ENHET BARNEHAGER TUNE TINDLUND BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENHET BARNEHAGER TUNE TINDLUND BARNEHAGE"

Transkript

1 ENHET BARNEHAGER TUNE TINDLUND BARNEHAGE

2 Velkommen til Tindlund barnehage Tindlund barnehage er en del av Enhet barnehager Tune. I denne enheten er vi sammen med Alvimhaugen, Baterød, Skogholtet og Vingulmork barnehager og Åpen barnehage Hannestad. Denne årsplanen består av en felles del som gjelder for hele enheten. Den beskriver hvordan hele enheten jobber. Den siste delen av årsplanen beskriver hva vi vil legge vekt på i Tindlund dette året. Her kommer satsningsområdene våre og litt om hva vi har tenkt å fordype oss i. Denne årsplanen er ment som en informasjon til foreldre og andre interesserte og et arbeidsredskap for personalet. Årsplanen kan leses fra perm til perm, bla litt i den og les det som er mest spennende. Besøksadresse: Eventyrveien Greåker Postadresse: postboks Sarpsborg Tlf: Mobil Tiriltoppen: Mobil Lønneberget: ÅRSPLAN VISJON OG GRUNNSYN Sarpsborg kommunes visjon Der barn og unge lykkes Sarpsborg kommunes verdier Fremtidsrettet Åpenhet Respekt Troverdighet Enhet barnehager Tune sitt grunnsyn Verdisyn: Alle bryr seg positivt om hverandre Menneskesyn: Alle blir sett, hørt og verdsatt Læringssyn: Alle møter barns undring på en utforskende og utfordrende måte

3 RAMMEBETINGELSER Barnehageloven 1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplanen Kunnskapsdepartementet har fastsatt en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver og skal kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune Plattformen skal gi grunnlag for beslutninger i form av en helhetlig oppvekstpolitikk. Den skal også gi grunnlag for konkrete strategier og tiltak, både i offentlig og annen regi. Plattformen synliggjør et grunnleggende verdifundament for alle som arbeider med barn og unge i Sarpsborg kommune. Plattformen baserer seg på tenkningen som gjenspeiler seg i et oversatt afrikansk ordtak Det trengs en hel landsby for å kunne oppdra et barn Øvrige rammer Virksomhetsplan, Serviceerklæringen for kommunale barnehager, Forskrift om miljørettet helsevern, Mobbemanifestet og kommunale planer. Samarbeidspartnere For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester i kommunen. Ved samarbeid må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes. Mulige samarbeidspartnere er: Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatri (BUP), Barnevernet, Helsestasjoner, Barne- og ungdomsskoler, Videregående skoler, Høgskolen i Østfold. Barnehagene i Sarpsborg kommune har eget årshjul for overgang fra barnehage til skole.

4 ENHETENS PEDAGOGISKE PLATTFORM Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Det stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. Omsorg skal være synlig til stede hele tiden og i alle situasjoner. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag til livslangt læringsperspektiv. Mål: Alle skal møtes med omsorg gjennom hele dagen. Vi ser og møter hvert enkelt barn hver dag Vi bryr oss om hverandre Vi skal ha et godt miljø som er preget av glede, humor, og omtanke Lek Lekens kjennetegn er at den er en frivillig aktivitet som barna selv velger, leken er på liksom og den er lystbetont. Barn leker fordi det er gøy Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg igjennom, og der barn har høy kompetanse og engasjement. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre, noe som er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Rommene våre skal fremme alle barns utvikling og gi rom for allsidige aktiviteter. Mål: Leken skal være en frivillig aktivitet som bidrar som bidrar til vennskap, læring og sosial kompetanse Vi har fokus på å hjelpe alle barna inn i lek. Vi legger til rette for at barna skal få gode venner. Den fysiske utformingen av rommene innbyr til ulik lek og læring Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære av alt de opplever og erfarer på alle områder. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Barns egne interesser og spørsmål skal danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen.

5 Mål: Vi skal tenke læring gjennom hele dagen Vi gir barna varierte erfaringer som skaper forståelse for læring og opplevelse av mestring. Vi gir barna tid og rom til å fordype seg i emner eller prosjekter som de er interessert i. Vi fremmer nysgjerrighet og er støttespillere i barnas jakt på kunnskap. Sosial kompetanse Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Barna lærer å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barna viser at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. De tar hensyn og viser omsorg. Sosial kompetanse handler også om å kunne stå for noe, ha mot til å reagere på andres handlinger og kunne be om hjelp. Barnet lærer seg å utføre det en har påtatt seg, ha respekt for andres eiendeler og arbeid og ta felles ansvar. Må: Vi skal ha nulltoleranse for mobbing og utestenging Vi er tydelige og tilstedeværende voksne Vi tar opp temaer etter gruppas behov, både i hverdagssituasjoner og samlinger. Vi vil at barna skal øve seg på å sette seg inn i andres situasjon Språklig kompetanse Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser. Barna trenger et godt språk i lek med andre barn.. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Mål: Vi vil gi barna et allsidig og stimulerende språkmiljø Vi er lyttende voksne, som lar barna få bruke språket aktivt. Vi setter ord på objekter og erfaringer barna gjør. Vi leser bøker, rim, regler og bruker språkposer med konkreter.

6 Barnehagen som kulturarena Kultur forstås her som kunst og estetikk, felles atferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur handler om arv og tradisjoner. Bevissthet om egen kulturarv og delaktighet i andres kultur skal bidra til at barn kan sette seg inn i andres ståsted. Mål. Vi ønsker å gi barna kjennskap til kultur og tradisjon Vi lar barna få erfaring med tradisjoner og barnekultur gjennom bøker, sang, musikk og leker. Vi formidler norske tradisjoner og tradisjoner fra kulturer som er representert i barnehagen. Vi gir barna erfaring med kunst og ulike estetiske uttrykksformer gjennom forming, dans, drama og musikk. Barns medvirkning FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det. I Barnehageloven 3 heter det: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barns medvirkning handler om å ha innflytelse på egen hverdag. Det trenger ikke handle om å ta valg eller beslutninger. Det handler mer om en relasjonell deltakelse enn det å velge å stå på sine krav. Det handler om å fange barns perspektiv. Mål: barna skal møtes i her og nå situasjoner gjennom hele dagen Vi sier ja når vi kan og nei når vi må. Vi lytter til det barna sier og uttrykker gjennom lek og kroppsspråk. Vi har barnesamtaler, planlagte og spontane, hvor barnas mening er med på å påvirke hverdagen. Likestilling Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Det handler om barns rett til å bli sett og anerkjent som samfunnsmedlemmer på linje med de voksne. Mål: Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt Vi reflekterer over våre holdninger, hvordan vi møter barna med kroppsspråket, stemmen og blikket vårt. Vi utfordrer barna til variasjon i lek og aktiviteter uavhengig om det er jente eller gutt

7 IKT Teknologi påvirker miljø og mennesker og er en del av livet vårt. Barna bør få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barnehagene har en egen IKT- plan med mål for både barn og voksne. Mål: barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap Vi legger til rette for at alle barn får et forhold til bruken av ulike digitale verktøy Vi støtter barna i sin digitale utvikling. Natur og miljø De fleste barnehagene våre ligger plassert nær flotte friluftsområder og områdene innbyr til ulike typer lek, derfor benytter vi ofte nærmiljøet til naturopplevelser. Naturen gir et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider, og i all slags vær. Vi synes det er viktig å ivareta og videreføre den norske kulturen på ute og friluftsliv. Barna vil gjennom utelek utvikle positive holdninger til miljøvern, få bedre helse og livskvalitet. Mål: Vi vil gi barna gode naturopplevelser Vi har skogstur en gang i uken Vi har en flott og utfordrende uteplass med stor variasjon, og vi bruker den hver dag Vi sorterer glass, metall, plast og papir Pedagogisk dokumentasjon Enhet barnehager Tune, ved Baterød barnehage deltar i et barnehagefaglig utviklingsprosjekt mellom vennskapsbyene til Sarpsborg kommune. Vennskapsbyene er Södertälje, Struer og Forssa. I 2013 er Sarpsborg kommune verter. Prosjektet heter Twin Town. Alle barnehagene våre skal ha fokus på pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon kan defineres som det å synliggjøre og legge sin praksis på bordet for å forsøke å forstå og kritisk granske den (Lenz Taguchi 2000). Pedagogisk dokumentasjon tar utgangspunkt i dokumentasjon fra hverdager i barnehagen og åpner for kritisk og reflekterende praksis. Det handler i stor grad om å vende blikket mot den pedagogiske praksisen som skaper rammer for både barn og voksne. Vi vil vende blikket mot voksnes tenkning og praksiser, mer enn å søke etter det individuelle barnets ferdigheter eller evt. manglende ferdigheter. Vi kan arbeide med samme dokumentasjon over tid (Kolle, Larsen, Ulla. 2010).

8 Mål: Vi ønsker gjennom pedagogisk dokumentasjon å skape en spennende hverdag for barn og voksne Vi vil observere egen praksis Vi vil bla. bruke bilder, tekst, barnas arbeider og samtaler til dokumentasjon Vi vil bruke praksisfortellinger FAGOMRÅDER I rammeplanen er det syv fagområder som alle bidrar til å støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Arbeidet med fagområdene skal gi barna utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. I barnehagehverdagen vil de ulike fagene gli naturlig over i hverandre. Kommunikasjon, språk og tekst barna opplever voksne som er oppmerksomme, lyttende og interesserte barna får trening i å sette ord på følelser, ønsker og opplevelser barna får trening i å lytte til andre barna får utvikle sin begrepsforståelse og sitt ordforråd barna får utvikle morsmålet for å få en personlig og kulturell identitet barna blir kjent med og lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tall og bokstaver barna opplever gleden av å bli lest for Kropp, bevegelse og helse barna utvikler sin kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring barna får gode erfaringer med turer, friluftsliv og utelek barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold

9 Kunst, kultur og kreativitet barna får mulighet til å bearbeide sine inntrykk gjennom skapende virksomhet barna får kjennskap til ulike formingsmateriell og teknikker barna får mulighet til å utvikle sin fantasi og kreativitet ved å eksperimentere og prøve seg frem barna får erfaringer med ulike virkemidler for å kunne uttrykke seg gjennom språk, musikk, sang, dans og drama Natur, miljø og teknikk barna får grunnleggende erfaringer og kunnskap om mennesker, dyr, vekster og samspillet i naturen barna får gjennom naturopplevelser mulighet til å utvikle respekt for og tilhørighet til liv, natur og nærmiljø barna får gjennom lek og daglige gjøremål erfaringer med hverdagslivets tekniske hjelpemidler barna får erfaringer i kildesortering barna får mulighet til å undre seg, eksperimentere og samtale om det som skjer i den fysiske verdenen Etikk, religion og filosofi barna får kunnskap og erfaringer om ulike kristne høytider og tradisjoner barna blir kjent med andre religiøse og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen barna får trening i å samarbeide, ta hensyn til hverandre og utvikle respekt for hverandres bakgrunn barna opplever ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger Nærmiljø og samfunn barna opplever å få delta og medvirke i barnehagens fellesskap barna opplever at de er verdifulle og viktige for fellesskapet barna får opplevelser og erfaringer i barnehagens nærmiljø barna opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter, og at de får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet

10 Antall, rom og form barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former barna erfarer og tilegner seg matematiske begreper som størrelse, former, mål, rom og tid. Barnehagens satsingsområder: Barna: Sosial kompetanse og prosjektarbeid ut fra barnas interesser Personalet: Pedagogisk dokumentasjon og rommet som pedagogisk læringsmiljø. BARNA: Sosial kompetanse Vi tar utgangspunkt i barnegruppas behov når vi skal ha sosial kompetanse som satsingsområde. Vi ser at vi har mange barn som trenger hjelp til ikke å se bare seg selv, men å lære seg at de er en del av et fellesskap. Vi må formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar slik at vi får et miljø som viser respekt for hverandre og retten til å være forskjellig. Alle skal møtes med tillit og respekt. Fellesskapet er viktig som læringsarena, og vennskap er grunnleggende for et godt fellesskap. Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Barna lærer å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. Barna viser at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. De tar hensyn og viser omsorg. Sosial kompetanse handler også om å kunne stå for noe, ha mot til å reagere på andres handlinger og kunne be om hjelp. Barnet lærer seg å utføre det en har påtatt seg, ha respekt for andres eiendeler og arbeid og ta felles ansvar. Prosjektarbeid ut fra barnas interesser vil være det beste utgangspunktet for barn og voksnes undring og utforsking. Andre ganger velger vi tema utifra fagområdene. Hvilken retning temaet / prosjektet tar, vet vi ikke før vi er ferdige. Vi legger vekt på å få fram barnas tanker, undring, kunnskaper og forslag om temaet når vi legger planer. Barna må medvirke i hva vi skal fordype oss i. Prosessen er viktig, og vi ønsker å gi barna erfaringer med hvordan vi kan finne svar på det de lurer på. Et prosjekt kan være en dag, en uke eller så mye som et helt år, for eksempel kan et prosjekt være å følge mauren et helt år.

11 PERSONALET: Satsningsområde delmål tiltak Pedagogisk dokumentasjon Hvilke områder må vi vurdere og Praksisfortellinger skal sette i system videreutvikle Rommet som pedagogisk læringsmiljø Vi skal innrede og bruke rommene våre slik at de fremmer barnas nysgjerrighet og kreativitet Barna skal medvirke i utformingen av rommet Vi skal observere barnas bruk av rommet Vi skal lese faglitteratur PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Planlegging: Rammeplanen sier: Planleggingen må baseres på kunnskap om barns utvikling og læring, individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre. Planer skal sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. Årsplanen inneholder det vi vil fokusere på spesielt. Detaljplaner konkretiserer hvordan vi skal nå målene våre og blir laget ut fra barnegruppas interesser og behov. Vi vil at barna skal ha mulighet til å påvirke hverdagen, og derfor er ikke planene helt fulle eller ufravikelige. Det er viktig for oss å sikre barns medvirkning i barnehagens innhold. Dokumentasjon: Rammeplanen sier: Å dokumentere skaper grunnlag for refleksjon, diskusjon og vurdering. Dokumentasjon synliggjør hva vi jobber med i barnehagen. Barnehagene dokumenterer gjennom referater fra møter, observasjoner av lek og samspill, barneintervjuer, planer og referater fra samlinger og aktiviteter, tegninger, foto og barns uttrykk og uttalelser. Noe av dokumentasjonen skal synliggjøre for foreldrene hva vi gjør i barnehagen, mens noe

12 brukes av personalet til refleksjon og vurdering av planer. Dokumentasjon har ikke som mål å se hva barna kan og presterer, og dokumentasjon knyttet til enkeltbarn skjer bare etter nærmere avtale med foreldrene. Vurdering: Rammeplanen sier at barnehagens arbeid skal vurderes. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Vi vurderer for å finne ut hvordan livet i barnehagen fungerer i forhold til målsetninger og intensjoner i barnehageloven, rammeplanen og årsplanen. Resultatet av vurderingen skal ligge til grunn ved videre planlegging og være med på å fremme utvikling og kvalitet. I barnehagene har vi ulike former for vurdering. Noe vurderer vi fortløpende og endrer kurs underveis, mens andre ting ser vi på i slutten av året. Det er viktig å se sammenhengen mellom planene og dokumentasjonen slik at vi kan se hva som er en hensiktsmessig måte å jobbe på. Vi kan også se om vi har nådd målene, og hvordan vi vil arbeide videre. Barnas erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsarbeidet. Når, hva, hvem, hvorfor og hvordan? Hva Når Hvem Hvorfor Hvordan Målene våre Gjennom hele året Personale og barna Se om målene fungerer, eller om vi må endre dem. Diskusjon på avdelingsmøtene og plankveld Utviklingsområde: Pedagogisk dokumentasjon Rommet som pedagogisk læringsarena Se hvilke mål som er nådd og hva vi må jobbe videre med Gjennom hele året Personalet, barn, foreldre Vurdere om vi skaper en spennende hverdag for barn og voksne. For å vurdere om barna trives Diskutere og reflektere på avdelingsmøter, pedagogiskleder og personalmøter Årsplanen/pedagogisk plan April/mai Personalet, barna og FAU Gjøre endringer før ny årsplan Ta utgangspunkt i dokumentasjon

ALVIMHAUGEN BARNEHAGE 2012-2013

ALVIMHAUGEN BARNEHAGE 2012-2013 ALVIMHAUGEN BARNEHAGE 2012-2013 ENHET BARNEHAGER TUNE: ALVIMHAUGEN, BATERØD, SKOGHOLTET, TINDLUND OG VINGULMORK BARNEHAGER Velkommen til Alvimhaugen barnehage!!! Alvimhaugen barnehage er en del av en kommunal

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer