3 Status NVHs økonomiske situasjon per Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Status NVHs økonomiske situasjon per Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere regnskap"

Transkript

1 Til: Styret Dato: 7. februar 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-3/12 Møtedato: Saksbehandler: JEA Årsregnskap Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer foreløpig årsregnskapet 2011 til Kunnskapsdepartementet 15.februar 2012 og med Styrets godkjenning. Regnskapet følger vedlagt, og inkluderer ledelseskommentarer, resultat- og balanseregnskap, noter, kontantstrøm, samt øvrige rapporter påkrevd fra KD. Del 3 omhandler NVHs økonomiske situasjon basert på finansregnskapet og er stort sett lik ledelsesrapporten som KD krever ved regnskapsavleggelse. Del 4 er fokusert på internregnskapet og med betraktninger på sentrale inntekts- og kostnadsposter samt den økonomiske tilstand til budsjettenhetene. 2 Forslag til vedtak Styret godkjenner årsregnskapet for Status NVHs økonomiske situasjon per Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere regnskap Ordinært resultat Regnskapet per 3 tertial 2011 i forhold til regnskapet på samme tid i 2010 viser at resultatet etter ordinære aktiviteter forbedres med 2,5 mill. kr til et overskudd på 2,7 mill. kr. Etter avregninger til statskassen og BOA-aktivitet ender resultatet på 4,964 mill. kr, dette er 5,076 mill. kr bedre enn årsresultatet i Disse 4,964 mill. kr tilføres NVHs egenkapital. Regnskap mot budsjett viser disse tall. 1

2 Note Endr Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger 4,5 Avskrivninger 4, Nedskrivninger 4,5 Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 Avregning statlig og bidragsfin. aktivitet (nettobudsj.) Sum avregninger Periodens resultat Resultatførte inntekter Resultatførte inntekter fra bevilgninger er ca. 16,7 mill. kr lavere enn ved årsskiftet 2010, hovedårsaken er 11,7 mill. kr mindre i KD-bevilgning samt investeringer som ligger 4,9 mill. kr høyere enn i 2010 (utsatt inntektsføring investering). Tilskudd og overføringer fra andre bidragsytere øker med ca. 4,6 mill. kr, hovedforklaringer er høyere inntekter fra næringsliv og private (2,7 mill. kr), gavemidler (1,2 mill. kr) og bidragsinntekter fra andre land (2,9 mill. kr). Trenden med svikt i NFR- og EU-inntekter fortsetter med en samlet reduksjon på 1,6 mill. kr (- 4 %), nedgangen er dog mindre dramatisk enn den har vært frem til Salgs og leieinntekter har økt med 8,6 mill. kr sammenlignet med 2010, hovedforklaringen er økt periodiserte inntekter på eksternt finansierte oppdragsprosjekter med 13,2 mill. kr. Ser en bort fra periodiseringen viser salgsinntektene en svikt på ca. 2,9 mill. kr i forhold til Det er hovedsakelig omsetningen på klinikkene som svikter, spesielt de tre første månedene av 2011 var dårlige. Det må trolig innsats til på en rekke områder for å rette opp omsetningssvikten. NVH må regne med fortsatt tøff konkurranse innen veterinærmedisinske tjenester for familie- og sportsdyr, 2

3 det kommer jevnlig til nye private aktører og etablerte aktører utvider stadig tilbudene sine innen spesialiserte tjenester. Tap på fordringer knyttet til salg fra klinikker og laboratorietjenester fortsettes å reduseres, kostnadsførte tap (note 13) er redusert med hele 60 % i forhold til Dog, etter de tiltak som er iverksatt for å hindre salg til ikke-kredittverdige kunder, er det allikevel ikke noen entydig nedgang i andelen fakturaer som går til inkasso. Innsatsen mot tap kundefordringer fortsetter i Resultatførte kostnader Samlet reduseres de resultatførte kostnadene med 4,8 mill. kr (- 1,2 %) i forhold til For bevilgningsfinansiert virksomhet er reduksjonen 10,2 mill. kr (-3,2 %) men i disse tall ligger prosjektavslutninger på 5,0 mill. kr (prosjekter med overskudd). På BOA-finansiert aktivitet øker det samlede kostnadsnivået med 6,3 mill. kr (8 %). Kommentarene til kostnader i avsnittet under er viet den bevilgningsfinansiert virksomhet (basis). Lønnskostnadene på basisdrift ligger 7,8 mill. kr over fjorårets nivå og med en vekst siste 12 måneder på ca. 3,7 %. De fleste administrative avdelinger har redusert lønnskostnadene siden 2010, unntaket er økonomi- og personalavdelingene (ØPA) som har økt fastlønnskostnadene med 1,7 mill. kr. i perioden (1,4 nye stillinger). Instituttene, unntatt Basam, har økt fastlønnsutbetalingene med mellom 1,7 og 2,9 mill. kr siden Driftskostnadene (eks prosjektavslutninger) har blitt redusert med 8,9 mill. kr (-7,7 %) i den samme perioden. Delvis er dette en forventet utvikling etter det gode budsjettåret 2010, videre ligger kostnadene i ,4 mill. kr over 2011 på grunn av gjenoppbyggingskostnader med brannen i NVH fortsetter å binde opp mer budsjettmidler i faste kostnader (fastlønn) og får dermed en stadig lavere andel budsjettmidler tilgjengelig for drift og investeringer. Høgskolen har som en målsetning at antallet nytilsettinger må reduseres, dette målet står ennå igjen å realisere. Slik budsjettrammene disponeres nå er utviklingen ikke bærekraftig på lang sikt. Balanse - eiendeler: Posten varige driftsmidler er 16,1 mill. kr (3 %) lavere enn ved tilsvarende periode i Note 5 viser at NVH med nåværende investeringsnivå ikke klarer å holde tritt med det kapitalslitet som er på bygninger, infrastruktur og vitenskapelig utstyr. I snitt ( ) utgjør investeringene en andel på 30 % av de årlige avskrivningene. Ser en bort fra avskrivninger på bygninger er investeringsandelen på ca. 40 % i perioden. Lave interne budsjetter på infrastruktur/utstyr/inventar og bortfall av NFRs søknadspotter for tungt- og mellomtungt utstyr er hovedårsakene. Fordringene er totalt 8,4 mill. kr (-31 %) lavere enn ved årsskifte 2010 og er på 18,3 mill. kr per Hovedforklaringen til nedgangen er kundefordringene som er hele 10,2 mill. kr lavere (- 50 %) enn i Storparten av denne reduksjonen skyldes reduserte ikke-forfalte fordringer, disse er 65 % lavere enn for ett år siden. Dette reflekterer redusert omsetning og høyere andel kredittkortkunder ved klinikkvirksomheten på Sportfamed samt lavere inntekter på flere oppdragsprosjekter. Riksrevisjonen kommenterte for 2010-regnskapet at NVH hadde relativt høye tap på fordringer. Et av tiltakene mot dette har vært å få en høyere andel bank- og kredittkortkunder. Andel bank og kredittkortomsetning har økt i 2011 men utgjør ennå bare ca. 1/20-del av salg tjenester ved høgskolen. Posten for «andre bankinnskudd» (note 17) økt med 2,7 mill. kr fra 3 tertial 2010, hovedforklaring er innbetalte midler fra Universitetsfondet i Rogaland, midler som utløser gaveforsterkning fra NFR og derfor er plassert på rentebærende konto i Norges Bank. Balanse - virksomhetskapital og gjeld: Opptjent virksomhetskapital (note 8) er økt med 4,6 mill. kr siden og kommer fra avsluttede oppdragsprosjekter på MatInf som har akkumulert overskudd over flere år. Storparten av 3

4 disse midlene vil bli brukt til investeringer i nytt utstyr på de avdelingene som utfører aktiviteten på denne typen prosjekter (analyser for Mattilsynet og Veterinærinstituttet). Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter reduseres med 4,2 mill. kr i forhold til 2010, hovedårsaken er et oppdragsprosjekt (se over) som ble avsluttet med stort overskudd (4,9 mill. kr), overskuddsmidlene er nå resultatført til virksomhetskapitalen på MatInf. Avregningene (på BOA-prosjektene) er redusert med totalt 4,9 mill. kr (-11 %) til 38, mill. kr sammenlignet med Hovedforklaringene er som omtalt ved 2 tertial reduserte tildelinger av BOA-midler samt at tidligere akkumulerte midler (utsatt aktivitet - note 15) er satt i aktivitet (ubrukte midler redusert med 24 % siden ). Nivået på avregninger viser om høgskolen akkumulerer midler til senere år (bygger opp reserver) eller bruker av tidligere oppbygginger. I 2011 har NVH således brukt av reservene sine 3.2 Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Inkludert alle inntektskilder (KD, BOA og diverse salgsinntekter) hadde NVH per et resultat på ordinære aktiviteter på 2,7 mill. kr, resultatet var 10,8 mill. kr bedre enn budsjettert for Enhetene ved høgskolen har i 2011 budsjettert med et overforbruk hovedsakelig finansiert av akkumulerte midler fra tidligere år. I de kommende budsjettår må NVH balansere bedre planlagte aktiviteter med disponible inntekter for å unngå å akkumulere underskudd på drift. Tallene for budsjett og regnskap 2011 står i oversikt under. Budsjett pr: Regnskap Avvik budsjett/ Budsjettoppfølgingsrapport pr: regnskap Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avregning statlig og bidragsfin. aktivitet Sum avregninger Periodens resultat

5 Budsjettavvik driftsinntekter. De samlede driftsinntektene er 21 mill. kr (5,4 %) bedre enn budsjettert for 2011, de største avvikene er på inntekter bidragsprosjekter (49 % over budsjett) og NFR (22 % over budsjett). Budsjettene på BOA er ofte konservative og de regnskapsførte NFR-inntektene for 2011 er lavere enn foregående år. Høgskolen har ennå ikke fått etablert et koordinert program for hvordan øke inntektene på NFR og EU opp mot det historiske nivået. Også for andre inntektskilder er det positive budsjettavvik, spesielt inntekter på oppdragsprosjekt. Utviklingen på klinikkinntekter er som tidligere omtalt litt bekymringsfull der omsetning i 2011 ligger over budsjett men under tidligere års omsetning. Kanskje har NVHs klinikkomsetning nådd en topp, i så fall bør dette reflekteres i lavere aktivitet i de tilfeller der den er baserte på klinikkinntekter. Budsjettavvik driftskostnader. De samlede kostnadene ligger 10,2 mill. kr (2,7 %) under budsjettet for 2011men med ulik utvikling mellom bevilgnings- og BOA-finansiert virksomhet. Driftskostnadene på BOA ligger 22 mill. kr (35 %) over budsjett mens på bevilgningsfinansiert sektor er kostnadene 10,5 mill. kr (3,3 %) under budsjett. Årsakene til forskjellene er konservative budsjetter på BOA-siden mens på bevilgningsiden er det kostnadsfokus på grunn av lavere KD-ramme i 2011 enn i Generelt har høgskolen over flere år hatt små avvik mellom budsjett og regnskap på driftskostnadene innen bevilgningsfinansierte aktivitet. Lønnskostnadene forløper som forventet og med et lite positivt avvik for hele 2011 på 0,4 %. Kostnadene fastlønn ligger 3,0 % over budsjett, her er det BOA-virksomheten som har et negativt budsjettavvik (overskridelse) på 25 % mens bevilgningsfinansiert virksomhet har tilnærmet null i avvik. Mønsteret med negative budsjettavvik på BOA-virksomheten og positive budsjettavvik på bevilgningsfinansiert virksomhet gjentar seg for posten «andre driftskostnader». BOA ligger ca. 56 % over budsjett (14,6 mill. kr) mens bevilgningsfinansiert ligger 6,3 % under budsjett (3,8 mill. kr). Avvikene på BOA er ikke dramatiske siden de innlagte budsjetter kun reflekterer de eksternt finansierte prosjekter som var på NVH ved budsjetteringstidspunktet (januar 2011), nye prosjekter underveis i 2011 øker de regnskapsførte driftskostnadene over budsjett, dog er disse budsjettoverskridelsene fullfinansierte. NVH bør allikevel skjerpe inn at underveis i budsjettåret må det også legges inn budsjetter i økonomisystemet for nye prosjektet. NVH må bruke de kommende budsjettår til å skaffe økonomisk handlingsrom for å realisere de ønskede mål og tiltak i strategisk plan for perioden Dette skjer hovedsakelig gjennom økte inntekter på basis (herunder klinikker og oppdragsprosjekter) og BOA samt gjennom reduserte aktivitet på utvalgte områder, der både det faglige og administrative aktivitetsnivået vil måtte revurderes. Gjennomføring av budsjettet ref. tildelingsbrev NVH gjennomfører oppdraget gitt av Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet for 2011, innenfor de rammene som er fastsatt gjennom budsjettildelingen. Men det er en økende risiko for at NVH i 2012 og 2013 vil måtte revurdere enkelte aktiviteter gitt den ressurssituasjon som tegner seg for høgskolen i kommende budsjettår. Høgskolen har vedtatt tiltak for budsjettåret 2012 som reduserer kostnadssiden med 7,0 mill. kr, videre aktivitetsreduksjon er forventet i 2013 Utvikling i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet (ubrukte midler). Avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert aktivitet reduseres fra 33,4 til 23,8 mill. kr fra til , en reduksjon på 7,6 mill. kr (24 %). Årsaken til reduksjon er at tidligere akkumulerte midler settes i aktivitet, hovedsakelig på grunn av lavere rammetildeling i Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet, som inkluderer NFR, er redusert med 1,9 mill. kr (6 %) de siste 12 månedene, der avsetning for NFR prosjekter har øket med 5,7 mill. kr til 7,9 mill. kr. 5

6 Gjennomførte investeringer i 2011 NVH har per 3 tertial foretatt aktiveringer (investeringer) på 14 mill. kr mot 9,1 mill. kr i Aktiveringene knytter seg til tungt vitenskapelig utstyr, instrumentkjøp, IKT, infrastruktur samt den siste ferdigstillelse etter brann på hesteklinikken i Spesifisert liste over de største investeringene: Klinikkutstyr, mikroskop hest - utført Analyseutstyr celleprøver - utført Infrastruktur sentrallaboratoriet - utført Infrastruktur (vann) akvarieavd. - utført CT-maskin smådyr & hesteklinikk - utført Radiologi etter brann utført Sentralt lagringssystem IT - utført Multimediasystem 6 forelesn. saler - utført I forhold til avskrivningene i 3 tertial på 30,3 mill. kr er investeringsnivået på bygg, infrastruktur, maskiner og inventar for lavt til å holde tritt med årlig kapitalslit/verdiforringelse. Skal NVH holde tritt med avskrivningene må en større del av budsjettrammen i årene fremover settes av til nødvendige utskiftninger av utstyr samt oppgradering og vedlikehold av infrastruktur og bygg. Oppsummering NVHs årsregnskap per 31. desember 2011 viser en hovedsakelig stabil utvikling i høgskolens økonomi og aktiviteter. En hovedtrend i 2011 er økende andel lønnskostnader på basisdrift, stort sett drevet av generell lønnsglidning og krav til nye administrative funksjoner (innkjøp, arkiv, HMS ol.). For instituttene er det satt i verk stillingskontroll ved nytilsettinger med blant annet en evaluering av instituttene langsiktige økonomiske vurderinger av tilsettingene. Dog har det vist seg vanskelig å stoppe nytilsettinger som er faglig begrunnet, det vurderes derfor å iverksette full stillingsstopp. Inntektene tilknyttet salg av laboratorie- og analysetjenester til offentlige og halvoffentlige etater og virksomheter holder seg noenlunde stabil. Trenden med fallende NFR- og EU inntekter fortsatte i 2011, også fra klinikkdrift er det lavere inntekter. Hovedutfordringene i 2012 blir derfor å stoppe den negative trenden på inntekter fra NFR og EU samt stabilisere økonomien i driften av dyreklinikkene. Grundig budsjettoppfølging og kostnadskontroll er nødvendig for å møte de knappere budsjettrammer i Nytilsettinger må vurderes nøye i hvert tilfelle og de må være langsiktig økonomisk forsvarlige. En annen hovedutfordring er å skaffe midler til investeringer i vitenskapelig utstyr og infrastruktur etter hvert som dette eldes og må skiftes ut. På lengre sikt er utfordringen for høgskolen å skape økonomisk handlingsrom til nye strategiske tiltak. I dagens situasjon er det få frie budsjettmidler å disponere for Styret, dermed må nye strategiske tiltak finansieres ved kutt i andre aktiviteter. Uten plan for reallokering av budsjettressurser vil høgskolens økonomi ikke være bærekraftig på lang sikt. Det kommende langtidsbudsjett for blir viktig for god kvalitet på dette arbeidet. 6

7 4 Kommentarer utvalgte deler i regnskapet. 4.1 Utvikling inntekter og kostnader for bevilgningsfinansierte virksomhet (basis). Denne del fokuserer på den aktivitet ved høgskolen som finansieres av KD-midler eller andre frie inntekter (altså eks. eksternt finansierte prosjekter BOA) som kan benyttes til å støtte opp under kjerneaktivitetene forskning, undervisning og formidling. Generelt vurderes de historiske regnskapstall som det beste sammenlignings- og vurderingsgrunnlag. Inntekter. Utviklingen i inntekter siden 2008 på basisdriften vises i tabellen under: Regnskap Endring 12 mnd Endring 24 mnd Bevilgninger KD Salgs- og klinikkinntekter Kursinntekter Leieinntekter Tilskudd/refusjoner (V.I. osv) Andre driftsinntekter Sum inntekter basis Alle tall i tusen Samlet er inntektene for 2011 ca. 12,5 mill. kr lavere enn i Budsjettrammen fra KD var særlig god i 2010, reduksjonen i KD-ramme 2011 forklarer mesteparten av nedgangen. Salgs- og klinikkene er redusert i forhold til 2010 med 1,2 mill. kr, det gjelder både salg av laboratorie-/analysetjenester og klinikkinntektene. Tallene for de ulike enhetene viser denne utviklingen for salgs- klinikkinntekter: Salgs- og klinikkinntekter BasAM MatInf SportFaMed ProdMed Forsøksdyravd Sum SportFaMed hadde budsjettert med 2,8 mill. kr høyere inntekter i 2011 enn regnskapstallene, det kan spørres om ikke videre inntektsøkninger blir vanskelig å oppnå for instituttet. Instituttet har hatt en pen inntektsøkning fra klinikkene de senere år, videre økning er kanskje vanskelig med nåværende bemanning og organisering av klinikkdriften. Posten andre driftsinntekter er påvirket av inntektsperiodiseringer, blant annet 1,8 mill. kr (gavemidler fra Universitetsfondet i Rogaland), ingen reelle inntektsposter er påvirket av denne endringen. Inntektsfordelingen for basisdrift ser slik ut: 7

8 Salgs og klinikkinntekter utgjør en viktig del av høyskolens samlede inntekter. Kostnader. Utviklingen i lønn- og driftskostnader på basisdriften fra 2008 til 2011 er denne: Regnskap Endring 12 mnd Endring 24 mnd Lønnskostnader Andre driftskostnader (eks prosjektavsl.) Av- og nedskrivinger Sum kostnader Andel lønnskostnader 65 % 70 % 67 % 72 % 66 % Andel driftskostnader 35 % 30 % 33 % 28 % -34 % Økning lønnskostnader årlig 6 % 6 % 4 % Lønnskostnadene har økt med ca. 4 % siden 2010 og svakt over lønnsveksten generelt i samfunnet på 3,6 % i Lønnskostnadene avviker mindre fra budsjettet for Økning i 2011 er størst innen administrasjon, hovedforklaringen er oppgradering av økonomi- og personalavdelingene som fikk tilført 1,4 stillinger fra 1 tertial Ellers er en del teknikere tilsatt på de 4 instituttene. Tabellen under viser utviklingen i lønnskostnadene skilt mellom sentraladministrasjonen og instituttene. Institutt/administrasjon Admin Økning admin Økning admin. % 9 % 5 % 7 % Institutt Økning institutt Økning institutt % 6 % 6 % 3 % Lønnsandelen av driftskostnadene økt også i 2011 og utgjør nå 72 % andel for hele høgskolen, dette er rekordhøyt. Forholdet mellom kostnadstypene de 4 siste driftsår er denne: 8

9 På instituttene er lønnsandelene disse: Institutt BasAM MatInf SportFaMed ProdMed Lønnsandel 76 % 75 % 84 % 80 % Driftskostnadene (eks. avskrivninger og reisekostnader) økte betraktelig fra 2009 til 2010 på grunn av en romslig KD-ramme. I 2011 preges kostnadene av lavere rammetildeling samt at noen enheter bruker oppsparte midler til å gjøre nødvendige oppgraderinger og erstatte lettere laboratorieutstyr. Det viktigste er at organisasjonen har klart å redusere kostnadene til nivået før 2010 gitt den lavere KD-rammen etter En mer detaljert oversikt over driftskostnadene ses av tabellen under: Andre driftskostnader Endr. 12 mnd Endr.12 mnd % Endr. 24 mnd % Div. fremmedtjenester % -31 % Frakt & transport salg % 4 % Kostnad transport/drivstoff % 6 % Kontor/trykk/seminar % 6 % Leie maskiner/inventar/data % -19 % Lokaler/energi/renhold % -11 % Reparasjon & vedlikehold % 2 % Telefon/datakomm % 23 % Verktøy/inventar/IT % -13 % Bankgebyr div kost % -8 % Kontingent, gave % 2 % Lisens-/patenkostn % -23 % Reise/diett/bilgodtgj % -1 % Salg/reklame/repr.kostn % -46 % Tap avg anleggsm. ol % 76 % Forsikring/garanti/service % 91 % Alle tall i tusen. Avvik: minus er negativt Tidligere i 2011 har det vært stort fokus på energikostnadene som har vist en stor økning i 2010 og i Hovedårsakene har vært generelt stigende energipriser og kalde vintre de to siste årene. En mild høst/forvinter 2011 sørget for at energikostnadene endte ca. 2,0 mill. kr under toppåret 2010 men ennå ca. 1,5 mill. kr over de historiske snittnivåer. Siden TA sin budsjettramme ble styrket med 1,5 mill. kr for budsjettåret 2012 er det et håp om at dette skal dekke den prisøkning som ser ut til å ha stabilisert seg over det historiske nivå før

10 Ved siden av den romslige KD-rammen 2010 setter brannen i 2009 sitt preg på driftskostnadene i 2010 og forklarer delvis den store nedgangen på 7,8 mill. kr i posten reparasjon og vedlikehold. De underliggende kostnadspostene vedlikehold/bygningsmessige reparasjoner og reparasjoner teknisk anlegg ligger hele 6,7 mill. kr under regnskapet for Dermed forklarer disse underpostene storparten av nedgangen i driftskostnader for En kostnadspost som ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå siden 2010 er kostnadene for diverse fremmedtjenester. Denne post inkluderer blant annet konsulenter, ekstern drift tunge IT-systemer og tjenesteavgift til Uninett. Hovedårsaken til økningen siden 2010 er innleie av Hospitalitet AS til å rådgi NVH inn i byggeprosessen for DnU (Ås), dette har kostet NVH 2,0 mill. kr årlig. En annen økning på denne posten er innkjøp av undervisningstjenester. For de øvrige kostnadspostene er det mindre endringer. Generelt har det å holde kontroll på budsjetterte kostnader ikke vært det største problem ved høgskolen, kostnadskontrollen er stort sett god på både institutter og administrative enheter. Problemet er mer å styre aktivitetsnivået som ligger bak kostnadene og som fortrinnsvis blir styrt gjennom den overordnede rammetildelingen som Styret gjør hvert år. Når høgskolen nå skal skaffe seg handlingsrom frem til 2014 er det reduksjon i aktiviteter som er avgjørende for om dette lykkes, ikke mer kostnadskontroll. Ubrukte midler (utsatt aktivitet). KD krever at institusjonene rapporterer om ubrukte midler av den årlige KD-bevilgningen, midlene settes av som en forpliktelse i balansen. På NVH fordeler disse ubrukte midlene seg slik per enhet per 31. desember 2011: Institutt/avdeling 1T T T T T T 2011 Endr. 2T tertial Endr. siste år Sekretariat Studieavdeling Teknisk avdeling Info Rektorat SEVU IT-avdeling Bibliotek Økonomi Basam MatInf SportFaMed ProdMed Forsøksdyravd Styret Samlet NVH NB. Minus = reserve. Endring siste tertial: minustall viser oppbygging reserver ("overskudd" på drift) Utviklingen siste 12 måneder (kolonne «endr. siste år») viser at avsetningene ubrukte midler samlet sett er redusert med ca. 8,0 mill. kr men med ulik utvikling for budsjettenhetene. Sekretariatet, biblioteket og ProdMed har bygget opp reservene mest siden årsskifte 2010, mens Styret, SportFaMed og MatInf står for den største reduksjonen i akkumulerte midler. For budsjettenheten til Styret gjenspeiler reduksjonen i akkumulerte midler at det er tatt midler fra Styrets reserve for å styrke budsjettrammen for Utvikling for Sportfamed er bekymringsfull selv om en stor del av nedbyggingen skyldes et stort instrumentkjøp. Sportfamed har et akkumulert underskudd på 5 mill. kr, en økning på 4,8 mill. kr siden årsskiftet Hovedforklaringene er innkjøp av CT-skanner (2,4 mill. kr) samt lavere omsetning på klinikkdriften smådyr. Denne utviklingen kan ikke fortsette og om ikke trenden snur første halvår 2012 må Styret vurdere tyngre grep for å få driften på instituttet i balanse med inntektene. Teknisk avdeling har i 2011 snudd trenden med reduserte reserver, akkumulert overforbruk er redusert fra 4,7 per 1 tertial 2011 til 1,5 mill. kr per 3 tertial En sentral forklaring er lavere energikostnader på grunn av den milde forvinteren. Hvis det viser seg at energikostnadene for vinteren 2011/2012 blir lavere enn budsjettert vil deler av de innsparte midlene bli omdisponert til vedlikehold og ombygginger. 10

11 4.2 Eksternt finansiert aktivitet (BOA) Inntekter eksternt finansierte prosjekter (NFR/EU/oppdrag/øvrige bidrag). Analysen rundt tilgang av inntekter til eksternt finansierte prosjekter konkluderte med at NVH over flere år har hatt en negativ trend på prosjektsiden med lavere inntekter og færre prosjekter. Utviklingen innen de 4 prosjekttypene (iht. KDs definisjoner) de siste 5 år viser følgende tall: NFR EU Øvrige bidrag Oppdrag KD har revidert metoden for inntektsføring innen BOA flere ganger siden 2008, tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare over hele perioden innen de to klassifiseringene oppdrags- og øvrige bidragsprosjekter. For NFR og EU har inntektsføringen har vært tilnærmet uendret. Den negative trenden for prosjektinntekter fortsetter i 2011, dette vil påvirke høgskolen med færre insentivmidler fra KD i Etter en topp i 2009 ligger EU-inntektene nesten på et historisk lavmål, det samme gjelder for NFR. Foruten omsetning er også antall prosjekter for de to finansieringskildene lave. Grafisk ser utviklingen siden 2007 slik ut: Tallene over er bruttotall, det vil si de viser innbetalte prosjektmidler og viser bedre suksessraten NVH har på å skaffe seg nye prosjektinntekter enn de nettoinntektene som NVH rapporterer til Kunnskapsdepartementet. Utviklingen i brutto NFR-inntekter siden 2007 viser denne utvikling: 11

12 Trenden for NFR-prosjekter fortsetter å være nedadgående per 3 tertial 2011 og bekrefter analysen fra årsoppgjøret Nedgangen vil gi en beskjeden reduksjon i insentivmidler fra KD i Inntekter på EU-prosjekter gav tidligere særlig høy uttelling i KDs finansieringsmodell mot høyskolene (mellom 2,0 og 1,8 kr i insentiv per kr i prosjektinntekt), fra budsjettåret 2012 har KD justert ned insentivsatsen til 1,3 kr per kr i prosjektinntekt. Utviklingen i EU-bruttoinntekter viser: Den reduserte EU-inntekten vil redusere utbetalingen av EU-insentiv til høgskolen i 2013 med ca. 1,2 mill. kr. 12

13 4.3 Virksomhetskapital Utviklingen i virksomhetskapitalen (egenkapital) siden årsskifte og fordelt på de ulike enhetene viser følgende tall: Annen opptjent virksomhetskapital Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital -312 Overført til/fra bunden virksomhetskapital 0 Overført fra periodens resultat Annen opptjent virksomhetskapital Økningen på 4,962 mill. kr skyldtes et avsluttet oppdragsprosjekt på MatInf som selger analysetjenester til Mattilsynet. Fordelt per er status for virksomhetskapitalen per enhet denne: Styret 632 Seksjon for e/videreutdanning 119 BasAm MatInf SportFaMed ProdMed Sum Virksomhetskapitalen kan enhetene bruke til drift og investeringer. 5 Resultatene ved institutter og avdelinger (basisdrift). I tabellen nedenfor gis en oversikt over enhetenes ordinære resultater (BFV), dvs. uten bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Tabellen angir et først et isolert driftsresultat for 2011 og viser hvordan den enkelte enhet klarer seg med den budsjettramme som ble tildelt i Derpå er overført saldo fra 2010 (akkumulert resultat fra 2010) lagt til for å vise enhetens samlede økonomiske status per 31. desember Resultatregnskap sentraladministrasjonen Resultatregnskap for de ulike avdelingene på sentraladministrasjonen sees under. Resultatregnskap basis 2011 Sekretariatet SFA Teknisk Informasjon Rektoratet SEVU IT Biblioteket Øk./ personal Sum inntekter Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Øvrige driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat isolert for Overført resultat fra Akkumulert resultat (UB 2011) Alle tall i tusen, minus er overskudd. 470 De fleste administrative enheter klarte å drive i balanse eller overskudd med den rammen som de mottok for Best ut kom sekretariatet, biblioteket og studieavdelingen mens både IT-avdelingen og rektoratet har drevet med underskudd i Avdelingene har til en viss grad selvstendighet til å planlegge overskuddseller underskuddsdrift så lenge de har en plan for hvordan disponere restmidler eller dekke inn underskudd i påfølgende år. Enheter som har store overskudd og ikke har noen utsatt aktivitet får trukket overskuddene inn til refordeling andre formål. For 2011 gjelder dette sekretariatet, studieavdelingen og biblioteket. Ingen av avdelingene har mottatt midler i 2011 til å dekke tidligere underskudd, dette må fortrinnsvis dekkes over avdelingens eget budsjett. 13

14 Utviklingen de to siste driftsår samt budsjettavvik for de ulike administrative avdelingene i 2011 står i tabellen under. Regnskap akkumulert Regnskap 10 Regnskap 11 Budsjett 11 Budsjettavvik 1 Sekretariatet Studieavd Teknisk avdeling Informasjonsavdeling Senter for EVU IT-avdeling Biblioteket Økonomiavdeling Totalsum Alle tall i tusen, minus er overskudd Under kommenteres regnskapsstatus for den enkelte avdeling. Sekretariatet: Avdelingen har foruten budsjettmidler til sekretariatsfunksjonene også midler til fusjonsprosessen DnU og adm. direktørs satsningsmidler. Driften av sekretariatsfunksjonene har gått med underskudd 2 år på rad fordi en del kostnader tilknyttet fusjonen har blitt belastet sekretariatet. Storparten av det akkumulerte overskudd blir trukket inn og refordelt. 1,8 mill. kr av overskuddet 2011 går til potten for vitenskapelig utstyr. Sekretariatet er videre pålagt å holde kostnadene for fusjonsprosessen tydelig avskilt fra drift av sekretariatsfunksjonen. Studieavdelingen. Avdelingen har fått ymse rammeøkninger til ulike prosjekt og nye funksjoner de senere år. Spesielt til innføring FS (studieadministrativt system) ble det bevilget midler over rammen. Det store positive budsjettavviket i 2011 skyldtes hovedsakelig at avdelingen ikke hadde større utviklingsprosjekter i året. Utviklingen i 2010 og 2011 viser at avdelingen er tilstrekkelig finansiert, storparten av det akkumulerte overskuddet per trekkes inn og refordeles igjennom budsjettrammen I 2012 starter tyngre prosjekter, delvis i forbindelse med fusjonsprosessen, herunder Fronter, Time-edit og EAEVEsertifiseringen. Det regnes derfor ikke med noen overskudd på drift i Teknisk avdeling. Etter kalde vintre har energikostnadene bidratt til at avdelingen står med et samlet underskudd på 1,5 mill. kr ved utgangen av Avdelingen har holdt igjen på andre kostnader (lønn, vedlikehold) for å dekke inn deler av underskuddet som energikostnadene har påført avdelingen. Dette har delvis bidratt til at etterslep vedlikehold har økt i denne perioden. Fra 2012 er avdelingens ramme styrket med 1,5 mill. kr (varig virkning), estimatet er at dette i snitt vil dekke de generelt økte energikostnadene. Avdelingen har ikke mottatt midler i 2011 utenfor rammen til ønskede vedlikeholdsprosjekter. TA har tidligere anslått at vedlikeholdsbudsjettet ved NVH er på ca. 44 kr per kvadratmeter, Statsbyggs anslag er 255 kr per kvadratmeter som en standard for å holde byggenes standard vedlike. Tallene bekreftes delvis ved at avskrivningen på NVHs bygg er langt høyere enn det som reinvesteres for å holde bygg og infrastruktur i god stand. Over tid vil dette merkes ved stadig flere nødreparasjoner og akutte problemer med drift. På lang sikt må derfor rammene styrkes til kostnader innen tyngre vedlikehold og reparasjoner samt omstilling av arealer til nye driftsformer. Informasjonsavdelingen. Avdelingen holder et høyt aktivitetsnivå, noe som merkes på store negative budsjettavvik både i 2010 og Etter en stor budsjettoverskridelse på 0,5 mill. kr i 2011 er avdelingens leder pålagt å redusere aktivitetsnivået i 2012 for å dekke inn noe av tidligere års overforbruk. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Senteret har bak seg et aktivt år med høy kursaktivitet, gode dialoger med potensielle kunder for nye kurs (Mattilsynet f. eks) og høyt antall deltakere på de avholdte kursene. Dette har slått positivt ut på inntektene 14

15 og overskuddet. SEVU er pålagt å drive med overskudd, samt å betale dekningsbidrag til de enhetene som bistår senteret med kursholdere og andre ressurser. Antallet deltakere og overskuddet viser at senteret har klart den vanskelige balansegangen mellom å dekke inn alle kostnader samtidig som kursavgiftene ikke er for høye. Overskuddsmidlene per beholdes på avdelingen inntil videre, det oppstår ofte behov for innkjøp av dyrere utstyr som brukes på kursene og som nedbetales over tid fra de ulike kursene. Senteret har i 2011 investert kr i utstyr brukt på kurs i rehabilitering. Det er derfor besluttet å la SEVU beholde en økonomisk buffer til slike investeringsbehov. Det gjenstår å overføre mindre beløp til instituttene for et kurs med oppstart i IT-avdelingen Denne driftskritiske avdelingen har vært igjennom et utfordrende år på flere måter. Kjernepersonell har sluttet, nye driftsnødvendige systemer er tatt i bruk, nye pålegg om systemer eller sertifiseringer krever ressurser og det ble ikke gitt midler utenfor rammen til større prosjekter i Samtidig med dette opplever avdelingen at summen av alle enkeltønsker fra individer, forskningsgrupper og avdelinger er økende og utfordrer driften av faste planlagte aktiviteter. Avdelingen har sammenlignet med andre IT-avdelinger i sektoren en særlig lav bemanning. Overskuddet fra 2010 på ca. 0,9 mill. kr er redusert til 0,2 mill. kr per 31. desember Årsakene til det negative budsjettavviket skyldes høyere kostnader på drift der en del har tilkommet som et resultat av pålegg eksternt og ønsker internt. Det er ikke usannsynlig at avdelingen vil gå med driftsunderskudd i 2012 og at det i løpet av driftsåret må bevilges midler til forventede ekstrakostnader som et resultat av sammenslåingen med UMB. Biblioteket Er tidligere tildelt ekstra midler til styring av rammen for å møte økte kostnader ved elektroniske tidsskrifter og vitenskapelige databaser. Kostnadsøkningen ble ikke vært så stor som forventet i 2011, samtidig har avdelingen holdt igjen på hvilke tidsskrifter som høgskolen abonnerer på. Videre har en stilling vært holdt ledig i 6 måneder og har også bidratt til det positiv budsjettavviket på 1,0 mill. kr. 0,8 mill. kr av disse midlene trekkes inn til å styrke høgskolens interne budsjettrammer i Det kan ikke påregnes at avdelingen går med like store overskudd for 2012, derfor er budsjettrammen ikke foreslått kuttet ennå. Økonomi- og personalavdelingene (ØPA) De to avdelingene deler budsjettkoder for å forenkle administrasjon. Et akkumulert underskudd fra 2010 på ca. 0,9 mill. kr hadde sitt opphav i innleie av konsulenter til driftskritiske oppgaver. ØPA ble tildelt 1,4 stillinger fra 2011 for å styrke personalfunksjonene samt kurs få prosjektcontroller på heltid. Per er underskuddet redusert til ca. 0,5 mill. kr, hovedsakelig på grunn av bedre inntekter fra dekningsbidrag (som føres inn på budsjettkoden til ØPA) men også på grunn av god kontroll på driftskostnadene. Begge avdelingene har trolig kapasitet til å møte ressursbehovene som kreves inn i det administrative fusjonsarbeidet som er startet og fortsetter ut Resultatregnskap institutter, forsøksdyr, rektorat og Styret. Regnskapstallene for disse enhetene i 2011 er som følgende. Resultatregnskap basis 2011 Rektoratet BasAm MatInf Sport- FaMed Prod-Med Forsøks dyr Styret Sum inntekter Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Øvrige driftskostnader Sum kostnader Driftsresultat isolert for Overført resultat fra Akkumulert resultat (UB 2011) Alle tall i tusen, minus er overskudd

16 Legg merke til at tallene over er resultatregnskap for basisdriften og inkluderer resultater av eventuell avsluttede prosjekter (over- eller underskudd) innen BOA-virksomheten. Resultatregnskap for de to siste driftsårene vises i tabell under, dette inkluderer IKKE midler fra avsluttede prosjekter. Regnskap akkumulert Regnskap 10 Regnskap 11 Budsjett 11 Budsjettavvik 11 BasAM MatInf SportFaMed ProdMed Forsøksdyravd Styret Rektorat Totalsum Alle tall i tusen, minus er overskudd På et overordnet nivå ser en at trenden er svakere resultater for instituttene når 2011 sammenlignes med Hovedårsaken er den lavere KD-ramme som ble gitt i 2011 og en del innsatsmidler gitt i 2010 ennå sto igjen ubrukt ved årsskifte 2010/2011. De store positive budsjettavvikene skyldes mer urealistiske budsjetter siden enhetene ennå budsjetterer i null (gammel budsjettregel i Staten) enn at enhetene har oppnådd reelle budsjettforbedringer på grunn av høyere inntekter eller lavere kostnader. Under følger kommentarer for den enkelte enhet. BasAm Hovedårsaken til det positive budsjettavviket på 7,0 mill. kr er delvis ledighet i stillinger som er under tilsetting samt tilbakehold av planlagt kostnader. Enheten budsjetterer basisdriften nesten i null på tross av at den ikke har planer om å bruke av de oppsparte midlene, et mer realistisk budsjett ville bedret dets kvalitet til å styre driften gjennom året. Instituttet melder at behovet er stort for investeringer i vitenskapelig utstyr for å kunne erstatte utstyr som eldes. De midler instituttets fagseksjoner holder av selv årlig klarer ikke å dekke investeringsbehovet. Videre har instituttet relativt høy risiko for å måtte dekke lønnskostnader ved tilsatte som per i dag lønnes over oppdragsprosjekter. Et fagmiljø ved enheten går med underskudd per i dag på sin oppdragsvirksomhet og klarer ikke å dekke de direkte kostnadene ved lønn og drift. Høyskolen vil ofte ha problemer med å si opp tilsatte på slik aktivitet siden de har vært tilsatt over såpass langt tid at de kan kreve fast tilsetting. Basam har høy aktivitet på prosjektsiden og med mange og store bidragsprosjekt (NFR, EU) ved siden av den omtalte oppdragsvirksomheten. Dette bidrar til gode forskningsresultater men gjør det også mer utfordrende å styre instituttet økonomisk. Instituttet estimerer at 2012 blir et tøffere år økonomiske enn Høgskolen vedtok i styremøte å trekke inn 1,0 mill. kr fra det akkumulerte overskuddet på instituttet. Det kan ikke påregnes at instituttet har like god økonomi etter 2012 som gjør videre inndragninger mulig. MatInf Instituttet er det andre store forskningsinstituttet ved siden av BasAm og nyter godt av å ha høy omsetning av oppdragsvirksomhet til eksterne aktører. Disse aktivitetene (salg analysetjenester osv.) bidrar vesentlig til at instituttet har den solide økonomien det har ved utgangen av Enheten melder selv at drift har gått som planlagt i 2011 uten de store overraskelsene på inntekts- eller kostnadssiden. Et stort oppdragsprosjekt ble avsluttet i 2011 og overskuddet på ca. 5,0 mill. kr ble overført til basis, midlene skal anvendes til utstyr i løpet av Lik BasAm holder flere fagseksjoner ved instituttet midler av til erstatning utrangert utstyr eller til nyinvesteringer. SportFaMed Instituttet leverer et negativt resultat for ordinær KD virksomhet på hele 4,8 mill. kr i 2011 og med et negativt budsjettavvik på ca. 5 mill. kr. Instituttet rapporterer at hovedårsakene til underskuddet er erstatning av nødvendig utstyr på klinikkdriften (CT-maskin til ca. 2,4 mill. kr) samt lavere inntekter fra smådyrklinikken enn budsjettert. Både lønns- og driftskostnadene forløper noenlunde som budsjettert og er ikke skyld i den negative utviklingen. Hesteklinikken har hatt en positiv utvikling i 2011 både på omsetning, tap fordringer og generell drift. Smådyrklinikken har problemer med å øke omsetningen til et nivå som gjør at den driver i balanse. Det er lagt inn flere personalressurser på avdelingen for å håndtere sykefraværsproblematikk, dette bidrar til at 16

17 avdelingen isolert sett har drevet med underskudd i Med det høye aktivitetsnivået som er på klinikkdriften virker organiseringen og koordineringen av ressursene og drift på smådyrklinikken problematisk med dagens modell. Dette medfører tilfeller av redusert aktivitet for å unngå arbeidspress på noen av tilsattgruppen og tilhørende høyt sykefravær. Instituttet håper ny klinikksjef kan bedre utviklingen av disse problematiske forhold på smådyrklinikken i NVH sitt Styre må følge utviklingen ved instituttet og smådyrklinikken nøye i Hvis det ikke er tegn til bedring i løpet av det første halvår 2012 må Styret vurdere å ta grep for å hjelpe instituttet med å stabilisere økonomien. ProdMed ProdMed leverer et positivt isolert driftsresultat på 1,4 mill. kr på basisvirksomheten, akkumulert er resultatet på 0,5 mill. kr. Enheten melder om stabil drift og økonomi uten de store utfordringer i Lønnsandelen er på 83 % og enheten har lav fleksibilitet i å redusere den faste kostnadsrammen om det blir nødvendig. Instituttet har små midler til investeringer og utskifting utstyr. Økonomien på instituttet vurderes til å være stabil men uten midler til større strategiske grep om det skulle vise seg nødvendig i fremtiden. Forsøksdyravdelingen Avdelingen har sunn drift, god økonomi og klarer å investere i nødvendig infrastruktur. Reduksjon i akkumulerte midler er planlagt og der midlene har gått til oppgraderinger utstyr. Fra er avdelingen lagt inn under ProdMed. Rektorat Avdelingen ender med et akkumulert underskudd på 0,460 mill. kr for Hovedårsaken er for mye utdelte midler over UFE samt dekning av et seminar (relatert til fusjonsprosessen) som skulle vært dekket av SAK-midler. For øvrig vurderes rektoratet å ha god kontroll på tildelte midler. Styret Styrets reserve er redusert med ca. 5,4 mill. kr i 2011, årsaken er midler trukket ut for å støtte budsjettrammen i Styret bør være varsom med å vedta videre bruk av reserven og forbeholde den til de tilfeller der midler går til å støtte strategiske viktige tiltak. 17

Regnskap per første tertial 2011

Regnskap per første tertial 2011 Til: Styret Dato: 8. juni 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/11 Møtedato: 16.6.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per første tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2012

Regnskap per andre tertial 2012 Til: Styret Dato: 20. sept. 2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-43/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2012 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterte

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Orientering om foreløpig årsregnskap 2010 for Norges Veterinærhøgskole.

Orientering om foreløpig årsregnskap 2010 for Norges Veterinærhøgskole. Til: Styret Dato: 8. februar 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-2/11 Møtedato: 10.2.2011 Saksbehandler: JEA Orientering om foreløpig årsregnskap 2010 for Norges Veterinærhøgskole. 1 Styrebehandling

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 12.02.2009 Ref.: 2009/500 Deres dato: KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2008 1. Oppsummering Økonomisk har 2008 vært et godt år for AFT. Avdelingens

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 2017/1776 Møtedato: 6. februar 2017 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 19.9.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Kontoplan/økonomirapportering

Kontoplan/økonomirapportering Kontoplan/økonomirapportering Økonomiseminarene oktober 2012 Avd. dir. Joar Nybo og seniorrådgiver Rolf Petter Søvik, Kunnskapsdepartementet Tema Standard kontoplan Føringskontoplan Saldobalansen Krysstabell

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

2 Særlige utfordringer for NVH i kommende budsjettår.

2 Særlige utfordringer for NVH i kommende budsjettår. Til: Styret Dato: 4.12.2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-66/12 Møtedato: 13.12.2012 Saksbehandler: BK/JEA BUDSJETTFORDELING NORGES VETERINÆRHØGSKOLE 2012. 1 Innledning. Som i 2012 preges Norges

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 02/09 Møtedato: 6. februar 2009 Notatdato: 27. februar 2009 Saksbehandler: Jan Aldal

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39

INNHOLD RESULTATREGNSKAP 13 BALANSE 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 16 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 18 NOTER 19 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 39 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Institusjonens formål 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer i resultat-

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 6.12.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/12 Møtedato: 16.12.2012 Saksbehandler: JEA NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BVF Tall i hele 1 000 Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger -64 893-66 343-69 507 Tilskudd

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Enhet: 1504 FI Periode: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen. Dato:

Enhet: 1504 FI Periode: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen. Dato: Enhet: 1504 FI Periode: 2016 Saksbehandler: Leder for enhet: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Jøran Idar Moen Dato: Versjon 2016-5 Page 1 of 9 Utskrift: 19.01.2017 Forutsetning: Ingen Totalt 2014

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Bruk av NMBUs kapitalreserver

Bruk av NMBUs kapitalreserver US 97/2015 Bruk av NMBUs kapitalreserver Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/03679 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar det framlagte

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport per oktober 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 06/3942 Dato: 5. desember 2008 Saksbehandler: Økonomiseksjonen 1/6 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note

Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 132 589 90 392 250 877 Tilskudd fra NFR 1 4 369 2 735 4 979 Inntekt fra eksternt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport akkumulert juli 2009 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2009/7567 Dato: 2. Sept 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen INGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det

Detaljer

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.2009 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Avsetninger knyttet til bevilgningsøkonomien ved NTNU - prinsipper og tiltak Tilrådning:

Detaljer

NOTAT Vår dato: Vår ref.: Deres dato: 2008/466

NOTAT Vår dato: Vår ref.: Deres dato: 2008/466 Saksbehandler: Telefon: Rolf Krey Dising 73558992 NOTAT Vår dato: 07.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/466 Vedlegg 1 REGNSKAP PR. 31.12.2007 - KOMMENTARER 1. Innledning AFTs regnskap kan splittes opp

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 04.09.2017 Saksnr: M 20/17 SAK M 20/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober 2017 Revidert budsjett 2017 - Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 44 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr september 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 01. november 2016 REGNSKAP pr september 2016

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer