Plan for utvikling av språk- og sosiale ferdigheiter Vaksdal kommunale barnehage Januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for utvikling av språk- og sosiale ferdigheiter Vaksdal kommunale barnehage Januar 2014"

Transkript

1 Plan for utvikling av språk- og sosiale ferdigheiter Vaksdal kommunale barnehage Januar 2014 Barnehagen må sørgje for at alle barn får varierte og positive erfaringar med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som reiskap for tenking og som uttrykk foreigne tankar og kjensler. Alle barn må få eit rikt og variert språkmiljø i barnehagen. (Rammeplan for barnehagen, side 29) 1

2 Innhald 1. Bakgrunn for arbeidet 3 2. Overordna mål 3 3. Kartlegging av 5 åringane 3 4. Felles litteratur og songar 3 5. Foreldresamarbeid 4 6. Innhald barn bør kjenne til og delvis meistre i ulik alder 5 7. Halvårsplanar for 5 åringane 7 8. Evaluering og oppfølging av planen 9 9. Vedlegg 9 2

3 1. Bakgrunn for arbeidet Bakgrunn for å starte arbeid med felles plan for lese- og språkutvikling i barnehagen, var ein fellesidèdugnad for korleis sikre betring av resultat på nasjonale prøver. Leiarane på skule og barnehage har hatt ein grundig analyse og gjennomgang av resultat på nasjonale prøver, og prøvd å peike ut sentrale tiltak som vil kunne føre til betring av resultat på lesing. Ein tanke var og velje ut tiltak som verker inn på heile utdanningsløpet frå barnehage til ungdomstrinn, og dermed vart ein plan for barnehagen ein av tiltaka som kom fram. Det vart nedsett ei arbeidsgruppe leia av rådgjevar oppvekst som har hatt tre samlingar. Deltakarar i arbeidsgruppa har vore: Mari Trefall, Eksingedalen skule Eidrun, Stamnes skule Kari, Dale skule Jannicke Sandvik, Dale barnehage Kari, Stanghelle skule Brita, Stanghelle barnehage Åse K. Hauståker, Vaksdal kommunale barnehage Ann Therese Stamnesfet, PPT Bente Andreassen Straume, Stamnes barnehage Anne Tvedt, Stanghelle barnehage Inger M. Skage, Vaksdal barnehage Liv Eli S. Stamnes, Stamnes skule Reidun E. Johannessen, rådgjevar oppvekst 2. Overordna mål Overordna mål for planen er å: Sikre felles fokus og praksis for utvikling av språk og sosial kompetanse i barnehagen Sikre best mogleg overgang mellom barnehage og skule Støtte opp under kvalitetsmål vedteken i kommunedelplan for oppvekst Etablere godt samarbeid med foreldre 3. Kartlegging av 5 åringane Arbeidsgruppa har foreslått at alle barnehagane skal kartlegge 5 åringane med TRAS (språkkartlegging) når dei startar opp i barnehage til hausten. Mål et er å avdekke om det er barn i kritisk grense og sikre at naudsynt tiltak vert sett inn. Dei barna som treng særskilt oppfølging skal drøftast i barnehagens ressursteam før dei eventuelt vert tilvist PPT. 4. Felles litteratur og songar 3

4 Frem til neste møte januar 2014 skal barnehagane loggføre songar og bøker som vert introdusert til barna i barnehagen i ulik alder (sjå loggskjema som ligg som vedlegg til planen). Dei fleste skal innom litteratur og songar frå lista under. Astrid Lindgren Prøysen Thorbjørn Egner Inger Hagerup Asbjørnsen og Moe Rune Belsvik Geir Lystrup Song for deg og meg (red. O. Nordstoga) Songboka mi (red. J. Graasvoll) Gro Dahle Grossmann Nynorske advent- og julesongar (minimum dei fyrste versa) Songleikar Nasjonalsongen Æsops fablar Anne C. Vestly Lillebror og Knerten 5.Foreldresamarbeid Foreldre er ein ressurs og det er viktig å byggje gode relasjonar. Det er laga eigen plan for overgang barnehage-skule, men arbeidsgruppa ønskjer at alle barnehagane har fast foreldremøte i september som vist under. Aktivitet Tid Ansvar Foreldremøte i barnehagen der rektor/1. trinn lærar frå September Styrar innkallar skulen deltek Konkrete forventingar og orientering til foreldre før skuletart: Blyantgrep Lesing Ansvar for enkle oppgåver Vente på tur Snakke med barna om forventningar til skulen Kva er ein god leser korleis vert ein det? Leseretning og korleis halde og byrje på ei bok Medvit og haldningar til språkbruk Sjølvstendighet (påkledning, toalett, mat) Bokstavlydar (skilje mellom bokstavlyd og namn) Bokstavform (vite kor ein byrjar) 4

5 6. Innhald barn bør kjenne til og delvis meistre i ulik alder Alder Stoppmål Vurdering 1-2 åringane Språk: Gi utrykk for kva deg vil/ikkje vil (eige namn, ja, nei, mamma, pappa) Songar med rørsle Imitering Kjenne igjen daglegdagse objekt (t.d. ball, bamse m.m) Namngje daglegdagse objekt (t.d. ball, bamse m.m) Sosial kompetanse: Bordskikk Tryggleik (tydeleg struktur og forutsigbarheit) Trene i å vere i større grupper Fokus på familie Parallell-leik 2-3 åringane Språk: Frukt Dyr (husdyr og vanlige norsk villdyr) Kroppsdelar Kjøretøy Namngje daglegdagse objekt (t.d. ball, bamse m.m) Knytte ord til bilete/objekt Øve på to- og treordsytringar Uttrykke seg på eige initiativ og med ord Sosial kompetanse Leike saman Språkbruk (snakke fint til og om kvarandre, tilpasse stemmebruk til situasjonen) Opplæring og arbeide etter DUÅ- prinsipp (Positivt fokus) Lære å tape Tar initiativ til å hjelpe til 3-4 åringane Språk: Kunne kjenne igjen og namngi fargene (raud, gul, blå, grøn) 5

6 Grønsaker Preposisjonar Vanlige former Samsvar med språk og situasjonen barnet er i Sosial kompetanse: Rette opp handa Vente på tur Høre og gjøre (bruke visuelle symbol (Øre = lytte, Hand = gjere) Frå einledda til fleirledda beskjed Kle av/på seg sjølv Meistre toalettsituasjonen 4-5 åringane Språk: Utvide kjennskap til farger Leikeskriving Riming Sosial kompetanse: Sosiale spelereglar Reglar for rolleleik/samleik og spel 5-6 åringane Språk Sjå eigen plan under i punkt 7. Sosial kompetanse/mål for barnehagen Meistre toalettsituasjon (klare å tørke seg ) Kle av/på seg sjølv Rette opp handa Vente på tur Setje ord på eigne kjensler Trene på empati Opplæring og arbeide etter DUÅ- prinsipp (Positivt fokus) 6

7 7. Halvårsplanar for 5 åringane Halvårsplan for hausten Tid Fokusområde Utviklingsmål Metode Materiell (tips) Vurdering August Blyantgrep Meistre blyantgrep Sporing. Følgje strekar og prikkar. Begynnarblyant Blyantgrep Blyantboka September Lytte til lyder Kunne lytte ut ein lyd frå Turar i nærområdet Jørgen Frost andre, Høyre på musikk Språkleikar kjenne igjen og beskrive lydar Oktober Rim og reglar Kunne rime Turar ute Elling Høyre kva som rimar. Sangleikar November Ord og setningar Kunne forstå lese- og skriveretning Kjenne igjen namnet sitt og kunne øve på å skrive det Desember Tal og mengdeforståing Kjenne mengdeomgrep fram til 10. Starte kobling til talsymbolet. Terningspill Klossar Ta utgangspunkt i kjente ting frå kvardagen og praktiske situasjonar i barnehagen Teiknedeling Jørgen Frost Språkleikar Bøker med rim og regla 7

8 Halvårsplan for våren Tid Fokusområde Utviklingsmål Metode Materiell (tips) Vurdering Januar Omgrep Meistre Samtale Snakkepakken mengdeomgrep. Leik med vaksne Språkkisten (språkleg omgrep) Samlingsstund Nyborg Begrepsundervisningsmodell Språkgrupper Utedagar Salaby Språkverksted?? Februar Omgrep Meistre Samtale Snakkepakken preposisjonar og Leik med vaksne Språkkisten fager. Samlingsstund Språkgrupper Nyborg Begrepsundervisningsmodell Utedagar Salaby Språkverksted?? Mars Bokstavlydar Kunne lytte ut Jørgen Frost Språkleikar første lyd April Bokstavlydar Øve på å kunne lytte ut siste lyd Jørgen Frost Språkleikar Mai Uttrykke seg munnleg Juni Kunne fortelje med struktur frå byrjing til slutt Serie med bilete Fabeldyret Fisken 8

9 8. Evaluering og oppfølging av planen Gruppa møtes igjen januar 2014 for å evaluere plan. Einingsleiar barnehage og einingsleiarskule får felles ansvar for å kalle inn til dette møtet. 9. Vedlegg Logg over bruk av songar og litteratur i barnehagen Tittel på song/bok med forfattar Alder på borna Kommentar 9

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15

Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15 Årsplan Bjorøy barnehage 2014/15 TRYGG - NÆR - AKTIV Bjorøy barnehage, Bjorøyveien 163, 5177 Bjorøyhamn Telefonnummer: 55 09 75 89 (kontor styrar) og 957 999 35 (mobil styrar) E post: laila.fosso@fjell.kommune.no

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2015 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Time kommune Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Kva seier forsking om overgangane... 3 Kvifor fokusera på overgangar?... 3 For å få ein god overgang... 3 Intensjonar

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

Innleiing. Årsplanen skal:

Innleiing. Årsplanen skal: ÅRSPLAN 2014/2015 INNHALD Innleiing... 2 Kap 1 Presentasjon av barnehagen... 3 Kap 2 Foreldresamarbeid... 4 Kap 3 Omsorg... 5 Kap 4 Leik... 6 Kap 5 Læring... 7 Kap 6 Danning... 8 Kap 7 Barn sin medverknad...

Detaljer

Fagområda i barnehagen

Fagområda i barnehagen Fagområda i barnehagen Vi har laga ein oversikt over korleis vi formelt og uformelt jobbar med dei 7 fagområda i barnehagen. Vi har og prøvd å setje opp skjematisk kva progresjon ein kan forvente. Vi har

Detaljer

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016

ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016 ÅRSPLAN SFO BLINDHEIM BARNESKOLE 2015 2016 INNHALDSLISTE 1.0 INNLEIING Kvifor har vi årsplan? s. 3 1.1 Blindheim skole Sfo s. 3 2.0 FORMÅL 2.1 Overordna mål for Sfo s. 4 2.2 Kommunale mål for Sfo s. 4

Detaljer

Foto: Jorunn Gravem Whittaker

Foto: Jorunn Gravem Whittaker Foto: Jorunn Gravem Whittaker PLANEN GJELD FOR: 1.Dei kommunale barnehagane 2.Grunnskulen 3.Kulturskulen 4.Sosiale-og førebyggjande tenester for barn og unge 5.Barnevern side 2 Plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER

ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN FOR SOLVORN OPPVEKSTSENTER -BARNEHAGE- - 2013/14 «Alle ved Solvorn oppvekstsenter skal oppleve meistring kvar dag» 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Lov om barnehagar pålegg barnehagen å utarbeide ein årsplan.

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS

STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS STRATEGIPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE I BEITSTAD SKOLEKRETS Et samarbeid mellom Beitstad skole, Beitstad barnehage, og Jåddåren gårdsbarnehage. Januar 2014. INNHOLD 1.0 Barnehagene i Beitstad skolekrets

Detaljer

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2013-2014 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2013 2014 1

www.plassebakken.no Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2013-2014 ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2013 2014 1 Årsplan Plassebakken Barnehage SA 2013-2014 www.plassebakken.no ÅRSPLAN TRYGGE OG GLADE BARN PLASSEBAKKEN BARNEHAGE SA 2013 2014 1 VENNSKAP*RESPEKT*GALSKAP*TRYGGLEIK*NYTENKANDE*PROFESJONALITET Årsplan

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Rammeplanar for elevar som får opplæring i mindre grupper. Arbeidstrening Kvardagslivstrening

Rammeplanar for elevar som får opplæring i mindre grupper. Arbeidstrening Kvardagslivstrening Rammeplanar for elevar som får opplæring i mindre grupper Arbeidstrening Kvardagslivstrening Planane er utarbeidd av Nettverksgruppa i region Bergen nord, mai 2007 I samband med innføring av ny reform

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE

SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG SKOLE VEFSN KOMMUNE 1.UTGAVE INNLEDNING Vefsn kommune har gjennom prosjektet Språk i fokus satt i gang med å utarbeide en helhetlig plan for språkstimulering, skriftspråkstimulering

Detaljer

Hamramyra barnehage. Den beste starten på livet

Hamramyra barnehage. Den beste starten på livet Hamramyra barnehage Den beste starten på livet Årsplan 2014-2015 Barnehagens historie Hamramyra barnehage er ei kommunal barnehage som starta opp i august 2012. Vi har 3 avdelingar, ei småbarnsavdeling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer