilsvarende beløp i den regulære barnehagedriften. Oppfølgning tas i tertialrapport 2. KOSTRA KS konsulent har gjennomført en grundig analyse av barnehagesektoren på oppdrag fra Bodø kommune. Her vil noen hovedfunn oppsummeres, men for en totalgjennomgang så henvises det til Bystyrets PS 14/55 og den vedlagte KOSTRA-rapporten i den saken. Grafene i dette avsnitt er direkte sakset ut fra KS konsulent sin rapport. Bodø kommune bruker 15,6 % av totale netto driftsutgifter til drift av barnehagesektoren. Dette er på linje med kommunegruppe 13 og rundt Asker og Sandefjord. Det som derimot er forskjellen mellom Bodø kommune og disse kommunene er at 95 % av alle 1-5åringer har barnehageplass, mot 91 % i sammenlignbare kommuner. I tillegg vet vi at det er flere småbarn i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Totalbildet blir dermed at Bodø kommune har 4 % flere barn i barnehagene, men bruker ikke totalt mer penger enn sammenlignbare kommuner for å opprettholde dette tilbudet. Hvis en bare ser på funksjon 201 (regulær barnehagedrift) er trenden ganske tydelig: Figur 1: Årsverk og driftsutgifter i kommunale barnehager pr oppholdstime I figuren over kan en se at bemanningen i kommunale barnehager er noe lavere enn snitt (rød linje), 0,001 poeng tilsvarer rundt 2 stillinger for en kommune av Bodøs størrelse. Da skal en også huske på at dette er med en bemanningsnorm på rundt 6,4, altså halvårs effekt av de tilpasninger som ble gjort i I 2014 vil tallet på den røde linjen være rundt 0,154 (BN 6,5), eller rundt 10 stillinger lavere enn utvalget. Brutto korrigerte driftsutgifter per barn (blå graf) er rundt 10 % lavere enn sammenlignbare kommuner, noe som samsvarer med tidligere funn. Tiltakene som ble gjort i 2013 kan tydeligst sees i denne grafen: Side76

6 Figur 2: Brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager Av grafen kan vi se at på tross av lønnsøkning og prisstigning, så gikk forbruket per barn i kommunal barnehage ned i Bodø har, og har hatt, den klart mest økonomisk effektive driften i utvalget i 6-årsperioden, og ligger rundt 10 % under gruppe 13 i brutto driftsutgifter. Rapporten viser også at kommunen bruker mer penger på funksjon 221 (bygg og vedlikeholdsutgifter enn gjennomsnittet). Dette er på grunn av at Bodø har flere kommunale barnehager der det betales husleie, eksempelvis brakkene ved Engmark barnehage som koster over 2 mill kr årlig. Dette driver opp kostnadene i oversikten. Her er det plan om avvikling av brakkedrift dersom fødselstallene viser at dette er mulig. Konklusjon og anbefaling Saken tas til orientering, og sees i sammenheng med 1.tertialrapport Saksbehandler: Eirik Eide Haugmo Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør OK Side77

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40816/2013 2013/3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret 20.06.2013 Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune

Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.01.2014 5038/2014 2011/6054 024 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Komitè for levekår 30.01.2014 Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Forslag

Detaljer

Utredning av en eventuell «outsourcing» av bedriftshelsetjenesten

Utredning av en eventuell «outsourcing» av bedriftshelsetjenesten HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.03.2014 17236/2014 2014/1792 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/13 Samarbeidsutvalget 07.04.2014 Organisasjonsutvalget 22.04.2014 14/64 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Rapport fra revisor : Ressursbruk i Bodøskolene

Rapport fra revisor : Ressursbruk i Bodøskolene Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.04.2010 24213/2010 2010/9076 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/47 Bystyret 20.05.2010 Rapport fra revisor : Ressursbruk i Bodøskolene Sammendrag

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Korrigert og presisert tall informasjon 12.mars 1 INNHOLD SIDE 1. INNLEDNING 3 1.1

Detaljer

Perspektivanalyse 2016-2025

Perspektivanalyse 2016-2025 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 36582/2015 2015/2979 Økonomiseksjonen Saksnummer Utvalg Møtedato 15/85 Formannskapet 03.06.2015 15/58 Bystyret 18.06.2015 Perspektivanalyse 2016-2025

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09

Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 24.04.2015 Arkiv: : FE - 212 Arkivsaksnr.: 15/604 Journalpostløpenr.: 15/11536

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 24.04.2015 Arkiv: : FE - 212 Arkivsaksnr.: 15/604 Journalpostløpenr.: 15/11536 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 24.04.2015 Arkiv: : FE - 212 Arkivsaksnr.: 15/604 Journalpostløpenr.: 15/11536 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Mulighetsstudie. Økonomi- og kvalitetsutredning. Rådmannen

Mulighetsstudie. Økonomi- og kvalitetsutredning. Rådmannen Mulighetsstudie Økonomi- og kvalitetsutredning Rådmannen 04.06.2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Oppdraget Kommunestyrets vedtak desember 2013... 5 1.2 Hovedutvalg folks vedtak av august 2014 omkring

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Økonomistyring i barnehagesektoren

Økonomistyring i barnehagesektoren Grimstad kommune Økonomistyring i barnehagesektoren RAPPORT 18. juni 2009 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agenda.no firmapost@agenda.no Tel 67 57 57 00 Organisasjonsnr NO

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer