System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10"

Transkript

1 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår /178 Bystyret System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven Forslag til innstilling./. Vedlagte system for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune vedtas. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre årlig evaluering og revisjon. Det forutsettes at den delen av kvalitetssystemet som bidrar til oppfølging av skolene, tas i bruk senest august Komitè for levekårs behandling i møte den : Forslag Jostein Greibrokk (Rødt) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til det foreligger et overslag over tidsbruk (lærernes, skolenes) i forbindelse med dokumentasjon for «kvalitetsportalen». Votering Utsettelsesforslaget fra Jostein Greibrokk (Rødt) falt med 1 stemme (Rødt) Forslag til innstilling ble tiltrådt mot 1 stemme (Rødt) Komitè for levekårs innstilling Vedlagte system for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune vedtas. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre årlig evaluering og revisjon. Det forutsettes at den delen av kvalitetssystemet som bidrar til oppfølging av skolene, tas i bruk senest august Side648

2 Sammendrag Opplæringsloven pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og følge opp at skoleeier etterlever opplæringslovverket. Bodø kommune har mye av dette på plass, men det har bl.a. gjennom forvaltningsrapport utarbeidet av Salten revisjon, kommet fram anbefaling om gjennomgang av rutiner for internkontroll. Administrasjonen har utarbeidet et system som skal ivareta kravene som framkommer i opplæringsloven I prosessen med utarbeidelse av systemet, har administrasjonen vært i dialog med andre kommuner og ulike foretak som leverer løsninger for slike systemer. Vi ønsker imidlertid at kvalitetsvurderingen av våre skoler skal representere kvaliteter også ut over det å være et rent kontrollsystem. Systemet som er beskrevet nedenfor, samt i eget vedlegg, er derfor tett knyttet opp mot både skolestrategien og den årlige tilstand- og ressursrapporten. Systemet legger samtidig opp til å sikre at både det politiske og administrative skoleeierskapet inkluderes i kvalitetsvurderingene av Bodøskolene. Kvalitetssystemet er bygget opp med tre bærebjelker: 1. Skolestrategien «En skole for fremtiden», vedtatt av bystyret juni System for oppfølging 3. Tilstands- og ressursrapport (årlig politisk sak) Eget vedlegg til saken beskriver innhold og struktur på systemet. Saksopplysninger Administrasjonen har jobbet med å utvikle kvalitetssystemet som ivaretar kravene som framkommer i opplæringsloven Rapporten som Salten Revisjon leverte etter sin revisjon av kommunens spesialundervisning, anbefalte revisjonen å se på dette.denne sak må derfor sees i sammenheng med egen sak om «Kvalitet innen spesialundervisning» som legges fram til behandling i komite for levekår Vurderinger En innføring av system for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø bidrar til at skoleeier oppfyller de siste justerte kravene som framkommer av opplæringsloven Administrasjonen har pr. i dag et digitalt nettbasert kvalitetssystem til utprøving, samtidig som vi arbeider med å utvikle et noe mindre omfattende og mer manuelt oppfølgingssystem. En avtale hvor alle våre 25 skoler får rettighet og tilgang til å bruke et digitalt og nettbasert kvalitetssystem, vil medføre en kostnad på ca. kr pr år (inkl. moms). Kostnadene til dette innarbeides i grunnskolekontorets budsjettramme. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at vedlagte system for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune vedtas. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre årlig evaluering og revisjon. Side649

3 Det forutsettes at den delen av kvalitetssystemet som bidrar til oppfølging av skolene, tas i bruk senest august Saksbehandler: Gisle Berg Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Trykte vedlegg: System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø Eksempel på oppfølgingssystem, hentet fra ekstern leverandør Side650

4 System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune Jmf. Oppl.loven Side651

5 Hensikt med dette dokument er å beskrive hvordan Bodø kommune, som skoleeier, ivaretar kravene til å ha etablert et system for kvalitetsvurdering. Dette iht. til opplæringsloven I henhold til Stortingsmelding 20 «på rett vei», er kvalitetssystemets viktigste funksjon å være til nytte for skolene og skoleeier. Kvalitetssystemet bygger på tre sentrale bærebjelker Bærebjelkene: 1. Skolestrategien «En skole for fremtiden» 2. System for oppfølging 3. Tilstandsrapport (årlig politisk sak) Pkt. 1 og 3 knyttes opp mot det politiske skoleeierskapet og pkt. 2 er primært knyttet opp mot det administrative skoleeierskapet. Kvalitetssystemet skal fremme god kvalitet i skolens kjerneoppgaver: Faglig utvikling Personlig utvikling Sosial utvikling Side652

6 1. Skolestrategien «En skole for framtiden» Skolestrategien er politisk forankret gjennom vedtak i bystyret og bygger på tre hovedsøyler: Livslang læring, Ledelse og foreldresamarbeid. Strategien har følgende visjon: «Bodøskolen utvikler i samarbeid med heimen kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med å bygge.» Tilknyttet skolestrategien vil det årlig utvikles og evalueres en tiltaksdel som beskriver hvordan man konkret skal jobbe for å nå målsettingene i strategien. Side653

7 2. System for oppfølging Kvalitetssystemene våre skal være nettbaserte, lett tilgjengelige og kjent av alle medarbeidere. Systemene skal sikre at man gjennom året følger, og dokumenterer, de felles rutiner som gjelder for Bodøskolene. 2.1 System for oppfølging av Opplæringslova ( 13.10) som blant annet inneholder: Prosedyre for kartlegging og testing av elever (Link til VOKAL) Prosedyrer for elevvurdering Prosedyre for kartlegging / vurdering av norskkunnskaper og behov for tospråklig opplæring for minoritetsspråklige elever Prosedyre for tidlig innsats Prosedyre spesialundervisning Prosedyre elevenes arbeidsmiljø etter 9a Årlig tilsyn med at kvalitetssystemet brukes av alle skoler. 2.2 Grunnskolens kvalitetsportal en del av Borgerportalen Kommunal kvalitetsportal, hvor den enkelte skole beskriver sine satsingsområder og elevenes faglige/sosiale utvikling. Vil være i drift skoleåret GSI (Grunnskolens informasjonssystem) Skolene og skoleeier i Norge rapporterer årlig en omfattende mengde data (disponering av ressurser og kompetanse) i GSI. 2.4 Kvalitetslosen Kommunens system for melding og behandling av avvik. 2.5 System for skolebasert vurdering Utviklingsbesøk på skolene årlig. (gjennomføres av grunnskolekontoret og skoleledere) Elevundersøkelsen, digital ressurs fra Udir.no. -årlig. Foreldreundersøkelsen, digital ressurs fra Udir.no - hvert 2. år Ståstedsanalyse, digital ressurs fra Udir.no - hvert 2. år (involverer alle ansatte) Side654

8 3. Tilstandsrapport Rapporten sluttbehandles politisk i kommunestyret og legges fram til drøfting i kommunalt medbestemmelse, KFUB og komité for levekår. Tilstandsrapporten skal inneholde følgende elementer: 1. Skolestrategien målsetting og utvikling. 2. Tilstand i Bodøskolene Rapport og analyse av læringsresultater og læringsmiljø. Tilsyns- og utviklingsbesøk. 3. Ressurser i grunnskolen Økonomiske rammer og resultater Budsjett og prognoser Elevtall, prognoser og skolestruktur. 4. Vurderinger og anbefalinger Andre momenter: Løpende saker av relevans legges fram til politisk nivå. Det gjennomføres regelmessige dialogmøter mellom skolenes FAU er og politisk nivå. Side655

9 Oversikt over aktuelle styringsdokumenter og ansvarsfordeling : Styringsdokument: Ansvar for etablering av dokumentet: Ansvar for oppfølging: Opplæringsloven med forskrifter Kunnskapsdepartementet Undervisningssjef/ Nasjonale læreplaner Kunnskapsdepartementet Undervisningssjef / Lokale læreplaner Undervisningssjef Undervisningssjef / Nasjonale satsingsområder Utdanningsdiatet Undervisningssjef / Økonomiplan/budsjett Rådmann/kommunestyre Undervisningssjef / Skolestrategien en skole for fremtiden Rådmann/kommunalsjef Undervisningssjef / Tilpasset opplæring - Rutinehåndbok Undervisningssjef Undervisningssjef / Virksomhetsplan for den enkelte skole med utvalgte fokusområder. Rektor Rektor Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale SFS 2213 Arbeidsgiver- / arbeidstakerorg. Undervisningssjef / Side656

10 Side657

11 Side658

Kvalitetsvurdering - Rakkestadskolen. System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune

Kvalitetsvurdering - Rakkestadskolen. System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune System for kvalitetsvurdering av skolene i Rakkestad kommune Strategi for kvalitetsutvikling i Rakkestadskolen Når vi skal arbeide med å utvikle kvaliteten i våre skoler er det ved siden av læreplan- og

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.02.2013 12652/2013 2012/90 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Komitè for levekår 07.03.2013 Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Detaljer

Kvalitetsportal i skolen

Kvalitetsportal i skolen Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11845/2013 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/9 Komitè for levekår 07.03.2013 Bystyret 21.03.2013 Kvalitetsportal i skolen

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Saksbehandler: Kari Veidahl Aagaard Dato: 15.05.14 Temadiskusjon tilstandsrapport for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen Kommunenes Kvalitetsvurderingssystem Oversikt og innsikt Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder Forord Utdanningssjefene i Aust- og Vest-Agder tok initiativ til samarbeid om et kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder. Høsten

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører:

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven

Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven Kommunens Kvalitetssystem Opplæringsloven VEDTATT I KOMMUNESTYRET 08.09.10 Innhold 1. Bakgrunn og oppbygging... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Opplæringsloven... 3 1.3 Hovedelementer i kvalitetssystemet... 3

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer